rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat U) 6. raamwerk toekomst deltadienst rapport van de kerngroep toekomst deltadienst uitgebracht aan de directeur generaal van de rijkswaterstaat c 5227

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Instelling kerngroep 1.2. Relaties met bestaande activiteiten 1.3. Doel 2. Probleemstelling 2.1. Inleiding 2.2. Beschouwing van het aanbod 2.3. Beschouwing van de vraag 2.4. Probleemformulering ^bf.nr. _ l v^i^inl. ï 5ÖÖ>3 blz. i i DATUM,..!;-^ /l-ooj-'^jl <^S227 1 I TL. ^^,^o) hl Ho:,ldchz:.^ v. d. Waterstaat KonirfgskndG 4 259Ó AA '%-Gravenhage Uitgangspunten 3.1. Voor het raamwerk 3.2. M.b.t. de werkwijze kerngroep 3.3. M.b.t. taakuitvoering regionale directies 3.4. M.b.t. het personeel Deltadienst Advies inzake de toekomst van de Deltadienst Inleiding Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken (WW) Hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (MI) Hoofdafdeling Bedrijfsbeheer (RF) Stafafdeling Personeelszaken, Directiesecretariaat 40 en Stafbureau Public Relations 5. Procedures en planning 5.1. Procedure-voorstel Samenvatting Epiloog 45 Bijlagen: 1. Organisatieschema Deltadienst 2. Aanpak uitwerkingsfase KTD-nota 3. Brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat m.b.t. Besluitvorming Toekomst Deltadienst. 4. Overzicht KTD-stukken oktober 1981

3 INLEIDING 1.1. J[nstel^ing_k r ng oep De eindconclusie van de bespreking van het directieplan van de Deltadienst tussen de directieraad en het directieteam van de Deltadienst op 20 oktober 1980 luidde: "De afwikkeling van de Deltadienst is een ingrijpende zaak. De afwikkeling vraagt intensieve begeleiding vanuit de top van de Rijkswaterstaat en goed gestructureerde gesprekken op directieniveau met de betrokken diensten. De zorg voor het uit te voeren werk vereist dat op redelijk korte termijn een koers wordt gekozen, die voldoende perspectief biedt". Naar aanleiding van deze conclusie is in december 1980 door de directeur-generaal een zgn. kerngroep gevormd, bestaande uit ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst, ir. W. van der Kleij, plv. hoofd van de hoofdafdeling A (voorzitter), dr.ir. M. Tienstra, hoofd van de afdeling P en de heer P. van der Zwan, medewerker van de afdeling O (secretaris). In april 1981 zijn de heren ir. F.V.M.C, de Smet (hoofd van de hoofdafdeling Bedrijfsbeheer van de Deltadienst) en p.m.a. Davis (medewerker van de afdeling O) aan de kerngroep toegevoegd. De heer Davis heeft het secretariaat van de heer Van der Zwan overgenomen. De kerngroep heeft als taak: een raamwerk op te stellen, op basis waarvan verder overleg over de toekomst van de Deltadienst kan plaatsvinden; dit in het licht van het gereedkomen van de Deltawerken omstreeks 1986 en de wens om de bij de Deltawerken opgebouwde kennis en kunde voor de Rijkswaterstaat te behouden. In deze rapportage word dit "raamwerk toekomst Deltadienst" gepresenteerd.

4 ^e^aties_met b Sjt^aande_act^vit^i_tèri^ Bij de instelling van de kerngroep waren reeds een aantal (gestructureerde) activiteiten aan de gang die direct of indirect te maken hebben met de toekomst van de Deltadienst. Deze activiteiten zijn de volgende: a.binnen de Deltadienst: - het opstellen van een toekomstplan voor de Deltadienst (stratego-nota directieplan 1980) en toekomstplannen per hoofdafdeling (mini-stratego's - hoofdafdelingsplannen) ; - de "Adviesgroep Organisatie Ontwikkeling" (AGOO). Deze groep is een adviesorgaan op het gebied van organisatieontwikkeling ten behoeve van de leiding van de Deltadienst; - het project "Personeelsplan Deltadienst" (PERDED), met o.m. als doelstelling een goed carrière-verloop voor de Deltadienst-medewerkers zoveel mogelijk te bevorderen. b.binnen de Rijkswaterstaat: - de samenwerking tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging; een groep welke in februari 1981 de directeur-generaal heeft geadviseerd o.m. over de organisatorische inpassing van de milieuzorg binnen de Rijkswaterstaat; - de werkgroep "Nieuwe Adviesdienst Zeeland" die de toekomstige samenwerking tussen de Meet- en Studieafdeling Zierikzee (WTZ) van de Deltadienst en de Adviesdienst Vlissingen van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging bestudeert; - periodiek overleg tussen de directieteams van de Deltadienst en de directie Zeeland; - overleg tussen de bouwdirecties (directie Bruggen, Deltadienst en de directie Sluizen en Stuwen); - de "Adviesgroep Noordzee", die de directeur-generaal zal adviseren omtrent de organisatie van de Rijkswaterstaatstaken op de Noordzee.

5 - 3 - c.binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - het onderzoek door de directie Organisatie naar de uitvoering binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van taken m.b.t. de Noordzee. Aanvankelijk zou dit onderzoek eind 1980 zijn afgesloten. > 1.3. Do el_ Op de buitenstaander komt het wellicht als voorbarig over, dat nu al een raamwerk voor de toekomst van de Deltadienst wordt opgesteld. Immers, het hoogtepunt m.b.t. de uitvoering van de werken moet nog komen en het duurt zeker nog 5 jaar voordat alles gerealiseerd is. Dit moge dan zo zijn, er dient echter mee rekening te worden gehouden, dat de werken gerealiseerd moeten worden door mensen. Hoe interessant de werken op zich ook zijn, wanneer niet tijdig wordt gezorgd, dat deze mensen voldoende toekomstperspectief wordt geboden, bestaat het gevaar dat de werken niet tot een goed einde worden gebracht. Immers: - capabele mensen zullen vroegtijdig vertrekken, waardoor er een vacuüm kan ontstaan en - nieuwe medewerkers zullen moeilijk zijn aan te trekken. Het gaat er niet om nu al te bepalen wat iedere medewerker na afloop van de werken precies gaat doen - het personeelsbestand zal er eind 1986 door mutaties toch heel anders uitzien - maar hij/zij moet met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Het doel van dit raamwerk is daarom, om op basis van de huidige kennis en verwachtingen, binnen de gestelde technische randvoorwaarden, een globale koers uit te stippelen voor de toekomst en de organisatorische inpassing van het potentieel van de Deltadienst. Daarna kunnen de personele, technische en organisatorische gevolgen nader worden geconcretiseerd, afgewogen en uitgewerkt. Met deze aanpak beoogt de kerngroep te bevorderen dat een afweging van technische, economische en personele belangen niet volgtijdig, doch gelijktijdig kan plaatsvinden.

6 - 4 - Het zeer tijdig uitzetten van de koers kan inhouden, dat ten gevolge van veranderingen in de maatschappij in de komende jaren aanpassing nodig zal zijn. Het biedt echter het voordeel, dat aan de Rijkswaterstaats-medewerkers meer tijd gegeven wordt om zich systematisch op de toekomst voor te bereiden. Het raamwerk moet niet worden gezien als een antwoord op alle vragen. Het biedt grote lijnen en geeft dus b.v. geen gedetailleerd overzicht van taken noch van de daarbij ingezette mensen.

7 PROBLEEMSTELLING 2.1. ^n LsJ^<3liP9. De bouw van de Deltawerken heeft de afgelopen 25 jaar een extra belasting voor de Rijkswaterstaat meegebracht. Met name waterloopkundigen, milieukundigen en waterbouwkundigen maar ook management-potentieel werden elders aan de dienst onttrokken en voor de uitvoering van de Deltawerken ingezet. Ook na het gereedkomen van de werken zal een gedeelte van de aanwezige bemanning nodig zijn voor beheer en onderhoud en het begeleiden van de vooral in waterloopkundig en milieukundig opzicht belangrijke ontwikkelingen die de Deltawerken meebrengen. Het probleem waar de kerngroep voor gesteld is, is de consequenties na te gaan van het gereedkomen van de Deltawerken. Met name voor het (gedeeltelijk) vrijkomende potentieel aan kennis en kunde van de Deltadienst, dient een globale bestemming te worden aangegeven. Het gaat hier om een aanpassing van het aanbod op de verschuivende vraag. Nagegaan dient dus te worden wat wordt aangeboden en hoe de vraag zich zal ontwikkelen. 2.2 Beschouwing^ van_het_a nbod^ De capaciteiten van de Deltadienst kunnen niet geheel worden afgedaan met het noemen van de belangrijkste kennisgebieden, die tijdens de werken zijn ontwikkeld of verworven. Minstens even belangrijk is de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen die ook elders op zeer uiteenlopende gebieden werden gebruikt, zijn samengebracht en ingezet voor het realiseren van de werken. Hierin is de Deltadienst niet uniek; de Rijkswaterstaat als geheel heeft de capaciteit om voor een nieuw probleemgebied betrekkelijk snel een efficiënt werkende organisatie op te bouwen, die handen en voeten geeft aan de in Nederland en elders aanwezige wetenschappelijke kennis.

8 - 6 - Toch is het goed de belangrijkste kennisgebieden die binnen de Deltadienst aanwezig zijn, op te sommen en aan te geven hoe deze binnen de hoofdafdelingen zijn gegroepeerd. De vier hoofdafdelingen van de Deltadienst zijn: - RF hoofdafdeling Bedrijfsbeheer - MI hoofdafdeling Milieu en Inrichting - WT hoofdafdeling Waterloopkunde - WW hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. In onderstaande tabel is met een + teken aangegeven in welke hoofdafdeling de specialistische kennis in het bijzonder geconcentreerd is. Specialistisch onderwerp RF MI WT WW Algemeen; Projectmanagement en beheer van personele en financiële middelen Management-technieken + Beleidsplanning en -ontwikkeling + Beleidsanalytische ondersteuning + Risico-analyse Waterbouwkunde Eilanden, havens, kanalen en afsluitingsdammen + + Bodembescherming, funderingsconstructies + + Oeverbekledingen, filterconstructies + + Werkbaarheidsbeoordeling + + Kostenanalyse + Uitvoeringsrisico-analyses + + Aanbestedingsvormen + + Plaatsbepaling op het water + + Onderwaterinspectie + + Beheers- en beleidsplannen bekkens + +

9 - 7 - Water loopkundé RF MI WT WW Morfologie + Interpreteren van proefresultaten op basis van natuurmetingen + Getijvoorspellingen + Dichtheidsstromen, stratificatie, transport opgeloste stoffen + Grondmechanische/hydraulische verschijnselen + Milieuzaken Voorspellen van de milieu-effecten van waterbouwkundige en andere ingrepen + Begeleiding waterbouwkundige ingrepen met gerichte meetprogramma's + Aquatische en terrestrische ecologie + Het vertalen van maatschappelijke wensen in beheersmaatregelen + Systeemanalyse waterhuishoudkundige problemen ^^ + '~+~ ^ Zoals in de inleiding van deze paragraaf is beschreven, is het totaal meer dan de som van de delen en 20 dient bijvoorbeeld gewezen te worden op de elkaar aanvullende kennisgebieden. De kerngroep vertrouwt er op, dat door het steeds effectiever gebruik maken van projectmanagement*, ook bij onderbrenging van deze elkaar aanvullende kennisgebieden in verschillende dienstonderdelen, het verband niet verloren gaat. Tenslotte moet niet uitsluitend aandacht worden besteed aan de specialismen; ook de ondersteuning (technisch en administratief) bij de uitoefening van deze specialismen vormt voor de effectieve aanwending een onmisbaar onderdeel. Zoals blijkt uit de literatuur en wordt bevestigd door de ervaringen van de Deltadienst, kan projectmanagement alleen goed functioneren wanneer naast de nodige bevoegdheden ook de bewaking van het budget aan de projectleider wordt gedelegeerd. Deze delegatie eist een aangepaste opzet van het financieel beheer.

10 Beschouwing^ van^ É. _^.'^^9 Wil men overgaan tot het onderbrengen van de kennis en ervaring van de Deltadienst elders in de Rijkswaterstaat, dan zal men er zich van moeten vergewissen dat er voor de betrokken medewerkers ook een taak ligt. De kerngroep slaat het bewaren van de "knowhow" alleen als exportartikel niet hoog aan; kennis en ervaring kunnen slechts in stand worden gehouden als deze worden gedragen door een goed ontwikkelde markt. Van een buitenlandse inzet van betekenis van personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten van of onder auspiciën van b.v. de directie Internationale Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de Stichting Nedeco (de belangrijkste bemiddelende organisatie), is op dit moment nog geen sprake*. Voorlopig gaat de kerngroep er van uit, dat geen aanzienlijke uitbreiding van het potentieel voor de buitenlandse vraag op waterbouwkundig gebied moet worden gereserveerd. De voorgestelde grote lijn biedt wel mogelijkheden voor een versterkte buitenlandse activiteit. De eerste extra vraag die zich na het voltooien van de Deltawerken in de Rijkswaterstaat voordoet, is de personele versterking van de directie Zeeland. Behalve dat de bediening en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de werken bij deze directie gaat berusten, treedt daar ook taakverzwaring op, doordat de partner en/of leverancier bij een groot aantal waterstaatkundige studies in de afgelopen jaren (de Deltadienst) als zodanig verdwijnt. Het gaat hier om ca. 100 functies, die zeker niet integraal door medewerkers van de Deltadienst kunnen worden vervuld, aangezien de voor deze functies te stellen eisen te zeer verschillen van de opleiding(sniveau's) en de ervaring van deze medewerkers; de door die medewerkers opgedane kennis van het gebied en de werken moet echter wel als van groot belang worden beschouwd. Momenteel worden voorstellen uitgewerkt op welke wijze en in welke omvang personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten in het buitenland kunnen worden ingezet. Aangezien het werken in het buitenland eigen eisen stelt aan het functioneren van betrokkenen laat het zich aanzien dat deze voorstellen moeten leiden tot een vergrote opleidingsbehoefte bij de Waterstaatsdiensten. Deze behoefte zal met name zijn gericht op de veelal andersoortige omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Ook zal de begeleiding vanuit Nederland van deze projecten veel aandacht vergen.

11 - 9 - Door de concentratie van een groot deel van het waterloopkundige potentieel op de Deltawerken, is de rest van het kustgebied in de afgelopen decennia onderbedeeld geraakt. De voor ons land onmisbare studies dienen met meer inzet te worden uitgevoerd en begeleid. Nederland dient een goed beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen van het Nederlandse kustgebied, van de estuaria en op de Noordzee. In Séunenwerking met het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging is op dit gebied reeds een bescheiden aanzet gemaakt, doch op dit moment schiet de capaciteit tekort. Ook op het gebied van de milieukunde is de rest van Nederland in aandacht achtergebleven bij het zuidwesten, üit de studie "Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" is gebleken, dat ook elders behoefte is aan systematisch (voor)onderzoek en een goede milieukundige ondersteuning van de diensten, zowel voor de begeleiding van infrastructurele werken als bij het beheer. Vooral op de Noordzee, de Westerschelde, de Eems-Dollard en het Waddengebied, het IJsselmeergebied en de grote rivieren, is minof meer dezelfde expertise nodig als thans voor het Deltagebied wordt ingezet, waarbij opgemerkt wordt, dat deze een combinatie van de bij de hoofdafdelingen Milieu en Inrichting en Waterloopkunde aanwezige kennisgebieden omvat. Op het gebied van de waterbouwkunde ligt de vraag minder duidelijk. Zullen we een "harde bouwtaak" op dit gebied behouden? Geluiden als zou deze harde bouwtaak in de toekomst wegvallen, worden veelvuldig gehoord: Nederland zou "af" zijn. De kerngroep heeft deze geluiden met enig wantrouwen beluisterd, aangezien uit de directieplannen van de onderscheidene directies blijkt dat er ruim voldoende plannen voor de aanleg van waterbouwkundige werken aanwezig zijn. Dit geeft de kerngroep het vertrouwen, dat de bij de Deltadienst aanwezige kennis en ervaring op het terrein van de waterbouwkunde in de jaren na 1986 ook in het binnenland met vrucht kun- 1 ' nen worden aangewend.

12 Hier dient benadrukt te worden, dat deze visie gebaseerd is óp de huidige inzichten en dat niet vergeten mag worden dat het bouwvolume sterk beïnvloed wordt door factoren als: - de koopkrachtige vraag (bereidheid tot investeren in infrastructuur) ; - de maatschappelijke aanvaardbaarheid; - de bestuurlijke besliskracht. Dit zijn factoren, waarop slechts een beperkte invloed kan worden uitgeoefend. De kerngroep acht zich dan pok niet geroepen omtrent de omvang van het nog uit te voeren bouwpakket harde " uitspraken'te-doen.^; [' / /y'.r ".^-"j Naast de genoemde "historische" taken van dé ;Rijkswaterstaat zijn er gebieden waarop het apparaat in de toekomst een actievere rol zou kunnen spelen. Het gaat hier om projecten als: - dé aanleg van lokatiés in zee en in de kustzone; - het opwekken van energie uit wind; - het opwekken van energie uit water; - hpt opnieuw aanwenden van afvalstoffen; - technische voprziening'en ter voorkoming of opheffing van bodemverontreinigingen. Het betreft hier toekomstverwachtingen die niet op korte termijn kunnen worden geconcretiseerd, maar,waar wel voldoende kwaliteit 'voor a:anwëzig dient te zijn. De kerngroep méènt, dat mèri hierop wel moet anticiperen, maar het actuele personeels- en organisatiebeleid.kan niet daarop worden gebaseerd ^roblbem^o mul r^n. De bovenstaande globale verkenning heeft de kerngroep tot de overtuiging gebracht, dat het potentieel aan kennis en ervaring van de Deltawerken voorzover dat vrijkomt, respectievelijk na het gereedkomen van de werken, inclusief nazorg (1986 resp. 1988) en na het volgen van de waterloopkundige en milieukundige veranderingen (rond 1995), zinvol zal kunnen worden ingezet voor andere. Rijkswaterstaatstaken. Thans ligt de vraag voor, welke werkwijze en procedures nodig zijn om de bij de Deltawerken vrijkomende capaciteiten snel en volledig ter beschikking te krijgen voor andere taken.

13 Zoals bij eerdere aanpassingen van de organisatie is gebleken, gaat het hier bepaald niet alleen om de organisatorische opzet. Veel belangrijker zijn de wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en het gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe, op wederzijdse capaciteiten en aanpak, gebaseerde werkwijze. Een ander element waarmee rekening dient te worden gehouden is dat de Deltawerken juist thans de aandacht van de gehele dienst behoeven. De problemen welke zich gewoonlijk voordoen bij wijziging van organisaties kunnen weliswaar niet worden vermeden, maar wel dermate vroeg worden onderkend, besproken en beïnvloed, dat zij hanteerbaar worden.

14 UITGANGSPUNTEN 3.1. ^7oor_h^t_r^amwerJc^ DG civieltechnische wecken rond de Oosterscheldekering en de compactimentei;ing lopen naar verwachting in 1986 af. De nazocg van door de ingrepen opgetreden veranderingen zal daarna nog 5 a 10 jaar duren. In de jaren na 1986 zal echter op verschillende terreinen van watecstaatszocg behoefte blijven bestaan aan zowel civieltechnisch als milieukundig gekwalificeecd personeel vooc het in projectverband ontwerpen en uitvoeren van waterstaatswerken (zie par ), alsmede voor ondersteuning van beheer, beleid en onderhoud in het kustgebied. Het is niet te verwachten, dat toekomstige civieltechnische werken in het zuidwesten van het land zullen zijn geconcentreerd. Wel zal het milieu en het beheer in dit gebied (maar ook elders) veel aandacht vragen. Toekomstige werken zullen meer en meer in projectverband gerealiseerd worden, waarbij regionale en specialistische diensten samenwerken. Hiervan uitgaande, is het niet noodzakelijk een samenvoeging van de disciplines, zoals thans binnen de Deltadienst aanwezig, in één organisatie te handhaven. Dit leidt tot de eerste twee uitgangspunten; a. Naar verwachting zal op 1 januari 1987 de Deltadienst als organisatie-eenheid kunnen worden opgeheven. De directie Zeeland wordt dan belast met de nazorg van het Deltaproject en de zorg voor de medewerkers van de Deltadienst die nog niet naar een ander dienstonderdeel zijn overgegaan; b. Binnen de Rijkswaterstaat bestaat op het ogenblik geen behoefte aan een apacte waterbouwkundige dienst; de waterbouwkundige kwaliteit dient echter behouden te blijven. Aan de tot nog toe binnen de Rijkswaterstaat aan het rapport "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" verbonden consequenties, wordt het volgende uitgangspunt ontleend;

15 c. Bij de Rijkswaterstaat zal sprake zijri van twee specialistische milieupunten, nl. een nat (bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater) en een droog (bij de Wegbouwkundige Dienst). Het voltooien van de Deltawerken is op zich geen aanleiding om tot grote organisatorische ingrepen over te gaan. Indien deze ingrepen binnen de Rijkswaterstaat toch nodig zijn, dienen zij in een breder verband te worden bezien. Dit leidt tot het volgende uitgangspunt: d. Ingrijpende organisatorische wijzigingen zullen in het kader van deze operatie niet aanhangig worden gemaakt. De Deltawerken eisen de komende jaren de volledige inzet van de Deltadienst-medewerkers. Enerzijds is hiervoor duidelijkheid over de toekomst nodig, anderzijds mag er, althans in de komende jaren, nog geen sprake zijn van de tijdelijke onrust die vaak met aanpassingen van organisaties gepaard gaat. Dit leidt tot: e. Na het accepteren van het raamwerk zal, in goed overleg tussen de betrokken diensten en de betreffende hoofdafdelingen van de Deltadienst, een gefaseerd proces op gang worden gebracht dat er toe leidt, dat zonder schade voor de Deltawerken een zo geruisloos mogelijke overgang naar de toekomstige organisatie wordt bereikt. Bij de Deltawerken is waardevolle kennis en ervaring opgebouwd, die ook bij andere waterstaatswerken.(zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat) aangewend kunnen worden (zie ook par. 2.2). Het behoud en opnieuw aanwenden van deze kennis en kunde komt het best tot zijn recht bij een niet geforceerde inpassing van medewerkers van de Deltadienst bij andere Rijkswaterstaats-onderdelen. In dit verband kan als goed voorbeeld de samenwerking tussen de hoofdafdeling. Watetlpopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging genoemd worden. Op een dergelijke wijze kan een soepele overgang naar de nieuwe situatie worden verkregen, zonder dat de inzet voor het Oosterschelde-project in het gedrang komt. Deze aanpak kan ook t.a.v. de huidige milieukennis bij de Deltadienst gevolgd worden.

16 Deze overwegingen leiden tot de volgende uitgangspunten: f. De aanwezige specifieke kennis dient te worden benut; g. Functionele eenheden binnen de Deltadienst worden in principe ondergebracht bij bestaande organisaties van de Rijkswaterstaat, waardoor versnippering van mankracht en kennis en kunde zoveel mogelijk wordt vermeden; h. De inzet van de verschillende functionele eenheden binnen de Deltadienst t.b.v. andere organisatie-onderdelen van de Rijkswaterstaat, kan gefaseerd in de tijd geschieden; i. Het bestaande samenwerkingsverband tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging moet niet worden verstoord, maar zo mogelijk gestimuleerd en verder uitgebouwd. Verder zijn de volgende min of meer voor zich sprekende uitgangspunten geformuleerd; j. Aangenomen is, dat bij de Rijkswaterstaat een projectmatige werkwijze meer algemeen wordt en dat fondsen en personeel uit meerdere diensten per project zullen worden toegewezen; k. Verhuizingen van medewerkers behoren zoveel mogelijk te worden voorkomen; 1. Het op te stellen raamwerk en de verdere uitwerking dienen voldoende ruimte te laten voor aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en dienen een basis te vormen, waarop de afzonderlijke onderdelen van de Deltadienst en andere diensten hun handelen kunnen richten; m. In het raamwerk wordt rekening gehouden met de behoeften en taken zoals weergegeven in de directieplannen van de verschillende (betrokken) Rijkswaterstaatsdirecties, waaronder in de eerste plaats de activiteiten t.b.v. de voltooiing en de nazorg van het Deltaproject M^»b^«t^»_w fjiwij.'e_k rng oep De kerngroep rekent tot zijn taak het opstellen van een plan - een raamwerk - dat als leidraad kan dienen bij het verdere handelen. De kerngroep streeft dus geen grote detaillering na en ziet het ook niet als zijn taak deze in een later stadium aan te brengen (zie bijlage 2).

17 Bij de werkwijze voor het opstellen van een plan heeft de groep de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Het plan komt mede tot stand met medewerking en zo mogelijk instemming van de betrokken onderdelen van de Rijkswaterstaat; b. De Deltadienst zal bij bilaterale gesprekken met andere directies over toekomstige ontwikkelingen, geen afspraken maken over structurele oplossingen die in strijd zijn met het raamwerk; c. Bij de Hoofddirectie van de Waterstaat zal afstemming plaatsvinden tussen de resultaten van de werkgroep "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" en de "Adviesgroep Noordzee" en het werk van de kerngroep fl.jb_. t^._taajtu_itvoerjji. S.^."^^^ É.^ 5 *-i De Deltadienst is binnen de Rijkswaterstaats-organisatie te karakteriseren als een specialistische bouwdirectie. De aanwezige kennis en kunde is deels te vergelijken met die 'van de technisch-wetenschappelijke diensten, deels met die van een bouwdirectie. De kerngroep ziet als taak van de Rijkswaterstaat de zorg voor de instandhouding en het behoorlijk gebruik van de hem toevertrouwde objecten, het begeleiden van het lokale beheer en het toetsen hiervan aan het landelijk beleid. De zorg voor de objecten (waaronder zowel aangelegde kunstwerken als van nature aanwezige gebieden zoals rivieren, meren en zeearmen worden begrepen), omvat niet alleen het totaal aan activiteiten (taken) voortvloeiend uit het behartigen van het waterstaatsbelang; ook de belangen van andere betrokken overheden en belanghebbenden dienen te worden afgewogen (op grond van wettelijke verplichtingen of het vereiste van "behoorlijk bestuur"). Naast de waterstaatsdoeleinden van een object, zullen ook andere doeleinden (in het algemeen belang) mede in beschouwing moeten blijven. Met name bij beheersmaatregelen die ingrijpen-in het bestaande gebied, kan het voorkomen dat "andere belangen" prevaleren dan wel nopen tot aanvullende/compenserende maatregelen om die belangen tot hun recht te laten komen.

18 Bij het voeren van het waterstaatkundig beheer is een drietal beleidsterreinen te onderscheiden; deze houden het volgende in: Waterstaatkundig beheer: a. bestuurlijk b. technisch/operationeel c. ondersteuning (onderzoek en advies). a. Bestuurlijk - oppertoezicht - wetten, reglementen - vaststellen van normen - verlenen van vergunningen - planvorming (eigen plannen: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; Wet op de Waterhuishouding; plannen van derden; Wet op de Ruimtelijke Ordening, enz.) - overleg (departementen, andere overheden, instellingen, particulieren). b. Technisch/operationeel - ontwerp en uitvoering - onderhoud en vernieuwing - bediening informatie naar gebruikers inspectie c.q. constateren en opheffen van storingen rampenbestrijding, waarschuwingen. c. Ondersteuning (onderzoek en advies) - adviezen (eigen apparaat en derden) - studies. De taak van de regionale directies strekt zich in beginsel uit tot drie terreinen: bestuurlijk, technisch/operationeel en ondersteuning. De bestuurlijke taak is uitsluitend voorbehouden aan de regionale directies.

19 Voor het technisch/operationeel werk en de ondersteuning beschikt de Rijkswaterstaat over de specialistische directies, die bij projecten van enige importantie in onderling overleg over de aanpak door de regionale directies worden ingeschakeld. Waar dit geschiedt, blijft de taak van de regionale directie echter van groot belang: de eerste,verantwoordelijkheid voor het project als geheel blijft bij de betrokken directie liggen. Dit neemt niet weg, dat de realisering van het project in nauwe samenwerking met de specialistische dienst dient te geschieden. Bij de meer en meer toegepaste projectmatige aanpak van werken komt dat er in de praktijk op neer, dat de coördinatie van projectgroepen (het projectmanagement) berust bij de regionale directie, terwijl de wijze van aanpak van een project in nauw overleg tussen de betrokken regionale en specialistische directies wordt bepaald. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot hergroepering van taken is het van belang de taakopvatting van de regionale directies vast te leggen. Zij immers coördineren de inzet van de specialistische diensten en directies. Door -de kerngroep worden als taken van de regionale directies gezien: - het beheren van de waterstaatkundige infrastructuur en het toetsen van het lokale beheer aan het landelijk beleid; - het mede op grond van lokale kennis vaststellen van het regionale beleid en het verzorgen van een inbreng in de landelijke beleidsvorming. Hierbij wordt een multidisciplinaire en beleidsanalytische benadering gevolgd; - het vervullen van een (regionale] voortrekkersrol (projectmanagement) bij het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van waterstaatkundige infrastructurele werken en regelingen; - het inschakelen van specialisten - zowel voor advies als assistentie - voor kwalitatief en/of kwantitatief grotere of bovenregionale projecten; - het toetsen en evalueren van het wettelijk kader. De kerngroep is bij haar onderzoek uitgegaan van bovenstaande taakopvatting. Alternatieven waarbij de taakuitvoering van de Rijkswaterstaat drastisch wordt gewijzigd (b.v. door ontwerp en begeleiding van de uitvoering van werken geheel af te stoten) zijn niet in de beschouwingen betrokken.

20 M. b. t^._p ^c^one ^L_Del_tad^iens^t Dit rapport is in eerste aanleg tot stand gekomen met het oog op de voor het personeel van de Deltadienst na afloop van de werken optredende problemen. De kerngroep wil er echter met nadruk op wijzen, dat bedoelde problematiek niet slechts de Deltadienst betreft, maar zich uitstrekt over de gehele Rijkswaterstaat. Het personeelsbeleid van de Deltadienst is - mede door inschakeling van derden - daarop gericht, dat het gereedkomen van de Deltawerken zo min mogelijk gevolgen voor het personeel met zich meebrengt. Daaraan ligt mede ten grondslag de gedachte, dat de belangen van het personeel gelijkwaardig zijn aan de technisch/organisatorische en bedrijfseconomische belangen. In de overwegingen worden deze personeelsbelangen derhalve als een gelijkwaardige grootheid beschouwd en gewogen. Juist daarom mag niet uit het oog worden verloren, dat het gereedkomen van de Deltawerken voor het personeel van de Deltadienst gevolgen heeft. Uitgangspunt voor het opvangen van deze gevolgen is,- dat getracht zal worden onvrijwillige overplaatsingen en in het uiterste geval onvrijwillige ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de taakontwikkeling van de Rijkswaterstaat als totaal. Mede met het oog hierop wordt reeds thans een beleid gevoerd, dat ertoe moet leiden de medewerkers van de Deltadienst op een zo breed mogelijk terrein inzetbaar te maken. De kerngroep is er voorts van overtuigd, dat indien haar adviezen worden gevolgd, nog ruime aandacht zal moeten worden besteed aan de bij fusies van diensten en dienstonderdelen optredende problemen als gevolg van de bestaande verschillen in werkwijze, klimaat, wijze van leidinggeven, informatieverstrekking e.d. Gestreefd moet worden naar integratie, welke is gebaseerd op een wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en een gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe werkwijze, welke recht doet aan eikaars capaciteiten en aanpak.

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

rijkswaterstaat DT 24/4

rijkswaterstaat DT 24/4 rijkswaterstaat DT 24/4 dlrectle waterhuishouding en waterbeweglng dlstrict kust en zee notitie prolectcode Door de Rijkswaterstaat worden kostbare onderzoeksprogramma's uitgevoerd, waaronder sommige voor

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

LCV m.m. een zelfde criterium als bij artikel 3 lid 1 onder i WMCZ. Met het sluiten c.q. niet meer toegankelijk zijn van de kapel c.q. de recreatieruimte hebben cliënten niet meer de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Memo 73-3 i Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Rofractie en Diffractie Jaarrerelau 1972 ONDERZOEI( REFRACTIE-DIFFRACTIE

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer Ministene wan Verkeer en Waterstaat Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer nr. 723.00.E010 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 SZW Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 september 2006, nr. AI//JZ/2006/79197, houdende wijziging

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Vaststelling van de rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 B Rijkswegenfonds Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Gedragscode Fondsenwerving

Gedragscode Fondsenwerving Gedragscode Fondsenwerving Inleiding Financiering van de Vereniging VGnetwerken vindt plaats langs vier hoofdstromen: 1. structurele financiering (subsidiëring) vanuit de overheid, bedoeld voor de instandhouding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS Tekst Ondergetekenden:... gevestigd te... postcode... aan de... ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en... verder te noemen werkgever, Uitgangspunt bij

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 3 juni 2010 Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten 2 Toelichting bij de bedrijvenlijsten voor bestemmingsplannen 1 Algemeen De tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het toelatingsbeleid van bedrijven en andersoortige

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19836 Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet) Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 mei 1990 Het gewijzigd voorstel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie