NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De verwachte uitkomsten van Mee- en tegenvallers 4 4. Overheveling beleidsvoornemens naar Rapportage voortgang investeringen Nieuwe investeringen 18 2

3 1. Inleiding. De Najaarsnota 2003 is bedoeld om een betrouwbare voorspelling te geven van het jaarresultaat De richtlijnen voor het samenstellen van de Najaarsnota 2003 zijn ten opzichte van het vorig jaar niet gewijzigd. Dit betekent dat in de Najaarsnota 2003 geldmiddelen worden gereserveerd voor de beleidsvoornemens 2003 die naar 2004 worden doorgeschoven. Zo ontstaat er inzicht in de werkvoorraad en worden de benodigde middelen voor 2004 direct beschikbaar gesteld, zodat de uitvoering niet nodeloos wordt vertraagd. De Najaarsnota 2003 is opgesteld naar de inzichten per 1 september 2003 en zal bij de Jaarrekening 2003 verder worden geanalyseerd. In de Najaarsnota worden in hoofdstuk 3. (mee- en tegenvallers) alleen voorstellen tot wijzigingen genoemd als deze per beleidstaak meer bedragen dan , tenzij er argumenten zijn om hiervan af te wijken. Verder zijn alle bedragen afgerond op Dit jaar is er voor gekozen om de voor- en nadelen van de categorie kapitaallasten niet onder te brengen in de toelichting per beleidstaak, maar om de mutaties van deze categorie gegroepeerd in de Najaarsnota te presenteren. Hiervoor is gekozen ter bevordering van de leesbaarheid. Het voorkomt herhaling van de reden van de mutatie. Immers, deze reden is vaak dezelfde, namelijk vertraging of uitstel van de investering. Binnen de gemeente Papendrecht geldt de opdracht om tegenvallers met meevallers te financieren. Lukt dat niet, dan vindt vanzelfsprekend verantwoording en toelichting plaats in de Jaarrekening De administratieve begrotingswijzigingen worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Gemeenteraad. 3

4 2. De verwachte uitkomsten over Resultaat begroting 2003 (stand Zomernota) Voordelig Totaal mee- en tegenvallers per beleidstaak na zomernota Nadelig Bijgesteld resultaat begroting 2003 Voordelig Nummer Beleidstaak Voordelig Nadelig Saldo 01 Algemeen bestuur Publiekszaken Communicatie Wegen, straten en pleinen Openbaar water Economisch beleid Basisonderwijs Onderwijs Groenvoorzieningen Inkomensvoorzieningen Werkgelegenheidsinitiatieven Maatschappelijke begeleiding en advies Riolering Milieu Volksgezondheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Eigendommen Financiën Belastingen en rechten Algemene baten en lasten Kostenplaats Kostenplaats facilitaire zaken Kapitaallasten Totaal afwijkingen beleidstaken De meest in het oog springende tegenvallers van de Najaarsnota zijn: Onderwijs: meer leerlingenvervoer Onderwijs: hogere huisvestingskosten scholen Inkomensvoorzieningen: meer uitkeringen Werkgelegenheidsinitiatieven: inzake financiering intensieve trajectbegeleiding Volksgezondheid: capaciteitsuitbreiding Basisgezondheidsdienst Volkshuisvesting: minder bouwleges door vertragingen grote bouwprojecten De belangrijkste meevallers zijn: Ruimtelijke ordening: opbrengst grondverkoop aan Betuwelijn Eigendommen: opbrengst overdracht grond aan gemeente Alblasserdam Financiën: effecten van September-circulaire op algemene uitkering Eén en ander resulteert er in een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit is een indicatie dat er evenwicht is tussen beschikbaarheid en inzet van geldmiddelen en dat tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de uitvoering van de beleidsvoornemens. 4

5 3. Mee- en tegenvallers 3.a Toelichting per beleidstaak van mee- en tegenvallers. 01 Algemeen bestuur Rekenkamer(functie) Ambtelijke ondersteuning raad Fractieondersteuning Rekenkamer(functie) Naast alle instrumenten die de raadsleden zelf kunnen inzetten om zelfstandig hun controlerende functie waar te maken, komt er ook een onafhankelijk orgaan, dat onderzoek kan doen: de rekenkamer(functie). In de begroting is hiervoor vanaf 2003 structureel een budget opgenomen. Op dit moment vindt enige oriëntatie hieromtrent plaats. Het instellen van de rekenkamer(functie) in Papendrecht wordt voorzien in Het budget over 2003 ad kan dus vervallen. Ambtelijke ondersteuning raad Vanaf 2003 is een structureel budget opgenomen ten behoeve van ambtelijke ondersteuning aan de raad. Op basis van de huidige inzichten kan het budget over 2003 met afgeraamd worden. Fractieondersteuning Alle fracties ontvangen jaarlijks een budget ad Het niet bestede deel wordt terugbetaald aan de gemeente. Over 2003 kan het budget met afgeraamd worden. 02 Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Rijbewijzen Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Via een investeringskrediet is het Cipers-besturingssysteem voor het GBA aangeschaft. Bij het opstellen van de begroting 2003 is een jaarlijks bedrag voor huur en onderhoud nog niet opgenomen. Dit betekent een tegenvaller in 2003 van Rijbewijzen Er worden in 2003 aanmerkelijk minder rijbewijzen afgegeven dan begroot. De legesopbrengsten zullen derhalve afgeraamd moeten worden met Communicatie Externe capaciteit communicatie Externe capaciteit communicatie In het laatste kwartaal van 2003 is de communicatiemanager met zwangerschapsverlof. Binnen de huidige bezetting kan het verlies van kwaliteit en kwantiteit niet opgevangen worden. Dit is een nadeel van

6 21 Wegen, straten en pleinen Verkeersregelinstallaties, elektra Verkeersregelinstallaties, onderhoud Lichtmasten en armaturen Verkeersregelinstallaties Het aantal en de omvang van de storingen van de verkeersregelinstallaties is lager dan in voorgaande jaren (verlaging budget met 5.000). Daarnaast vallen de energiekosten van de installaties lager uit dan verwacht (verlaging budget met 5.000). Lichtmasten en armaturen De onderhandelingen met de netbeheerder over de onderhoudsprijs van het aansluitpunt per lichtmast zijn nog steeds gaande. Deze onderhandelingen vinden in samenspraak met de VNG plaats. Op korte termijn is hieromtrent nog geen resultaat te verwachten. Omdat er nu geen risico s zijn te verwachten en de kosten binnen het begrote budget blijven, kan de lopende begroting op dit punt worden verlaagd met Openbaar water Havenbeheer Havenbeheer In de tweede helft van de jaren negentig waren de activiteiten aan de loswal veel omvangrijker dan nu het geval is. Dit kwam met name door het transport van zand via waterwegen voor de aanleg van de voorbelasting van het eerste deel van de wijk Oostpolder. De inkomsten van kadegeld zijn de laatste jaren fors minder geworden. Hierdoor wordt de begrote opbrengst structureel niet meer gehaald. De inkomsten van kadegeld worden jaarlijks lager. 31 Economisch beleid Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Het vermelde budget betreft de jaarlijkse bijdrage welke de gemeente verschuldigd is voor deelname aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij in de beginfase. De bijdrage, welke voor Papendrecht circa bedraagt, is ten onrechte tweemaal in de begroting opgenomen. 41 Basisonderwijs t Kofschip t Kofschip De 4 e openbare basisschool t Kofschip is met ingang van het schooljaar gestart. De gemeente ontvangt derhalve een vergoeding van voor administratie, bestuur en beheer voor de periode augustus tot en met december Dit was niet begroot en vormt dus een meevaller. 6

7 43 Onderwijs Leerlingenvervoer Overig vervoer Beheer schoolgebouwen Leerlingenvervoer Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer naar school is onverwacht sterk toegenomen. Daarnaast moest er veel meer maatwerk (variabele ritten) geleverd worden, met name voor vervoer van leerlingen naar scholen buiten Papendrecht. De overschrijding van de begroting 2003 wordt Overig vervoer Door een meer dan verwachte groei van het aantal leerlingen van basisscholen, is het overig vervoer (naar bijvoorbeeld zwembad en gymzaal) overeenkomstig toegenomen. De overschrijding van de begroting 2003 wordt Beheer schoolgebouwen. Op basis van het Integraal Huisvestingsplan zou de RMPI school pas in 2005 over een eigen schoolgebouw kunnen beschikken. Echter, door een vroegtijdige wisseling van drie schoolgebouwen is dit nu al gerealiseerd, zodat het budget voor verhuiskosten van 2004 naar voren gehaald wordt. Voor 2003 levert dit een tegenvaller op van De premie voor verzekering van vandalisme, inbraak- en glasschade is dermate hoog geworden dat het in Papendrecht gunstiger is om eigen risicodrager te zijn. Vanaf 2003 is glasschade, inbraak en vandalisme dus niet meer verzekerd. Met de verlaging van de premie is in de begroting 2003 nog geen rekening gehouden. Dit levert een meevaller op van Daar staan schadebedragen tegenover. Deze bedragen in 2003 naar verwachting , welke eveneens nog niet begroot zijn. Het hieruit voortvloeiende voordeel ad zal in 2003 worden ingezet om de basisscholen beter te beveiligen tegen vandalisme. De leegstaande schoolwoningen zijn in gebruik genomen door de school voor speciaal basisonderwijs De Merwerode. Voor herstelkosten is een bedrag benodigd van en voor aanpassingen i.v.m. de gebruiksvergunning een bedrag van Voor het huren van twee noodlokalen wordt voor 2003 en 2004 een bedrag geraamd van (conform De Viermaster). Genoemde bedragen waren nog niet begroot en vormen derhalve tegenvallers in De bijbehorende jaarlijkse vergoeding voor huisvesting (100 leerlingen à 600) zal pas via het gemeentefonds in 2004 en volgende worden ontvangen. Door enorme groei van het aantal leerlingen op de christelijke basisschool Prins Floris in de nieuwe woonwijk Oostpolder heeft de school recht op aanvullende eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Dit geldt tevens voor de reformatorische basisschool Augustinus. De onvoorziene kostenpost bedraagt Groenvoorzieningen Kinderboerderij de Papenhoeve Regulier onderhoud openbaar groen Kinderboerderij de Papenhoeve In het voormalige rioolgemaal aan de Admiraal de Ruijterweg nabij de kinderboerderij De Papenhoeve is de oude rioolkelder nog aanwezig. Vanwege de veiligheid op de kinderboerderij is deze gedempt. De kosten hiervan bedroegen

8 Regulier onderhoud openbaar groen De iepziekte is het afgelopen kwartaal niet onder controle gekregen. Er is zelfs sprake van een grotere aantasting ten opzichte van Op dit moment zijn er 200 bomen gerooid. In de kosten hiervan ( ) was niet voorzien. De heraanplant is in het voorjaar van 2004 voorzien. Eventuele extra kosten hiervan zullen in de Zomernota van 2004 gemeld worden. 61 Inkomensvoorzieningen Verstrekken van uitkeringen Verstrekken van uitkeringen Door een stijging van het aantal cliënten, is voor de diverse regelingen het totale uitkeringsbedrag toegenomen. Aangezien de rijksoverheid 75% van de uitkeringen vergoedt, levert dit voor de gemeente Papendrecht een tegenvaller op van naar schatting Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is meer toegenomen dan verwacht. Er zijn ook meer aanvragen gehonoreerd. Het hiervoor geraamde budget is niet toereikend en zal met worden overschreden. In het belang van uitstroom van cliënten uit de bijstand wordt voor alleenstaande ouders de mogelijkheid voor kinderopvang geboden. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Ondanks de stijging van de Rijksvergoeding is de raming niet toereikend. Er is extra nodig. 62 Werkgelegenheidsinitiatieven Intensieve trajectbegeleiding Intensieve trajectbegeleiding Over een periode van vijf jaar ontvangt Papendrecht van het Ministerie van SZW in totaal als stimuleringsbijdrage voor de invoering van klantmanagement ter bevordering van de uitstroom van ABW-, IOAW- en IOAZ-klanten. In de Zomernota 2002 is voor 2003 een opbrengst ad opgenomen. In 2003 zal slechts de helft van de te halen doelstelling gerealiseerd worden, waardoor de helft terugbetaald moet worden. Dit betekent een tegenvaller van Maatschappelijke begeleiding en advies Regionale indicatiestelling Regionale indicatiestelling In het kader van Robuuste Regionale Indicatie Organen is bij de Zomernota 2003 een gemeentelijke bijdrage opgenomen wegens het niet structureel verkrijgen van Rijkssubsidie. Nu blijkt dat ook de incidentele subsidie 2003 door het Rijk is afgewezen. De incidentele kosten worden nu over de gemeenten verdeeld, waarbij het aandeel voor Papendrecht bedraagt. 8

9 72 Riolering Rioolwaterzuivering Rioolwaterzuivering Vanaf het industrieterrein Oosteind (Ketelweg) vinden overstorten plaats op rijkswateren. Op dit moment vinden er hiervan geen registraties plaats. De vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van een door Rijkswaterstaat goedgekeurde berekening. Voor deze lozingen wordt een aanslag op de rijkswateren geheven. De kosten hiervan bedragen per jaar. Na aanleg van het nieuwe verbeterd gescheiden rioolstelsel zal de hoogte van de jaarlijkse aanslag opnieuw in overleg met Rijkswaterstaat bepaald worden. 73 Milieu Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Geluidhinder Milieudienst Zuid-Holland-Zuid Het in de zomernota opgenomen bedrag voor de problematiek met betrekking tot het bedrijventerrein ten westen van de wijk Molenvliet zal niet toereikend zijn om alle kosten van de Milieudienst ZHZ te dekken. Daarnaast is een second-opinion door de gemeenteraad gevraagd; ook met deze kosten dient rekening gehouden te worden. Omdat de afhandeling meer capaciteit en inzet vraagt dan verwacht, heeft de MZHZ besloten de aanvraag op regiebasis in rekening te brengen. Het extra benodigde budget om deze zaak te kunnen afwerken bedraagt (uitsluitend te besteden aan inhuur derden). Hiernaast heeft genoemde kwestie een beslag op de ambtelijke capaciteit gelegd en hebben andere dossiers nog niet de geplande aandacht gekregen. De provincie heeft een beschikking voor Dupont afgegeven, hetgeen consequenties kan hebben voor woningbouw in Oostpolder en Land van Matena. De kans is groot dat de gemeente beroep aan zal gaan tekenen bij de Raad van State. De hieruit voortvloeiende kosten zullen het voor dergelijke procedures in de begroting opgenomen bedrag met overschrijden. Het in de begroting opgenomen bedrag voor handhaving van het bouwstoffenbesluit is in het eerste kwartaal van 2003 reeds besteed. Er zal een overschrijding plaatsvinden van circa Geluidhinder Conform een bestaande overeenkomst heeft Rijkswaterstaat de afrekening naar Papendrecht gestuurd voor de voorbereidingskosten van het geluidsscherm langs de N3. Het aandeel van de gemeente hierin bedraagt , hetgeen nog niet begroot was. De gemeente heeft eerder teveel subsidie van het Rijk ontvangen dat nu moeten worden doorbetaald. Omdat toentertijd verzuimd is het bedrag te reserveren, zijn de hogere inkomsten ten gunste van het resultaat 2002 gekomen. 75 Volksgezondheid Basisgezondheidsdienst Basisgezondheidsdienst Bij zomernota 2003 is de herijking van de taken van de GGD vanaf 2004 opgenomen, vanwege wijziging van wet- en regelgeving op basis van Collectieve Preventie Volksgezondheid. Op grond van deze wijziging zijn diverse taken versterkt, waardoor er capaciteitsaanpassing heeft plaatsgevonden. Hiervoor is een extra budget ad nodig. 9

10 81 Ruimtelijke Ordening Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Planologie regionaal algemeen Betuwelijn Planologie regionaal algemeen In de regio voert de Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een project uit om te komen tot een regionaal en lokaal welstandsbeleid. De stichting heeft een bijdrage gevraagd van per jaar voor een periode van drie jaar, hetgeen nog niet begroot was. Het is wenselijk hieraan mee te werken gezien de mogelijke ontwikkelingen in het gebied boven de A15 en de uitvoering van het programma van de Groene Contramal. Voor zowel 2002 als 2003 zijn facturen ontvangen van projectbureau Drechtoevers: Met de factuur voor 2002 is in de begroting 2003 geen rekening gehouden. Dit is een incidentele tegenvaller van In 2002 is het gebiedsprofiel Alblasserwaard vastgesteld. In een bestuurlijk overleg zijn nadere afspraken gemaakt over de uitwerking. Papendrecht heeft aangegeven met name te willen inzetten op de A15-problematiek gerelateerd aan sluipverkeer door de gemeente. De participatie van Papendrecht is met name gericht op ambtelijke inzet. Voor het uit te voeren kentekenonderzoek, dat gegevens moet opleveren over het sluipverkeer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, wordt echter wel verwacht dat Papendrecht hierin ook financieel participeert. Rekening moet worden gehouden met een bedrag van Betuwelijn Voor de aanleg van de Betuwelijn is aan de projectorganisatie Betuweroute een aantal percelen gemeentegrond verkocht. De opbrengst vormt nu een meevaller van Volkshuisvesting Bouwtoezicht Gebouwenbeheer algemeen Bouwtoezicht Als gevolg van vertraging in de uitvoering van grote bouwprojecten, zoals het Merwehoofd, zullen de geraamde inkomsten uit bouwleges achterblijven bij het begrote bedrag. In het meerjarenperspectief zal dit bedrag weer ten gunste van het resultaat worden gebracht. Gebouwenbeheer algemeen Met behulp van Planon wordt het uit te voeren onderhoud van gebouwen in beeld gebracht. Door personele mutaties zijn hierin achterstanden ontstaan. Voor het wegwerken van de achterstanden is een budget nodig van

11 84 Eigendommen Gegevensbeheer vastgoed Gegevensbeheer vastgoed Gronden en terreinen Gegevensbeheer vastgoed Met ingang van 1 januari 2002 is de gemeente Papendrecht toegetreden tot het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) voor het beheer van de grootschalige basiskaart. De gemeentelijke bijdrage voor deze kaart dient nog geraamd te worden in de begroting. Het gaat om per jaar, ingaande De legesinkomsten in het kader van Telecommunicatiewet zullen minder bedragen, want tot op heden zijn minder aanvragen ingediend. Gronden en terreinen Begin juli is de (verlengde) Edisonweg overgedragen aan de gemeente Alblasserdam. De opbrengst was nog niet geraamd en is dus een meevaller van Financiën Algemene uitkering Algemene uitkering De Septembercirculaire 2003 heeft de volgende effecten voor het resultaat over 2003: De uitkeringsfactor 2001 is als gevolg van definitieve vaststelling van de WOZ-waarden één punt hoger vastgesteld ten opzichte van de eerdere vaststelling. Dit leidt tot een voordeel van Door de doorwerking van de definitieve vaststelling van de WOZ-waarden (2001) en een lagere vaststelling van een aantal maatstaven, waaronder de aantallen minderheden en bedrijfsvestingen, wordt de uitkeringsfactor 2002 met twee punten verhoogd. Dit leidt tot een voordeel van De uitkeringsfactor 2003 wordt opgetrokken met vijf punten. Dit is het gevolg van de doorwerking van de wijzigingen in de uitkeringsbasis van eerdere jaren (twee punten) en een herziening van de raming van de bebouwingsmaatstaven en een neerwaartse bijstelling van de groeiraming van de aantallen minderheden en bedrijfsvestigingen (drie punten). Dit leidt tot een voordeel van Het totale voordeel voor de jaren bedraagt derhalve circa en kan als voordeel voor de begroting 2003 worden aangemerkt. 92 Belastingen en rechten Onroerende zaakbelasting Onroerende zaakbelasting De opbrengst kan op basis van nieuwe beschikkingen en daaruit voortvloeiende belastingaanslagen met worden bijgesteld. Deze bijstelling is niet van invloed op het begrotingsresultaat

12 93 Algemene baten en lasten Voormalig personeel Onvoorziene uitgaven Voormalig personeel De afgetreden wethouder heeft recht op een wachtgelduitkering. De kosten voor 2003 zijn Daarnaast maakt hij gebruik van de outplacementregeling. De kosten hiervan worden ingeschat op Onvoorziene uitgaven In de begroting 2003 is nog een bedrag beschikbaar voor onvoorziene uitgaven van ruim Wij stellen u voor dit bedrag via de najaarsnota 2003 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. 94 Kostenplaats Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement Personeels- en salarisadministratie Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis Automatisering Kostendekkendheid afdeling Projectmanagement Met het vaststellen van de zomernota 2001 heeft de raad ingestemd met het aantrekken van projectleiders en medewerkers. Destijds werd geconstateerd dat er nauwelijks formatie kon worden vrijgemaakt om nieuwe projecten tot uitvoering te brengen, danwel achterstanden in het investeringsprogramma in te lopen. Bij de beschikbaarstelling is de voorwaarde meegegeven dat deze nieuwe medewerkers kostendekkend werken. Deze voorwaarde geldt voor de goede orde nog steeds. Het jaar 2003 is het eerste jaar dat de afdeling projectmanagement op volle sterkte is. Door de aanloop heeft de afdeling echter niet het geplande aantal werkbare uren kunnen maken waardoor op jaarbasis een nadelig dekkingsresultaat van is ontstaan. Personeels- en salarisadministratie Begin 2003 is het softwarepakket voor de personeels- en salarisadministratie geïmplementeerd. Het budget is overschreden, vanwege extra benodigde specifieke dienstverlening. Inbraaksignaleringsinstallatie gemeentehuis Vanwege een nieuwe normering is het noodzakelijk om de installatie voor inbraaksignalering in het gemeentehuis aan te passen De kosten daarvan bedragen Verlenging en verbetering boekhoudsoftware afdeling Financiën De huidige leverancier van het boekhoudprogramma beëindigt eind 2003 het onderhoudscontract en de bijbehorende gebruikerslicenties. De licenties en het onderhoud kunnen bij een oorspronkelijk producent worden verlengd. De aankoop van het volledige eigendomsrecht kost eenmalig Het alternatief is om bij bestaande leverancier een nieuw product te kopen. Afgezien van de fors hogere investering, zou de implementatie van het nieuwe product organisatorisch teveel vergen. Daarom is besloten om met de huidige licenties nog tenminste twee jaar door te werken. Overigens is het wenselijk om het boekhoudpakket uit te breiden met enkele modules, zodat de gebruiksvriendelijkheid belangrijk verbeterd wordt en er uitwisselbaarheid met andere software mogelijk wordt. Ook de kwaliteit van de informatie voor het budgetbeheer wordt hierdoor veel beter. Met de aanschaf van de genoemde modules is een eenmalige besteding van nodig. Tenslotte is voor het opzetten van de rechtmatigheidscontrole (interne controle) een budget nodig van nodig. 12

13 99 Kostenplaats Facilitaire zaken Wijziging archiefwetgeving Vanuit de ministeriële regelingen zal de gemeente Papendrecht gelijk aan alle andere gemeenten haar beschikbaarheid en toegankelijkheid van het archief moeten aanpassen aan de daaraan gestelde wettelijke kaders. Verzocht wordt om hiervoor een budget toe te kennen van

14 3.b Mee- en tegenvallers kapitaallasten De mee- en tegenvallers kapitaallasten die in 2003 worden verwacht zijn hieronder vermeld. Ze worden steeds veroorzaakt door vertraging en uitstel van investeringen, tenzij anders aangegeven.. Kapitaallasten Repressieve brandweerzorg Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Openbaar water Onderwijs Sport en bewegen Groenvoorzieningen Kinderdagverblijf Algemene begraafplaats Ruimtelijke ordening Eigendommen Kostenplaats Financiën Kostenplaats Reiniging en tractie Kostenplaats Rente en afschrijving Reeds bij Zomernota 2003 gemeld voordeel Openbaar Vervoer Voor de destijds door gemeente Papendrecht uitgevoerde aanleg van de busbaan Burg. Keijzerweg zijn in de begroting kapitaallasten opgenomen. Inmiddels heeft de provincie toegezegd de gehele investering ineens terug te betalen aan de gemeente in plaats van jaarlijkse vergoedingen. Hierdoor worden rentelasten lager en vervallen de afschrijvingen (totaal ). Daar staat tegenover dat de begrote jaarlijkse vergoeding ad komt te vervallen. Tevens levert uitstel aanlegplaatsen voor de waterbus een voordeel op van Eigendommen Naast een voordeel van door uitgestelde investeringen is de grond Van de Want verkocht, hetgeen een voordeel kapitaallasten betekent van Reeds gemelde voordelen kapitaallasten bij Zomernota 2003 In de Zomernota 2003 is een schatting gemaakt van het voordeel kapitaallasten (in totaal ). Voor de Najaarsnota 2003 is een goede analyse gemaakt van de verschillen, waarop nu dus het in de Zomernota 2003 gemelde voordeel in mindering gebracht wordt. Kostenplaats Financiën De gemeente Papendrecht heeft bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) circa belegd. Deze gelden kunnen, tegen lage renten, worden uitgeleend ten behoeve van volkshuisvestingsprojecten. In de begroting is een renteopbrengst opgenomen van Door de gedaalde rentestand zal de werkelijke renteopbrengst uitkomen op Dit is een nadeel van Kostenplaats Rente en afschrijving Als gevolg van een lagere doorberekening van kapitaallasten blijft de dekking van de werkelijke rentekosten achter bij de raming. Dit betekent een nadeel van

15 4. Overheveling beleidsvoornemens naar 2004 Onderstaande budgetten worden naar 2004 doorgeschoven en komen derhalve in 2003 niet ten laste van het exploitatieresultaat. Nr. Omschrijving Reservering Saldo reserveringen nog uit te voeren beleid Verkeer Cultuurbehoud, kunstbeoefening en bevordering, openbare bibliotheek Sport en bewegen Leefbaarheid en ontspanning Riolering Ruimtelijke ordening Wijkgericht werken Kostenplaatsen Toelichting Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 22 Verkeer Parkeerregulering De bestuursopdracht betreffende het te ontwikkelen beleid voor straatparkeren en de te bouwen parkeervoorzieningen wordt uitgevoerd door het Projectenbureau. Volgens de planning zal, afhankelijk van eventuele inspraakreacties, de bestuurlijke behandeling plaatsvinden in de tweede helft van De kosten van het Projectenbureau worden gedekt door een investeringskrediet. Verdere uitgaven uit het budget zoals opgenomen in de begroting, zullen in 2004 plaatsvinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 51 Cultuurbehoud, kunstbeoefening en bevordering, openbare bibliotheek Interactief beleidsproces nieuw theater Voor onderzoek naar het interactief beleidsproces van het nieuwe multifunctionele theater is een budget beschikbaar gesteld van In 2003 zal daarvan ongeveer worden benut door externe advisering van Bureau De Beuk en eigen ambtelijke uren. Het restant ( ) zal worden gebruikt voor de werkzaamheden in Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 54 Sport en bewegen Budget voor onderzoek naar de toekomst van sport- en welzijnsaccomodaties Het budget (oorspronkelijk ) werd voornamelijk ingezet voor deelopdrachten via externe advisering door het bureau OSR te Rotterdam. Voor het vervolg van het onderzoek en de beschikbaarheid van het projectmanagement worden verdere werkzaamheden door projectmanagement uitgevoerd. 15

16 Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 56 Leefbaarheid en ontspanning Gemeentelijk festival Het budget voor het organiseren van een gemeentelijk festival in 2003 wordt ingezet voor de festiviteiten rondom Papendrecht 900 jaar. Hierover zal nog nadere besluitvorming in 2004 plaats vinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 72 Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (Stedelijk Waterplan) In de begroting 2003 en in de meerjaren begroting, voor het jaar 2004, is het opstellen van een stedelijk waterplan opgenomen. In 2003 zal overeenkomstig de afspraak een start gemaakt worden met het opstellen van een stedelijk waterplan. De eerste kosten zullen in 2004 gemaakt worden. Door nieuw inzicht tot het opstellen van dit plan zal de bestuurlijke behandeling in het eerste halfjaar van 2005 plaatsvinden. Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 81 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen algemeen (structuurvisie) In het najaar van 2003 zal aan een extern bureau opdracht worden gegeven om de totstandkoming van de structuurvisie te begeleiden. Hiervoor zijn selectie- en gunningcriteria door het college vastgesteld. Dit jaar zal niet het totale bedrag worden besteed. Ook in 2004 zal nog door het externe bureau worden gewerkt aan de begeleiding van de structuurvisie. De resterende kosten voor 2004 dienen gedekt te worden door het restant budget van Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 86 Wijkgericht werken Wijkgericht werken Door het vertrek van de wijkcoördinator en de discussie over de toekomst van het wijkgericht werken lukt het niet om in 2003 alle beoogde werkzaamheden te realiseren. Voor de voortgang dient het restantbudget als beleidsvoornemen doorgeschoven te worden naar Nr. Omschrijving beleidstaak Bedrag 94 Kostenplaats Organisatieontwikkeling en beheer Het Directieteam heeft met Onze Koers een richting uitgestippeld voor een veranderingstraject binnen de ambtelijke organisatie. Aanleiding is met name een zelfevaluatie, die in 2001 met behulp van het Kwaliteitsmodel Lagere Overheden is uitgevoerd. Door het organisatieonderzoek van Berenschot is het implementatietraject Onze Koers later gestart en het budget ten behoeve van de organisatieontwikkeling niet geheel verbruikt. Verzocht wordt om het restantbudget ad over te hevelen naar

17 5. Rapportage voortgang investeringen Van de volgende investeringen zijn de voorbereidingen nog niet gestart. De kredieten worden doorgeschoven naar Product Activiteit Bedrag Brandweer Vervanging randapparatuur Voertuig OvD/PC brandweer Vervanging alarmeringsapparatuur Vervanging verbindingsapparatuur Eigendommen: techn.automatisering Pencomputer Kostenplaats gemeentewerf Gemeentewerf: gevel/dak Groenvoorz: reconstr.openbaar groen Reconstructie park Noordhoekse Wiel Reconstructie park Noordhoekse Wiel Recreatieve oevervoorzieningen Groenvoorzieningen geluidswal Molenvliet Reconstructie park Noordhoekse Wiel Groenvoorz: kinderboerderij De Papenh. Dakafwerking Papenhoeve Riolering Riolering Edelweisslaan Totaal investeringskredieten

18 6. Nieuwe investeringen Activiteit Aanvraag krediet Software-licenties automatisering Software-licenties automatisering Microsoft heeft aangekondigd per 1 januari 2004 te stoppen met het onderhoud en de ondersteuning van Windows NT. Op alle werkplekken binnen de organisatie is Windows NT geïnstalleerd. In de loop van 2003, met uitloop naar 2004, zullen we niet ontkomen aan een upgrade van het besturingssysteem naar Windows 2003/Windows XP. Met deze migratie naar de nieuwe software zal de kwetsbaarheid van het systeem verlaagd worden. Daarnaast zal de beheersing van de nieuwe software verbeterd worden. Verzocht wordt om hiervoor een krediet te voteren ad Voorgesteld wordt om de kapitaallasten ad ten laste van de post onvoorziene uitgaven 2004 te verantwoorden. 18

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies.

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. *Z005B5C8EB3* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 Agendanr. Aan de Raad No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 mei 2011 Onderwerp: Financiële eindrapportage MIP

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing)

Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing) Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing) Het resultaat van de grondexploitaties is in 2015 beduidend beter dan voorgaande jaren in deze periode

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 1. Onderwerp: Afhandeling krediet uitbouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf en brandweerkazerne 2. Voor welke 25 oktober / 9 e cyclus 2012 raadscyclus:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Postregistratienummer: 2009I00838 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Naam auteur: Inge van Vliet Voortgangsrapportage GIG 2009

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten College Onderwerp: V200900092 Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten Samenvatting: Inleiding: Op 6 juni 2008 heeft Stichting Scala

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 17 juni 2010 Besluitvormend Onderwerp : Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2010 Punt no. : 7 Korte toelichting De 1 e bestuursrapportage van 2010 is in de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie