Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance"

Transcriptie

1 De gewoonste zaak ter wereld: Digital Archiving en Compliance als commodity Lectoraatsprogramma Thema 'Digital archiving' (Boudrez, Dekeyser, Dumortier 2005) richt zich op het ontstaan, de bewerking, het gebruik, de terugvindbaarheid en het behoud van informatie in de volledige bestaanscyclus daarvan en wordt sterk bepaald door eisen van compliance. 'Compliance' wil de naleving van wet- en (interne en externe) regelgeving, normen en richtlijnen aantonen, zodat verantwoording afgelegd kan worden aan 'legitieme fora' en bewijs geleverd kan worden van rechten en plichten voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, voor het verrichten van taken, voor het verantwoorden van handelingen in organisaties, voor het afleggen van maatschappelijke verantwoording en voor het behouden van cultuurhistorisch erfgoed. De betrouwbaarheid van informatie is daarvoor essentieel (Van Bussel, Ector Doel De opleiding van hedendaagse studenten moet gericht zijn op het aanbrengen van competenties die het functioneren in kennisintensieve organisaties en het kunnen omgaan met een versnelde kennisuitwisseling stimuleren. Studenten dienen de betrouwbaarheid van informatie te kunnen toetsen en moeten zich ervan bewust zijn dat het herkennen van trusted information een belangrijke voorwaarde is om te kunnen functioneren binnen kennisintensieve organisaties. Ze dienen te beseffen dat compliance voor deze organisaties een noodzaak is, waarmee zij als toekomstige kenniswerkers voortdurend zullen worden geconfronteerd. Het lectoraat wil Digital Archiving en Compliance tot de gewoonste zaak ter wereld maken, iets wat het op dit moment zeker niet is. Om dat te bereiken is veel onderwijs en onderzoek nodig. Einddoel moet zijn dat Digital Archiving en Compliance volledig geautomatiseerd worden afgehandeld, zonder dat gebruikers zich zorgen hoeven te maken over het ontstaan, de bewerking, het gebruik en het behoud van trusted information. Het onderzoek en onderwijs naar het ontwerp en de in stand houding van een omgeving waarin Digital Archiving en Compliance een commodity zijn is de rode draad van het lectoraat.

2 Relevantie Om Digital Archiving en Compliance tot een commodity te maken is de kern van alle onderzoek en onderwijs vanuit het lectoraat de information value chain, de procesketen die de creatie, de vastlegging, de structurering, het beheer, het behoud, de toegankelijkheid, de distributie, de beveiliging, de waardering, de vernietiging en de toetsing van informatie realiseert (Koutsoukis, Mitra 2003). Deze keten is de kern van Digital Archiving en van Compliance. De keten legt de nadruk op de content en de context van informatie. De content is de informatie zelf, waarmee gebruikers kennis verwerven voor de uitvoering van hun taken. De context geeft informatie betekenis, maakt het begrijpelijk en maakt het geschikt om te worden gebruikt in verantwoordings- en complianceprocessen (Hofman 2000). Informatie moet voldoen aan enkele eisen om in deze processen te kunnen worden gebruikt, te weten identiteit, integriteit, authenticiteit, autorisatie en onweerlegbaarheid. Al deze elementen moeten in de information value chain gewaarborgd worden door juridische, organisatorische en technische maatregelen (figuur 1). Figuur 1. De relatie tussen compliance-eisen en Digital Archiving Enkele ontwikkelingen maken Digital Archiving en Compliance maatschappelijk zeer relevant. De eerste ontwikkeling is de toename van de hoeveelheid informatie in de maatschappij, die de opslagmogelijkheden, de toegankelijkheid en de begrijpelijkheid van de informatie bedreigt, en die de druk, die deze informatiemassa legt op de IT-mogelijkheden van grote organisaties, het midden- en kleinbedrijf (MKB) en (voor het eerst in de geschiedenis) de individuele mens aanzienlijk verhoogt. Deze toename van informatie vloeit voort uit de ontwikkeling van het Internet en de groeiende elektronische communicatie. Cisco wees in 2011 op een jaarlijkse toename tot 2015 met 32 procent. Eind

3 is er een jaarlijkse bandbreedte nodig van ongeveer 966 exabytes (ongeveer 966 miljard gigabytes) (Cisco 2011). De enorme hausse in Big Data (McAfee 2006) heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen twee jaren 90 % van de wereldwijd beschikbare hoeveelheid gegevens is geproduceerd (Winter 2011). De huidige economische crisis heeft effecten op de investeringen in IT, maar verhoudingsgewijs stijgen de behoefte en uitgaven aan archiveringssoftware (Low e.a. 2011). Die stijgende behoefte aan archivering en de stijgende noodzaak om in de groeiende massa aan informatie compliance te kunnen aantonen, brengt Digital Archiving en Compliance steeds meer op de voorgrond. Niet alleen bij de overheid of big business, maar ook meer en meer bij het MKB en het individu. Ook zij moeten gaan nadenken over hoe met alle processen binnen de information value chain om te gaan. Een tweede ontwikkeling is het toenemend aantal regels, die organisaties opdragen verantwoording af te leggen over hun handelen. De meeste van die regels betreffen de opslag van informatie, de tijdige beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan en de reconstructie daarvan in de toekomst (Cleven, Winter 2009). Mede op basis van Europese richtlijnen wordt steeds meer getoetst of wetten en regels worden nageleefd. Archieven worden steeds meer gebruikt om te bepalen in hoeverre een organisatie compliant is (geweest) (Willis 2005). Organisaties kunnen zich vaak niet (of nauwelijks) concreet verantwoorden en dat doet afbreuk aan het vertrouwen van de klant en de burger. De effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen worden verhoogd als het werk digitaal wordt afgehandeld. Maar digitale afhandeling roept vragen op over de authenticiteit en integriteit van informatie, over de contextualiteit ervan, over de rechtmatigheid van de omzetting van analoog naar digitaal, over de wijze waarop digitale bestanden toegankelijk en beschikbaar kunnen blijven en hoe dat het in stand houden van authenticiteit en integriteit moet worden georganiseerd (Van Bussel, Ector 2009). Om dit te realiseren moeten technische en organisatorische waarborgen worden getroffen om digitale informatie in stand te houden. Deze problematiek wordt als digitale duurzaamheid of als digitale Alzheimer aangeduid (Schwarz 2008; Lu, Chiuez 2006). Multidisciplinariteit De thema s van het lectoraat zijn multidisciplinair. Ze zijn nauw verbonden met opleidingen op het terrein van informatie, informatievoorziening, records management en archief. Deze opleidingen richten zich op het gehele scala van beheren, behouden, toegankelijk maken, ontwikkelen en distribueren van informatie, de daarbij benodigde systemen en de organisatie daaromheen. De information value chain brengt de thema s ook in nauw verband met informatica, information engineering, bedrijfskunde, organisatiekunde, recht, accountancy, control, e.d. Het lectoraat benaderd al deze disciplines en opleidingen met de idee van het informatie continuüm (oorspronkelijk het records continuüm ), een complex en veelkleurig concept over de bestaanscyclus van informatie, dat stelt dat informatie beheerd moet worden vanaf ontstaan tot vernietiging of duurzame bewaring en dat het management voortdurend vanuit deze idee moet worden 3

4 vorm gegeven. Het concept berust op de terechte veronderstelling dat het, om informatie in een digitale omgeving te bewaren, noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor langdurig behoud bij de creatie van informatie en het in een continuüm te managen (Upward 2005). Het concept plaatst het archiveren van informatie op het snijvlak van creatie, informatie, technologie en organisatie. Het maakt archiveren tot centraal onderwerp van meerdere (wetenschappelijke) disciplines. Het lectoraat richt zich niet op een specifiek beroepsdomein, juist omdat het op een snijvlak van disciplines functioneert. Het domein is breed en beslaat meerdere disciplines, zoals archivarissen, records managers, kennismanagers, informatiemanagers, IT'ers, juristen, accountants, controllers, notarissen, auditors, e.a.. Er fungeren meerdere beroepsverenigingen binnen dit domein, zoals de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN), de Vereniging SOD, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA), het Nederlands Instituut voor Register Accountants (NIVRA), het Nederlands Genootschap van Informatiebeveiligers, de Koninklijke Notariële Broederschap, e.a. Daarnaast wordt iedere informatieprofessional (ongeacht beroepenveld) geconfronteerd met aspecten van digital archiving en compliance, zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar. Kennisdistributie De enorme toename van informatie maakt dat ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of persoon voortdurend met de beide thema s in aanraking komt. Het lectoraat sluit aan op deze trend. De afgelopen decennia is door praktijkgericht en fundamenteel (internationaal) onderzoek het kennisdomein Digital Archiving en Compliance aanzienlijk uitgebreid. Het lectoraat wil dit gedachtegoed integreren in het onderwijs. Daarbij zijn er drie uitgangspunten: o het hanteren van een 'digitaal' raamwerk, waarbij 'born digital' en 'made digital' centraal staan. Dat betekent niet dat analoge bestanden geen rol meer spelen, maar dat deze worden benaderd met een 'digitaal' toetsingskader (Rauber, Aschenbrenner 2001); o het hanteren van de bekende principes voor archivering, die het mogelijk maken zowel vanuit records management als vanuit cultureel erfgoed de lectoraatsthema s te benaderen. Deze principes worden voortdurend vanuit de praktische nuances geëvalueerd op hun blijvende geldigheid (Millar 2010); o het hanteren van de 'information value chain' als uitgangspunt voor alle archief- en records management-onderwijs en het inbedden van die processen uit deze keten in het overige onderwijs, naar gelang het belang van het betreffende proces voor de specifieke opleiding; Het lectoraat wil met deze uitgangspunten als leidraad het kennisdomein integreren in de 4

5 opleidings-majoren, gezien het feit dat (zoals eerder aangegeven) studenten zich bewust dienen te zijn van de lectoraatsthema s in hun toekomstige werkomgevingen. In eerste instantie dient binnen het onderwijs geïnventariseerd te worden welke onderzoeksleerlijnen worden gevolgd en welke onderzoeksfacetten in het bestaande curriculum worden gerealiseerd om op basis daarvan de bestaande leerlijn uit te breiden en/of te verbeteren. Het lectoraat bestrijkt unieke thema s in het Nederlandse onderwijslandschap. Naast de inbedding in de majorfasen van opleidingen onderzoekt het lectoraat de mogelijkheid voor de inrichting van een Internationaal Project (IP) over de samenhang tussen Digital Archiving en Compliance. Het lectoraat wil eveneens inzetten op extra-curriculaire seminars en masterclasses. Tevens wil het een Leergang ontwikkelen. Deze kan eventueel (als er behoefte bestaat) verder ontwikkeld worden tot een Professional master. Uiteraard wil het lectoraat dit in samenwerking met externe partijen en beroepsverenigingen realiseren. Kennisontwikkeling Doel van het onderzoeksprogramma Er is veel onderzoek naar archivering van digitale archieven gedaan (Bailey 2011). Gezien de enorme aanwas van informatie, de complexiteit van de information value chain, de noodzaak complexe wet- en regelgeving toe te passen in steeds digitaler wordende bedrijfsprocessen en de onomkeerbare trend naar volledig digitaal werken (Shroff 2010) richt het onderzoeksprogramma van het lectoraat zich op fully automated archiving envi- Figuur 2. Model van het verantwoordingssysteem 5

6 ronments. De cruciale noodzaak van deze omgevingen, waarin de information value chain volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd, is evident, maar is in het onderzoek tot nu toe genegeerd (Bailey 2011). De realisatie van deze omgevingen zal als een rode draad fungeren voor het praktijkgericht onderzoek dat binnen het lectoraat wordt uitgevoerd. Het onderzoek neemt het model van het verantwoordingssysteem (zie figuur 2) als uitgangspunt (Van Bussel, Ector 2009). Onderzoeksagenda Binnen deze rode draad zijn vele mogelijkheden tot praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat positioneert zich op het snijvlak van archiefwetenschap, organisatiewetenschap en informatica. Onderzoek is interdisciplinair, waarbij onderzoekers (zowel docenten als (oud) studenten) van meerdere disciplines worden betrokken. Vooralsnog definieert het lectoraat de volgende thema s als haar onderzoeksagenda, waarbij in ieder thema de gerelateerde processen uit de information value chain als uitgangspunt dienen: o o o o Compliance en Auditing Dit thema probeert vast te stellen op welke wijze organisaties compliance kunnen aantonen binnen volledig geautomatiseerde omgevingen: hoe kunnen organisaties de eisen, die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving, vanuit standaarden en vanuit 'best practices' integreren in geautomatiseerde omgevingen en op welke wijze kan daarop in informatie- en IT audits worden getoetst (Arens, Elder, Beasley 2007); Green Archiving Dit thema richt zich op de 'duurzame' en 'groene' aspecten van de information value chain. Dit is een cruciaal thema bij volledig geautomatiseerde archiveringsomgevingen. De voortdurend toenemende omvang van de gebruikte opslag- en gebruikssystemen leidt tot continue stijging van het energieverbruik. Dit thema beslaat onderzoek naar de mogelijkheden om de milieueffecten van digitale informatie te beperken. Hoe kan een milieuvriendelijke information value chain worden gerealiseerd? Kan 'information relevance' een rol spelen? (Kim, Lee 2011); Information Production en Retrieval In dit thema wordt onderzocht hoe in volledig geautomatiseerde omgevingen de productie en retrieval van informatie zodanig kan worden georganiseerd dat de information value chain wordt gerealiseerd. Binnen dit thema wordt het hele scala van productie, terugvinden, structureren, contextualiseren, e.d. aan de orde gesteld. Dat betekent onderzoek naar kunstmatige intelligentie voor metadatatechnologie, Document Analysis en IR-technologie (Chowdhurry 2010); Information Longevity Dit thema richt zich op een cruciaal aspect van volledig geautomatiseerde archiveringsomgevingen. Hoe kan binnen dergelijke omgevingen informatie in stand worden gehouden, met behoud van de vereiste kwaliteit? Welke maatregelen zijn nodig om duurzame informatie volledig geautomatiseerd te waarborgen? Welke praktisch 6

7 o toepasbare modellen, richtlijnen en procedures kunnen organisaties in de praktijk toepassen? Het lectoraat wil nadruk leggen op multimedia en cloud-toepassingen. Bij beide is de problematiek dringend: multimediaformaten verouderen snel, terwijl cloud-toepassingen allerlei nog niet beantwoorde vragen opwerpen (Boudrez, Dekeyser, Dumortier 2005); Archiving Economics De realisatie van volledig geautomatiseerde archiveringsomgevingen brengt economische en bedrijfskundige vraagstukken met zich mee, zoals de bijdrage ervan aan de performance van organisaties, de kostenaspecten, risk management, gevolgen van informatietekort of -overvloed e.d. Van belang is de wijze waarop managementinformatie wordt gegenereerd, waardoor valide economische beslissingen kunnen worden genomen en risk management kan worden geoptimaliseerd (Birchler, Bütler 2007). Kenniskring De kenniskring van het lectoraat [1] participeert in het integreren van de lectoraatsthema s binnen major-opleidingen; en [2] participeert in de uitvoering van de hierboven geschetste onderzoeksagenda. De Kenniskring kent twee gremia. Het eerste gremium is een kernkring, waarin docenten en studenten zich in eerste instantie richten op de onderwijscomponent van de werkzaamheden van het lectoraat. Daarnaast is het uitvoeren van de onderzoeksagenda en het participeren in onderzoeksprojecten onderdeel van de werkzaamheden. Naast docenten en studenten bestaat deze kernkring ook uit vertegenwoordigers van externe organisaties (onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven), die een van hun medewerkers binnen de onderwijs- en onderzoeksagenda van het lectoraat laten participeren. Dat kan zijn door een specifiek eigen project tot uitvoering te brengen of door te participeren in een gezamenlijk onderzoeksproject. De leden van de kernkring zullen jaarlijks hun bevindingen presenteren in hun eigen teams. Het tweede gremium is een buitenkring, bestaande uit professionals uit het beroepenveld en de markt. Deze professionals brainstormen en debatteren met de kernkring, presenteren vragen en best-practices en participeren in onderzoeksprojecten. Een van de activiteiten van deze buitenkring is het formuleren van een beredeneerde toekomstvisie op het informatielandschap, die onomkeerbare trends in kaart brengt en op basis daarvan de consequenties daarvan definieert voor de markt, het onderwijs en de maatschappij in het algemeen. De kernkring zal twee keer per maand bijeen komen, de buitenkring twee keer per jaar. Beide kringen kennen een virtuele component in een collaborative website. Het lectoraat organiseert in samenwerking met de beide gremia van de kenniskring jaarlijks een (internationaal) congres over de lectoraatsthema s. Inbedding in de kennisinfrastructuur In Nederland bestaat geen lectoraat dat 'Digital Archiving en Compliance' als thema s bestrijkt. Er bestaan relaties met bestaande lectoraten, zowel binnen de Hogeschool van 7

8 Amsterdam als daarbuiten. Binnen de Hogeschool van Amsterdam zijn directe samenwerkingspartners: lectoraten als ediscovery, epublishing, Netwerkcultuur, Organizing legal services en Forensisch Onderzoek. Buiten de Hogeschool van Amsterdam vindt het lectoraat aansluiting bij lectoraten als Cultureel Erfgoed (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten), het lectoraat Informatiebeveiliging (Haagse Hogeschool) en het lectoraat CrossMedia Design and Strategy (Saxion Hogescholen). Een voorname samenwerkingspartner is de leerstoel Archiefwetenschap van de afdeling Mediastudies binnen de faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Het lectoraat is qua wetenschapsdomein nauw gerelateerd aan deze leerstoel. Naast samenwerking met deze leerstoelgroep is het thema Compliance aanleiding tot samenwerking met de Amsterdam Business School, vooral op de terreinen Accounting en Information Management. De thema s van het lectoraat staan zeer in de belangstelling van de IT-sector, alhoewel de hier ontwikkelde oplossingen zich voornamelijk concentreren op de opslag en de terugvindbaarheid van informatie en minder op contextualisering en duurzaamheid. Er zijn vele mogelijkheden voor samenwerking met deze bedrijven, waarbij de leveranciers van content en records management systemen interessante samenwerkingspartners zijn. Het lectoraat wil graag medewerkers van IT bedrijven betrekken in onderzoeksprojecten. Het lectoraat kan internationaal aansluiten bij diverse grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Met een aantal van de aan deze projecten deelnemende universiteiten wil het lectoraat in projecten participeren, die mogelijk worden gemaakt door de subsidiefaciliteiten van de Europese Unie. Het internationale karakter van het thema geeft een extra dimensie aan het lectoraat, hoewel de primaire nadruk uiteraard ligt op onderwijs en praktijkgericht (toegepast) onderzoek in Nederland. Financiering: Sponsorkring De financiering van het bijzonder lectoraat is voor vier jaren gewaarborgd, maar dat betreft niet de te ondernemen onderzoeksprojecten. Om deze projecten te kunnen realiseren is externe financiering benodigd. Het lectoraat zal daarvoor proberen projectfinanciering te verwerven via de RAAK-subsidiëring. Het lectoraat probeert tevens op andere wijze financiering van projecten te realiseren. Zo kunnen bedrijven medewerkers voor een bepaalde periode detacheren voor het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast wil het lectoraat een sponsorkring in het leven roepen, die geïnteresseerde marktpartijen bindt aan het lectoraat. 8

9 Referenties (Arens, Elder, Beasley 2007) A.A. Arens, R.J. Elder, M. Beasley, Auditing and Assurance Services (Upper Saddle River (NJ) ). (Bailey 2011). C.W. Bailey, Jr., Digital Curation and Preservation Bibliograpy 2010 (Houston (Tx) 2011). Online bron: (Birchler, Bütler 2007) U. Birchler, M. Bütler, Information Economics (London-New York 2007). (Boudrez, Dekeyser, Dumortier 2005). F. Boudrez, H. Dekeyser, J. Dumortier, Digital Archiving. The new challenge. Legal and archival issues (Mont Saint Guibert 2005). (Chowdhurry 2010). G.G. Chowdhurry, Introduction to modern Information Retrieval (New York ) (Cisco 2011). Cisco, Entering the zettabyte era. Webdocument, juni Te downloaden van: /VNI_Hyperconnectivity_WP.pdf. (Cleven, Winter 2009). A. Cleven, R. Winter, Regulatory Compliance in Information Systems Research Literature Analysis and Research Agenda, Enterprise, Business-process and information systems modeling. Lecture Notes in Business Information Processing 2009, Vol. 29, Part 1, Part 5, blz (Hofman 2000). H. Hofman, 'Een uitdijend heelal? Context van archiefbescheiden', P.J. Horsman, F.C.J. Ketelaar, T.H.P.M. Thomassen (red.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek ( s Gravenhage 2000), blz (Koutsoukis, Mitra 2003). N.S. Koutsoukis, G. Mitra, Decision modelling and information systems. The information value chain (Kluwer 2003). (Kim, Lee 2011) J.H. Kim, M.J. Lee, Green IT. Technologies and Applications (New York 2011). (Low e.a. 2011). S. Low, A. Kros, R.W. Cox, P. Rinnen, J. Chang, A. Munglani, M. Suzuki, S. Deshpande, A. Kim, S. KB, Quarterly Statistics: Disk Array Storage, All Regions, All Countries, 3Q11 Update (Stamford (CT) 2011). (Lu, Chiuez 2006). M. Lu, T. Chiuez, Challenges of long-term Digital Archiving: a survey, Technical Report ECSL-TR-205 (Stony Brook (NY) 2006). Online bron: (McAfee 2006). A. McAfee, Enterprise 2.0: the dawn of emergent collaboration, MIT Sloan Management Review 47 (2006), nr. 3, blz (Millar 2010). L.A. Millar, Archives: principles and practices (New York 2010). (Rauber, Aschenbrenner 2001). A. Rauber, A. Aschenbrenner, Part of our culture is Born Digital. On efforts to preserve it for future generations, TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 9

10 10.nr., juni Online bron: (Schwarz 2008). J. Schwarz, In Storing 1 s and 0 s, the Question Is $, New York Times, 9 april Online bron: nted=2&ref=techspecial (Shroff 2010). G. Shroff, Enterprise Cloud Computing. Technology, Architecture, Applications (Cambridge University Press 2010) (Upward 2005). F. Upward, The records continuum', S. McKemmish, M. Piggot, R. Barbara, F. Upward (red.), Archives. Recordkeeping in society (Wagga Wagga 2005), blz (Van Bussel, Ector 2009). G.J. van Bussel, F.F.M. Ector, Op zoek naar de herinnering Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance (Helmond 2009). (Willis 2005). A. Willis, Corporate government and management of information and records, Records Management Journal 15 (2005, nr. 2, blz (Winter 2011). R. Winter, Big Data: Business opportunities, requirements and Oracle s approach (Cambridge (MA) 2011 (Wintercorp Executive Report). 10

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Bouwen met Informatie 23 januari 2014

Bouwen met Informatie 23 januari 2014 Digital Archiving across BIM/GIS It should be just like an Apple TM Dr G.J. van Bussel Bijzonder Lector Digital Archiving & Compliance Bouwen met Informatie 23 januari 2014 Dr Geert-Jan van Bussel Archivaris,

Nadere informatie

SOD Congres 12 december 2013

SOD Congres 12 december 2013 Everything should be just like an Apple, but it isn t Dr G.J. van Bussel Bijzonder Lector Digital Archiving & Compliance SOD Congres 12 december 2013 Dr Geert-Jan van Bussel Publicist, Archivaris, Bedrijfskundige,

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Over de bomen en het bos: issues in records management

Over de bomen en het bos: issues in records management : issues in records management Brussel, 29 maart 2014 Overzicht Terugblik Trends in records management Toekomst van records management Onderzoekslijnen 1. Terugblik Bron: http://www.thebikestore.nl/ Records

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

NEN 2082: bespiegelingen over een norm. Dr G.J. van Bussel

NEN 2082: bespiegelingen over een norm. Dr G.J. van Bussel 1 NEN 2082: bespiegelingen over een norm Dr G.J. van Bussel Korte voorgeschiedenis De basis van alle records management normen is het DoD Directive 5015.2 1, die in 1997 werd uitgegeven door het Amerikaanse

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Internal control revolution

Internal control revolution IT-audit seminar 'Compliance & Assurance, Back to the Future' Internal control revolution 13-9-2016 prof.dr. Eddy Vaassen RA Tilburg University 1 2 Thema s voor vandaag Business process management Continuous

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Accountants tussen bits en bytes

Accountants tussen bits en bytes Accountants tussen bits en bytes Programma 11.00 uur Opening 11.05 uur De financiële functie is rijp voor disruptie. En nu? Prof. dr. Frank Verbeeten 11.25 uur De accountant voor het block gezet Aukje

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Informatiemarkt Logging & Monitoring 18 oktober 2017 Loek Hassing, Oracle Client Engagement Lead Joseph Kakisina, KPN New Business

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Dr. Raymond Slot Lector Enterprise Architectuur Hogeschool Utrecht 9 November 2015 Lectoraat Architectuur voor Digitale Informatie Systemen Opleidingen Master

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen: archiveren van sociale media

Voorkomen is beter dan genezen: archiveren van sociale media Voorkomen is beter dan genezen: archiveren van sociale media Door: Kenny de Vilder Voor de lezers van dit boek zal het allesbehalve een verrassing zijn dat Nederlandse gemeenten actief gebruik maken van

Nadere informatie

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Even voorstellen Stefan Osinski Technische Universiteit Eindhoven Informatie Expertise Centrum Hoofd Archieven & Media Mike Meens Circle

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Data Storage Duurzaam. Presentatie ontwikkeling casus HAN. Rudolph Staal, projectleider service unit ICT. 18 januari 2012

Data Storage Duurzaam. Presentatie ontwikkeling casus HAN. Rudolph Staal, projectleider service unit ICT. 18 januari 2012 Data Storage Duurzaam Presentatie ontwikkeling casus HAN. Rudolph Staal, projectleider service unit ICT. 18 januari 2012 1 Gerealiseerde doelstellingen vanuit ICT: zuinige computers en beeldschermen Uitschakeling

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Post Graduate IT Audit opleiding

Post Graduate IT Audit opleiding Post Graduate IT Audit opleiding Longitudinaal Colloquium vrije Universiteit amsterdam Drs Y.W. van Wijk RE RA 14 November 2006 1 Longitudinaal Colloquium Post Graduate IT Audit opleiding Overzicht Colloquium

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie?

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie? Security manager van de toekomst Bent u klaar voor de convergentie? Agenda Introductie Convergentie - De rol en positie van Security in beweging - Wat zien we in de praktijk? - Waar gaat het naar toe?

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Enterprise Architecture Compliance. Informatiekunde, Radboud Universiteit Nijmegen. Plan van Aanpak

Enterprise Architecture Compliance. Informatiekunde, Radboud Universiteit Nijmegen. Plan van Aanpak Plan van aanpak Enterprise Architecture Compliance Project: Master Thesis Studie: Informatiekunde, Radboud Universiteit Nijmegen Product: Plan van Aanpak Auteurs: Chiel Schutter & Freek van Workum Versie:

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance. Businessplan. drs P.J.M. Rijnierse. Toppers '09. Lorem Ispum School

Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance. Businessplan. drs P.J.M. Rijnierse. Toppers '09. Lorem Ispum School Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance Businessplan drs P.J.M. Rijnierse Toppers '09 Lorem Ispum School 8 februari 2013 BUSINESSPLAN 1. Hogeschool van Amsterdam (HvA) De HvA is een kennisinstelling

Nadere informatie

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen De keten centraal Facturen Bonnetjes Urenbriefjes Aangifte Betaling Kwaliteit in de keten centraal Horizontalisering van

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

NS in beweging, Security als business enabler september 2008

NS in beweging, Security als business enabler september 2008 NS in beweging, Security als business enabler september 2008 Rien Dijkstra Enterprise IT Architect Informatiemangement & Technologie .. de noodzaak en uitdagingen van een topvervoerder, onder eigen regie,

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC)

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en kwalificaties Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en functioneel beheer Functioneel beheer Informatiebeveiliging ICT-beveiliging Specificeren BIV Ongewenste

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial)

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) Aangeboden door Visma Software 22 juni 2017 Martijn van den Berg Product Marketingmanager Visma Software martijn.van.den.berg@visma.com

Nadere informatie

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers Vertrouwen in ketens Jean-Paul Bakkers 9 april 2013 Inhoud Het probleem Onderlinge verbondenheid De toekomstige oplossing TTISC project Discussie Stelling Wat doet Logius al Business Continuity Management

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- verklaring Een isae 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor services en gebruikerss. Er is echter nog

Nadere informatie