JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350

3 Inhoudsopgave Pagina Inhoud 2 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden 2 Verslag van de directie 13 Jaarrekening 14 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Bijlage A, Algemene toelichting 21 Bijlage B, Toelichting op de balans 25 Bijlage C, Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 27 Bijlage D, Overige gegevens 28 Bijlage E, Controleverklaring 1

4 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden Met de directie hebben wij regelmatig van gedachten gewisseld over het te voeren beleid en de feitelijke gang van zaken bij OBV. Met name is aandacht besteed aan de vernieuwing van het herverzekeringscontract, de automatisering, debiteuren, governance principes verzekeraars, de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren, de beleggingsresultaten, buitenlandse assurantiebelasting en de samenwerking met Nederlandse en Vlaamse Bosgroepen. Tot slot is met het oog op Solvency II besloten een samengaan te onderzoeken met Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. en Onderlinge Waarborg Maatschappij PotatoPol B.A. Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur van 26 juli 2008 fungeert de Raad van Commissarissen als geheel als auditcommissie. De Raad van Commissarissen bedankt de directie en medewerkers voor hun inzet voor OBV. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2011 met de directie besproken. Wij adviseren de leden deze jaarrekening goed te keuren en vast te stellen., 22 maart 2012 Verslag van de directie Algemeen De directie van OBV kijkt tevreden terug op het afgelopen boekjaar. Na een aantal jaren met een neergaande lijn is in het afgelopen boekjaar het premie-inkomen licht toegenomen. De kostenreductie, die in het voorgaande boekjaar werd gerealiseerd, kon worden bestendigd. Hierdoor komen meer middelen beschikbaar voor schade-uitkeringen c.q. reservering. Op de belegde middelen werd in een hectische beleggingsmarkt een gering negatief rendement van 0,6% gerealiseerd. Financieel Beleggingen De onzekerheid over de Europese schuldencrisis heeft de economie in een recessie doen belanden. De negatieve gevolgen daarvan voor de obligatie- en aandelenmarkten waren groot. Het effect op de obligatieportefeuille van OBV was door de korte looptijd, hoge rentevergoedingen en goede rating van de obligatieverstrekkers relatief gering. De nietgerealiseerde koersresultaten op obligaties daalden met iets minder dan 3%. De geringe positie van OBV in een aandelenfonds (minder dan 7% van de voor belegging beschikbare middelen) heeft in navolging van de aandelenmarkten een groter verlies qua niet-gerealiseerd 2

5 koersresultaat laten zien, namelijk 33%. Over de forse positie van liquide middelen (circa 77% van de beschikbare middelen) is met de Rabobank een renteafspraak gemaakt. Hieraan zijn geen risico s en/of kosten verbonden. Daarnaast zijn de middelen vrij opneembaar. De rente-inkomsten werden door niet-gerealiseerde koersresultaten teniet gedaan. Reserves en Solvency I Door toevoeging van het positieve resultaat aan het eigen vermogen is de solvabiliteit van OBV toegenomen. Op basis van de huidige solvabiliteitseisen (Solvency I-richtlijn) bedraagt de solvabiliteit ruim 11 keer de norm. Reserves en Solvency II De implementatie van Solvency II, het nieuwe systeem van toezicht- en solvabiliteitseisen, is beoogd met ingang van Onlangs is duidelijk geworden dat onder Solvency II verzekeringsmaatschappijen die ook risico's in het buitenland tekenen over dezelfde kapitaalseisen dienen te beschikken als vergunninghoudende maatschappijen. Dit houdt in dat onder de nieuwe toekomstige Solvency II bepalingen OBV niet meer over voldoende solvabiliteit zal beschikken. In het licht hiervan wordt een samengaan met OFH en PotatoPol onderzocht. Ontwikkelingen Het premie-inkomen laat een lichte stijging zien. OBV verzekert vooral veel houtopstanden van particuliere eigenaren. Om het premie-inkomen te stabiliseren en wellicht te doen groeien is de samenwerking met de Nederlandse Bosgroepen verder ingericht. Momenteel worden ook de mogelijkheden van samenwerking met de Vlaamse Bosgroepen onderzocht. Het in 2010 ter hand genomen drieluik bosbeheer risicobeheer verzekeren is verder uitgewerkt door onderhoud en preventie centraal te stellen. De Bosgroepen, maar ook rentmeesters, spelen hierin een belangrijke rol. Een goed bosbeheer met dito preventie leidt immers tot een lagere schadelast. Hiermee wil OBV een toegankelijke, betaalbare bossenverzekering naar de toekomst garanderen. In samenwerking met de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ''SOM'' U.A. (Samenwerkende Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen) zijn voorbereidingen getroffen voor de introductie in 2012 van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren. OBV gaat hiervoor de polisadministratie verzorgen en de SOM is als verzekeraar bereid gevonden het risico te dragen. Schade Brand In 2011 werd OBV, ondanks het zeer droge voorjaar, geconfronteerd met slechts één brandschade als gevolg van blikseminslag. De netto schadelast bedroeg 1.309,-. Er waren geen schaderegelingkosten, waardoor de totale schadelast op 1.309,- uitkwam. 3

6 Storm In 2011 werden negen stormschades gemeld. Bijna de helft van de stormschades ontstond in de zomermaanden. Vooral de lokale storm in Vught en omgeving op 28 juni was bepalend voor de schadelast. De schadelast bedroeg netto ,-. Voor de schaderegeling werd 3.610,- aan kosten gemaakt. Hierdoor kwam de totale schadelast uit op ,-. Herverzekering Het herverzekeringscontract is tegen dezelfde condities als in 2010 gecontinueerd, doch met een fractioneel lagere premie. De schadelast bleef binnen de limiet, waardoor wederom geen claim is ontstaan richting de herverzekeraar. Intermediair Bijna een kwart van de polissen wordt bemiddeld via tussenpersonen. Daarom heeft OBV in juli 2011 de jaarlijkse vergunningscontrole conform de Wet op het Financieel Toezicht uitgevoerd. Bedrijfskosten en investeringen De overdracht van de directievoering heeft in het boekjaar 2010 geresulteerd in een reductie van de kosten. In het boekjaar 2011 is deze reductie gecontinueerd. Per saldo is het kostenniveau met een derde afgenomen sinds de overdracht van de verzekeringsadministratie per 1 januari Er zijn geen bijzondere investeringen gepleegd. Verwacht wordt wel dat op korte termijn het polisadministratieprogramma dient te worden vervangen. De kosten voor maatwerk binnen de huidige applicatie zijn te hoog in vergelijking met het zelfstandig ontwikkelen van een eigen applicatie. Dit zal bovendien naar verwachting een aanzienlijke besparing op arbeid met zich mee brengen. Bestemming positief saldo De directie stelt met instemming van de Raad van Commissarissen de algemene vergadering voor het positief saldo, ad ,- bij te schrijven op de algemene reserve voor ,- en op de egalisatiereserve voor ,-. Daarmee realiseert de maatschappij een verdere noodzakelijke versterking van de solvabiliteitspositie in het licht van Solvency II. Verwachtingen boekjaar 2012 Bestaansrecht OBV is een zelfstandige onderlinge verzekeringsmaatschappij. OBV verzekert eigenaren van houtopstanden tegen de financiële gevolgen van brand- en stormschade aan de houtopstand. 4

7 OBV heeft leden die uiteenlopende verzekeringsbehoeften hebben. Voor het overgrote deel van de leden wordt de verzekeringsbehoefte bepaald door de herplantplicht, zoals vastgelegd in de Boswet. Bij eigenaren van landgoederen, kasteeltuinen, recreatiebedrijven en natuurbegraafplaatsen wordt meestal ook de groenbeleving meeverzekerd. Immers een succesvolle bedrijfsvoering is hiervan grotendeels afhankelijk. Tot slot speelt voor een toenemend aandeel van de leden waaronder gemeenten, landgoedeigenaren en houtvesterijen de economische waarde door een stijgende houtprijs een rol in de verzekeringsbehoefte. Een punt van zorg is de klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt weliswaar, dat het aantal bosbranden per jaar in Nederland de afgelopen decennia is afgenomen, maar klimaatverandering zou de dalende tendens kunnen ombuigen naar een groeiend brandrisico door langere drogere periodes. Illustratief daarvoor is het zeer droge voorjaar Los van klimaatverandering groeit het stormrisico fors. In Nederland is relatief weinig productiebos. Dit betekent minder rotatie en oogst en daarmee een toename van het houtvolume door ouderdom. Een toename van de schadelast door stormschade als gevolg van ouderdom ligt dan voor de hand. Dit maakt een goede bossenverzekering dan ook een onmisbare voorziening. Met ingang van 1 januari 2012 biedt OBV een speciale bossenaansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren aan. Veel leden tonen belangstelling voor dit product. Doelstellingen OBV verzekert houtopstanden zonder winstoogmerk en tegen de laagst mogelijke kosten. Aangezien een goede geografische spreiding en een hoge verzekeringsgraad een scherpe premiestelling mogelijk maakt ontwikkelt OBV samenwerkingsverbanden met bosbeheerorganisaties. Ter realisering van een goede risicospreiding wordt hierbij ook actief over de grens gekeken. Beleggingsresultaten Door de onzekere en volstrekt onvoorspelbare financiële markten wordt het vermogen van de maatschappij zoveel mogelijk op betaal- en spaarrekeningen gezet bij een Nederlandse bankinstelling met een goede rating. De in het vorig boekjaar beoogde overgang naar een beleggingsportefeuille, die voornamelijk op obligaties is gericht, is vanwege het te grote negatieve risico voorlopig uitgesteld. Solvency II In 2012 zal actief worden ingezet op de voorbereiding van pilaar 2 (de ORSA) binnen Solvency II. ORSA betreft de beheerste en integere bedrijfsvoering. Uiteraard staat dit centraal in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar een en ander zal worden gevoegd naar het formele normenkader, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel. Solvabiliteitspositie Naar verwachting wordt in 2013 in de Europese Unie, en dus ook in Nederland, Solvency II ingevoerd. Reeds eerder werd beschreven dat de verwachting is dat de nieuwe solvabiliteitseisen problemen zullen opleveren voor OBV. Daarom is besloten in 2012 te onderzoeken of een vergaande samenwerking met de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. en Onderlinge Waarborg Maatschappij PotatoPol B.A. daar een oplossing voor kan bieden. 5

8 De Algemene Vergadering De algemene vergadering 2011 werd gehouden op 23 juni 2011 te Bunnik. De algemene vergadering ging akkoord met het voorgelegde jaarverslag over 2010 en besloot de jaarrekening over hetzelfde jaar, met de daarbij behorende controleverklaring van de onafhankelijke accountant, onveranderd vast te stellen en directie te dechargeren voor het gevoerde beleid. Tevens werd de Raad van Commissarissen decharge verleend voor het gehouden toezicht over Tot slot heeft de Algemene Vergadering, zoals gebruikelijk, de maximale uitkering voor stormschade en ijzel-/sneeuwdrukschade voor 2011 akkoord bevonden. Verder zijn de leden geraadpleegd over productontwikkeling voor wat betreft de aansprakelijkheidsdekking voor particuliere boseigenaren en de nieuwe waardetabel met te verzekeren adviesbedragen. Risicoparagraaf Algemeen Het beleid van de OBV ten aanzien van risicobeheersing en de mate waarin zij blootstaat aan die risico s, alsook de methode en mate waarin deze risico s door de OBV worden gemitigeerd, staan hieronder vermeld. De elementen zijn ontleend aan het risicomanagementmodel van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (FOV) op basis van de Financiële Instellingen Risico Methode (FIRM). FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico's bij financiële instellingen waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt. Matching-/renterisico Het matching-/renterisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten), dan wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil. Deze categorie bestaat uit de volgende risico-items: rente, valuta, liquiditeit en inflatie. OBV heeft een aanzienlijke liquiditeitspositie (circa 77% van de totale beschikbare middelen). Hierdoor zijn het rente- en liquiditeitsrisico fors afgenomen. Matching- en valutarisico s zijn er thans niet. Qua matching zal bij de inrichting van de toekomstige obligatieportefeuille een volume ter grootte van 1 keer de jaarpremie aan liquide middelen worden aangehouden; hetgeen in lijn is met het herverzekeringscontract, de bedrijfskosten en de maximale uitkeringsverplichting. Het inflatierisico is beteugeld door een degelijke rente bij de Rabobank. Die ligt 52 basispunten boven het inflatieniveau van 2,38% over Marktrisico Het marktrisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten binnen een (handels-)portefeuille. Het beleid omtrent beleggingen is vastgelegd in een beleggingsstatuut en plan. Hierbij is rekening gehouden met ondermeer spreiding, duur, kwaliteit en matching. Het voornemen was het beheer in de loop van 2011 over te dragen aan een vermogensbeheerder. Vanwege het te grote, negatieve koersrisico is dit vooralsnog uitgesteld. Het toezicht op het beheer is belegd bij de beleggingscommissie bestaande uit een directielid en een lid van de Raad van Commissarissen. De OBV bezit slechts één gespreid aandelenfonds met een AA-rating ter grootte van 5,5% van de totale beleggingen (inclusief liquide middelen). Deze middelen zijn 6

9 minimaal drie jaar op rij niet nodig, zelfs als OBV zou worden geconfronteerd met catastrofale stormschades. De obligaties, ter grootte van 15,8% van de totale beleggingen, hebben minimaal een A-rating en worden gehouden in Noordwest Europese banken of financiële instellingen. Ook deze middelen zijn minimaal drie jaar op rij niet nodig. De einddatum is 2013 en De financiële middelen worden aangehouden bij de Rabobank, vanwege de AArating. Alle (nog) niet-geïncasseerde debiteuren 2011 zijn ten laste gebracht van het resultaat. Kredietrisico Het kredietrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt, al dan niet als gevolg van het aan restricties onderhevig zijn van buitenlandse betalingen. OBV heeft geen kredieten uitstaan, anders dan reguliere premievorderingen op leden en tussenpersonen. Voor deze vorderingen zijn bij uitblijven van betaling incassoprocedures opgesteld. Oninbare vorderingen worden direct gereserveerd en binnen één jaar afgeschreven. Verzekeringstechnisch risico Het verzekeringstechnisch risico wordt gedefinieerd als: het risico dat uitkeringen (nu, dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden uit premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product. De maatschappij beheerst deze verzekeringstechnische risico s door een adequate systematiek van acceptatie, reservering, herverzekering en evaluatie. Het risico- en prijsbeleid worden gebaseerd op een eigen langjarige schadestatistiek en de relevante ontwikkeling van risicofactoren in Nederlandse en Belgische houtopstanden. Het concentratie- en correlatierisico zijn voor brand beperkt van omvang. Het stormrisico moet worden beschouwd als een catastroferisico. De herverzekering en het vaststellen van een maximale uitkeringslimiet zorgen hier voor mitigatie. OBV heeft haar herverzekering bij een gespecialiseerde herverzekeraar met een A-rating ondergebracht. Deze keuze is gebaseerd op solvabiliteit, betrouwbaarheid en bosbouwkundige kennis. Het stop loss-contract treedt in werking als de schadelast groter wordt dan 1 keer de jaarpremie. Het contract voorziet in een aanvulling van 6,5 keer de jaarpremie. Door nadrukkelijk samenwerking te zoeken met de Vlaamse bosgroepen hoopt OBV een (nog) betere risicoportfolio op te bouwen. Schades ten gevolge van terrorisme zijn herverzekerd via de pool van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Omgevingsrisico Het omgevingsrisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van buiten de instelling of groep komende veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat. OBV wordt als unieke, onafhankelijke nichespeler zonder winstoogmerk niet geconfronteerd met concurrentie- en afhankelijkheidsrisico s. Het onderdeel reputatie wordt bij het integriteitrisico beschreven. Operationeel risico Het operationeel risico wordt gedefinieerd als: het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering. De processen van OBV zijn eenvoudig van aard. Personeel is ons belangrijkste productiemiddel en essentieel voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de processen. De gezamenlijke bedrijfsvoering met de Onderlinge Fruittelers 7

10 Hagelverzekeringsmaatschappij, PotatoPol en de Onderlinge Weerschade Verzekering biedt meer zekerheid qua continuïteit. De risico s zijn, wat betreft de werkzaamheden, door voldoende functiescheiding en een permanent vier-ogen-principe gewaarborgd. In het licht van Solvency II voorziet OBV geen problemen met de invulling van de ''first'' en ''second line of defence''. Ten aanzien van de internal audit, ''third line of defence'' wordt in overleg met de FOV en de externe accountant gestudeerd op een oplossing. Als verzekeringnemers niet tevreden zijn over de dienstverlening van OBV kan buiten het KiFiD gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. Uitbestedingrisico Het uitbestedingrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden (al dan niet binnen een groep, al dan niet aan de sponsor) uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Risico-inspecties en schadetaxaties worden door externe, onafhankelijke (bosbouw-) deskundigen uitgevoerd. De beperkte omvang van OBV maakt dat de risicoinspectie/acceptatie en taxatie/schadebehandeling niet in één hand worden gehouden. Voor leden die ontevreden zijn over de schadetaxatie is er een mogelijkheid tot een second opinion. De samenwerking met assurantietussenpersonen is onderhevig aan een jaarlijkse vergunningcontrole. IT-risico Het IT-risico wordt gedefinieerd als: het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continue of onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. OBV maakt voor haar administratieve verwerking gebruik van het CCS-pakket. De beveiliging, beheersbaarheid en continuïteit zijn voldoende gewaarborgd. De komende tijd zal worden onderzocht of de administratie is in te bedden in het IT-platform dat OFH in gebruik heeft. De webhosting is aan STBeets uitbesteed. Ook hier wordt integratie bij de bestaande webhostingorganisatie van OFH onderzocht. Integriteitrisico Het integriteitrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen. Het integriteitrisico van OBV aan de klantzijde is praktisch nihil. Bij aan- en verkooptransacties van bospercelen kijken een notaris, Dienst Regelingen en het Bosschap mee. Na schade houdt de provincie toezicht op de wettelijk geregelde herplantplicht. En de voornaamste en grootste schadeoorzaak (storm) is niet door mensen beïnvloedbaar. Aan de medewerkerzijde wordt het integriteitrisico, zoveel als mogelijk, ingeperkt middels statuten, een gedragscode en de toetsing van (eventuele) nieuwe medewerkers. Juridisch risico Het juridisch risico wordt gedefinieerd als: het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) weten regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn. De toenemende wet- en regelgeving is onontkoombaar en kent zeker zijn positieve elementen. De directiesecretaris/compliance officer ziet er op toe dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, mede via een periodiek self-assessment. De betrokken medewerkers volgen in het kader van permanente educatie de benodigde cursussen. 8

11 Governance Principes Verzekeraars Algemeen Op 23 augustus 2011 is de Code Governance Principes Verzekeraars bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen als gedragscode in de zin van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In deze Code worden voor Nederlandse verzekeringsmaatschappijen de beginselen uiteengezet met betrekking tot corporate governance, risicomanagement, audit en beloningsbeleid. De Code, die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 van toepassing is verklaard, is een vorm van zelfregulering op basis van het principe pas toe of leg uit. Raad van Commissarissen; samenstelling en deskundigheid De Raad van Commissarissen telt vier leden. De samenstelling is divers naar leeftijd, achtergrond en geografische herkomst en vormt deels een afspiegeling van de deelnemers van OBV. De commissarissen hebben een onafhankelijke positie. Een tweetal van hen zijn lid/verzekeringnemer. De twee andere commissarissen zijn geen leden/verzekeringnemer en daardoor is de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen voldoende geborgd. Bestuurlijke ervaring en complementariteit zijn in ruime mate aanwezig. Punt van aandacht is het programma van permanente educatie van de Raad van Commissarissen. In 2012 start de Raad van Commissarissen met een evaluatie van het eigen functioneren. Raad van Commissarissen; taak en werkwijze De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen treedt op als een collegiaal lichaam. Hoewel besluiten formeel bij meerderheid van stemmen worden genomen, zoekt de Raad van Commissarissen in principe naar consensus. De Raad van Commissarissen besteedt bijzondere aandacht aan het risicobeheer. Regelmatig wordt stilgestaan bij de eigen vermogenspositie, risico-acceptatie, regionale aspecten en mitigatie. De risicobereidheid, die binnen de Raad van Commissarissen wordt goedgekeurd, vormt het risicokader voor de directie. Directie; samenstelling en deskundigheid De directie telt twee leden. De directieleden hebben uiteenlopende achtergronden en deskundigheden en zijn door DNB getoetst op integriteit en deskundigheid. Via permanente educatie wordt de deskundigheid op peil gehouden en waar nodig verbreed. De educatie heeft o.a. betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de financiële sector, op good governance, op de zorgplicht jegens de verzekeringnemers en integriteit. Vanaf 2012 vergewist de Raad van Commissarissen zich ervan of de leden van de directie blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van De Nederlandsche Bank. Directie; taak en werkwijze De directie is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. De directie draagt zorg voor een zorgvuldige afweging van alle bij OBV betrokken partijen. Het belang van de verzekeringnemers staat daarbij nadrukkelijk voorop hetgeen tot uiting komt in een 9

12 transparante en duidelijke informatieverschaffing over de door OBV aangeboden verzekeringsproducten, die nauw zijn afgestemd op de behoeften van boseigenaren. Een onderlinge waarborgmaatschappij wordt gevormd door de leden, waarvan een door de leden gekozen groep, de Raad van Commissarissen, toezicht houdt. Ook OBV is een onderlinge waarborgmaatschappij en trots op haar oorsprong, structuur en werkwijze. Door de onderlinge structuur wordt kostenefficiënt gewerkt aan de wensen en behoeften van de leden, nu en in de toekomst. Beide directieleden hebben de moreel-ethische verklaring getekend. Risicomanagement De algemeen directeur is primair verantwoordelijk voor het risicobeheer. Productwijzigingen komen tot stand in overleg met verzekeringnemers, de brancheorganisatie, medewerkers, schadetaxateurs en andere betrokkenen. Wijzigingen zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Deelnemers. Alvorens goedkeuring aan de Raad van Commissarissen te vragen voorziet de directie het wijzigingsvoorstel van een beleidsdocument waarin de haalbaarheid en continuïteit worden behandeld. De compliance officer bewaakt of het voorstel voldoet aan de wet- en regelgeving en of de belangen van de leden/verzekeringnemers voldoende zijn geborgd. In 2012 start OBV met de inrichting van een intern beoordeling- en goedkeuringsproces dat bij wijziging van een bestaand verzekeringsproduct of bij introductie van een nieuw product wordt doorlopen. Audit De directie draagt zorg voor een systematische risicoanalyse. Hiermee controleert de directie de beheersing van de risico s, die met de (bedrijfs)activiteiten van OBV samenhangen. Vanwege de geringe omvang van OBV en de hoge mate van transparantie heeft OBV nog geen interne auditfunctie ingericht. De directie overweegt thans verschillende mogelijkheden om deze functie in te vullen, waarbij ook overleg wordt gevoerd met de externe accountant. Bij de te maken keuze is het proportionaliteitsprincipe voor de directie een belangrijk beginsel. In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de directie en de Raad van Commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen OBV. Binnen het kader van de controle van de jaarrekening en de jaarlijkse Wft-verslagstaten voert de accountant een interim-controle uit waarin vooral aandacht wordt besteed aan de interne beheersing. De Raad van Commissarissen als geheel functioneert als auditcommissie. Beloningsbeleid OBV voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De commissarissen, directie en medewerkers ontvangen een vaste beloning, die onder het gemiddelde binnen de verzekeringssector ligt. Variabele beloningscomponenten worden niet verstrekt. 10

13 Het beloningsbeleid van de directie en de beginselen van het beloningsbeleid van de overige medewerkers liggen thans niet als zodanig specifiek voor OBV vast. Opgemerkt wordt dat de personeelskosten van directie en medewerkers voortvloeien uit de afspraken, die met andere onderlinge verzekeringsmaatschappijen zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gedocumenteerd in de Overeenkomst voor gemene rekening waarin OBV participeert., 22 maart 2012 mr J.W.C. Mijs ir G.J. van Dijk 11

14 Samenstelling organen en externe accountant (per 31 december 2011): Raad van Commissarissen drs O.O. Gorter voorzitter zittingsperiode , 2 e termijn A.C.J. Bullens zittingsperiode , 2 e termijn R.C. Robbertsen zittingsperiode , 2 e termijn C.F.J. Slager zittingsperiode , 2 e termijn Directie: mr J.W.C. Mijs ir G.J. van Dijk directeur directeur Bureau: drs D.A. Huizer directiesecretaris ing Th. van der Mijden stafmedewerker R. Zonneveld administrateur mevr. M.P.F. van der Zwet administratief medewerker Accountant: Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 12

15 JAARREKENING 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 13

16 Balans per 31 december 2011 (na verdeling resultaat) ACTIVA (in euro's) a. BELEGGINGEN 1. Obligaties Aandelen b. VORDERINGEN 1. Vorderingen uit directe verzekering c. OVERIGE ACTIVA 1. Liquide middelen Andere activa d. OVERLOPENDE ACTIVA

17 PASSIVA (in euro's) e. EIGEN VERMOGEN 1. Algemene reserve Egalisatiereserve Reserve koersverschillen f. LEDENREKENING g. TECHNISCHE VOORZIENINGEN 0 0 h. VOORZIENING LATENTE BELASTINGEN i. KORTLOPENDE OVERIGE SCHULDEN j. OVERLOPENDE PASSIVA

18 Winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING (in euro's) a. VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING 1. Brutopremies Uitgaande herverzekeringspremie ( ) ( ) b. OPBRENGST UIT FINANCIËLE ACTIVA c. OVERIGE TECHNISCHE BATEN EIGEN REKENING d. SCHADEN EIGEN REKENING 1. Schaden bruto (20.558) ( ) 2. Aandeel herverzekeraars 0 0 (20.558) ( ) e. BEDRIJFSKOSTEN ( ) ( ) RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERINGEN VOOR BELASTINGEN f. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1. Direct verschuldigde vpb (26.793) 0 2. Dotatie voorziening latente belastingen (58.871) 0 (85.664) 0 RESULTAAT NA BELASTINGEN

19 KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Mutatie voorzieningen Mutatie vorderingen, overige en overlopende activa (15.375) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Ongerealiseerd koersresultaat (26.668) Reserve koersverschillen (39.173) (29.960) Desinvesteringen beleggingen Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie ledenrekening (30.519) (6.331) Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten (30.519) (6.331) Mutatie geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

20 BIJLAGE A ALGEMENE TOELICHTING De maatschappij is statutair gevestigd te, Louis Pasteurlaan 6. De maatschappij stelt zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te verzekeren tegen schade aan hun bospercelen door brand, storm en ijzel/sneeuwdruk. De maatschappij publiceert haar jaarrekening in overeenstemming met de bepalingen voor de jaarrekeningen van verzekeringsmaatschappijen opgenomen in afdeling 15 van titel 9 BW2. De maatschappij deelt samen met 3 andere zelfstandige verzekeringsmaatschappijen, te weten Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A., Onderlinge Waarborg Maatschappij PotatoPol B.A. en Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) U.A., de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de uitvoering worden tussen deze maatschappijen verdeeld op basis van vooraf bepaalde sleutels die zijn vastgelegd in een overeenkomst. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Stelselwijziging Teneinde te komen tot een eenvoudiger uitvoerbare methodiek, die aansluit met het gebruik binnen de samenwerkende onderlingen, wordt de voorziening latente belastingen met ingang van 1 januari 2011 gewaardeerd op nominale waarde in plaats van contante waarde. Het effect op het resultaat en het eigen vermogen per 1 januari 2011 is nihil. Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De voorziening voor aanwijsbare debiteurenrisico's is in mindering gebracht op de vordering uit directe verzekering op verzekeringnemers en is berekend naar het nominale bedrag van de te verwachten oninbaarheid. Materiële vaste activa Alle materiële vaste activa zijn gebaseerd op de aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Belastingen De vennootschapsbelastinglast is berekend op basis van nominaal tarief, rekening houdende met de fiscale faciliteiten. Voor tijdelijke verschillen tussen commercieel en fiscaal resultaat zijn in de balans latenties opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat deze gerealiseerd zullen worden. Bij het opmaken van de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2010 in 2011 heeft de directie afwijkingen geconstateerd in de aangiftes vennootschapsbelasting over eerdere boekjaren. Ten gevolge daarvan is het saldo van de post ledenrekening in de fiscale openingsbalans 2010 voor een bedrag ad te laag verantwoord. In de aangifte vennootschapsbelasting 2010 heeft correctie plaatsgevonden, die heeft geleid tot een extra fiscale bate ter hoogte van genoemd bedrag. Inclusief genoemde correctie van bedraagt het fiscaal resultaat over het boekjaar 2010 afgerond een bedrag van Hierop is het ultimo 2009 beschikbare fiscaal compensabele 18

JAARVERSLAG 2012 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 13/0167

JAARVERSLAG 2012 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 13/0167 Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2012 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 13/0167 Inhoudsopgave Pagina Inhoud 2 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden 2 Verslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER

JAARREKENING 2010 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER Jaarverslag 2010 JAARREKENING 2010 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. ZOETERMEER INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoud 2 Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 14/0177

JAARVERSLAG 2013 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 14/0177 Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 14/0177 Inhoudsopgave Pagina Inhoud 2 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden 3 Verslag

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie