rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkswaterstaat raamwerk toekomst deltadienst U) 6. rapport van de kerngroep toekomst deltadienst"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat U) 6. raamwerk toekomst deltadienst rapport van de kerngroep toekomst deltadienst uitgebracht aan de directeur generaal van de rijkswaterstaat c 5227

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Instelling kerngroep 1.2. Relaties met bestaande activiteiten 1.3. Doel 2. Probleemstelling 2.1. Inleiding 2.2. Beschouwing van het aanbod 2.3. Beschouwing van de vraag 2.4. Probleemformulering ^bf.nr. _ l v^i^inl. ï 5ÖÖ>3 blz. i i DATUM,..!;-^ /l-ooj-'^jl <^S227 1 I TL. ^^,^o) hl Ho:,ldchz:.^ v. d. Waterstaat KonirfgskndG 4 259Ó AA '%-Gravenhage Uitgangspunten 3.1. Voor het raamwerk 3.2. M.b.t. de werkwijze kerngroep 3.3. M.b.t. taakuitvoering regionale directies 3.4. M.b.t. het personeel Deltadienst Advies inzake de toekomst van de Deltadienst Inleiding Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken (WW) Hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (MI) Hoofdafdeling Bedrijfsbeheer (RF) Stafafdeling Personeelszaken, Directiesecretariaat 40 en Stafbureau Public Relations 5. Procedures en planning 5.1. Procedure-voorstel Samenvatting Epiloog 45 Bijlagen: 1. Organisatieschema Deltadienst 2. Aanpak uitwerkingsfase KTD-nota 3. Brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat m.b.t. Besluitvorming Toekomst Deltadienst. 4. Overzicht KTD-stukken oktober 1981

3 INLEIDING 1.1. J[nstel^ing_k r ng oep De eindconclusie van de bespreking van het directieplan van de Deltadienst tussen de directieraad en het directieteam van de Deltadienst op 20 oktober 1980 luidde: "De afwikkeling van de Deltadienst is een ingrijpende zaak. De afwikkeling vraagt intensieve begeleiding vanuit de top van de Rijkswaterstaat en goed gestructureerde gesprekken op directieniveau met de betrokken diensten. De zorg voor het uit te voeren werk vereist dat op redelijk korte termijn een koers wordt gekozen, die voldoende perspectief biedt". Naar aanleiding van deze conclusie is in december 1980 door de directeur-generaal een zgn. kerngroep gevormd, bestaande uit ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst, ir. W. van der Kleij, plv. hoofd van de hoofdafdeling A (voorzitter), dr.ir. M. Tienstra, hoofd van de afdeling P en de heer P. van der Zwan, medewerker van de afdeling O (secretaris). In april 1981 zijn de heren ir. F.V.M.C, de Smet (hoofd van de hoofdafdeling Bedrijfsbeheer van de Deltadienst) en p.m.a. Davis (medewerker van de afdeling O) aan de kerngroep toegevoegd. De heer Davis heeft het secretariaat van de heer Van der Zwan overgenomen. De kerngroep heeft als taak: een raamwerk op te stellen, op basis waarvan verder overleg over de toekomst van de Deltadienst kan plaatsvinden; dit in het licht van het gereedkomen van de Deltawerken omstreeks 1986 en de wens om de bij de Deltawerken opgebouwde kennis en kunde voor de Rijkswaterstaat te behouden. In deze rapportage word dit "raamwerk toekomst Deltadienst" gepresenteerd.

4 ^e^aties_met b Sjt^aande_act^vit^i_tèri^ Bij de instelling van de kerngroep waren reeds een aantal (gestructureerde) activiteiten aan de gang die direct of indirect te maken hebben met de toekomst van de Deltadienst. Deze activiteiten zijn de volgende: a.binnen de Deltadienst: - het opstellen van een toekomstplan voor de Deltadienst (stratego-nota directieplan 1980) en toekomstplannen per hoofdafdeling (mini-stratego's - hoofdafdelingsplannen) ; - de "Adviesgroep Organisatie Ontwikkeling" (AGOO). Deze groep is een adviesorgaan op het gebied van organisatieontwikkeling ten behoeve van de leiding van de Deltadienst; - het project "Personeelsplan Deltadienst" (PERDED), met o.m. als doelstelling een goed carrière-verloop voor de Deltadienst-medewerkers zoveel mogelijk te bevorderen. b.binnen de Rijkswaterstaat: - de samenwerking tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde (WT) van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging; een groep welke in februari 1981 de directeur-generaal heeft geadviseerd o.m. over de organisatorische inpassing van de milieuzorg binnen de Rijkswaterstaat; - de werkgroep "Nieuwe Adviesdienst Zeeland" die de toekomstige samenwerking tussen de Meet- en Studieafdeling Zierikzee (WTZ) van de Deltadienst en de Adviesdienst Vlissingen van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging bestudeert; - periodiek overleg tussen de directieteams van de Deltadienst en de directie Zeeland; - overleg tussen de bouwdirecties (directie Bruggen, Deltadienst en de directie Sluizen en Stuwen); - de "Adviesgroep Noordzee", die de directeur-generaal zal adviseren omtrent de organisatie van de Rijkswaterstaatstaken op de Noordzee.

5 - 3 - c.binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - het onderzoek door de directie Organisatie naar de uitvoering binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van taken m.b.t. de Noordzee. Aanvankelijk zou dit onderzoek eind 1980 zijn afgesloten. > 1.3. Do el_ Op de buitenstaander komt het wellicht als voorbarig over, dat nu al een raamwerk voor de toekomst van de Deltadienst wordt opgesteld. Immers, het hoogtepunt m.b.t. de uitvoering van de werken moet nog komen en het duurt zeker nog 5 jaar voordat alles gerealiseerd is. Dit moge dan zo zijn, er dient echter mee rekening te worden gehouden, dat de werken gerealiseerd moeten worden door mensen. Hoe interessant de werken op zich ook zijn, wanneer niet tijdig wordt gezorgd, dat deze mensen voldoende toekomstperspectief wordt geboden, bestaat het gevaar dat de werken niet tot een goed einde worden gebracht. Immers: - capabele mensen zullen vroegtijdig vertrekken, waardoor er een vacuüm kan ontstaan en - nieuwe medewerkers zullen moeilijk zijn aan te trekken. Het gaat er niet om nu al te bepalen wat iedere medewerker na afloop van de werken precies gaat doen - het personeelsbestand zal er eind 1986 door mutaties toch heel anders uitzien - maar hij/zij moet met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Het doel van dit raamwerk is daarom, om op basis van de huidige kennis en verwachtingen, binnen de gestelde technische randvoorwaarden, een globale koers uit te stippelen voor de toekomst en de organisatorische inpassing van het potentieel van de Deltadienst. Daarna kunnen de personele, technische en organisatorische gevolgen nader worden geconcretiseerd, afgewogen en uitgewerkt. Met deze aanpak beoogt de kerngroep te bevorderen dat een afweging van technische, economische en personele belangen niet volgtijdig, doch gelijktijdig kan plaatsvinden.

6 - 4 - Het zeer tijdig uitzetten van de koers kan inhouden, dat ten gevolge van veranderingen in de maatschappij in de komende jaren aanpassing nodig zal zijn. Het biedt echter het voordeel, dat aan de Rijkswaterstaats-medewerkers meer tijd gegeven wordt om zich systematisch op de toekomst voor te bereiden. Het raamwerk moet niet worden gezien als een antwoord op alle vragen. Het biedt grote lijnen en geeft dus b.v. geen gedetailleerd overzicht van taken noch van de daarbij ingezette mensen.

7 PROBLEEMSTELLING 2.1. ^n LsJ^<3liP9. De bouw van de Deltawerken heeft de afgelopen 25 jaar een extra belasting voor de Rijkswaterstaat meegebracht. Met name waterloopkundigen, milieukundigen en waterbouwkundigen maar ook management-potentieel werden elders aan de dienst onttrokken en voor de uitvoering van de Deltawerken ingezet. Ook na het gereedkomen van de werken zal een gedeelte van de aanwezige bemanning nodig zijn voor beheer en onderhoud en het begeleiden van de vooral in waterloopkundig en milieukundig opzicht belangrijke ontwikkelingen die de Deltawerken meebrengen. Het probleem waar de kerngroep voor gesteld is, is de consequenties na te gaan van het gereedkomen van de Deltawerken. Met name voor het (gedeeltelijk) vrijkomende potentieel aan kennis en kunde van de Deltadienst, dient een globale bestemming te worden aangegeven. Het gaat hier om een aanpassing van het aanbod op de verschuivende vraag. Nagegaan dient dus te worden wat wordt aangeboden en hoe de vraag zich zal ontwikkelen. 2.2 Beschouwing^ van_het_a nbod^ De capaciteiten van de Deltadienst kunnen niet geheel worden afgedaan met het noemen van de belangrijkste kennisgebieden, die tijdens de werken zijn ontwikkeld of verworven. Minstens even belangrijk is de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen die ook elders op zeer uiteenlopende gebieden werden gebruikt, zijn samengebracht en ingezet voor het realiseren van de werken. Hierin is de Deltadienst niet uniek; de Rijkswaterstaat als geheel heeft de capaciteit om voor een nieuw probleemgebied betrekkelijk snel een efficiënt werkende organisatie op te bouwen, die handen en voeten geeft aan de in Nederland en elders aanwezige wetenschappelijke kennis.

8 - 6 - Toch is het goed de belangrijkste kennisgebieden die binnen de Deltadienst aanwezig zijn, op te sommen en aan te geven hoe deze binnen de hoofdafdelingen zijn gegroepeerd. De vier hoofdafdelingen van de Deltadienst zijn: - RF hoofdafdeling Bedrijfsbeheer - MI hoofdafdeling Milieu en Inrichting - WT hoofdafdeling Waterloopkunde - WW hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. In onderstaande tabel is met een + teken aangegeven in welke hoofdafdeling de specialistische kennis in het bijzonder geconcentreerd is. Specialistisch onderwerp RF MI WT WW Algemeen; Projectmanagement en beheer van personele en financiële middelen Management-technieken + Beleidsplanning en -ontwikkeling + Beleidsanalytische ondersteuning + Risico-analyse Waterbouwkunde Eilanden, havens, kanalen en afsluitingsdammen + + Bodembescherming, funderingsconstructies + + Oeverbekledingen, filterconstructies + + Werkbaarheidsbeoordeling + + Kostenanalyse + Uitvoeringsrisico-analyses + + Aanbestedingsvormen + + Plaatsbepaling op het water + + Onderwaterinspectie + + Beheers- en beleidsplannen bekkens + +

9 - 7 - Water loopkundé RF MI WT WW Morfologie + Interpreteren van proefresultaten op basis van natuurmetingen + Getijvoorspellingen + Dichtheidsstromen, stratificatie, transport opgeloste stoffen + Grondmechanische/hydraulische verschijnselen + Milieuzaken Voorspellen van de milieu-effecten van waterbouwkundige en andere ingrepen + Begeleiding waterbouwkundige ingrepen met gerichte meetprogramma's + Aquatische en terrestrische ecologie + Het vertalen van maatschappelijke wensen in beheersmaatregelen + Systeemanalyse waterhuishoudkundige problemen ^^ + '~+~ ^ Zoals in de inleiding van deze paragraaf is beschreven, is het totaal meer dan de som van de delen en 20 dient bijvoorbeeld gewezen te worden op de elkaar aanvullende kennisgebieden. De kerngroep vertrouwt er op, dat door het steeds effectiever gebruik maken van projectmanagement*, ook bij onderbrenging van deze elkaar aanvullende kennisgebieden in verschillende dienstonderdelen, het verband niet verloren gaat. Tenslotte moet niet uitsluitend aandacht worden besteed aan de specialismen; ook de ondersteuning (technisch en administratief) bij de uitoefening van deze specialismen vormt voor de effectieve aanwending een onmisbaar onderdeel. Zoals blijkt uit de literatuur en wordt bevestigd door de ervaringen van de Deltadienst, kan projectmanagement alleen goed functioneren wanneer naast de nodige bevoegdheden ook de bewaking van het budget aan de projectleider wordt gedelegeerd. Deze delegatie eist een aangepaste opzet van het financieel beheer.

10 Beschouwing^ van^ É. _^.'^^9 Wil men overgaan tot het onderbrengen van de kennis en ervaring van de Deltadienst elders in de Rijkswaterstaat, dan zal men er zich van moeten vergewissen dat er voor de betrokken medewerkers ook een taak ligt. De kerngroep slaat het bewaren van de "knowhow" alleen als exportartikel niet hoog aan; kennis en ervaring kunnen slechts in stand worden gehouden als deze worden gedragen door een goed ontwikkelde markt. Van een buitenlandse inzet van betekenis van personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten van of onder auspiciën van b.v. de directie Internationale Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de Stichting Nedeco (de belangrijkste bemiddelende organisatie), is op dit moment nog geen sprake*. Voorlopig gaat de kerngroep er van uit, dat geen aanzienlijke uitbreiding van het potentieel voor de buitenlandse vraag op waterbouwkundig gebied moet worden gereserveerd. De voorgestelde grote lijn biedt wel mogelijkheden voor een versterkte buitenlandse activiteit. De eerste extra vraag die zich na het voltooien van de Deltawerken in de Rijkswaterstaat voordoet, is de personele versterking van de directie Zeeland. Behalve dat de bediening en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de werken bij deze directie gaat berusten, treedt daar ook taakverzwaring op, doordat de partner en/of leverancier bij een groot aantal waterstaatkundige studies in de afgelopen jaren (de Deltadienst) als zodanig verdwijnt. Het gaat hier om ca. 100 functies, die zeker niet integraal door medewerkers van de Deltadienst kunnen worden vervuld, aangezien de voor deze functies te stellen eisen te zeer verschillen van de opleiding(sniveau's) en de ervaring van deze medewerkers; de door die medewerkers opgedane kennis van het gebied en de werken moet echter wel als van groot belang worden beschouwd. Momenteel worden voorstellen uitgewerkt op welke wijze en in welke omvang personeelsleden van de Rijkswaterstaat t.b.v. projecten in het buitenland kunnen worden ingezet. Aangezien het werken in het buitenland eigen eisen stelt aan het functioneren van betrokkenen laat het zich aanzien dat deze voorstellen moeten leiden tot een vergrote opleidingsbehoefte bij de Waterstaatsdiensten. Deze behoefte zal met name zijn gericht op de veelal andersoortige omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Ook zal de begeleiding vanuit Nederland van deze projecten veel aandacht vergen.

11 - 9 - Door de concentratie van een groot deel van het waterloopkundige potentieel op de Deltawerken, is de rest van het kustgebied in de afgelopen decennia onderbedeeld geraakt. De voor ons land onmisbare studies dienen met meer inzet te worden uitgevoerd en begeleid. Nederland dient een goed beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen van het Nederlandse kustgebied, van de estuaria en op de Noordzee. In Séunenwerking met het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging is op dit gebied reeds een bescheiden aanzet gemaakt, doch op dit moment schiet de capaciteit tekort. Ook op het gebied van de milieukunde is de rest van Nederland in aandacht achtergebleven bij het zuidwesten, üit de studie "Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" is gebleken, dat ook elders behoefte is aan systematisch (voor)onderzoek en een goede milieukundige ondersteuning van de diensten, zowel voor de begeleiding van infrastructurele werken als bij het beheer. Vooral op de Noordzee, de Westerschelde, de Eems-Dollard en het Waddengebied, het IJsselmeergebied en de grote rivieren, is minof meer dezelfde expertise nodig als thans voor het Deltagebied wordt ingezet, waarbij opgemerkt wordt, dat deze een combinatie van de bij de hoofdafdelingen Milieu en Inrichting en Waterloopkunde aanwezige kennisgebieden omvat. Op het gebied van de waterbouwkunde ligt de vraag minder duidelijk. Zullen we een "harde bouwtaak" op dit gebied behouden? Geluiden als zou deze harde bouwtaak in de toekomst wegvallen, worden veelvuldig gehoord: Nederland zou "af" zijn. De kerngroep heeft deze geluiden met enig wantrouwen beluisterd, aangezien uit de directieplannen van de onderscheidene directies blijkt dat er ruim voldoende plannen voor de aanleg van waterbouwkundige werken aanwezig zijn. Dit geeft de kerngroep het vertrouwen, dat de bij de Deltadienst aanwezige kennis en ervaring op het terrein van de waterbouwkunde in de jaren na 1986 ook in het binnenland met vrucht kun- 1 ' nen worden aangewend.

12 Hier dient benadrukt te worden, dat deze visie gebaseerd is óp de huidige inzichten en dat niet vergeten mag worden dat het bouwvolume sterk beïnvloed wordt door factoren als: - de koopkrachtige vraag (bereidheid tot investeren in infrastructuur) ; - de maatschappelijke aanvaardbaarheid; - de bestuurlijke besliskracht. Dit zijn factoren, waarop slechts een beperkte invloed kan worden uitgeoefend. De kerngroep acht zich dan pok niet geroepen omtrent de omvang van het nog uit te voeren bouwpakket harde " uitspraken'te-doen.^; [' / /y'.r ".^-"j Naast de genoemde "historische" taken van dé ;Rijkswaterstaat zijn er gebieden waarop het apparaat in de toekomst een actievere rol zou kunnen spelen. Het gaat hier om projecten als: - dé aanleg van lokatiés in zee en in de kustzone; - het opwekken van energie uit wind; - het opwekken van energie uit water; - hpt opnieuw aanwenden van afvalstoffen; - technische voprziening'en ter voorkoming of opheffing van bodemverontreinigingen. Het betreft hier toekomstverwachtingen die niet op korte termijn kunnen worden geconcretiseerd, maar,waar wel voldoende kwaliteit 'voor a:anwëzig dient te zijn. De kerngroep méènt, dat mèri hierop wel moet anticiperen, maar het actuele personeels- en organisatiebeleid.kan niet daarop worden gebaseerd ^roblbem^o mul r^n. De bovenstaande globale verkenning heeft de kerngroep tot de overtuiging gebracht, dat het potentieel aan kennis en ervaring van de Deltawerken voorzover dat vrijkomt, respectievelijk na het gereedkomen van de werken, inclusief nazorg (1986 resp. 1988) en na het volgen van de waterloopkundige en milieukundige veranderingen (rond 1995), zinvol zal kunnen worden ingezet voor andere. Rijkswaterstaatstaken. Thans ligt de vraag voor, welke werkwijze en procedures nodig zijn om de bij de Deltawerken vrijkomende capaciteiten snel en volledig ter beschikking te krijgen voor andere taken.

13 Zoals bij eerdere aanpassingen van de organisatie is gebleken, gaat het hier bepaald niet alleen om de organisatorische opzet. Veel belangrijker zijn de wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en het gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe, op wederzijdse capaciteiten en aanpak, gebaseerde werkwijze. Een ander element waarmee rekening dient te worden gehouden is dat de Deltawerken juist thans de aandacht van de gehele dienst behoeven. De problemen welke zich gewoonlijk voordoen bij wijziging van organisaties kunnen weliswaar niet worden vermeden, maar wel dermate vroeg worden onderkend, besproken en beïnvloed, dat zij hanteerbaar worden.

14 UITGANGSPUNTEN 3.1. ^7oor_h^t_r^amwerJc^ DG civieltechnische wecken rond de Oosterscheldekering en de compactimentei;ing lopen naar verwachting in 1986 af. De nazocg van door de ingrepen opgetreden veranderingen zal daarna nog 5 a 10 jaar duren. In de jaren na 1986 zal echter op verschillende terreinen van watecstaatszocg behoefte blijven bestaan aan zowel civieltechnisch als milieukundig gekwalificeecd personeel vooc het in projectverband ontwerpen en uitvoeren van waterstaatswerken (zie par ), alsmede voor ondersteuning van beheer, beleid en onderhoud in het kustgebied. Het is niet te verwachten, dat toekomstige civieltechnische werken in het zuidwesten van het land zullen zijn geconcentreerd. Wel zal het milieu en het beheer in dit gebied (maar ook elders) veel aandacht vragen. Toekomstige werken zullen meer en meer in projectverband gerealiseerd worden, waarbij regionale en specialistische diensten samenwerken. Hiervan uitgaande, is het niet noodzakelijk een samenvoeging van de disciplines, zoals thans binnen de Deltadienst aanwezig, in één organisatie te handhaven. Dit leidt tot de eerste twee uitgangspunten; a. Naar verwachting zal op 1 januari 1987 de Deltadienst als organisatie-eenheid kunnen worden opgeheven. De directie Zeeland wordt dan belast met de nazorg van het Deltaproject en de zorg voor de medewerkers van de Deltadienst die nog niet naar een ander dienstonderdeel zijn overgegaan; b. Binnen de Rijkswaterstaat bestaat op het ogenblik geen behoefte aan een apacte waterbouwkundige dienst; de waterbouwkundige kwaliteit dient echter behouden te blijven. Aan de tot nog toe binnen de Rijkswaterstaat aan het rapport "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" verbonden consequenties, wordt het volgende uitgangspunt ontleend;

15 c. Bij de Rijkswaterstaat zal sprake zijri van twee specialistische milieupunten, nl. een nat (bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater) en een droog (bij de Wegbouwkundige Dienst). Het voltooien van de Deltawerken is op zich geen aanleiding om tot grote organisatorische ingrepen over te gaan. Indien deze ingrepen binnen de Rijkswaterstaat toch nodig zijn, dienen zij in een breder verband te worden bezien. Dit leidt tot het volgende uitgangspunt: d. Ingrijpende organisatorische wijzigingen zullen in het kader van deze operatie niet aanhangig worden gemaakt. De Deltawerken eisen de komende jaren de volledige inzet van de Deltadienst-medewerkers. Enerzijds is hiervoor duidelijkheid over de toekomst nodig, anderzijds mag er, althans in de komende jaren, nog geen sprake zijn van de tijdelijke onrust die vaak met aanpassingen van organisaties gepaard gaat. Dit leidt tot: e. Na het accepteren van het raamwerk zal, in goed overleg tussen de betrokken diensten en de betreffende hoofdafdelingen van de Deltadienst, een gefaseerd proces op gang worden gebracht dat er toe leidt, dat zonder schade voor de Deltawerken een zo geruisloos mogelijke overgang naar de toekomstige organisatie wordt bereikt. Bij de Deltawerken is waardevolle kennis en ervaring opgebouwd, die ook bij andere waterstaatswerken.(zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat) aangewend kunnen worden (zie ook par. 2.2). Het behoud en opnieuw aanwenden van deze kennis en kunde komt het best tot zijn recht bij een niet geforceerde inpassing van medewerkers van de Deltadienst bij andere Rijkswaterstaats-onderdelen. In dit verband kan als goed voorbeeld de samenwerking tussen de hoofdafdeling. Watetlpopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging genoemd worden. Op een dergelijke wijze kan een soepele overgang naar de nieuwe situatie worden verkregen, zonder dat de inzet voor het Oosterschelde-project in het gedrang komt. Deze aanpak kan ook t.a.v. de huidige milieukennis bij de Deltadienst gevolgd worden.

16 Deze overwegingen leiden tot de volgende uitgangspunten: f. De aanwezige specifieke kennis dient te worden benut; g. Functionele eenheden binnen de Deltadienst worden in principe ondergebracht bij bestaande organisaties van de Rijkswaterstaat, waardoor versnippering van mankracht en kennis en kunde zoveel mogelijk wordt vermeden; h. De inzet van de verschillende functionele eenheden binnen de Deltadienst t.b.v. andere organisatie-onderdelen van de Rijkswaterstaat, kan gefaseerd in de tijd geschieden; i. Het bestaande samenwerkingsverband tussen de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst en het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging moet niet worden verstoord, maar zo mogelijk gestimuleerd en verder uitgebouwd. Verder zijn de volgende min of meer voor zich sprekende uitgangspunten geformuleerd; j. Aangenomen is, dat bij de Rijkswaterstaat een projectmatige werkwijze meer algemeen wordt en dat fondsen en personeel uit meerdere diensten per project zullen worden toegewezen; k. Verhuizingen van medewerkers behoren zoveel mogelijk te worden voorkomen; 1. Het op te stellen raamwerk en de verdere uitwerking dienen voldoende ruimte te laten voor aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en dienen een basis te vormen, waarop de afzonderlijke onderdelen van de Deltadienst en andere diensten hun handelen kunnen richten; m. In het raamwerk wordt rekening gehouden met de behoeften en taken zoals weergegeven in de directieplannen van de verschillende (betrokken) Rijkswaterstaatsdirecties, waaronder in de eerste plaats de activiteiten t.b.v. de voltooiing en de nazorg van het Deltaproject M^»b^«t^»_w fjiwij.'e_k rng oep De kerngroep rekent tot zijn taak het opstellen van een plan - een raamwerk - dat als leidraad kan dienen bij het verdere handelen. De kerngroep streeft dus geen grote detaillering na en ziet het ook niet als zijn taak deze in een later stadium aan te brengen (zie bijlage 2).

17 Bij de werkwijze voor het opstellen van een plan heeft de groep de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Het plan komt mede tot stand met medewerking en zo mogelijk instemming van de betrokken onderdelen van de Rijkswaterstaat; b. De Deltadienst zal bij bilaterale gesprekken met andere directies over toekomstige ontwikkelingen, geen afspraken maken over structurele oplossingen die in strijd zijn met het raamwerk; c. Bij de Hoofddirectie van de Waterstaat zal afstemming plaatsvinden tussen de resultaten van de werkgroep "De Rijkswaterstaat en de zorg voor het Milieu" en de "Adviesgroep Noordzee" en het werk van de kerngroep fl.jb_. t^._taajtu_itvoerjji. S.^."^^^ É.^ 5 *-i De Deltadienst is binnen de Rijkswaterstaats-organisatie te karakteriseren als een specialistische bouwdirectie. De aanwezige kennis en kunde is deels te vergelijken met die 'van de technisch-wetenschappelijke diensten, deels met die van een bouwdirectie. De kerngroep ziet als taak van de Rijkswaterstaat de zorg voor de instandhouding en het behoorlijk gebruik van de hem toevertrouwde objecten, het begeleiden van het lokale beheer en het toetsen hiervan aan het landelijk beleid. De zorg voor de objecten (waaronder zowel aangelegde kunstwerken als van nature aanwezige gebieden zoals rivieren, meren en zeearmen worden begrepen), omvat niet alleen het totaal aan activiteiten (taken) voortvloeiend uit het behartigen van het waterstaatsbelang; ook de belangen van andere betrokken overheden en belanghebbenden dienen te worden afgewogen (op grond van wettelijke verplichtingen of het vereiste van "behoorlijk bestuur"). Naast de waterstaatsdoeleinden van een object, zullen ook andere doeleinden (in het algemeen belang) mede in beschouwing moeten blijven. Met name bij beheersmaatregelen die ingrijpen-in het bestaande gebied, kan het voorkomen dat "andere belangen" prevaleren dan wel nopen tot aanvullende/compenserende maatregelen om die belangen tot hun recht te laten komen.

18 Bij het voeren van het waterstaatkundig beheer is een drietal beleidsterreinen te onderscheiden; deze houden het volgende in: Waterstaatkundig beheer: a. bestuurlijk b. technisch/operationeel c. ondersteuning (onderzoek en advies). a. Bestuurlijk - oppertoezicht - wetten, reglementen - vaststellen van normen - verlenen van vergunningen - planvorming (eigen plannen: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; Wet op de Waterhuishouding; plannen van derden; Wet op de Ruimtelijke Ordening, enz.) - overleg (departementen, andere overheden, instellingen, particulieren). b. Technisch/operationeel - ontwerp en uitvoering - onderhoud en vernieuwing - bediening informatie naar gebruikers inspectie c.q. constateren en opheffen van storingen rampenbestrijding, waarschuwingen. c. Ondersteuning (onderzoek en advies) - adviezen (eigen apparaat en derden) - studies. De taak van de regionale directies strekt zich in beginsel uit tot drie terreinen: bestuurlijk, technisch/operationeel en ondersteuning. De bestuurlijke taak is uitsluitend voorbehouden aan de regionale directies.

19 Voor het technisch/operationeel werk en de ondersteuning beschikt de Rijkswaterstaat over de specialistische directies, die bij projecten van enige importantie in onderling overleg over de aanpak door de regionale directies worden ingeschakeld. Waar dit geschiedt, blijft de taak van de regionale directie echter van groot belang: de eerste,verantwoordelijkheid voor het project als geheel blijft bij de betrokken directie liggen. Dit neemt niet weg, dat de realisering van het project in nauwe samenwerking met de specialistische dienst dient te geschieden. Bij de meer en meer toegepaste projectmatige aanpak van werken komt dat er in de praktijk op neer, dat de coördinatie van projectgroepen (het projectmanagement) berust bij de regionale directie, terwijl de wijze van aanpak van een project in nauw overleg tussen de betrokken regionale en specialistische directies wordt bepaald. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot hergroepering van taken is het van belang de taakopvatting van de regionale directies vast te leggen. Zij immers coördineren de inzet van de specialistische diensten en directies. Door -de kerngroep worden als taken van de regionale directies gezien: - het beheren van de waterstaatkundige infrastructuur en het toetsen van het lokale beheer aan het landelijk beleid; - het mede op grond van lokale kennis vaststellen van het regionale beleid en het verzorgen van een inbreng in de landelijke beleidsvorming. Hierbij wordt een multidisciplinaire en beleidsanalytische benadering gevolgd; - het vervullen van een (regionale] voortrekkersrol (projectmanagement) bij het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van waterstaatkundige infrastructurele werken en regelingen; - het inschakelen van specialisten - zowel voor advies als assistentie - voor kwalitatief en/of kwantitatief grotere of bovenregionale projecten; - het toetsen en evalueren van het wettelijk kader. De kerngroep is bij haar onderzoek uitgegaan van bovenstaande taakopvatting. Alternatieven waarbij de taakuitvoering van de Rijkswaterstaat drastisch wordt gewijzigd (b.v. door ontwerp en begeleiding van de uitvoering van werken geheel af te stoten) zijn niet in de beschouwingen betrokken.

20 M. b. t^._p ^c^one ^L_Del_tad^iens^t Dit rapport is in eerste aanleg tot stand gekomen met het oog op de voor het personeel van de Deltadienst na afloop van de werken optredende problemen. De kerngroep wil er echter met nadruk op wijzen, dat bedoelde problematiek niet slechts de Deltadienst betreft, maar zich uitstrekt over de gehele Rijkswaterstaat. Het personeelsbeleid van de Deltadienst is - mede door inschakeling van derden - daarop gericht, dat het gereedkomen van de Deltawerken zo min mogelijk gevolgen voor het personeel met zich meebrengt. Daaraan ligt mede ten grondslag de gedachte, dat de belangen van het personeel gelijkwaardig zijn aan de technisch/organisatorische en bedrijfseconomische belangen. In de overwegingen worden deze personeelsbelangen derhalve als een gelijkwaardige grootheid beschouwd en gewogen. Juist daarom mag niet uit het oog worden verloren, dat het gereedkomen van de Deltawerken voor het personeel van de Deltadienst gevolgen heeft. Uitgangspunt voor het opvangen van deze gevolgen is,- dat getracht zal worden onvrijwillige overplaatsingen en in het uiterste geval onvrijwillige ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de taakontwikkeling van de Rijkswaterstaat als totaal. Mede met het oog hierop wordt reeds thans een beleid gevoerd, dat ertoe moet leiden de medewerkers van de Deltadienst op een zo breed mogelijk terrein inzetbaar te maken. De kerngroep is er voorts van overtuigd, dat indien haar adviezen worden gevolgd, nog ruime aandacht zal moeten worden besteed aan de bij fusies van diensten en dienstonderdelen optredende problemen als gevolg van de bestaande verschillen in werkwijze, klimaat, wijze van leidinggeven, informatieverstrekking e.d. Gestreefd moet worden naar integratie, welke is gebaseerd op een wederzijdse acceptatie van gewijzigde werkverbanden en een gezamenlijk hiervoor creëren van een nieuwe werkwijze, welke recht doet aan eikaars capaciteiten en aanpak.

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 C9806 -J Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 4 nhoudsopgave 1. nleiding 1 2.

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding

Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding Z4-d87 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Personeelszaken Deelnota OPLEIDINGSBELEID U OZ Onderafdeling Vorming en Opleiding november 1982 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1. Spanningsvelden

Nadere informatie

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken Met de blik naar buiten effectief samenwerken C11367 2e 07/03/96 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Informatie en Documentatie Postbus 20906 2500 EX Den Haag Tel. 070-3518004 / Fax. 070-3518003 Cvib}

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 13 1 23 778 Bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet educatie en beroepsonderwijs) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Resource Analysis Zuiderstraat 110 2611 SJ

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie