ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT"

Transcriptie

1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW Tussenrapportage 1: december 2005-maart april 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Maastricht Universiteit Utrecht

2 2 Inhoudsopgave I INLEIDING... 3 II PROJECTVOORTGANG... 4 A. ALGEMEEN... 4 B. PER WERKPAKKET... 5 Voortgang en resultaten WP1: Toetsen... 5 Gerealiseerde personele kosten WP1:... 6 Opgeleverde documenten WP1:... 7 Voortgang en resultaten WP2: Oefenen... 7 Gerealiseerde personele kosten WP2:... 9 Opgeleverde documenten WP2: Voortgang en resultaten WP3: Begeleiden Gerealiseerde personele kosten WP3: Opgeleverde documenten WP3: Voortgang en resultaten WP4: Didactiek Gerealiseerde personele kosten WP4: Opgeleverde documenten WP4: Voortgang en resultaten WP5: Techniek Gerealiseerde personele kosten WP5: Opgeleverde documenten WP4: C. PROJECTMANAGEMENT III KOSTENOVERZICHT CUMULATIEF OVERZICHT GEVRAAGDE SUBSIDIE IV STANDLIJNENOVERZICHT WP1, WP2, WP WP4,WP

3 3 I Inleiding Dit is de eerste tussenrapportage over de voortgang van het SURF OVP-project INTUIT. De rapportage heeft betrekking op de periode december 2005 t/m maart In enkele gevallen wordt gerapporteerd over zaken die in de loop van april 2006 hun beslag hebben gekregen (bijv. planning pilots), omdat het zinnig leek hiervan alvast verslag te doen o.a. met het oog op de Intake Review, die is gepland op 24 mei a.s. De kostenverantwoording is echter gebaseerd op uren en overige kosten t/m maart In de rapportage wordt ingegaan op de opstartfase van het project, de voortgang en de eerste behaalde resultaten. Het algemene deel van de voortgangsrapportage (Hoofdstuk II.A), het kostenoverzicht en de standlijnenoverzichten zijn opgesteld door de projectleider. De informatie over de specifieke voortgang per werkpakket (Hoofdstuk II.B) is samengesteld door de instellingscontactpersonen en de projectleider samen. Alle documenten waarnaar wordt verwezen in de tekst zijn beschikbaar op de interne website van het project (SURFGroep INTUIT, https://www.surfgroepen.nl/sites/intuit, toegang uitsluitend voor projectleden en andere betrokkenen). Kopieën hiervan en allerlei andere informatie m.b.t. het project zullen binnenkort beschikbaar zijn via de publieke projectsite waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd op het adres: Er is naar gestreefd om de voortgangsrapportage conform de richtlijnen van SURF in te richten. Hiertoe is door de projectleider een sjabloon opgesteld dat aansluit bij de structuur van het voor het project geldende Controlling Document. Indien mocht blijken dat nadere informatie t.a.v. bepaalde punten is gewenst, zijn we uiteraard bereid deze achteraf te verstrekken en het formaat voor toekomstige rapportages aan te passen. De eerste fase van een project is vaak cruciaal voor het welslagen ervan. Dit geldt zeker voor dit SURF-project, waarbij in een relatief korte periode van een jaar de haalbaarheid moet worden aangetoond van een onderwijsconcept dat gebruik maakt van onderwijstechnologieën waarmee binnen de instellingen nog niet veel ervaring bestaat. Als de fase waarover wordt gerapporteerd een graadmeter is (goede samenwerking, veel werk verzet, interessante programma s, nieuwe contacten), dan is een goede basis gelegd voor een geslaagde uitvoering van het project. Sake Jager Projectleider INTUIT Alessandra Corda Co-projectleider INTUIT 30 april 2006

4 4 II A. Algemeen Projectvoortgang Het project is goed uit de startblokken gegaan. In december 2005 is een behoeftenanalyse uitgevoerd door de hoofduitvoerders van WP4 (Didactiek), waarvan de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst van het project in januari. Deze bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door alle projectuitvoerders, was zeer geslaagd doordat de deelnemers elkaar persoonlijk konden leren kennen en nog tijdens de bijeenkomst konden beginnen met het plannen van de activiteiten voor de komende periode. De afspraken werden verder bestendigd tijdens het projectoverleg tussen de coördinatoren (tweemaal in de rapportageperiode) en de onderlinge contacten tussen de hoofduitvoerders van ieder werkpakket. Heel nadrukkelijk werd gevraagd om vooral de planning van de pilots (inhoud, doelgroep, data) centraal te stellen in het onderlinge overleg omdat uit eerdere ervaringen is gebleken dat de uitvoering van de pilots bijzonder kritisch is voor projectuitvoering binnen de gestelde termijnen. Het resultaat is dat voor de werkpakketten Toetsen (WP1), Oefenen (WP2) en Begeleiden (WP3) de pilots voor de eerste fase zijn gepland. Voor elk van deze werkpakketten zijn diverse pakketten door de docenten beoordeeld op bruikbaarheid voor het project. Binnen elk werkpakket is vervolgens bepaald met welke pakketten de pilots zullen worden uitgevoerd. Het minst eenvoudig bleek dit af te bakenen te zijn voor WP2 Oefenen, waar het aanbod verreweg het grootst is. Een interessant aspect is dat de keuze van bepaalde software heeft geleid tot contacten met verschillende commerciële en niet-commerciële partners (CINOP, SLO, Lancaster University, Global English, etc.). Door de kritische massa van het project (zes deelnemende Talencentra) is INTUIT een interessante partij voor deze partners. Voor de afzonderlijke Talencentra lijkt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen m.b.t. de verschillende applicaties nu al meerwaarde te bieden. Over het geheel genomen verloopt de progressie binnen WP1, WP2 en WP3 volgens schema. Hoofddoel van het project is om een ICT-geïntegreerde leeromgeving te ontwikkelen en te implementeren waarbinnen verschillende van de geteste programma s een plaats krijgen. Dit betekent dat het gebruik in samenhang met het leerconcept en de overkoepelende Blackboard-omgeving moet worden geïmplementeerd. In de volgende fase van het project zal daarom specifiek aandacht worden geschonken aan de integratie van de verschillende onderdelen. Dit is al in gang gezet doordat alle instructies voor studenten t.a.v. het gebruik van de desbetreffende programma s in Blackboard zullen worden geplaatst. Wederzijdse toegang tot de Blackboardcursussen zal via gastaccounts worden geregeld, waardoor het delen van leerstof wordt vereenvoudigd. Het overkoepelend concept, het bevorderen van autonoom taalleren op basis van CEF, moet de komende tijd verder gestalte krijgen. In dit verband is aan het team didactiek (WP4) gevraagd om de docenten te ondersteunen bij het ontwerpen van cursussen binnen Blackboard waarbinnen de cursisten zo zelfstandig mogelijk de leerstof kunnen doorlopen met terugkoppelingsmomenten (virtueel of face-to-face) tussen docenten en studenten, mogelijkheden voor differentiatie afhankelijk van de verworven of te verwerven competenties (bijvoorbeeld als uitkomst van de diagnostische toets), etc. Door het didactisch concept te koppelen aan cursussen waarbinnen de pilots worden uitgevoerd en uit te werken binnen het Blackboardgebied van de cursus wordt de relevantie van de didactische begeleiding verhoogd. De uitvoering van deze taken binnen WP4 is pas onlangs van start gegaan en zal in eerste instantie bij de partners aan de RUG en UL worden uitgevoerd. Daarnaast is aan de didactische begeleiders gevraagd om een scholingsaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de uitkomsten van de behoeftenanalyse. Er is o.a. behoefte aan verdere scholing over hoe je cursisten goed via een digitale leeromgeving kunt begeleiden (voor het talenonderwijs is interactie in de klas nog steeds de belangrijkste vorm van begeleiding). Een aandachtspunt is verder dat het minder zinvol is om de scholing geheel af te stemmen op de huidige docentuitvoerders binnen het project, maar eerder op de grotere groep navolgers binnen de instellingen. WP5 (Techniek) is in de eerste fase van het project vooral benut om de technische voorzieningen voor uitvoering van het project te realiseren (website, groupware, online urenadministratie). Er zijn daarnaast belangrijke stappen gezet voor aanpassingen aan specifieke talenprogrammatuur. Dit geldt o.a..voor Ellips dat in samenwerking met SURF en SURFnet geschikt zal worden gemaakt voor authenticatie m.b.v. A-Select. Tevens zijn aan het Europees Taalportfolio (SLO) op ons verzoek aanpassingen doorgevoerd door de ontwikkelaar om het geschikt te maken voor de doelgroepen binnen INTUIT.

5 5 Tijdens de eerste fase van het project bleek dat het onderlinge contact tussen de docenten een zeer positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van de projectresultaten. Hoewel het lastig is om bijeenkomsten te plannen waarbij alle projectdeelnemers aanwezig kunnen zijn is besloten om in het najaar een extra projectconferentie te beleggen. Daarnaast zijn alle projectuitvoerders ingeschreven bij de SURFGroep INTUIT, waardoor een goede uitwisseling van informatie via documenten en onderlinge communicatie kunnen worden gefaciliteerd. Overzicht centrale projectactiviteiten (exclusief lokale of bilaterale activiteiten) Datum Activiteit 17 januari 2006 Projectbijeenkomst (projectteam) 26 januari 2006 Startbijeenkomst alle betrokkenen 27 januari 2006 Deelname aan studiedag Digitale Talenpractica (projectteam en verschillende docenten) 17 februari 2006 Overleg A-Select RUG, SURF, SURFnet 14 maart 2006 Projectbijeenkomst (projectteam) 11 april 2006 Videoconferencinginstructie projectteam (online) 25 april 2006 Overleg SURF, SURFNet, Ellipspartners over A- Select 28 april 2006 Overleg TalenTransit B. Per werkpakket Voortgang en resultaten WP1: Toetsen Uitvoerders: RUG en RU De uitkomsten van de behoeftenanalyse en overleg tijdens en na de startconferentie gaven aan dat behoefte bestaat aan diagnostische toetsinstrumenten die een breed spectrum van de taalvaardigheid afdekken. De keuze van tools werd bepaald door de noodzaak om het actieve gebruik van het Engels (zowel geschreven als gesproken) te kunnen beoordelen tot en met niveau C2 op de CEFschaal. Dialang, ontwikkeld door de Raad van Europa, is een breed erkend instrument hiervoor. Omdat Dialang geen spreekvaardigheid toetst zijn de partners op zoek gegaan naar een complementair programma met een spreekvaardigheidscomponent. Gedacht wordt dat Set-10, op grond van demonstraties en overlegrondes met Jan Plooij (CINOP), hiervoor een geschikt instrument is. De voordelen van Dialang en Set-10 zijn dat ze zonder grote wijzigingen kunnen worden ingepast voor formatieve toetsing in de lopende taalprogramma s. Beide tools zijn uitgebreid getest en gevalideerd. Bovendien zijn ze gecalibreerd voor CEF Uiteraard moeten de studenten wel bekend worden gemaakt met de principes en uitgangspunten van CEF. Hierin wordt binnen de pilots voorzien. Contact met Lancaster University en CINOP heeft uitgewezen dat de programma s de komende tijd beschikbaar zijn voor het onderwijs. Met name over de status van Dialang bestond onduidelijkheid. Dit is opgehelderd. Lancaster heeft aangegeven dat wordt gewerkt aan een commerciële versie van het programma. Deze zal niet binnen het bestek van het project beschikbaar komen, waardoor we zijn aangewezen op de huidige web-gebaseerde Java-versie van Dialang. Uit eerder gebruik binnen de Hanzehogeschool en de RUG is gebleken dat gebruik van deze versie met een aantal beperkingen heel goed mogelijk is (vgl. presentatie Haines tijdens de startconferentie; verslag en PP-presentatie beschikbaar op website). Voor Set-10 geldt dat onlangs, naast de reeds langer bestaande telefonisch afgenomen test, begin 2006 een web-gebaseerde variant beschikbaar is gekomen. Deze wordt in de pilot opgenomen. De grootste uitdaging bestaat erin om deze instrumenten in te zetten voor formatieve doeleinden binnen een setting met een hoge mate van autonomie voor cursisten (studenten en stafleden). Om dit uit te proberen wordt een modelraamwerk ontwikkeld voor gebruik van de tools op de twee betrokken locaties (RUG en RU). In pilot 1 zullen de instrumenten afzonderlijk worden gebruikt, in pilot 2 zullen ze na nauwkeurige afstemming gezamenlijk worden ingezet. Zie het voortgangsverslag INTUIT WP1 Dialang progress report April (punt 4)en de pilotbeschrijvingen voor nadere details. Tijdens de eerste pilot halverwege mei zal de software worden getest met relevante studentgroepen op de twee locaties (RUG: Dialang en RU: Set-10)

6 6 Dialang: lees- en schrijftoetsen, voorzien van gedetailleerde instructies voor studenten (in Blackboard) Groep: ca e -jaars studenten Rechten Set-10: telefoonversie en webversie Groep: ca 40 BAMA pre-masters (Biomedici of Bedrijfskunde), 20 voor de telefoonversie en 20 voor de webversie Voortgang WP1 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. and b. complete a. Behoeftenanalyse Trials of software at b. Selectie en beoordeling software each location. Communication with providers of tools. 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Per pilot en/of programma: i. Inhoudelijke aanpassingen ii. Maken van draaiboek voor docenten en studenten iii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iv. Evaluatie a. Detailplanning complete, but further details to be worked out through (b.i)draaiboek (in progress). Other activities not yet started. All under development. We are in the early stages of communication with the groups of students for the first pilot. Meeting of RUG/RU took place in Zwolle on to complete detailed planning. Summarised on SURF site, seeprogress report April. 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie a. complete b. in progress c. not started Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURFGroepen en projectwebsite See SURF site for presentation ppt on Dialang. 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF a. in progress b. in progress Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Meetings on 17.1 and This report. Gerealiseerde personele kosten WP1: WP1 Toetsen Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.178, ,00 Behoeftenanalyse 1.614, ,00 Selectie en beoordeling software 2.564, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering ,00 780,00 Detailplanning 1.282,00 780,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.020,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.004,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.576,00 0,00 Evaluatie 2.780,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.020,00 0,00

7 7 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.004,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.576,00 0,00 Evaluatie 2.780,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie 9.715, ,00 Startconferentie 3.120, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.475,00 955,00 Slotconferentie 3.120,00 0,00 Overleg en rapportage 3.753,00 834,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP1: PowerPoint presentatie Dialang en Taalportfolio s Startbijeenkomst Utrecht Verschillende beschrijvingen en Powerpoint Presentatie SET-10 Dialang progress report April Pilotbeschrijvingen Voortgang en resultaten WP2: Oefenen Uitvoerders: UvT en UM De conceptvragenlijst behoeftenanalyse is door de projectmedewerkers van Tilburg en Maastricht in een gezamenlijk overleg besproken en van feedback voorzien. De definitieve vragenlijst behoeftenanalyse is vervolgens door beide instellingen apart ingevuld. De startconferentie is bijgewoond en een docent van Tilburg heeft een presentatie verzorgd over de wijze waarop men in Tilburg het programma Ellips, in combinatie met de toetsfunctie van Blackboard, inzet voor remediëring van grammatica. Uit de behoeftenanalyse en de discussie tijdens de startconferentie kwam naar voren dat op het gebied van oefenen van taalvaardigheid er voor studenten met name behoefte bestaat aan softwareprogramma s voor algemeen academische vocabulaireverwerving, idealiter geïntegreerd in leesen schrijfvaardigheidstraining. Voor universitaire medewerkers en docenten liggen de behoeften meer op het gebied van softwareondersteuning bij spreek- en schrijfvaardigheid. Wat betreft spreekvaardigheid is er behoefte aan middelen ter ondersteuning van de organisatie van feedback, bij schrijfvaardigheid ligt de nadruk op het structureren van academische teksten. Verder bleek er voor zowel studenten als docenten behoefte aan oefenmateriaal voor training van uitspraak. Grammatica scoorde onverwacht laag. De aanwezigen vermoedden dat er wel behoefte is aan training van grammatica maar dat er minder behoefte is aan nieuwe programma s daarvoor aangezien er al vrij veel softwareprogramma s bekend zijn voor dit onderdeel. Tijdens een tweede gezamenlijk overleg is besproken hoe een overzicht kon worden verkregen van programma s die training van de hiervoor genoemde taalvaardigheidsaspecten ondersteunen en is een voorlopige groslijst gemaakt van programma s die nader bestudeerd moeten worden met het oog op een mogelijke pilot ermee. Op basis van de uitkomsten van de behoeftenanalyse is vooral gezocht naar software ter ondersteuning van academische vocabulaireverwerving, uitspraaktraining, en programma s waarin de diverse taalvaardigheidsaspecten geïntegreerd aan bod komen. Om de diverse programma s op een vergelijkbare manier te kunnen beoordelen is een checklist gemaakt voor de beschrijiving ervan. Groslijst software (in ontwikkeling): English discoveries, Edusoft Global English, GlobalEnglish Corporation Ellips, modules uitspraaktraining, RuG Ellips, Academic Writing 2, UL Ellips, modules grammatica, UvT Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist / pilot (Maastricht)

8 8 Academic Wordlist (AWL), highlighter & gapmaker, Averil Coxhead Voycabulary English language developement for pre-mba students, Maastricht Eurofluent, European Speech Practising Tool Linguator Evaluatie / checklist / pilot (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Maastricht) Nog niet beschikbaar Nog niet bekeken Er is een keuze gemaakt voor twee pilots die in het voorjaar van 2006 kunnen plaatsvinden. In Maastricht wordt in mei / juni 2006 een pilot uitgevoerd met de grammaticamodules in Ellips, in Tilburg wordt in de periode maart mei 2006 een pilot uitgevoerd met de AWL. Voor beide pilots is / wordt een draaiboek gemaakt. Verder is met de producenten van het programma Global English contact gelegd. In het voorjaar van 2006 wordt dit materiaal door meerdere projectmedewerkers nader bestudeerd middels proefaccounts die hiervoor zijn aangevraagd. Op 20 juni 2006 zullen de medewerkers van Global English in Tilburg een demonstratie verzorgen voor projectmedewerkers van Intuit. Vervolgens zal worden besloten of in het najaar van 2006 een pilot met Global English kan worden opgezet. Ook met de producenten van Eurofluent is contact gelegd. Met materiaal wordt momenteel uitgetest, een pilot in het najaar behoort tot de mogelijkheden. Maastricht overweegt een pilot met door hen zelf ontwikkelde materialen voor English language development voor pre-mba-studenten dat bewerkt zal moeten om het te kunnen aanbieden in Blackboard / Ellips. In Tilburg is in deze periode met name aandacht besteed aan interne disseminatie. Binnen de afdeling Engels van het Talencentrum zijn meerdere docenten betrokken bij de uitvoering van de pilots. De verschillende afdelingen van het Talencentrum en de Dienst Studenten Zaken zijn geïnformeerd over het Intuitproject en ook docenten van de faculteiten waarvan studenten meedoen aan de pilots zijn op de hoogte gebracht. Voor de presentatie van Global English worden naast het Intuitteam ook medewerkers van de UvT uitgenodigd die zich bezighouden met internationalisering, waaronder de rector. Ook in Maastricht zijn de medewerkers van de drie secties (Engels, Nederlands, Moderne vreemde talen) geïnformeerd over het project en heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden over de aanschaf van een digitaal talenlab en een digitale leeromgeving. Verder is in diverse overleggen met externe partners aandacht besteed aan het Intuitproject: Vergadering met internationale partners van het LEONARDO project English for Health Sciences, december 2005 Studiedag digitale talenlabs en webgebaseerde taalleeromgevingen, 27 januari 2006 NUT vergadering, 17 maart Naast de gezamenlijke aanwezigheid op de startconferentie zijn de projectmedewerkers van het werkpakket Oefenen twee maal fysiek bij elkaar geweest voor overleg. Op alle projectoverleggen is het werkpakket Oefenen vertegenwoordigd door één van de twee instellingscoördinatoren. Tussendoor is zeer regelmatig per telefoon of overleg gepleegd met elkaar en met de projectleiding. Voortgang WP2 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Selectie en beoordeling software voltooid bezig Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen: voltooid Groslijst software, evaluatierapport software docenten, softwareselectie: gedeeltelijk voltooid Meeste checklists zijn deels ingevuld

9 9 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Pilot AWL i. Maken van draaiboek voor docenten en studenten ii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iii. Evaluatie voltooid bezig Werkplan pilots Per pilot en/of programma: Gebruiksinstructies en onderwijsmateriaal Draaiboek voor docenten en studenten Vragenlijst evaluatie, evaluatierapport, verslag pilot Lijst van verbeterpunten c. Pilot grammaticamodules i. Maken van draaiboek voor docenten en studenten ii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iii. Evaluatie nog niet gestart voltooid nog niet gestart d. Mogelijk pilot Global English nog niet gestart e. Mogelijk pilot pre-mba materials: in voorbereiding in voorbereiding 3. Disseminatie a. Startconferentie Bijgewoond; docent Tilburg heeft presentatie verzorgd. Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURF- Groepen en projectwebsite Deels toegevoegd. b. Informatievoorziening: c. Slotconferentie 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF Bezig Nog niet gestart Voltooid voltooid Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Gerealiseerde personele kosten WP2: WP2 Oefenen Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.412, ,00 Behoeftenanalyse 1.668, ,00 Selectie en beoordeling software 2.744, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering , ,00 Detailplanning 1.372,00 888,00 Fase , ,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.380,00 740,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.076,00 444,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.972,00 0,00 Evaluatie 2.960,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00

10 10 Inhoudelijke aanpassingen 5.380,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.076,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.972,00 0,00 Evaluatie 2.960,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie , ,00 Startconferentie 3.336, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.700, ,00 Slotconferentie 3.336,00 0,00 Overleg en rapportage 3.996,00 444,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP2: checklist software (format) evaluatie English Discoveries (checklist) evaluatie Ellips uitspraakmodules (checklist) evaluatie Ellips Academic Writing (checklist) Draaiboek Pilot AWL (Tilburg) Draaiboek Pilot Ellips grammatica (Maastricht) Evaluatie Ellips grammatica (Maastricht) Voortgang en resultaten WP3: Begeleiden Uitvoerders: UL en UU Uit de behoefteanalyse kwam naar voren dat er weinig behoefte lijkt er te zijn voor bepaalde onderdelen van het ELP, zoals het in kaart brengen van leerervaringen (taalbiografie) of zelfbeoordeling volgens can-do statements. De bekendheid met het ELP is echter niet erg groot. Ook is minder behoefte aan het houden van een intake aan het begin van de cursus (wellicht op praktische gronden). Doelgroepen voor de pilots zijn BA (UU) en MA (UL) studenten in kortlopende cursussen, hetgeen meteen een vraag met zich mee brengt: is het taalportfolio een geschikt instrument voor begeleiding bij korte cursussen? De pilots moeten in eerste instantie deze vraag beantwoorden. Scholing docenten en bekendmaking met mogelijkheden digitale taalportfolio s heeft veel tijd in beslag genomen. Mede daarom is gekozen om de eerste pilot alleen via de digitale taalportfolio s te ondersteunen en niet ook via een Blackboard-cursus. De pilot aan de UU wordt gedaan met een andere digitale taalportfolio dan die van UL. UL heeft gekozen voor de online taalportfolio van versie hoger onderwijs, en met de SLO en het bedrijf Better Be afgesproken om enkele kleine aanpassingen door te voeren. UU heeft gekozen voor e-elp (Engelstalig), omdat veel studenten in hun groep geen Nederlands spreken. E-ELP heeft echter als nadeel dat docent geen inzicht heeft in de resultaten van de studenten. Met SLO en Better Be zijn tevens contacten geweest voor een Engelstalige versie van de Nederlandstalige Europeestaalportfolio. Tevens zijn er contacten geweest met de Hanze Hogeschool, die eerder betrokken is geweest bij een DU-project waarin het Europeestaalportfolio is toegepast. De projectleider (Hanneke Barents) heeft veel belangstelling voor samenwerking. Voortgang WP3 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Selectie en beoordeling software Voltooid Voltooid Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen Groslijst software, evaluatierapport software docenten, softwareselectie

11 11 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Per pilot en/of programma: i. Inhoudelijke aanpassingen ii. Maken van draaiboek voor docenten en studenten iii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iv. Evaluatie 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie Voltooid Nog niet gestart Nog niet gestart Voltooid Nog niet gestart Werkplannen pilots UL en UU Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURFGroepen en projectwebsite Bij UL heeft interne disseminatie plaatsgevonden: bij de opleiding Italiaans is een project gestart waarin met het taalportfolio wordt gewerkt. 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Gerealiseerde personele kosten WP3: WP3 Begeleiden Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.160, ,00 Behoeftenanalyse 1.560, ,00 Selectie en beoordeling software 2.600, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering ,00 520,00 Detailplanning 1.300,00 520,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.200,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.040,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.720,00 0,00 Evaluatie 2.600,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.200,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.040,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.720,00 0,00 Evaluatie 2.600,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie 9.490, ,00 Startconferentie 3.120, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.250,00 260,00 Slotconferentie 3.120,00 0,00 Overleg en rapportage 3.510, ,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP3: Evaluaties bestaande taalportfolio s 1) Evaluatie Dilaport (UU) 2) Evaluatie Eaquals (UU) 3) Evaluatie eelp UU 4) Evaluatie eelp UL 5) Evaluatie Europeestaalportfolio UU

12 12 6) Evaluatie Europeestaalportfolio UL 7) Evaluatie e eportfolio (UL) 8) Evaluatie Language Portfolio for Adults (UL) Pilotbeschrijvingen Voortgang en resultaten WP4: Didactiek Uitvoerders: UL en RUG De bovengenoemde behoeftenanalyse is ontwikkeld en afgenomen door de uitvoerders van WP4. Er is een format ontwikkeld op basis waarvan de stand van zaken m.b.t. het cursusaanbod in verschillende talencentra is bepaald. Daarnaast zijn vragenlijsten ontworpen voor WP1 t/m WP4, om de behoeften van de instellingen in kaart te brengen. De resultaten van de vragenlijsten zijn gepresenteerd op de startbijeenkomst. Daarna is geïnventariseerd welke vormen van docentprofessionalisering nodig zijn. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er redelijke bekendheid bestaat met algemene ICT-toepassingen, maar dat de didactiek meer aandacht nodig heeft. Voor wat betreft de ELO zou men graag willen leren deze effectiever in te zetten. Er is behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes: wat wel/niet met ELO te ondersteunen? Met digitale begeleiding via een ELO bestaat weinig ervaring. Om op deze aspecten in te spelen wordt aan de RUG een modelcursus ontwikkeld in Blackboard, die integraal of gedeeltelijk door andere instellingen kan worden hergebruikt (na aanpassingen). De cursus is gebaseerd op het onderwijs dat aansluit bij de in het kader van WP1 ontwikkelde pilots. Daarnaast wordt een Blackboardcursus ontwikkeld specifiek voor docenttraining aan de bij het project betrokken instellingen. Voortgang WP4 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Inventarisatie beschikbaar scholingsmateriaal 2. Uitvoering a. Ontwerp en ontwikkeling scholingstraject b. Scholing en begeleiding docenten c. Evaluatie 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportage SURF Voltooid Voltooid Nog niet gestart Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen Docentcursus in Blackboard. Begeleiding docenten bij gebruik Blackboard. Presentaties en verslagen Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen Gerealiseerde personele kosten WP4: WP4: Didactiek Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 7.192, ,00 Behoeftenanalyse 4.968, ,00 Inventarisatie beschikbaar scholingsmateriaal 2.224, ,00 Uitvoering ,00 0,00 Ontwerp en ontwikkeling scholingstraject ,00 0,00 Scholing en begeleiding docenten 6.950,00 0,00 Evaluatie 2.224,00 0,00 Disseminatie 5.924, ,00 Startconferentie 1.112, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.700,00 0,00 Slotconferentie 1.112,00 0,00

13 13 Overleg en rapportage 3.564,00 0,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP4: Beschrijvingen stand van zaken instellingen Enquêteresultaten PP-presentaties startbijeenkomst met samenvatting enquêteresultaten en good practices voor WP1 en WP2 Verslag startbijeenkomst Voortgang en resultaten WP5: Techniek Uitvoerders: RUG en UL De werkzaamheden in WP5 hangen samen met de algehele technische ondersteuning van het project en de ondersteuning van specifieke programmatuur. Op beide terreinen zijn de activiteiten opgestart. Doordat een deel van werkzaamheden is uitbesteed en nog niet is gefactureerd en een deel periodiek wordt doorberekend zijn de kosten nog nauwelijks zichtbaar in het kostenoverzicht. De volgende projectondersteunende programma s zijn gerealiseerd: Interne projectwebsite op basis van het SURFGroepen systeem. Deze is direct na de release van het systeem in januari 2006 in gebruik genomen. Alle projectdeelnemers en een verschillende andere betrokkenen (directeuren Talencentra) hebben toegang tot het systeem waarop alle projectdocumentatie, mededelingen en administratieve stukken worden geplaatst. Onlangs is ook het videoconferencing systeem Breeze dat aan SURFGroepen is gekoppeld in gebruik genomen in een gemeenschappelijke sessie met alle coördinatoren. Het adres van de groep voor Intuit is: https://www.surfgroepen.nl/sites/intuit. Web-gebaseerd urenregistratiesysteem: T.b.v de urenadministratie is speciaal voor dit project de module Project Web Access van MS Project op een server van de RUG geïnstalleerd en geconfigureerd. Hierdoor is de urenregistratie rechtstreeks gekoppeld aan het MS Project bestand dat ten grondslag ligt aan het Controlling Document. Alle projectmedewerkers maken gebruik van dit systeem. Over het gebruik zijn afspraken gemaakt met de accountant van de RUG. Projectwebsite: het ontwerp van de publieke projectwebsite t.b.v. de disseminatie van projectresultaten en overige publiciteit is inmiddels gereed. Naar verwachting gaat de site half mei in de lucht. Het ontwerp hebben we moeten uitbesteden bij een externe partner van de RUG. Het adres van de site wordt: De plannen m.b.t. Blackboard als uitwisselingssysteem zijn deels bijgesteld. Het bleek niet realistisch om een soort supersjablloon te ontwerpen op basis waarvan alle INTUIT-cursussen kunnen worden vormgegeven. De inrichting van het onderwijs binnen de verschillende instellingen is hiervoor te verschillend. Afgesproken is nu dat modelcursussen in Blackboard zullen worden ontworpen waarbij optimaal gebruik wordt ingespeeld op de mogelijkheden voor autonoom leren (o.a. via de zgn. adaptive release mogelijkheden binnen het programma). De modelcursussen zullen aan de RUG en UL worden ontwikkeld en via gasttoegang open staan voor de andere partners. Op deze manier kunnen ze delen van de leerstof overnemen en toepassen binnen de eigen Blackboardomgeving (zie ook WP4). Aanpassingen aan programma s bleken niet altijd mogelijk of zinvol. T.a.v. Dialang (WP1) bleek uit contact met de leveranciers dat binnenkort een aangepaste versie zal uitkomen waarin een aantal problemen met de huidige versie zullen zijn opgelost. De huidige versie is overigens ook met kleine tekortkomingen wel te gebruiken voor de geplande pilots. M.b.t. het Europees Taalportfolio (WP3) zijn aanpassingen doorgevoerd door Better.be (de ontwikkelaar van het programma voor SLO), zodat specifiek voor INTUIT een gebied op de server is ingericht. Een eveneens gewenste vertaling naar een Engelstalig interface lijkt vooralsnog uit financieel oogpunt niet haalbaar. T.a.v. Ellips, dat eveneens in verschillende pilots zal worden gebruikt, zijn in overleg met SURFNet, SURF en technici van de verschillende partners verregaande plannen ontwikkeld voor authenticatie (toegang tot het programma) op basis van A-Select (http://a-select.surfnet.nl). Door betrokkenen wordt Ellips gezien als een interessante case voor samenwerking tussen instellingen op dit gebied.

14 14 Voortgang WP5 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding Projectwebsite: Projectwebsite half a. Inrichting projectwebsite Voltooid SURFGroep; https://www.surfgroepen.nl/sites/intui mei gereed, ontwerp uitbesteed b. Inrichting groupwaresysteem Gewijzigd t SURFGroepensysteem vanaf januari c. Inrichting systeem voor uitwisseling Blackboardmodulen (BB Exchange) plan Urenregistratie: rver Demonstratiesessie videoconferencing 2006 in gebruik; videoconferencingmogelijkheden in april in gebruik genomen d. Gebruikersinstructie communicatie- en documentuitwisselingsytemebruik Breeze, uitleg over ge- SURFGroep 2. Uitvoering a. Onderhoud web b. Technische tests geselecteerde software c. Inventarisatie functionele aanpassingen (wensen docenten) d. Aanpassingen en uitbreidingen programmatuur 3. Documentatie a. Technische documentatie b. Gebruikersdocumentatie en - handleidingen 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportage SURF Nog niet gestart Deels gereed. Aanpassingen Europees Taalportfolio uitbesteed Aanpassingen Ellips ivm A-Select koppeling in fase Functioneel Ontwerp Overige programmatuur nog geen aanpassingen noodzakelijk Handleiding Urenregistratiesysteem Deel van deze rapportage Gerealiseerde personele kosten WP5: WP5: Techniek Begroot Gerealiseerd Proof-of-concept (jr1) ,00 950,00 Voorbereiding 7.280,00 527,50 Inrichting projectwebsite 2.080,00 0,00 Inrichting groupwaresysteem 1.040,00 527,50 Inrichting systeem voor uitwisseling Blackboardmodulen (BB 2.600,00 0,00 Exchange) Gebruikersinstructie communicatie- en documentuitwisselingsytemen 1.560,00 0,00 Uitvoering ,00 422,50 Onderhoud web 2.080,00 0,00 Technische tests geselecteerde software 1.792,00 0,00 Inventarisatie functionele aanpassingen (wensen docenten) 2.240,00 0,00 Aanpassingen en uitbreidingen programmatuur ,00 422,50 Documentatie 7.984,00 0,00 Technische documentatie 4.400,00 0,00 Gebruikersdocumentatie en -handleidingen 3.584,00 0,00 Overleg en rapportage 3.456,00 0,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP4: Gebruikersinstructie Urenregistratie Offertes: 1) CINOP: SET-10 2) Better.be: Europees Taalportfolio 3) Kuipers en Strikwerda: website INTUIT Schermontwerpen en logo INTUIT Rapportages en FO A-Select en Ellips

15 15 C. Projectmanagement De meeste managementtaken zijn in de eerste fase van het project uitgevoerd door de projectleider. De co-projectleider heeft vooral inhoudelijke aansturende taken verricht binnen de werkpakketten waarbinnen zij betrokken is (WP3 en WP4). Laatstgenoemde kosten zijn binnen de betreffende werkpakketten verdisconteerd. Gerealiseerde kosten projectmanagement: Begroot Gerealiseerd Projectmanagement 7.510, ,50 Projectleiderschap 6.600, ,00 Co-projectleiderschap 6.012,50 910,00

16 16 III Kostenoverzicht Cumulatief overzicht Begroting Gerealiseerde projectkosten Restant begroting (A) Voorgaande periode(s) in rapportage periode t/m rapportageperiode (B) (A)-(B) Proof-of-conceptdeel Materiële kosten 7.000,00 35,71 35, ,29 Personele kosten -WP , , , ,00 -WP , , , ,00 -WP , , , ,00 -WP , , , ,00 -WP ,00 950,00 950, ,00 Totaal personele kosten , , , ,00 Overige kosten -projectmanagement , , , ,50 -accountant 4.857,50 0, ,50 -vergaderkosten, reiskosten, secretariaatskosten 2.500,00 829,62 829, ,38 Totaal overige kosten , , , ,38 Onvoorziene kosten 2.543,50 0,00 0, ,50 Totaal Proof-of-conceptdeel , , , ,17 Opschalingsdeel Materiële kosten 7.000, ,00 Personele kosten -WP , ,00 -WP , ,00 -WP , ,00 -WP , ,00 -WP , ,00 Totaal personele kosten , ,00 Overige kosten -projectmanagement , ,50 -accountant 4.857, ,50 -vergaderkosten, reiskosten, secretariaatskosten 2.500, ,00 Totaal overige kosten , ,00 Onvoorziene kosten 2.543, ,50 Totaal Opschalingsdeel , ,50 TOTAAL PROJECT , , , ,67

17 17 Gevraagde subsidie Toegekende subsidie P-o-C-fase ,90 Opgevraagd vorige periode(s) Opgevraagd deze periode: - materiële kosten 21,43 - personele kosten ,40 - overige kosten 497,77 - kosten projectmanagement (100% 7.510,00 subsidiabel) Totaal , ,60 - Nog resterende subsidie ,30 De opgevraagde subsidie kan overgemaakt worden op: Bankrekeningnummer T.n.v. Rijksuniversiteit Groningen Inzake Fac. Letteren o.v.v. INTUIT

18 18 IV Standlijnenoverzicht WP1, WP2, WP3

19 19 WP4,WP5

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW.0405 Tussenrapportage 2: april 20-juni 20 20 juli 20 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 3: juli 2006-september 2006 23 oktober 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 12 januari 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 6: juli 2007-september 2007 26 oktober 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 (aangepaste aanvraag) september 2005 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Eindrapportage Tussenrapportage 8: januari 2008-maart 2008 28 maart 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 11 mei 2005 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 2.0 / Gedetailleerd Activiteitenplan Opschalingsfase 31 januari 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten

Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten Contactpersoon Lars Paardekooper E l.paardekooper@geonovum.nl T 06 51 63 83 57 Datum 22 juni 2017 In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel

Nadere informatie

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen Ton Koet & Willy Weijdema In dit artikel

Nadere informatie

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Kristi Jauregi & Renée Filius Wat is internationaal onderwijs? Internationaal onderwijs verschilt van nationaal onderwijs: Intercultureel karakter

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Inleiding In de periode maart-mei 2011 is een eindevaluatie gehouden onder alle opleiders die betrokken zijn geweest bij de pilots van WP5, door middel

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Juni 2012

Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Het project InterRAI Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de direct betrokkenen bij het project InterRAI maar ook voor alle belangstellenden binnen de betrokken organisaties. Mogelijk

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Doel: uitwisselen van kennis en ervaring 11 februari 2015 ZorgEssentie / Dock4& Waar staan we met de proefimplementatie? Vanaf september 2014 zijn alle pilotorganisaties

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AHB Naam projecteigenaar: Sophia van Hattum Naam andere betrokken docenten (die uren

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Dia 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Groepswerk. Dia 4 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Dia 3.

Dia 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Groepswerk. Dia 4 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Dia 3. Het leerpad Minerva Elise studiedag e-leren Het leerpad in Minerva (Dokeos) Presentatie 14 september 2006 1. Voorgeschiedenis 2. Herontwerp van de cursus 3. Elektronische versie van cursus in leerpad 4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en achtergronden Leesvaardigheid 33

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en achtergronden Leesvaardigheid 33 Inhoudsopgave 1 Inleiding en achtergronden 15 1.1 Doel en leeswijzer 15 1.2 Communicatief modernevreemdetalenonderwijs 17 1.3 Onderwijs in de onderbouw 18 1.3.1 Inleiding 18 1.3.2 Aansluiting basisonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture INTERN 119209 (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015 TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN Utrecht, december 1. Vooraf Per 1 mei heeft het Regieorgaan zijn eindevaluatie met betrekking tot het proces Duurzame Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Programma: Wie zijn wij? Taalbeleid Radboud Universiteit Nijmegen Nascholing

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013.

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. IPMA NL wil u regelmatig door middel van deze Q&A's informeren over de voorbereiding

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing International Office Saxion University of Applied Sciences

Nadere informatie

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie