JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350

3 Inhoudsopgave Pagina Inhoud 2 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden 2 Verslag van de directie 13 Jaarrekening 14 Balans 16 Winst- en verliesrekening 17 Kasstroomoverzicht 18 Bijlage A, Algemene toelichting 21 Bijlage B, Toelichting op de balans 25 Bijlage C, Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 27 Bijlage D, Overige gegevens 28 Bijlage E, Controleverklaring 1

4 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden Met de directie hebben wij regelmatig van gedachten gewisseld over het te voeren beleid en de feitelijke gang van zaken bij OBV. Met name is aandacht besteed aan de vernieuwing van het herverzekeringscontract, de automatisering, debiteuren, governance principes verzekeraars, de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren, de beleggingsresultaten, buitenlandse assurantiebelasting en de samenwerking met Nederlandse en Vlaamse Bosgroepen. Tot slot is met het oog op Solvency II besloten een samengaan te onderzoeken met Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. en Onderlinge Waarborg Maatschappij PotatoPol B.A. Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur van 26 juli 2008 fungeert de Raad van Commissarissen als geheel als auditcommissie. De Raad van Commissarissen bedankt de directie en medewerkers voor hun inzet voor OBV. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2011 met de directie besproken. Wij adviseren de leden deze jaarrekening goed te keuren en vast te stellen., 22 maart 2012 Verslag van de directie Algemeen De directie van OBV kijkt tevreden terug op het afgelopen boekjaar. Na een aantal jaren met een neergaande lijn is in het afgelopen boekjaar het premie-inkomen licht toegenomen. De kostenreductie, die in het voorgaande boekjaar werd gerealiseerd, kon worden bestendigd. Hierdoor komen meer middelen beschikbaar voor schade-uitkeringen c.q. reservering. Op de belegde middelen werd in een hectische beleggingsmarkt een gering negatief rendement van 0,6% gerealiseerd. Financieel Beleggingen De onzekerheid over de Europese schuldencrisis heeft de economie in een recessie doen belanden. De negatieve gevolgen daarvan voor de obligatie- en aandelenmarkten waren groot. Het effect op de obligatieportefeuille van OBV was door de korte looptijd, hoge rentevergoedingen en goede rating van de obligatieverstrekkers relatief gering. De nietgerealiseerde koersresultaten op obligaties daalden met iets minder dan 3%. De geringe positie van OBV in een aandelenfonds (minder dan 7% van de voor belegging beschikbare middelen) heeft in navolging van de aandelenmarkten een groter verlies qua niet-gerealiseerd 2

5 koersresultaat laten zien, namelijk 33%. Over de forse positie van liquide middelen (circa 77% van de beschikbare middelen) is met de Rabobank een renteafspraak gemaakt. Hieraan zijn geen risico s en/of kosten verbonden. Daarnaast zijn de middelen vrij opneembaar. De rente-inkomsten werden door niet-gerealiseerde koersresultaten teniet gedaan. Reserves en Solvency I Door toevoeging van het positieve resultaat aan het eigen vermogen is de solvabiliteit van OBV toegenomen. Op basis van de huidige solvabiliteitseisen (Solvency I-richtlijn) bedraagt de solvabiliteit ruim 11 keer de norm. Reserves en Solvency II De implementatie van Solvency II, het nieuwe systeem van toezicht- en solvabiliteitseisen, is beoogd met ingang van Onlangs is duidelijk geworden dat onder Solvency II verzekeringsmaatschappijen die ook risico's in het buitenland tekenen over dezelfde kapitaalseisen dienen te beschikken als vergunninghoudende maatschappijen. Dit houdt in dat onder de nieuwe toekomstige Solvency II bepalingen OBV niet meer over voldoende solvabiliteit zal beschikken. In het licht hiervan wordt een samengaan met OFH en PotatoPol onderzocht. Ontwikkelingen Het premie-inkomen laat een lichte stijging zien. OBV verzekert vooral veel houtopstanden van particuliere eigenaren. Om het premie-inkomen te stabiliseren en wellicht te doen groeien is de samenwerking met de Nederlandse Bosgroepen verder ingericht. Momenteel worden ook de mogelijkheden van samenwerking met de Vlaamse Bosgroepen onderzocht. Het in 2010 ter hand genomen drieluik bosbeheer risicobeheer verzekeren is verder uitgewerkt door onderhoud en preventie centraal te stellen. De Bosgroepen, maar ook rentmeesters, spelen hierin een belangrijke rol. Een goed bosbeheer met dito preventie leidt immers tot een lagere schadelast. Hiermee wil OBV een toegankelijke, betaalbare bossenverzekering naar de toekomst garanderen. In samenwerking met de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ''SOM'' U.A. (Samenwerkende Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen) zijn voorbereidingen getroffen voor de introductie in 2012 van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren. OBV gaat hiervoor de polisadministratie verzorgen en de SOM is als verzekeraar bereid gevonden het risico te dragen. Schade Brand In 2011 werd OBV, ondanks het zeer droge voorjaar, geconfronteerd met slechts één brandschade als gevolg van blikseminslag. De netto schadelast bedroeg 1.309,-. Er waren geen schaderegelingkosten, waardoor de totale schadelast op 1.309,- uitkwam. 3

6 Storm In 2011 werden negen stormschades gemeld. Bijna de helft van de stormschades ontstond in de zomermaanden. Vooral de lokale storm in Vught en omgeving op 28 juni was bepalend voor de schadelast. De schadelast bedroeg netto ,-. Voor de schaderegeling werd 3.610,- aan kosten gemaakt. Hierdoor kwam de totale schadelast uit op ,-. Herverzekering Het herverzekeringscontract is tegen dezelfde condities als in 2010 gecontinueerd, doch met een fractioneel lagere premie. De schadelast bleef binnen de limiet, waardoor wederom geen claim is ontstaan richting de herverzekeraar. Intermediair Bijna een kwart van de polissen wordt bemiddeld via tussenpersonen. Daarom heeft OBV in juli 2011 de jaarlijkse vergunningscontrole conform de Wet op het Financieel Toezicht uitgevoerd. Bedrijfskosten en investeringen De overdracht van de directievoering heeft in het boekjaar 2010 geresulteerd in een reductie van de kosten. In het boekjaar 2011 is deze reductie gecontinueerd. Per saldo is het kostenniveau met een derde afgenomen sinds de overdracht van de verzekeringsadministratie per 1 januari Er zijn geen bijzondere investeringen gepleegd. Verwacht wordt wel dat op korte termijn het polisadministratieprogramma dient te worden vervangen. De kosten voor maatwerk binnen de huidige applicatie zijn te hoog in vergelijking met het zelfstandig ontwikkelen van een eigen applicatie. Dit zal bovendien naar verwachting een aanzienlijke besparing op arbeid met zich mee brengen. Bestemming positief saldo De directie stelt met instemming van de Raad van Commissarissen de algemene vergadering voor het positief saldo, ad ,- bij te schrijven op de algemene reserve voor ,- en op de egalisatiereserve voor ,-. Daarmee realiseert de maatschappij een verdere noodzakelijke versterking van de solvabiliteitspositie in het licht van Solvency II. Verwachtingen boekjaar 2012 Bestaansrecht OBV is een zelfstandige onderlinge verzekeringsmaatschappij. OBV verzekert eigenaren van houtopstanden tegen de financiële gevolgen van brand- en stormschade aan de houtopstand. 4

7 OBV heeft leden die uiteenlopende verzekeringsbehoeften hebben. Voor het overgrote deel van de leden wordt de verzekeringsbehoefte bepaald door de herplantplicht, zoals vastgelegd in de Boswet. Bij eigenaren van landgoederen, kasteeltuinen, recreatiebedrijven en natuurbegraafplaatsen wordt meestal ook de groenbeleving meeverzekerd. Immers een succesvolle bedrijfsvoering is hiervan grotendeels afhankelijk. Tot slot speelt voor een toenemend aandeel van de leden waaronder gemeenten, landgoedeigenaren en houtvesterijen de economische waarde door een stijgende houtprijs een rol in de verzekeringsbehoefte. Een punt van zorg is de klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt weliswaar, dat het aantal bosbranden per jaar in Nederland de afgelopen decennia is afgenomen, maar klimaatverandering zou de dalende tendens kunnen ombuigen naar een groeiend brandrisico door langere drogere periodes. Illustratief daarvoor is het zeer droge voorjaar Los van klimaatverandering groeit het stormrisico fors. In Nederland is relatief weinig productiebos. Dit betekent minder rotatie en oogst en daarmee een toename van het houtvolume door ouderdom. Een toename van de schadelast door stormschade als gevolg van ouderdom ligt dan voor de hand. Dit maakt een goede bossenverzekering dan ook een onmisbare voorziening. Met ingang van 1 januari 2012 biedt OBV een speciale bossenaansprakelijkheidsverzekering voor particuliere boseigenaren aan. Veel leden tonen belangstelling voor dit product. Doelstellingen OBV verzekert houtopstanden zonder winstoogmerk en tegen de laagst mogelijke kosten. Aangezien een goede geografische spreiding en een hoge verzekeringsgraad een scherpe premiestelling mogelijk maakt ontwikkelt OBV samenwerkingsverbanden met bosbeheerorganisaties. Ter realisering van een goede risicospreiding wordt hierbij ook actief over de grens gekeken. Beleggingsresultaten Door de onzekere en volstrekt onvoorspelbare financiële markten wordt het vermogen van de maatschappij zoveel mogelijk op betaal- en spaarrekeningen gezet bij een Nederlandse bankinstelling met een goede rating. De in het vorig boekjaar beoogde overgang naar een beleggingsportefeuille, die voornamelijk op obligaties is gericht, is vanwege het te grote negatieve risico voorlopig uitgesteld. Solvency II In 2012 zal actief worden ingezet op de voorbereiding van pilaar 2 (de ORSA) binnen Solvency II. ORSA betreft de beheerste en integere bedrijfsvoering. Uiteraard staat dit centraal in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar een en ander zal worden gevoegd naar het formele normenkader, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel. Solvabiliteitspositie Naar verwachting wordt in 2013 in de Europese Unie, en dus ook in Nederland, Solvency II ingevoerd. Reeds eerder werd beschreven dat de verwachting is dat de nieuwe solvabiliteitseisen problemen zullen opleveren voor OBV. Daarom is besloten in 2012 te onderzoeken of een vergaande samenwerking met de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. en Onderlinge Waarborg Maatschappij PotatoPol B.A. daar een oplossing voor kan bieden. 5

8 De Algemene Vergadering De algemene vergadering 2011 werd gehouden op 23 juni 2011 te Bunnik. De algemene vergadering ging akkoord met het voorgelegde jaarverslag over 2010 en besloot de jaarrekening over hetzelfde jaar, met de daarbij behorende controleverklaring van de onafhankelijke accountant, onveranderd vast te stellen en directie te dechargeren voor het gevoerde beleid. Tevens werd de Raad van Commissarissen decharge verleend voor het gehouden toezicht over Tot slot heeft de Algemene Vergadering, zoals gebruikelijk, de maximale uitkering voor stormschade en ijzel-/sneeuwdrukschade voor 2011 akkoord bevonden. Verder zijn de leden geraadpleegd over productontwikkeling voor wat betreft de aansprakelijkheidsdekking voor particuliere boseigenaren en de nieuwe waardetabel met te verzekeren adviesbedragen. Risicoparagraaf Algemeen Het beleid van de OBV ten aanzien van risicobeheersing en de mate waarin zij blootstaat aan die risico s, alsook de methode en mate waarin deze risico s door de OBV worden gemitigeerd, staan hieronder vermeld. De elementen zijn ontleend aan het risicomanagementmodel van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (FOV) op basis van de Financiële Instellingen Risico Methode (FIRM). FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico's bij financiële instellingen waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt. Matching-/renterisico Het matching-/renterisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten), dan wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil. Deze categorie bestaat uit de volgende risico-items: rente, valuta, liquiditeit en inflatie. OBV heeft een aanzienlijke liquiditeitspositie (circa 77% van de totale beschikbare middelen). Hierdoor zijn het rente- en liquiditeitsrisico fors afgenomen. Matching- en valutarisico s zijn er thans niet. Qua matching zal bij de inrichting van de toekomstige obligatieportefeuille een volume ter grootte van 1 keer de jaarpremie aan liquide middelen worden aangehouden; hetgeen in lijn is met het herverzekeringscontract, de bedrijfskosten en de maximale uitkeringsverplichting. Het inflatierisico is beteugeld door een degelijke rente bij de Rabobank. Die ligt 52 basispunten boven het inflatieniveau van 2,38% over Marktrisico Het marktrisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten binnen een (handels-)portefeuille. Het beleid omtrent beleggingen is vastgelegd in een beleggingsstatuut en plan. Hierbij is rekening gehouden met ondermeer spreiding, duur, kwaliteit en matching. Het voornemen was het beheer in de loop van 2011 over te dragen aan een vermogensbeheerder. Vanwege het te grote, negatieve koersrisico is dit vooralsnog uitgesteld. Het toezicht op het beheer is belegd bij de beleggingscommissie bestaande uit een directielid en een lid van de Raad van Commissarissen. De OBV bezit slechts één gespreid aandelenfonds met een AA-rating ter grootte van 5,5% van de totale beleggingen (inclusief liquide middelen). Deze middelen zijn 6

9 minimaal drie jaar op rij niet nodig, zelfs als OBV zou worden geconfronteerd met catastrofale stormschades. De obligaties, ter grootte van 15,8% van de totale beleggingen, hebben minimaal een A-rating en worden gehouden in Noordwest Europese banken of financiële instellingen. Ook deze middelen zijn minimaal drie jaar op rij niet nodig. De einddatum is 2013 en De financiële middelen worden aangehouden bij de Rabobank, vanwege de AArating. Alle (nog) niet-geïncasseerde debiteuren 2011 zijn ten laste gebracht van het resultaat. Kredietrisico Het kredietrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt, al dan niet als gevolg van het aan restricties onderhevig zijn van buitenlandse betalingen. OBV heeft geen kredieten uitstaan, anders dan reguliere premievorderingen op leden en tussenpersonen. Voor deze vorderingen zijn bij uitblijven van betaling incassoprocedures opgesteld. Oninbare vorderingen worden direct gereserveerd en binnen één jaar afgeschreven. Verzekeringstechnisch risico Het verzekeringstechnisch risico wordt gedefinieerd als: het risico dat uitkeringen (nu, dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden uit premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product. De maatschappij beheerst deze verzekeringstechnische risico s door een adequate systematiek van acceptatie, reservering, herverzekering en evaluatie. Het risico- en prijsbeleid worden gebaseerd op een eigen langjarige schadestatistiek en de relevante ontwikkeling van risicofactoren in Nederlandse en Belgische houtopstanden. Het concentratie- en correlatierisico zijn voor brand beperkt van omvang. Het stormrisico moet worden beschouwd als een catastroferisico. De herverzekering en het vaststellen van een maximale uitkeringslimiet zorgen hier voor mitigatie. OBV heeft haar herverzekering bij een gespecialiseerde herverzekeraar met een A-rating ondergebracht. Deze keuze is gebaseerd op solvabiliteit, betrouwbaarheid en bosbouwkundige kennis. Het stop loss-contract treedt in werking als de schadelast groter wordt dan 1 keer de jaarpremie. Het contract voorziet in een aanvulling van 6,5 keer de jaarpremie. Door nadrukkelijk samenwerking te zoeken met de Vlaamse bosgroepen hoopt OBV een (nog) betere risicoportfolio op te bouwen. Schades ten gevolge van terrorisme zijn herverzekerd via de pool van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Omgevingsrisico Het omgevingsrisico wordt gedefinieerd als: het risico als gevolg van buiten de instelling of groep komende veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat. OBV wordt als unieke, onafhankelijke nichespeler zonder winstoogmerk niet geconfronteerd met concurrentie- en afhankelijkheidsrisico s. Het onderdeel reputatie wordt bij het integriteitrisico beschreven. Operationeel risico Het operationeel risico wordt gedefinieerd als: het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering. De processen van OBV zijn eenvoudig van aard. Personeel is ons belangrijkste productiemiddel en essentieel voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de processen. De gezamenlijke bedrijfsvoering met de Onderlinge Fruittelers 7

10 Hagelverzekeringsmaatschappij, PotatoPol en de Onderlinge Weerschade Verzekering biedt meer zekerheid qua continuïteit. De risico s zijn, wat betreft de werkzaamheden, door voldoende functiescheiding en een permanent vier-ogen-principe gewaarborgd. In het licht van Solvency II voorziet OBV geen problemen met de invulling van de ''first'' en ''second line of defence''. Ten aanzien van de internal audit, ''third line of defence'' wordt in overleg met de FOV en de externe accountant gestudeerd op een oplossing. Als verzekeringnemers niet tevreden zijn over de dienstverlening van OBV kan buiten het KiFiD gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. Uitbestedingrisico Het uitbestedingrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden (al dan niet binnen een groep, al dan niet aan de sponsor) uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Risico-inspecties en schadetaxaties worden door externe, onafhankelijke (bosbouw-) deskundigen uitgevoerd. De beperkte omvang van OBV maakt dat de risicoinspectie/acceptatie en taxatie/schadebehandeling niet in één hand worden gehouden. Voor leden die ontevreden zijn over de schadetaxatie is er een mogelijkheid tot een second opinion. De samenwerking met assurantietussenpersonen is onderhevig aan een jaarlijkse vergunningcontrole. IT-risico Het IT-risico wordt gedefinieerd als: het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continue of onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. OBV maakt voor haar administratieve verwerking gebruik van het CCS-pakket. De beveiliging, beheersbaarheid en continuïteit zijn voldoende gewaarborgd. De komende tijd zal worden onderzocht of de administratie is in te bedden in het IT-platform dat OFH in gebruik heeft. De webhosting is aan STBeets uitbesteed. Ook hier wordt integratie bij de bestaande webhostingorganisatie van OFH onderzocht. Integriteitrisico Het integriteitrisico wordt gedefinieerd als: het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen. Het integriteitrisico van OBV aan de klantzijde is praktisch nihil. Bij aan- en verkooptransacties van bospercelen kijken een notaris, Dienst Regelingen en het Bosschap mee. Na schade houdt de provincie toezicht op de wettelijk geregelde herplantplicht. En de voornaamste en grootste schadeoorzaak (storm) is niet door mensen beïnvloedbaar. Aan de medewerkerzijde wordt het integriteitrisico, zoveel als mogelijk, ingeperkt middels statuten, een gedragscode en de toetsing van (eventuele) nieuwe medewerkers. Juridisch risico Het juridisch risico wordt gedefinieerd als: het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) weten regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn. De toenemende wet- en regelgeving is onontkoombaar en kent zeker zijn positieve elementen. De directiesecretaris/compliance officer ziet er op toe dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, mede via een periodiek self-assessment. De betrokken medewerkers volgen in het kader van permanente educatie de benodigde cursussen. 8

11 Governance Principes Verzekeraars Algemeen Op 23 augustus 2011 is de Code Governance Principes Verzekeraars bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen als gedragscode in de zin van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In deze Code worden voor Nederlandse verzekeringsmaatschappijen de beginselen uiteengezet met betrekking tot corporate governance, risicomanagement, audit en beloningsbeleid. De Code, die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 van toepassing is verklaard, is een vorm van zelfregulering op basis van het principe pas toe of leg uit. Raad van Commissarissen; samenstelling en deskundigheid De Raad van Commissarissen telt vier leden. De samenstelling is divers naar leeftijd, achtergrond en geografische herkomst en vormt deels een afspiegeling van de deelnemers van OBV. De commissarissen hebben een onafhankelijke positie. Een tweetal van hen zijn lid/verzekeringnemer. De twee andere commissarissen zijn geen leden/verzekeringnemer en daardoor is de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen voldoende geborgd. Bestuurlijke ervaring en complementariteit zijn in ruime mate aanwezig. Punt van aandacht is het programma van permanente educatie van de Raad van Commissarissen. In 2012 start de Raad van Commissarissen met een evaluatie van het eigen functioneren. Raad van Commissarissen; taak en werkwijze De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen treedt op als een collegiaal lichaam. Hoewel besluiten formeel bij meerderheid van stemmen worden genomen, zoekt de Raad van Commissarissen in principe naar consensus. De Raad van Commissarissen besteedt bijzondere aandacht aan het risicobeheer. Regelmatig wordt stilgestaan bij de eigen vermogenspositie, risico-acceptatie, regionale aspecten en mitigatie. De risicobereidheid, die binnen de Raad van Commissarissen wordt goedgekeurd, vormt het risicokader voor de directie. Directie; samenstelling en deskundigheid De directie telt twee leden. De directieleden hebben uiteenlopende achtergronden en deskundigheden en zijn door DNB getoetst op integriteit en deskundigheid. Via permanente educatie wordt de deskundigheid op peil gehouden en waar nodig verbreed. De educatie heeft o.a. betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de financiële sector, op good governance, op de zorgplicht jegens de verzekeringnemers en integriteit. Vanaf 2012 vergewist de Raad van Commissarissen zich ervan of de leden van de directie blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van De Nederlandsche Bank. Directie; taak en werkwijze De directie is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. De directie draagt zorg voor een zorgvuldige afweging van alle bij OBV betrokken partijen. Het belang van de verzekeringnemers staat daarbij nadrukkelijk voorop hetgeen tot uiting komt in een 9

12 transparante en duidelijke informatieverschaffing over de door OBV aangeboden verzekeringsproducten, die nauw zijn afgestemd op de behoeften van boseigenaren. Een onderlinge waarborgmaatschappij wordt gevormd door de leden, waarvan een door de leden gekozen groep, de Raad van Commissarissen, toezicht houdt. Ook OBV is een onderlinge waarborgmaatschappij en trots op haar oorsprong, structuur en werkwijze. Door de onderlinge structuur wordt kostenefficiënt gewerkt aan de wensen en behoeften van de leden, nu en in de toekomst. Beide directieleden hebben de moreel-ethische verklaring getekend. Risicomanagement De algemeen directeur is primair verantwoordelijk voor het risicobeheer. Productwijzigingen komen tot stand in overleg met verzekeringnemers, de brancheorganisatie, medewerkers, schadetaxateurs en andere betrokkenen. Wijzigingen zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Deelnemers. Alvorens goedkeuring aan de Raad van Commissarissen te vragen voorziet de directie het wijzigingsvoorstel van een beleidsdocument waarin de haalbaarheid en continuïteit worden behandeld. De compliance officer bewaakt of het voorstel voldoet aan de wet- en regelgeving en of de belangen van de leden/verzekeringnemers voldoende zijn geborgd. In 2012 start OBV met de inrichting van een intern beoordeling- en goedkeuringsproces dat bij wijziging van een bestaand verzekeringsproduct of bij introductie van een nieuw product wordt doorlopen. Audit De directie draagt zorg voor een systematische risicoanalyse. Hiermee controleert de directie de beheersing van de risico s, die met de (bedrijfs)activiteiten van OBV samenhangen. Vanwege de geringe omvang van OBV en de hoge mate van transparantie heeft OBV nog geen interne auditfunctie ingericht. De directie overweegt thans verschillende mogelijkheden om deze functie in te vullen, waarbij ook overleg wordt gevoerd met de externe accountant. Bij de te maken keuze is het proportionaliteitsprincipe voor de directie een belangrijk beginsel. In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de directie en de Raad van Commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen OBV. Binnen het kader van de controle van de jaarrekening en de jaarlijkse Wft-verslagstaten voert de accountant een interim-controle uit waarin vooral aandacht wordt besteed aan de interne beheersing. De Raad van Commissarissen als geheel functioneert als auditcommissie. Beloningsbeleid OBV voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De commissarissen, directie en medewerkers ontvangen een vaste beloning, die onder het gemiddelde binnen de verzekeringssector ligt. Variabele beloningscomponenten worden niet verstrekt. 10

13 Het beloningsbeleid van de directie en de beginselen van het beloningsbeleid van de overige medewerkers liggen thans niet als zodanig specifiek voor OBV vast. Opgemerkt wordt dat de personeelskosten van directie en medewerkers voortvloeien uit de afspraken, die met andere onderlinge verzekeringsmaatschappijen zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gedocumenteerd in de Overeenkomst voor gemene rekening waarin OBV participeert., 22 maart 2012 mr J.W.C. Mijs ir G.J. van Dijk 11

14 Samenstelling organen en externe accountant (per 31 december 2011): Raad van Commissarissen drs O.O. Gorter voorzitter zittingsperiode , 2 e termijn A.C.J. Bullens zittingsperiode , 2 e termijn R.C. Robbertsen zittingsperiode , 2 e termijn C.F.J. Slager zittingsperiode , 2 e termijn Directie: mr J.W.C. Mijs ir G.J. van Dijk directeur directeur Bureau: drs D.A. Huizer directiesecretaris ing Th. van der Mijden stafmedewerker R. Zonneveld administrateur mevr. M.P.F. van der Zwet administratief medewerker Accountant: Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 12

15 JAARREKENING 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 13

16 Balans per 31 december 2011 (na verdeling resultaat) ACTIVA (in euro's) a. BELEGGINGEN 1. Obligaties Aandelen b. VORDERINGEN 1. Vorderingen uit directe verzekering c. OVERIGE ACTIVA 1. Liquide middelen Andere activa d. OVERLOPENDE ACTIVA

17 PASSIVA (in euro's) e. EIGEN VERMOGEN 1. Algemene reserve Egalisatiereserve Reserve koersverschillen f. LEDENREKENING g. TECHNISCHE VOORZIENINGEN 0 0 h. VOORZIENING LATENTE BELASTINGEN i. KORTLOPENDE OVERIGE SCHULDEN j. OVERLOPENDE PASSIVA

18 Winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING (in euro's) a. VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING 1. Brutopremies Uitgaande herverzekeringspremie ( ) ( ) b. OPBRENGST UIT FINANCIËLE ACTIVA c. OVERIGE TECHNISCHE BATEN EIGEN REKENING d. SCHADEN EIGEN REKENING 1. Schaden bruto (20.558) ( ) 2. Aandeel herverzekeraars 0 0 (20.558) ( ) e. BEDRIJFSKOSTEN ( ) ( ) RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERINGEN VOOR BELASTINGEN f. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1. Direct verschuldigde vpb (26.793) 0 2. Dotatie voorziening latente belastingen (58.871) 0 (85.664) 0 RESULTAAT NA BELASTINGEN

19 KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Mutatie voorzieningen Mutatie vorderingen, overige en overlopende activa (15.375) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Ongerealiseerd koersresultaat (26.668) Reserve koersverschillen (39.173) (29.960) Desinvesteringen beleggingen Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie ledenrekening (30.519) (6.331) Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten (30.519) (6.331) Mutatie geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING FOTO: ISTOCKPHOTO/ICTOR 5 O NDERLING STERK FOTO: OBV Veel verzekeraars zijn begonnen als een Onderlinge Waarborg Maatschappij zonder winstoogmerk. Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie