ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT"

Transcriptie

1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW Tussenrapportage 1: december 2005-maart april 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Maastricht Universiteit Utrecht

2 2 Inhoudsopgave I INLEIDING... 3 II PROJECTVOORTGANG... 4 A. ALGEMEEN... 4 B. PER WERKPAKKET... 5 Voortgang en resultaten WP1: Toetsen... 5 Gerealiseerde personele kosten WP1:... 6 Opgeleverde documenten WP1:... 7 Voortgang en resultaten WP2: Oefenen... 7 Gerealiseerde personele kosten WP2:... 9 Opgeleverde documenten WP2: Voortgang en resultaten WP3: Begeleiden Gerealiseerde personele kosten WP3: Opgeleverde documenten WP3: Voortgang en resultaten WP4: Didactiek Gerealiseerde personele kosten WP4: Opgeleverde documenten WP4: Voortgang en resultaten WP5: Techniek Gerealiseerde personele kosten WP5: Opgeleverde documenten WP4: C. PROJECTMANAGEMENT III KOSTENOVERZICHT CUMULATIEF OVERZICHT GEVRAAGDE SUBSIDIE IV STANDLIJNENOVERZICHT WP1, WP2, WP WP4,WP

3 3 I Inleiding Dit is de eerste tussenrapportage over de voortgang van het SURF OVP-project INTUIT. De rapportage heeft betrekking op de periode december 2005 t/m maart In enkele gevallen wordt gerapporteerd over zaken die in de loop van april 2006 hun beslag hebben gekregen (bijv. planning pilots), omdat het zinnig leek hiervan alvast verslag te doen o.a. met het oog op de Intake Review, die is gepland op 24 mei a.s. De kostenverantwoording is echter gebaseerd op uren en overige kosten t/m maart In de rapportage wordt ingegaan op de opstartfase van het project, de voortgang en de eerste behaalde resultaten. Het algemene deel van de voortgangsrapportage (Hoofdstuk II.A), het kostenoverzicht en de standlijnenoverzichten zijn opgesteld door de projectleider. De informatie over de specifieke voortgang per werkpakket (Hoofdstuk II.B) is samengesteld door de instellingscontactpersonen en de projectleider samen. Alle documenten waarnaar wordt verwezen in de tekst zijn beschikbaar op de interne website van het project (SURFGroep INTUIT, https://www.surfgroepen.nl/sites/intuit, toegang uitsluitend voor projectleden en andere betrokkenen). Kopieën hiervan en allerlei andere informatie m.b.t. het project zullen binnenkort beschikbaar zijn via de publieke projectsite waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd op het adres: Er is naar gestreefd om de voortgangsrapportage conform de richtlijnen van SURF in te richten. Hiertoe is door de projectleider een sjabloon opgesteld dat aansluit bij de structuur van het voor het project geldende Controlling Document. Indien mocht blijken dat nadere informatie t.a.v. bepaalde punten is gewenst, zijn we uiteraard bereid deze achteraf te verstrekken en het formaat voor toekomstige rapportages aan te passen. De eerste fase van een project is vaak cruciaal voor het welslagen ervan. Dit geldt zeker voor dit SURF-project, waarbij in een relatief korte periode van een jaar de haalbaarheid moet worden aangetoond van een onderwijsconcept dat gebruik maakt van onderwijstechnologieën waarmee binnen de instellingen nog niet veel ervaring bestaat. Als de fase waarover wordt gerapporteerd een graadmeter is (goede samenwerking, veel werk verzet, interessante programma s, nieuwe contacten), dan is een goede basis gelegd voor een geslaagde uitvoering van het project. Sake Jager Projectleider INTUIT Alessandra Corda Co-projectleider INTUIT 30 april 2006

4 4 II A. Algemeen Projectvoortgang Het project is goed uit de startblokken gegaan. In december 2005 is een behoeftenanalyse uitgevoerd door de hoofduitvoerders van WP4 (Didactiek), waarvan de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst van het project in januari. Deze bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door alle projectuitvoerders, was zeer geslaagd doordat de deelnemers elkaar persoonlijk konden leren kennen en nog tijdens de bijeenkomst konden beginnen met het plannen van de activiteiten voor de komende periode. De afspraken werden verder bestendigd tijdens het projectoverleg tussen de coördinatoren (tweemaal in de rapportageperiode) en de onderlinge contacten tussen de hoofduitvoerders van ieder werkpakket. Heel nadrukkelijk werd gevraagd om vooral de planning van de pilots (inhoud, doelgroep, data) centraal te stellen in het onderlinge overleg omdat uit eerdere ervaringen is gebleken dat de uitvoering van de pilots bijzonder kritisch is voor projectuitvoering binnen de gestelde termijnen. Het resultaat is dat voor de werkpakketten Toetsen (WP1), Oefenen (WP2) en Begeleiden (WP3) de pilots voor de eerste fase zijn gepland. Voor elk van deze werkpakketten zijn diverse pakketten door de docenten beoordeeld op bruikbaarheid voor het project. Binnen elk werkpakket is vervolgens bepaald met welke pakketten de pilots zullen worden uitgevoerd. Het minst eenvoudig bleek dit af te bakenen te zijn voor WP2 Oefenen, waar het aanbod verreweg het grootst is. Een interessant aspect is dat de keuze van bepaalde software heeft geleid tot contacten met verschillende commerciële en niet-commerciële partners (CINOP, SLO, Lancaster University, Global English, etc.). Door de kritische massa van het project (zes deelnemende Talencentra) is INTUIT een interessante partij voor deze partners. Voor de afzonderlijke Talencentra lijkt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen m.b.t. de verschillende applicaties nu al meerwaarde te bieden. Over het geheel genomen verloopt de progressie binnen WP1, WP2 en WP3 volgens schema. Hoofddoel van het project is om een ICT-geïntegreerde leeromgeving te ontwikkelen en te implementeren waarbinnen verschillende van de geteste programma s een plaats krijgen. Dit betekent dat het gebruik in samenhang met het leerconcept en de overkoepelende Blackboard-omgeving moet worden geïmplementeerd. In de volgende fase van het project zal daarom specifiek aandacht worden geschonken aan de integratie van de verschillende onderdelen. Dit is al in gang gezet doordat alle instructies voor studenten t.a.v. het gebruik van de desbetreffende programma s in Blackboard zullen worden geplaatst. Wederzijdse toegang tot de Blackboardcursussen zal via gastaccounts worden geregeld, waardoor het delen van leerstof wordt vereenvoudigd. Het overkoepelend concept, het bevorderen van autonoom taalleren op basis van CEF, moet de komende tijd verder gestalte krijgen. In dit verband is aan het team didactiek (WP4) gevraagd om de docenten te ondersteunen bij het ontwerpen van cursussen binnen Blackboard waarbinnen de cursisten zo zelfstandig mogelijk de leerstof kunnen doorlopen met terugkoppelingsmomenten (virtueel of face-to-face) tussen docenten en studenten, mogelijkheden voor differentiatie afhankelijk van de verworven of te verwerven competenties (bijvoorbeeld als uitkomst van de diagnostische toets), etc. Door het didactisch concept te koppelen aan cursussen waarbinnen de pilots worden uitgevoerd en uit te werken binnen het Blackboardgebied van de cursus wordt de relevantie van de didactische begeleiding verhoogd. De uitvoering van deze taken binnen WP4 is pas onlangs van start gegaan en zal in eerste instantie bij de partners aan de RUG en UL worden uitgevoerd. Daarnaast is aan de didactische begeleiders gevraagd om een scholingsaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de uitkomsten van de behoeftenanalyse. Er is o.a. behoefte aan verdere scholing over hoe je cursisten goed via een digitale leeromgeving kunt begeleiden (voor het talenonderwijs is interactie in de klas nog steeds de belangrijkste vorm van begeleiding). Een aandachtspunt is verder dat het minder zinvol is om de scholing geheel af te stemmen op de huidige docentuitvoerders binnen het project, maar eerder op de grotere groep navolgers binnen de instellingen. WP5 (Techniek) is in de eerste fase van het project vooral benut om de technische voorzieningen voor uitvoering van het project te realiseren (website, groupware, online urenadministratie). Er zijn daarnaast belangrijke stappen gezet voor aanpassingen aan specifieke talenprogrammatuur. Dit geldt o.a..voor Ellips dat in samenwerking met SURF en SURFnet geschikt zal worden gemaakt voor authenticatie m.b.v. A-Select. Tevens zijn aan het Europees Taalportfolio (SLO) op ons verzoek aanpassingen doorgevoerd door de ontwikkelaar om het geschikt te maken voor de doelgroepen binnen INTUIT.

5 5 Tijdens de eerste fase van het project bleek dat het onderlinge contact tussen de docenten een zeer positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van de projectresultaten. Hoewel het lastig is om bijeenkomsten te plannen waarbij alle projectdeelnemers aanwezig kunnen zijn is besloten om in het najaar een extra projectconferentie te beleggen. Daarnaast zijn alle projectuitvoerders ingeschreven bij de SURFGroep INTUIT, waardoor een goede uitwisseling van informatie via documenten en onderlinge communicatie kunnen worden gefaciliteerd. Overzicht centrale projectactiviteiten (exclusief lokale of bilaterale activiteiten) Datum Activiteit 17 januari 2006 Projectbijeenkomst (projectteam) 26 januari 2006 Startbijeenkomst alle betrokkenen 27 januari 2006 Deelname aan studiedag Digitale Talenpractica (projectteam en verschillende docenten) 17 februari 2006 Overleg A-Select RUG, SURF, SURFnet 14 maart 2006 Projectbijeenkomst (projectteam) 11 april 2006 Videoconferencinginstructie projectteam (online) 25 april 2006 Overleg SURF, SURFNet, Ellipspartners over A- Select 28 april 2006 Overleg TalenTransit B. Per werkpakket Voortgang en resultaten WP1: Toetsen Uitvoerders: RUG en RU De uitkomsten van de behoeftenanalyse en overleg tijdens en na de startconferentie gaven aan dat behoefte bestaat aan diagnostische toetsinstrumenten die een breed spectrum van de taalvaardigheid afdekken. De keuze van tools werd bepaald door de noodzaak om het actieve gebruik van het Engels (zowel geschreven als gesproken) te kunnen beoordelen tot en met niveau C2 op de CEFschaal. Dialang, ontwikkeld door de Raad van Europa, is een breed erkend instrument hiervoor. Omdat Dialang geen spreekvaardigheid toetst zijn de partners op zoek gegaan naar een complementair programma met een spreekvaardigheidscomponent. Gedacht wordt dat Set-10, op grond van demonstraties en overlegrondes met Jan Plooij (CINOP), hiervoor een geschikt instrument is. De voordelen van Dialang en Set-10 zijn dat ze zonder grote wijzigingen kunnen worden ingepast voor formatieve toetsing in de lopende taalprogramma s. Beide tools zijn uitgebreid getest en gevalideerd. Bovendien zijn ze gecalibreerd voor CEF Uiteraard moeten de studenten wel bekend worden gemaakt met de principes en uitgangspunten van CEF. Hierin wordt binnen de pilots voorzien. Contact met Lancaster University en CINOP heeft uitgewezen dat de programma s de komende tijd beschikbaar zijn voor het onderwijs. Met name over de status van Dialang bestond onduidelijkheid. Dit is opgehelderd. Lancaster heeft aangegeven dat wordt gewerkt aan een commerciële versie van het programma. Deze zal niet binnen het bestek van het project beschikbaar komen, waardoor we zijn aangewezen op de huidige web-gebaseerde Java-versie van Dialang. Uit eerder gebruik binnen de Hanzehogeschool en de RUG is gebleken dat gebruik van deze versie met een aantal beperkingen heel goed mogelijk is (vgl. presentatie Haines tijdens de startconferentie; verslag en PP-presentatie beschikbaar op website). Voor Set-10 geldt dat onlangs, naast de reeds langer bestaande telefonisch afgenomen test, begin 2006 een web-gebaseerde variant beschikbaar is gekomen. Deze wordt in de pilot opgenomen. De grootste uitdaging bestaat erin om deze instrumenten in te zetten voor formatieve doeleinden binnen een setting met een hoge mate van autonomie voor cursisten (studenten en stafleden). Om dit uit te proberen wordt een modelraamwerk ontwikkeld voor gebruik van de tools op de twee betrokken locaties (RUG en RU). In pilot 1 zullen de instrumenten afzonderlijk worden gebruikt, in pilot 2 zullen ze na nauwkeurige afstemming gezamenlijk worden ingezet. Zie het voortgangsverslag INTUIT WP1 Dialang progress report April (punt 4)en de pilotbeschrijvingen voor nadere details. Tijdens de eerste pilot halverwege mei zal de software worden getest met relevante studentgroepen op de twee locaties (RUG: Dialang en RU: Set-10)

6 6 Dialang: lees- en schrijftoetsen, voorzien van gedetailleerde instructies voor studenten (in Blackboard) Groep: ca e -jaars studenten Rechten Set-10: telefoonversie en webversie Groep: ca 40 BAMA pre-masters (Biomedici of Bedrijfskunde), 20 voor de telefoonversie en 20 voor de webversie Voortgang WP1 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. and b. complete a. Behoeftenanalyse Trials of software at b. Selectie en beoordeling software each location. Communication with providers of tools. 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Per pilot en/of programma: i. Inhoudelijke aanpassingen ii. Maken van draaiboek voor docenten en studenten iii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iv. Evaluatie a. Detailplanning complete, but further details to be worked out through (b.i)draaiboek (in progress). Other activities not yet started. All under development. We are in the early stages of communication with the groups of students for the first pilot. Meeting of RUG/RU took place in Zwolle on to complete detailed planning. Summarised on SURF site, seeprogress report April. 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie a. complete b. in progress c. not started Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURFGroepen en projectwebsite See SURF site for presentation ppt on Dialang. 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF a. in progress b. in progress Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Meetings on 17.1 and This report. Gerealiseerde personele kosten WP1: WP1 Toetsen Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.178, ,00 Behoeftenanalyse 1.614, ,00 Selectie en beoordeling software 2.564, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering ,00 780,00 Detailplanning 1.282,00 780,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.020,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.004,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.576,00 0,00 Evaluatie 2.780,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.020,00 0,00

7 7 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.004,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.576,00 0,00 Evaluatie 2.780,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie 9.715, ,00 Startconferentie 3.120, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.475,00 955,00 Slotconferentie 3.120,00 0,00 Overleg en rapportage 3.753,00 834,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP1: PowerPoint presentatie Dialang en Taalportfolio s Startbijeenkomst Utrecht Verschillende beschrijvingen en Powerpoint Presentatie SET-10 Dialang progress report April Pilotbeschrijvingen Voortgang en resultaten WP2: Oefenen Uitvoerders: UvT en UM De conceptvragenlijst behoeftenanalyse is door de projectmedewerkers van Tilburg en Maastricht in een gezamenlijk overleg besproken en van feedback voorzien. De definitieve vragenlijst behoeftenanalyse is vervolgens door beide instellingen apart ingevuld. De startconferentie is bijgewoond en een docent van Tilburg heeft een presentatie verzorgd over de wijze waarop men in Tilburg het programma Ellips, in combinatie met de toetsfunctie van Blackboard, inzet voor remediëring van grammatica. Uit de behoeftenanalyse en de discussie tijdens de startconferentie kwam naar voren dat op het gebied van oefenen van taalvaardigheid er voor studenten met name behoefte bestaat aan softwareprogramma s voor algemeen academische vocabulaireverwerving, idealiter geïntegreerd in leesen schrijfvaardigheidstraining. Voor universitaire medewerkers en docenten liggen de behoeften meer op het gebied van softwareondersteuning bij spreek- en schrijfvaardigheid. Wat betreft spreekvaardigheid is er behoefte aan middelen ter ondersteuning van de organisatie van feedback, bij schrijfvaardigheid ligt de nadruk op het structureren van academische teksten. Verder bleek er voor zowel studenten als docenten behoefte aan oefenmateriaal voor training van uitspraak. Grammatica scoorde onverwacht laag. De aanwezigen vermoedden dat er wel behoefte is aan training van grammatica maar dat er minder behoefte is aan nieuwe programma s daarvoor aangezien er al vrij veel softwareprogramma s bekend zijn voor dit onderdeel. Tijdens een tweede gezamenlijk overleg is besproken hoe een overzicht kon worden verkregen van programma s die training van de hiervoor genoemde taalvaardigheidsaspecten ondersteunen en is een voorlopige groslijst gemaakt van programma s die nader bestudeerd moeten worden met het oog op een mogelijke pilot ermee. Op basis van de uitkomsten van de behoeftenanalyse is vooral gezocht naar software ter ondersteuning van academische vocabulaireverwerving, uitspraaktraining, en programma s waarin de diverse taalvaardigheidsaspecten geïntegreerd aan bod komen. Om de diverse programma s op een vergelijkbare manier te kunnen beoordelen is een checklist gemaakt voor de beschrijiving ervan. Groslijst software (in ontwikkeling): English discoveries, Edusoft Global English, GlobalEnglish Corporation Ellips, modules uitspraaktraining, RuG Ellips, Academic Writing 2, UL Ellips, modules grammatica, UvT Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist / pilot (Maastricht)

8 8 Academic Wordlist (AWL), highlighter & gapmaker, Averil Coxhead Voycabulary English language developement for pre-mba students, Maastricht Eurofluent, European Speech Practising Tool Linguator Evaluatie / checklist / pilot (Tilburg) Evaluatie / checklist (Tilburg) Evaluatie / checklist (Maastricht) Nog niet beschikbaar Nog niet bekeken Er is een keuze gemaakt voor twee pilots die in het voorjaar van 2006 kunnen plaatsvinden. In Maastricht wordt in mei / juni 2006 een pilot uitgevoerd met de grammaticamodules in Ellips, in Tilburg wordt in de periode maart mei 2006 een pilot uitgevoerd met de AWL. Voor beide pilots is / wordt een draaiboek gemaakt. Verder is met de producenten van het programma Global English contact gelegd. In het voorjaar van 2006 wordt dit materiaal door meerdere projectmedewerkers nader bestudeerd middels proefaccounts die hiervoor zijn aangevraagd. Op 20 juni 2006 zullen de medewerkers van Global English in Tilburg een demonstratie verzorgen voor projectmedewerkers van Intuit. Vervolgens zal worden besloten of in het najaar van 2006 een pilot met Global English kan worden opgezet. Ook met de producenten van Eurofluent is contact gelegd. Met materiaal wordt momenteel uitgetest, een pilot in het najaar behoort tot de mogelijkheden. Maastricht overweegt een pilot met door hen zelf ontwikkelde materialen voor English language development voor pre-mba-studenten dat bewerkt zal moeten om het te kunnen aanbieden in Blackboard / Ellips. In Tilburg is in deze periode met name aandacht besteed aan interne disseminatie. Binnen de afdeling Engels van het Talencentrum zijn meerdere docenten betrokken bij de uitvoering van de pilots. De verschillende afdelingen van het Talencentrum en de Dienst Studenten Zaken zijn geïnformeerd over het Intuitproject en ook docenten van de faculteiten waarvan studenten meedoen aan de pilots zijn op de hoogte gebracht. Voor de presentatie van Global English worden naast het Intuitteam ook medewerkers van de UvT uitgenodigd die zich bezighouden met internationalisering, waaronder de rector. Ook in Maastricht zijn de medewerkers van de drie secties (Engels, Nederlands, Moderne vreemde talen) geïnformeerd over het project en heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden over de aanschaf van een digitaal talenlab en een digitale leeromgeving. Verder is in diverse overleggen met externe partners aandacht besteed aan het Intuitproject: Vergadering met internationale partners van het LEONARDO project English for Health Sciences, december 2005 Studiedag digitale talenlabs en webgebaseerde taalleeromgevingen, 27 januari 2006 NUT vergadering, 17 maart Naast de gezamenlijke aanwezigheid op de startconferentie zijn de projectmedewerkers van het werkpakket Oefenen twee maal fysiek bij elkaar geweest voor overleg. Op alle projectoverleggen is het werkpakket Oefenen vertegenwoordigd door één van de twee instellingscoördinatoren. Tussendoor is zeer regelmatig per telefoon of overleg gepleegd met elkaar en met de projectleiding. Voortgang WP2 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Selectie en beoordeling software voltooid bezig Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen: voltooid Groslijst software, evaluatierapport software docenten, softwareselectie: gedeeltelijk voltooid Meeste checklists zijn deels ingevuld

9 9 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Pilot AWL i. Maken van draaiboek voor docenten en studenten ii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iii. Evaluatie voltooid bezig Werkplan pilots Per pilot en/of programma: Gebruiksinstructies en onderwijsmateriaal Draaiboek voor docenten en studenten Vragenlijst evaluatie, evaluatierapport, verslag pilot Lijst van verbeterpunten c. Pilot grammaticamodules i. Maken van draaiboek voor docenten en studenten ii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iii. Evaluatie nog niet gestart voltooid nog niet gestart d. Mogelijk pilot Global English nog niet gestart e. Mogelijk pilot pre-mba materials: in voorbereiding in voorbereiding 3. Disseminatie a. Startconferentie Bijgewoond; docent Tilburg heeft presentatie verzorgd. Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURF- Groepen en projectwebsite Deels toegevoegd. b. Informatievoorziening: c. Slotconferentie 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF Bezig Nog niet gestart Voltooid voltooid Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Gerealiseerde personele kosten WP2: WP2 Oefenen Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.412, ,00 Behoeftenanalyse 1.668, ,00 Selectie en beoordeling software 2.744, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering , ,00 Detailplanning 1.372,00 888,00 Fase , ,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.380,00 740,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.076,00 444,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.972,00 0,00 Evaluatie 2.960,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00

10 10 Inhoudelijke aanpassingen 5.380,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.076,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.972,00 0,00 Evaluatie 2.960,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie , ,00 Startconferentie 3.336, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.700, ,00 Slotconferentie 3.336,00 0,00 Overleg en rapportage 3.996,00 444,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP2: checklist software (format) evaluatie English Discoveries (checklist) evaluatie Ellips uitspraakmodules (checklist) evaluatie Ellips Academic Writing (checklist) Draaiboek Pilot AWL (Tilburg) Draaiboek Pilot Ellips grammatica (Maastricht) Evaluatie Ellips grammatica (Maastricht) Voortgang en resultaten WP3: Begeleiden Uitvoerders: UL en UU Uit de behoefteanalyse kwam naar voren dat er weinig behoefte lijkt er te zijn voor bepaalde onderdelen van het ELP, zoals het in kaart brengen van leerervaringen (taalbiografie) of zelfbeoordeling volgens can-do statements. De bekendheid met het ELP is echter niet erg groot. Ook is minder behoefte aan het houden van een intake aan het begin van de cursus (wellicht op praktische gronden). Doelgroepen voor de pilots zijn BA (UU) en MA (UL) studenten in kortlopende cursussen, hetgeen meteen een vraag met zich mee brengt: is het taalportfolio een geschikt instrument voor begeleiding bij korte cursussen? De pilots moeten in eerste instantie deze vraag beantwoorden. Scholing docenten en bekendmaking met mogelijkheden digitale taalportfolio s heeft veel tijd in beslag genomen. Mede daarom is gekozen om de eerste pilot alleen via de digitale taalportfolio s te ondersteunen en niet ook via een Blackboard-cursus. De pilot aan de UU wordt gedaan met een andere digitale taalportfolio dan die van UL. UL heeft gekozen voor de online taalportfolio van versie hoger onderwijs, en met de SLO en het bedrijf Better Be afgesproken om enkele kleine aanpassingen door te voeren. UU heeft gekozen voor e-elp (Engelstalig), omdat veel studenten in hun groep geen Nederlands spreken. E-ELP heeft echter als nadeel dat docent geen inzicht heeft in de resultaten van de studenten. Met SLO en Better Be zijn tevens contacten geweest voor een Engelstalige versie van de Nederlandstalige Europeestaalportfolio. Tevens zijn er contacten geweest met de Hanze Hogeschool, die eerder betrokken is geweest bij een DU-project waarin het Europeestaalportfolio is toegepast. De projectleider (Hanneke Barents) heeft veel belangstelling voor samenwerking. Voortgang WP3 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Selectie en beoordeling software Voltooid Voltooid Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen Groslijst software, evaluatierapport software docenten, softwareselectie

11 11 2. Uitvoering a. Detailplanning b. Per pilot en/of programma: i. Inhoudelijke aanpassingen ii. Maken van draaiboek voor docenten en studenten iii. Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling iv. Evaluatie 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie Voltooid Nog niet gestart Nog niet gestart Voltooid Nog niet gestart Werkplannen pilots UL en UU Presentaties en verslagen Ontwikkeld materiaal en documentatie op SURFGroepen en projectwebsite Bij UL heeft interne disseminatie plaatsgevonden: bij de opleiding Italiaans is een project gestart waarin met het taalportfolio wordt gewerkt. 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportages SURF Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen en evaluaties Gerealiseerde personele kosten WP3: WP3 Begeleiden Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 4.160, ,00 Behoeftenanalyse 1.560, ,00 Selectie en beoordeling software 2.600, ,00 Afronding voorbereidingstraject 0,00 0,00 Uitvoering ,00 520,00 Detailplanning 1.300,00 520,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.200,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.040,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.720,00 0,00 Evaluatie 2.600,00 0,00 Afronding pilots fase1 0,00 0,00 Fase ,00 0,00 Inhoudelijke aanpassingen 5.200,00 0,00 Maken van draaiboek voor docenten en studenten 1.040,00 0,00 Uitvoering pilot met cursisten aan eigen instelling 5.720,00 0,00 Evaluatie 2.600,00 0,00 Afronding pilots fase2 0,00 0,00 Disseminatie 9.490, ,00 Startconferentie 3.120, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.250,00 260,00 Slotconferentie 3.120,00 0,00 Overleg en rapportage 3.510, ,00 Afronding P-o-C 0,00 0,00 Opgeleverde documenten WP3: Evaluaties bestaande taalportfolio s 1) Evaluatie Dilaport (UU) 2) Evaluatie Eaquals (UU) 3) Evaluatie eelp UU 4) Evaluatie eelp UL 5) Evaluatie Europeestaalportfolio UU

12 12 6) Evaluatie Europeestaalportfolio UL 7) Evaluatie e eportfolio (UL) 8) Evaluatie Language Portfolio for Adults (UL) Pilotbeschrijvingen Voortgang en resultaten WP4: Didactiek Uitvoerders: UL en RUG De bovengenoemde behoeftenanalyse is ontwikkeld en afgenomen door de uitvoerders van WP4. Er is een format ontwikkeld op basis waarvan de stand van zaken m.b.t. het cursusaanbod in verschillende talencentra is bepaald. Daarnaast zijn vragenlijsten ontworpen voor WP1 t/m WP4, om de behoeften van de instellingen in kaart te brengen. De resultaten van de vragenlijsten zijn gepresenteerd op de startbijeenkomst. Daarna is geïnventariseerd welke vormen van docentprofessionalisering nodig zijn. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er redelijke bekendheid bestaat met algemene ICT-toepassingen, maar dat de didactiek meer aandacht nodig heeft. Voor wat betreft de ELO zou men graag willen leren deze effectiever in te zetten. Er is behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes: wat wel/niet met ELO te ondersteunen? Met digitale begeleiding via een ELO bestaat weinig ervaring. Om op deze aspecten in te spelen wordt aan de RUG een modelcursus ontwikkeld in Blackboard, die integraal of gedeeltelijk door andere instellingen kan worden hergebruikt (na aanpassingen). De cursus is gebaseerd op het onderwijs dat aansluit bij de in het kader van WP1 ontwikkelde pilots. Daarnaast wordt een Blackboardcursus ontwikkeld specifiek voor docenttraining aan de bij het project betrokken instellingen. Voortgang WP4 Taak Status Resultaat Commentaar 1. Voorbereiding a. Behoeftenanalyse b. Inventarisatie beschikbaar scholingsmateriaal 2. Uitvoering a. Ontwerp en ontwikkeling scholingstraject b. Scholing en begeleiding docenten c. Evaluatie 3. Disseminatie a. Startconferentie b. Interne en externe informatievoorziening c. Slotconferentie 4. Overleg en rapportage a. Projectoverleg b. Rapportage SURF Voltooid Voltooid Nog niet gestart Enquête, enquêteresultaten, programma van eisen Docentcursus in Blackboard. Begeleiding docenten bij gebruik Blackboard. Presentaties en verslagen Tussenrapportages en eindrapportage SURF Verslagen Gerealiseerde personele kosten WP4: WP4: Didactiek Begroot Gerealiseerd Proof of Concept (jr 1) , ,00 Voorbereiding 7.192, ,00 Behoeftenanalyse 4.968, ,00 Inventarisatie beschikbaar scholingsmateriaal 2.224, ,00 Uitvoering ,00 0,00 Ontwerp en ontwikkeling scholingstraject ,00 0,00 Scholing en begeleiding docenten 6.950,00 0,00 Evaluatie 2.224,00 0,00 Disseminatie 5.924, ,00 Startconferentie 1.112, ,00 Interne en externe informatievoorziening 3.700,00 0,00 Slotconferentie 1.112,00 0,00

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m.

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m. X@m! Implementatieproject digitale toetsing RUG Implementatieplan Detailplanning Uitvoerder: Educational Support and Innovation i.s.m. Faculteiten 25 januari 2013 Versiebeheer Datum Titel en documentnaam

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Afstudeerproject Jan Zwaan 20061368

Voortgangsverslag. Afstudeerproject Jan Zwaan 20061368 Afstudeerproject Jan Zwaan 20061368 Een voortgangsverslag van de competentiegerelateerde ontwikkelingen gedurende het afstudeertraject dat IDM-student Jan Zwaan heeft uitgevoerd bij Compass Group BV Voortgangsverslag

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Auteurs Kenteq Synergetics : Dries Pruis : Theo Hensen Versie Datum : 1.0 : 14 november 2008 Project van Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond en innovatie

Nadere informatie