1 september 2006 tot 1 september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 september 2006 tot 1 september 2008"

Transcriptie

1 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project M 3 -leren IA05031 Dhr. Ir. P. van den Eijnde 1 september 2006 tot 1 september 2008 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de aanleiding of het probleem dat het project beoogt op te lossen, spits dit toe op de regio / sector en betrokken opleidingen Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Er is sprake van een discrepantie tussen de kennis- en opleidingsvraag van het bedrijfsleven en de output van opleidingen. Op verschillende fronten is actie gewenst. De actie in deze aanvraag richt zich op: het verduidelijken, het articuleren, van de structurele kennisvragen van MKB-en die ten grondslag liggen aan oppervlakkige vragen: het proberen te achterhalen van "de vraag achter de vraag". het ontwikkelen van passende antwoorden van opleidingen in termen van up to date bedrijfskundige advisering en kwalificaties van afgestudeerden. upgrading van het kennisniveau van MKB-en. De actie krijgt body via gezamenlijke studieroutes MBO/HBO, waarin adviestrajecten een plaats krijgen. MKB-en ontberen vaak bedrijfskundige kennis, marketingkennis, kennis m.b.t. strategische planning en innovatiekracht. Zij hebben vaak ook onvoldoende zicht op de ontsluitings- en toepassingsmogelijkheden van kennis. Het gevolg is een toenemende internationale concurrentieachterstand. Deze problematiek is bijzonder relevant voor de regio Brabant, met veel economisch stuwende bedrijvigheid. MBO en HBO opleidingen hebben behoefte aan: Een hechtere structureel-organisatorische vervlechting met hun regio. Het ontwikkelen van studieroutes op MBO/HBO-niveau, op basis van realistische contextrijke leervragen die aansluiten op de innovatieve MKB-praktijk. Door gezamenlijk te werken aan een betere vraagarticulatie en kenniscirculatie (via leerlingen als kennisdragers) wordt niet alleen het maatschappelijke rendement van betrokken HBO en MBO opleidingen verbeterd. Door de in deze aanvraag gekozen didactische vormgeving van multilevelteams (d.w.z. gezamenlijke teams van leerlingen-docenten MBO/HBO) kan ook de inen doorstroom van leerlingen verbeterd worden, waardoor de inzet van human capital verder kan worden geoptimaliseerd. (NB: waar "leerlingen" staat worden leerlingen en studenten bedoeld) 1

2 2. Beschrijf de doelen in termen van beoogde effecten en resultaten, d.w.z. specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Beschrijf de doelen / het doel van het project 1. Bij 14 bedrijven wordt een methodiek voor vraagarticulatie beproefd, waarmee teams van leerlingen en docenten in onderwijssituaties MKB-en helpen hun lange termijn kennis- en personeelsbehoeften (en benodigde competenties) te ontdekken. Daarbij wordt een beroep gedaan op know how van intermediaire organisaties zoals Syntens. Via sessies met intermediairs en ondernemers wordt getracht een scherper zicht te verkrijgen op het gewenste type onderwijsprojecten. 2. De vraagarticulatie krijgt een vervolg via inrichting van "onderwijsactieteams" die MKB-en gaan doorlichten op 3 terreinen: bedrijfskundige ontwikkeling, kennismanagement en personeelsontwikkeling. De teams bestaan uit 4 personen (50% MBO). Halfjaarlijks worden gemiddeld 3-4 bedrijven op de drie terreinen gescand door 3-4 teams. Teamactiviteiten leveren adviesrapporten op met bijbehorende personeels- ontwikkelingsplannen en voorstellen voor verbetering van de interactie met onderwijsinstellingen (het kennismanagement). De behoefte van het bedrijf wordt in deze fase a.h.w. vertaald naar actie, ook richting MBO en HBO. Dit moet bijdragen aan een scherpere toekomstgerichte focus van bedrijfsactiviteiten, behoud van werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Intensivering van de interactie met bedrijven moet leiden tot een betere doorbloeding van studieprogramma's met multidisciplinaire realistische bedrijfskundige casuïstiek. Beoogd resultaat: kwalificatieverbreding/verdieping 3. Al doende worden persoonlijke netwerken opgebouwd tussen de 14 bedrijven, docenten en leerlingen. Beoogd wordt de netwerkvorming virtueel te ondersteunen door de inrichting van een Community Of Practice (COP), waar kennisuitwisseling plaatsvindt op de drie thema s van dit project. Een lector bedrijfskundig management MKB opereert als de spin op het web van de community. De COP wordt door de teams zelf opgebouwd en zal ook voor HBO-MBO alumni beschikbaar komen. We verwachten hiervan geleidelijk een betere toegankelijkheid van onze onderwijsinstellingen voor bedrijven. Dat kan bijdragen aan kennisintensivering van bedrijven: beter gebruik van "de factor kennis". 4. Het project voorziet in ondersteunende studietrajecten met een omvang van c.a. 10 studiepunten voor zowel MBO als HBO, waaraan gecombineerde teams deelnemen. In het experiment participeren c.a. 60 studenten en leerlingen. Hun competentieontwikkeling wordt ondersteund met digitale zelftests, waarmee zij zich kunnen meten voor het bedrijfskundige domein. MBO-leerlingen zullen na een bewustere keuze versneld door het HBO-programma kunnen stromen via vrijstellingen: kwalificatiewinst. 5. Kennisdisseminatie. Resultaten van het project zullen leiden tot toepassingsgericht onderzoek. Voorts wordt voorzien in bijdragen aan relevante symposia. 3. Thema s van het project Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: Ja Nee vergroting van de externe gerichtheid van het beroepsonderwijs en de oriëntatie van het beroepsonderwijs op de vraagzijde, in het bijzonder het bedrijfsleven X bevordering van de leerloopbaan van de leerling/student en de doorstroom in het beroepsonderwijs X verhoging van de professionaliteit van degene die het beroepsonderwijs heeft afgerond X Innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs X 2

3 4. Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner Omschrijving inhoudelijke inbreng samenwerkingsverband Fontys Is initiatiefnemer en penvoerende instelling. Het lectoraat Bedrijfskundig Management MKB leidt i.s.m. United Brains (zie hieronder) het project. Ontwikkelt en verzorgt de implementatie van een instrumentarium voor bedrijfskundige scans, competentieen kennismanagement. Brengt kennis in en genereert casuïstiek, publiceert. Participeert via docenten en studenten voluit in alle onderwijsontwikkelende en inhoudelijke activiteiten, bouwt doorlopende leerwegen uit. ROC's Brengen hun kennisnetwerk, ervaringen en relatienetwerk in. Leveren input voor het instrumentarium voor de scans, competentie- en kennismanagement. Brengen kennis in en genereren nieuwe kennis (casuïstiek), publiceren. Participeren via docenten en leerlingen voluit in alle onderwijsontwikkelende en inhoudelijke activiteiten, bouwen doorlopende leerwegen uit Syntens Bemiddelt, netwerkt tussen en adviseert MKB-MBO-HBO Omschrijving deskundigheid Projectmanagement Inhoudelijke productontwikkeling Begeleiding van pilots met studenten en bedrijven Inhoudelijke productontwikkeling Begeleiding van pilots met studenten en bedrijven Intermediërend naar bedrijven Kenniscentrum Stichting Hout en Meubel Bemiddelt naar MKB-en en adviseert. Inzet bij werving van bedrijven, leerwerkplekken en praktijkopdrachten en ontwikkeling van duale leerwerkplekken. Afstemming opleidingsaanbod SH&M met aanbod van ROC en HBO in kader van erkenning van EVC s en verhoging kennisniveau van MKB. Intermediërend naar bedrijven uit branche Zicht op praktijkopleidingsvraagstukken 3

4 Naam partner Omschrijving inhoudelijke inbreng Omschrijving deskundigheid samenwerkingsverband Kenniscentrum Ecabo Benaderen, selecteren van MKBen. Ecabo richt zich op de volgende sectoren: administratie, Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de secretarieel, commercieel, economisch/ administratieve juridisch, ICT, bank-en beroepen verzekeringen, beveiliging en Inzicht in praktijksituaties kunst en praktijkrelevantie Beoordelen van competenties Gespecialiseerd in vertaling (opgenomen in een digitale Competentiewijzer van de praktijk naar het bedrijfskunde ), bemiddelen en onderwijs adviseren. Liaisondeskundigheid tussen Organiseren de landelijke diffusie / meervoudig gebruik van casuïstiek. economisch- en administratief onderwijs en bedrijfsleven Deze kenniscentra richten zich o.a. op upgrading van het kennisniveau van MKB-en. Kenniscentrum Handel Expertise van de MKB bedrijven in de detailhandel, groothandel en internationale handel in de regio Expertise op het terrein van de beroepenstructuur en competentie gerichte kwalificatiestructuur op mbo- en hbo-niveau Expertise op het terrein van competentiegerichte beoordeling/examinering Expertise op het terrein van het werken met en ontwikkelen van scans (employabilityscan, detailhandels opleidingsplan) Netwerk van branches, bedrijven en onderwijsinstellingen Kennisverspreiding KBB voor de handel; detailhandel, groothandel en internationale handel Expertise in het vertalen van ontwikkelingen, ervaringen naar andere situaties en partijen. Kennis verspreiden Expertise in het opleiden van praktijkopleiders, Kenniscentrum Handel levert producten en diensten aan bedrijven, brancheorganisaties en opleidingsinstituten om het menselijk kapitaal in ondernemingen optimaal te benutten en te ontwikkelen United Brains, samenwerkingsorganisatie tussen TUE-ROC-Fontys- TNO Bemiddelt naar MKB-en en adviseert. Zet zich in bij werving van bedrijven, leerwerkplekken en praktijkopdrachten. Stelt een relatienetwerk beschikbaar. Vervult een loketfunctie voor regionaal MKB. Intermediërend naar bedrijven Liaisonexpertise tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio 4

5 5. Beschrijf de innovatie in het project Beschrijf de innovatie in het project: Het betreft een R&D-project in de regio Brabant, waarbij diverse actoren actief participeren. R&D heeft een toepassingsgericht karakter. Op basis van reeds beschikbare inzichten worden bedrijfskundige ontwikkelingen binnen bedrijven gescand en geanalyseerd. De scans leveren voor bedrijven en opleidingen tacit knowledge op, die b.v. via docenten breder toegankelijk kan worden gemaakt. Bedrijfskundige trends kunnen worden doorvertaald naar het curriculum en - middels kwalificaties van afgestudeerden (kennisdragersconcept)- versneld geïntroduceerd in de beroepspraktijk: een betere onderwijsoutput en verkorting van de "time to market" van vernieuwingen. Een en ander wordt versterkt door projectactiviteiten op het gebied van "Personeel en Arbeid" en "Kennismanagement" (estafettemodel). Het betreft tevens een onderwijskundig innovatieproject, waarbij de schotten tussen opleidingen en onderwijsniveaus via M 3 -leren worden doorbroken. Leerlingen werken in actieteams, in een "community", samen in het kader van hun studieprogramma. Deze "kennis-kennissen-ervaringen" dragen bij aan professionalisering van de onderwijsoutput. Dieptestrategie: Het project onderscheidt zich door de brede opzet van de samenwerking: afdelingen van meerdere ROC s en hogescholen werken in actieteams samen: van economisch, bedrijfskundig en technisch tot gamma. Er ontstaan co-makershipsrelaties met intermediaire organisaties en 14 bedrijven. Leerlingen leren veel meer dan voorheen in een "netwerk" van verschillende disciplines probleemoplossingen actief te construeren. Het al dan niet doorstromen van een ROC-leerling naar een HBO zal gebaseerd zijn op een bewustere keuze (uit onderzoek van het NOA van de VU blijkt de wenselijkheid hiervan, Dekanoloog ). Dit impliceert enerzijds minder verlies aan human capital, minder persoonlijke teleurstellingen, anderzijds snellere doorstroom in HBO-land en een hoger rendement. Tevens: niet doorstromende ROC-leerlingen verkrijgen een sterkere onderzoeks-, advies- en samenwerkingsoriëntatie en daardoor een betere kans op de arbeidsmarkt: kwalificatieverhoging. Er wordt -last but not least- nieuw gezamenlijk onderwijs ontwikkeld, overeenkomend met c.a. 10 studiepunten. Studieresultaten worden opgenomen in Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s) en leveren vrijstellingen op bij verwante HBO-opleidingen: kwalificatiewinst, snellere doorstroming. Voor niet-doorstromende ROC-leerlingen levert het project een kennismaking met de werk- en denkwijzen op HBO-niveau waardoor kwalificatieverhoging ontstaat. Innovatief/origineel is: De inrichting van inhoudelijke, Mkb-gerichte, multidisciplinaire, multilevelteams (M 3 -leren, zie m.n. de uitwerking bij uitgangspunt 2). Het curriculum van het MBO wordt via deze "actieteams" verbonden met het curriculum van het HBO en v.v. Deelname in actieteams maakt versnelde doorstroom in het studieprogramma voor afgestudeerde MBO-ers mogelijk. Ook werken MBO-ers door samenwerking met HBO-ers aan verbetering van hun onderzoeks- en analysecompetenties. Resultaten worden opgenomen in studentportfolio's. Het estafettemodel: van bedrijfskundige scans via competentieontwikkeling naar kennisinfrastructuur, waarbij leerlingen van verschillende opleidingen binnen zowel MBO als HBO oplossingen ontwerpen/produceren en resultaten overdragen aan anders samengestelde actieteams. M.n. deze overdrachtsmomenten door leerlingen zelf zijn didactisch waardevol, waar leerlingen veel van leren. De culturele component: leerlingen van de ROC's verwerven inzicht in hun competenties en de werkwijze binnen hogescholen en v.v. Docenten worden inhoudelijke lange termijn samenwerkingsmogelijkheden geboden. In het kader van het project worden experimentele mogelijkheden verkend. 5

6 Beschrijf de innovatie in het project, vervolg: De digitale component: er wordt voorzien in een gezamenlijke ondersteunende Community Of Practice (t.b.v. netwerkvorming tussen leerlingen-alumni-bedrijven). Er wordt geëxperimenteerd met een digitale competentiewijzer en zelftests voor het bedrijfskundige domein.. De verbinding die wordt gelegd naar vraagarticulatie, waarin een netwerk van intermediairs en het lectoraat een aanjaagfunctiefunctie vervullen door het selecteren en mede initiëren van onderwijsprojecten voor actieteams. De positionering binnen het lectoraat Bedrijfskundig management MKB en landelijke kenniscentra die gericht zijn op kennisontwikkeling- en verspreiding. Overzicht van vernieuwingsprojecten binnen het samenwerkingsverband Naam partner Naam project Korte omschrijving Relevant zijn: Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Unikum (Digitale Universiteit) Lectoraat Bedrijfskundig Management in het MKB Ruim baan voor talent: flexibele toelating Fontys In het kader van Unikum (samenwerkingsverband tussen Fontys, Inholland, Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogescholen) worden eerste scans ontworpen en beproefd op het gebied van Kennisontwikkeling, Bedrijfsopvolging en Personeelsontwikkeling Het lectoraat richt zich op kennisontwikkeling van bedrijfskundige opleidingen en versterking van interactie met het regionale MKB Centraal staat ontwikkeling van selectieve toetsen voor kandidaten die niet voldoen aan de wettelijke instroom-vereisten (de experimenteerwet is van toepassing) ROC- Eindhoven Het Eindhovens Model Een pedagogisch-didactisch model dat opgebouwd is rondom scripts en consultancies. Kernpunten van dit model zijn: student is regisseur van zijn eigen leerroute; leren in een contextrijke omgeving; een zelf gekozen scenario; leren in teamverband; Action learning; opdrachten uit het bedrijfsleven; sectoroverstijgend 6

7 Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Ecabo Ondernemersplein nl Praktijkleren Opdrachtenbank Impresariaat Beoordeling/ beoordelingsinstrumente n Meo-Heo doorstroomproject 'Ondernemen en Ondernemerschap' is een onderwerp dat voor KCH een belangrijke plaats inneemt. KCH heeft daarom een website ontwikkeld met het doel ondernemerschap in al zijn onderdelen te ondersteunen: bevorderen van het ondernemerschap ondersteunen van (startende) ondernemers stimuleren van ondernemend leren begeleiden van ondernemend leren in een bedrijf De rol van het leren in de praktijk wordt steeds belangrijker. Onder andere daarom wordt voor deelnemers aan het beroepsonderwijs steeds meer tijd en ruimte. De rol van het leren in de praktijk wordt steeds belangrijker. Onder andere daarom wordt voor deelnemers aan het beroepsonderwijs steeds meer tijd en ruimte ingebouwd voor het opdoen van praktijkervaring. Een goede ontwikkeling, want in het beroepsonderwijs worden mensen geschoold die na hun opleiding in het bedrijfsleven terechtkomen. Het impresariaat en de opdrachtenbank i.o. zijn instrumenten om beroepsonderwijs en bedrijfsleven meer met elkaar in contact te brengen en om met en van elkaar te leren Zowel het belang van het leren op de werkplek als competentiegericht onderwijs, hebben consequenties voor de rol van de praktijkopleider in het leerbedrijf en voor de beoordeling in de BPV. Kenniscentrum Handel werkt continu aan het innoveren van de competentiegerichte beoordeling, het ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten en advisering rond beoordelen in de praktijk binnen onderwijsinstellingen. Het project richt zich op verbetering van de doorstroom MBO-HBO in de regio, (mmv de 3 hogescholen en alle 11 ROC s in het zuiden des lands) 7

8 Kenniscentrum Ecabo Praktijkleren Landelijk project, gericht op transformatie van MBO-en naar competentiegericht onderwijs Kenniscentrum Ecabo Bedrijfssimulatiecentrum / praktijkexamencentrum i.o. Landelijk project, gericht op transformatie naar competentiegerichte examinering (gesimuleerd buitenschools). Met een eerste pilot voor een praktijkexamencentrum is gestart. Heeft het samenwerkingsverband zich georiënteerd op vergelijkbare innovatieve projecten? Zo ja, omschrijf de wijze van oriëntatie, de resultaten van de oriëntatie, hoe gebruik is gemaakt van deze resultaten en waarin het eigen project onderscheidend is. We hebben ons georiënteerd via databanken van de Digitale Universiteit, Stichting Kennisontwikkeling HBO en professionele organisaties zoals het GITP voor specifieke onderwerpen m.b.t. (bedrijfskundige) scans. Daarnaast heeft er Internet-deskresearch plaatsgevonden op sites van bv ROC's, HBO-instellingen. De oriëntatie heeft inzicht gebracht in mogelijkheden te komen tot een unieke integratie en uitbouw van reeds beschikbare innovatieve aspecten gericht op de beroepskolom tussen VMBO-MBO-HBO. Daarbij zijn nieuwe partners gevonden in de regio, afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Onderscheidend is de integratie en betrokkenheid van MBO en landelijke kenniscentra. Ja X Nee Omschrijf hoe docenten en management bij de ontwikkeling van de innovatie zijn betrokken. Het management van de betrokken onderwijsinstellingen is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de koers in het project en de beschikbaarstelling van personele capaciteit. Docenten MBO en HBO zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van projectproducten. Zij participeren in vrijwel alle projectactiviteiten. Het accent van hun activiteiten ligt op participatie in gezamenlijke teamprojecten (inclusief de studentenbegeleiding bij adviestrajecten) en onderwijsontwikkeling. Zij fungeren voorts als intermediair voor de borging bij hun opleiding. Bezien zal worden hoe docenten vanuit het VMBO kunnen worden betrokken. Zie tevens de uitwerking onder A2. 8

9 B. Operationaliseren van aanpak 6. Beschrijf de operationele activiteiten (desgewenst kunt u de samenhang tussen de activiteiten in een schema weergeven) Beschrijf de samenhang en planning van fasering, (operationele) activiteiten en mijlpalen in het project (zoals de tussenrapportage). Fase 1: initiatie/ definitie looptijd: Looptijd: september/oktober 2006 mijlpaal: PSUbijeenkomst begin okt. Activiteit 1: inrichten project / vastlegging projectprogramma / Project Start-Up voor alle projectbetrokkenen. Fase 2:Ontwerp projectaanpak looptijd: gedurende de gehele projectduur van twee jaar mijlpaal: halfjaarlijks repeterend (zie overzichtschema). Fase 3: Flankerende onderwijsontwikkeling Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober 2006 Mijlpaal: eind kwartaal voorafgaand aan teamprojecten (zie overzichtschema). Activiteit 2: sessies met intermediairs en ondernemers resulterend in mogelijkheden voor concrete inhoudelijke projectvoorstellen voor docenten/studenten. Activiteit 3: ontwikkeling onderwijsconcept van M 3 -leren Activiteit 4: inrichten van een onderwijskundige proeftuin (infrastructuur): Er wordt voorzien in een ondersteunend studieprogramma, incl. een competentiewijzer bedrijfskunde (dit laatste mede i.v.m.vrijstellingen bij doorstroom) om leerlingen adequaat toe te rusten voor het verrichten van scans en het participeren in de advisering van MKB-en. De proeftuin zal al doende worden ontwikkeld. Activiteit 5: digitalisering van de proeftuin en vormgeving van een Community of Practice. De proeftuin komt digitaal beschikbaar voor de projectpartners. Voor verschillende onderwerpen worden groepen gemaakt (ook voor MBO-HBO alumni). Fase 4: Projectontwikkeling /uitvoering Looptijd: gedurende Activiteit 6: bedrijfskundige projecten (toeleiden naar en het aanbieden van mogelijkheden voor analyse en oplossing van actuele bedrijfsproblematiek) Activiteit 7: personeelsontwikkelingsprojecten 9

10 de projectduur van drie jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: uitvoering halfjaarlijks, 3 tranches, afgesloten met rapportages. Fase 5: Beroepsontwikkeling Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: halfjaarlijks Activiteit 8: kennismanagementprojecten Toelichting: Activiteit 6,7,8: uitvoering geschiedt door gezamenlijke onderwijsactieteams op drie onderwerpen (zie A4), in totaal leerlingen, bij 14 bedrijven. Er zal in de beginfase sprake zijn van losse adviestrajecten. De bedoeling is dat deze geleidelijk plaats maken voor estafetteprojecten waarbij teams op elkaars resultaten voortbouwen bij een bepaald bedrijf. Activiteit 9: toegankelijk maken door landelijke kenniscentra voor nietparticiperende ROC s en kenniscentra (zoals b.v Kenteq voor de techniekbranche en het kenniscentrum voor de sector zorg ). De beroepsontwikkeling volgt de onderwijsontwikkeling en de opbouw van casuïstiek aan de hand van inhoudelijke teamprojecten. Fase 6: evaluatie/publicatie Activiteit 10: toepassingsgericht onderzoek en publicatie Looptijd: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Mijlpaal: volgend op onderwijsontwikkeling en tijdens teamprojecten. Activiteit 1: inrichten project/vastlegging projectprogramma/project start-up Omschrijving: Project wordt ingericht en start met een PSU voor alle betrokkenen. Tijdplanning: september/ oktober 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: operationele projectorganisatie Activiteit 2: Activiteit 2: sessies met intermediairs/ concrete inhoudelijke project-aanpakken voor docenten en studenten Omschrijving: Met intermediaire organisaties en vertegenwoordigers van bedrijven worden -onder regie van lectoraat- ieder halfjaar de regionale bedrijfsproblematieken doorgelicht en de ontwikkeling van bedrijven besproken (welke knelpunten doen zich voor, bij welk type bedrijven, etc). De resultaten van deze sessies leiden tot bedrijfscontacten en kunnen uitmonden in concrete projectaanpakken voor docenten en studenten van betrokken Fontys hogescholen en ROC's. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, halfjaarlijks 10

11 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: 3 sessies te organiseren, om te komen tot projectaanpakken (voor gezamenlijke MBO-HBO teams), halfjaarlijks voor 3-4 bedrijven. Totaal 14 bedrijven. De laatste sessie heeft een evaluatief en doorstartend karakter. Activiteit 3: ontwikkeling onderwijsconcept van M 3 -leren Omschrijving: Onderwijsinstellingen ontwikkelen in het kader van het project ondersteunende flexibele studietrajecten. Er wordt daarvoor een nieuw onderwijsconcept van M 3 -leren ontwikkeld en beproefd: de in te richten actieteams zijn Mkb-gericht (op 3 thema's, volgens het beschreven estafettemodel), multidisciplinair (economie, bedrijfskunde en gamma) en multilevel (MBO-HBO). Ze worden begeleid door gezamenlijke docentteams en bedrijven Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, accent in oktober/november 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: concept nader gedetailleerd en verwerkt in een didactische handleiding. Activiteit 4 : inrichten van een onderwijskundige proeftuin (infrastructuur) Omschrijving: Er wordt voorzien in een ondersteunend studieprogramma, incl. competentiewijzer bedrijfskunde (dit laatste mede i.v.m.vrijstellingen bij doorstroom) om leerlingen adequaat toe te rusten voor het verrichten van scans en het participeren in de advisering van MKB-en. De proeftuin zal al doende worden ontwikkeld. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober/november 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: een ingerichte proeftuin waar docenten en teams van leerlingen worden ondersteund bij adviesprojecten gericht op MKB-en. Omvang studieprogramma: 10 studiepunten voor zowel MBO als HBO. Activiteit 5 : digitalisering van de proeftuin en vormgeving van Community of Practice Omschrijving: De proeftuin zal digitaal beschikbaar komen voor de projectpartners. Het project voorziet voorts o.a. in een digitale Competentiewijzer Bedrijfskunde waarmee studenten hun competentieontwikkeling op de bedrijfskundige domeinen kunnen monitoren. Er wordt geëxperimenteerd met een Community Of Practice. De COP zal gefaseerd binnen Fontys en de ROC s worden opgestart (in principe ook bedoeld voor alumni). Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang oktober/november Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: portal waarop de verschillende tools voor onderwijsdoeleinden in samenhang zijn gepositioneerd (de scans, tools, handreikingen voor adviesprojecten, didactische handleiding, contactpersonen, artikelen, deelnemende bedrijven, etc). 11

12 Activiteit 6 : bedrijfskundige projecten (toeleiden naar en het aanbieden van mogelijkheden voor analyse en oplossing van actuele bedrijfsproblematieken) Omschrijving: Bij een 14-tal geselecteerde bedrijven worden gezamenlijke "onderwijsactieteams" ingericht van opleidingen van Fontys Hogescholen en afdelingen van ROC's, die zich in (3 tranches) bezig houden met realistische, complexe bedrijfskundige problematieken. Hiertoe wordt een instrumentarium voorbereid en getest. Het instrumentarium (toolkit) bestaat uit een (digitale) bedrijfskundige intake (inventarisatie sterkte/zwakte en belangrijkste bedrijfsissues) en instrumenten op specifieke bedrijfskundige disciplines. Leerlingen/studenten zijn betrokken bij het ontwikkelen, testen en verder uitbouwen van het instrumentarium. Bedrijfsproblemen/vraagstellingen worden door hen verhelderd en nader afgebakend. Hiertoe verzamelen ze data en worden met behulp van analysetools (o.a. interviews, checklists, brainstorming) diagnoses opgesteld en knelpunten benoemd. Vervolgens worden mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht, beschreven en worden voor- en nadelen van de alternatieven aangegeven. Leerlingen/studenten stellen op basis van een (concept)rapportage een advies op, hetgeen in een presentatie wordt toegelicht op school (in aanwezigheid van vertegenwoordiger van bedrijf) en/of bedrijf. Evaluatie en eventueel bijstelling van advies o.a. op basis van reacties tijdens presentatie. Voor de leerling/student houdt dit ook een reflectie in op het beroepsmatig handelen. Resultaten worden door betrokken docenten van ROC- en Fontysopleidingen besproken en teruggekoppeld naar het lectoraat. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: bedrijfsgerichte rapportages uit bedrijfskundige scans en adviezen. Activiteit 7 : personeelsontwikkelingsprojecten Omschrijving: Op basis van de bedrijfskundige onderzoeken kunnen door deels anders samengestelde teams (b.v. van Fontys Hogeschool voor Personeel en Arbeid en verwante afdelingen van de ROC s) huidige en gewenste personele competenties in kaart gebracht worden en vertaald worden in personeelsontwikkelingsplannen. Betrokkenheid van het personeel van het bedrijf is hierbij noodzakelijk, te denken valt aan door leerlingen/studenten te organiseren brainstormsessies, teambijeenkomsten enz. Een en ander kan worden gestructureerd door middel van workshops. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: bedrijfsgerichte rapportages uit personeelsscans en adviezen. Activiteit 8 : kennismanagementprojecten: duurzame kennisontwikkeling Omschrijving: Andere actieteams kunnen op basis van de resultaten uit voorgaande activiteiten het kennismanagement van de bedrijven onderzoeken en verbetervoorstellen ontwikkelen binnen bedrijven. Het betreft antwoorden op vragen als: welke kennis/competenties heeft het bedrijf in de toekomst nodig, waar is die beschikbaar, hoe kan die gehaald worden, etc. De mogelijkheden van de onderwijsinstellingen worden in de probleemaanpak verdisconteerd: hoe kunnen we een betere toegankelijkheid van kennis vanuit onderwijsorganisaties organiseren; hoe duurzame samenwerkingsrelaties aan te gaan; de inbedding in onderwijsprogramma s? Resultaten van teamactiviteiten worden geëvalueerd en leveren input voor de project- activiteiten van nieuwe teams en tranches: we kiezen voor een "estafettemodel". Zodoende blijft kennis ook bij de opleidingen niet op de plank liggen. 12

13 Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: rapportages uit onderzoeken en adviezen. Activiteit 9 : toegankelijk maken door landelijke kenniscentra voor niet-participerende MBOopleidingen Omschrijving: De verkregen casuïstiek uit teamprojecten wordt door landelijke kenniscentra (Stichting Hout- en Meubel, Handel en Ecabo) toegankelijk gemaakt voor niet-participerende MBO opleidingen en bedrijven. Dit levert input voor beroepsinnovatie en scholingsinitiatieven van bedrijven. Tijdplanning: gedurende de projectduur van drie jaar, aanvang januari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: indicaties voor bijstelling kennisaanbod landelijke kenniscentra. Activiteit 10 :toepassingsgericht onderzoek en publicatie Omschrijving: over het onderzoek zal worden gepubliceerd in de geëigende media voor MBO-HBO- MKB. Tijdplanning: gedurende de projectduur van twee jaar, aanvang maart 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: publicatie over het ontwikkelde concept en geboekte (tussen)resultaten. Activiteitenoverzicht: Fase/activiteit: Jaar 1 Jaar Inrichting project 2. Sessies met intermediairs Onderwijsontwikkeling: 3. Concept-ontwikkeling: M-leren 5. Onderwijskundige proeftuin 6. Digitalisering en COP Team-projecten: 6. Bedrijfskundige ontwikkeling 7. Personele ontwikkeling 8. Duurzame kennisontwikkeling 9. Beroepsontwikkeling 10. Evaluatie/publicatie 13

14 7. Beschrijf de projectorganisatie De stuurgroep is het besluitvormend orgaan van dit project. In de stuurgroep hebben zitting, Directeur Fontys Hogeschool Bedrijfskader, de heer P.van den Eijnde, tevens voorzitter, directielid van ROC-Eindhoven afd. Marketing en handel, de heer P. van der Aa en de heer P. van der Vleuten, president Free Energy International. De stuurgroep komt in principe twee keer per jaar bijeen. De Raad van Advies wordt gevormd uit: Lectoraat Bedrijfskundig Management in het MKB (A. Schurgers), vertegenwoordigers van Ecabo (M. van Kollenburg), Kenniscentrum Handel (mw. M. Mesdag), Kenniscentrum Hout & Meubel (I. Molenaar), Syntens (M. Peutz) en MKB- Brabant. De raad adviseert de stuurgroep en projectleiders. Operationeel management van het project zijn de projectleiders (1 van Fontys en 1 vanuit het ROC- Eindhoven). De projectleiders sturen 2 werkgroepen aan: Werkgroep proeftuin. In deze werkgroep zitten docenten van de participerende onderwijsinstellingen. Zij richten een gezamenlijke proeftuin in met inhoudelijke tools en dragen zorg voor de digitalisering van de proeftuin. Ook de werving en begeleiding van leerlingen/studenten/bedrijven en de studentprojectontwikkeling wordt door hen gerealiseerd. Werkgroep onderwijs- en beroepsontwikkeling. Deze werkgroep deels bestaande uit docenten- ontwikkelt het ondersteunend studieprogramma. Periodiek participeren hierin ook vertegenwoordigers van de landelijke kennisinstellingen (vanuit disseminatie-perspectief). Zij realiseren tevens spin off naar en vanuit projecten waarbij de kenniscentra betrokken zijn, zie het overzicht van Vernieuwingsprojecten. De projectleiders worden bijgestaan door een consultant (projectleider van het DU-project Unikum). 8. Maak een organigram om de projectorganisatie in beeld te brengen Organigram Stuurgroep Raad van Advies Projectleiders Werkgroep Proeftuin Werkgroep Onderwijs-en beroepsontwik keling 14

15 9. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten worden gerealiseerd Gedurende het project wordt een studieprogramma vorm gegeven (10 studiepunten) voor MBO en HBO en al doende via de inzet van docenten en studenten experimenteel geïmplementeerd bij betrokken onderwijsinstellingen (50-60 leerlingen/studenten). De verwachting is dat de proeftuin ook na afloop van het project beschikbaar zal blijven voor het onderwijs. Bekostiging geschiedt dan vanuit reguliere budgetten. Er zal worden voorzien bijdragen aan symposia. De projectresultaten worden ook via een website toegankelijk gemaakt. Daarnaast participeren in het project landelijke kenniscentra. Zij zullen uit projectervaringen cases destilleren en vertalen in een aanpassing van hun onderwijs/scholingsaanbod. Verder zullen over projectresultaten korte publicaties worden uitgebracht in de media van MKB-en en onderwijsinstellingen. 10. Beschrijf de wijze van evaluatie van project De projectleider rapporteert halfjaarlijks aan de stuurgroep over de inhoudelijke progressie en beheersaspecten op de vermelde fasen. Afhankelijk daarvan kan het project op onderdelen worden aangepast. Lange-termijn perspectief is dat voor bedrijven gegevens beschikbaar kunnen komen, waarop ze zich kunnen vergelijken op bedrijfskundige aspecten (benchmarks). Daarnaast ontstaat al doende een gegevensbron op het gebied van personeelsontwikkeling binnen MKB-en en het kennismanagement van MKB-en. Evaluaties op het gebied van kennismanagement zijn van direct belang voor de onderwijsinstellingen: hoe kan het kennis/onderwijsaanbod beter inspelen op personele problematiek van MKB-en, hoe kan deze relatie een meer duurzaam karakter krijgen? C. Samenvatting M 3 -leren: Mkb-gericht, multidisciplinair in multilevelteams. Er is sprake van een discrepantie tussen kennis en opleidingsvraag van het bedrijfsleven en de output van opleidingen.op verschillende fronten is actie gewenst. De actie in deze aanvraag richt zich op: het verduidelijken, het articuleren, van de structurele vragen van MKB-en die ten grondslag liggen aan oppervlakkige vragen: "de vraag achter de vraag". het ontwikkelen van passende antwoorden van opleidingen in termen van up to date bedrijfskundige advisering en kwalificaties van afgestudeerden. De actie krijgt body via gezamenlijke studieroutes MBO/HBO, waarin adviestrajecten een plaats krijgen. Door gezamenlijk te werken aan een betere vraagarticulatie en kenniscirculatie wordt niet alleen de maatschappelijke rendement van betrokken HBO en MBO opleidingen verbeterd. Door de gekozen didactische vormgeving van multilevelteams (d.w.z. gezamenlijke teams van studentendocenten MBO en HBO) wordt ook de in- en doorstroom van leerlingen verbeterd,waardoor de inzet van human capital verder kan worden geoptimaliseerd en talent ruim baan kan worden gegeven. 15

16 Bij 14 MKB-bedrijven wordt een methodiek voor vraagarticulatie beproefd. Daarbij wordt een beroep gedaan op know how van intermediaire organisaties zoals Syntens. De vraagarticulatie leidt tot projectplannen voor "onderwijsactieteams" die MKB-en achtereenvolgens gaan doorlichten op drie terreinen: bedrijfskundige ontwikkeling, personeelsontwikkeling en kennismanagement. De teams bestaan uit 4 personen (50% MBO). Halfjaarlijks worden gemiddeld 3-4 bedrijven doorgelicht door 3-4 teams. Er kan gewerkt worden volgens het estafettemodel, waarbij studenten van verschillende opleidingen binnen zowel MBO als HBO oplossingen ontwerpen/produceren en resultaten overdragen aan anders samengestelde actieteams. Teamactiviteiten kunnen adviesrapporten opleveren met bijbehorende personeelsontwikkelingsplannen en voorstellen voor verbetering van de interactie met onderwijsinstellingen (het kennismanagement). Al doende worden relatienetwerken opgebouwd tussen de 14 bedrijven, docenten en studenten/leerlingen. Beoogd wordt een Community Of Practice, een virtuele gemeenschap, waar kennisuitwisseling plaatsvindt op de drie thema s van dit project. Een lector bedrijfskundig management MKB opereert als een spin op het web van de community. Intensivering van de interactie met bedrijven moet leiden tot een betere doorbloeding van studieprogramma's met multidisciplinaire realistische bedrijfskundige casuïstiek. Beoogd resultaat: kwalificatieverbreding/verdieping. Het project voorziet in een ondersteunend flexibel studieprogramma met een omvang van 10 studiepunten voor zowel MBO als HBO. In het experiment participeren leerlingen. Hun competentieontwikkeling wordt ondersteund met digitale zelftests, waarmee zij hun competentieontwikkeling kunnen meten voor het bedrijfskundige domein. MBO-leerlingen zullen na een bewustere keuze versneld door het HBO-programma kunnen stromen via vrijstellingen: kwalificatiewinst. Niet naar het HBO doorstromende MBO-leerlingen verkrijgen een betere startpositie op de arbeidsmarkt doordat ze kennis hebben gemaakt met de denk- en werkwijze binnen het HBO. Het experiment wordt ondersteund door een digitale proeftuin voor onderwijskundige ontwikkeling. 16

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

01-08-2006 t/m 31-07-2009

01-08-2006 t/m 31-07-2009 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IJzersterk Opleiden IA05053 Dhr. R.E. Porck 01-08-2006 t/m 31-07-2009 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Web2Process, 1 september 2006 31 augustus2009

Web2Process, 1 september 2006 31 augustus2009 Web2Process, Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Verhogen van de innovatie van het MBO en HBO door het ontwikkelen van methoden en gereedschappen voor de regeling

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Bijlage 2. } De werkgroep Lange termijn keuzes. } De werkgroep Dynamisering van de kennisketen. } De werkgroep Dynamisering beroepsonderwijs

Bijlage 2. } De werkgroep Lange termijn keuzes. } De werkgroep Dynamisering van de kennisketen. } De werkgroep Dynamisering beroepsonderwijs Bijlage 2 Voor de invulling van de strategische agenda van het Innovatieplatform zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen staan onder leiding van een van de leden van het Innovatieplatform.

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL HET GELDERS ONDERWIJS MODEL In dialoog over samen investeren in kwalificeren voor de toekomst! WZW, de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland, wil samen met al haar betrokken

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Paul Eijkelenkamp e-mail adres: paul.eijkelenkamp@kvk.nl mobiele telefoon: 06-5357 3637 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 6.1 Adviesaanvraag Voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven wordt de SER advies gevraagd over de volgende passage uit de adviesaanvraag: Het instrumentarium

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie