Zelfstandig blijven met domotica In eigen omgeving oud worden praktijkwenken. energie-innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig blijven met domotica In eigen omgeving oud worden praktijkwenken. energie-innovatie"

Transcriptie

1 Zelfstandig blijven met domotica In eigen omgeving oud worden praktijkwenken energie-innovatie

2

3 Zelfstandig blijven met domotica In eigen omgeving oud worden praktijkwenken

4 Voorwoord Domotica is de verzamelnaam voor een combinatie van diensten, apparaten en informatietechnologie op het gebied van veiligheid, comfort en zorg. Het programma In eigen omgeving oud worden beoogde een impuls te geven aan duurzame toepassing van deze mogelijkheden in seniorenwoningen. Het programma is een initiatief van NIDO Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling - en ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland. In het kader van het programma hebben ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderzoekers en consultants zich de afgelopen drie jaar verdiept in de praktische uitwerking van domoticatoepassingen in de ouderenhuisvesting. De focus was daarbij gericht op het in beeld brengen van de voorwaarden en mogelijkheden van duurzame toepassing van de informatie- en communicatietechnologie en diensten. Het programma omvatte onderzoek naar voorbeeldprojecten, discussiebijeenkomsten met betrokkenen en onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van domotica. De slotbevindingen zijn hoopgevend, maar beslist niet eenduidig. De praktijk laat zien dat implementatie van domotica, zeker op grote schaal, complex is. Maar mits doordacht ingevoerd, kan domotica wezenlijk bijdragen aan het op duurzame wijze langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Dit boekje belicht de resultaten van dit programma. Deze zijn van belang voor alle partijen - overheden, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen - die een rol spelen bij het zorgen voor adequate seniorenhuisvesting. De resultaten van het experimenteerstadium zijn voldoende rijp voor een krachtig vervolg. Josco Kester, programmamanager In eigen omgeving oud worden 2

5 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Vergrijzing en de rol van domotica 4 Seniorenwoningen in Best 7 Peter Baetsen van Futura Wonen: Het experimenteerstadium voorbij 8 Hoofdstuk 2 Veelzijdige mogelijkheden 10 Voorbeeldwoning in Den Haag 13 Hanneke van der Horst, adviseur ILSE: Voorbeeldwoning verdrijft koudwatervrees 14 Hoofdstuk 3 Domotica, waarom eigenlijk? 16 Serviceflats in België 19 Bewoner Wim Bähler: Fitte ouderen overtuigen, ga er maar aan staan 20 Hoofdstuk 4 Knelpunten bieden kansen 22 Renovatie in Tilburg 25 René van Loon, directeur Entron Nederland: Dienstverlening sleutel voor succes 26 Hoofdstuk 5 Naar een duurzame toekomst 28 Johan van der Leeuw, NIZW: Ouderen gaan ver om uit verzorgingshuis te blijven 32 Hoofdstuk 6 Websites en publicaties 34 3

6 Hoofdstuk 1 Vergrijzing en de rol van domotica Nederland vergrijst in rap tempo. Veel van de nieuwe ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De introductie van moderne informatie- en communicatietechnologie in woningen is een welkom hulpmiddel bij het honoreren van die wens. Senior en maatschappij varen er wel bij, mits deze technologische hulpmiddelen voldoende scoren op alle drie de P s van duurzaamheid: People, Planet én Profit. Het aantal 65-plussers neemt explosief toe, aldus een CBSprognose, van nog geen twee miljoen in 1990 naar bijna vier miljoen in 2030 (zie grafiek 1). Dat leidt tot een groeiende vraag naar relatief dure ouderenhuisvesting die bovendien niet spoort met de wens van de doelgroep. De nieuwe generatie ouderen wil namelijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondanks misschien wat fysieke beperkingen kunnen zij zo hun eigen leven blijven leiden, in een omgeving waarin ze zich thuis voelen. Een oudere verwoordde dit gevoel als volgt: Zolang ik leef wil ik zelfstandig blijven wonen en zelf mijn zaken regelen zonder tussenkomst van buitenstaanders, al moet ik op mijn knieën vooruitkomen. (Uit: internetdiscussie 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Grafiek 1: Prognose CBS aantal in miljoenen Aantal 65-plussers in Nederland Ouderenhuisvesting knelt Het is belangrijk om in te spelen op deze wens. Niet alleen omdat het welzijn van de ouderen daarmee gebaat is, maar ook uit praktische overwegingen. Immers, er is nu al een tekort aan ouderenwoningen. Gezien de sterke toename van deze bevolkingscategorie zal dit tekort zonder koersaanpassingen snel oplopen. Ramingen leren dat het aantal woningen om mensen van 55 jaar en ouder adequaat te huisvesten in 2020 kan oplopen tot de helft van de huidige woningvoorraad. In de huursector zal dit naar schatting zelfs 70 tot 80 procent zijn. Extra voorzieningen op het gebied van comfort kunnen bestaande woningen aanmerkelijk bewonersvriendelijker maken. Voorwaarde is wel dat de woningen veiliger en 4

7 beter toegankelijk moeten worden voor bewoners die stap voor stap minder valide worden. Statistieken van Consument en Veiligheid wijzen uit dat hieraan momenteel het nodige schort. Jaarlijks komen zo n plussers na een ongeval in de privé-sfeer voor opname of EHBO in een ziekenhuis of bij de huisarts. Van de méér dan mensen die door een ongeval in en om het huis overlijden is 79% ouder dan 65 jaar. Deze verontrustende cijfers hebben de laatste jaren het nodige in gang gezet. Een toenemend aantal woningen wordt opgeplust om ze geschikter te maken voor ouderen. Bijvoorbeeld door het verlagen van drempels, het ophogen van galerijen, het installeren van goede verlichting en aanpassingen in toilet en badkamer, zoals het aanbrengen van een stang in de douche of een antisliplaag op de vloer. Domotica biedt kansen Minder bekend is dat - in aanvulling op dergelijke bouwkundige aanpassingen - informatie-en communicatietechnologie (ICT) mensen eveneens in staat stelt langer zelfstandig te blijven wonen. Toepassing van moderne technologie in de woonomgeving staat bekend onder de noemer domotica, een samenvoeging van domus (huis) en telematica en omvat een combinatie van apparaten, informatietechnologie en diensten binnen en buiten de woning. Op welzijnsgebied (People) levert domotica dus winst op, omdat hiermee de kwaliteit van wonen verbetert. Maar ook financiële haalbaarheid (Profit) en een zo laag mogelijk energiegebruik (Planet), de andere twee pijlers van het duurzaamheidsbeginsel, zijn belangrijke elementen bij het toepassen van domotica. Belangstelling groeit Het verbaast dan ook niet dat domotica al enkele jaren sterk in de belangstelling staat. In een recent marktonderzoek van CEA en USP Marketing Consultancy gaven 68 van de 100 ondervraagde woningcorporaties aan binnen drie jaar te verwachten hiermee in huurwoningen aan de slag 5

8 te gaan. Ook projectontwikkelaars bieden steeds vaker mogelijkheden op dit vlak aan als optie in luxe appartementen. Daar staat tegenover dat uit enkele eerste praktijktoepassingen obstakels voor grootschalige toepassing van domotica naar voren kwamen. Dit betrof met name toepassingen op het gebied van veiligheid en zorg, zoals alarmeringssystemen. Helaas lag het accent daarbij veelal op een overaanbod aan technologische snufjes, waardoor de bewoner zich eerder gehinderd voelt dan geholpen. Het aangeboden pakket was vaak niet toegesneden op de behoeften van bewoners en niet gebruikersvriendelijk. Ook werden de kosten door bewoners en corporaties als te hoog ervaren. Gelukkig leren recente ervaringen dat het ook anders kan. Inmiddels zijn in de ouderenhuisvesting (inclusief woonzorgcomplexen) ruim veertig domoticaprojecten gerealiseerd. In totaal betreft het zo n woningen. Daarnaast zijn circa honderd projecten in voorbereiding. Zelfstandig zijn en blijven De bezoekers van de website zowilikoudworden.nl hechten erg aan hun zelfstandigheid, hun privacy en eigen ruimte. Een verpleeghuis zien velen als een inbreuk op de privacy. Je moet een kamer delen, je hebt weinig eigen inbreng en je moet maar afwachten of het personeel vriendelijk is, worden als argumenten naar voren gebracht. Vrijwel unaniem wil men zo lang als mogelijk is in het eigen huis blijven wonen. Wie zelfstandig is, blijft beter deel uitmaken van de maatschappij volgens één van de deelnemers aan het discussieplatform. Een andere oppert dat het waarschijnlijk ook de goedkoopste oplossing is. Voorwaarde om zelfstandig te blijven is wel dat de ouderen deel uit blijven maken van de maatschappij. Er zou een cultuur moeten bestaan waarbinnen ouderen geïntegreerd blijven in de samenleving, met inkomensmogelijkheden en voldoende zorg en woningen die toegankelijk blijven. 6

9 de praktijk Seniorenwoningen in Best Woningcorporatie Domein, met als werkgebied Eindhoven, Best en Son en Breugel, installeerde in 2002 domotica in 49 seniorenwoningen van het complex Lidwinahof in Best. De ervaringen zijn positief. Wel blijkt dat een dergelijke innovatie nadrukkelijk begeleiding behoeft. Met de aanpassing van het seniorencomplex in Best was Domein de eerste woningcorporatie in Nederland die domotica toepaste in de bestaande bouw. Het pakket bevatte een breed scala aan functies, variërend van actieve personenalarmering tot toegangscontrole middels een camera bij de gemeenschappelijk voordeur met beeld op een video-intercom in de hal en op de eigen TV. Langer zelfstandig Over de domotica in hun woning is een ruime meerderheid (67 procent) van de ondervraagde bewoners van Lidwinahof zeer tevreden. Maar liefst 89 procent verwacht nu langer in de woning te kunnen blijven wonen. Bijna de helft (44 procent) is blijkbaar zo tevreden dat men bereid zegt te zijn per maand 25,- te betalen voor de voorzieningen. Dit biedt mogelijkheden om bewoners zelf te laten betalen voor de extra aangeboden diensten. Kinderziektes Aan de andere kant leeft er onder een minderheid van de bewoners ook bezwaren tegen de technologische snufjes. Vooral oudere bewoners hebben moeite met het oppikken van alle mogelijkheden. Verder maakten kinderziektes in het systeem dat nogal wat bewoners functies uitschakelden. Vooral de inactiviteitsmeting gaf veel problemen. Uit de evaluatie blijkt dat veel informatie en begeleiding nodig is om de bewoners vertrouwd te maken met de toepassingen. Anders haken ze af. In het geval van Domein zorgde de toepassing van domotica bovendien voor een hogere energierekening. Veel bewoners reageerden verontrust op deze extra kosten van zo n 30,- per jaar. Bij de start van het project was dit niet voldoende duidelijk gemaakt. Voor meer informatie: Peter Baetsen, Futura, Postbus 4273, 5004 JG Tilburg; telefoon:

10 Peter Baetsen van Futura Wonen: Het experimenteerstadium voorbij De bestaande woningvoorraad sluit in de toekomst steeds minder aan op de behoefte van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zo concludeerde Woningcorporatie Domein uit Eindhoven. Daarom nam Domein de stap om de mogelijkheden van domoticatoepassingen tegen het licht te houden, zegt Peter Baetsen. Inmiddels is het experimenteerstadium wel voorbij. Het is tijd voor een grootschalige uitrol van domotica. Peter Baetsen is medewerker Productontwikkeling en Innovatie bij Futura, een samenwerkingsverband van zes woningcorporaties in Brabant. Hij was nauw betrokken bij de evaluatie van het domoticaproject in De Lidwinahof in Best (zie pagina 7). Bij de Lidwinahof was de aanpak sterk aanbodgestuurd. Domein investeerde een flinke som om in de woningen een uitgebreid domoticapakket aan te brengen. Plat gezegd kwam het erop neer dat de bewoners een kastje kregen met alle lampjes aangeklikt. De instructie luidde: wat u niet nodig hebt kunt u uitzetten. Dat bleek niet de aanpak. Daarvoor lopen de behoeften van de bewoners te sterk uiteen. Als woningcorporatie moet je vooral bezig zijn met de zaken die tot je competentie behoren en niet met dit hele spectrum Zo leerden we dat bewoners die met z n tweeën wonen veel minder functionaliteiten nodig hebben. Bij alleenstaanden, vaak vrouwen, is dat juist omgekeerd. Vervolgens kwam je weer tegen dat de bediening niet te ingewikkeld mocht zijn. Kortom, aansluiten bij de behoefte is nodig. Maar hoe pak je dat aan? Ontwikkeling in denken Samen met andere partijen onderzocht Futura Wonen de randvoorwaarden voor een vraaggestuurde aanpak van domotica voor senioren. Het oog viel al snel op de ontwikkeling van een basisvoorziening, de residential gateway. Baetsen: Dit is een soort kastje waarop je alle sensoren aansluit om de communicatie met de buitenwereld te regelen. Vervolgens kun je dit naar behoefte uitbreiden met allerlei functies. De volgende stap was de constatering dat de levering van een dienst aan de bewoners voorop dient te staan. En dan praat ik over een dienst met een heleboel verschillende facetten gedurende een lang traject. Momenteel werken we hiervoor een businessmodel uit. Provider Domotica raakt aan vele aspecten, zoals infrastructuur, technische afstemming, zorg, veiligheid, voorlichting en begeleiding. Als woningcorporatie moet je vooral bezig zijn met de zaken die tot je competentie behoren en niet met dit hele spectrum, aldus Baetsen. De vraag is nu hoe je voor de totale dienstverlening een sluitend systeem kunt ontwikkelen met alle relevante partners. Daarbij denken we net zoals bij internet aan een soort provider. Samen met andere woningcorporaties zetten wij hiervoor een financieel model in elkaar. Doorbraak hoognodig Veel van wat nu is bereikt en wat is geleerd op domoticagebied was mogelijk dankzij subsidies en financiële rege- 8

11 interview lingen. Baetsen noemt dat riskant: Je blijft dan al snel in pilots hangen, omdat er geen prikkel is tot verdere ontwikkeling. Voor een grootschalige uitrol is die verdere ontwikkeling beslist nodig, maar dat kan alleen met meerdere partijen. Baetsen: De woningcorporaties behoren niet alleen voor de investeringen in de beurs te tasten. Te meer, daar de baten van dienstverlening meer naar andere partijen toevloeien, bijvoorbeeld naar de zorginstellingen. Je moet dus de kosten en baten eerlijk verdelen over alle betrokken partijen. Verder is een doorbraak nodig om te voorkomen dat alleen het high end van de markt wordt Je moet de kosten en baten eerlijk verdelen over alle betrokken partijen. bediend, de welvarende particulier in een riant appartement. Baetsen wijst erop dat aan het begrip domotica in de seniorencontext een licht negatief imago kleeft. Ouderen zeggen dan: domotica, daar ben ik niet aan toe hoor, zo erg is het nog niet. Om daar aan tegemoet te komen, is een term als smart living wellicht handiger. Huiswerk Voorlopig moet Baetsen tot zijn spijt constateren dat het vurig gewenste businessmodel voor een grootschalige aanpak van domotica dienstverlening er nog niet is: De hierbij betrokken partijen kennen elkaars wereld niet goed. Maar dat verandert snel. Iedereen is hard bezig om het benodigde huiswerk te maken. Een doorbraak zit eraan te komen. 9

12 Hoofdstuk 2 Veelzijdige mogelijkheden In een domoticawoning vergemakkelijken talrijke elektrische apparaten en netwerken het zelfstandig wonen. Flexibiliteit, bedieningsgemak en diensten zijn daarbij telkens de sleutelbegrippen. In dit hoofdstuk een overzicht van de terreinen waarop domotica een belangrijke rol kan spelen. Domotica is vooral consumentenelektronica, onderling verbonden door een naadloos elektronisch netwerk. Het draagt op efficiënte wijze bij aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van het wonen. Daarbij gaat het zowel om functies te besturen als om het vergemakkelijken van diensten uit de woonomgeving. Functies die domotica kan regelen zijn het verwarmen, ventileren en verlichten van de woning. Het dienstenpakket varieert van alarmeren tot telefoneren en televisie kijken. Iedere toepassing kenmerkt zich door flexibiliteit en een zo eenvoudig mogelijke bediening, waar mogelijk op afstand. Toepassingen Dat het bij domotica gaat om consumentenelektronica stelt speciale eisen aan de distributie, de installatie, het gebruiksgemak en de prijzen. Essentieel is het neerzetten van een solide en open netwerk, afgestemd op de individuele behoefte van ouderen. Domotica moet naadloos, pijnloos en probleemloos zijn, aldus belangrijke spelers op deze markt als Philips en Microsoft. Bij toepassingen voor ouderen gaat de aandacht vooral uit naar de functies op het gebied van de zorg, communicatie, comfort en energie. Noodoproepsysteem Met behulp van een zorgtelefoon kan een hulpverlener via een directe spreek/luister -verbinding met de bewoner Met het rode koord (rechts) kan de zorgcentrale direct worden gewaarschuwd. 10

13 in contact komen zonder gebruik van een telefoon. Als er iets aan de hand is, kan de bewoner met een simpele druk op een knop een noodoproep plaatsen bij de zorgcentrale. De zorgcentrale kan op meerdere plaatsen in huis op deze manier worden gewaarschuwd. Bijvoorbeeld via een halssnoer met knop en via koordjes in badkamer, wc en slaapkamer. Inactiviteitsmeting Een bewegingssensor kan automatisch alarmeren. Het systeem treedt in werking als de bewoner gedurende langere tijd niet beweegt. In eerste instantie gaan de lichten aan en vraagt een medewerker vanuit de alarmcentrale of alles in orde is. Wordt hier niet op gereageerd, dan komt men in actie. De bewoner zet de activiteitsmeting bij vertrek uit door een staafje aan een sleutelhanger langs het kastje in de hal te bewegen. Bij binnenkomst treedt het systeem op dezelfde manier weer in werking. Een intercom met beeldscherm verhoogt de veiligheid van de woning. Rode alarmknop in de keuken. Toegangscontrole Een camera bij de voordeur verhoogt de veiligheid van de woning. Dit is vooral nuttig in woningcomplexen met een centrale toegangsdeur. In de hal van de woning hangt een intercom waarop een zwart-wit-beeld verschijnt van degene die aanbelt. Zo kan de bewoner zien wie er voor de deur staat en eventuele ongewenste bezoekers niet binnenlaten. Bovendien kan dit beeld ook op de TV gezien worden. Dit is vooral prettig voor mensen die slecht ter been zijn, maar vereist wel dat de TV op stand-by blijft staan. Zorgverleners hebben bovendien baat bij een 11

14 elektronisch slot dat op afstand vanuit de zorgcentrale te bedienen is. In noodgevallen kunnen zij dan altijd in de woning binnenkomen, zonder dat er een centrale sleutelkast nodig is. Brandalarm en -preventie Rookmelders schakelen bij brand en rookontwikkeling automatisch door naar de alarmcentrale. Daarnaast wordt de elektrische kookplaat automatisch uitgeschakeld bij het verlaten van de woning. Dit kan ook rookontwikkeling voorkomen. Inbraaksignalering In de hal kan de bewoner een inbraakalarm aan- en uitzetten. Dit gebeurt door een metalen staafje aan de sleutelbos langs een kastje te halen. Het huis weet dan dat de bewoner thuis is of juist niet. Het alarm gaat ook s nachts aan. Dit gebeurt door middel van de slaap -knop in de slaapkamer. Met een staafje schakelt men de activiteitsmeting aan of uit. Automatische verlichting Via sensoren in hal, badkamer en wc gaat bij binnenkomst automatisch de verlichting aan of uit. Bij s nachts opstaan gaan de lichten naar de wc automatisch aan, terwijl het inbraakalarm zichzelf even uitschakelt. Door een druk op de knop in de slaapkamer gaan de lampen weer uit en het alarm aan. Alarmband. Foto: ILSE Binnenklimaat Verwarming, ventilatie en zonwering zijn volautomatisch op elkaar af te stemmen. De gewenste temperatuur en ventilatie is via sensoren af te stellen. Daarbij kan rekening worden gehouden met de invloed die het openen en sluiten van ramen heeft. Ook is de besturing van de zonwering elektronisch regelbaar, afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn. Bij een optimale afstelling is een besparing op het energiegebruik te realiseren. 12

15 de praktijk Voorbeeldwoning in Den Haag In september 2002 is de Haagse wijk Moerwijk een voorbeeldwoning ingericht met domoticatoepassingen. Dit gebeurde op basis van de resultaten van panelgesprekken met ouderen en mantelzorgers. De ervaringen hiermee zijn in kaart gebracht. De Haagse wijk Moerwijk is een sterk vergrijzende naoorlogse wijk. In deze wijk is door de stichting Kennis- en Adviescentrum ILSE, samen met woningbouwcorporatie Vestia Den Haag Zuid-Oost en zorgaanbieder GDVVgroep, in 2002 een voorbeeldwoning ontwikkeld. In deze woning is de domotica zo onopvallend mogelijk aangebracht. Niet alleen om de sfeer van gewoon wonen zo min mogelijk te beïnvloeden, maar ook om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ouderen. Verder is terughoudend omgegaan met de toegepaste functies. Vanuit de individuele behoefte is altijd uitbreiding van functies mogelijk. Om dezelfde reden zijn zoveel mogelijk gewone schakelaars toegepast. Reacties De voorbeeldwoning is niet bewoond en maakt onderdeel uit van een complex aanleunwoningen in de nabijheid van het Zorgcentrum Moerwijk. Het project is tot stand gekomen aan de hand van door ouderen zelf gesignaleerde problemen en obstakels binnen de woonsituatie. Daarbij is rekening gehouden met de vaardigheden van de gebruikers. Honderden ouderen zijn in deze woning rondgeleid en hebben de toepassingen gebruikt en becommentarieerd. Foto: ILSE Onderzoek Voor dit project heeft ILSE, met ondersteuning van NIDO, een onderzoek uitgevoerd Een bezoekster probeert in de voorbeeldwoning het bedieningsgemak onder respondenten in de vierde levensfase (75 jaar en ouder). Hieruit blijkt dat voor uitleg van de functies en de bediening van de domotica veel tijd moet worden uitgetrokken. Wel zijn ouderen goed in staat de functies en de bediening op bruikbaarheid van de keuken uit. in hun individuele situatie te beoordelen. Voorts zegt ongeveer 70 procent van de ouderen bereid te zijn bij te dragen aan de kosten voor een domoticapakket, mits deze verhoging beperkt blijft. Op basis van de opgedane ervaringen heeft ILSE een vraaggestuurde methode ontwikkeld voor een domoticawoning op maat voor zelfstandig wonende ouderen. Voor meer informatie: Adviesbureau Stichting Kennis- En Adviescentrum ILSE (Independent Living for Seniors), Zwaardvegersgaarde 64, 2542 TG Den Haag, tel , website: 13

16 Hanneke van der Horst, adviseur ILSE: Voorbeeldwoning verdrijft koudwatervrees De Stichting ILSE (Independent Living for Seniors) steekt ouderen en mensen met beperkingen de helpende hand toe om zelfstandig te blijven wonen en zo de regie over het eigen leven te behouden. De introductie van domoticatoepassingen vormt daartoe een belangrijk hulpmiddel. Adviseur Hanneke van der Horst stuit daarbij regelmatig op koudwatervrees. Om die te overwinnen biedt een voorbeeldwoning vaak uitkomst. Hierin kunnen de mensen oefenen en krijgen zij antwoord op alle persoonlijke vragen. In samenwerking met woningcorporaties en (thuis)zorginstellingen doet ILSE domoticaprojecten in Den Haag en omgeving. Eén van die projecten was het inrichten van een voorbeeldwoning in de woonzorgzone Moerwijk (zie ook pag 13) en in Midden-Holland. Bij het inrichten van de woningen gaat ILSE zoveel mogelijk uit van de wensen van de gebruiker. Wat wil de betrokkene zelf? Dáár gaat het om, aldus Van der Horst. Dus geen overkill aan functies, maar toepassingen die voor de ouderen van nu, de 75-plussers, haalbaar zijn. Daarom zijn die voorbeeldwoningen zo belangrijk. Elke keer blijkt dat de algemene waardering heel hoog is. Mensen die in eerste instantie zoiets hebben van o jee, dat kan ik niet veranderen vaak compleet van opvatting als ze er eerst kennis mee kunnen maken. Valse alarmeringen Te veel functies en moeilijke bedieningspanelen zijn dus uit den boze. Vooral vanwege de kans op een trits aan valse alarmeringen. Van der Horst: Maak je het te ingewikkeld, dan vergeet men al snel bij het verlaten van de woning of een nachtelijk bezoek aan het toilet een knopje in te drukken. Met als gevolg dat op onverwachte momenten een stem vanuit de meldcentrale door het huis klinkt met de vraag wat er aan de hand is. Dat zijn voor ouderen nare ervaringen. Het komt voor dat om die reden een systeem wordt afgesloten. Dan is alle moeite voor niets geweest. Maar wat doe je daaraan? Slim nadenken over het systeem, luidt haar kordate advies. Wat kunnen mensen wel, wat kunnen ze niet? Wat goed werkt is bijvoorbeeld een elektronisch deurslot. Dat slot weet dat jij binnenkomt en schakelt automatisch het alarm uit. Stappenplan Toch houdt ILSE zich zelf niet zozeer bezig met de techniek. Wat wij doen is onderzoeken of de domotica aanslaat bij ouderen. Ook begeleiden we de senioren binnen servicecomplexen. Wij richten zo n woning in en leggen aan de hand van de voorbeeldtoepassingen uit hoe het allemaal Geen overkill aan functies, maar toepassingen die haalbaar zijn voor de ouderen van nu werkt en we oefenen bepaalde vaardigheden. Daarnaast geven wij woningcorporaties advies over een begeleidingstraject, aldus Van der Horst. Van daaruit kun je onderzoeken waar de behoeftes liggen en wat de vaardigheden zijn. Verder organiseert de stichting bijeenkomsten voor mensen van woningcorporaties of (thuis)zorginstellin- 14

17 interview gen. Dat doen we om onszelf te presenteren en om kennis uit te wisselen, aldus de adviseur. Wij geven dan presentaties rond een bepaald thema en laten zien wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op domoticagebied. Als non-profit-organisatie is de stichting onafhankelijk van leveranciers en fabrikanten. Aandachtspunt is ouderen van het nut te overtuigen. Als het te lastig is, haken ze snel af. Struikelblok Van der Horst heeft hoge verwachtingen van domotica bij toekomstige ouderenhuisvesting. De mogelijkheden vanuit die techniek zijn enorm breed. Het grootste struikelblok op dit moment zijn de kosten. Door schaalvergroting zullen die in de nabije toekomst ongetwijfeld snel dalen. En om die kosten beperkt te houden, raden we aan om goed te kijken naar wat wel en niet nodig is. Maar vanuit de techniek kan bijna alles. Aandachtspunt is vooral ouderen van het nut te overtuigen. Als het te lastig is, haken ze snel af. En de ene oudere is de andere niet. 15

18 Hoofdstuk 3 Domotica, waarom eigenlijk? De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Eigentijdse domoticatoepassingen zijn juist voor deze doelgroep een wenkend perspectief. De nieuwe technologie in huis verhoogt het gevoel van veiligheid en verbetert het gebruiksgemak van woningen. Maar er zijn meer pluspunten. Communicatie met een zorgcentrale De domoticavoorziening die het mogelijk maakt automatisch contact te leggen met een zorgcentrale is het meest populair bij ouderen. Dat ligt ook voor de hand, want een dergelijk systeem maakt het mogelijk om te allen tijde vanuit je eigen omgeving hulp van buitenaf in te roepen zonder gebruik te hoeven maken van een telefoon. De automatische inactiviteitsmeting maakt minder afhankelijk van anderen. Zonder een dergelijk systeem moeten die immers regelmatig langs komen om te kijken of alles nog goed gaat met de bewoner. Verzorgers hebben sneller en gemakkelijker toegang Wanneer in het domoticasysteem ook een op afstand bedienbaar voordeurslot is opgenomen, wordt het voor verzorgers gemakkelijker om bij noodgevallen de woning te betreden. De verzorger hoeft dan niet eerst naar een centrale sleutelpost om de sleutel van de woning op te halen, waardoor deze sneller bij de bewoner kan zijn. Verbeterde brand- en inbraakveiligheid Een domotica-installatie verbetert de veiligheid van de woning door de aanwezigheid van elektronische meldsystemen. Bij inbraak of brand wordt automatisch contact gelegd met een alarmcentrale. Naast de reële verbetering van de veiligheid, vergroot deze voorziening ook het veiligheidsgevoel van de bewoner. Verhoging van het wooncomfort en veiligheid De voorziening waarbij middels sensoren de verlichting in de hal, de WC en de badkamer automatisch aangaan bij binnenkomst, ervaren bewoners als een verbetering van het comfort en de veiligheid. De kans op vallen en struikelen verkleint, zo leert de ervaring. 16

19 Langer zelfstandig blijven wonen Domotica kan een belangrijke bijdrage leveren aan het langer zelfstandig laten wonen van ouderen zonder dat de kwaliteit van de zorg erop achteruit gaat. Wel moet de woning hiertoe geschikt zijn en bijvoorbeeld geen trappen hebben. Naast het feit dat hiermee het belang van senioren en wijken gediend is, ligt juist in dit aspect een belangrijk maatschappelijk voordeel. Door de sterke toename van het aantal senioren is huisvesting in verzorgingshuizen alleen uit financieel oogpunt al geen haalbare optie. Domotica en energieverbruik Met een domoticasysteem is ook energie te besparen. Hoeveel dit is, hangt af van de individuele situatie. Uit onderzoek blijkt dat in een woning van begin jaren tachtig de besparing minstens 20 kwh elektriciteit en 33 m 3 aardgas per jaar is, en kan oplopen tot 107 kwh elektriciteit en 105 m 3 gas per jaar (zie tabel). In euro s levert dat een voordeel op van tussen de 19,- en 68,- per jaar. Op deze manier kan een groot deel van het extra elektriciteitsgebruik van de domotica-apparatuur gecompenseerd worden. In de praktijk zijn hiervoor verbruiken gemeten van ongeveer 150 kwh elektriciteit per jaar oftewel een kostenverhoging van 24,50 op jaarbasis (zie tabel). Tabel: Overzicht energiebesparing Type bewoner Zuinig Gemiddeld Minst zuinig Besparing aardgas [m 3 /jaar] Besparing elektriciteit [kwh/jaar] Besparing [ /jaar] De energiebesparingsfuncties zijn eenvoudig in de huidige generatie domoticasystemen in te bouwen. Mogelijkheden liggen met name in de beperking van het energiegebruik van het huisautomatiseringssysteem en het personenalarmeringssysteem; vooral de stand-by - functie heeft een groot aandeel in het energiegebruik. Ook het goed inregelen van de verwarmings- en ventilatiefuncties loont. De besparingen worden gerealiseerd met behoud van comfort; de bewoner merkt er dus niets van. Dit pluspunt is niet alleen uit energiebesparingsoogpunt van belang. In projecten zonder aandacht voor dit aspect, steeg namelijk het elektriciteitsgebruik van een ouderenhuishouden door toepassing van domotica. Veel bewoners bleken daar moeite mee te hebben (zie hoofdstuk 3). 17

20 Voordelen op een rij Samengevat kan domotica voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen de volgende voordelen opleveren: * Door een intelligent communicatiesysteem met de zorgcentrale kan er altijd een beroep worden gedaan op hulpdiensten, waardoor de bewoner zich minder afhankelijk hoeft te voelen. * Verzorgers hebben sneller en gemakkelijker toegang tot de woning doordat de zorgcentrale het deurslot op afstand kan openen. * Veilig gevoel door aanwezigheid van inbraakalarm, rookmelder en intercom met beeldscherm. * Verlichtingsfuncties verhogen comfort en veiligheid en kunnen daardoor valpartijen voorkomen. * Verlichting en verwarming worden efficiënt aangestuurd. * De energiebesparingsmogelijkheden zijn goed voor het milieu, spekken de portemonnee en werken draagvlakverhogend. In de praktijk is gebleken dat er grote verschillen in wensen zijn tussen bewoners. Het is daarom essentieel om het aanbod individueel af te stemmen op de vraag van de betrokken bewoner. Lampje met bewegingssensor (rechts). Foto: ILSE 18

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

...,...- Imago-verbetering van. sociale alarmering. Eindrapportage. Samenstelling: Drjr. A. van Berlo Centrum Techniek Ouderen

...,...- Imago-verbetering van. sociale alarmering. Eindrapportage. Samenstelling: Drjr. A. van Berlo Centrum Techniek Ouderen CENTRUM TECHNIEK OUDEREN...,...- De Lismortel 3 5612 AR Eindhoven Tel. (040) 245 29 47 Fax (040) 245 38 50 Imago-verbetering van ING Bank: 65 64 74 750 kvk Eindhoven 93500 sociale alarmering Eindrapportage

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Installateurs en ICT- en domotica-toepassingen

Installateurs en ICT- en domotica-toepassingen Installateurs en ICT- en domotica-toepassingen voor levensloopbestendig wonen en woninggebonden zorg Nederland vergrijst en ontgroent. Dat leidt uiteindelijk tot een toenemende vraag naar zorg. Uitgaande

Nadere informatie

elke woning een potentiële zorgwoning

elke woning een potentiële zorgwoning KISS HomeCare elke woning een potentiële zorgwoning F L E X I B I L I T E I T Z O R G K I S S brengt Z O R G in elk huis! C O M F O R T V E I L I G H E I D V O O R W O O R D Deze bro c h u re is bestemd

Nadere informatie

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid Eerste tastbare resultaten van Energieke Regio Goeree-Overflakkee Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke ondernemingen is ca. 80% deelnemer geworden. Inmiddels is door de deelnemers voor meer dan

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties.

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties. VOORWOORD De relatie tussen bedrijfskunde en het ontwerpen van gebouwen ligt misschien nog niet erg voor de hand, maar is wel heel boeiend om te bestuderen en te onderzoeken. Bijna anderhalf jaar nu ben

Nadere informatie

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 DEEL I MARKETING

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde November 2007 Jaargang 6, nr. 11 Een uitgave van Habion In dit nummer: Primeur zorgtijdregistratie 1 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen 2 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong 3

Nadere informatie

GEZOND ONDERNOMEN!>>>

GEZOND ONDERNOMEN!>>> GEZOND ONDERNOMEN!>>> ervaringen na vier jaar aandacht voor rsi en werkdruk bij woningcorporaties Deze publicatie wordt aangeboden ter afsluiting van het Arboconvenant Woningcorporaties. Partners in dit

Nadere informatie

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Den Haag, januari 2002 Ministerie

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie