De natuurlijke of rechtspersoon met wie DGW een overeenkomst tot levering van producten en diensten aangaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De natuurlijke of rechtspersoon met wie DGW een overeenkomst tot levering van producten en diensten aangaat."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden De Graauw Webdesign, m.i.v. 1 december Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van De Graauw Webdesign, verder te noemen DGW, gevestigd te Schaijk aan de Morijnenhof 47 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te s-hertogenbosch onder nummer Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon met wie DGW een overeenkomst tot levering van producten en diensten aangaat. Overeenkomst Elke wederzijdse acceptatie tussen DGW en Opdrachtgever, mondeling, schriftelijk, of per e- mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van DGW. Tevens elke wederzijds geaccepteerde wijziging van de Overeenkomst of aanvulling daarop. Producten en Diensten De door DGW te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het ontwerp, de ontwikkeling en plaatsing van een website; de promotie van een website zijnde het aanmelden bij zoekmachines; het registreren van domeinnamen in samenwerking met derden; het voor internet beschikbaar maken van websites (hosting) in samenwerking met derden; advies en training; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst. Website De door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden. Domeinnaam Een unieke naam waarmee een website of andere internet gerelateerde dienst aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Opdrachtgever, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam. 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen DGW en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn

2 de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing. 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor DGW niet bindend en niet van toepassing. 3. Aanbieding en acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DGW gedaan zijn vrijblijvend en binden DGW niet, behalve indien door DGW schriftelijk of per anders is vermeld. 2. Een aanbieding of offerte gedaan door DGW heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. 3. Acceptatie door de Opdrachtgever van een gedane offerte dient schriftelijk te geschieden door op de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend aan DGW te retourneren of op andere wijze (b.v. door ) indien dit door DGW wordt aangegeven. 4. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de Opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 3 van dit artikel, de Overeenkomst eerst tot stand indien DGW aan de Opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen. 5. Bij het accepteren van de offerte dient de Opdrachtgever direct alle door DGW gevraagde informatie en promotiemateriaal te verstrekken die noodzakelijk zijn voor realisatie van de Dienst. Indien de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt is DGW gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan. 6. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van DGW daartoe alle documentatie danwel informatie te verstrekken danwel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de registratie van een domeinnaam of hosting, bij gebreke waarvan DGW het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Opdrachtgever ongedaan te maken danwel de registratieprocedure te staken en de Overeenkomst met de Opdrachtgever te beëindigen. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. 7. Afnemer machtigt DGW reeds nu voor alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat DGW verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever. 8. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam, domeinnaamextensie of hosting voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam of extensie uitgeeft of hosting verzorgt, dient de Opdrachtgever aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan DGW het recht heeft de toegekende

3 domeinnaamregistratie van Opdrachtgever ongedaan te maken, de registratieprocedure op te schorten, of de hostingaanvraag op te schorten. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. 4. Overeenkomsten 1. Termijn: de Overeenkomst blijft van kracht tot uiteindelijke aflevering van de Dienst en schriftelijke acceptatie van de Opdrachtgever. In het geval van hosting producten en domeinnamen wordt via bemiddeling van DGW een Overeenkomst aangegaan met de uitgevende instantie. Hierbij geldt over het algemeen een looptijd van 12 maanden, maar kan afhankelijk van de aangevraagde extensie langer duren. Jaarlijks moeten domeinnamen en hostingdiensten verlengd worden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door DGW. In geval van hosting producten is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten van) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. 2. Opzegging; opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. DGW heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 3. Meerwerk/extra kosten: indien DGW ten behoeve en/of op verzoek van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd (zoals een extra webpagina of webpagina element), of kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht (zie ook artikel 9). 4. DGW heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. De Opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling DGW hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen. 5. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft DGW het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

4 5. Levering en leveringstijd 1. Plaatsing van een website geschiedt normaliter binnen 3 maanden na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, tenzij anders overeen-gekomen. Deze leveringstijd is indicatief en niet fataal. 2. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen direct doch uiterlijk binnen 21 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan DGW verstrekt te zijn door Opdrachtgever 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van DGW zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. 6. Onderhoud en storingen 1. Ten behoeve van onderhoud kan DGW tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. DGW zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is. 2. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van DGW dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan DGW bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is. 3. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen. 7. Domeinnamen, hosting en aanmelden bij zoekmachines 1. Indien is overeengekomen dat DGW voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam of hosting via een hostingprovider, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of hosting zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende uitgevende instanties en hosting providers. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam of hosting. DGW vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. DGW is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam of hosting niet wordt toegekend. DGW is eveneens niet aansprakelijk voor uptime/downtime van het domein, noch voor het (tijdig) afhandelen van serviceverzoeken. DGW fungeert louter als bemiddelaar/tussenpersoon.

5 3. Aanmelden bij zoekmachines is afhankelijk van en is onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende zoekmachines. De desbetreffende instantie beslist over het opnemen en de plaats (ranking) in de zoekmachines. DGW vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd of dat de plaatsing hoog in de lijst zal zijn. DGW is niet aansprakelijk in geval een aangemelde website niet wordt geplaatst. 4. De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief of van DGW, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 5. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart DGW tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam DGW geen bemiddeling heeft verleend. 8. Overmacht 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 2. DGW is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 9. Prijzen 1. Alle door DGW genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn opgesteld in Euro s en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 2. Door de Opdrachtgever betaalde vergoedingen betreffen de door DGW verstrekte Diensten en niet de door Opdrachtgever gemaakte telefoon- of internetkosten. 3. Meerwerk: is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan heeft deze prijs slechts betrekking op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden of diensten. Eventuele diensten of producten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Opdrachtgever worden geleverd zullen op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4. De volgende omstandigheden kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, aanleiding geven tot meerwerk: uitbreidingen of wijzigingen van analyse, functionele eisen of ontwerp, extra webpagina s, extra interactieve elementen, nadat deze door de Afnemers zijn goedgekeurd of verzocht. 5. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van het meerwerk geen blijk geeft daarin niet toe te stemmen, of daartoe zelf de opdracht heeft gegeven. 6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht (b.v. op basis van uurloon).

6 7. DGW is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien DGW niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. 10. Betalingsvoorwaarden 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 3. De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 30% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zo niet behoudt DGW het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen. 4. DGW stuurt Opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. 5. Het totale factuurbedrag wordt altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, eventueel in termijnen, in rekening gebracht, tenzij DGW door toerekenbare tekortkoming of overmacht de opdracht niet binnen 3 maanden heeft kunnen afronden. In het laatste geval zullen slechts de voltooide fases in rekening gebracht worden. 5. Betalingen dienen altijd binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever. 7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan DGW aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DGW een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 8. Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van DGW. 9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan DGW is voldaan. 10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt DGW een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. 11. Eigendomsvoorbehoud

7 1. Al het door DGW vervaardigde softwarematige en grafische materiaal, ook indien dit is gebaseerd op door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal, is en blijft eigendom van DGW. Dit geldt ook voor alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten; deze berusten bij DGW en blijven bij DGW berusten, ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of DGW. 2. DGW verplicht zich alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te zullen dragen, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door DGW, doch bedraagt in ieder geval de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en eventuele servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij DGW is bekendgemaakt door Opdrachtgever. 3. Indien DGW er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van DGW, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is DGW gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste 4 maal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 2. van dit artikel. Indien Opdrachtgever deze vergoeding niet tijdig betaalt, draagt zij op voorhand de volledige beschikkingsbevoegdheid van de domeinnaam waaraan het bewuste materiaal is gekoppeld over aan DGW en gaat zij er op voorhand mee akkoord dat DGW de verhuizing van de domeinnaam terugdraait zodat het domein volledig onder het beheer van DGW valt. 12. Aansprakelijkheid 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DGW slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van DGW voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. 2. DGW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of andere schade. 3. Opdrachtgever vrijwaart DGW voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van DGW. 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DGW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DGW is niet

8 aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 5. DGW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DGW mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan DGW. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die DGW als gevolg daarvan lijdt. 13. Buitengebruikstelling 1. DGW heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DGW niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DGW zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DGW kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door DGW gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 14. Reclamering 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DGW vervalt. 2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van DGW. 3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. 15. Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid 1. De Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die DGW aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy)wetgeving opgeslagen en beheerd.

9 2. De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van DGW zijn opgeslagen. 3. DGW zal alle inspanning verrichten die redelijkerwijs van haar gevraagd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. 4. DGW slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen: facturering, factureren aan derden, signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Diensten. 5. DGW is gerechtigd de Persoonsgegevens van de Opdrachtgever door te geven aan derden ten behoeven van het aanvragen van diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 6. Behalve voor de in het vorige lid genoemde doelen en als DGW daartoe wettelijk verplicht is, zal DGW de Persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor marketing doeleinden. 16. Verval van vorderingen 1. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens DGW, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan. 17. Wijziging van de voorwaarden 1. DGW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DGW en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CueDesign IT Solutions, verder te noemen

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van 1.2 Dienst(en): de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1.

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344.

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. 1. Definities 1. Maakum: Maakum B.V. 2. Deze voorwaarden hebben betrekking

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flaxe.eu

Algemene voorwaarden Flaxe.eu Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Flaxe.eu. Door het aangaan van een relatie met Flaxe.eu zijn alle betrekkingen tussen Flaxe.eu en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN

HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen HUMEN Information Services B.V. (dan wel handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digias VOF

Algemene voorwaarden Digias VOF Algemene voorwaarden Digias VOF 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digias VOF. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Digias VOF en cliënt gesloten

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden:

De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: De algemene voorwaarden van Arti-Webdesign.nl zijn hieronder te vinden: 01. Definities 02. Algemeen 03. Offertes en aanbiedingen 04. Aanvang van de overeenkomst 05. Duur en beëindiging 06. Levering/Levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data Universal BV

Algemene Voorwaarden Data Universal BV Algemene Voorwaarden Data Universal BV Artikel 1. Definities 1.1. Data Universal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 39074780. Hierna te noemen DU. 1.2. Cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 Definities

Algemene voorwaarden 1 Definities Algemene voorwaarden 1 Definities Agar Hosting. De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie