Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

2 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht 6 Hoofdstuk 5 Uitgangspunten in het Plan van Aanpak 6 Hoofdstuk 6 Aanpak 1 e fase: Plan van Aanpak 7 Hoofdstuk 7 Projectinrichting Projectstructuur Rollen en invloed colleges en raden Informatie & rapportage Randvoorwaarden 14 Hoofdstuk 8 Planning fasen 14 Hoofdstuk 9 Financiële paragraaf 20 Hoofdstuk 10 Communicatie 22 Hoofdstuk 11 P&O-proces 22 Hoofdstuk 12 Medezeggenschap Ondernemingsraden Georganiseerd Overleg 23 Versie 1 juli 2015 Pagina 2/24

3 1. Introductie: achtergrond en aanleiding De gevolgen van de Participatiewet voor Oost-Groningen vragen om specifieke maatregelen. Dit heeft geleid tot het op 27 februari 2015 ondertekende akkoord van Westerlee door onder andere de 8 betrokken gemeenten (Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn). Kern van dit akkoord is dat beide SW-bedrijven (Wedeka en Synergon) worden afgebouwd en dat er één nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt gevormd met de betrokken gemeenten voor uitvoering van de volledige Participatiewet, welke aansluit bij de Arbeidsmarktregio Groningen. De bijdrage van het Ministerie van SZW ten bedrage van maximaal 18 mln komt tussen vrij in tranches om de afbouw van de SW bedrijven, de vorming van de uitvoeringsorganisatie, de transitie en transformatie te financieren. De toekenning hiervan vindt plaats op basis van een Plan van Aanpak en een programmabegroting. De afbouw en transitie/transformatie van de SW-bedrijven moet in 2018 gerealiseerd zijn, waarbij een sterke beweging van binnen naar buiten (van 13% naar 60%) gerealiseerd moet worden. 2. Doelstelling en reikwijdte Het Plan van Aanpak (PvA) geeft inzicht op welke wijze (aanpak) en in welk tempo (fasering) de SW bedrijven (Spoor 1) worden afgebouwd en de nieuwe gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie in al zijn facetten (Spoor 2) zal worden opgebouwd. De genoemde samenwerking zal niet gelimiteerd zijn tot de betrokken gemeenten en de SW bedrijven, maar vindt plaats in samenwerking en afstemming met (externe) samenwerkingspartners als het Ministerie SZW, de provincie Groningen, de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de Arbeidsmarktregio Groningen, het UWV, onderwijs(instellingen), economische zaken etc. De tweede fase van de commissie van Zijl, de economische versterking van de regio, is van belang voor de uitwerking en uitkomsten van de business case. In het tijdspad worden fases en mijlpalen benoemd die corresponderen met de te ontvangen gelden van het Rijk. De gemeenten Menterwolde en Borger- Odoorn hebben hierin een afwijkende positie. De gemeente Menterwolde zal in 2018 een nieuwe gemeente vormen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (HSSM). Voor de bestaande Wswdoelgroep neemt Menterwolde deel aan de GR Wedeka en voor alle andere doelgroepen binnen de participatiewet heeft zij haar eigen instrumentarium en werkt zij binnen het verband van HSSM. Menterwolde gaat akkoord met de bedrijfsmatige transformatie van Wedeka die nodig is om de SW ers goed te kunnen toe leiden naar werk. Menterwolde zal slechts participeren in het traject van opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie in Oost-Groningen voor zover het de oude groep van SW ers betreft, en zij zal dus alleen samenwerkingsafspraken maken voor zover die betrekking hebben op haar oude SW-populatie. De gemeente Borger-Odoorn valt feitelijk onder een andere arbeidsmarktregio, maar heeft wel een aandeel hebben in de afbouw van het SW-bedrijf enerzijds, en wil anderzijds een inkooprelatie aan kunnen gaan met het de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Naar aanleiding en op basis van het door de colleges goedgekeurde Plan van Aanpak (vóór het zomerreces) en presentatie aan en bespreking met de raden, de sociale partners en de medezeggenschap (na het zomerreces) kan een afbouwplan/businesscase voor beide SW bedrijven, en een gedetailleerde business case voor spoor II op basis van een bottom-up procesaanpak gemaakt worden, met daarbij specifieke voorstellen (op basis van uitgewerkte scenario s) voor de juridische Versie 1 juli 2015 Pagina 3/24

4 entiteit en governance als onderdeel van deze businesscase. Indien voortschrijdend inzicht ontstaat in dit proces, wordt bezien of aanpassing/aanscherping van de reeds vastgestelde kaders (Participatienota*) aan de orde is. Na goedkeuring door colleges en gemeenteraden (zie hoofdstuk 7.2 voor rol van de colleges en de raden) van de business case kan tenslotte worden overgegaan tot het maken van het implementatieplan, de inrichting, implementatie en uitvoering. Bij al deze stappen en in de voorbereiding daartoe wordt zorgvuldig aandacht gegeven aan het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak en het zoveel mogelijk betrekken van eigen medewerkers in de bottum-up proces benadering. Maar ook is er aandacht voor het organiseren van medezeggenschap bij de SW-bedrijven en de gemeenten, de samenwerking in een complexe context, de rol van de Commissie van Zijl, de eisen vanuit het ministerie SZW, de structuur en governance, de juridische constructie, de communicatie en het besluitvormingsproces. *De notitie Invoering Participatiewet in Oost-Groningen d.d wordt gezien als de bestaande kadernota waar we hier over spreken. In de fase na goedkeuring op het Plan van Aanpak zullen de uitgangspunten en kaders van deze notitie getoetst worden op de uit te werken scenario s en eventuele nieuwe inzichten, welke zo nodig ter accordering worden voorgelegd. De 8 gemeenten staan voor een enorme uitdaging in deze. Binnen een zeer complexe bestuurlijke en ambtelijke context, alleen al door de hoeveelheid partners in deze samenwerking, is het zaak om een goede balans te vinden tussen de lokale/bestuurlijke belangen enerzijds en de omvangrijke samenwerkingsopgave anderzijds. Juist om die reden wordt deze gezamenlijke opgave aangevlogen in een projectvorm; door aan de voorkant helder met elkaar de juiste uitgangspunten en verwachtingen vast te leggen en een ieder hierbinnen de goede (eigen) rol en positie in te laten vullen. Een extern ingevuld interimmanagement/projectmanagement, welke vorm en inhoud geeft aan besluiten en onafhankelijk en op basis van ervaring en expertise kan adviseren, zorgt daarbij voor reflectie en integraliteit op het totaal. De rol van de projectorganisatie (stuurgroep, projectgroep, kwartiermakersgroep) in relatie tot de rol van colleges en gemeenteraden, vormt daarbij een nader in te vullen aandachtspunt. 3. Context De intergemeentelijke verhoudingen (zie figuur 1) zijn zoals geconstateerd complex. Er zijn vele verschillen geconstateerd, die soms zijn gebaseerd op feiten of bestuurlijke context, maar vaker nog op basis van emoties of beeldvorming. Opvallende verschillen die zijn aangetroffen: Noord <> Zuid (cultuurverschillen, verschillende politieke kleuren, wij/zij gevoel) Wedeka <> Synergon bedrijven en de verschillende beelden over elkaar Kleine gemeenten <> grote gemeenten Gemeenten die ambtelijk zijn gefuseerd (Veendam en Pekela) ICT samenwerking tussen de gemeenten Veendam, Oldambt, Pekela, Bellingwedde in de GRID en de samenwerking tussen Stadskanaal en Vlagtwedde Verschillende inrichtingskeuzes per gemeente (W&I zelf of gedeeltelijk uitbesteed, deelname in opbouw regionale uitvoeringsorganisatie of inkooprelatie, etc) Eén gemeente (Menterwolde) die gaat herindelen met gemeenten buiten de Oost-Groningen groep Eén gemeente (Borger-Odoorn) in een andere arbeidsmarktregio die werkt met twee SWbedrijven: Wedeka en Emco (deze laatste valt buiten de Oost-Groningengroep) en die momenteel een inkooprelatie heeft met de gemeente Emmen op het terrein van de Participatiewet Verschillen in interpretatie van het akkoord van Westerlee, verwachtingen van/beelden bij de toekomst Versie 1 juli 2015 Pagina 4/24

5 De gemeenten werken al samen op het terrein van de arbeidsmarkt, zo is een gezamenlijke visie op de participatiewet geformuleerd en wordt grotendeels eenzelfde TDC structuur geïmplementeerd. Dit vormt weliswaar een goede basis voor de verdere samenwerking, echter dit zal zich gedurende dit traject verder moeten ontwikkelen en versterken. Nu is de samenwerking nog voornamelijk op financiele motivatie gebaseerd, maar daar zullen elementen als gedeelde toekomstvisie, vertrouwen hebben in elkaar, zich realiseren dat samenwerken ook betekent er niet meer 100% alleen van te zijn, etc. aan toegevoegd moeten worden. Niet de focus op de verschillen, maar de focus op de overeenkomsten zijn daarin van belang. Rode draad en verbindende factoren tussen de verschillende gemeenten in het realiseren van de doelstellingen uit het akkoord van Westerlee op dit moment zijn: - Het opvangen van de korting op de rijksbijdrage van het Participatiebudget - De kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de Participatiewet voor de totale doelgroep - De gevoelde noodzaak om in een regio met een zeer beperkte arbeidsmarkt de samenwerking te zoeken (i.p.v. concurrentie) en dit integraal te doen met in- en externe partners - Efficiency in de uitvoering vinden op basis van schaalvoordelen - De noodzaak om begrotingstekorten bij dan wel oplopende gemeentelijke bijdragen aan de SW bedrijven op te lossen - De financiële bijdrage van het Ministerie van SZW ter dekking van de herstructurering kosten - Positieve ervaringen met het (samen)werken met/in TDC s en een gezamenlijk opgestelde en gedragen Participatienota Versie 1 juli 2015 Pagina 5/24

6 figuur 1: de intergemeentelijke verhoudingen en verbindingen in kaart gebracht 4. Projectopdracht Dit Plan van Aanpak is een uitwerking op het afgesloten Akkoord van Westerlee door de acht betrokken gemeenten en vormt een spoorboekje om te komen tot de afbouw van de twee SW-bedrijven (Synergon en Wedeka) en de opbouw en inrichting van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie, welke de uitvoering van de volledige Participatiewet voor de gemeenten voor zijn rekening gaat nemen. Deze opdracht is gegund aan Twijnstra Gudde en wordt uitgevoerd door Jan Hijzelendoorn in co-productie met Mignon van der Zwan. Voor het zomerreces wordt dit plan van aanpak aangeboden (inclusief presentatie indien gewenst) aan de colleges van burgemeester & wethouders van de betrokken gemeenten. Na goedkeuring door de colleges (beoogd op 7 juli) zal het PvA, aan het Ministerie van SZW ter goedkeuring worden voorgelegd voor vrijval van de eerste tranche van het ter beschikking gestelde budget. Zo spoedig mogelijk na het zomerreces zal het Plan van Aanpak opiniërend voorgelegd worden aan en besproken worden met de gemeenteraden en zullen ook de medezeggenschap (OR-en gemeenten en SW-bedrijven in een gezamenlijke informatiebijeenkomst) en de sociale partners (vakbonden) betrokken worden 5. Uitgangspunten in het PvA In dit Plan van Aanpak is uitgegaan van een aantal uitgangspunten aan de start van dit proces, om helderheid te verschaffen over de voorgestelde route en te voorkomen dat beelden en verwachtingen uiteen gaan lopen: - Vorm en inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie In verband met de nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie wordt een business case gemaakt. Belangrijk onderdeel daarvan is, om vanuit de inhoudelijke opgave, taken en functies, beeld te krijgen bij de bedrijfsprocessen (op basis van de bestuurlijke afspraken zoals verwoord in 3 van het akkoord van Westerlee zonder de afdelingen Inkomen en beleid), gekoppeld aan een verkenning naar de mogelijke vormen van structuur en governance die deze processen optimaal ondersteunen. Daarbij staan alle scenario s voor structuur en governance, van licht tot zwaar, nog open. De uitkomsten van deze verkenning zullen in het 4 e kwartaal van 2015, met advies van de werkgroepen, ter besluitvorming aan de gemeenten Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Vlagtwedde en Bellingwedde worden voorgelegd. Bestuurlijke afwegingen dienen ook nog plaats te vinden op de keuze hoe bijvoorbeeld om te gaan met nieuw beschut werken. Op basis van deze besluiten wordt de business case verder opgesteld (zie figuur 4). Gezien de specifieke situaties van Menterwolde en Borger-Odoorn (zie hoofdstuk 2) maken deze gemeenten geen deel uit van dit besluitvormingsproces op de governance. - De nieuwe organisatie zal niet belast worden met oude rekeningen van de twee SW bedrijven. Van belang hierbij is dat een objectieve en zakelijke nulmeting van beide bedrijven zal plaatsvinden om te zien hoe de bedrijven (mogelijk gezien per product-markt combinatie) er op dit moment voor staan. Op deze manier kan gekeken worden hoe een gecoördineerde (doch feitelijk los van elkaar verlopende) afbouw van de oude SW bedrijven en een in de uitvoeringsorganisatie passend Werkleerbedrijf kan worden opgebouwd. Uitgangspunt daarbij is dat de afbouw van de SWbedrijven de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie niet mag schaden. Versie 1 juli 2015 Pagina 6/24

7 - De werkzaamheden (opgave afbouw SW-bedrijven) dienen onder coördinatie van één interimmanager/projectleider plaats te vinden om mogelijke sub-optimalisatie te vermijden en optimaal te profiteren van wederzijdse synergie en schaalgrootte (denk aan thema's als meerwaarde genereren, te behalen gezamenlijke voordelen, gezamenlijk belang dienen, vermijden van suboptimale concurrentie, etc). Ook het samenstellen van de business case/afbouwplan valt onder deze verantwoordelijkheid. De feitelijke afbouw vindt overigens plaats in de aparte entiteiten Wedeka en Synergon, om te voorkomen dat men over en weer te maken krijgt met eventuele nadelige (financiële) effecten van deze afbouw. In de coördinerende rol van de interimmanager/projectleider zit geen besluitvormende bevoegdheid, maar wel een doorslaggevende adviesrol richting het besluitvormend orgaan indien er bijvoorbeeld in de afbouwfase besluiten voorliggen die conflicteren met de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie of dat er mogelijkheden zijn om met de bedrijven gezamenlijk grotere voordelen te behalen dan met de individuele bedrijven ieder voor zich. - De verdeelsleutels voor opbrengsten en kosten (eenmalig en structureel) m.b.t. de opbouw van de nieuwe organisatie zullen in samenspraak met de concern-controllers van de participerende gemeenten en de SW-bedrijven worden vastgesteld. Hierbij zal een rechtvaardige verdeling, die transparantie nastreeft, uitgangspunt zijn. Onevenredige nadelen/voordelen zullen door middel van een dergelijke sleutel moeten worden geneutraliseerd. - Voor wat betreft de effecten van de afbouw van de SW-bedrijven via twee aparte lijnen, zullen de eventuele kosten van de één niet drukken op de ander. De kosten en opbrengsten worden apart en finaal verrekend met de WGR gemeenten. Over eventuele inbreng in de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden nadere en bindende afspraken gemaakt. - Voorstellen/scenario s zullen met onderbouwing en mogelijk advies aan het besluitvormend orgaan (colleges en raden) worden voorgelegd. Hierbij zal rekening gehouden worden met de (regionaal) te behalen voordelen en doelstellingen. - Uitgangspunt van de samenwerking is het door alle partijen (Gemeenten, Provincie, Werkgeversorganisatie, werknemers organisatie en ministerie van SZW) ondertekende akkoord van Westerlee (zie bijlage I) 6. Aanpak 1 ste fase: Plan van Aanpak Dit Plan van Aanpak is tot stand gekomen in een aantal stappen, lopend over een periode van begin mei tot begin juli 2015, waarin de volgende activiteiten zijn ondernomen: Afnemen brede interviews met stakeholders (bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigers van alle gemeenten, de directies en OR-en van beide SW-bedrijven, de Regisseur Commissie Van Zijl) Huidige situatie van de SD en SW bedrijven in beeld gebracht Doorslaggevende factoren op de genoemde dimensies bepaald Uit te voeren werkzaamheden op beide sporen in beeld gebracht Inzicht in de specifieke/locale issues Eerste contouren PvA opgesteld Timeline vormgegeven Terugkoppeling gemeentesecretarissen en portefeuillehouders Plan van Aanpak definitief opgebouwd Akkoord bereikt op de in kaart gebrachte situatie (door opdrachtgevers) Financiële uitwerking op hoofdlijnen voor 1 e fase Versie 1 juli 2015 Pagina 7/24

8 In de komende periode (begin juli ultimo september 2015) zullen de volgende activiteiten nog moeten worden ondernomen om tot vaststelling van het Plan van Aanpak en daarmee een akkoord voor het inzetten van de volgende fase te bereiken: Presentatie(s) voor colleges maken en waar nodig organiseren, besluitvorming op PvA ten behoeve van akkoord door SZW Akkoord Ministerie SZW op PvA voor vrijgeven budget 1 e tranche Een aantal voorbereidende werkzaamheden voor een soepele en snelle start van de volgende fase: Aanstellen interimmanager/projectleider Spoor I en II, inclusief duidelijk mandaat. Keuze voor inrichting stuurgroep/projectgroep/kwartiermakersgroep inclusief ondersteuningsfuncties en het inventariseren van vrij te maken medewerkers voor gevraagde capaciteit Afspraken m.b.t. opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap, betrokkenen, besluitvorming en informatievoorziening in projectfase Voorbereiding aanbestedingen externe ondersteuning (zonder committments) Opiniërende ronde met de raden en de OR-en (informeren) Formele start volgende fase Een zorgvuldige afstemming aan de voorkant met de bestuurlijke en ambtelijke stakeholders is, juist in deze fase van het Plan van Aanpak, elementair voor een goed vervolg van het proces. Het is een absolute must om met elkaar aan de voorkant de wensen, verwachtingen, beelden en randvoorwaarden bij het komende proces ( waar zeggen we ja tegen ) zorgvuldig te bespreken en te wegen. We investeren in deze fase expliciet in de benodigde verbindingen, samenhang, gedeelde kaders en consensus op het in te zetten traject en de samenwerking daarbinnen, om te voorkomen dat we halverwege het traject vastlopen op onoverbrugbare standpunten. Nadat het Plan van Aanpak opiniërend in de raden is besproken en gedeeld is met de medezeggenschap en sociale partners, zien de volgende fases er op hoofdlijnen als volgt uit: Versie 1 juli 2015 Pagina 8/24

9 figuur 2 Het verdient aanbeveling om al direct na het akkoord van het ministerie van SZW op het plan van aanpak en de daaraan gekoppelde vrijval van de eerste tranche, gedurende de zomer te starten met de voorbereidingen van de business case. Het betreft hier vanzelfsprekend enkel voorbereidende (niet-onomkeerbare) activiteiten. Voorbereidingen waaraan te denken valt zijn de samenstelling van de kwartiermakersgroep, de inrichting van de werkgroepen, het organiseren van informatiebijeenkomsten voor medewerkers, het maken van de taakplanningen en checklisten, het voorbereiden van de communicatie (presentaties) aan de raden/medezeggenschap/sociale partners, het starten met de aanbestedingen voor projectmanagement en aanvullende ondersteuning (o.b.v. raamcontracten, zonder dwingende afnameverplichting) etc. Op deze manier kan na het zomerreces met vliegende start begonnen worden aan het business case-proces voor zowel de sporen I en II, zodat de 6 maanden die daarvoor resten in de planning optimaal worden gebruikt. Later starten met deze fase zal een verschuiving van de planning tot gevolg hebben. Er wordt in de aanpak bewust voor een fasegewijze aanpak gekozen om de complexiteit terug te brengen naar overzichtelijke en logische stappen. Zo werken we van grof naar fijn aan de vormgeving van de nieuwe organisatie. Een gedetailleerde toelichting op de volgende fases treft u aan in hoofdstuk 8, Planning. De aanpak kenmerkt zich voorts door de inzet en betrokkenheid van zoveel mogelijk eigen medewerkers (vanuit zowel de gemeenten als de SW-bedrijven) gedurende het gehele proces. Enerzijds om optimaal draagvlak te creëren voor de nieuwe organisatie en de toekomstige medewerkers van de nieuwe uitvoeringsorganisatie in een zo vroeg mogelijk stadium te verbinden met de opgave. Anderzijds om de project- en veranderkundige aanpak, maar ook de te ontwikkelen kwaliteit te borgen bij de Versie 1 juli 2015 Pagina 9/24

10 eigen (nieuwe) organisatie. De businesscase, inclusief de inrichting van de nieuwe organisatie en de werkprocessen, wordt bottom-up (met de medewerkers zelf) opgewerkt. De ervaring leert dat een dergelijke aanpak eveneens bijdraagt aan het bevorderen van het draagvlak voor en het eigen maken van nieuwe werkwijzen. Het vormgeven van de hoofd- en detailprocessen voor de nieuwe organisatie krijgt gestalte op basis van een lean methode, vanuit het uitgangspunt dat er efficiency voordelen te behalen vallen door vaak geconstateerde overbodige tussenstappen, work-arounds of onlogische volgordes uit bestaande processen te halen en soms processen opnieuw vorm te geven (re-design). Soms kan het wenselijk zijn nieuwe (niet-bestaande) processen vorm te geven of keuzes te maken bepaalde processen niet meer uit te voeren. De veranderkundige aanpak is gericht op het zoveel mogelijk betrekken en ontwikkelen/versterken van de medewerkers en het management (van zowel de gemeenten als de huidige SW-bedrijven) om hen voor te bereiden op een schaalsprong richting toekomstige organisatie. Hierbij moet gedacht worden aan thema s als: - Opleiding/vorming/training - Coaching on-the-job - Teamontwikkeling - Samenwerking in een complexe omgeving - Loslaten en vastpakken (faciliteren overgang van oud naar nieuw ) - Competentieontwikkeling - Leiderschapsontwikkeling en stijlen - Cultuur nieuwe organisatie 7. Projectinrichting Een dergelijk omvangrijk en complex project vraagt om gedegen afstemming over en inrichting van de projectstructuur. Wij stellen een slagvaardige projectvorm voor met zoveel mogelijk inbreng van bestuurders, ambtelijk verantwoordelijken en eigen medewerkers vanuit elke gemeente en de SW bedrijven. Dit om het draagvlak te vergroten, het proces eigen te laten worden en om de verschillende culturen in te brengen. De inrichting van de projectstructuur zegt nog niets over de inrichting van het nieuwe Participatiebedrijf en is enkel bedoeld als werkvorm voor de projectfase. De projectstructuur zal op hoofdlijnen worden ingericht en alleen dan geactiveerd worden als de diverse stappen van het business caseproces (zie figuur 4) worden uitgevoerd. 7.1 Projectstructuur Stuurgroep De portefeuillehouders sociale zaken (eventueel op thema/agenda aangevuld met portefeuillehouders financiën/bedrijfsvoering, economische zaken en onderwijs) van de deelnemende gemeenten vormen de bestuurlijke opdrachtgevers en zitten in de eerste fase eens per maand aan tafel met de voorzitter van de projectgroep en de twee externe interimmanagers/projectleiders. Uit de deelnemende portefeuillehouders wordt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemd. Onderwerp van gesprek: voortgang op het proces, afstemming bestuurlijke informatie, het nemen van bestuurlijke besluiten voor zover hun bevoegdheid reikt en voorbereiding formele bestuurlijke besluitvorming (colleges en raden). Versie 1 juli 2015 Pagina 10/24

11 Projectgroep De projectgroep wordt bemenst door de 8 gemeentesecretarissen vanuit de gemeenten en fungeert als opdrachtgever en gremium voor afstemming voor het projectmanagement. De samenstelling van de projectgroep kan gedurende het project aangepast worden indien nodig/wenselijk (fase van afbouw kan om andere samenstelling vragen dan fase van opbouw). Met de projectgroep worden nadere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld uitvoering binnen het project, informatievoorziening, het behalen van de resultaten (inhoudelijk en procesmatig) en het besluitvormingsproces in de projectfase. De projectgroep is verantwoordelijk voor sponsorship op het project als projecteigenaar, neemt kritische operationele projectbesluiten (met uitzondering van de bestuurlijke besluiten), beoordeelt conceptstukken richting de besturen en vormt het escalatieplatform voor het projectmanagement. Eén van de gemeentesecretarissen wordt (roulerend?) aangewezen als voorzitter/primus interpares van de projectgroep, is linkin pin met de stuurgroep samen met de externe interimmanager/projectleider en is tevens eerste aanspreekpunt/contactpersoon voor de externe interimmanager/projectleider. Deze voorzittersrol zal een serieus (wisselend) tijdsbeslag gedurende het project (gemiddeld 25% van de tijd) met zich meebrengen, welke ook specifieke ondersteuning (projectsecretaris) zal vergen. Dit is meegenomen in de financiële paragraaf. De projectgroep komt in de eerste fase tweewekelijks op een vast moment aan tafel om koers te bepalen, de voortgang van het project te bespreken, besluiten te nemen/te zorgen voor doorgeleiding en de communicatie af te stemmen. Het overleg van de projectgroep wordt ondersteund door secretariële/administratieve ondersteuning. Projectmanagement Het projectmanagement voor de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en voor de afbouw van de SW bedrijven zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van een externe interimmanager/projectleider. Deze is verantwoordelijk voor: - Coördinatie van de afbouw van de SW bedrijven (Spoor I) in nauwe samenhang tot de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie - Projectleiding van Spoor II, de vorming van een nieuwe uitvoeringsorganisatie - Projectbeheersing in termen van tijd, kosten en resultaten - Projectvoortgang op inhoud en proces - Het leveren van tussenresultaten (producten) en eindresultaat - Het informeren van en adviseren/rapporteren aan de stuurgroep en de projectgroep - Aansturing van de kwartiermakersgroep als team en de individuele kwartiermakers - Integraliteit in advisering, sturing en afwegingen Gezien de omvang en complexiteit van het project zal de feitelijke (dag- en dagelijkse) aansturing en uitvoering plaatsvinden door twee externe interimmanagers/projectleiders, waarbij zij op basis van ervaring en expertise de taken verdelen. Kwartiermakersgroep In de kwartiermakersgroep nemen, naast de externe interimmanagers/projectleiders, de interne kwartiermakers plaats gericht op het primaire proces van de uitvoeringsorganisatie (opbouw, spoor II) en de afbouw van de SW (per onderdeel, spoor I). Daarnaast nemen er standaard ook interne kwartiermakers deel aan de kwartiermakersgroep op het gebied van P&O, Communicatie, Control en waar nodig Juridische zaken. De bemensing door interne medewerkers vindt plaats op voordracht van en in overleg met de projectgroep en wordt ingevuld op basis van aanwezige ervaring, expertise en waar mogelijk een zorgvuldige verdeling over de gemeenten i.v.m. het noodzakelijke draagvlak. Dit kunnen huidige managers zijn of bijvoorbeeld beleidsmedewerkers. Omdat zij vanuit hun kwartiermakende rol tevens ambassadeurs zijn van dit project en een rol spelen naar de minder betrokken medewerkers in dit project voor wat betreft informatie-uitwisseling, is een zekere positie wel wenselijk. De interne Versie 1 juli 2015 Pagina 11/24

12 kwartiermakers worden voorgesteld op basis van een door het projectmanagement aan de voorkant opgesteld competentieprofiel. Indien de benodigde bemensing niet vanuit de eigen organisaties kan worden ingevuld, zal het projectmanagement in afstemming met de projectgroep zorg dragen voor externe invulling van deze posities om de voortgang van het traject niet in gevaar te brengen. Vanzelfsprekend zal eventuele externe invulling plaatsvinden in overleg en conform de geldende inkoop- en aanbestedingsregels. Nadat de interne kwartiermakers en aanvullende ondersteuners zijn aangewezen, zal de kwartiermakersgroep gezamenlijk een voorstel doen voor gevraagde bemensing van de werkgroepen per onderdeel. Ook hierin nemen bij voorkeur interne medewerkers deel. De kwartiermakersgroep komt wekelijks bij elkaar op een vast moment voor de noodzakelijke afstemming en het voortbrengen/opleveren van producten/adviezen. De kwartiermakers dienen voor minimaal de helft van hun tijd beschikbaar te zijn/vrij gemaakt te worden voor deze rol. Zij zijn de trekkers van hun inhoudelijke werkgroepen en verantwoordelijk voor de aansturing, de oplevering van deelproducten en adviezen richting projectgroep op hun deelgebieden. Onderstaand de voorgestelde inrichting van de projectorganisatie met stuurgroep, projectgroep en kwartiermakersgroep in beeld: Figuur 3 Spoor I: De 2 kwartiermakers afbouw, zijn in principe de directeuren van Synergon en Wedeka. Voor besluitvormende voorstellen heeft de externe interimmanager/projectleider een adviserende rol richting DB s/ab s Spoor II: kwartiermaker Beschut werken moet nog worden geselecteerd (niet zijnde 1 van de 2 huidige SWdirecteuren). De huidige directeuren worden wel toegevoegd aan de werkgroep Beschut werken i.v.m. inbreng van expertise en ervaring. Voorgestelde kwartiermakersgroepen voor spoor I en II zijn indicatief. Indien gaandeweg het proces blijkt dat een andere invulling van de kwartiermakersgroep wenselijk is (op basis van een aantal te maken keuzes), zal deze worden aangepast. Versie 1 juli 2015 Pagina 12/24

13 Ondersteuning in- en extern De projectgroep en de kwartiermakersgroep worden ondersteund door een project- /secretariële/administratieve medewerker, bij voorkeur te leveren vanuit één van de interne organisaties. Het betreft hier een functie op relatief hoog ondersteunend niveau ter ondersteuning van de externe interimmanager/projectleider en de diverse overlegstructuren (stuurgroep, projectgroep, kwartiermakersgroep). Indien hier geen interne medewerker voor kan worden vrijgemaakt, zal het projectmanagement hiertoe externe ondersteuning organiseren. Afhankelijk van de kwaliteit en inzetbaarheid van interne kwartiermakers en ondersteuners, kan overwogen worden om aanvullende expertise of ondersteuning in te zetten. De ervaring leert dat een dergelijk omvangrijk en complex proces veel vraagt van de betrokken interne medewerkers (kwartiermakers, ondersteuners en werkgroepleden) en dat op onderdelen vaak de ervaring en inhoudelijke veranderexpertise ontbreekt. In dat geval is het raadzaam om, zonder daarmee de eigen medewerkers uit hun rol, verantwoordelijkheid en positie te halen, externe ondersteuning naast of tegen de eigen medewerkers aan, in te zetten. Het besluit tot inzet van externen zal in overleg met de Projectgroep (besluitvorming op inzet middelen) worden bepaald. 7.2 Rol en invloed colleges en gemeenteraden Hoewel de colleges van burgemeester & wethouders en de gemeenteraden geen onderdeel uitmaken van de projectorganisatie, vragen zij in dit kader wel specifieke aandacht vanwege hun bestuurlijke bevoegdheid en de noodzakelijke helderheid in rollen en bevoegdheden in besluitvormende zin in dit proces. Voor beide gremia geldt dat zij gedurende het gehele proces periodiek en transparant zullen worden geïnformeerd over de start, voortgang en resultaten in het project en daar waar nodig getoetst wordt. Dat gebeurt in de vorm van presentaties en bestuurlijke rapportages. Gemeenteraden Naast het uitgangspunt dat de gemeenteraden (en raadscommissies) vanaf het begin van het proces meegenomen zullen worden, hebben zij op de volgende onderdelen een specifieke bestuurlijke rol (op hoofdlijnen en kaderstellend): - Een opiniërende rol inzake het Plan van Aanpak in de maanden augustus/september, waarbij relevante opmerkingen, adviezen of passende aanvullingen hieruit in de uitvoering van het project meegenomen worden - Een besluitvormende rol bij eventuele aanpassingen van reeds vastgestelde uitgangspunten/kaders in de notitie Invoering Participatiewet in Oost-Groningen - Een besluitvormende rol ten aanzien van de vaststelling van de business case - Een besluitvormende rol ten aanzien van de afbouw van de SW-bedrijven - Een besluitvormende rol ten aanzien van de begroting en het meerjarenperspectief voor de nieuwe organisatie - Een besluitvormende rol ten aanzien van de keuze voor de juridische structuur van de nieuwe organisatie - Een besluitvormende rol ten aan zien van formeel politiek-bestuurlijke keuzes (wat te doen met nieuw beschut werken, de scope van de nieuwe uitvoeringsorganisatie etc). - Een besluitvormende rol ten aanzien van diverse regelingen/reglementen - Overige politiek-bestuurlijke besluitvorming m.b.t. kaderstelling Colleges Ook de colleges zullen vanaf het begin van het proces meegenomen worden, zij hebben op de volgende onderdelen een specifieke bestuurlijke rol: - Het nemen van (voorgenomen) besluiten die richting de gemeenteraden of medezeggenschap (GO/OR) om advies of instemming vragen alvorens tot besluitvorming te komen, dan Versie 1 juli 2015 Pagina 13/24

14 wel besluiten die als advies naar de gemeenteraden gaan, zoals bij de business case, het afbouwen van de SW-bedrijven, de begroting/het meerjarig perspectief van de nieuwe organisatie, het sociaal statuut/het sociaal plan, structuur en governance nieuwe organisatie, diverse regelingen/reglementen - Het nemen van overige besluiten die binnen het mandaat/primaat van de colleges vallen en geen besluitvorming door de raden vragen (zoals bijvoorbeeld het Plan van Aanpak). Voor de voortgang in dit proces zal gepoogd worden bestuurlijke besluitvorming in zowel colleges als raden zoveel mogelijk op één moment in alle 8 de gemeenten te laten plaatsvinden, om te voorkomen dat in de ene gemeente al een relevant besluit is genomen terwijl de andere gemeente hier nog mee bezig is. Hierdoor zou het gevoel kunnen ontstaan bij gemeenten die later in het besluitvormingsproces zitten, dat zij feitelijk voor het blok worden gezet waar het hun lokale besluitvorming betreft. In een complex project als hier en gezien de aard van de opdracht, is het van belang dat er aan de voorkant heldere afspraken zijn over de verschillen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen van de deelnemers (bestuurlijk/ambtelijk) in de projectorganisatie. Hiertoe zullen aanvullende afspraken worden gemaakt. 7.3 Informatie en rapportage Heldere informatievoorziening aan en door de betrokken organisaties en belangrijkste stakeholders en frequente rapportage op voortgang, afwijkingen, resultaten en budget zijn voorwaardelijk voor een goede sturing gedurende dit proces. Daartoe worden de volgende voorstellen gedaan: - Mede afhankelijk van de keuzes op de inrichting van stuurgroep en projectgroep, is het belangrijk alle deelnemende gemeenten en de SW-bedrijven periodiek goed aangehaakt te houden op de voortgang van het proces en relevante keuzes en besluitvorming. - Met de bestuurders zullen afspraken gemaakt worden over periodieke informatievoorziening/rapportage op de voortgang. - Transparantie op zowel het delen van informatie (met haal- en brengplicht) als op de besluitvorming is cruciaal in een complexe context als deze. - Het is wenselijk om vanaf het eerste moment een tijdelijke (interne) website te ontwikkelen, welke dient als informatiemedium voor alle betrokkenen. Verslagen, opgeleverde en vastgestelde producten, en besluitvorming door bijvoorbeeld stuurgroep of projectgroep worden hierop gedeeld. Er wordt tevens een overzicht bijgehouden van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. - Van alle vergaderingen met bijvoorbeeld de stuurgroep, de projectgroep en de kwartiermakersgroep worden besluitenlijsten/actielijsten gemaakt en deze worden gedeeld op het intranet. Eventuele vertrouwelijke agendapunten hiervan uitgezonderd. - Het projectmanagement zal periodiek (maandelijks) verslag doen van de voortgang van het proces, eventuele afwijkingen en stand van zaken m.b.t. het projectbudget aan de stuurgroep (via de projectgroep). - Met het ministerie van SZW/de Regisseur zal afstemming plaatsvinden over de frequentie en inhoud van een periodieke rapportage over de voortgang per projectfase. 7.4 Randvoorwaarden Om dit project tot een goed einde te brengen zijn er een aantal belangrijke randvoorwaarden in de samenwerking in te vullen: - Deelnemers in het project (van stuurgroep tot werkgroepen) moeten beschikbaar zijn en/of gemaakt worden en moeten geschikt zijn (over noodzakelijke competenties beschikken). - Afspraken worden nagekomen, we komen niet terug op genomen besluiten/gemaakte afspraken tenzij Versie 1 juli 2015 Pagina 14/24

15 - Open en transparante communicatie en informatiedeling - We praten niet over maar met elkaar - Eventuele discussiepunten of verschillen van inzicht worden naar boven gebracht en afgestemd totdat consensus bestaat. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt naar boven geëscaleerd - Snelle doch zorgvuldige besluitvorming wordt bevorderd - De interimmanager/projectleider moet een goed en helder mandaat krijgen om te functioneren - Resultaat gerichtheid en flexibiliteit (dit kan soms leiden tot improvisatie m.b.t de procedures). - Vertrouwen in elkaar 8. Planning fasen De planning in het Plan van Aanpak valt uiteen in 6 fasen (zie figuur 4), te weten: 1) Een planning om te komen tot een goedgekeurd Plan van Aanpak (voor Spoor I en II) 2) Een planning voor uitvoering Spoor I (afbouw SW bedrijven) 3) Een planning om te komen tot een goedgekeurde Business Case (voor spoor I en II) 4) Een planning voor de inrichting en gereed maken van de nieuwe uitvoeringsorganisatie (voorbereiding voor go-live) uitvoering spoor II De sporen I en II lopen een parallel traject (waar de één afbouwt, groeit het andere), maar kennen een andere dynamiek! 5) Een planning voor de transitie fase van de nieuwe uitvoeringsorganisatie 6) Een planning voor de transformatie fase van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Figuur 4 Versie 1 juli 2015 Pagina 15/24

16 Ad.1) Fase I: een planning om te komen tot een goedgekeurd Plan van Aanpak (voor Spoor I en II) De planning om te komen tot een goedgekeurd Plan van Aanpak en daarmee de goedkeuring vanuit het Ministerie van SZW is hierna op hoofdlijnen weergegeven: figuur 4a Het is van belang om bij deze planning de volgende kanttekeningen te maken: Het Plan van Aanpak (PvA) wordt gezien als een groeidocument waar gaande het (besluitvormings-)proces nog voortschrijdende inzichten aan toegevoegd kunnen worden. De in juli 2015 door de colleges goedgekeurde versie van het PvA zal worden aangeboden aan het Ministerie van SZW ter onderbouwing van de eerste benodigde tranche van de in totaal 18 miljoen die ter beschikking is gesteld om de noodzakelijke herstructureringskosten om te komen tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie in Oost-Groningen, mede te helpen dekken. Onderzocht moet nog worden op welke wijze het sectorplan onderdeel uit kan maken van het PvA ten behoeve van het vrijmaken van de financiële dekking. Deze aangeboden versie is vanwege het zomerreces nog niet met de raden, de sociale partners en de medezeggenschap besproken. Hierop wachten zou een vertraging van meer dan 2 maanden betekenen, wat door alle gemeenten als niet gewenst wordt gezien. Het PvA zal daarom na het zomerreces met de raden opiniërend aan de gemeenten worden voorgelegd en besproken worden met de medezeggenschap (OR-en/BOR) en de sociale partners (vakbonden). Relevante opmerkingen, adviezen of passende aanvullingen hieruit zullen in de uitvoering van het project meegenomen worden. Ad.2) Fase II: een planning voor uitvoering Spoor I (afbouw SW bedrijven) De planning van Spoor I (afbouw huidige SW bedrijven Synergon en Wedeka) bestaat in feite uit twee parallelle trajecten: 1) De afbouw van de huidige SW bedrijven, de beperking van de verliezen mede als gevolg van de korting op de rijksbijdrage en het streven om 60% van de SW te detacheren (van binnen naar buiten) 2) Het opbouwen/herdefiniëren van het restant oud-sw/beschut werken als mogelijk onderdeel van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Traject 1) Binnen beide bedrijven wordt op dit moment gewerkt aan de afbouw van de oude SW activiteiten, het verhogen van productiviteit, verbeteren van de resultaten en het uitvoeren van de beweging van binnen naar buiten. Hiervoor zijn bij Synergon analyses (Radar) en uitvoeringsplannen gemaakt en ook bij Wedeka zijn daarvoor plannen gemaakt en acties uitgezet. Dit deel van het akkoord van Westerlee is binnen de SW bedrijven eigenlijk going-concern gemaakt. Wat nu nodig is, is een aantal zaken: - Een externe interimmanager/projectleider boven beide bedrijven zorgt voor coördinatie tussen beide bedrijven (zoeken naar schaalvoordelen/voorkomen sub-optimalisatie) en uitvoering van het beleid. Zorgt er tevens voor dat de operatie van beide bedrijven in lijn blijft met de doelstellingen van Spoor I, alsmede voor het in balans houden van deze activiteiten met het toekomstige Beschut werken als onderdeel van de nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie. Versie 1 juli 2015 Pagina 16/24

17 De twee bedrijven worden overigens separaat van elkaar afgebouwd, om te voorkomen dat zij (en dus de betrokken gemeenten) geconfronteerd worden met de financiële effecten van elkaar. De afbouw van de twee SW-bedrijven vindt dus plaats door de eigen directies en medewerkers, maar wel onder coördinatie/projectleiding van de externe interimmanager/projectleider. - Er moet een transparante en neutrale nulmeting komen over de werkelijke start situatie van beide bedrijven (Due Diligence). Hier kan een vliegende start mee gemaakt worden door gebruik te maken van reeds bestaande rapporten. - Uitkomst van dit alles moet een businesscase/meerjaren plan (inhoudelijk en financieel) zijn voor beide bedrijven (zowel financieel als organisatorisch), wat ook weer onderdeel van de business case van spoor II zal worden. Hierin zal tevens de liquidatie van de huidige GR-en in uiterlijk 2018 meegenomen worden. De tijdlijn van dit 1 e traject start zodra het externe projectmanagement in positie is en de datum van het opleveren van het meerjaren plan zal afhankelijk zijn van de kwaliteit van de bestaande rapporten en de snelheid van de due diligence. Het 2e traject (het opbouwen van Beschut werk als onderdeel van de toekomstige uitvoeringsorganisatie) is feitelijk onderdeel van Spoor II in een parallel traject (zie hiervoor onder ad.3) figuur 5 ad. 3) Fase III: een planning om te komen tot een goedgekeurde Business Case Na goedkeuring van het PvA door de colleges en het ministerie van SZW en de vrijgave van de eerste tranche kan gestart worden met het organiseren van de bijeenkomsten voor de raden, de medezeggenschap en de sociale partners (september) en het maken van de Business case. De business case voor spoor II zal veel elementen bevatten die ook in de implementatiefase te gebruiken zullen zijn. Belangrijke elementen zullen zijn: Werkgroepen om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen binnen de gemeentelijke en SW organisaties Procesanalyse volgens de lean-methode zullen de processen in kaart gebracht worden. Hierbij zullen processen worden geanalyseerd, geoptimaliseerd en opnieuw (soms deels) worden ontworpen. Dit geven we bottom-up vorm, met de inzet van medewerkers uit de diverse organisaties. Verkenning naar mogelijke organisatiestructuren (proces voor structuur) en hiervan afgeleid het vraagstuk t.a.v. de sturing (governance) Financiële uitwerking rekening houdend met de structuur, organisatie, processen, personeel & cultuur, ICT en strategie. Hierbij zal gekeken worden naar de effecten voor de werkorganisatie (kleine geldstroom) en het totale primaire proces (grote geldstroom) Communicatie met GS-en en portefeuillehouders, colleges en raden, Ministerie, medewerkers, medezeggenschap, vakbonden, etc. De uitkomsten van deel 2 van de commissie van Zijl, de regionale structuurversterking van Oost- Groningen als onderdeel van de business case spoor II. De businesscase zal de volgende elementen bevatten: - Het waarom van de uitvoeringsorganisatie (missie en visie) Versie 1 juli 2015 Pagina 17/24

18 - Het wat van de uitvoeringsorganisatie (doelgroepen, opgaven, taken) - Het hoe van de uitvoeringsorganisatie (inrichting/structuur, sturing/governance) - Dienstverleningsconcept - (Lean) proces architectuur op Hiërarchisch en Generiek Proces Schema - Prestatie indicatoren - Organisatiestructuur en organisatie-omvang nieuwe organisatie - Huisvesting - Keuzes m.b.t. de Bedrijfsvoering - Competenties, cultuur & gedrag medewerkers - Doorkijk naar Opstart, Transitie, Transformatie - Impact-analyse op de achterblijvende gemeenten - Opzet en werking van de juridische structuur - Kosten en opbrengsten, waaronder: o Gehanteerde uitgangspunten o Meerjaren perspectief en ontwikkeling uitvoeringskosten o Incidentele kosten o Verdienmodel o Break-even point berekening o Verdeelsleutel o Openingsbalans In deze periode zullen tevens opgeleverd worden: - Collegebesluit documenten - Raadsbesluit documenten - Presentaties (afhankelijk van welke doelgroep) - Advies aanvraag BOR/OR-en - Sociaal Statuut/Plan in overleg met het BGO/de GO s - De juridische structuur (tevens ter besluitvorming) - Aanbieding voorstel rest tranches kosten aan het Ministerie van SZW ad. 4) Fase IV: een planning voor de inrichting en gereed maken van de nieuwe uitvoeringsorganisatie (voorbereiding voor go-live), Spoor II Figuur 6 De planning voor de implementatie fase zal met name voortkomen uit de business case maar zal in ieder geval de volgende elementen betreffen: Uitwerken van de processen naar (werk-)instructie niveau Werving en selectie proces voor cruciale functies Plaatsingsproces voor het ambtelijk personeel Voorbereiding overgang SW-medewerkers naar de nieuwe juridische entiteit Gereed maken bedrijfsvoering (PIOFACH taken) om de uitvoeringsorganisatie te faciliteren. Communicatie naar cliënten, samenwerkingspartners, ondernemers en werkgevers, etc. Mandaat regelingen Dvo s inzake bedrijfsvoering (afhankelijk van te maken keuzes) Reglement van orde Directie statuut Personeels- en projectcommunicatie Versie 1 juli 2015 Pagina 18/24

19 Aanbestedingen en investeringen om go-live te gaan Trainingen medewerkers Ad. 5) Fase V: een planning voor de transitie fase van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Figuur 7 Deze fase zal zich kenmerken om met beperkte externe ondersteuning vanaf 1 januari 2017 alle klanten/cliënten conform de nieuw in te richten processen en met de nieuwe organisatie en organisatievorm te bedienen. Samenwerking betekent niet dat vanaf de eerste dag de potentiële synergie, kwaliteits- en efficiency voordelen gerealiseerd kunnen worden. Reden hiervoor zijn: - Er zal moeten worden geïnvesteerd in mens en materiaal (ICT etc.) wat een zekere terugverdienperiode zal kennen. - Medewerkers (ambtelijk) zullen mogelijk andere posities, functies, taken moeten gaan uitvoeren. Verandering gaat vaak (in 1 e instantie) ten koste van de medewerkers tevredenheid. - Klanten/cliënten zullen verandering in 1 e instantie als doorbreking van hun gewoonten en dus als negatief kunnen ervaren. De effecten zoals hierboven beschreven treft u in figuur 8 schematisch weergegeven aan. Als referentie is het belangrijk dat er vóór live gaan een objectieve Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) en een Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) door een extern bureau te laten uitvoeren. Bij de KPI s kunnen vervolgens realistische doelstellingen opgenomen worden om binnen een bepaalde periode terug te komen op het niveau van vóór de go-live datum en een ambitie geformuleerd worden om de MTO- en KTO-gemiddelden op termijn te verbeteren. Versie 1 juli 2015 Pagina 19/24

20 figuur 8 Ad. 6) Fase VI: een planning voor de transformatiefase van de nieuwe uitvoeringsorganisatie figuur 9 Vanaf 1 juli 2017 zal de transformatie (verdere optimalisatie van processen, ICT-systemen, organisatiecultuur, doorontwikkeling medewerkers etc.) vorm moeten krijgen. Dit proces is een permanent proces dat geborgd dient te worden in de nieuwe uitvoeringsorganisatie en volgt op de transitiefase. Verdere fine-tuning van de reeds ingevoerde processen, systemen en organisatie zal hier van belang zijn. 9. Financiële paragraaf Het totale financiële overzicht kan pas worden gegeven aan het einde van de business case periode. Immers dan is bekend met welke organisatiestructuur, subsidiestromen, synergie-effecten, aantallen fte s, investeringen, ondersteuning, desinvesteringen, etc. rekening moet worden gehouden en of dit in de totale business case past. In het akkoord van Westerlee is in artikel 3.14 het volgende over de financiering van incidentele herstructureringskosten gezegd: Versie 1 juli 2015 Pagina 20/24

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Voortgang Hoe gaan we verder? Vragen ambitie versus

Nadere informatie

Geactualiseerd Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee (25 januari 2016)

Geactualiseerd Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee (25 januari 2016) Geactualiseerd Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee (25 januari 2016) 1 1. Aanleiding Voorliggend Plan van Aanpak is een actualisering van het Plan van Aanpak dat in de zomer van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 74 Onderwerp : Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling BWR Bijlage(n) : 1. Notitie Vorming

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

MET VEREENDE KRACHT Akkoord van Westerlee

MET VEREENDE KRACHT Akkoord van Westerlee Ruim baan voor Oost-Groningen MET VEREENDE KRACHT Akkoord van Westerlee Bestuursakkoord van acht gemeenten, provincie Groningen, sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht transformatie WSW

Onderzoeksopdracht transformatie WSW Onderzoeksopdracht transformatie WSW 1. Context De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en de Ronde Venen voeren op dit moment samen de Wet sociale werkvoorziening uit binnen

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int00144 Onderwerp : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Voorgestelde beslissing: 1. Kennisnemen van het rapport Verkenning

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed. Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012

Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed. Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012 Voorloper Onderwerp Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012 Datum collegebesluit 13 maart 2012 Datum presidium -- Portefeuillehouder

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 januari 2017

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 januari 2017 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: - T. van der Veen locoburgemeester - R. Munniksma burgemeester - J. Borg wethouders - L. Veenstra wethouder - F.J.G. Wiertz

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Onderwerp: Bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio AV Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij informeren

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Business case Slim Samenwerken

Business case Slim Samenwerken Business case Slim Samenwerken 13 oktober 2011 Daniël Huisman D.Huisman@Berenschot.nl 1 Inhoud presentatie Ervaring Berenschot met slim samenwerken en business cases Valkuilen bij samenwerkingstrajecten

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Update plan van aanpak invoering Participatiewet

Update plan van aanpak invoering Participatiewet MEMO Van Ter attentie van Betreft Projectleider Participatiewet Stuurgroep Transities Update plan van aanpak invoering Participatiewet Datum 20 januari 2014 1. Uitdaging Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie