Parafering besluit PFO Ber D&H Conform Geparafeerd cie WS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parafering besluit PFO Ber 26-4-2010 - - D&H 11-5-2010 Conform Geparafeerd cie WS 15-6-2010 - -"

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANGSRAPPORTAGE TA PROJECT / SAWA Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 mei 2010 Aard bespreking Informatief Afstemming WSM/PEB Bijlagen 0 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Ber D&H Conform Geparafeerd cie WS Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden De commissie Watersysteem - kwaliteit en kwantiteit te informeren over de voortgang van het project TA / SAWA. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

2

3 Voortgangsrapportage TA project / SAWA 1. Probleemstelling - context Toezegging Cie Watersystemen - Kwaliteit en kwaliteit d.d Rapportage over voortgang project Technische Automatisering Operationeel Waterbeheer. 2. Beoogd effect De Commissie c.q. de Verenigde Vergadering (VV) op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het project Technische Automatisering van de waterbeheersing (TA project) en Strategic Alliance for integrated Water management Actions (SAWA). 3. Kernboodschap Het periodiek rapporteren op inhoudelijke en financiële voortgang van het TA project en SAWA. Het TA project beslaat een realisatiefase van ongeveer drie jaar met als realisatiedatum eind SAWA loopt tot en met Om inzicht te verkrijgen in de voortgang, knelpunten en risico s van beide trajecten is het wenselijk dat minimaal één keer per jaar richting de commissie Watersysteem een rapportage plaats vindt. 4. Historie - eerdere besluitvorming De VV van Delfland heeft in haar vergadering van 30 juli 2005 het Visierapport Technische Automatisering van het Operationeel Waterbeheer geaccordeerd. Aansluitend hierop is in 2006 het Plan van Aanpak van het TA project door de VV goedgekeurd. Vervolgens heeft de VV het startsein gegeven om in 2008 met het TA project aan te vangen. Dit startsein ontstond toen de VV op 22 november 2007 op twee zaken een besluit nam. Dit betreft de aanpassing van het investeringsplan naar ,00 en het beschikbaar stellen van een krediet van ,00 voor de implementatie en realisatie van het TA project. Van dit krediet is ,00 gereserveerd voor SAWA in de vorm van een Cofinancieringsconstructie waarbij het Hoogheemraadschap Delfland ,00 investeert en het meerdere met een maximum van eveneens ,00 declareert bij de Europese Commissie. TA project Het gaat bij het TA project om de ontwikkeling van een integraal systeem, waarbij via een -gedeeltelijk draadloos- netwerk, waterpeilen worden gemonitord en gestuurd. Dit geschiedt door bewaking en bediening van gemalen, stuwen en andere kunstwerken. Onderdelen van de ontwikkeling van het integrale systeem zijn: De ombouw van de huidige automatisering in ca. 140 bestaande kunstwerken en de automatisering van de nieuw te bouwen kunstwerken door levering, plaatsing en implementatie van ca. 80 nieuwe sturingsunits. De levering van losse meetpunten (ca.110 stuks) en de aansluiting ervan aan werkende communicatieverbindingen. De ontwikkeling, levering en implementatie van een nieuw Visualisatie en Besturingssysteem (VBS). De ontwikkeling en implementatie van een database voor de opslag van gevalideerde gegevens. De communicatieverbindingen (vast en draadloos). De benodigde ICT hard- en software voor de gebruikers. De bouw van nieuwe kunstwerken. De levering van een GEO-applicatie.

4 Contractuele status TA project Op 4 juli 2008 is officieel gestart met de 1 e fase van het TA project. In deze 1 e fase lag de focus op het innoverend ontwikkelen, installeren, proefdraaien en in gebruikneming van twee proefpolders t.w. Oude Lierpolder en Oude en Nieuwe Broekpolder. Zonder noemenswaardige vertraging heeft op 28 september 2009 de officiële acceptatie vanuit Delfland naar de TA aannemer plaatsgevonden. Hierbij zijn vijf kunstwerken omgebouwd en zijn twee losse meetpunten aangesloten als pilot voor de totale uitrol in de 2 e fase. Na accordering van de 1 e fase, via een iteratief proces tussen de marktpartij ICT Procos* (TA aannemer) en het Hoogheemraadschap van Delfland, is op 2 november 2009 het geïntegreerde contract voor de 2 e fase TA project (totale uitrol over het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland) afgewikkeld. SAWA Het hoofddoel van SAWA is om een gezamenlijke en adaptieve strategie te ontwikkelen voor de implementatie van de Hoogwaterrichtlijn (Flood Directive) waarbij rekening wordt gehouden met de Kaderrichtlijn Water (Waterframework Directive). De rol van SAWA is het bevorderen van overstromingsbeheer met nieuwe en innovatieve adaptieve beschermingsmaatregelen en daarnaast het voorzien in de middelen om deze kennis over te dragen aan de volgende generatie. SAWA komt voort uit het Interreg IVB programma waarbij de samenwerking tussen de landen gelegen aan de Noordzee bevorderd wordt. SAWA wordt gesubsidieerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft binnen het TA project gelden gereserveerd voor SAWA. Door deelname aan SAWA wordt de subsidie uiteindelijk uitgekeerd. De bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de drie onderdelen van SAWA betreft: WP1: Het beleidsonderdeel. Aan dit onderdeel neemt het Hoogheemraadschap van Delfland wel deel in de vorm van advies vanuit sector Beleid&Onderzoek (B&O) aan de sector Watersysteem (WS). WS neemt dit advies mee naar het onderdeel WP2. WP2: Het productdeel. Aan dit onderdeel levert vanuit WS het Hoogheemraadschap van Delfland een wezenlijke bijdrage op het gebied van ons Decision Support System (DSS) zijnde het Beslissing Ondersteuning Systeem (BOS) en VBS. Het Hoogheemraadschap van Delfland is voor Nederland de trekker voor dit onderdeel. WP3: Het educatiedeel. Met het opleveren van de Mobile Exhibit is dit onderdeel afgerond en binnen het gestelde budget gebleven. * ICT Procos heeft door een fusie van drie bedrijven een naamsverandering ondergaan, vanaf 1 januari 2010 gaan zij verder onder de naam HUMIQ B.V. 5. Beleid 6. Financiën Het totale projectkrediet van ,00 is functioneel verdeeld over de verschillende onderdelen, te weten WS, PIB, ICT Services, GEO, Vodafone (verbindingen) en HUMIQ B.V. (voorheen ICT Procos). De eerste financiële tegenvaller vanuit de aangespannen rechtszaak door de firma Kanters is in mindering gebracht op de beschikbare middelen en betreft een bedrag van ,00. Vooralsnog zal getracht worden dit binnen het huidige projectkrediet van het TA project op te vangen. De aanbesteding in 2007/2008 heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, zoals gemeld de rechtzaak firma Kanters. Het resultaat, vanuit de uitspraak van de rechter, was tweeledig: 1. er was een half jaar vertraging opgetreden 2

5 2. deze aanvullende operatie kostte extra ,00 (uiteraard niet opgenomen in het totale projectkrediet van ,00 voor het TA project). Met betrekking tot het halfjaar vertraging is later, bij de aanpak van de 1 e fase TA project via een zogenaamde inhaalplanning, grotendeels ingelopen. Bij de mijlpaalrapportages van het TA project is duidelijk gesteld dat getracht zal worden de extra (aanbestedings)kosten binnen het project op te vangen. Een en ander is dan ook opgenomen bij de verantwoording voorbereidingskosten 1 e fase TA project. Tot op heden wordt de ingenomen inspanningsverplichting gehandhaafd. De financiële afwikkeling van de facturen van de telecomleverancier gaf en geeft nog enige problemen. Door late en/of slecht gespecificeerde facturen is enige achterstand op dit onderdeel ontstaan. Te concluderen valt dat de financiën in orde zijn. De financiële betalingsachterstanden met de telecom leverancier zijn nu adequaat opgepakt en op dit terrein wordt ook in het verdere traject van dit project geen problemen verwacht. In het kader van verwerking gegevens GIDS vindt momenteel koppeling plaats met de financiële projectrapportage vanuit dit project. Voor SAWA is ,00 door Delfland gereserveerd binnen de begroting van het TA project in de vorm van een cofinancieringsconstructie waarbij het Hoogheemraadschap Delfland ,00 investeert en het meerdere met een maximum van eveneens ,00 declareert bij de Europese Commissie. Begin 2010 is een periodiek overleg ingericht om toekomstige uitvragen zo vroeg mogelijk te signaliseren en om vast te stellen of er vroegtijdig ingespeeld kan worden op een subsidieclaim. Binnen SAWA zijn ten tijde van deze rapportage geen knelpunten op het gebied van de financiën. 7. Organisatorische en personele consequenties Tot 1 maart 2010 zijn van de automatisering van het geplande totaal 140 bestaande + 80 nieuwe kunstwerken losse meetpunten, rond de 56 kunstwerken geautomatiseerd. In grote lijnen wikkelt zich e.e.a. af conform het gestelde in de breed geaccordeerde integrale planning. Hierbij is vermeldenswaard dat via de toepassing van een inhaalplanning het halve jaar uitloop, veroorzaakt door de gunningproblematiek m.b.t. de firma Kanters, momenteel geruisloos ingelopen is! Voor het meest recente vertragingsaspect, duidelijk veroorzaakt door het vorstverlet van afgelopen winter, zal alles op alles gezet worden om dit ook via de zogenaamde inhaalplanning te neutraliseren. Voor de afwikkeling van het totale TA project is geprognosticeerd dat het TA project eind september 2011 gereed zal zijn. Dit uiteraard zonder rekening te houden met de impact van mogelijke onvoorziene overmachtsituaties die zich tijdens het totale uitrolproces van het langlopende TA project altijd zouden kunnen manifesteren. 8. OR/GO 9. Risico- en beheersmaatregelen TA project Zoals het zich laat aanzien zijn er momenteel een aantal structurele punten van zorg en aandacht binnen het TA project, die eventueel op ieder moment kunnen leiden tot financiële consequenties. Vandaar dat daartoe ook continue extra alertheid geldt vanuit het projectmanagement TA project (extra focus op risicomanagement). 3

6 Structurele punten van zorg: Een optimale en op tijd aanlevering van de verbindingen door de telecomleverancier. Ook het goed aanleveren van het financiële statusdeel door ICT Services richting het TA projectmanagement valt onder een zorgpunt voor dit TA project. Bij het ingezette proces van de grote uitrol (2 e fase) er steeds voor zorgdragen, dat op overzichtelijke wijze helder is èn blijft, welke onderdelen nu echt goed opgeleverd zijn en wat daarbij het statusniveau is. Punten van continue aandacht De ombouw en bouw van de kunstwerken gaat in een continu tempo. Hierdoor moet er steeds actief, gestuurd en bijgestuurd te worden. Kritische factoren Adressenlijst kunstwerken/ kwaliteit basisgegevens kunstwerken. Er gaat relatief veel tijd verloren bij het verzamelen van de benodigde gegevens over de kunstwerken omdat er verschillende gegevens bronnen in omloop zijn. Dit zou later eventueel kunnen leiden tot het verkeerd verschaffen van gegevens. E-schema s aanlevering. Van veel oude installaties waren geen E schema s aanwezig en dienen dus gemaakt te worden om de automatisering van de installaties mogelijk te maken. En positief punt van deze inhaalslag is dat het beheer en onderhoud van de installaties beter geborgd kan worden. Faalaspect levering van goed werkende verbindingen. Zowel in draadloze als in vaste vorm zijn er leveringsproblemen. Langzaam maar zeker is er sprake van een minder pregnante aanwezigheid van dit probleem. SAWA Op het gebied van synergie-effecten tussen de verschillende bijdragen is het beeld nog niet scherp. Wanneer dit wel duidelijk gaat worden, kan dit betekenen dat van onze organisatie meer input gevraagd gaat worden. 10. Communicatie (in- en extern) Delfland communiceert periodiek intern en extern over het TA project en SAWA. 11. Bevoegd orgaan 12. Toelichting 4

7 Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft Kenmerk VV:... (in te vullen door team Bestuur) Vergaderdatum: (in te vullen Beleidsveld:... Agendapunt: door team Bestuur) De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV-vergadering), kenmerk... (kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s)... (commissie noemen); overwegende dat (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: - artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); - artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); - alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren). Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter,... mr. M.A.P. van Haersma Buma

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - -

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - - agendapunt 4.3 1207818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE DIJKGRAAF, LEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord - DMT 18-03-2015 I - - D&H 31-03-2015 I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord - DMT 18-03-2015 I - - D&H 31-03-2015 I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.6 1182044 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NOTITIE BEVEILIGING (ICT-FYSIEK) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 maart 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag agendapunt H.12 1191235 Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 02-07-2015 1. De afspraken, zoals verwoord

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN 2012 JAARSTUKKEN 2012 Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie