NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De verwachte uitkomsten van Mee- en tegenvallers 4 4. Overheveling beleidsvoornemens naar Rapportage voortgang investeringen Nieuwe investeringen 18 2

3 1. Inleiding. De Najaarsnota 2003 is bedoeld om een betrouwbare voorspelling te geven van het jaarresultaat De richtlijnen voor het samenstellen van de Najaarsnota 2003 zijn ten opzichte van het vorig jaar niet gewijzigd. Dit betekent dat in de Najaarsnota 2003 geldmiddelen worden gereserveerd voor de beleidsvoornemens 2003 die naar 2004 worden doorgeschoven. Zo ontstaat er inzicht in de werkvoorraad en worden de benodigde middelen voor 2004 direct beschikbaar gesteld, zodat de uitvoering niet nodeloos wordt vertraagd. De Najaarsnota 2003 is opgesteld naar de inzichten per 1 september 2003 en zal bij de Jaarrekening 2003 verder worden geanalyseerd. In de Najaarsnota worden in hoofdstuk 3. (mee- en tegenvallers) alleen voorstellen tot wijzigingen genoemd als deze per beleidstaak meer bedragen dan , tenzij er argumenten zijn om hiervan af te wijken. Verder zijn alle bedragen afgerond op Dit jaar is er voor gekozen om de voor- en nadelen van de categorie kapitaallasten niet onder te brengen in de toelichting per beleidstaak, maar om de mutaties van deze categorie gegroepeerd in de Najaarsnota te presenteren. Hiervoor is gekozen ter bevordering van de leesbaarheid. Het voorkomt herhaling van de reden van de mutatie. Immers, deze reden is vaak dezelfde, namelijk vertraging of uitstel van de investering. Binnen de gemeente Papendrecht geldt de opdracht om tegenvallers met meevallers te financieren. Lukt dat niet, dan vindt vanzelfsprekend verantwoording en toelichting plaats in de Jaarrekening De administratieve begrotingswijzigingen worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Gemeenteraad. 3

4 2. De verwachte uitkomsten over Resultaat begroting 2003 (stand Zomernota) Voordelig Totaal mee- en tegenvallers per beleidstaak na zomernota Nadelig Bijgesteld resultaat begroting 2003 Voordelig Nummer Beleidstaak Voordelig Nadelig Saldo 01 Algemeen bestuur Publiekszaken Communicatie Wegen, straten en pleinen Openbaar water Economisch beleid Basisonderwijs Onderwijs Groenvoorzieningen Inkomensvoorzieningen Werkgelegenheidsinitiatieven Maatschappelijke begeleiding en advies Riolering Milieu Volksgezondheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Eigendommen Financiën Belastingen en rechten Algemene baten en lasten Kostenplaats Kostenplaats facilitaire zaken Kapitaallasten Totaal afwijkingen beleidstaken De meest in het oog springende tegenvallers van de Najaarsnota zijn: Onderwijs: meer leerlingenvervoer Onderwijs: hogere huisvestingskosten scholen Inkomensvoorzieningen: meer uitkeringen Werkgelegenheidsinitiatieven: inzake financiering intensieve trajectbegeleiding Volksgezondheid: capaciteitsuitbreiding Basisgezondheidsdienst Volkshuisvesting: minder bouwleges door vertragingen grote bouwprojecten De belangrijkste meevallers zijn: Ruimtelijke ordening: opbrengst grondverkoop aan Betuwelijn Eigendommen: opbrengst overdracht grond aan gemeente Alblasserdam Financiën: effecten van September-circulaire op algemene uitkering Eén en ander resulteert er in een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit is een indicatie dat er evenwicht is tussen beschikbaarheid en inzet van geldmiddelen en dat tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de uitvoering van de beleidsvoornemens. 4

5 3. Mee- en tegenvallers 3.a Toelichting per beleidstaak van mee- en tegenvallers. 01 Algemeen bestuur Rekenkamer(functie) Ambtelijke ondersteuning raad Fractieondersteuning Rekenkamer(functie) Naast alle instrumenten die de raadsleden zelf kunnen inzetten om zelfstandig hun controlerende functie waar te maken, komt er ook een onafhankelijk orgaan, dat onderzoek kan doen: de rekenkamer(functie). In de begroting is hiervoor vanaf 2003 structureel een budget opgenomen. Op dit moment vindt enige oriëntatie hieromtrent plaats. Het instellen van de rekenkamer(functie) in Papendrecht wordt voorzien in Het budget over 2003 ad kan dus vervallen. Ambtelijke ondersteuning raad Vanaf 2003 is een structureel budget opgenomen ten behoeve van ambtelijke ondersteuning aan de raad. Op basis van de huidige inzichten kan het budget over 2003 met afgeraamd worden. Fractieondersteuning Alle fracties ontvangen jaarlijks een budget ad Het niet bestede deel wordt terugbetaald aan de gemeente. Over 2003 kan het budget met afgeraamd worden. 02 Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Rijbewijzen Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Via een investeringskrediet is het Cipers-besturingssysteem voor het GBA aangeschaft. Bij het opstellen van de begroting 2003 is een jaarlijks bedrag voor huur en onderhoud nog niet opgenomen. Dit betekent een tegenvaller in 2003 van Rijbewijzen Er worden in 2003 aanmerkelijk minder rijbewijzen afgegeven dan begroot. De legesopbrengsten zullen derhalve afgeraamd moeten worden met Communicatie Externe capaciteit communicatie Externe capaciteit communicatie In het laatste kwartaal van 2003 is de communicatiemanager met zwangerschapsverlof. Binnen de huidige bezetting kan het verlies van kwaliteit en kwantiteit niet opgevangen worden. Dit is een nadeel van

6 21 Wegen, straten en pleinen Verkeersregelinstallaties, elektra Verkeersregelinstallaties, onderhoud Lichtmasten en armaturen Verkeersregelinstallaties Het aantal en de omvang van de storingen van de verkeersregelinstallaties is lager dan in voorgaande jaren (verlaging budget met 5.000). Daarnaast vallen de energiekosten van de installaties lager uit dan verwacht (verlaging budget met 5.000). Lichtmasten en armaturen De onderhandelingen met de netbeheerder over de onderhoudsprijs van het aansluitpunt per lichtmast zijn nog steeds gaande. Deze onderhandelingen vinden in samenspraak met de VNG plaats. Op korte termijn is hieromtrent nog geen resultaat te verwachten. Omdat er nu geen risico s zijn te verwachten en de kosten binnen het begrote budget blijven, kan de lopende begroting op dit punt worden verlaagd met Openbaar water Havenbeheer Havenbeheer In de tweede helft van de jaren negentig waren de activiteiten aan de loswal veel omvangrijker dan nu het geval is. Dit kwam met name door het transport van zand via waterwegen voor de aanleg van de voorbelasting van het eerste deel van de wijk Oostpolder. De inkomsten van kadegeld zijn de laatste jaren fors minder geworden. Hierdoor wordt de begrote opbrengst structureel niet meer gehaald. De inkomsten van kadegeld worden jaarlijks lager. 31 Economisch beleid Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Het vermelde budget betreft de jaarlijkse bijdrage welke de gemeente verschuldigd is voor deelname aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij in de beginfase. De bijdrage, welke voor Papendrecht circa bedraagt, is ten onrechte tweemaal in de begroting opgenomen. 41 Basisonderwijs t Kofschip t Kofschip De 4 e openbare basisschool t Kofschip is met ingang van het schooljaar gestart. De gemeente ontvangt derhalve een vergoeding van voor administratie, bestuur en beheer voor de periode augustus tot en met december Dit was niet begroot en vormt dus een meevaller. 6

7 43 Onderwijs Leerlingenvervoer Overig vervoer Beheer schoolgebouwen Leerlingenvervoer Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer naar school is onverwacht sterk toegenomen. Daarnaast moest er veel meer maatwerk (variabele ritten) geleverd worden, met name voor vervoer van leerlingen naar scholen buiten Papendrecht. De overschrijding van de begroting 2003 wordt Overig vervoer Door een meer dan verwachte groei van het aantal leerlingen van basisscholen, is het overig vervoer (naar bijvoorbeeld zwembad en gymzaal) overeenkomstig toegenomen. De overschrijding van de begroting 2003 wordt Beheer schoolgebouwen. Op basis van het Integraal Huisvestingsplan zou de RMPI school pas in 2005 over een eigen schoolgebouw kunnen beschikken. Echter, door een vroegtijdige wisseling van drie schoolgebouwen is dit nu al gerealiseerd, zodat het budget voor verhuiskosten van 2004 naar voren gehaald wordt. Voor 2003 levert dit een tegenvaller op van De premie voor verzekering van vandalisme, inbraak- en glasschade is dermate hoog geworden dat het in Papendrecht gunstiger is om eigen risicodrager te zijn. Vanaf 2003 is glasschade, inbraak en vandalisme dus niet meer verzekerd. Met de verlaging van de premie is in de begroting 2003 nog geen rekening gehouden. Dit levert een meevaller op van Daar staan schadebedragen tegenover. Deze bedragen in 2003 naar verwachting , welke eveneens nog niet begroot zijn. Het hieruit voortvloeiende voordeel ad zal in 2003 worden ingezet om de basisscholen beter te beveiligen tegen vandalisme. De leegstaande schoolwoningen zijn in gebruik genomen door de school voor speciaal basisonderwijs De Merwerode. Voor herstelkosten is een bedrag benodigd van en voor aanpassingen i.v.m. de gebruiksvergunning een bedrag van Voor het huren van twee noodlokalen wordt voor 2003 en 2004 een bedrag geraamd van (conform De Viermaster). Genoemde bedragen waren nog niet begroot en vormen derhalve tegenvallers in De bijbehorende jaarlijkse vergoeding voor huisvesting (100 leerlingen à 600) zal pas via het gemeentefonds in 2004 en volgende worden ontvangen. Door enorme groei van het aantal leerlingen op de christelijke basisschool Prins Floris in de nieuwe woonwijk Oostpolder heeft de school recht op aanvullende eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Dit geldt tevens voor de reformatorische basisschool Augustinus. De onvoorziene kostenpost bedraagt Groenvoorzieningen Kinderboerderij de Papenhoeve Regulier onderhoud openbaar groen Kinderboerderij de Papenhoeve In het voormalige rioolgemaal aan de Admiraal de Ruijterweg nabij de kinderboerderij De Papenhoeve is de oude rioolkelder nog aanwezig. Vanwege de veiligheid op de kinderboerderij is deze gedempt. De kosten hiervan bedroegen

8 Regulier onderhoud openbaar groen De iepziekte is het afgelopen kwartaal niet onder controle gekregen. Er is zelfs sprake van een grotere aantasting ten opzichte van Op dit moment zijn er 200 bomen gerooid. In de kosten hiervan ( ) was niet voorzien. De heraanplant is in het voorjaar van 2004 voorzien. Eventuele extra kosten hiervan zullen in de Zomernota van 2004 gemeld worden. 61 Inkomensvoorzieningen Verstrekken van uitkeringen Verstrekken van uitkeringen Door een stijging van het aantal cliënten, is voor de diverse regelingen het totale uitkeringsbedrag toegenomen. Aangezien de rijksoverheid 75% van de uitkeringen vergoedt, levert dit voor de gemeente Papendrecht een tegenvaller op van naar schatting Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is meer toegenomen dan verwacht. Er zijn ook meer aanvragen gehonoreerd. Het hiervoor geraamde budget is niet toereikend en zal met worden overschreden. In het belang van uitstroom van cliënten uit de bijstand wordt voor alleenstaande ouders de mogelijkheid voor kinderopvang geboden. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Ondanks de stijging van de Rijksvergoeding is de raming niet toereikend. Er is extra nodig. 62 Werkgelegenheidsinitiatieven Intensieve trajectbegeleiding Intensieve trajectbegeleiding Over een periode van vijf jaar ontvangt Papendrecht van het Ministerie van SZW in totaal als stimuleringsbijdrage voor de invoering van klantmanagement ter bevordering van de uitstroom van ABW-, IOAW- en IOAZ-klanten. In de Zomernota 2002 is voor 2003 een opbrengst ad opgenomen. In 2003 zal slechts de helft van de te halen doelstelling gerealiseerd worden, waardoor de helft terugbetaald moet worden. Dit betekent een tegenvaller van Maatschappelijke begeleiding en advies Regionale indicatiestelling Regionale indicatiestelling In het kader van Robuuste Regionale Indicatie Organen is bij de Zomernota 2003 een gemeentelijke bijdrage opgenomen wegens het niet structureel verkrijgen van Rijkssubsidie. Nu blijkt dat ook de incidentele subsidie 2003 door het Rijk is afgewezen. De incidentele kosten worden nu over de gemeenten verdeeld, waarbij het aandeel voor Papendrecht bedraagt. 8

9 72 Riolering Rioolwaterzuivering Rioolwaterzuivering Vanaf het industrieterrein Oosteind (Ketelweg) vinden overstorten plaats op rijkswateren. Op dit moment vinden er hiervan geen registraties plaats. De vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van een door Rijkswaterstaat goedgekeurde berekening. Voor deze lozingen wordt een aanslag op de rijkswateren geheven. De kosten hiervan bedragen per jaar. Na aanleg van het nieuwe verbeterd gescheiden rioolstelsel zal de hoogte van de jaarlijkse aanslag opnieuw in overleg met Rijkswaterstaat bepaald worden. 73 Milieu Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Geluidhinder Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Het in de zomernota opgenomen bedrag voor de problematiek met betrekking tot het bedrijventerrein ten westen van de wijk Molenvliet zal niet toereikend zijn om alle kosten van de Milieudienst ZHZ te dekken. Daarnaast is een second-opinion door de gemeenteraad gevraagd; ook met deze kosten dient rekening gehouden te worden. Omdat de afhandeling meer capaciteit en inzet vraagt dan verwacht, heeft de MZHZ besloten de aanvraag op regiebasis in rekening te brengen. Het extra benodigde budget om deze zaak te kunnen afwerken bedraagt (uitsluitend te besteden aan inhuur derden). Hiernaast heeft genoemde kwestie een beslag op de ambtelijke capaciteit gelegd en hebben andere dossiers nog niet de geplande aandacht gekregen. De provincie heeft een beschikking voor Dupont afgegeven, hetgeen consequenties kan hebben voor woningbouw in Oostpolder en Land van Matena. De kans is groot dat de gemeente beroep aan zal gaan tekenen bij de Raad van State. De hieruit voortvloeiende kosten zullen het voor dergelijke procedures in de begroting opgenomen bedrag met overschrijden. Het in de begroting opgenomen bedrag voor handhaving van het bouwstoffenbesluit is in het eerste kwartaal van 2003 reeds besteed. Er zal een overschrijding plaatsvinden van circa Geluidhinder Conform een bestaande overeenkomst heeft Rijkswaterstaat de afrekening naar Papendrecht gestuurd voor de voorbereidingskosten van het geluidsscherm langs de N3. Het aandeel van de gemeente hierin bedraagt , hetgeen nog niet begroot was. De gemeente heeft eerder teveel subsidie van het Rijk ontvangen dat nu moeten worden doorbetaald. Omdat toentertijd verzuimd is het bedrag te reserveren, zijn de hogere inkomsten ten gunste van het resultaat 2002 gekomen. 75 Volksgezondheid Basisgezondheidsdienst Basisgezondheidsdienst Bij zomernota 2003 is de herijking van de taken van de GGD vanaf 2004 opgenomen, vanwege wijziging van wet- en regelgeving op basis van Collectieve Preventie Volksgezondheid. Op grond van deze wijziging zijn diverse taken versterkt, waardoor er capaciteitsaanpassing heeft plaatsgevonden. Hiervoor is een extra budget ad nodig. 9

10 81 Ruimtelijke Ordening Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Betuwelijn Planologie regionaal algemeen In de regio voert de Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een project uit om te komen tot een regionaal en lokaal welstandsbeleid. De stichting heeft een bijdrage gevraagd van per jaar voor een periode van drie jaar, hetgeen nog niet begroot was. Het is wenselijk hieraan mee te werken gezien de mogelijke ontwikkelingen in het gebied boven de A15 en de uitvoering van het programma van de Groene Contramal. Voor zowel 2002 als 2003 zijn facturen ontvangen van projectbureau Drechtoevers: Met de factuur voor 2002 is in de begroting 2003 geen rekening gehouden. Dit is een incidentele tegenvaller van In 2002 is het gebiedsprofiel Alblasserwaard vastgesteld. In een bestuurlijk overleg zijn nadere afspraken gemaakt over de uitwerking. Papendrecht heeft aangegeven met name te willen inzetten op de A15-problematiek gerelateerd aan sluipverkeer door de gemeente. De participatie van Papendrecht is met name gericht op ambtelijke inzet. Voor het uit te voeren kentekenonderzoek, dat gegevens moet opleveren over het sluipverkeer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, wordt echter wel verwacht dat Papendrecht hierin ook financieel participeert. Rekening moet worden gehouden met een bedrag van Betuwelijn Voor de aanleg van de Betuwelijn is aan de projectorganisatie Betuweroute een aantal percelen gemeentegrond verkocht. De opbrengst vormt nu een meevaller van Volkshuisvesting Bouwtoezicht Gebouwenbeheer algemeen Bouwtoezicht Als gevolg van vertraging in de uitvoering van grote bouwprojecten, zoals het Merwehoofd, zullen de geraamde inkomsten uit bouwleges achterblijven bij het begrote bedrag. In het meerjarenperspectief zal dit bedrag weer ten gunste van het resultaat worden gebracht. Gebouwenbeheer algemeen Met behulp van Planon wordt het uit te voeren onderhoud van gebouwen in beeld gebracht. Door personele mutaties zijn hierin achterstanden ontstaan. Voor het wegwerken van de achterstanden is een budget nodig van

11 84 Eigendommen Gegevensbeheer vastgoed Gegevensbeheer vastgoed Gronden en terreinen Gegevensbeheer vastgoed Met ingang van 1 januari 2002 is de gemeente Papendrecht toegetreden tot het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) voor het beheer van de grootschalige basiskaart. De gemeentelijke bijdrage voor deze kaart dient nog geraamd te worden in de begroting. Het gaat om per jaar, ingaande De legesinkomsten in het kader van Telecommunicatiewet zullen minder bedragen, want tot op heden zijn minder aanvragen ingediend. Gronden en terreinen Begin juli is de (verlengde) Edisonweg overgedragen aan de gemeente Alblasserdam. De opbrengst was nog niet geraamd en is dus een meevaller van Financiën Algemene uitkering Algemene uitkering De Septembercirculaire 2003 heeft de volgende effecten voor het resultaat over 2003: De uitkeringsfactor 2001 is als gevolg van definitieve vaststelling van de WOZ-waarden één punt hoger vastgesteld ten opzichte van de eerdere vaststelling. Dit leidt tot een voordeel van Door de doorwerking van de definitieve vaststelling van de WOZ-waarden (2001) en een lagere vaststelling van een aantal maatstaven, waaronder de aantallen minderheden en bedrijfsvestingen, wordt de uitkeringsfactor 2002 met twee punten verhoogd. Dit leidt tot een voordeel van De uitkeringsfactor 2003 wordt opgetrokken met vijf punten. Dit is het gevolg van de doorwerking van de wijzigingen in de uitkeringsbasis van eerdere jaren (twee punten) en een herziening van de raming van de bebouwingsmaatstaven en een neerwaartse bijstelling van de groeiraming van de aantallen minderheden en bedrijfsvestigingen (drie punten). Dit leidt tot een voordeel van Het totale voordeel voor de jaren bedraagt derhalve circa en kan als voordeel voor de begroting 2003 worden aangemerkt. 92 Belastingen en rechten Onroerende zaakbelasting Onroerende zaakbelasting De opbrengst kan op basis van nieuwe beschikkingen en daaruit voortvloeiende belastingaanslagen met worden bijgesteld. Deze bijstelling is niet van invloed op het begrotingsresultaat

12 93 Algemene baten en lasten Voormalig personeel Onvoorziene uitgaven Voormalig personeel De afgetreden wethouder heeft recht op een wachtgelduitkering. De kosten voor 2003 zijn Daarnaast maakt hij gebruik van de outplacementregeling. De kosten hiervan worden ingeschat op Onvoorziene uitgaven In de begroting 2003 is nog een bedrag beschikbaar voor onvoorziene uitgaven van ruim Wij stellen u voor dit bedrag via de najaarsnota 2003 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. 94 Kostenplaats Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement Personeels- en salarisadministratie Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis Automatisering Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement Met het vaststellen van de zomernota 2001 heeft de raad ingestemd met het aantrekken van projectleiders en medewerkers. Destijds werd geconstateerd dat er nauwelijks formatie kon worden vrijgemaakt om nieuwe projecten tot uitvoering te brengen, danwel achterstanden in het investeringsprogramma in te lopen. Bij de beschikbaarstelling is de voorwaarde meegegeven dat deze nieuwe medewerkers kostendekkend werken. Deze voorwaarde geldt voor de goede orde nog steeds. Het jaar 2003 is het eerste jaar dat de afdeling projectmanagement op volle sterkte is. Door de aanloop heeft de afdeling echter niet het geplande aantal werkbare uren kunnen maken waardoor op jaarbasis een nadelig dekkingsresultaat van is ontstaan. Personeels- en salarisadministratie Begin 2003 is het softwarepakket voor de personeels- en salarisadministratie geïmplementeerd. Het budget is overschreden, vanwege extra benodigde specifieke dienstverlening. Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis Vanwege een nieuwe normering is het noodzakelijk om de installatie voor inbraaksignalering in het gemeentehuis aan te passen De kosten daarvan bedragen Verlenging en verbetering boekhoudsoftware afdeling Financiën De huidige leverancier van het boekhoudprogramma beëindigt eind 2003 het onderhoudscontract en de bijbehorende gebruikerslicenties. De licenties en het onderhoud kunnen bij een oorspronkelijk producent worden verlengd. De aankoop van het volledige eigendomsrecht kost eenmalig Het alternatief is om bij bestaande leverancier een nieuw product te kopen. Afgezien van de fors hogere investering, zou de implementatie van het nieuwe product organisatorisch teveel vergen. Daarom is besloten om met de huidige licenties nog tenminste twee jaar door te werken. Overigens is het wenselijk om het boekhoudpakket uit te breiden met enkele modules, zodat de gebruiksvriendelijkheid belangrijk verbeterd wordt en er uitwisselbaarheid met andere software mogelijk wordt. Ook de kwaliteit van de informatie voor het budgetbeheer wordt hierdoor veel beter. Met de aanschaf van de genoemde modules is een eenmalige besteding van nodig. Tenslotte is voor het opzetten van de rechtmatigheidscontrole (interne controle) een budget nodig van nodig. 12

13 99 Kostenplaats Facilitaire zaken Wijziging archiefwetgeving Vanuit de ministeriële regelingen zal de gemeente Papendrecht gelijk aan alle andere gemeenten haar beschikbaarheid en toegankelijkheid van het archief moeten aanpassen aan de daaraan gestelde wettelijke kaders. Verzocht wordt om hiervoor een budget toe te kennen van

14 3.b Mee- en tegenvallers kapitaallasten De mee- en tegenvallers kapitaallasten die in 2003 worden verwacht zijn hieronder vermeld. Ze worden steeds veroorzaakt door vertraging en uitstel van investeringen, tenzij anders aangegeven.. Kapitaallasten Repressieve brandweerzorg Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Openbaar water Onderwijs Sport en bewegen Groenvoorzieningen Kinderdagverblijf Algemene begraafplaats Ruimtelijke ordening Eigendommen Kostenplaats Financiën Kostenplaats Reiniging en tractie Kostenplaats Rente en afschrijving Reeds bij Zomernota 2003 gemeld voordeel Openbaar Vervoer Voor de destijds door gemeente Papendrecht uitgevoerde aanleg van de busbaan Burg. Keijzerweg zijn in de begroting kapitaallasten opgenomen. Inmiddels heeft de provincie toegezegd de gehele investering ineens terug te betalen aan de gemeente in plaats van jaarlijkse vergoedingen. Hierdoor worden rentelasten lager en vervallen de afschrijvingen (totaal ). Daar staat tegenover dat de begrote jaarlijkse vergoeding ad komt te vervallen. Tevens levert uitstel aanlegplaatsen voor de waterbus een voordeel op van Eigendommen Naast een voordeel van door uitgestelde investeringen is de grond Van de Want verkocht, hetgeen een voordeel kapitaallasten betekent van Reeds gemelde voordelen kapitaallasten bij Zomernota 2003 In de Zomernota 2003 is een schatting gemaakt van het voordeel kapitaallasten (in totaal ). Voor de Najaarsnota 2003 is een goede analyse gemaakt van de verschillen, waarop nu dus het in de Zomernota 2003 gemelde voordeel in mindering gebracht wordt. Kostenplaats Financiën De gemeente Papendrecht heeft bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) circa belegd. Deze gelden kunnen, tegen lage renten, worden uitgeleend ten behoeve van volkshuisvestingsprojecten. In de begroting is een renteopbrengst opgenomen van Door de gedaalde rentestand zal de werkelijke renteopbrengst uitkomen op Dit is een nadeel van Kostenplaats Rente en afschrijving Als gevolg van een lagere doorberekening van kapitaallasten blijft de dekking van de werkelijke rentekosten achter bij de raming. Dit betekent een nadeel van

15 4. Overheveling beleidsvoornemens naar 2004 Onderstaande budgetten worden naar 2004 doorgeschoven en komen derhalve in 2003 niet ten laste van het exploitatieresultaat. Nr. Omschrijving Reservering Saldo reserveringen nog uit te voeren beleid Verkeer Cultuurbehoud, kunstbeoefening en bevordering, openbare bibliotheek Sport en bewegen Leefbaarheid en ontspanning Riolering Ruimtelijke ordening Wijkgericht werken Kostenplaatsen Toelichting Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 22 Verkeer Parkeerregulering De bestuursopdracht betreffende het te ontwikkelen beleid voor straatparkeren en de te bouwen parkeervoorzieningen wordt uitgevoerd door het Projectenbureau. Volgens de planning zal, afhankelijk van eventuele inspraakreacties, de bestuurlijke behandeling plaatsvinden in de tweede helft van De kosten van het Projectenbureau worden gedekt door een investeringskrediet. Verdere uitgaven uit het budget zoals opgenomen in de begroting, zullen in 2004 plaatsvinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 51 Cultuurbehoud, kunstbeoefening en bevordering, openbare bibliotheek Interactief beleidsproces nieuw theater Voor onderzoek naar het interactief beleidsproces van het nieuwe multifunctionele theater is een budget beschikbaar gesteld van In 2003 zal daarvan ongeveer worden benut door externe advisering van Bureau De Beuk en eigen ambtelijke uren. Het restant ( ) zal worden gebruikt voor de werkzaamheden in Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 54 Sport en bewegen Budget voor onderzoek naar de toekomst van sport- en welzijnsaccomodaties Het budget (oorspronkelijk ) werd voornamelijk ingezet voor deelopdrachten via externe advisering door het bureau OSR te Rotterdam. Voor het vervolg van het onderzoek en de beschikbaarheid van het projectmanagement worden verdere werkzaamheden door projectmanagement uitgevoerd. 15

16 Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 56 Leefbaarheid en ontspanning Gemeentelijk festival Het budget voor het organiseren van een gemeentelijk festival in 2003 wordt ingezet voor de festiviteiten rondom Papendrecht 900 jaar. Hierover zal nog nadere besluitvorming in 2004 plaats vinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 72 Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (Stedelijk Waterplan) In de begroting 2003 en in de meerjaren begroting, voor het jaar 2004, is het opstellen van een stedelijk waterplan opgenomen. In 2003 zal overeenkomstig de afspraak een start gemaakt worden met het opstellen van een stedelijk waterplan. De eerste kosten zullen in 2004 gemaakt worden. Door nieuw inzicht tot het opstellen van dit plan zal de bestuurlijke behandeling in het eerste halfjaar van 2005 plaatsvinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 81 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen algemeen (structuurvisie) In het najaar van 2003 zal aan een extern bureau opdracht worden gegeven om de totstandkoming van de structuurvisie te begeleiden. Hiervoor zijn selectie- en gunningcriteria door het college vastgesteld. Dit jaar zal niet het totale bedrag worden besteed. Ook in 2004 zal nog door het externe bureau worden gewerkt aan de begeleiding van de structuurvisie. De resterende kosten voor 2004 dienen gedekt te worden door het restant budget van Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 86 Wijkgericht werken Wijkgericht werken Door het vertrek van de wijkcoördinator en de discussie over de toekomst van het wijkgericht werken lukt het niet om in 2003 alle beoogde werkzaamheden te realiseren. Voor de voortgang dient het restantbudget als beleidsvoornemen doorgeschoven te worden naar Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 94 Kostenplaats Organisatieontwikkeling en beheer Het Directieteam heeft met Onze Koers een richting uitgestippeld voor een veranderingstraject binnen de ambtelijke organisatie. Aanleiding is met name een zelfevaluatie, die in 2001 met behulp van het Kwaliteitsmodel Lagere Overheden is uitgevoerd. Door het organisatieonderzoek van Berenschot is het implementatietraject Onze Koers later gestart en het budget ten behoeve van de organisatieontwikkeling niet geheel verbruikt. Verzocht wordt om het restantbudget ad over te hevelen naar

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL NAJAARSNOTA 21 HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL MID 21 oktober 21 nr. NAJAARSNOTA 21 Aan de raad, Heemstede, 28 september 21 Hierbij bieden wij u de najaarsnota 21 van de gemeente Heemstede aan. Deze nota verstrekt

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. De programma s 4

Inleiding 3. 1. De programma s 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s 4 1.1 Bestuur en organisatie 4 1.2 Veiligheid 5 1.3 Verkeer en vervoer 6 1.4 Economische zaken 7 1.5 Educatie 9 1.6 Sport, cultuur en recreatie 10 1.7 Sociale

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie