Op naar een excellente controle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op naar een excellente controle"

Transcriptie

1 Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen? Erwin de Horde, Assurance Friso van Wieringen, Assurance 1. Inleiding Zeker in tijden van economische recessie doen ondernemingen er verstandig aan om kritisch naar de interne processen te kijken. Dit om te bepalen waar deze processen verder kunnen worden verbeterd om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Dit is niet anders voor accountantsorganisaties, waarbij de interne processen voornamelijk bestaan uit controlewerkzaamheden die worden uitgevoerd. Aandacht voor het optimaliseren van deze controlewerkzaamheden staat hoog op de agenda van veel accountantsorganisaties waarbij gestreefd wordt naar een excellente controle. Maar wat is nu een excellente controle en welke elementen kunnen hierin worden onderscheiden? Volgens het Groot woordenboek van de Nederlandse taal kan excellent worden vertaald naar voortreffelijk, bijzonder goed en/of iets op uitstekende wijze doen. Voor de controle, komt dit neer op onder andere de volgende elementen: Kwaliteit De controle voldoet aan zowel interne als externe kwaliteitseisen. Toegevoegde waarde De controle is onderscheidend en biedt toegevoegde waarde aan de cliënt. Efficiëntie De controlewerkzaamheden worden op een efficiënte wijze uitgevoerd. Kennisdeling De controle faciliteert samenwerking en kennisdeling waardoor controleteams leren en groeien. Ervaring leert dat er zowel interne als externe factoren zijn die invloed hebben op de bovengenoemde elementen. Om als accountantsorganisatie pro-actief aandacht te kunnen schenken aan het optimaliseren van de controlewerkzaamheden is het van essentieel belang om inzicht te hebben in deze factoren. Deze factoren bepalen namelijk de mate waarin accountantsorganisaties kunnen komen tot een excellente controle. In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste factoren behandeld. Tevens zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre de IT-auditor ondersteuning kan bieden bij het actief vertalen van deze factoren naar een excellente controle aanpak. 2. Mate van interne beheersing De specifieke klantsituatie en vooral de mate van interne beheersing zal altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn 10 PricewaterhouseCoopers

2 voor de controle. Bij een robuuste interne beheersing kan de accountant namelijk (deels) steunen op de werkzaamheden die door de cliënt worden verricht. Niet voor niets zal de accountant dan ook als eerste stap bij het bepalen van de controlewerkzaamheden, inzicht willen verkrijgen in het volwassenheidsniveau van de beheersorganisatie van de cliënt. Dat doet zij onder meer door kennis te nemen van de organisatiestructuur, de processen, de IT-systemen met daarbij de samenhang en de beheersing van deze zaken. Met de komst van de Sarbanes-Oxley-wetgeving in Amerika en de daaropvolgende lokale varianten, is de interne beheersing en de beheersing van IT-systemen voor moderne organisaties steeds belangrijker geworden. Daarbij zien we dat het volwassenheidsniveau van cliënten de laatste jaren op een steeds hoger niveau is komen te liggen. Hoog Efficiency van de controleaanpak Laag Gegevensgerichte aanpak Laag Systeemgerichte aanpak Volwassenheidsniveau van de beheersorganisatie van de cliënt Figuur 1 Volwassenheidsniveau interne-beheersmaatregelen Hoog Zie figuur 1: hoe hoger het volwassenheidsniveau van een organisatie op het gebied van interne-beheersmaatregelen, hoe systeemgerichter de controleaanpak van de accountant kan zijn. Bij een laag volwassenheidsniveau zal een meer gegevensgerichte controle noodzakelijk zijn, en die is in de meeste gevallen minder efficiënt. De toegevoegde waarde die als onderdeel van de controlewerkzaamheden wordt geboden, zal in beide gevallen ook duidelijk verschillen. Bij een laag volwassenheidsniveau blijkt de toegevoegde waarde vooral uit de wijze waarop de accountant de cliënt kan adviseren rondom de wijze waarop internebeheersmaatregelen effectief kunnen worden opgezet en Samenvatting Dit artikel geeft antwoord op de vragen wat een excellente controle is en welke factoren een rol spelen om tot deze excellente controle te komen. Tevens wordt behandeld hoe de IT-auditor de realisatie van een excellente controle kan ondersteunen. ingericht. Op die manier kan de cliënt in control komen, zodat de accountant daar in toekomstige jaren gebruik van kan maken in de controleaanpak. Wanneer er al een hoog volwassenheidsniveau is, zal de toegevoegde waarde veel meer gericht zijn op het optimaal gebruik maken van de reeds aanwezige interne-beheersmaatregelen en het helpen om de interne-beheersorganisatie efficiënter te maken. Bij een hoog volwassenheidsniveau is namelijk de effectiviteit van de beheersmaatregelen geen aandachtspunt meer en zal de toegevoegde waarde veel meer gericht zijn op het kostenefficiënt inrichten hiervan. Moderne organisaties gebruiken steeds vaker complexe IT-systemen ter ondersteuning van de processen en de beheersmaatregelen hierbinnen. Hiermee wordt de rol van de IT-auditor ook steeds belangrijker. De kennis die de IT-auditor heeft van de beheersmaatregelen die zijn geprogrammeerd in de systemen, biedt een uitgelezen mogelijkheid om de cliënt te adviseren om hier optimaal gebruik van te maken. Veelal wordt nog niet volledig gebruik gemaakt van alle beschikbare functionaliteit die de huidige IT-systemen bieden. Wordt hier optimaal gebruik van gemaakt, dan verloopt de controle efficiënter wanneer de accountant hier, op termijn, gebruik van maakt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat preventieve geautomatiseerde beheersmaatregelen veel sterker zijn dan detectieve handmatige beheersmaatregelen en minder kosten met zich meebrengen. De IT-auditor kan belangrijke toegevoegde waarde bieden bij het automatiseren van handmatige beheersmaatregelen door middel van bestaande functionaliteit in de IT-systemen. Dit zal enerzijds kostenbesparingen opleveren voor de cliënt en het volwassenheidsniveau van interne beheersing verbeteren. Anderzijds zal de IT-auditor ondersteuning kunnen bieden om de controle (op termijn) efficiënter te maken. Twee belangrijke elementen voor een excellente controle, namelijk toegevoegde waarde en efficiëntie, worden hierdoor geraakt. Spotlight Jaargang Uitgave 3 11

3 3. Toepassen van auditsoftware De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van auditsoftware. Deze software is steeds gebruikersvriendelijker geworden en biedt meer mogelijkheden om snel inzicht te krijgen in zowel controlerisico s en beheersmaatregelen. De technieken en tools voor auditsoftware zijn in vier groepen onder te verdelen: het analyseren en toetsen van geautomatiseerde beheersmaatregelen binnen IT-systemen; het uitvoeren van data-analyse op transacties; het analyseren en toetsen van netwerkbeveiliging; het analyseren en toetsen van beveiligingsmaatregelen rondom besturingssystemen en databases. Data Analyse OS- en Databasebeveiliging Netwerkbeveiliging Geautomatiseerde beheersmaatregelen De bovengenoemde verschillende typen auditsoftware kunnen worden ingezet tijdens de verschillende fasen van de controle. De software voor de analyse van geautomatiseerde beheersmaatregelen kan bijvoorbeeld worden ingezet tijdens de interimwerkzaamheden. Hiermee kan snel en effectief de adequate werking van geautomatiseerde beheersmaatregelen binnen een logische toegangsbeveiliging rondom IT-systemen worden vastgesteld. Data-analysesoftware kan tijdens het gehele controleproces worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan het efficiënt uitvoeren van cijferbeoordelingen als onderdeel van de planningswerkzaamheden of als onderdeel van de afsluitende jaarrekeningcontrole werkzaamheden. Ook kunnen accountants deze vorm van auditsoftware gebruiken om achteraf vast te kunnen stellen of een beheersmaatregel adequaat heeft gewerkt. Zo kan bijvoorbeeld met een analyse op transactiedata worden vastgesteld of voor alle facturen in het systeem een goedgekeurde inkooporder aanwezig is en of de juiste btw-tarieven gehanteerd zijn. Tools voor netwerkbeveiliging en beveiliging rondom operating systemen (OS) en databases, kunnen ten slotte worden ingezet om geautomatiseerd vast te stellen of de algemene IT-beheersmaatregelen ( IT General Controls ) rondom informatiesystemen op onderdelen adequaat functioneren. Een belangrijk voordeel van auditsoftware is dat het in veel gevallen tools zijn die eenmalig voor een bepaalde cliënt dienen te worden ingericht, waarna in de daaropvolgende jaren dezelfde analyse of beoordeling efficiënt opnieuw kan worden uitgevoerd. Ondanks het feit dat auditsoftware steeds gebruikersvriendelijker wordt, heeft de IT-auditor vooral kennis over de mogelijkheden die de huidige software biedt ter ondersteuning van de jaarrekeningcontrole. De uitdaging voor de IT-auditor is daarbij om op een heldere en transparante wijze aan te geven welke auditsoftware het meest geschikt is op welk moment om de controle efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren. Er zijn drie belangrijke succesfactoren die een rol spelen bij het inzetten van auditsoftware: de te verwachte uitkomsten; de te verwachte inspanning en kosten; de mate van veranderingsgezindheid en innovatiekracht. Belangrijk uitgangspunt is dat in een vroeg stadium, als onderdeel van de planning, proactief wordt nagedacht over de inzet van auditsoftware. Daarbij zullen de verwachte uitkomsten, inspanningen en kosten, en de mate van veranderingsgezindheid en innovatiekracht meewegen in de beslissing. En dat is belangrijk, want alleen wanneer auditsoftware als geïntegreerd onderdeel in de totale controlewerkzaamheden wordt ingezet, biedt deze toegevoegde waarde voor de jaarrekeningcontrole. In alle andere gevallen zal het kostenverhogend werken en niet de verwachte resultaten bieden die op voorhand werden verwacht. Naast de vertaling van de mogelijkheden die auditsoftware zou kunnen bieden, is er ook een duidelijke rol weggelegd voor de IT-auditor in de uitvoering van de werkzaamheden. Vooral de technische aspecten, zoals het downloaden van (financiële) data uit de systemen van de cliënt, maar ook het ondersteunen bij het analyseren van de uitkomsten en het trekken van conclusies, zijn onderdelen waarbij de IT-auditor ondersteuning kan bieden. Het inzetten van auditsoftware en het gebruik maken van de kennis van de IT-auditor op dit gebied versterkt vooral de elementen kwaliteit en efficiëntie die ten grondslag liggen aan een excellente controle. Auditsoftware kan daarom gezien worden als een zeer invloedrijke factor die snel tot waardevolle resultaten leidt. 12 PricewaterhouseCoopers

4 4. Cultuur van de accountantsorganisatie Een factor die mogelijk iets minder tot de verbeelding spreekt maar zeker ook grote invloed heeft op het komen tot een excellente controle, is de cultuur binnen de accountantsorganisatie. In de praktijk blijkt namelijk dat accountantsorganisaties die veel aandacht schenken aan innovatie en veranderingsgezindheid, sneller aanpassingen realiseren die tot een excellente controle leiden. In veel traditionele organisaties speelt daarentegen de gedachte: De controleaanpak heeft in het verleden toch altijd goed gewerkt dus waarom zou ik hier verandering in aanbrengen?. Aandachtsgebieden die hierbij kunnen worden onderkend, zijn: Onvoldoende kennis rondom innovatieve oplossingen In de eerste plaats is vaak nog onvoldoende kennis rondom innovatieve oplossingen aanwezig die de controleaanpak efficiënter kan maken. Het is daarom van groot belang dat de accountantsorganisatie voldoende aandacht aan dit onderwerp besteedt. Budgetdruk Daarnaast is budgetdruk een onderdeel dat in bepaalde situaties negatief uitwerkt op innovatie. Innovatie brengt namelijk in veel gevallen in het eerste jaar een investering met zich mee die zich in de daaropvolgende jaren pas terugbetaalt. Wanneer een organisatie een budget opstelt voor een langere periode, bijvoorbeeld drie jaar, staan controleteams veel meer open voor innovatieve oplossingen. Prikkels oppakken Ten slotte blijkt dat accountantsorganisaties prikkels om te veranderen verschillend oppakken. Deze prikkels zijn vaak afhankelijk van externe factoren, zoals een cliënt die verwacht dat de controle innovatiever wordt ingericht. Een voorbeeld hiervan is een cliënt die bezig is met een implementatie van een nieuw IT-systeem en daarbij verwacht dat de accountant hier optimaal gebruik van maakt in de controle. Anderzijds kan de prikkel tot stand komen uit de verslechterende economische omstandigheden. Juist in dit soort situaties is het cruciaal om open te staan voor een nieuwe controleaanpak. Uitgaande van de specifieke kennis en kunde zal de IT-auditor bij uitstek moeten kunnen adviseren en ondersteunen bij het slimmer controleren. Daarbij zal naast het besteden van aandacht aan de technische IT-componenten, ook heel duidelijk aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop dit kan worden geïntegreerd in de controle. Alleen in die gevallen waarbij er écht sprake is van een geïntegreerde controleaanpak, die wordt uitgevoerd door een gezamenlijk team van IT- en financiële-controlespecialisten, zal dit leiden tot toegevoegde waarde. In deze samenwerking is het vooral belangrijk dat de betrokkenen onderkennen dat een team met een diversiteit aan specialisten veel meer waarde kan toevoegen aan de cliënt en tevens efficiënter kan functioneren. Daarbij zal de IT-auditor niet alleen moeten worden gezien als een pure IT-specialist, maar veel meer als een persoon die in brede zin ondersteuning kan bieden aan een innovatieve controleaanpak. Innovatie zal daarbij ook vooral gericht moeten zijn op het effectief en efficiënt controleren van de procesgang zoals die bij de cliënt plaatsvindt. Op dit onderdeel zal het gehele controleteam namelijk optimaal moeten samenwerken. Dit omdat de werkzaamheden op de interne-controlemaatregelen in de processen van de onderneming snel kunnen leiden tot een overlap en/of lacunes. Tevens stimuleert het samenwerken als een team kennisdeling wat tot gevolg heeft dat mensen uitdagendere werkzaamheden uitvoeren en veel sneller leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. De elementen van een excellente audit kwaliteit, toegevoegde waarde en efficiency zijn belangrijke criteria die duidelijk worden beïnvloed door de cultuur van de accountantsorganisatie. De betrokkenheid van de IT-auditor zal in aanvulling hierop voornamelijk van invloed zijn op het element kennisdeling om daarbij innovatie te stimuleren en verandering te promoten. 5. Kwaliteit van projectmanagement Elke controle kan worden gezien als een project waarbij verschillende teamleden met specifieke kennis een dienst leveren voor een duidelijke opdrachtgever binnen vooraf overeengekomen kaders en binnen een bepaald tijdspad. Dit betekent dat elke controle ook als een project zal moeten worden geleid met een duidelijke projectmanager, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het inrichten van verschillende fasen en het afspreken van duidelijke opleverdocumenten. Accountantsorganisaties kunnen zich van elkaar onderscheiden door specifiek aandacht te geven aan de kwaliteit van het projectmanagement. Zeggen wat je doet, maar vooral ook doen wat je zegt, is daarbij cruciaal Spotlight Jaargang Uitgave 3 13

5 in de communicatie met de cliënt. Tevens zal de controle als een project moeten worden gemanaged. Met andere woorden: het project moet gezamenlijk, dus mét de cliënt, worden opgestart en uitgevoerd. Helderheid en transparantie rondom de werkzaamheden die de accountant zal gaan verrichten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten, net als duidelijkheid rondom de verwachtingen die er over en weer zijn. Naast het samenwerken met de cliënt is het ook van belang dat er binnen het controleteam goed wordt samengewerkt. Zoals eerder aangegeven, zijn er namelijk onderdelen in de controleaanpak die mogelijk een overlap en/of lacunes kunnen veroorzaken. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er een verschuiving plaatsvindt van reguliere jaarrekeningcontrolewerkzaamheden naar IT-controlewerkzaamheden door het gebruik van complexe IT-systemen. Daardoor vinden er steeds meer testwerkzaamheden plaats door de IT-auditor op de zogenoemde geautomatiseerde beheersmaatregelen in de IT-systemen die worden gebruikt ter ondersteuning van de procesgang. Gezien de toenemende afhankelijkheid van complexe systemen zal de IT-auditor een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in het bepalen van de controleaanpak. Daarom is het cruciaal om de IT-auditor vroegtijdig in het controleproces te betrekken, in zowel de interne-planningsactiviteiten als de afspraken met de cliënt. Op deze wijze kan namelijk tijdig inzicht worden verkregen in de mogelijkheden die de IT-systemen van de cliënt bieden en kan de accountant in de vervolgfasen efficiënt gebruikmaken van deze systemen. Het gaat uiteindelijk om te komen tot een optimale mix van werkzaamheden door zowel financieel specialisten als IT-auditspecialisten. 6. Conclusie Helaas is er voor de controleaanpak niet zoiets als het ei van Columbus waarbij er een excellente controleaanpak is die kan worden toegepast voor elke cliënt. Er zijn namelijk verschillende interne en externe factoren waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de controlewerkzaamheden. Te denken valt aan de specifieke klantsituatie, de ontwikkelingen rondom auditsoftware, de cultuur van de accountantsorganisatie en de kwaliteit van projectmanagement. Bij het vertalen van deze factoren naar een excellente controle aanpak zal de IT-auditor een belangrijke rol kunnen spelen. Vooral met behulp van de specialistische kennis zal de IT-auditor ondersteuning kunnen bieden bij het initiëren en uitwerken van innovatieve mogelijkheden om de controle efficiënter en effectiever te maken. De uitdaging hierbij is gelegen in de wijze waarop wordt samengewerkt tussen de IT-auditor en de controlerend accountant en natuurlijk de cliënt. Het helder kunnen vertalen van de toegevoegde waarde van innovatieve controletechnieken door de IT-auditor en de veranderingsbereidheid van de controlerend accountant zullen hierbij van doorslaggevende betekenis zijn om daadwerkelijk te komen tot een excellente controle. De kwaliteit van het projectmanagement beïnvloedt alle vier de elementen van een excellente controle. Het zwaartepunt ligt echter op de communicatie met zowel de cliënt als binnen het controleteam. Daarbij zal enerzijds communicatie rondom de planning, status en voortgang van de werkzaamheden van belang zijn, en anderzijds de tijdige interne communicatie tussen IT-auditors en financieel specialisten bij het opstarten van het project, zorg dragen voor een onderscheidende dienstverlening. 14 PricewaterhouseCoopers

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing Gestandaardiseerde data-analysesoftware ondersteunt controles met succes, bijvoorbeeld in het uitvoeren van financiële analyses. Vaak kan bovendien een

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 3.1 MASTERCLASS IT-B@SED AUDIT... 4 3.2 QUICK START IT-AUDIT IN HET MKB...

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Voldoende audit evidence?

Voldoende audit evidence? 51 Voldoende audit evidence? Drs. H.G.Th. van Gils RE RA In versterkte mate komt de laatste tijd weer de discussie opzetten over de diepgang van de controlewerkzaamheden van de accountant en IT-auditor.

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ A Continu verbeterproces Als MKB ondernemer ligt uw focus op het optimaal benutten van de kansen die u ziet, veelal vanuit een commerciële invalshoek. De

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Agenda Plaats in de praktijk Toepassing in audit De werkvloer

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Profiteren van data-analyse. binnen de jaarrekeningcontrole. MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE

Profiteren van data-analyse. binnen de jaarrekeningcontrole. MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole DData-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Rotterdam Amsterdam Brussel. Accountant3.0. Kennisdelen, samenwerken, hightech. www.coney.nl

Rotterdam Amsterdam Brussel. Accountant3.0. Kennisdelen, samenwerken, hightech. www.coney.nl Rotterdam Amsterdam Brussel Accountant3.0 Kennisdelen, samenwerken, hightech www.coney.nl Accountant3.0 Inzicht door transparantie Accountant3.0 staat voor luisteren, positief samenwerken, actief kennis

Nadere informatie

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 Agenda NBC Voordelen en gebruik data analyse Gebruik auditfile Data analyse tool (ACL) vs Excel Stappenplan

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kwaliteitsborging Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst Agenda

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014

Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014 1 Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014 Inhoud 2 Inleiding: enige trends in de markt In het speelveld

Nadere informatie

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing

Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Artikel Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Willem Scheeres Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Agenda Problemen Discussie Nieuwe aanpak Lessons learned 2-6-2014 2 Directeur van Refine-IT B.V. Partner/aandeelhouder

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Mobiele wondzorg van HARTMANN

Mobiele wondzorg van HARTMANN Mobiele wondzorg van HARTMANN Wond 3.0 HARTMANN mobiele wondzorg In een zorgcentrum of bij de cliënt thuis, als het om wondverzorging gaat zijn verpleegkundigen beter uitgerust als zij kunnen beschikken

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN Collegejaar: 2016-2017 BRON: IMIT Student Technical Papers Docent: Ing. Urwin W. Staphorst MBA Paramaribo, 7 november

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld:

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld: 3.1 Module 1: Bestuur Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Op alle opdrachten

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie