rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat U) 6. raamwerk toekomst deltadienst rapport van de kerngroep toekomst deltadienst uitgebracht aan de directeur generaal van de rijkswaterstaat c 5227

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Instelling kerngroep 1.2. Relaties met bestaande activiteiten 1.3. Doel 2. Probleemstelling 2.1. Inleiding 2.2. Beschouwing van het aanbod 2.3. Beschouwing van de vraag 2.4. Probleemformulering ^bf.nr. _ l v^i^inl. ï 5ÖÖ>3 blz. i i DATUM,..!;-^ /l-ooj-'^jl <^S227 1 I TL. ^^,^o) hl Ho:,ldchz:.^ v. d. Waterstaat KonirfgskndG 4 259Ó AA '%-Gravenhage Uitgangspunten 3.1. Voor het raamwerk 3.2. M.b.t. de werkwijze kerngroep 3.3. M.b.t. taakuitvoering regionale directies 3.4. M.b.t. het personeel Deltadienst Advies inzake de toekomst van de Deltadienst Inleiding Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken (WW) Hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (MI) Hoofdafdeling Bedrijfsbeheer (RF) Stafafdeling Personeelszaken, Directiesecretariaat 40 en Stafbureau Public Relations 5. Procedures en planning 5.1. Procedure-voorstel Samenvatting Epiloog 45 Bijlagen: 1. Organisatieschema Deltadienst 2. Aanpak uitwerkingsfase KTD-nota 3. Brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat m.b.t. Besluitvorming Toekomst Deltadienst. 4. Overzicht KTD-stukken oktober 1981

3 INLEIDING 1.1. J[nstel^ing_k r ng oep De eindconclusie van de bespreking van het directieplan van de Deltadienst tussen de directieraad en het directieteam van de Deltadienst op 20 oktober 1980 luidde: "De afwikkeling van de Deltadienst is een ingrijpende zaak. De afwikkeling vraagt intensieve begeleiding vanuit de top van de Rijkswaterstaat en goed gestructureerde gesprekken op directieniveau met de betrokken diensten. De zorg voor het uit te voeren werk vereist dat op redelijk korte termijn een koers wordt gekozen, die voldoende perspectief biedt". Naar aanleiding van deze conclusie is in december 1980 door de directeur-generaal een zgn. kerngroep gevormd, bestaande uit ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst, ir. W. van der Kleij, plv. hoofd van de hoofdafdeling A (voorzitter), dr.ir. M. Tienstra, hoofd van de afdeling P en de heer P. van der Zwan, medewerker van de afdeling O (secretaris). In april 1981 zijn de heren ir. F.V.M.C, de Smet (hoofd van de hoofdafdeling Bedrijfsbeheer van de Deltadienst) en p.m.a. Davis (medewerker van de afdeling O) aan de kerngroep toegevoegd. De heer Davis heeft het secretariaat van de heer Van der Zwan overgenomen. De kerngroep heeft als taak: een raamwerk op te stellen, op basis waarvan verder overleg over de toekomst van de Deltadienst kan plaatsvinden; dit in het licht van het gereedkomen van de Deltawerken omstreeks 1986 en de wens om de bij de Deltawerken opgebouwde kennis en kunde voor de Rijkswaterstaat te behouden. In deze rapportage word dit "raamwerk toekomst Deltadienst" gepresenteerd.

4 ^e^aties_met b Sjt^aande_act^vit^i_tèri^ Bij de instelling van de kerngroep waren reeds een aantal (gestructureerde) activiteiten aan de gang die direct of indirect te maken hebben met de toekomst van de Deltadienst. Deze activiteiten zijn de volgende: a.binnen de Deltadienst: - het opstellen van een toekomstplan voor de Deltadienst (stratego-nota directieplan 1980) en toekomstplannen per hoofdafdeling (mini-stratego's - hoofdafdelingsplannen) ; - de "Adviesgroep Organisatie Ontwikkeling" (AGOO). Deze groep is een adviesorgaan op het gebied van organisatieontwikkeling ten behoeve van de leiding van de Deltadienst; - het project "Personeelsplan Deltadienst" (PERDED), met o.m. als doelstelling een goed carrière-verloop voor de Deltadienst-medewerkers zoveel mogelijk te bevorderen. b.binnen de Rijkswaterstaat: - de samenwerking tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging; een groep welke in februari 1981 de directeur-generaal heeft geadviseerd o.m. over de organisatorische inpassing van de milieuzorg binnen de Rijkswaterstaat; - de werkgroep "Nieuwe Adviesdienst Zeeland" die de toekomstige samenwerking tussen de Meet- en Studieafdeling Zierikzee (WTZ) van de Deltadienst en de Adviesdienst Vlissingen van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging bestudeert; - periodiek overleg tussen de directieteams van de Deltadienst en de directie Zeeland; - overleg tussen de bouwdirecties (directie Bruggen, Deltadienst en de directie Sluizen en Stuwen); - de "Adviesgroep Noordzee", die de directeur-generaal zal adviseren omtrent de organisatie van de Rijkswaterstaatstaken op de Noordzee.

5 - 3 - c.binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - het onderzoek door de directie Organisatie naar de uitvoering binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van taken m.b.t. de Noordzee. Aanvankelijk zou dit onderzoek eind 1980 zijn afgesloten. > 1.3. Do el_ Op de buitenstaander komt het wellicht als voorbarig over, dat nu al een raamwerk voor de toekomst van de Deltadienst wordt opgesteld. Immers, het hoogtepunt m.b.t. de uitvoering van de werken moet nog komen en het duurt zeker nog 5 jaar voordat alles gerealiseerd is. Dit moge dan zo zijn, er dient echter mee rekening te worden gehouden, dat de werken gerealiseerd moeten worden door mensen. Hoe interessant de werken op zich ook zijn, wanneer niet tijdig wordt gezorgd, dat deze mensen voldoende toekomstperspectief wordt geboden, bestaat het gevaar dat de werken niet tot een goed einde worden gebracht. Immers: - capabele mensen zullen vroegtijdig vertrekken, waardoor er een vacuüm kan ontstaan en - nieuwe medewerkers zullen moeilijk zijn aan te trekken. Het gaat er niet om nu al te bepalen wat iedere medewerker na afloop van de werken precies gaat doen - het personeelsbestand zal er eind 1986 door mutaties toch heel anders uitzien - maar hij/zij moet met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Het doel van dit raamwerk is daarom, om op basis van de huidige kennis en verwachtingen, binnen de gestelde technische randvoorwaarden, een globale koers uit te stippelen voor de toekomst en de organisatorische inpassing van het potentieel van de Deltadienst. Daarna kunnen de personele, technische en organisatorische gevolgen nader worden geconcretiseerd, afgewogen en uitgewerkt. Met deze aanpak beoogt de kerngroep te bevorderen dat een afweging van technische, economische en personele belangen niet volgtijdig, doch gelijktijdig kan plaatsvinden.

6 - 4 - Het zeer tijdig uitzetten van de koers kan inhouden, dat ten gevolge van veranderingen in de maatschappij in de komende jaren aanpassing nodig zal zijn. Het biedt echter het voordeel, dat aan de Rijkswaterstaats-medewerkers meer tijd gegeven wordt om zich systematisch op de toekomst voor te bereiden. Het raamwerk moet niet worden gezien als een antwoord op alle vragen. Het biedt grote lijnen en geeft dus b.v. geen gedetailleerd overzicht van taken noch van de daarbij ingezette mensen.

7 PROBLEEMSTELLING 2.1. ^n LsJ^<3liP9. De bouw van de Deltawerken heeft de afgelopen 25 jaar een extra belasting voor de Rijkswaterstaat meegebracht. Met name waterloopkundigen, milieukundigen en waterbouwkundigen maar ook management-potentieel werden elders aan de dienst onttrokken en voor de uitvoering van de Deltawerken ingezet. Ook na het gereedkomen van de werken zal een gedeelte van de aanwezige bemanning nodig zijn voor beheer en onderhoud en het begeleiden van de vooral in waterloopkundig en milieukundig opzicht belangrijke ontwikkelingen die de Deltawerken meebrengen. Het probleem waar de kerngroep voor gesteld is, is de consequenties na te gaan van het gereedkomen van de Deltawerken. Met name voor het (gedeeltelijk) vrijkomende potentieel aan kennis en kunde van de Deltadienst, dient een globale bestemming te worden aangegeven. Het gaat hier om een aanpassing van het aanbod op de verschuivende vraag. Nagegaan dient dus te worden wat wordt aangeboden en hoe de vraag zich zal ontwikkelen. 2.2 Beschouwing^ van_het_a nbod^ De capaciteiten van de Deltadienst kunnen niet geheel worden afgedaan met het noemen van de belangrijkste kennisgebieden, die tijdens de werken zijn ontwikkeld of verworven. Minstens even belangrijk is de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen die ook elders op zeer uiteenlopende gebieden werden gebruikt, zijn samengebracht en ingezet voor het realiseren van de werken. Hierin is de Deltadienst niet uniek; de Rijkswaterstaat als geheel heeft de capaciteit om voor een nieuw probleemgebied betrekkelijk snel een efficiënt werkende organisatie op te bouwen, die handen en voeten geeft aan de in Nederland en elders aanwezige wetenschappelijke kennis.

8 - 6 - Toch is het goed de belangrijkste kennisgebieden die binnen de Deltadienst aanwezig zijn, op te sommen en aan te geven hoe deze binnen de hoofdafdelingen zijn gegroepeerd. De vier hoofdafdelingen van de Deltadienst zijn: - RF hoofdafdeling Bedrijfsbeheer - MI hoofdafdeling Milieu en Inrichting - WT hoofdafdeling Waterloopkunde - WW hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. In onderstaande tabel is met een + teken aangegeven in welke hoofdafdeling de specialistische kennis in het bijzonder geconcentreerd is. Specialistisch onderwerp RF MI WT WW Algemeen; Projectmanagement en beheer van personele en financiële middelen Management-technieken + Beleidsplanning en -ontwikkeling + Beleidsanalytische ondersteuning + Risico-analyse Waterbouwkunde Eilanden, havens, kanalen en afsluitingsdammen + + Bodembescherming, funderingsconstructies + + Oeverbekledingen, filterconstructies + + Werkbaarheidsbeoordeling + + Kostenanalyse + Uitvoeringsrisico-analyses + + Aanbestedingsvormen + + Plaatsbepaling op het water + + Onderwaterinspectie + + Beheers- en beleidsplannen bekkens + +

9 - 7 - Water loopkundé RF MI WT WW Morfologie + Interpreteren van proefresultaten op basis van natuurmetingen + Getijvoorspellingen + Dichtheidsstromen, stratificatie, transport opgeloste stoffen + Grondmechanische/hydraulische verschijnselen + Milieuzaken Voorspellen van de milieu-effecten van waterbouwkundige en andere ingrepen + Begeleiding waterbouwkundige ingrepen met gerichte meetprogramma's + Aquatische en terrestrische ecologie + Het vertalen van maatschappelijke wensen in beheersmaatregelen + Systeemanalyse waterhuishoudkundige problemen ^^ + '~+~ ^ Zoals in de inleiding van deze paragraaf is beschreven, is het totaal meer dan de som van de delen en 20 dient bijvoorbeeld gewezen te worden op de elkaar aanvullende kennisgebieden. De kerngroep vertrouwt er op, dat door het steeds effectiever gebruik maken van projectmanagement*, ook bij onderbrenging van deze elkaar aanvullende kennisgebieden in verschillende dienstonderdelen, het verband niet verloren gaat. Tenslotte moet niet uitsluitend aandacht worden besteed aan de specialismen; ook de ondersteuning (technisch en administratief) bij de uitoefening van deze specialismen vormt voor de effectieve aanwending een onmisbaar onderdeel. Zoals blijkt uit de literatuur en wordt bevestigd door de ervaringen van de Deltadienst, kan projectmanagement alleen goed functioneren wanneer naast de nodige bevoegdheden ook de bewaking van het budget aan de projectleider wordt gedelegeerd. Deze delegatie eist een aangepaste opzet van het financieel beheer.

10 Beschouwing^ van^ É. _^.'^^9 Wil men overgaan tot het onderbrengen van de kennis en ervaring van de Deltadienst elders in de Rijkswaterstaat, dan zal men er zich van moeten vergewissen dat er voor de betrokken medewerkers ook een taak ligt. De kerngroep slaat het bewaren van de "knowhow" alleen als exportartikel niet hoog aan; kennis en ervaring kunnen slechts in stand worden gehouden als deze worden gedragen door een goed ontwikkelde markt. Van een buitenlandse inzet van betekenis van personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten van of onder auspiciën van b.v. de directie Internationale Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de Stichting Nedeco (de belangrijkste bemiddelende organisatie), is op dit moment nog geen sprake*. Voorlopig gaat de kerngroep er van uit, dat geen aanzienlijke uitbreiding van het potentieel voor de buitenlandse vraag op waterbouwkundig gebied moet worden gereserveerd. De voorgestelde grote lijn biedt wel mogelijkheden voor een versterkte buitenlandse activiteit. De eerste extra vraag die zich na het voltooien van de Deltawerken in de Rijkswaterstaat voordoet, is de personele versterking van de directie Zeeland. Behalve dat de bediening en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de werken bij deze directie gaat berusten, treedt daar ook taakverzwaring op, doordat de partner en/of leverancier bij een groot aantal waterstaatkundige studies in de afgelopen jaren (de Deltadienst) als zodanig verdwijnt. Het gaat hier om ca. 100 functies, die zeker niet integraal door medewerkers van de Deltadienst kunnen worden vervuld, aangezien de voor deze functies te stellen eisen te zeer verschillen van de opleiding(sniveau's) en de ervaring van deze medewerkers; de door die medewerkers opgedane kennis van het gebied en de werken moet echter wel als van groot belang worden beschouwd. Momenteel worden voorstellen uitgewerkt op welke wijze en in welke omvang personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten in het buitenland kunnen worden ingezet. Aangezien het werken in het buitenland eigen eisen stelt aan het functioneren van betrokkenen laat het zich aanzien dat deze voorstellen moeten leiden tot een vergrote opleidingsbehoefte bij de Waterstaatsdiensten. Deze behoefte zal met name zijn gericht op de veelal andersoortige omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Ook zal de begeleiding vanuit Nederland van deze projecten veel aandacht vergen.

11 - 9 - Door de concentratie van een groot deel van het waterloopkundige potentieel op de Deltawerken, is de rest van het kustgebied in de afgelopen decennia onderbedeeld geraakt. De voor ons land onmisbare studies dienen met meer inzet te worden uitgevoerd en begeleid. Nederland dient een goed beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen van het Nederlandse kustgebied, van de estuaria en op de Noordzee. In Séunenwerking met het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging is op dit gebied reeds een bescheiden aanzet gemaakt, doch op dit moment schiet de capaciteit tekort. Ook op het gebied van de milieukunde is de rest van Nederland in aandacht achtergebleven bij het zuidwesten, üit de studie "Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" is gebleken, dat ook elders behoefte is aan systematisch (voor)onderzoek en een goede milieukundige ondersteuning van de diensten, zowel voor de begeleiding van infrastructurele werken als bij het beheer. Vooral op de Noordzee, de Westerschelde, de Eems-Dollard en het Waddengebied, het IJsselmeergebied en de grote rivieren, is minof meer dezelfde expertise nodig als thans voor het Deltagebied wordt ingezet, waarbij opgemerkt wordt, dat deze een combinatie van de bij de hoofdafdelingen Milieu en Inrichting en Waterloopkunde aanwezige kennisgebieden omvat. Op het gebied van de waterbouwkunde ligt de vraag minder duidelijk. Zullen we een "harde bouwtaak" op dit gebied behouden? Geluiden als zou deze harde bouwtaak in de toekomst wegvallen, worden veelvuldig gehoord: Nederland zou "af" zijn. De kerngroep heeft deze geluiden met enig wantrouwen beluisterd, aangezien uit de directieplannen van de onderscheidene directies blijkt dat er ruim voldoende plannen voor de aanleg van waterbouwkundige werken aanwezig zijn. Dit geeft de kerngroep het vertrouwen, dat de bij de Deltadienst aanwezige kennis en ervaring op het terrein van de waterbouwkunde in de jaren na 1986 ook in het binnenland met vrucht kun- 1 ' nen worden aangewend.

12 Hier dient benadrukt te worden, dat deze visie gebaseerd is óp de huidige inzichten en dat niet vergeten mag worden dat het bouwvolume sterk beïnvloed wordt door factoren als: - de koopkrachtige vraag (bereidheid tot investeren in infrastructuur) ; - de maatschappelijke aanvaardbaarheid; - de bestuurlijke besliskracht. Dit zijn factoren, waarop slechts een beperkte invloed kan worden uitgeoefend. De kerngroep acht zich dan pok niet geroepen omtrent de omvang van het nog uit te voeren bouwpakket harde " uitspraken'te-doen.^; [' / /y'.r ".^-"j Naast de genoemde "historische" taken van dé ;Rijkswaterstaat zijn er gebieden waarop het apparaat in de toekomst een actievere rol zou kunnen spelen. Het gaat hier om projecten als: - dé aanleg van lokatiés in zee en in de kustzone; - het opwekken van energie uit wind; - het opwekken van energie uit water; - hpt opnieuw aanwenden van afvalstoffen; - technische voprziening'en ter voorkoming of opheffing van bodemverontreinigingen. Het betreft hier toekomstverwachtingen die niet op korte termijn kunnen worden geconcretiseerd, maar,waar wel voldoende kwaliteit 'voor a:anwëzig dient te zijn. De kerngroep méènt, dat mèri hierop wel moet anticiperen, maar het actuele personeels- en organisatiebeleid.kan niet daarop worden gebaseerd ^roblbem^o mul r^n. De bovenstaande globale verkenning heeft de kerngroep tot de overtuiging gebracht, dat het potentieel aan kennis en ervaring van de Deltawerken voorzover dat vrijkomt, respectievelijk na het gereedkomen van de werken, inclusief nazorg (1986 resp. 1988) en na het volgen van de waterloopkundige en milieukundige veranderingen (rond 1995), zinvol zal kunnen worden ingezet voor andere. Rijkswaterstaatstaken. Thans ligt de vraag voor, welke werkwijze en procedures nodig zijn om de bij de Deltawerken vrijkomende capaciteiten snel en volledig ter beschikking te krijgen voor andere taken.

13 Zoals bij eerdere aanpassingen van de organisatie is gebleken, gaat het hier bepaald niet alleen om de organisatorische opzet. Veel belangrijker zijn de wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en het gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe, op wederzijdse capaciteiten en aanpak, gebaseerde werkwijze. Een ander element waarmee rekening dient te worden gehouden is dat de Deltawerken juist thans de aandacht van de gehele dienst behoeven. De problemen welke zich gewoonlijk voordoen bij wijziging van organisaties kunnen weliswaar niet worden vermeden, maar wel dermate vroeg worden onderkend, besproken en beïnvloed, dat zij hanteerbaar worden.

14 UITGANGSPUNTEN 3.1. ^7oor_h^t_r^amwerJc^ DG civieltechnische wecken rond de Oosterscheldekering en de compactimentei;ing lopen naar verwachting in 1986 af. De nazocg van door de ingrepen opgetreden veranderingen zal daarna nog 5 a 10 jaar duren. In de jaren na 1986 zal echter op verschillende terreinen van watecstaatszocg behoefte blijven bestaan aan zowel civieltechnisch als milieukundig gekwalificeecd personeel vooc het in projectverband ontwerpen en uitvoeren van waterstaatswerken (zie par ), alsmede voor ondersteuning van beheer, beleid en onderhoud in het kustgebied. Het is niet te verwachten, dat toekomstige civieltechnische werken in het zuidwesten van het land zullen zijn geconcentreerd. Wel zal het milieu en het beheer in dit gebied (maar ook elders) veel aandacht vragen. Toekomstige werken zullen meer en meer in projectverband gerealiseerd worden, waarbij regionale en specialistische diensten samenwerken. Hiervan uitgaande, is het niet noodzakelijk een samenvoeging van de disciplines, zoals thans binnen de Deltadienst aanwezig, in één organisatie te handhaven. Dit leidt tot de eerste twee uitgangspunten; a. Naar verwachting zal op 1 januari 1987 de Deltadienst als organisatie-eenheid kunnen worden opgeheven. De directie Zeeland wordt dan belast met de nazorg van het Deltaproject en de zorg voor de medewerkers van de Deltadienst die nog niet naar een ander dienstonderdeel zijn overgegaan; b. Binnen de Rijkswaterstaat bestaat op het ogenblik geen behoefte aan een apacte waterbouwkundige dienst; de waterbouwkundige kwaliteit dient echter behouden te blijven. Aan de tot nog toe binnen de Rijkswaterstaat aan het rapport "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" verbonden consequenties, wordt het volgende uitgangspunt ontleend;

15 c. Bij de Rijkswaterstaat zal sprake zijri van twee specialistische milieupunten, nl. een nat (bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater) en een droog (bij de Wegbouwkundige Dienst). Het voltooien van de Deltawerken is op zich geen aanleiding om tot grote organisatorische ingrepen over te gaan. Indien deze ingrepen binnen de Rijkswaterstaat toch nodig zijn, dienen zij in een breder verband te worden bezien. Dit leidt tot het volgende uitgangspunt: d. Ingrijpende organisatorische wijzigingen zullen in het kader van deze operatie niet aanhangig worden gemaakt. De Deltawerken eisen de komende jaren de volledige inzet van de Deltadienst-medewerkers. Enerzijds is hiervoor duidelijkheid over de toekomst nodig, anderzijds mag er, althans in de komende jaren, nog geen sprake zijn van de tijdelijke onrust die vaak met aanpassingen van organisaties gepaard gaat. Dit leidt tot: e. Na het accepteren van het raamwerk zal, in goed overleg tussen de betrokken diensten en de betreffende hoofdafdelingen van de Deltadienst, een gefaseerd proces op gang worden gebracht dat er toe leidt, dat zonder schade voor de Deltawerken een zo geruisloos mogelijke overgang naar de toekomstige organisatie wordt bereikt. Bij de Deltawerken is waardevolle kennis en ervaring opgebouwd, die ook bij andere waterstaatswerken.(zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat) aangewend kunnen worden (zie ook par. 2.2). Het behoud en opnieuw aanwenden van deze kennis en kunde komt het best tot zijn recht bij een niet geforceerde inpassing van medewerkers van de Deltadienst bij andere Rijkswaterstaats-onderdelen. In dit verband kan als goed voorbeeld de samenwerking tussen de hoofdafdeling. Watetlpopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging genoemd worden. Op een dergelijke wijze kan een soepele overgang naar de nieuwe situatie worden verkregen, zonder dat de inzet voor het Oosterschelde-project in het gedrang komt. Deze aanpak kan ook t.a.v. de huidige milieukennis bij de Deltadienst gevolgd worden.

16 Deze overwegingen leiden tot de volgende uitgangspunten: f. De aanwezige specifieke kennis dient te worden benut; g. Functionele eenheden binnen de Deltadienst worden in principe ondergebracht bij bestaande organisaties van de Rijkswaterstaat, waardoor versnippering van mankracht en kennis en kunde zoveel mogelijk wordt vermeden; h. De inzet van de verschillende functionele eenheden binnen de Deltadienst t.b.v. andere organisatie-onderdelen van de Rijkswaterstaat, kan gefaseerd in de tijd geschieden; i. Het bestaande samenwerkingsverband tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging moet niet worden verstoord, maar zo mogelijk gestimuleerd en verder uitgebouwd. Verder zijn de volgende min of meer voor zich sprekende uitgangspunten geformuleerd; j. Aangenomen is, dat bij de Rijkswaterstaat een projectmatige werkwijze meer algemeen wordt en dat fondsen en personeel uit meerdere diensten per project zullen worden toegewezen; k. Verhuizingen van medewerkers behoren zoveel mogelijk te worden voorkomen; 1. Het op te stellen raamwerk en de verdere uitwerking dienen voldoende ruimte te laten voor aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en dienen een basis te vormen, waarop de afzonderlijke onderdelen van de Deltadienst en andere diensten hun handelen kunnen richten; m. In het raamwerk wordt rekening gehouden met de behoeften en taken zoals weergegeven in de directieplannen van de verschillende (betrokken) Rijkswaterstaatsdirecties, waaronder in de eerste plaats de activiteiten t.b.v. de voltooiing en de nazorg van het Deltaproject M^»b^«t^»_w fjiwij.'e_k rng oep De kerngroep rekent tot zijn taak het opstellen van een plan - een raamwerk - dat als leidraad kan dienen bij het verdere handelen. De kerngroep streeft dus geen grote detaillering na en ziet het ook niet als zijn taak deze in een later stadium aan te brengen (zie bijlage 2).

17 Bij de werkwijze voor het opstellen van een plan heeft de groep de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Het plan komt mede tot stand met medewerking en zo mogelijk instemming van de betrokken onderdelen van de Rijkswaterstaat; b. De Deltadienst zal bij bilaterale gesprekken met andere directies over toekomstige ontwikkelingen, geen afspraken maken over structurele oplossingen die in strijd zijn met het raamwerk; c. Bij de Hoofddirectie van de Waterstaat zal afstemming plaatsvinden tussen de resultaten van de werkgroep "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" en de "Adviesgroep Noordzee" en het werk van de kerngroep fl.jb_. t^._taajtu_itvoerjji. S.^."^^^ É.^ 5 *-i De Deltadienst is binnen de Rijkswaterstaats-organisatie te karakteriseren als een specialistische bouwdirectie. De aanwezige kennis en kunde is deels te vergelijken met die 'van de technisch-wetenschappelijke diensten, deels met die van een bouwdirectie. De kerngroep ziet als taak van de Rijkswaterstaat de zorg voor de instandhouding en het behoorlijk gebruik van de hem toevertrouwde objecten, het begeleiden van het lokale beheer en het toetsen hiervan aan het landelijk beleid. De zorg voor de objecten (waaronder zowel aangelegde kunstwerken als van nature aanwezige gebieden zoals rivieren, meren en zeearmen worden begrepen), omvat niet alleen het totaal aan activiteiten (taken) voortvloeiend uit het behartigen van het waterstaatsbelang; ook de belangen van andere betrokken overheden en belanghebbenden dienen te worden afgewogen (op grond van wettelijke verplichtingen of het vereiste van "behoorlijk bestuur"). Naast de waterstaatsdoeleinden van een object, zullen ook andere doeleinden (in het algemeen belang) mede in beschouwing moeten blijven. Met name bij beheersmaatregelen die ingrijpen-in het bestaande gebied, kan het voorkomen dat "andere belangen" prevaleren dan wel nopen tot aanvullende/compenserende maatregelen om die belangen tot hun recht te laten komen.

18 Bij het voeren van het waterstaatkundig beheer is een drietal beleidsterreinen te onderscheiden; deze houden het volgende in: Waterstaatkundig beheer: a. bestuurlijk b. technisch/operationeel c. ondersteuning (onderzoek en advies). a. Bestuurlijk - oppertoezicht - wetten, reglementen - vaststellen van normen - verlenen van vergunningen - planvorming (eigen plannen: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; Wet op de Waterhuishouding; plannen van derden; Wet op de Ruimtelijke Ordening, enz.) - overleg (departementen, andere overheden, instellingen, particulieren). b. Technisch/operationeel - ontwerp en uitvoering - onderhoud en vernieuwing - bediening informatie naar gebruikers inspectie c.q. constateren en opheffen van storingen rampenbestrijding, waarschuwingen. c. Ondersteuning (onderzoek en advies) - adviezen (eigen apparaat en derden) - studies. De taak van de regionale directies strekt zich in beginsel uit tot drie terreinen: bestuurlijk, technisch/operationeel en ondersteuning. De bestuurlijke taak is uitsluitend voorbehouden aan de regionale directies.

19 Voor het technisch/operationeel werk en de ondersteuning beschikt de Rijkswaterstaat over de specialistische directies, die bij projecten van enige importantie in onderling overleg over de aanpak door de regionale directies worden ingeschakeld. Waar dit geschiedt, blijft de taak van de regionale directie echter van groot belang: de eerste,verantwoordelijkheid voor het project als geheel blijft bij de betrokken directie liggen. Dit neemt niet weg, dat de realisering van het project in nauwe samenwerking met de specialistische dienst dient te geschieden. Bij de meer en meer toegepaste projectmatige aanpak van werken komt dat er in de praktijk op neer, dat de coördinatie van projectgroepen (het projectmanagement) berust bij de regionale directie, terwijl de wijze van aanpak van een project in nauw overleg tussen de betrokken regionale en specialistische directies wordt bepaald. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot hergroepering van taken is het van belang de taakopvatting van de regionale directies vast te leggen. Zij immers coördineren de inzet van de specialistische diensten en directies. Door -de kerngroep worden als taken van de regionale directies gezien: - het beheren van de waterstaatkundige infrastructuur en het toetsen van het lokale beheer aan het landelijk beleid; - het mede op grond van lokale kennis vaststellen van het regionale beleid en het verzorgen van een inbreng in de landelijke beleidsvorming. Hierbij wordt een multidisciplinaire en beleidsanalytische benadering gevolgd; - het vervullen van een (regionale] voortrekkersrol (projectmanagement) bij het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van waterstaatkundige infrastructurele werken en regelingen; - het inschakelen van specialisten - zowel voor advies als assistentie - voor kwalitatief en/of kwantitatief grotere of bovenregionale projecten; - het toetsen en evalueren van het wettelijk kader. De kerngroep is bij haar onderzoek uitgegaan van bovenstaande taakopvatting. Alternatieven waarbij de taakuitvoering van de Rijkswaterstaat drastisch wordt gewijzigd (b.v. door ontwerp en begeleiding van de uitvoering van werken geheel af te stoten) zijn niet in de beschouwingen betrokken.

20 M. b. t^._p ^c^one ^L_Del_tad^iens^t Dit rapport is in eerste aanleg tot stand gekomen met het oog op de voor het personeel van de Deltadienst na afloop van de werken optredende problemen. De kerngroep wil er echter met nadruk op wijzen, dat bedoelde problematiek niet slechts de Deltadienst betreft, maar zich uitstrekt over de gehele Rijkswaterstaat. Het personeelsbeleid van de Deltadienst is - mede door inschakeling van derden - daarop gericht, dat het gereedkomen van de Deltawerken zo min mogelijk gevolgen voor het personeel met zich meebrengt. Daaraan ligt mede ten grondslag de gedachte, dat de belangen van het personeel gelijkwaardig zijn aan de technisch/organisatorische en bedrijfseconomische belangen. In de overwegingen worden deze personeelsbelangen derhalve als een gelijkwaardige grootheid beschouwd en gewogen. Juist daarom mag niet uit het oog worden verloren, dat het gereedkomen van de Deltawerken voor het personeel van de Deltadienst gevolgen heeft. Uitgangspunt voor het opvangen van deze gevolgen is,- dat getracht zal worden onvrijwillige overplaatsingen en in het uiterste geval onvrijwillige ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de taakontwikkeling van de Rijkswaterstaat als totaal. Mede met het oog hierop wordt reeds thans een beleid gevoerd, dat ertoe moet leiden de medewerkers van de Deltadienst op een zo breed mogelijk terrein inzetbaar te maken. De kerngroep is er voorts van overtuigd, dat indien haar adviezen worden gevolgd, nog ruime aandacht zal moeten worden besteed aan de bij fusies van diensten en dienstonderdelen optredende problemen als gevolg van de bestaande verschillen in werkwijze, klimaat, wijze van leidinggeven, informatieverstrekking e.d. Gestreefd moet worden naar integratie, welke is gebaseerd op een wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en een gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe werkwijze, welke recht doet aan eikaars capaciteiten en aanpak.

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

LCV m.m. een zelfde criterium als bij artikel 3 lid 1 onder i WMCZ. Met het sluiten c.q. niet meer toegankelijk zijn van de kapel c.q. de recreatieruimte hebben cliënten niet meer de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer Ministene wan Verkeer en Waterstaat Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer nr. 723.00.E010 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Memo 73-3 i Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Rofractie en Diffractie Jaarrerelau 1972 ONDERZOEI( REFRACTIE-DIFFRACTIE

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Bos Bijlagen -- Inlichtingen bij W.M.C. van Zaalen Onderwerp Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Zitting 1982-1983 Nr. 51 16106 Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 en de Wet van 12 november 1975, Stb.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni RIJKSOIEidST VOOR DE ljsyelk4eerpolders W E R K D O C U M E N T REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMEREHAVEN door A.G. Renkema juni \. E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S,,\A1 S l 4 E D I

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever Algemene voorwaarden REACH Consultants 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement (het Reglement ) is overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Stichting Volkshuisvesting Enterprise

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Management Coaching & Advisering & Interim management Wijchen, 15 januari 2007 Versie: 4 Pagina 1 van 7 Inhoud. 1. Algemeen 2. Grondslag

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie