Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten"

Transcriptie

1 Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten B. Dado & R. Dahmen Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten De belangrijkste kenmerken van succesvolle ICT-projecten kans op succes te vergroten Barbera Dado Roos Dahmen :53

2 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten DebelangrijkstekenmerkenvansuccesvolleICT2projectenindefinanciëlesectoren mogelijkeinterventiesomdekansopsuccestevergroten (SamenvattingvandeafstudeerthesisinhetkadervandeopleidingExecutiveMBA Food&FinanceaanNyenrodeBusinessUniversiteit) BarberaDadoenRoosDahmen Vormgevingomslag:Ridderprintgrafischbedrijf Illustraties:ArthurWigbout/www.onlineillustrator.com Fotografie:ClarissaBarbosa,WoutervanBelle,RoosDahmen Tekstengeredigeerd:JolandaFaber ISBN Dezethesisistotstandgekomenmededankzijdesteunenmedewerkingvan: 2013,B.E.Dado,R.G.M.Dahmen.Uitgegevenineigenbeheer.Allerechten voorbehouden.nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineen geautomatiseerdgegevensbestanden/ofopenbaargemaaktinenigevormofopenige wijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamenofopenigeandere manierzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingenvermeldingvandeauteurs. Auteurshebbenzichmaximaalingespannenomallerechtenophetinditboekgebruikte bronmateriaalteregelen.personendiemenenrechtentekunnendoengeldenopdit materiaalkunnenzichinverbindingstellenmethen.

3 Kaleidoscope+voor+succesvolle(ICTprojecten DebelangrijkstekenmerkenvansuccesvolleICTprojectenin definanciëlesectorenmogelijkeinterventiesomdekansop succestevergroten Ditiseensamenvattingvandeafstudeerthesisinhetkadervandeopleiding ExecutiveMBAinFood&Finance,NyenrodeBusinessUniversity BarberaDadoenRoosDahmen BegeleiddoorOnnoVerstegenMBA(DeltaLloyd),HansvanderZwaag(PGGM), enprof.dr.bertkersten(nyenrodebusinessuniversiteit)

4

5 Samenvatting Inonzeafstudeerthesis,waarvanditboekeensamenvattingis,zijndebelangrijkste kenmerkenvansuccesvolleict2projectenverzameld.tevenszijninterventies geïdentificeerdwaarmeedekansopsuccesvoorprojecten,voordatzebeginnenof gedurendedelooptijd,verhoogdkanworden.dezekenmerkenenbijbehorende interventieszijnsamengebrachtineeninstrument,deprojectkaleidoscope.door hetgebruikvandezekaleidoscopedooropdrachtgeversenprojectmanagers wordenict2projectennogsuccesvollertoteengoedeindegebracht. ICTiseenrelatiefjongvakgebied.Indeafgelopentientallenjarenzijngrote2en kleineprojectenmislukt.eenaantalhiervanheefthetnieuwsgehaald.veel projectenookniet.metditonderzoek,isvooreerstintegraalonderzoekgedaan naardebelangrijkstekenmerkenvansuccesvolleict2projecten.ditonderzoek levertdaarmeeeenbelangrijkebijdrageaanhetvakgebied. Hetonderzoekkendeeenaantalfases.Eerstismetdeopdrachtgeversde managementvraagvastgesteld,diealsleidraadheeftgediendvoorditonderzoek. Vervolgensismetexpertsgesprokeneniseenverkenningindeliteratuur uitgevoerd.nadezevoorzichtigeeerstebestuderingvanbestaande wetenschappelijkeliteratuurenonlangsafgeslotenonderzoekenophetgebiedvan ICT2projecten,isdeonderzoeksvraaggedefinieerdeniseenconceptueelmodel beschreven.aandehandvanditmodelisvervolgonderzoekgestructureerdenzijn zevenhoofdhypothesesopgesteld. Indetweedefasevanhetonderzoek,hetliteratuuronderzoek,isgeconstateerddat ophetgebiedvansecict2projectenindeafbakeningvandefinanciëlesector, weinigwetenschappelijkeliteratuurbeschikbaaris.ookisgeconstateerddatover opdrachtgeversvanict2projectengeenwetenschappelijkmateriaalbeschikbaaris. Hetliteratuuronderzoekisdaaromverbreednaarhetvakgebiedprojecten. Indederdefaseiseenexploratiefonderzoekuitgevoerddoorhetopstellenvaneen vragenlijstendezeisuitgezetonder1200respondenten.eenkleine400personen hebbendevragenlijstingevuld.hetexploratiefonderzoekisinhetict2vakgebied uitgevoerd. Deresultatenvandezeonderzoekenzijnvervolgenssamengebrachtineen synthese.daarinzijnconclusiestenopzichtevandehypothesesgetrokkenende antwoordenopdemanagement2enonderzoeksvraaggeformuleerd. 1

6 Uitdeverschillendeonderzoekenisnaarvorengekomendatdebelangrijkste kenmerkenvansuccesvolleict2projectenzowelinharde2alszachtefactorenzitten. EensuccesvolICT2projectdientresultaatopteleveren,optijdklaartezijn,vaneen zekerekwaliteittezijnenbinnenbudgetteblijven.daarbijmaakthetnietzoveeluit watdedoelstellingvanhetprojectis.daarmeebedoelenwedateendirecte2of indirecterelatiemetdestrategievanhetbedrijfgeendoorslaggevendefactorisom ereensuccesvolprojectvantemaken. HetblijktdatsuccesvolleICT2projectenzichookkenmerkendooreengoedesturing, zoweldoordeopdrachtgeveralsdoordeprojectmanager.deopdrachtgevermoet daarbijiniedergevaloverdecompetentiesbeschikken opresultaatsturen en betrokkenheidcreëren.dezelaatstecompetentieisindebreedstezindeswoords. Voorprojectmanagerszijndebelangrijkstecompetenties organiseren, pragmatisch, toegewijd, realistisch, standvastig en stimulerend. Hetgebruikvanontwikkel2enprojectmethodiekeniseenkenmerkvoorsuccesvolle ICT2projecten.Wehebbengeenonderscheidkunnenvindeninhetgebruikvande eneofdeanderemethodevoordeverklaringvanhetsuccesvanhetproject. Ookdeoptimalehechtheid(groepsdenken,samenwerken,elkaaraanvullen,bereid zijnvoorelkaarietsextra stedoen)vanhetbetrokkenteamiseenbelangrijke indicatorvooreensuccesvolict2project.optimaalhechtbetekentdathetteam goedsamenwerkt,zelfkritischisennietdeverbindingeninteractiemethaar omgevingverliest.aangezienelkprojecteennieuweteamsamenstellingkent,die afhankelijkvandefasegedurendehetprojectooknogkanwisselen,isditeen belangrijkeconstatering.omdehechtheidvaneenteamtebevorderenzijn verschillendeinterventiesbeschikbaar,dieinhetstandaardarsenaalvanelke opdrachtgeverenprojectmanagerhorentezitten. Eensuccesvolprojectteamkentverschillenderollen.Betrekdegebruikerinhet teamzelf,deachterbanvandegebruiker,dearchitectendebeheerafdeling. Dearchitectkanopverschillendemaniereninhetteamwordenbetrokken. Sommigeorganisatieshebbeneensterkontwikkeldbedrijfsinformatieplanen 2planning,informatiemanagersenbusinessarchitecten.Dithelptbijhet doorgrondenvandehuidigeengewenstebedrijfsprocessenendedaarbij benodigdeict.erzijnookorganisatiesdiedeontwikkelingvandezeprocessen overlatenaandeogenschijnlijkewillekeurvanprojectenendedaarbijbetrokken medewerkers.dearchitectzalafhankelijkvandeteamsamenstellingeenmeerof 2

7 minderbelangrijkerolspeleninhetteam.hetbetrekkenvaneenarchitectofhet hebbenvaneendoelarchitectuurisgeenindicatiedathetprojectminder wijzigingenhoeftteondergaan. Hetaantalwijzigingengedurendehetprojectmagnietteveelzijn.Echter,houdals opdrachtgeverenprojectmanagerwelrekeningmetwijzigingengedurendehet project(gemiddeld5à10%vanhettotaleprojectbudget).enigeflexibiliteitom aanvullendeeisenenwensenintekunnenvullenhelptbijhetaccepterenvanhet resultaatdoorgebruikersenbeheer. Integenstellingtotdealgemeengeldendenormiseenprojectnietalmeetbaar succesvolbijimplementatie.uitditonderzoekblijktdatpasgeruimetijdna implementatiemenkanzeggenofhetprojectsuccesvolis.meestalisdatophet momentdathetprojectteamendeprojectmanagernietmeerbetrokkenzijn.een belangrijkkenmerkvoorsuccesvolleprojectenisdebeheerbaarheidvanhet opgeleverderesultaat.hetbetrekkenvanbeheerinhetprojectteamisdanookeen randvoorwaardeinsuccesvolleict2projecten. SamengevatzijndebelangrijkstekenmerkenvansuccesvolleICT2projecten: - erwordteenkwalitatiefresultaatgeleverd,optijd,binnenbudget - deopdrachtgeverenprojectmanagersturenenzijncompetent - hetbetrokkenteam,inclusiefgebruikersenbeheerders,ishecht - hetprojectmaaktgebruikvanmethodenentechnieken,doelarchitectuuren/of architect - hetaantalwijzigingenisklein. Depraktischtoegevoegdewaardevanditonderzoekzitinheteenvoudige instrumentdatbeschikbaarisgekomen.metbehulpvandezekaleidoscopevoor succesvolleprojectenkanopbovenstaandekenmerkenwordenbepaaldwatde huidigestandvanzakenis.peronderdeelworden,afhankelijkvandeaangetroffen situatie,interventiesaangereiktwaarmeeeennietidealesituatiewordtverbeterd. Gecombineerdleverendeuitgangssituatiemetdeinterventieseenhogerekansop eensuccesvolict2projectop. Hetinstrumentisbeschikbaaropwww.projectkaleidoscope.nl. 3

8 Inhoudsopgave VOORWOORD INLEIDING DOELVANHETONDERZOEK DEFINITIES,TERMENENBEGRIPPEN LEESWIJZER ACHTERGRONDENENDOELSTELLINGEN ACHTERGRONDONDERZOEK AANLEIDINGONDERZOEK EERSTEVERKENNING ONDERZOEKSMODEL VRAAGSTELLING WATISEENCONCEPTUEELMODEL? CONCEPTUEELMODELVANDITONDERZOEK CONCEPTUELEMODELNAHETONDERZOEK LITERATUURONDERZOEKENWEBSURVEY CONCLUSIESUITLITERATUUR CONCLUSIESUITDEWEBSURVEY ONDERZOEKSRESULTATEN,DESYNTHESE KENMERKENVANSUCCESVOLLEICT2PROJECTEN EFFECTIEVEINTERVENTIES DISCUSSIE CONCLUSIES BEANTWOORDINGVRAAG AANBEVELINGEN PROJECTKALEIDOSCOPE INLEIDING DERINGVANDEPROJECTOMGEVING DERINGVANPROJECTTECHNIEK DERINGVANPROJECTTEAM DERINGVANPROJECTSUCCES LITERATUURLIJST DEFINITIELIJST BIJLAGEA CHECKS&BALANCES(WORTMANNENKREMER) SIGNALENOPDRACHTGEVERSCHAP(KREMER) PROJECTAANPAK(VANDERZEE) VERBANDPROJECTAANPAKENOMGEVING(REITSMAETAL) CULTUURVANDEORGANISATIE(QUINNENCAMERON)

9 10.6 VERANDERKALEIDOSCOPE(BALOGUNENHOPEHAILEY) STRATEGISCHBELANGVANICT(HENDERSONENVENKATRAMAN) PROJECTMANAGEMENTCOMPETENTIES(STORMENVUIJK) STAKEHOLDERTYPOLOGIE(MITCHELL,AGLEENWOOD) COÖRDINATIESTAKEHOLDERS(MINTZBERG) COMMUNICATIE(DECALUWÉENVERMAAK) TEAMNORMENDOORTEAMVORMING(TUCKMAN) VERANDERINGEN(DECALUWÉENVERMAAK) X2ENY2THEORIE(MCGREGOR) SCHATTENENSTARTENVANEENPROJECT(BOEHM) AANTALWIJZIGINGEN(KULK) TEAMSAMENSTELLING(BELBIN) PSYCHOLOGISCHCONTRACT(WIERDSMAENSWIERINGA) BIJLAGEB.VOLLEDIGOVERZICHTVANALLEKENMERKENUITHET LITERATUURONDERZOEK BIJLAGEC.VOLLEDIGOVERZICHTVANALLEINTERVENTIES BIJLAGED.WEBSURVEY HOOFDHYPOTHESESENDEELHYPOTHESES MATERIAALENPROTOCOL RESULTATEN EXTRAINFORMATIEUITEXPLORATIEVEONDERZOEK

10 Voorwoord NaeenpaarjaarcollegesopNyenrode,ontmoetingen,modulesafsluiten, workshopsensameneenpaperschrijvenwasinhetnajaar2011hetmomentdaar: destartvanonsafstuderen.eenjaarlaterishetresultaater,eendikkethesismet debevindingenvanonsonderzoek.ookisereenprojectkaleidoscope,eennieuw instrumentdatnieuweenbestaandeprojectenhelptomnogsuccesvollertezijn. Ditboekiseensamenvattingvandethesis. BeidenzijnwewerkzaamindeICT,BarberaalsmanagervandeafdelingICTBeheer enontwikkelingbijpggmenroosalsprogrammamanagerbijdeltalloyd.beiden hebbenwedirecteurendiezichzorgenmakenoverhetfalenvanict2projecten. Voorbeidenishetonderdeelvanhetdagelijksewerkomtevoorkomendatergeld wordtuitgegevenzonderbruikbareresultaten,oftijdverstrijktzonderdateenklant geholpenwordt.onzegebruikerwilvandaaglatenrealiserenwatergisterenis bedachtenhetmorgenbeheerdhebbendoordeict2organisatie.onze opdrachtgeverwileenvolwassenict2organisatieeneenvolwassenbusinessdie kostenbewuste,juistekeuzesmaken. Almetalhaddenwesamenredenengenoegomonzekrachtentebundeleneneen intensievesamenwerkingaantegaan. InonsonderzoekwarenweookalopdekaleidoscopevanBalogunenHopeHailey gestuit.aldiscussiërendendelibererendkwamenwevooronseigeninstrumentuit opeenvormdiebestonduitringendiekondendraaieneninverschillendestanden eenanderperspectiefgaf.indatopzichtiscaleidoscopisch,alsineenkeuzevan aspecten,meningen,standpuntenineenbepaalddomeinkenmerkendvoorons onderzoekenonzeconclusie. Wewilleneenaantalmensen,naastallegeïnterviewdeexpertsenrespondenten, speciaalbedankenvoorhunsteuninhetafgelopenjaar.onnoverstegenenhans vanderzwaagdankenwevoorhetgevenvandeopdracht,financiële ondersteuningenvervolgensdescherpeenkritischebegeleiding.behalvedathet afgelopenjaaronsveelnieuweinzichtenheeftgegevenoverict2projectenhopen wemetonsonderzoekenonzeprojectkaleidoscope,eenbijdrageteleverenaan meersuccesvolleict2projecteninonzebedrijven. SpecialedankgaatuitnaaronzebegeleidervanNyenrode,BertKersten.Zonderzijn eindelozegeduld,enthousiasteenstimulerendeop2enaanmerkingenhaddenwe niettothetlaatsttoeverbeteringenkunnenaanbrengen.leondohmenheeftons 6

11 doorzijnvragenenurenlangediscussies,diewemethemmochtenvoerenin Eindhoven,geholpenomtotdekernvanonsonderzoekdoortedringen. Onzefamilieshebbenonsopvelemanierenondersteund,onsveleurenmoeten missen,dekinderenopgevangen,boodschappengedaanofonzeeindelozeverhalen moetenaanhoren.dankjulliewel.lenymeertensheeftons,vanuiteenheelander perspectief,geholpendeessentieuitdebrijvanwoordenuithetdrijfzandvanons eigenonderzoekomhoogtetillen.jolandafaberheeftonsenormgeholpendoor alletekstenteredigeren.elketaalkundige2ofinterpunctiefoutdiejenunog tegenkomtisvolkomenaanonszelftewijten. BarberaDadoenRoosDahmen Breukelen,29januari2013 7

12 Thesis Barbera en Roos Create your own cartoon at Hoe de opdrachtgever het bedoelde Wat de projectmanager begreep Zo heeft het projectteam het gehoord Eerste testoplevering Dit is wat de gebruiker wilde hebben Zo werd de documentatie opgeleverd De beschikbare doelarchitectuur Dit is wat beheer kreeg Figuur1IllustratiewaaromICT`projectenmislukken Dit was wat de klant nodig had Uiteindelijk werd dit opgeleverd 8

13 1 Inleiding Ditboekiseensamenvattingvandeafstudeerthesis.Hetdaarinbeschreven onderzoekisuitgevoerdinopdrachtvandeorganisatieswaarvoorwijwerken, DeltaLloydenPGGM.DeopdrachtvaltbinnenhetthemaICTengaatspecifiekover ICT2projectenindefinanciëlesector(nietalleenDeltaLloydenPGGM)waarbij ondereigenregiesoftwarewordtgebouwd. Onderbouwingen,achtergrondenenverantwoordingvanalleconclusieszijnterug tevindenindethesis,dieverkrijgbaarisbijdeauteurs. 1.1 Doelvanhetonderzoek ICTistegenwoordignietmeerwegtedenkenuitorganisaties.Deafhankelijkheid vanictwordtsteedsgroter.bijveelfinanciëleinstellingenisictzoverwevenmet deprimairebedrijfsprocessen,dathetcorebusinessisgeworden.ictmaakthet mogelijkomnieuweproductenendienstenteontwikkelen.maarzienorganisaties ditookzo?veelorganisatieszienictjuistalseenbelemmering.eenbelangrijke redenhiervanishetfalenvanveelict2projecten.veelict2projectenverlopenniet optijd,nietconformhetbudgetenleverenniethetgewensteresultaatop(leliveld, &Jeffrey,2003). ErisinhetverledenalveelonderzoekgedaannaardeoorzaakvanfalendeICT2 projectenenerzijntalvanmogelijkeoplossingenbeschreven.dezeoplossingen hebbenvaakbetrekkingop harde aspectenalsproject2ofontwikkelmethodiek, impactbepaling,projectstructuur,changeprocessen,technologie,architectuuretc. Naaronzemeningwordterteweinigaandachtbesteedaande zachte factoren vanict2projecten,zoalsdemens,onderlingecommunicatie,samenwerkingenhet werkeninenmetteams.ditzijnvolgensonsjuistdéfactorendievangroteinvloed zijnophetsuccesvaneenict2project. Wehebbenzoweldeharde2alsdezachtefactorenonderzochtdievaninvloedzijn ophetresultaatvaneenict2project.deredendatwijbeidetypefactorenhebben onderzochtis,datwijvermoedendatdezefactorenelkaarbeïnvloeden. Wehebbentevensonderzochtwelkeinterventieseenpositiefeffecthebbenop dezefactorenenhoezeleidentoteengroterekansopsuccesvolleict2projecten. HetonderzoekisbeperkttotICT2projectenindefinanciëlewereldwaarbijonder eigenregiesoftwarewordtontwikkeld. 9

14 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten Devraagdieweinhetonderzoekbeantwoordenluidt: Watkanik,alsopdrachtgever,doenomdekansopeensuccesvolICT`projectte verhogen? Hetonderzoekdatinhetkadervandethesisisuitgevoerdenbeschreven,bestond uit3fases.indeeerstefaseisgesprokenmetexpertseneeneerstevoorzichtige verkenningindeliteratuuruitgevoerd.opbasisdaarvanisdeonderzoeksvraag vastgesteld,eenconceptueelmodelbeschrevenenzijnzevenhoofdhypotheses opgesteld. Indetweedefasevanhetonderzoek,hetliteratuuronderzoek,isuitgebreidgezocht naarwetenschappelijkeartikelenenonderzoeken.aangeziendestatusvan wetenschappelijkonderzoeknaarsecict2projectennietvoldoenderesultaat opleverde,isopeenaantalpuntenhetonderzoeksveldverbreednaarallevormen vanprojecten. Vanuithetliteratuuronderzoekisvervolgenseenselectiegemaaktvanvragenwelke nogonvoldoendebeantwoordwarenc.q.eennadereonderbouwingvoormoest wordengevondeninhetexploratieveonderzoek.infasedrievanhetonderzoekis eenvragenlijstopgesteldenuitgezetonder1200respondentendiewerkzaamzijnin deict.ditismiddelseenwebsurveygedaan. Tenslottehebbenweopbasisvandeuitkomstenvandeverschillendefasesvanhet onderzoekeeneenvoudigtoepasbaarinstrumentontwikkeld,de projectkaleidoscope.ditinstrumentmeetaanhetbeginvanhetprojecten gedurendehetprojectdestatusvaneenaantalfactorendievaninvloedzijnophet projectsucces.hetinstrumentbevatinterventiesdiekunnenwordentoegepastom dekansopeensuccesvolict2projectteverhogen. 1.1 Definities,termenenbegrippen Indedefinitielijst(hoofdstuk1)vandezethesisiseensamenvattingopgenomen vanallegebruiktedefinities.onderstaandedefinitievan watverstaanwijonder succesvolleict2projecten? istotstandgekomengedurendedeeerstefasevanhet onderzoek(eersteverkenningenconceptueelmodel).voordeleesbaarheidvande 10

15 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten komendehoofdstukkenwordtdedefinitiehieralvastopgenomen.weontledenhet geheeleerst: DefinitiesuccesvolleICT`projecten IndezethesisiseenICT2projectgedefinieerdalseentijdelijkeorganisatievormdie alsdoelheeftéénofmeerict2systemenopteleverendienodigzijnomeen productofdienstvoordebusinessterealiseren.hetontwerpen,bouwenen implementerenvanict2systemen,hetopleverenvandocumentatie,hetmakenof aanpassenvanbeheerprocessen,hetopleidenvanbeheerdersenhetopleidenvan eindgebruikers,zijnonderdeelvanditict2project. EensuccesvolICT2projectdefiniërenwijalsvolgt:hetresultaatvanhetICT2projectis indeogenvandebetrokkenen(opdrachtgever,gebruiker,klant,architect, projectteamen manager)eenmeetbarenettoverbeteringtenopzichtevande situatieervoor.ditgeldtnietalleenophetmomentvandechargevanhetproject, maarookcircaéénjaarerna.pasdankanbepaaldwordenofeenict2systeem beheerbaarisenofhetopgeleverderesultaatnogsteedsgewenstis. Indedefinitieisgebruikgemaaktvandetermnettoverbetering.Hiermeewordt bedoelddatdepositieve2ennegatieveeffectenvandeverbeteringvoorde betrokkenentegenelkaarwordenweggestreeptenhetresultaatpersaldoeen verbeteringmoetopleveren(delone,&mclean,2004).betrokkenenkunnenvan meningverschillenofeenict2projectsuccesvolisofniet.eenvoorbeeldvaneen negatiefeffectzijndebetrokkenendiedooreenict2projecthunbaanverliezen (denkaanoutsourcingvanwerkzaamhedennaaranderegebieden). Infiguur2(zievolgendebladzijde)wordendeverschillenderolleninICT2projecten inbeeldgebracht,zoalszeindezethesiswordengebruikt. Hierbijiseenonderscheidgemaakttussendeorganisatieaandekantvande businessendievanict.delijnenvanopdrachtgeverenprojectmanagerzijn onderbrokengetekend,omdatdezetweerollenuitsluitendgedurendedeict2 projectenaanwezigzijn,daarnanietmeer. Deandererollenzijnookbuitendetijdspannevaneenprojectactief. 11

16 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten Business, ICT, Opdrachtgever, Architect, Projectmanager, Gebruiker, Team, Klant, Figuur2OnderlingeverhoudingeninICT`projecten Deopdrachtgeverishierbijdeeigenaarvanhetbusinessprocesofproductdateen veranderingondergaatofdatondersteundgaatwordenmeteennieuwict2proces. Deopdrachtgeveriszeldengelijkaandegebruikerdiegaatwerkenmethet resultaatvanhetict2project.eenenkelekeerisdatwelhetgeval.degebruikeren deklantkunnenweldezelfdepersonenzijn.eenwebapplicatie,diezoweldoorde eindklantalsdoordemedewerkerwordtgebruiktvoorhetvoerenvaneen administratie,ishiereenvoorbeeldvan.inditoverzichtisdeprojectmanagermeer aandeict2kantgeplaatst.dezerolkomtindepraktijkookvooraandebusiness kant,afhankelijkvandeinrichtingvandeorganisatie. Derolvanarchitectwordtvaakingevulddooreenspecifiekefunctionaris,waarbij dezedeinhoudelijkekantvanhetict2projectbewaaktendeprojectmanagerde beheersmatige(tijd,geld,kwaliteit)kant.dezerollenlopensomsdoorelkaarheen. Teamtenslotteisdetijdelijkwerkbareovereenkomsttussenverschillende medewerkersvanzoweldebusinessalsict.metprojectteamwordenalle bovenstaanderollentezamenbedoeld. 12

17 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten 1.2 Leeswijzer Bitboekisalsvolgtopgebouwd: Hoofdstuk2bevatdeachtergrondenenaanleidingvanhetonderzoek.Ookzijnde samenvattingenvandeexpertinterviewsopgenomenindithoofdstuk. Hoofdstuk3bevatdeonderzoeksvraagenhetconceptuelemodel.Ditishetmodel waarlangshetoorspronkelijkeonderzoekisuitgevoerd.dithoofdstukwordt afgeslotenmethetdefinitievemodel,zoalsaangetoond. Hoofdstuk4beschrijftwelkeconclusieszijngetrokkenuithetliteratuuronderzoek endewebsurvey. Hoofdstuk5iseensamenvattingvanallegetrokkenconclusies.Tevenswordenin dithoofdstukalleterzakendoendeinterventiesbesproken. Hoofdstuk6istenslottedeconclusie. Detoegevoegdewaardevandezethesiszitinhoofdstuk7.Hierinwordtde projectkaleidoscopebeschrevenwaarmeeopdrachtgeversenopdrachtnemersvoor destartvanhetproject,maarookgedurendehetict2project,kunnenbepalenofde juistekeuzeszijngemaakt.indienditniethetgevalis,dangeefthetinstrument adviezenwaarmeedekansopeensuccesvolict2projectwordtvergroot. Alle%teksten%die%rechts%zijn%uitgelijnd%zijn%commentaar%van%de%auteurs%of%quotes%aan% de%hand%waarvan%de%omliggende%teksten%worden%verduidelijkt.%we%realiseren%ons% dat%de%stof%een%opsomming%is%van%veel%feiten%en%inzichten.%we%hopen%door%middel% van%deze%teksten%het%geheel%toch%leesbaar%te%houden.% Overalwaarinditboekgesprokenwordtover hij dientook zij gelezenteworden. Vetgedruktewoordenindetekstenwordenverklaardindedefinitielijst(ziein hoofdstuk9). 13

18 14

19 2 Achtergrondenendoelstellingen 2.1 Achtergrondonderzoek BinnenveelICT2projectenwordtveelaandachtbesteedaantijd,geld2en kwaliteitsbeheersing.dewerkelijkeredenwaaromeenict2projectwordt uitgevoerd,wilhierdoornogweleensondergesneeuwdraken.ofhetopgeleverde resultaateenverbeteringistenopzichtevandesituatiedaarvoor,ofhetresultaat ingebedisindeorganisatieenofhetresultaatvoldoetaandeverwachtingen tijdensdeimplementatieenindejarendaarna,datzijnminstensevenenzoniet belangrijkerekenmerkenvaneensuccesvolict2project. Door%een%scherpe%visie%van%de%business%en%haar%management,%een%sterke%discipline% plus%goede%projectmanagers%kunnen%de%totale%kosten%van%ictbprojecten%met% tientallen%procenten%worden%teruggedrongen%(verstegen,%2012).% WijrichtenonsinditonderzoekophetresultaatvanICT2projecten(watheefthet ICT2projectopgeleverd)endemanierwaarophetresultaatisbehaald(hetproces naarhetresultaattoe).ditlaatsteistebeïnvloeden.welkesturingtotpositieve resultatenleidt,ishierbijdevraag.daarnaastzullenwekortingaanophet beheersmatigegedeeltevaneenict2project.redenvoordezetweedelingisdateen ICT2projectnogzogoedingeschat,geplandenuitgevoerdkanzijn,alshetresultaat nietgebruiktwordtdoordeafnemersomdatdewensengedurendedetijd veranderdzijn,hetresultaathetklantprocesonvoldoendeondersteuntofhet opgeleverdesysteemnietbeheerbaaris,danhaddeict2ontwikkelingnetzogoed nietkunnenplaatsvinden.% 2.2 Aanleidingonderzoek Helaasishetnogsteedsactualiteit:ICT2projectenleverenvaaknietwatervan wordtverwacht,naafrondingblijktdeprijshogerdanafgesprokenofhetproject looptuit.deict2projectenondersteunenhetklant2ofgebruikersprocesnietof onvoldoende,terwijldatjuisthetbestaansrechtisvanict.hetmoetbijdragenaan destrategievaneenbedrijf,andershadhetprojectnieteensmogenstarten.dit falenisfrustrerendvoorallebetrokkenen,ofhetnudeklant,deaandeelhouder, hetcoöperatielid,demedewerkerofdebestuurderis. AangetoonddoorStandish(1999)isdateenaantalfactorenzoalshetgebruikenvan bewezentechnologie,hetinzettenvandoelarchitectuurenhetonderkennenvan devooringenomenheidvanplannersdekansopsuccesvooreenprojectkan vergroten.ictiseenrelatiefjongvakgebied(<50jaar)waarineenhoogtempo 15

20 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten wordtgewerktomtotvolledigeintegratiemetalleandereprocessenvande ondernemingtekomen. De%klant%is%niet%koning.%De%koning%praat%je%naar%de%mond.%En%maak%ook%niet%de% vergissing%dat%je%klant%je%beste%vriend%is,%want%dat%is%hij%niet.%maar%hij%is%wel%je% beste%buurman.%die%ga%je%wel%helpen%als%er%een%boom%gesnoeid%moet%worden,% ook%als%je%geen%tijd%hebt.%( )%(Frans%den%Boer,%2008,%bron%Harrewijn,%2009). VeelkenmerkenvansuccesvolleICT2projectenlijkenzichtebevindenophetgebied vandehardefactorenalstijd,geld,technologie,ontwikkelmethodiekenkwaliteit. Goedplannen,goedafsprekenwatergeleverdgaatworden,dejuistetechnologie kiezen,dejuisteontwikkelmethodiektoepassenenvoldoendegeldendekluslijkt geklaard(thestandishgroup,1999).desondanksgaathetnogsteedsnietgoed (genoeg).onsinzienswordterteweinigaandachtbesteedaandezachtefactoren alsgedragencultuurenhetsamenspeltussenhardeenzachtefactoren. 2.3 Eersteverkenning Omonzeideeënoverhetonderwerpverdervormtegevenenaantescherpen hebbenwemeteenaantalvooraanstaandepersonengesprokeninhetvakgebied. Wezijnmetdezeexpertsinaanrakinggekomenviaonzeopdrachtgevers,onze begeleiderenviaonseigennetwerk.dezeexpertshebbenonsweerincontact gebrachtmetandereexperts. Devolgendepersonenzijngeïnterviewd.Perpersooniskortaangegevenwatde specifiekeredenvanhetinterviewisgeweest. Tabel1Geïnterviewdeexperts Naam FunctieofRol Instituut Reden Onno LidRaadvan DeltaLloyd Opdrachtgeveren Verstegen Bestuur groep probleemeigenaar Hansvander DirecteurICT PGGM Opdrachtgeveren Zwaag probleemeigenaar Fransden Boer Directeur Bisnez Management ErikBoon Eigenaar ErikBoon Coaching& Training LeonDohmen Principle Consultant CGI (voormalig Ervaringsdeskundiget.a.v. zoweldehardekantalsde zachtekantvanict2projecten Zelfstandigcoachen consultant.zijn aandachtsgebiedisdezachte kantvanict2projecten OnderzoeknaarimpactvanICT oporganisatieverandering 16

21 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten Naam FunctieofRol Instituut Reden Logica) Laurenz Eveleens Promovendus VU Amsterdam Onderzoeknaar kosteninschattingen, functiepuntanalyseen efficiencymetingen EraldKulk Promovendus VU Amsterdam Richard Lugtigheid ExpertLead Architect PGGM RobPeters Onderzoeker VU Amsterdam EltjoPoort Promovendusen CGI LeadExpert (voormalig Architecture Logica) ChrisVerhoef MarcelVilain HoogleraarIT Asset management Programma2 directeur VU Amsterdam Nationale Nederlanden Onderzoeknaar requirementscreepenkwaliteit vankostenschattingen,werkt bijhetcioofficevande Overheid IsbijPGGMverantwoordelijk voorhetopstellenennaleven vandeenterprisearchitectuur, hetinformatiebeleidenhet informatiebeveiligingsbeleid OpdrachtgeverEquityProject, Simbiosisproject Isop18juni2012 gepromoveerdopderolvan nonfunctionalrequirementsen architectuurbijprojectsucces Jarenlangonderzoekernaar kenmerkenvansuccesvolleict2 ontwikkeling HeeftdeTheoryofConstraints (ZwaksteSchakel) geïmplementeerdbijnationale Nederlanden.Ditheeftgeleid totsuccesvolleict2projecten. Vanelkinterviewgevenwehierondereenkortesamenvatting. Verstegenbenadruktdatdesuccesbelevingvandeopdrachtgeverdebelangrijkste graadmeteris.tijdenseenaantalbegeleidings2enreviewsessiesinhetprocesvan hetschrijvenvanthesis,geefthijaandatsuccesvolleict2projectenworden gevormddoorsterkmanagementmeteenvisie,eengoedeprojectmanager,een checkopderequirementsdoorseniormanagement,betrokkenmanagementen eengoedeexecutievanhetproject.verderheefthetprojecterbaatbijalshetniet tegrootisofwordtopgeknipt,waarbijhettotaleportfoliovanprojectenmoet wordenbezien.detotaleverandercapaciteitvandebusinessenictmagniet wordenoverschreden.vervolgensnoemtverstegennogdekwaliteitvande 17

22 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten betrokkenmedewerkers,consistentieindekeuzesvanhetmanagementenhet nemenvanverantwoordelijkheiddoordatmanagementalsfactorendiedekansop succesvergroten. VanderZwaagonderkenteenpersoonlijk2enzakelijkaspectaansuccesvolleICT2 projecten.hetzakelijkeaspectgaatoverdebuitenwereldendeklantenhoedeze erbetervanwordt.hetpersoonlijkeaspectzitinhetfeitdateenopdrachtgever meelaatwegenwathetprojectvoorhempersoonlijkkanbijdragen.geefteen succesvolprojectmeeraanzien,eengroterekansoppromotie?hijdefinieerthet welofnietsuccesvolzijnvanprojectenvanuitdeperceptie(succesbeleving)vande belangrijkstestakeholders.ditistemanagen,hoewelditéénvandelastigste uitdagingenis. Lugtigheidgeeftaandatdecirkelsvanstakeholders(vandirectnaarminderdirect betrokken)enhetaandachthebbenvoordezecirkelsvaninvloedisopsuccesvolle projecten.ondankszijnvelejarenervaringishijnoggeeninstrument tegengekomendateenprojectandersinschatdanopbudget,tijd,kwaliteiten risico s.hetbelangvanarchitectuurenhethebbenvaneendoelarchitectuurvoor dekansopsuccesvolleict2projectenachthijgroot.hierinzijnverschillende gradatiesmogelijk,eenprojectdientechteraltijdbijtedragenaandeinvullingvan dezedoelarchitectuur.desamenwerkingtussenprojectmanager,opdrachtgeveren architecteneenevenredigeverhoudingtussendezerollen(geenivorentoren gedragvaneenvanhen)draagtbijaandekansopsuccesvolleict2projecten. Poortverteltdatderolscheidingtussenprojectmanagersenarchitectenbuiten NederlandveelminderstriktzijndaninNederland.Hierlijktdeprojectmanager vooraleenprocesmanagerendearchitectinhoudelijkeroltehebben.datbijt elkaar,beiderollenzoudenbeideaspectenvanprojectenmoetenkunnen uitvoeren.hethebbenvaneendoelarchitectuurreduceertdematevan onzekerheid.elkeonzekerheiddiegeëlimineerdkanworden,leverteenrisico2en daarmeekostenverlagingopinprojecten.daarnaastzijnhethebbenvannon` functionalrequirementsvangroteinvloedopdekansopsucces,zoblijktuitzijn onderzoek. Verhoefgeeftaandatoverhetalgemeendedefinitievoorsuccesvolleprojectenhet optijd,binnenbudgetenconformafgesprokenkwaliteitopleverenvaneensetvan gebouwdespecificatiesis.eenmethodeomhetfinanciëleresultaatteberekenenis denettocontantewaarde(ncw).goedefinanciëlerapportagesontbrekenvaakbij projecten.deontwikkelmethode(klassiekewatervalofagile)isnauwelijksvan 18

23 KaleidoscopevoorsuccesvolleICT2projecten invloedophetuiteindelijkeresultaat.dejuistemensenzijnechtervangrote invloed.oorzaakvanfalenismeestalonkunde,zowelaandeopdrachtgevende2als opdrachtnemendekant. PetersgeefteendoorkijkindeonderzoekendieplaatsvindenaandeVU.De businesscasevanhetportfolioaanprojectenisbelangrijkergeblekendande businesscasevaneenindividueelproject.tevensishetkunnenkwantificerenvan deresultatenendedaarbijbehorendekwalitatieveforecastingvandekostenvoor hetmanagementbelangrijk.petersconcludeertaandehandvanzijnjarenlange ervaringdatbetrokkenprojectmanagers,dieverwachtingengoedmanagen,een veelgroterekanshebbenhetprojectsuccesvoltebeëindigen.desamenwerking tussendeopdrachtgeverendeprojectmanagerlijkthierbijessentieel.ditisechter (nog)nietbewezen. EveleensgeeftaandatCIO srecentelijkeenvragenlijstintweefaseshebben ingevuldvoorhetcioofficevanpwc.ineersteinstantiegavenzeallemogelijke succesfactorenaanvoorprojecten.indetweederondewerdhengevraagdde succesfactorenterangschikken.daarnaastrichttenzijzichvooralgerichtopde hardekantvanprojecten. Kulkheeftonderzoekgedaannaarhetaantalwijzigingendateenprojectgedurende deuitvoervanhetprojectaankan.daarbijisgeblekendatindiener doelarchitectuuraanwezigis,ermeerwijzigingengeabsorbeerdkunnenworden. Tevensheefthijonderzoekgedaannaarkostenonder2enoverschattingen.Hieruit isgeblekendateencmmi`niveauvaneenit2afdelingniethogerdienttezijndan datvandebusiness.ditlevertnamelijkgeenvoordeelopinkostenschattingen.hij heeftnietkunnenaantonendateenhogerniveaucmmitotbetereresultatenleidt. Eenteamlevertwelbetereschattingenopindienhetdekanskrijgteenleercurve doortemaken. VilainverteltoverdeimplementatievandeTheoryofConstraints(Goldratt,1997) diehijheeftgedaaninict2projecten.hierbijwordthetidentificerenenmanagen vanbottlenecksineenprojectalseersteprioriteitopgepakt.dehulpmiddelendie hierbijwordeningezetzijnhetverzamelenvanallebuffertijdenuitalle(deel)taken ofwerkpakkettenvaneenproject.dezebuffertijdenwordenaanheteindvande projectplanningverzameld.zodraeentaakofwerkpakketbuffertijdgaatgebruiken, wordtgeanalyseerdwatderedenhiervoorisenogenblikkelijkactieondernomen. Zowordthetgebruikvanbuffertijdzoveelmogelijkbeperkt.Denatuurlijkeneiging vanteamsenprojectmanagersompositieftezijnoverdetoekomst(alleactiesinde 19

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

COOLING DOWN MAGAZINE

COOLING DOWN MAGAZINE Jaargang 2013, editie 9 2013 Innovatie door verbinding COOLING DOWN MAGAZINE Enterprise Architectuur Management www.eam-congres.nl Inhoudsopgave Cooling Down Magazine Bedankt Blz. 3 Voorwoord dagvoorzitter

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN

SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau in Limburgse gemeenten SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Samenvatting De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Een case study naar de kritieke succesfactor projectmanagement bij ERP implementaties. Projectmanagement bij

Een case study naar de kritieke succesfactor projectmanagement bij ERP implementaties. Projectmanagement bij Projectmanagement bij ERP implementaties Een case study naar de kritieke succesfactor projectmanagement bij ERP implementaties Nyenrode Business Universiteit Master of Science in Controlling Student: Ron

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

De duurzame energiemarkt Een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM

De duurzame energiemarkt Een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM Universiteit Twente De duurzame energiemarkt Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur Bedrijfskunde, Bachelor Jaar 3 Afstudeerdatum: 20 augustus 2008 Peter van Sleen (s0118257) Hobolaan 23

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

CV Edgar Van Meggelen

CV Edgar Van Meggelen CV Edgar Van Meggelen Naam Edgar Van Meggelen Professionele ervaring Programma / Project Manager 2010-2015 NATO bouwt een nieuw hoofdkantoor in Brussel. Edgar zit in het NAVO-team en heeft een focus op

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Oefenen met procesmatig veranderen

Oefenen met procesmatig veranderen ELF Consulting Academy Impact en Invloed voor professionals Oefenen met procesmatig veranderen Curriculum Dit curriculum is ontworpen door: ELF Executive Leadership Foundation is een internationaal netwerk

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Customer Case Cubiss. Feiten in het kort:

Customer Case Cubiss. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: Stichting, Tilburg Branche: Semi-overheid Werknemers: 100 Activiteiten: Advies voor organisatiebeleid, leveren marketing -en onderzoeksproducten Oplossing: Webgebaseerd dashboard

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert DANS Data Archiving and Networked Services Den Haag 2006 DANS Data Archiving

Nadere informatie

Business Process Outsourcing en de vertrouwensrelatie tussen sourcingpartijen

Business Process Outsourcing en de vertrouwensrelatie tussen sourcingpartijen Business Process Outsourcing en de vertrouwensrelatie tussen sourcingpartijen Het formaliseren van dienstverleningsniveaus middels service levels en KPI's en het beoordelen ervan middels een bonusmalussysteem

Nadere informatie

De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject

De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject Een casestudy bij het programma SPEER van het Ministerie van Defensie Student: Alex Hermsen Studentnummer:

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie