1 september 2006 tot 1 september 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 september 2006 tot 1 september 2008"

Transcriptie

1 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project M 3 -leren IA05031 Dhr. Ir. P. van den Eijnde 1 september 2006 tot 1 september 2008 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de aanleiding of het probleem dat het project beoogt op te lossen, spits dit toe op de regio / sector en betrokken opleidingen Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Er is sprake van een discrepantie tussen de kennis- en opleidingsvraag van het bedrijfsleven en de output van opleidingen. Op verschillende fronten is actie gewenst. De actie in deze aanvraag richt zich op: het verduidelijken, het articuleren, van de structurele kennisvragen van MKB-en die ten grondslag liggen aan oppervlakkige vragen: het proberen te achterhalen van "de vraag achter de vraag". het ontwikkelen van passende antwoorden van opleidingen in termen van up to date bedrijfskundige advisering en kwalificaties van afgestudeerden. upgrading van het kennisniveau van MKB-en. De actie krijgt body via gezamenlijke studieroutes MBO/HBO, waarin adviestrajecten een plaats krijgen. MKB-en ontberen vaak bedrijfskundige kennis, marketingkennis, kennis m.b.t. strategische planning en innovatiekracht. Zij hebben vaak ook onvoldoende zicht op de ontsluitings- en toepassingsmogelijkheden van kennis. Het gevolg is een toenemende internationale concurrentieachterstand. Deze problematiek is bijzonder relevant voor de regio Brabant, met veel economisch stuwende bedrijvigheid. MBO en HBO opleidingen hebben behoefte aan: Een hechtere structureel-organisatorische vervlechting met hun regio. Het ontwikkelen van studieroutes op MBO/HBO-niveau, op basis van realistische contextrijke leervragen die aansluiten op de innovatieve MKB-praktijk. Door gezamenlijk te werken aan een betere vraagarticulatie en kenniscirculatie (via leerlingen als kennisdragers) wordt niet alleen het maatschappelijke rendement van betrokken HBO en MBO opleidingen verbeterd. Door de in deze aanvraag gekozen didactische vormgeving van multilevelteams (d.w.z. gezamenlijke teams van leerlingen-docenten MBO/HBO) kan ook de inen doorstroom van leerlingen verbeterd worden, waardoor de inzet van human capital verder kan worden geoptimaliseerd. (NB: waar "leerlingen" staat worden leerlingen en studenten bedoeld) 1

2 2. Beschrijf de doelen in termen van beoogde effecten en resultaten, d.w.z. specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Beschrijf de doelen / het doel van het project 1. Bij 14 bedrijven wordt een methodiek voor vraagarticulatie beproefd, waarmee teams van leerlingen en docenten in onderwijssituaties MKB-en helpen hun lange termijn kennis- en personeelsbehoeften (en benodigde competenties) te ontdekken. Daarbij wordt een beroep gedaan op know how van intermediaire organisaties zoals Syntens. Via sessies met intermediairs en ondernemers wordt getracht een scherper zicht te verkrijgen op het gewenste type onderwijsprojecten. 2. De vraagarticulatie krijgt een vervolg via inrichting van "onderwijsactieteams" die MKB-en gaan doorlichten op 3 terreinen: bedrijfskundige ontwikkeling, kennismanagement en personeelsontwikkeling. De teams bestaan uit 4 personen (50% MBO). Halfjaarlijks worden gemiddeld 3-4 bedrijven op de drie terreinen gescand door 3-4 teams. Teamactiviteiten leveren adviesrapporten op met bijbehorende personeels- ontwikkelingsplannen en voorstellen voor verbetering van de interactie met onderwijsinstellingen (het kennismanagement). De behoefte van het bedrijf wordt in deze fase a.h.w. vertaald naar actie, ook richting MBO en HBO. Dit moet bijdragen aan een scherpere toekomstgerichte focus van bedrijfsactiviteiten, behoud van werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Intensivering van de interactie met bedrijven moet leiden tot een betere doorbloeding van studieprogramma's met multidisciplinaire realistische bedrijfskundige casuïstiek. Beoogd resultaat: kwalificatieverbreding/verdieping 3. Al doende worden persoonlijke netwerken opgebouwd tussen de 14 bedrijven, docenten en leerlingen. Beoogd wordt de netwerkvorming virtueel te ondersteunen door de inrichting van een Community Of Practice (COP), waar kennisuitwisseling plaatsvindt op de drie thema s van dit project. Een lector bedrijfskundig management MKB opereert als de spin op het web van de community. De COP wordt door de teams zelf opgebouwd en zal ook voor HBO-MBO alumni beschikbaar komen. We verwachten hiervan geleidelijk een betere toegankelijkheid van onze onderwijsinstellingen voor bedrijven. Dat kan bijdragen aan kennisintensivering van bedrijven: beter gebruik van "de factor kennis". 4. Het project voorziet in ondersteunende studietrajecten met een omvang van c.a. 10 studiepunten voor zowel MBO als HBO, waaraan gecombineerde teams deelnemen. In het experiment participeren c.a. 60 studenten en leerlingen. Hun competentieontwikkeling wordt ondersteund met digitale zelftests, waarmee zij zich kunnen meten voor het bedrijfskundige domein. MBO-leerlingen zullen na een bewustere keuze versneld door het HBO-programma kunnen stromen via vrijstellingen: kwalificatiewinst. 5. Kennisdisseminatie. Resultaten van het project zullen leiden tot toepassingsgericht onderzoek. Voorts wordt voorzien in bijdragen aan relevante symposia. 3. Thema s van het project Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: Ja Nee vergroting van de externe gerichtheid van het beroepsonderwijs en de oriëntatie van het beroepsonderwijs op de vraagzijde, in het bijzonder het bedrijfsleven X bevordering van de leerloopbaan van de leerling/student en de doorstroom in het beroepsonderwijs X verhoging van de professionaliteit van degene die het beroepsonderwijs heeft afgerond X Innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs X 2

3 4. Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner Omschrijving inhoudelijke inbreng samenwerkingsverband Fontys Is initiatiefnemer en penvoerende instelling. Het lectoraat Bedrijfskundig Management MKB leidt i.s.m. United Brains (zie hieronder) het project. Ontwikkelt en verzorgt de implementatie van een instrumentarium voor bedrijfskundige scans, competentieen kennismanagement. Brengt kennis in en genereert casuïstiek, publiceert. Participeert via docenten en studenten voluit in alle onderwijsontwikkelende en inhoudelijke activiteiten, bouwt doorlopende leerwegen uit. ROC's Brengen hun kennisnetwerk, ervaringen en relatienetwerk in. Leveren input voor het instrumentarium voor de scans, competentie- en kennismanagement. Brengen kennis in en genereren nieuwe kennis (casuïstiek), publiceren. Participeren via docenten en leerlingen voluit in alle onderwijsontwikkelende en inhoudelijke activiteiten, bouwen doorlopende leerwegen uit Syntens Bemiddelt, netwerkt tussen en adviseert MKB-MBO-HBO Omschrijving deskundigheid Projectmanagement Inhoudelijke productontwikkeling Begeleiding van pilots met studenten en bedrijven Inhoudelijke productontwikkeling Begeleiding van pilots met studenten en bedrijven Intermediërend naar bedrijven Kenniscentrum Stichting Hout en Meubel Bemiddelt naar MKB-en en adviseert. Inzet bij werving van bedrijven, leerwerkplekken en praktijkopdrachten en ontwikkeling van duale leerwerkplekken. Afstemming opleidingsaanbod SH&M met aanbod van ROC en HBO in kader van erkenning van EVC s en verhoging kennisniveau van MKB. Intermediërend naar bedrijven uit branche Zicht op praktijkopleidingsvraagstukken 3

4 Naam partner Omschrijving inhoudelijke inbreng Omschrijving deskundigheid samenwerkingsverband Kenniscentrum Ecabo Benaderen, selecteren van MKBen. Ecabo richt zich op de volgende sectoren: administratie, Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de secretarieel, commercieel, economisch/ administratieve juridisch, ICT, bank-en beroepen verzekeringen, beveiliging en Inzicht in praktijksituaties kunst en praktijkrelevantie Beoordelen van competenties Gespecialiseerd in vertaling (opgenomen in een digitale Competentiewijzer van de praktijk naar het bedrijfskunde ), bemiddelen en onderwijs adviseren. Liaisondeskundigheid tussen Organiseren de landelijke diffusie / meervoudig gebruik van casuïstiek. economisch- en administratief onderwijs en bedrijfsleven Deze kenniscentra richten zich o.a. op upgrading van het kennisniveau van MKB-en. Kenniscentrum Handel Expertise van de MKB bedrijven in de detailhandel, groothandel en internationale handel in de regio Expertise op het terrein van de beroepenstructuur en competentie gerichte kwalificatiestructuur op mbo- en hbo-niveau Expertise op het terrein van competentiegerichte beoordeling/examinering Expertise op het terrein van het werken met en ontwikkelen van scans (employabilityscan, detailhandels opleidingsplan) Netwerk van branches, bedrijven en onderwijsinstellingen Kennisverspreiding KBB voor de handel; detailhandel, groothandel en internationale handel Expertise in het vertalen van ontwikkelingen, ervaringen naar andere situaties en partijen. Kennis verspreiden Expertise in het opleiden van praktijkopleiders, Kenniscentrum Handel levert producten en diensten aan bedrijven, brancheorganisaties en opleidingsinstituten om het menselijk kapitaal in ondernemingen optimaal te benutten en te ontwikkelen United Brains, samenwerkingsorganisatie tussen TUE-ROC-Fontys- TNO Bemiddelt naar MKB-en en adviseert. Zet zich in bij werving van bedrijven, leerwerkplekken en praktijkopdrachten. Stelt een relatienetwerk beschikbaar. Vervult een loketfunctie voor regionaal MKB. Intermediërend naar bedrijven Liaisonexpertise tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio 4

5 5. Beschrijf de innovatie in het project Beschrijf de innovatie in het project: Het betreft een R&D-project in de regio Brabant, waarbij diverse actoren actief participeren. R&D heeft een toepassingsgericht karakter. Op basis van reeds beschikbare inzichten worden bedrijfskundige ontwikkelingen binnen bedrijven gescand en geanalyseerd. De scans leveren voor bedrijven en opleidingen tacit knowledge op, die b.v. via docenten breder toegankelijk kan worden gemaakt. Bedrijfskundige trends kunnen worden doorvertaald naar het curriculum en - middels kwalificaties van afgestudeerden (kennisdragersconcept)- versneld geïntroduceerd in de beroepspraktijk: een betere onderwijsoutput en verkorting van de "time to market" van vernieuwingen. Een en ander wordt versterkt door projectactiviteiten op het gebied van "Personeel en Arbeid" en "Kennismanagement" (estafettemodel). Het betreft tevens een onderwijskundig innovatieproject, waarbij de schotten tussen opleidingen en onderwijsniveaus via M 3 -leren worden doorbroken. Leerlingen werken in actieteams, in een "community", samen in het kader van hun studieprogramma. Deze "kennis-kennissen-ervaringen" dragen bij aan professionalisering van de onderwijsoutput. Dieptestrategie: Het project onderscheidt zich door de brede opzet van de samenwerking: afdelingen van meerdere ROC s en hogescholen werken in actieteams samen: van economisch, bedrijfskundig en technisch tot gamma. Er ontstaan co-makershipsrelaties met intermediaire organisaties en 14 bedrijven. Leerlingen leren veel meer dan voorheen in een "netwerk" van verschillende disciplines probleemoplossingen actief te construeren. Het al dan niet doorstromen van een ROC-leerling naar een HBO zal gebaseerd zijn op een bewustere keuze (uit onderzoek van het NOA van de VU blijkt de wenselijkheid hiervan, Dekanoloog ). Dit impliceert enerzijds minder verlies aan human capital, minder persoonlijke teleurstellingen, anderzijds snellere doorstroom in HBO-land en een hoger rendement. Tevens: niet doorstromende ROC-leerlingen verkrijgen een sterkere onderzoeks-, advies- en samenwerkingsoriëntatie en daardoor een betere kans op de arbeidsmarkt: kwalificatieverhoging. Er wordt -last but not least- nieuw gezamenlijk onderwijs ontwikkeld, overeenkomend met c.a. 10 studiepunten. Studieresultaten worden opgenomen in Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s) en leveren vrijstellingen op bij verwante HBO-opleidingen: kwalificatiewinst, snellere doorstroming. Voor niet-doorstromende ROC-leerlingen levert het project een kennismaking met de werk- en denkwijzen op HBO-niveau waardoor kwalificatieverhoging ontstaat. Innovatief/origineel is: De inrichting van inhoudelijke, Mkb-gerichte, multidisciplinaire, multilevelteams (M 3 -leren, zie m.n. de uitwerking bij uitgangspunt 2). Het curriculum van het MBO wordt via deze "actieteams" verbonden met het curriculum van het HBO en v.v. Deelname in actieteams maakt versnelde doorstroom in het studieprogramma voor afgestudeerde MBO-ers mogelijk. Ook werken MBO-ers door samenwerking met HBO-ers aan verbetering van hun onderzoeks- en analysecompetenties. Resultaten worden opgenomen in studentportfolio's. Het estafettemodel: van bedrijfskundige scans via competentieontwikkeling naar kennisinfrastructuur, waarbij leerlingen van verschillende opleidingen binnen zowel MBO als HBO oplossingen ontwerpen/produceren en resultaten overdragen aan anders samengestelde actieteams. M.n. deze overdrachtsmomenten door leerlingen zelf zijn didactisch waardevol, waar leerlingen veel van leren. De culturele component: leerlingen van de ROC's verwerven inzicht in hun competenties en de werkwijze binnen hogescholen en v.v. Docenten worden inhoudelijke lange termijn samenwerkingsmogelijkheden geboden. In het kader van het project worden experimentele mogelijkheden verkend. 5

6 Beschrijf de innovatie in het project, vervolg: De digitale component: er wordt voorzien in een gezamenlijke ondersteunende Community Of Practice (t.b.v. netwerkvorming tussen leerlingen-alumni-bedrijven). Er wordt geëxperimenteerd met een digitale competentiewijzer en zelftests voor het bedrijfskundige domein.. De verbinding die wordt gelegd naar vraagarticulatie, waarin een netwerk van intermediairs en het lectoraat een aanjaagfunctiefunctie vervullen door het selecteren en mede initiëren van onderwijsprojecten voor actieteams. De positionering binnen het lectoraat Bedrijfskundig management MKB en landelijke kenniscentra die gericht zijn op kennisontwikkeling- en verspreiding. Overzicht van vernieuwingsprojecten binnen het samenwerkingsverband Naam partner Naam project Korte omschrijving Relevant zijn: Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Unikum (Digitale Universiteit) Lectoraat Bedrijfskundig Management in het MKB Ruim baan voor talent: flexibele toelating Fontys In het kader van Unikum (samenwerkingsverband tussen Fontys, Inholland, Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogescholen) worden eerste scans ontworpen en beproefd op het gebied van Kennisontwikkeling, Bedrijfsopvolging en Personeelsontwikkeling Het lectoraat richt zich op kennisontwikkeling van bedrijfskundige opleidingen en versterking van interactie met het regionale MKB Centraal staat ontwikkeling van selectieve toetsen voor kandidaten die niet voldoen aan de wettelijke instroom-vereisten (de experimenteerwet is van toepassing) ROC- Eindhoven Het Eindhovens Model Een pedagogisch-didactisch model dat opgebouwd is rondom scripts en consultancies. Kernpunten van dit model zijn: student is regisseur van zijn eigen leerroute; leren in een contextrijke omgeving; een zelf gekozen scenario; leren in teamverband; Action learning; opdrachten uit het bedrijfsleven; sectoroverstijgend 6

7 Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Ecabo Ondernemersplein nl Praktijkleren Opdrachtenbank Impresariaat Beoordeling/ beoordelingsinstrumente n Meo-Heo doorstroomproject 'Ondernemen en Ondernemerschap' is een onderwerp dat voor KCH een belangrijke plaats inneemt. KCH heeft daarom een website ontwikkeld met het doel ondernemerschap in al zijn onderdelen te ondersteunen: bevorderen van het ondernemerschap ondersteunen van (startende) ondernemers stimuleren van ondernemend leren begeleiden van ondernemend leren in een bedrijf De rol van het leren in de praktijk wordt steeds belangrijker. Onder andere daarom wordt voor deelnemers aan het beroepsonderwijs steeds meer tijd en ruimte. De rol van het leren in de praktijk wordt steeds belangrijker. Onder andere daarom wordt voor deelnemers aan het beroepsonderwijs steeds meer tijd en ruimte ingebouwd voor het opdoen van praktijkervaring. Een goede ontwikkeling, want in het beroepsonderwijs worden mensen geschoold die na hun opleiding in het bedrijfsleven terechtkomen. Het impresariaat en de opdrachtenbank i.o. zijn instrumenten om beroepsonderwijs en bedrijfsleven meer met elkaar in contact te brengen en om met en van elkaar te leren Zowel het belang van het leren op de werkplek als competentiegericht onderwijs, hebben consequenties voor de rol van de praktijkopleider in het leerbedrijf en voor de beoordeling in de BPV. Kenniscentrum Handel werkt continu aan het innoveren van de competentiegerichte beoordeling, het ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten en advisering rond beoordelen in de praktijk binnen onderwijsinstellingen. Het project richt zich op verbetering van de doorstroom MBO-HBO in de regio, (mmv de 3 hogescholen en alle 11 ROC s in het zuiden des lands) 7

8 Kenniscentrum Ecabo Praktijkleren Landelijk project, gericht op transformatie van MBO-en naar competentiegericht onderwijs Kenniscentrum Ecabo Bedrijfssimulatiecentrum / praktijkexamencentrum i.o. Landelijk project, gericht op transformatie naar competentiegerichte examinering (gesimuleerd buitenschools). Met een eerste pilot voor een praktijkexamencentrum is gestart. Heeft het samenwerkingsverband zich georiënteerd op vergelijkbare innovatieve projecten? Zo ja, omschrijf de wijze van oriëntatie, de resultaten van de oriëntatie, hoe gebruik is gemaakt van deze resultaten en waarin het eigen project onderscheidend is. We hebben ons georiënteerd via databanken van de Digitale Universiteit, Stichting Kennisontwikkeling HBO en professionele organisaties zoals het GITP voor specifieke onderwerpen m.b.t. (bedrijfskundige) scans. Daarnaast heeft er Internet-deskresearch plaatsgevonden op sites van bv ROC's, HBO-instellingen. De oriëntatie heeft inzicht gebracht in mogelijkheden te komen tot een unieke integratie en uitbouw van reeds beschikbare innovatieve aspecten gericht op de beroepskolom tussen VMBO-MBO-HBO. Daarbij zijn nieuwe partners gevonden in de regio, afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Onderscheidend is de integratie en betrokkenheid van MBO en landelijke kenniscentra. Ja X Nee Omschrijf hoe docenten en management bij de ontwikkeling van de innovatie zijn betrokken. Het management van de betrokken onderwijsinstellingen is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de koers in het project en de beschikbaarstelling van personele capaciteit. Docenten MBO en HBO zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van projectproducten. Zij participeren in vrijwel alle projectactiviteiten. Het accent van hun activiteiten ligt op participatie in gezamenlijke teamprojecten (inclusief de studentenbegeleiding bij adviestrajecten) en onderwijsontwikkeling. Zij fungeren voorts als intermediair voor de borging bij hun opleiding. Bezien zal worden hoe docenten vanuit het VMBO kunnen worden betrokken. Zie tevens de uitwerking onder A2. 8

9 B. Operationaliseren van aanpak 6. Beschrijf de operationele activiteiten (desgewenst kunt u de samenhang tussen de activiteiten in een schema weergeven) Beschrijf de samenhang en planning van fasering, (operationele) activiteiten en mijlpalen in het project (zoals de tussenrapportage). Fase 1: initiatie/ definitie looptijd: Looptijd: september/oktober 2006 mijlpaal: PSUbijeenkomst begin okt. Activiteit 1: inrichten project / vastlegging projectprogramma / Project Start-Up voor alle projectbetrokkenen. Fase 2:Ontwerp projectaanpak looptijd: gedurende de gehele projectduur van twee jaar mijlpaal: halfjaarlijks repeterend (zie overzichtschema). Fase 3: Flankerende onderwijsontwikkeling Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober 2006 Mijlpaal: eind kwartaal voorafgaand aan teamprojecten (zie overzichtschema). Activiteit 2: sessies met intermediairs en ondernemers resulterend in mogelijkheden voor concrete inhoudelijke projectvoorstellen voor docenten/studenten. Activiteit 3: ontwikkeling onderwijsconcept van M 3 -leren Activiteit 4: inrichten van een onderwijskundige proeftuin (infrastructuur): Er wordt voorzien in een ondersteunend studieprogramma, incl. een competentiewijzer bedrijfskunde (dit laatste mede i.v.m.vrijstellingen bij doorstroom) om leerlingen adequaat toe te rusten voor het verrichten van scans en het participeren in de advisering van MKB-en. De proeftuin zal al doende worden ontwikkeld. Activiteit 5: digitalisering van de proeftuin en vormgeving van een Community of Practice. De proeftuin komt digitaal beschikbaar voor de projectpartners. Voor verschillende onderwerpen worden groepen gemaakt (ook voor MBO-HBO alumni). Fase 4: Projectontwikkeling /uitvoering Looptijd: gedurende Activiteit 6: bedrijfskundige projecten (toeleiden naar en het aanbieden van mogelijkheden voor analyse en oplossing van actuele bedrijfsproblematiek) Activiteit 7: personeelsontwikkelingsprojecten 9

10 de projectduur van drie jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: uitvoering halfjaarlijks, 3 tranches, afgesloten met rapportages. Fase 5: Beroepsontwikkeling Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: halfjaarlijks Activiteit 8: kennismanagementprojecten Toelichting: Activiteit 6,7,8: uitvoering geschiedt door gezamenlijke onderwijsactieteams op drie onderwerpen (zie A4), in totaal leerlingen, bij 14 bedrijven. Er zal in de beginfase sprake zijn van losse adviestrajecten. De bedoeling is dat deze geleidelijk plaats maken voor estafetteprojecten waarbij teams op elkaars resultaten voortbouwen bij een bepaald bedrijf. Activiteit 9: toegankelijk maken door landelijke kenniscentra voor nietparticiperende ROC s en kenniscentra (zoals b.v Kenteq voor de techniekbranche en het kenniscentrum voor de sector zorg ). De beroepsontwikkeling volgt de onderwijsontwikkeling en de opbouw van casuïstiek aan de hand van inhoudelijke teamprojecten. Fase 6: evaluatie/publicatie Activiteit 10: toepassingsgericht onderzoek en publicatie Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: volgend op onderwijsontwikkeling en tijdens teamprojecten. Activiteit 1: inrichten project/vastlegging projectprogramma/project start-up Omschrijving: Project wordt ingericht en start met een PSU voor alle betrokkenen. Tijdplanning: september/ oktober 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: operationele projectorganisatie Activiteit 2: Activiteit 2: sessies met intermediairs/ concrete inhoudelijke project-aanpakken voor docenten en studenten Omschrijving: Met intermediaire organisaties en vertegenwoordigers van bedrijven worden -onder regie van lectoraat- ieder halfjaar de regionale bedrijfsproblematieken doorgelicht en de ontwikkeling van bedrijven besproken (welke knelpunten doen zich voor, bij welk type bedrijven, etc). De resultaten van deze sessies leiden tot bedrijfscontacten en kunnen uitmonden in concrete projectaanpakken voor docenten en studenten van betrokken Fontys hogescholen en ROC's. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, halfjaarlijks 10

11 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: 3 sessies te organiseren, om te komen tot projectaanpakken (voor gezamenlijke MBO-HBO teams), halfjaarlijks voor 3-4 bedrijven. Totaal 14 bedrijven. De laatste sessie heeft een evaluatief en doorstartend karakter. Activiteit 3: ontwikkeling onderwijsconcept van M 3 -leren Omschrijving: Onderwijsinstellingen ontwikkelen in het kader van het project ondersteunende flexibele studietrajecten. Er wordt daarvoor een nieuw onderwijsconcept van M 3 -leren ontwikkeld en beproefd: de in te richten actieteams zijn Mkb-gericht (op 3 thema's, volgens het beschreven estafettemodel), multidisciplinair (economie, bedrijfskunde en gamma) en multilevel (MBO-HBO). Ze worden begeleid door gezamenlijke docentteams en bedrijven Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, accent in oktober/november 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: concept nader gedetailleerd en verwerkt in een didactische handleiding. Activiteit 4 : inrichten van een onderwijskundige proeftuin (infrastructuur) Omschrijving: Er wordt voorzien in een ondersteunend studieprogramma, incl. competentiewijzer bedrijfskunde (dit laatste mede i.v.m.vrijstellingen bij doorstroom) om leerlingen adequaat toe te rusten voor het verrichten van scans en het participeren in de advisering van MKB-en. De proeftuin zal al doende worden ontwikkeld. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober/november 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: een ingerichte proeftuin waar docenten en teams van leerlingen worden ondersteund bij adviesprojecten gericht op MKB-en. Omvang studieprogramma: 10 studiepunten voor zowel MBO als HBO. Activiteit 5 : digitalisering van de proeftuin en vormgeving van Community of Practice Omschrijving: De proeftuin zal digitaal beschikbaar komen voor de projectpartners. Het project voorziet voorts o.a. in een digitale Competentiewijzer Bedrijfskunde waarmee studenten hun competentieontwikkeling op de bedrijfskundige domeinen kunnen monitoren. Er wordt geëxperimenteerd met een Community Of Practice. De COP zal gefaseerd binnen Fontys en de ROC s worden opgestart (in principe ook bedoeld voor alumni). Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober/november Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: portal waarop de verschillende tools voor onderwijsdoeleinden in samenhang zijn gepositioneerd (de scans, tools, handreikingen voor adviesprojecten, didactische handleiding, contactpersonen, artikelen, deelnemende bedrijven, etc). 11

12 Activiteit 6 : bedrijfskundige projecten (toeleiden naar en het aanbieden van mogelijkheden voor analyse en oplossing van actuele bedrijfsproblematieken) Omschrijving: Bij een 14-tal geselecteerde bedrijven worden gezamenlijke "onderwijsactieteams" ingericht van opleidingen van Fontys Hogescholen en afdelingen van ROC's, die zich in (3 tranches) bezig houden met realistische, complexe bedrijfskundige problematieken. Hiertoe wordt een instrumentarium voorbereid en getest. Het instrumentarium (toolkit) bestaat uit een (digitale) bedrijfskundige intake (inventarisatie sterkte/zwakte en belangrijkste bedrijfsissues) en instrumenten op specifieke bedrijfskundige disciplines. Leerlingen/studenten zijn betrokken bij het ontwikkelen, testen en verder uitbouwen van het instrumentarium. Bedrijfsproblemen/vraagstellingen worden door hen verhelderd en nader afgebakend. Hiertoe verzamelen ze data en worden met behulp van analysetools (o.a. interviews, checklists, brainstorming) diagnoses opgesteld en knelpunten benoemd. Vervolgens worden mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht, beschreven en worden voor- en nadelen van de alternatieven aangegeven. Leerlingen/studenten stellen op basis van een (concept)rapportage een advies op, hetgeen in een presentatie wordt toegelicht op school (in aanwezigheid van vertegenwoordiger van bedrijf) en/of bedrijf. Evaluatie en eventueel bijstelling van advies o.a. op basis van reacties tijdens presentatie. Voor de leerling/student houdt dit ook een reflectie in op het beroepsmatig handelen. Resultaten worden door betrokken docenten van ROC- en Fontysopleidingen besproken en teruggekoppeld naar het lectoraat. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: bedrijfsgerichte rapportages uit bedrijfskundige scans en adviezen. Activiteit 7 : personeelsontwikkelingsprojecten Omschrijving: Op basis van de bedrijfskundige onderzoeken kunnen door deels anders samengestelde teams (b.v. van Fontys Hogeschool voor Personeel en Arbeid en verwante afdelingen van de ROC s) huidige en gewenste personele competenties in kaart gebracht worden en vertaald worden in personeelsontwikkelingsplannen. Betrokkenheid van het personeel van het bedrijf is hierbij noodzakelijk, te denken valt aan door leerlingen/studenten te organiseren brainstormsessies, teambijeenkomsten enz. Een en ander kan worden gestructureerd door middel van workshops. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: bedrijfsgerichte rapportages uit personeelsscans en adviezen. Activiteit 8 : kennismanagementprojecten: duurzame kennisontwikkeling Omschrijving: Andere actieteams kunnen op basis van de resultaten uit voorgaande activiteiten het kennismanagement van de bedrijven onderzoeken en verbetervoorstellen ontwikkelen binnen bedrijven. Het betreft antwoorden op vragen als: welke kennis/competenties heeft het bedrijf in de toekomst nodig, waar is die beschikbaar, hoe kan die gehaald worden, etc. De mogelijkheden van de onderwijsinstellingen worden in de probleemaanpak verdisconteerd: hoe kunnen we een betere toegankelijkheid van kennis vanuit onderwijsorganisaties organiseren; hoe duurzame samenwerkingsrelaties aan te gaan; de inbedding in onderwijsprogramma s? Resultaten van teamactiviteiten worden geëvalueerd en leveren input voor de project- activiteiten van nieuwe teams en tranches: we kiezen voor een "estafettemodel". Zodoende blijft kennis ook bij de opleidingen niet op de plank liggen. 12

13 Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: rapportages uit onderzoeken en adviezen. Activiteit 9 : toegankelijk maken door landelijke kenniscentra voor niet-participerende MBOopleidingen Omschrijving: De verkregen casuïstiek uit teamprojecten wordt door landelijke kenniscentra (Stichting Hout- en Meubel, Handel en Ecabo) toegankelijk gemaakt voor niet-participerende MBO opleidingen en bedrijven. Dit levert input voor beroepsinnovatie en scholingsinitiatieven van bedrijven. Tijdplanning: gedurende de projectduur van drie jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: indicaties voor bijstelling kennisaanbod landelijke kenniscentra. Activiteit 10 :toepassingsgericht onderzoek en publicatie Omschrijving: over het onderzoek zal worden gepubliceerd in de geëigende media voor MBO-HBO- MKB. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang maart 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: publicatie over het ontwikkelde concept en geboekte (tussen)resultaten. Activiteitenoverzicht: Fase/activiteit: Jaar 1 Jaar Inrichting project 2. Sessies met intermediairs Onderwijsontwikkeling: 3. Concept-ontwikkeling: M-leren 5. Onderwijskundige proeftuin 6. Digitalisering en COP Team-projecten: 6. Bedrijfskundige ontwikkeling 7. Personele ontwikkeling 8. Duurzame kennisontwikkeling 9. Beroepsontwikkeling 10. Evaluatie/publicatie 13

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! 01-03-2007 t/m 31-12-2009

Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! 01-03-2007 t/m 31-12-2009 a. Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! IA06007 Mw. A. Sijsling 01-03-2007 t/m 31-12-2009 A. Uitgangspunten

Nadere informatie

1-4-2006 tot 31-3-2009

1-4-2006 tot 31-3-2009 Projectgegevens Titel project Rotterdams Rossen Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IAO5123 Thérèse Martens 1-4-2006 tot 31-3-2009 A. Uitgangspunten voor project Beschrijf

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Every picture tells a story

Every picture tells a story 5 Every picture tells a story Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie Aanvraag RAAK-MKB Hogeschool Utrecht Faculteit Communicatie & Journalistiek Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2006 2008. Opschalen en uitstralen

Meerjarenprogramma 2006 2008. Opschalen en uitstralen Meerjarenprogramma 2006 2008 Opschalen en uitstralen Meerjarenprogramma 2006 2008 Opschalen en uitstralen Hobéon Management Consult BV 31 Januari 2006 Fred de Bruijn INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 2 1 DOELSTELLING

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Notitie Prestatieafspraken OCW

Notitie Prestatieafspraken OCW Notitie Prestatieafspraken OCW van HZ University of Applied Sciences Vlissingen, 18 juni 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Deze notitie bevat het voorstel van de HZ op grond van het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie