Waar gaat het met de kwaliteitsbeweging heen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar gaat het met de kwaliteitsbeweging heen?"

Transcriptie

1 Trefwoorden Kwaliteitsmanagement Evidence Bottom-up kwaliteitscultuur Gezondheidszorg Auteur Kees Ahaus Waar gaat het met de kwaliteitsbeweging heen? Trends, reflecties en nieuwe richtingen In deze bijdrage aan het dossier Kritische Kwaliteitskunde, blikt Kees Ahaus terug op 25 jaar kwaliteitsmanagement. Welke trends zijn te ontdekken en welke nieuwe accenten zijn zichtbaar? Aangezien hij zich de laatste jaren volledig op kwaliteit en patiënt- of cliëntveiligheid in de gezondheidszorg heeft gericht, ontleent hij voorbeelden van veelbelovende nieuwe aanpakken vooral aan de gezondheidszorg. 6

2 Kwaliteitsmanagement is ontegenzeggelijk een onderwerp dat de laatste 25 jaar in vrijwel elke organisatie in Nederland op de agenda is gekomen. Er is hard gewerkt aan kwaliteitsmanagementsystemen in het kader van certificatie. Business excellence-modellen, zoals bijvoorbeeld het INKmanagementmodel, zijn in veel organisaties geïntroduceerd. Uitvoerende medewerkers of professionals zijn in toenemende mate betrokken bij kwaliteitsverbetering. Er is zeker sprake van een kwaliteitsbeweging, die decennia later nog steeds heel bevlogen is, maar moeilijk hard kan maken wat alle aandacht voor kwaliteitsmanagement nu eigenlijk oplevert. Nu is voor een beweging bevlogenheid dikwijls belangrijker dan bottom-line resultaat, maar daar komen we natuurlijk niet mee weg. Recente boeken als Perspectieven op Kwaliteit (Hardjono, Oosterhoorn, De Vaal en Vos, 2012) en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement (Reichling en Jonker, 2013) maken bovendien duidelijk dat we aan de vooravond staan van nieuwe accenten in ons vakgebied. Trends in kwaliteitsbenaderingen Om een objectief beeld te krijgen wat de trends zijn, is het misschien goed om de ontwikkeling van de kwaliteitsliteratuur van de afgelopen 25 jaar te beschouwen. Daarnaast wordt ingegaan op de kwaliteitsscholen en -generaties die we zien opkomen. Nadat we de trends op een rij hebben gezet, kunnen we des te beter onderbouwen welke nieuwe accenten we voor de komende jaren zien. Dahlgaard-Park, Chen, Jiang en Dahlgaard (2013) hebben recent een snapshot van 25 jaar kwaliteitsbeweging gegeven. Zij zien Total Quality Management als een benadering die zich richt op een holistisch managementsysteem dat de efficiency, kwaliteit van arbeid en effectiviteit verbetert. Daarbij wordt het denken over TQM gevoed vanuit drie bedrijfskundige disciplines: Operations Management, Human Resources Management en Strategisch Management. Het is bedacht als een mooi huwelijk tussen denken uit het oosten (Japan) en het westen (Verenigde Staten). Die TQM umbrella is echter zo breed geworden dat het voor de praktijk soms moeilijk te grijpen is en daarom zien we de laatste 10 tot 15 jaar dat TQM toch wel minder attractief is geworden. Dahlgaard-Park et al laten zien dat in de wetenschappelijke literatuur een piek in de publicaties over TQM waarneembaar was in de periode , en dat de aandacht daarna geleidelijk steeds wat minder is geworden. De aandacht in de wetenschappelijke literatuur voor Business Excellence-modellen zoals het EFQM-model (waarin naast aandacht voor eindresultaten ook aandacht is voor resultaten voor medewerkers, klanten en maatschappij) nam daarna wel wat toe, maar is al jaren op eenzelfde, tamelijk bescheiden, niveau. De aandacht voor lean is in de wetenschappelijke literatuur echter enorm toegenomen en blijft nog steeds toenemen (de trend is concaaf). Over lean is inmiddels in de wetenschap- Dossier: Kritische kwaliteitskunde Ahaus stelde tien jaar geleden dat kwaliteitsmanagement worstelt met gebrek aan evidence. Ook vandaag nog vraagt hij zich af wat het, in een sector die hij goed kent, de gezondheidszorg, méér oplevert dan duizend indicatoren voor de Inspectie en de zorgverzekeraars. Hoe staat het met de aandacht voor de relationele kwaliteit? Staan artsen en verpleegkundigen nu dichter bij de patiënt? Wat zou het vakgebied van de kwaliteitskunde daaraan nog kunnen bijdragen? Goede voorbeelden zijn er genoeg, voor wie ze net als Ahaus wil zien, maar hoe lang nog zal het duren voordat de lessen daaruit (aai over de bol, schouderklopje, knipoog, goed gesprek,...) terecht komen in het Praktijkboek Kwaliteitsmanagement? Misschien kunnen we beter enkele filmpjes uit het leven van alledag zetten op YouTube, maar dan liever niet onder de vlag van Kwaliteitsmanagement, maar die van Kwaliteitszorg! Dossierhouder: Huub Vinkenburg pelijke literatuur al meer gepubliceerd dan over TQM. De verklaring zien Dahlgaard-Park et al in de hanteerbaarheid van tools en technieken. Een overeenkomstige toename zien zij ook in de aandacht in de wetenschappelijke l iteratuur voor organisatiecultuur en leiderschap. En, ten aanzien van de managementprincipes lijkt vooral besluit vorming op basis van feiten veel aandacht te krijgen, meer nog dan customer delight, continu verbeteren en betrokkenheid van medewerkers, waarvoor de aandacht weliswaar is toegenomen, maar tot mijn verbazing ook wat lijkt af te vlakken. Graadmeter Natuurlijk mag de vraag gesteld worden of aandacht in de wetenschappelijke literatuur wel de goede graadmeter is voor een toenemende interesse in de praktijk; in ieder geval is binnen die wetenschappelijke literatuur duidelijk dat de aandacht voor benaderingen zoals lean met eenvoudige tools en technieken voor kwaliteitsverbetering inmiddels groter is dan voor business excellence-modellen en dat er een toenemende aandacht is voor wat de antecedenten zijn van een kwaliteitscultuur in organisaties. In recente boeken over kwaliteitsscholen en -generaties worden ook trends onder de aandacht gebracht. In minder dan 50 woorden In het dossier Kritische Kwaliteitskunde pleit Kees Ahaus voor een minder afstandelijke benadering van kwaliteitsmanagement, die impact op de leefwereld heeft en minder over de systeemwereld gaat. Waardengedreven, bottom-up kwaliteitsbenaderingen (zoals lean) zijn daarom toenemend populair. Na de technische en functionele kwaliteit, is het nu tijd voor relationele kwaliteit. 7

3 Huub Vinkenburg (in Hardjono, Oosterhoorn, De Vaal en Vos, 2012) onderscheidt drie kwaliteitsscholen. De empirische school focust op reductie van procesvariatie, de normatieve school kent normatieve uitgangspunten (klantgerichtheid, systeembenadering) en werkt met modellen (ISO 9001, INKmanagementmodel) en de reflectieve school stelt steeds de vraag waarom gaat het niet (goed)? en geeft de menselijke factor een belangrijke plaats. Vinkenburg stelt dat juist deze reflectieve school aan belang wint. Reichling en Jonker (2013) gaan op zoek naar een derde generatie kwaliteitsmanagement. De eerste generatie is gericht op procesoptimalisatie. De tweede generatie denkt holistisch; kwaliteit omvat dan de organisatie als geheel en wordt bezien vanuit het perspectief van verschillende stakeholders. Bij de derde generatie kwaliteitsmanagement gaat het om de relaties met die verschillende stakeholders. Organisaties werken georganiseerd samen in netwerken, teneinde collectief duurzaamheid te bereiken. Gebrek aan bewijs Wat ik in mijn oratie in 2006 al aangaf is dat we in ons vakgebied worstelen met een gebrek aan evidence. Presteren organisaties die bijvoorbeeld met het EFQM Excellencemodel (of met de Nederlandse equivalent het INKmanagement model) werken, beter dan organisaties die dat niet doen? In een literature review naar de evidence van het EFQM Excellence Model vinden Doeleman, Ten Have en Ahaus (2013) in 24 empirische studies geen gerandomiseerde of gecontroleerde studies, en blijft het in de literatuur beperkt tot studies met een lager evidence-niveau zoals surveys en single case studies, die overigens wel positieve De noodzaak is groot. Ons vakgebied is bijvoorbeeld voor een ziekenhuis synoniem gaan staan voor het moeten leveren van meer dan duizend indicatoren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Zichtbare Zorg, DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), en VMS (Veiligheids- ManagementSysteem). Ons vakgebied is in een ziekenhuis bovendien synoniem gaan staan voor prospectieve risicoinventarisaties (PRI) per afdeling of zorgtraject, op zich een goed idee, maar inmiddels worden er ook al specifieke risico-analyses voor medische hulpmiddellen gemaakt. Hoe komt het dat het goede van meten van prestaties of van het benoemen en beheersen van risico s escaleert en ontaardt in een bureaucratie en in, zoals Hart (2012) zo mooi stelt, een systeemwereld die de leefwereld van zorgverlener en patiënt verdringt? Dat kan en moet anders. Met waardengedreven bottom-up kwaliteitsbenaderingen op weg naar een kwaliteitscultuur In de vorige paragraaf hebben we de trend onderbouwd richting waardengedreven bottom-up kwaliteitsbenaderingen. Hoe die in de praktijk vorm krijgen, wordt in deze paragraaf met een aantal voorbeelden uit de gezondheidszorg geïllustreerd. We gaan in op achtereenvolgens Clinical Governance, Productive Care, Regie op Locatie benaderingen die ik van dichtbij heb gevolgd. Clinical Governance Clinical Governance (Heineman, Welker, Doting, Liefers en Brilstra, 2011) is een cultuurbenadering die in het UMCG vorm wordt gegeven en van daaruit wordt uitgedragen. De vraag: wat levert het op zal ons vakgebied nog wel even blijven achtervolgen. effecten laten zien. Die positieve effecten hebben betrekking op zowel financiële als niet-financiële resultaten. In het empirisch onderzoek worden weliswaar zelden onderzoekdesigns gebruikt met het hoogste evidence-niveau, maar het is natuurlijk ook een realiteit dat multiple, complexe, sociale interventies (zoals in het kader van EFQM) die worden toegepast in een specifieke locale context het beste kunnen worden bestudeerd in een (longitudinale) case study. De vraag van wat levert het op zal ons vakgebied dus nog wel even blijven achtervolgen. De uitdaging is nu dat het vakgebied kwaliteitsmanagement minder afstandelijk wordt. Het management moet dichter staan bij de werkvloer en de medewerker moet dichter staan bij de klant. Ons vakgebied kwaliteitsmanagement kan daarbij helpen. Clinical Governance veronderstelt de volgende basiscompetenties: (1) proces- en systeemdenken om de fragmentatie in de zorg te verminderen; (2) leiderschap; (3) eigenaarschap van de uitkomsten van zorg; (4) teamwork om de onderlinge afhankelijkheid te erkennen en zo complexe problemen op te kunnen lossen en (5) communicatie waarin incidenten en complicaties blame free kunnen worden gemeld. Maar Clinical Governance is toch vooral ook een veranderconcept. Zo worden zwakke signalen benut om bestaand denken te doorbreken en van context te wisselen. Wederkerigheid (een ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden) is de kernwaarde, net als onderling vertrouwen en respect. Leidende coalities ( eco-systemen ) bestaan uit mensen die door hun voorbeeldgedrag de organisatie in klei- 8

4 ne stapjes veranderen door het toepassen van Kaizen. Theorie U van Scharmer is de inspiratiebron om bij een verandering samen door de bocht te gaan, de kleine stappen in het veranderen noemt men prototypes. Volgens deze principes is bijvoorbeeld een project uitgevoerd om de kwaliteit in de perioperatieve keten te verbeteren, waarbij het invoeren van een chirurgische checklist een van de prototypes was. Productive Care Productive Care is de Nederlandse versie van het leanprogramma Productive Series van de National Health Services uit Engeland. Het programma werkt met modules die teams en medewerkers ondersteunen om in zelfwerkzaamheid naar hun dagelijkse werk te kijken. De teams starten met de basismodules Cliëntenperspectief, Hoe doen we het nu?, Goed georganiseerde afdeling en Cliëntsituatie in een oogopslag. Na het formuleren van een afdelingsvisie en het doorlopen van deze modules komen facultatieve themamodules aan de orde, gericht op onderwerpen als medicijnen verstrekken, maaltijden, intake en gepland ontslag, multidisciplinair werken, overdracht van dienst op dienst, richtlijnen voor de cliëntenzorg en samen met de cliënt het zorgplan afstemmen. Het programma werkt bottom-up, zorgmedewerkers zetten hun ervaring in binnen het doorlopen van de modules in kortcyclische verbeterprojecten. Door Productive Care wordt meer verantwoordelijkheid genomen en het probleemoplossend vermogen van teams vergroot. Resultaten worden zichtbaar gemaakt op prestatieborden. Productive Care wordt in de ouderenzorg toegepast, onder meer bij Careyn. Regie op Locatie Vanboeijen, een instelling die werkt voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft Regie op Locatie (ROL) ontwikkeld en verspreid. Cliënten, hun verwanten en medewerkers geven samen vorm aan de gang van zaken op een locatie, men krijgt verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt We can t fall any further if we can t feel ordinary love and we cannot reach any higher if we can t deal with ordinary love (Songtekst: U2) loopt en waarop gezamenlijk wordt besloten om actie te nemen; en de Keek-op-de-week, waarin het team schrijft wat er die week is gebeurd op het gebied van Goed leven, Mooi werk en Financieel gezond. Eigen kracht vraagt om leiderschap, theory U van Scharmer helpt daarbij om eigen oordelen op te schorten en om zichzelf open te stellen om tot creatieve oplossingen te komen. Clinical Governance, Productive Care en Regie op Locatie zijn bottom-up verbeteraanpakken die helpen om te komen tot een kwaliteitscultuur. Zelf ben ik niet betrokken bij de Werkvloer Centraal of bij Lean & Lief, maar duidelijk is dat deze aanpakken vergelijkbare uitgangspunten hebben. Het geheim van kwaliteit is ordinary love In het al eerder aangehaalde artikel van Dahlgaard-Park et al (2013) wordt geduid op een horizontale en verticale ontwikkeling van het vakgebied. De horizontale ontwikkeling betreft de verspreiding van het vakgebied vanuit de industriële voortbrenging naar dienstverlening, onderwijs, het publieke domein en de zorg, alsook de verbreding van de kwaliteit van producten naar diensten/ dienstverlening, naar kwaliteit van leven en naar kwaliteit van wat Teun Hardjono zo mooi noemt de gemeenschappelijke ruimte. Een verticale ontwikkeling zien zij in de ontwikkeling van het begrip productkwaliteit zelf: van het wat technische Het geheim van kwaliteit is ordinary love. op hun locatie. Binnen ROL wordt vanuit eigen kracht effectief samengewerkt aan een Goed leven voor cliënten, Mooi werk voor medewerkers en een Financieel gezonde organisatie. Ook Regie op Locatie is gebaseerd op lean. Elkaar vragen blijven stellen leidt tot een verbetercultuur die vervolgens weer leidt tot resultaat. Op een locatie wordt in 16 weken een foto van de locatie of de afdeling gemaakt, worden knelpunten in kaart gebracht, kleine winsten geboekt en werkgroepen en Kaizens gestart. In deze fase worden er twee instrumenten gebruikt, het zogenaamde Waar-loop-ik-tegen-aan-bord, ofwel verbeterbord, waar medewerkers op kunnen schrijven wat niet naar wens conformance to specifications, via het functionele fitness for use of exceeding customer s expectations naar een relationeel kwaliteitsbegrip waarin de beleving, de interactie, centraal staat. Marius Buiting zegt dat het bij die relationele kwaliteit gaat om de inter-esse (wat er tussen mensen is). Waarom dus doorgaan op de weg van alsmaar meer indicatoren en meer risico s inventariseren? Behoud het goede daarvan, realiseer je ook het beperkte daarvan en verleg de aandacht naar het verbeteren op de werkvloer en naar de kwaliteit van de interactie. 9

5 Vlak voor zijn overlijden zei Donabedian, ontegenzeggelijk een goeroe in ons vakgebied, bekend als bedenker van het hanteerbare onderscheid in structuur-, proces- en uitkomstindicatoren en daarmee ook groot geworden als systeemdenker: Ultimately, the secret of quality is love. You have to love your patient, you have to love your profession, you have to love your God. If you have love, you can then work backward to monitor and improve the system. Wanneer we als klant kwaliteit verwachten, dan moeten we zelf ook liefde brengen. Mijn schoonvader maakte het elke week gezellig als Anita kwam voor wat huishoudelijk werk, dus hij kreeg de liefde zoals Donabedian die bedoelt. De kwaliteit van de interactie bepaalde zijn waardering over de kwaliteit van de zorg en droeg bij aan zijn kwaliteit van leven. Dit werd zeker niet bepaald door hele ingewikkelde zaken, maar door wat uit kleine goedheid (Vanlaere en Burggraeve, 2014) naar voren komt. Voor hem was Anita kwaliteits bepalend, want zij voelde ordinary love. Literatuur Dahlgaard-Park, S.M., Chen, C-K., Jang, J-Y en J.J. Dahlgaard, ( ), Diagnosing and prognosticating the quality movement a review on the 25 years quality literature, Total Quality Management, 24/1, Doeleman, H.J., Ten Have, S. en C.T.B. Ahaus, (2013), Empirical evidence on applying the European Foundation for Quality Management Excellence Model, a literature review, Total Quality Management & Business Excellence, 25/5-6, Hardjono, T.W., Oosterhoorn, A.D., De Vaal, C.D.R. en J.J. Vos, (2012), Perspectieven op Kwaliteit.nl, verdieping, verbreding, bundeling en daadkracht, Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK, Enschede. Hart, W. (ism M. Buiting), (2012), Verdraaide Organisaties, Terug naar de Bedoeling, Kluwer (thans Vakmedianet), Deventer. Heineman, E., Welker, G.A., Doting, M.H.E., Liefers N.H. en Brilstra, S., (2011), Kan een UMC op organische wijze veranderen?, KiZ, Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg, 3, 4-8. Reichling, A. en J. Jonker, (2013), Derde Generatie Kwaliteitsmanagement, vertrekken, zoeken, verbreden, Kluwer (thans Vakmedianet), Deventer. Vanlaere, L. en R. Burggraeve, (2014), Zorgethisch verbeteren?!, In: Rouppe van der Voort, M. en J. Benders, Verder met Lean in de Zorg, naar de kern van de zaak, Boom Lemma, Den Haag. Auteur Kees Ahaus is UMCG-hoogleraar Healthcare Management, in het bijzonder de besturing van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg, en directeur van het centre of expertise Healthwise bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Ahaus is voorzitter van het NNK, het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, en is lid van de Dutch Academy for Quality. SIGMA 10 Nummer 1, februari 2015

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus.

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus. Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg Kees Ahaus 9 september 2014 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Goed en duur: toegankelijk,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management growth Leergang Health Economics en Healthcare Management Een 10-daagse opleiding speciaal ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en professionals werkzaam in de zorgsector Visie op de zorg De Nederlandse

Nadere informatie

De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie

De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie Verbeter de wereld, begin bij jezelf NNK, 11 februari 2016 Out of the box? als je echt wilt discussiëren over het vak kwaliteitskunde,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

Diversiteit in Harmonie. Erik Heineman 16 september 2011

Diversiteit in Harmonie. Erik Heineman 16 september 2011 Diversiteit in Harmonie Erik Heineman 16 september 2011 Diversiteit in Harmonie: over samenwerken in de keten Erik Heineman 16 september 2011 Ziekenhuis Afdelingen chirurgie medische oncologie pathologie

Nadere informatie

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Dr. Shaun Cardiff Programmaleider Professionele Ontwikkeling Lectoraat Persoonsgerichte & Evidence Based Praktijkvoering in Zorg & Welzijn Opbouw:

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Welkom Namens NHG en UM, CAPHRI, vakgroep HAG Speciaal welkom aan: - Familie en vrienden - Sprekers - Medewerkers

Nadere informatie

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Voorstellen Leo D. Roorda Reade Achtergrond Revalidatiearts, fysiotherapeut

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

persoonscertificering

persoonscertificering persoonscertificering Waartoe? Nederland heeft Q nodig Wij zijn trots op ons werk en beroep Wij zijn vakgenoten die een hoogwaardig niveau nastreven qua prestatie door hoogwaardige organisaties te maken

Nadere informatie

De beste verbeteringen maken de medewerkers zelf PRODUCTIVE CARE

De beste verbeteringen maken de medewerkers zelf PRODUCTIVE CARE De beste verbeteringen maken de medewerkers zelf PRODUCTIVE CARE NHS Institute for Innovation and Improvement Stichting Effectieve Zorg Fotomateriaal: Eveline Renaud, NHS Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC. Dr. ir. Remco Rosmulder

Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC. Dr. ir. Remco Rosmulder Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC Dr. ir. Remco Rosmulder Hoogste urgentie 2 van 31 En de overige 95% van de patiënten? 3 van 31 Uitdagingen Hoe kunnen we meer doen van wat we al goed doen?

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

De visie van de beroepsgroep. op het vak. Week van Kwaliteitsmanagement. Namens NNK: Arend Oosterhoorn. De boodschapper

De visie van de beroepsgroep. op het vak. Week van Kwaliteitsmanagement. Namens NNK: Arend Oosterhoorn. De boodschapper De boodschapper De visie van de beroepsgroep op het vak Week van Kwaliteitsmanagement Namens NNK: Arend Oosterhoorn Arend Oosterhoorn statisticus / kwaliteitsmanager zelfstandig trainer adviseur kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven Professionele logica: Besturen is balanceren tussen logica s - vakmatig en protocollair handelen - ruimte om naar

Nadere informatie

D3: Driving the evolution of

D3: Driving the evolution of D3: Driving the evolution of value based healthcare Measuring and improving i health outcomes Value based healthcare 2.0 Dennis van Veghel Director Meetbaar Beter Foundation Leaders in Healthcare Liverpool

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie DOSSIER Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE BETREKKEN VAN KWETSBARE BURGERS VRAAGT OM: van ervaring naar doelgerichte actie (idee of agenda) systeemwereld overheid & organisaties veiligheid nodig

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd. Copyright 2013 Annemarie van Dalen Organisatieadvies

Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd. Copyright 2013 Annemarie van Dalen Organisatieadvies Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd Belemmerend sturings- en kwaliteitsparadigma New Public Management Scheiding van beleid en uitvoering Controle van professionals P&C hype en perverse effecten prestatiesturing

Nadere informatie

De rol van variabiliteit en buffers in flowgerelateerde lean projecten bij het Martini Ziekenhuis

De rol van variabiliteit en buffers in flowgerelateerde lean projecten bij het Martini Ziekenhuis 1 De rol van variabiliteit en buffers in flowgerelateerde lean projecten bij het Martini Ziekenhuis Kees Ahaus Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Afdeling Operations 25 mei

Nadere informatie

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation Big Data Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015 1 Introductie Spreker Nicky Hekster Technical Leader Healthcare & LifeSciences IBM Nederland BV Johan Huizingalaan 765 1066

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Trefwoorden Veranderaanpak Verpleegkundigen Productive ward Commitment. SIGMA 14 Nummer 2, April 2011 SIGMA Nummer 2, April 2011

Trefwoorden Veranderaanpak Verpleegkundigen Productive ward Commitment. SIGMA 14 Nummer 2, April 2011 SIGMA Nummer 2, April 2011 Trefwoorden Veranderaanpak Verpleegkundigen Productive ward Commitment Auteurs Lotte Vermeer Joan Verweij De Productive Ward De verpleegkundigen aan zet De Productive Ward is een veranderaanpak die zich

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences

LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences Leiderschap als voorwaarde voor een cultuur van leren, initiëren en ondernemen. In veel (technisch georiënteerde) organisaties, voelde men zich lange tijd

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement. NNK, 8 oktober 2013

Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement. NNK, 8 oktober 2013 Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement De maatschappelijke variant van Zero defects? NNK, 8 oktober 2013 Programma voor de avond Gelijktijdige waardecreatie en derde generatie

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Van wet naar loket. ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest)

Van wet naar loket. ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest) Van wet naar loket ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest) 22 september 2012 Optimaliseren of fundamenteel vernieuwen? Doing the same things better Doing

Nadere informatie

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Najaarscongres VMP/VHMZ Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Thema s 1. Setting of the scene: veranderende visie op zorg enzo... 2. Consequenties voor beroepsbeoefenaren (vier trends) 3.

Nadere informatie

The Productive Series in Nederland www.productiveseries.nl

The Productive Series in Nederland www.productiveseries.nl The Productive Series in Nederland www.productiveseries.nl NHS Institute for Innovation and Improvement, 2009 Inhoud Overzicht Welke versies bestaan er Geschiedenis The Productive Series Uitgangspunten

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Gastvrijheid op de Werkvloer

Gastvrijheid op de Werkvloer Welkom Harold Sanches Gastvrijheid op de Werkvloer Xperience Xperience Onze Missie Van business naar beleving If you can dream it, you can achieve it Onze Missie Van business naar beleving If you can dream

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Klant/patiënt Lean 9+

Klant/patiënt Lean 9+ Klant/patiënt Lean 9+ Medewerkerswaarde Klant/patiëntwaarde Financiële waarde Drs. Wilfred Achthoven Ir. Berry Veldhoen Directeur Altuïtion 2010 Klassiek Lean 3 Kernwaarden: - Medewerkerswaarde - Klant/patiënt

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie 1 Wat kunt u verwachten? De nieuwe aanpak van ISO normen voor managementsystemen Eerste ervaringen bij herziening ISO 14001 en ISO 9001 Betekenis

Nadere informatie

Evidence Based Nursing

Evidence Based Nursing Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN Van verpleegkundige Diagnostiek naar evidence-based handelen Medische Diagnostiek >1900 Multi- Disciplinaire Problemen 1980- Verpleegkundige

Nadere informatie

Business case regionale samenwerking (S2)

Business case regionale samenwerking (S2) Business case regionale samenwerking (S2) Initiële business cases Gedetailleerde business case Geactualiseerde business case (monitoring en evaluatie) Initiële business case Alternatieven en scenario s

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Een verbeterplan schrijven voor een praktijk of afdeling of verloskundige samenwerkingsverband t.a.v. kwaliteit van zorg

Een verbeterplan schrijven voor een praktijk of afdeling of verloskundige samenwerkingsverband t.a.v. kwaliteit van zorg KET 13 (Stageopdracht 3.2): Een verbeterplan schrijven voor een verloskundige praktijk, een afdeling verloskunde in het ziekenhuis of VSV t.a.v. kwaliteit van zorg (micro of mesoniveau) (2 EC) Leerdoelen:

Nadere informatie

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van?

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? Bart Brandenburg 21 maart 2013 Wat is ehealth? en hoe worden we daar beter van? Er zijn 51 definities van ehealth Supporting Health by technology

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan De toekomst van de zorg: - Stijging kosten gezondheidszorg - Kostenverlagingen en kwaliteitsverbeteringen - Verwacht tekort aan

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper Productive Care Ervaringen tot nu toe whitepaper Annemieke van Groenestijn, CBO Maaike Veenvliet, CC zorgadviseurs Oktober 2014 Daar gooien we een föhn overheen is ondertussen een veel gehoorde kreet in

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie. Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr.

Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie. Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr. Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr.guus Schrijvers Introductie Inleiding Definitie Zorgpad Variantie analyse: evaluatie

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Oud en Nieuw In Control

Oud en Nieuw In Control NNK Oud en Nieuw In Control 17-01-2017 Zonheuvel, Doorn NNK NNK Hét landelijk netwerk voor kwaliteitsmanagement Vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden Vakgenoten verbinden en erkennen Klankbord

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Door de Bomen het Bos weer zien. Stichting Zorgpaden.nl

Door de Bomen het Bos weer zien. Stichting Zorgpaden.nl Door de Bomen het Bos weer zien Monica Grasveld 06-23 36 58 71 grasveldadvies@gmail.com Anne Marie Weggelaar 06-29 01 02 83 annemarie@weggelaar.com Stichting Zorgpaden.nl 1 2 Wat is een zorgpad? Een zorgpad

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Zorg voor en met de klant. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan SJG Weert

Zorg voor en met de klant. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan SJG Weert Zorg voor en met de klant Samenvatting Meerjarenbeleidsplan SJG Weert 2017 2020 Visie SJG Weert 2017 2020 SJG Weert speelt in op belangrijke ontwikkelingen waarbij de focus stevig moet blijven liggen op

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

VMZ Dynamisch Verbinden in de zorg

VMZ Dynamisch Verbinden in de zorg VMZ Dynamisch Verbinden in de zorg 30 april 2016 Dynamisch verbinden in de zorg Shared decision making beperkt zich niet tot de spreekkamer Als je dat in de spreekkamer wil, dan moet je dat in elke kamer

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Programma Opening Presentatie & Interactieve oefening Pauze Worldcafé, in gesprek over leiderschap Terugkoppeling Samenvatting: Wat werkt wel en Wat

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Theorie U Otto Scharmer

Theorie U Otto Scharmer Theorie U Otto Scharmer 1 Vijf niveaus van verandering 2 De 7 stappen in de U-curve 3 Luisteren en je aandacht verschuiven (de linkerkant van de U) 4 ONZE AANDACHT VERSCHUIVEN AFDALEN IN DE U-CURVE - gemeenschappelijke

Nadere informatie