LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015"

Transcriptie

1 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT

2 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen: - secretariaat 10 - sportcommissie 12 - technische commissie 14 - kantinecommissie 15 - jeugdcommissie 16 Jaarcijfers: - balans baten/lasten 18/19 - toelichting baten/lasten 20 Ledentevredenheidsonderzoek (eindconclusie) 21 Samenstelling Bestuur Love 70 Bestuursleden: Voorzitter: Gert Jan Freeke Van Swaanswijckstraat Secretaris: Suzanne Lips Moerhageplantsoen Penningmeester: Michel Linhart Raadhuisstraat Sportcommissie: Iris van der Brugge Rottedijk Kantinecommissie: Jan van der Zande Kruisweg Technische commissie: Rien v.d. Linde Reigershof Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kerkstraat Contactpersonen: Ledenadministratie: Anja Tepper Dorpsstraat 2b Love Letters/website: Charlotte Vellenga Rottedijk Clubhuis Love 70 Sportpark de Wilde Veenen Tel: Correspondentieadres: Moerhageplantsoen XN Moerkapelle Tel: (clubhuis) Rabobank Website: 2

3 Voorwoord Beste Leden, Het jaar 2014 is voor mijn gevoel weer heel snel voorbij gegaan. Wij hebben kunnen genieten van prachtig weer tijdens ons tennis in het voor- en naseizoen. En buiten de maand augustus bood de zomer ook volop kansen om op ons complex te spelen en te vertoeven. Rondom ons complex is een start gemaakt met grote veranderingen die te maken hebben met de realisatie van de nieuwe woonwijk De Jonge Veenen. De komende tijd zullen wij daardoor best nog wel wat in de rommel zitten, maar als de wijk er is ga ik er vanuit de wij daar als Love 70 ook qua ledenaantal van zullen gaan profiteren. Voor het nieuwe seizoen worden weer vele voorbereidingen getroffen die in onze ledenvergadering zullen worden toegelicht. Een zorgpunt wil ik alvast benoemen en dat is de opvolging van Rien v.d. Linde als verantwoordelijk bestuurslid voor het beheer van ons park. Na zeer vele jaren zich te hebben ingezet voor onze club, doet Rien een stap terug. Mijn vraag: Wie wil hem opvolgen? Ik zie jullie allemaal graag op onze Algemene Ledenvergadering. Groet, Gert Jan Freeke 3

4 Uitnodiging algemene ledenvergadering Maandag 9 februari 2015 Aanvang: uur Het bestuur nodigt alle leden van tennisvereniging Love 70 te Moerkapelle uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van De vergadering vindt plaats op 9 februari in het clubhuis van tennisvereniging Love 70. De aanvang van deze vergadering is uur. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het sportieve jaar dat net is begonnen. Tot ziens allemaal op de algemene ledenvergadering! Namens het bestuur, Suzanne Lips, secretaris

5 Agenda algemene ledenvergadering Love 70 Agenda 1. Opening en welkom 2. Vaststellen van de vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de vergadering van 14 februari Jaarverslag secretariaat 6. Jaarverslag sportcommissie 7. Jaarverslag technische commissie 8. Jaarverslag kantinecommissie 9. Jaarverslag jeugdcommissie 10. Jaarcijfers: - Resultaten Balans Begroting Kascontrolecommissie 12. Ledentevredenheidsonderzoek 13. Beslissing renovatie banen 14. Uitloten obligaties 15. Samenstelling bestuur: Voorzitter: Gert Jan Freeke Secretaris: Suzanne Lips Penningmeester: Michel Linhart Sportcommissie: Iris v.d. Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman, aftredend en niet herkiesbaar VACATURE, aanmeldingen van harte welkom Kantinecommissie: Jan van der Zande, aftredend maar herkiesbaar Technische cie.: Rien v.d. Linde, aftredend en niet herkiesbaar VACATURE, aanmeldingen van harte welkom 16. Rondvraag 17. Afscheid bestuursleden: Technische commissie - Rien v.d. Linde; Jeugdcommissie - Tine Heesterman. 5

6 Notulen algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering tennisvereniging Love 70 d.d Aanwezig: Gert-Jan Freeke (bestuur), Jessica Bac (bestuur), Natassja van Leeuwen, Berry Janse, Jelmer van der Spek, Daan Otto, Charlotte Vellenga, Elizabeth van Olphen, Michel Linhart, Jos Everaart, Mark Trouwborst, Iris van der Brugge (bestuur), Ria Rutgrink, Rien van der Linde (bestuur), Guy Martienus, Herman Lindhout, Jan Tepper, Ed Martienus, Anja Tepper, Lien van Eeghem, Janneke van Alphen, Anneke Schep, Marco van der Loos, Femmie Wildenberg, Suzanne Lips, Tine Heesterman (bestuur), Jan van de Zande (bestuur), Renate Rutgrink, Beppie Roos, Robert Otto Afwezig met kennisgeving: Joke van Haastert (bestuur) 1. Opening en welkom Voorzitter Gert-Jan Freeke opent de algemene ledenvergadering om uur en heet iedereen welkom. In het speciaal worden de nieuwe tennisleraren Berry Janse en Natassja van Leeuwen welkom geheten. 2. Vaststellen van de vergadering Aan de vergadering wordt de rondvraag toegevoegd en het afscheid van Jessica Bac en Joke van Haastert. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Notulen van de vergadering van 12 februari 2013 Goedgekeurd 5. Jaarverslag secretariaat Ed Martienus vraagt hoe het mogelijk is dat de gemeentelijke lasten zijn verlaagd. Gert-Jan Freeke antwoordt dat de erfpacht nu niet meer hoeft te worden betaald gezien wij de enige vereniging in de omtrek waren die dit nog betaalden. Verder is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente wel gewoon uitgekeerd ondanks bovenstaande. Na deze uitleg wordt het verslag goedgekeurd. 6. Jaarverslag sportcommissie Goedgekeurd 7. Jaarverslag technische commissie Rien van der Linde licht toe dat hij telkens weer mensen bereid vindt voor het onderhoud en dat er recent nog gesnoeid is. Binnenkort staan er ook weer drie zaterdagen voor onderhoud aan de banen gepland. Voor de rest verwacht hij het komende jaar geen grote problemen. Charlotte Vellenga vraagt naar hoe het nu zit met de afschermkappen van de baanverlichting. Rien van der Linde antwoordt dat bedrijf Slooijer al is geweest om dit te bekijken. Tine Heesterman vult aan dat het breder stellen van de afscherming niet zo simpel is op te lossen door de manier waarop de kappen nu bevestigd zijn. Hier moet verder over nagedacht worden en nogmaals naar gekeken worden door bedrijf Slooijer. Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 6

7 8. Jaarverslag kantinecomissie Marco van der Loos vraagt hoe het loopt met verplichte bardiensten. Jan van de Zande antwoordt dat het afgelopen jaar 80% van de bardiensten vrijwillig is ingevuld en 20% op vraag van de kantinecommissie. Voor het komende jaar is het afkoopbedrag verlaagd omdat dit iets te hoog was. Verder zijn de tijden van de bardiensten verkort waardoor er dan meer diensten ingevuld moeten worden. Hierdoor zal misschien de dinsdagavond bardienst komen te vervallen. Dit hoeft geen probleem te zijn omdat er dan toch altijd mensen met sleutel zijn die zelf de bar kunnen bemannen. Jessica Bac licht toe dat mensen die het afgelopen jaar de bardiensten niet hebben afgekocht en geen bardienst hebben gedraaid een mail krijgen dit alsnog te doen. Hun pasje wordt pas uitgegeven als dit betaald is. Na deze toelichting wordt het verslag goedgekeurd. 9. Jaarverslag jeugdcommissie Goedgekeurd 10. Jaarcijfers Jessica Bac geeft een toelichting op de resultaten en balans van 2013 en de begroting van Er is voor baanonderhoud in 2014 al euro opzij gezet voor onderhoud in de vorm van baan 2 en 3 gelijk maken aan baan 1 en 5. Dit zal echter rond de euro kosten. Hierdoor ontstaat gat in begroting. Een optie is om de gemeente om een lening tegen lage rente te vragen. Rien van der Linde vult aan dat het ook een optie is om volgend jaar alleen de coating te vernieuwen. Dit zal verder nog uitgewerkt worden. Jessica Bac gaat verder met de toelichting. Na de toelichting bestaan de volgende vragen: Charlotte Vellenga heeft vraag over waar baan 5 is in de balans. Jessica Bac legt uit dat dit niet in de balans staat omdat we niet voor de aanschaf hebben betaald. Wel wordt het onderhoud hiervan in de begroting meegenomen. Marco van der Loos vraagt naar het open toernooi omdat hij zich meent te herinneren dat het nu een jubileumjaar is voor het open toernooi en dat we iets speciaals zouden gaan doen. Hij ziet dit niet terug in begroting. Iris van der Brugge licht toe dat ze dit willen opschuiven naar eventueel het 50-jarig jubileum van de vereninging. Een en ander kan dan gecombineerd worden. Na de toelichting worden de stukken goedgekeurd. 11. Vaststelling contributie 2014 Het voorstel is de contributie van senioren te verhogen naar 150 euro in plaats van 145 euro. Er wordt gestemd. Hierbij geeft Robert Otto aan dat hij niet tegen is, maar bang is dat gezien het teruglopende ledenaantal, dit een reden kan zijn voor mensen om op te zeggen. Jessica Bac licht toe dat de begroting krap is en de contributie al een aantal jaren niet is verhoogd. Rien van der Linde vraagt aan Berry Janse hoe dit in Bleiswijk gaat. Berry Janse vertelt dat daar de contributie voor junioren en senioren ook opgehoogd is en nu 160 euro is. Marco van der Loos oppert juist verlaging van contributie gezien het risico van opzegging door verhoging. Dit omdat een opzegging de verhoging van de contributie van 30 leden vereffend. Toch zijn de meesten het erover eens dat de verhoging van de contributie niet de hoofdreden zal zijn voor leden om op te zeggen. Uiteindelijk stemt iedereen voor de verhoging. Ria Rutgrink vraagt waarom de contributie van de 50+ dagleden niet wordt verhoogd. Besloten wordt dat ook deze contributie verhoogd zal worden met 5 euro. Gert-Jan Freeke vertelt dat voor de juniorleden wordt gekeken om bij de contributie bij inschrijving bijvoorbeeld een aantal lessen te includeren. 7

8 Hierna wordt door verschillenden geopperd dat bij volwassenen een dergelijke constructie ook positief zou zijn. Bijvoorbeeld dat ze eerst een aantal proeflessen mogen nemen en dan beslissen wel of niet lid te worden. Dit wordt meegenomen in bestuursvergadering. 12. Kascontrolecommissie Herman Lindhout en Guy Martienus lichten toe als kascontroleurs dat alles er goed uit zag en dat ze geen op- of aanmerkingen hebben. Decharge wordt verleend. Herman Lindhout treed af als kascontrolelid. Mark Trouwborst wordt aangesteld als nieuw kascontrolelid. Jessica Bac en Janneke van Alphen worden bedankt voor al hun inspanningen. 13. Uitloten obligaties Er worden 13 obligaties uitgeloot. Dit zijn de obligaties van: Jessica Steenkamer Iris van der Brugge Ary Jan van der Wel Gerard Bakker 2x Michel Tamerus 2x Janneke van Alphen Hans Jonker Bart Elshout Theo Knop Mira van der Linde Janny en Rien van der Linde Guy Martienus 14. Samenstelling bestuur Voorzitter: Gert-Jan Freeke aftredend en herkiesbaar, hij wordt herkozen Secretaris: Joke van Haastert aftredend en niet herkiesbaar, Suzanne Lips heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt gekozen. Penningmeester: Jessica Bac aftredend en niet herkiesbaar, Michel Linhart heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt gekozen. Sportcommissie: Iris van der Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kantinecomissie: Jan van de Zande Technische commissie: Rien van der Linde aftredend en nog voor 1 jaar herkiesbaar, hij wordt herkozen. 15. Rondvraag Gert-Jan Freeke doet de rondvraag. Robert Otto vraagt hoe hij moet regelen dat het winddoek van zijn bedrijf wordt vervangen. Gert-Jan Freeke legt uit dat dit via Rien van der Linde loopt. Femmie Wildenberg geeft aan het komende jaar meer op vakantie te zijn. Janneke van Alphen heeft toegezegd de bevoorrading te willen controleren als vervanging. De vraag is echter of er nog iemand zich als vervanger wil aanbieden, omdat ook Janneke van Alphen regelmatig weg is. Anja Tepper biedt zich hiervoor aan. Jos Everaart vraagt zich af hoe het met de verlichting moet als er heel veel nieuwe leden gaan komen gezien de aanstaande nieuwbouw. Rien van der Linde vertelt dat hij komende week een afspraak met de gemeente heeft waarbij hij gaat bespreken dat als er meer huizen komen 8

9 dat er dan geen problemen meer moeten zijn rondom de verlichting en nieuwe vergunningen moeten worden afgegeven. Berry Janse geeft toelichting over de tennislessen. Zij hebben door middel van twee clinics in december en januari kennis gemaakt met tennisvereniging Love 70 en zijn hierna gestart met de lessen. Hiervoor hebben ze verrassend veel aanmeldingen gehad. Anja Tepper wordt bedankt voor alle werkzaamheden rondom de ledenadministratie en Elizabeth van Olphen voor het vernieuwen van de website. 16. Afscheid Jessica Bac en Joke van Haastert Gert-Jan Freeke bedankt Jessica Bac voor bewezen diensten en overhandigt cadeau en bloemen. Jessica Bac zegt dat ze het penningmeesterschap zes jaar lang met veel plezier heeft gedaan en bedankt Janneke van Alphen voor haar stille inzet achter de penningmeester en vertelt dat ze zonder haar werk al eerder had afgehaakt. Ze wenst haar opvolger veel succes. Gert-Jan Freeke bedankt ook Joke van Haastert voor bewezen diensten op haar eigen manier en overhandigt cadeau en bloemen. Joke van Haastert vertelt dat ze met veel plezier secretaris is geweest, maar het nu te druk heeft met haar werk. Ook zij wenst haar opvolgster veel succes. Einde vergadering om uur. 9

10 Jaarverslagen Jaarverslag Secretariaat 2014 Het afgelopen jaar, 2014, was een jaar met een hoop nieuwe dingen. Om een paar dingen te noemen: een nieuwe tennisschool, een nieuwe penningmeester, een nieuwe secretaris en het begin van een nieuwe woonwijk om het tennispark. Ook was het een jaar waarin we boften met het weer tijdens zowel de voor- als najaarscompetitie, maar ook een jaar waarin we minder boften met blessures van (bestuurs)leden. Ook dit jaar is het bestuur weer zeven keer bijeen gekomen om te vergaderen. Onderwerpen die regelmatig aan bod kwamen waren de situering van ons tennispark binnen de nieuwe woonwijk met de bijkomende veranderingen, het ledentevredenheidsonderzoek wat dit jaar is uitgevoerd en subsidie van de gemeente voor de renovatie van de tennisbanen. Begin van dit jaar opperde de nieuwe penningmeester, Michel Linhart, een ledentevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit leek ons en goed idee en werd dan ook in het voorjaar uitgevoerd. Over de uitslag hiervan heeft u al een eerste terugkoppeling gehad. Verderop in deze Love Letters vind u de eindconclusie van dit onderzoek. Gertjan, Rien en Michel voerden regelmatig gesprekken met de gemeente over de nieuwe woonwijk en de consequenties voor het tennispark, subsidie voor het renoveren van baan 2 en 3 en kwijtschelding van de erfpacht. Dit laatste is nog steeds niet zwart op wit geregeld, maar is het afgelopen jaar niet meer betaald. De harmonisatie blijkt van de baan te zijn. Het tennisseizoen van 2014 ging zoals gebruikelijk weer van start met het voorjaarstoernooi. Daarna vonden verscheidene activiteiten plaats waaronder de clubkampioenschappen, competities, het open toernooi en ook het in inmiddels traditionele tennis-voetbal toernooi, ouder-kind toernooi en de ladies night. Ladies night Het seizoen werd weer afgesloten met het herfsttoernooi. Verder is noemenswaardig dat Tine afscheid neemt van haar functie als voorzitter van de jeugdcommissie. 10

11 In zijn laatste jaar als voorzitter van de technische commissie is er onder leiding van Rien een hoop werk verricht. Op het tennispark werd naast het reguliere onderhoud ook het terras opgehoogd en ligt alles er nu weer keurig bij. Ook werden er nieuwe lichtmasten geplaatst bij baan 1, maar dit is vooral te danken aan Hans Jonker. De bardiensten werden het afgelopen jaar maar matig ingevuld. Komend jaar zullen we opnieuw proberen de bardiensten meer sluitend te krijgen, mede door eerder het rooster af te hebben zodat het invullen op tijd kan gebeuren. Wel was er een buitengewoon goede omzet en werd het assortiment uitgebreid met een aantal moderne drankjes. Om de vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet werd de vrijwilligersavond weer georganiseerd. De avond stond dit jaar in het teken van de Grieken en Romeinen. De kookploeg bestond dit keer uit Jan van der Zande, Michel Linhart en Rien van der Linde. Zij zorgden ervoor dat wij allemaal met onze handen hebben gegeten. Met de komst van Tennisschool Berry Janse werd er weer nieuw leven in de vereniging geblazen. Het enthousiasme tijdens de tennislessen, de clinics en een shoot-out zorgde voor vernieuwing binnen de vereniging. Dit resulteerde aan het begin van het seizoen in veel nieuwe aanmeldingen. Jammer genoeg moesten we het 44 e verenigingsjaar toch afsluiten met meer opzeggingen dan aanmeldingen. Het nieuwe jaar heeft weer een hoop vernieuwingen in het verschiet. Een tipje van de sluier zal opgelicht worden op de Algemene Ledenvergadering. Dus tot ziens allemaal op de Algemene Ledenvergadering en anders op de tennisbaan! Suzanne Lips, secrataris. 11

12 Sportcommissie 2014 De sportcommissie bestond dit jaar uit Iris van der Brugge (vz), Suzanne Lips, Marco van der Loos, Guy Martienus en Jessica Steenkamer. De belangrijkste tennisactiviteiten zijn dit jaar geweest: Competitie Aan de voorjaarscompetitie deden mee: - 1 damesteam 45+ op dinsdag - 1 mixteam 35+ op vrijdagavond - 1 mixteam 25+ op vrijdagavond - 1 damesteam 18+ op zaterdag - 2 herenteams 18+ op zaterdag - 2 herenteams 35+ op zaterdag - 1 mixteam 18+ op zaterdag Het eerste herenteam 18+ werd kampioen en komt in 2015 uit in de tweede klasse. Hetzelfde geldt voor het eerste herenteam 35+. Na jarenlang trouw lidmaatschap stoppen de dames van het dinsdagteam om uiteenlopende redenen helaas met tennissen. Aan de najaarscompetitie op zaterdag deden een herenteam 18+ mee en twee damesteams 18+. Geen van de teams werd kampioen. Doordat de KNLTB de competitie op een andere manier organiseerde, waren er poules gemaakt met ploegen uit andere districten dan Rotterdam. Vooral voor de damesteams leverde dat enkele verre uitwedstrijden op. Bij de KNLTB is aangegeven dat deze nieuwe manier van indelen niet bepaald een verbetering is. Het open toernooi Het Ottevanger Open Dubbeltoernooi is gehouden van 7-14 juni. Samen met de barcommissie is deze week voorbereid. Vanwege het WK voetbal was gekozen voor een landenthema. Op de avond dat Nederland tegen Spanje speelde, was er bijvoorbeeld paella. Na een beperkt tennisprogramma konden we in de kantine genieten van de voetbalwedstrijd. De finales werden op zaterdag gespeeld, in plaats van versnipperd over het hele weekend. Dat leidde tot een gezellig drukke zaterdag op de banen. Er waren 74 deelnemers. Diverse clubkampioenschappen De clubkampioenschappen dubbel werden in maart gespeeld, de finale in het weekend voor de competitie begon. Naast dubbels die zich samen aanmeldden, waren er ook dubbels die door de sportcommissie gevormd waren door een jeugdspeler te koppelen aan een seniorspeler. Dit leverde verrassende combinaties op en was volgens veel deelnemers voor herhaling vatbaar. 12

13 In augustus waren de clubkampioenschappen mix en single gelijktijdig. De wedstrijden werden verdeeld over drie weekends in plaats van over één (vakantie)week. Dit experiment werd uitgevoerd in een poging meer deelnemers te trekken, wat niet het geval was. Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met dat van andere jaren. Ook jeugdspelers konden meedoen met de clubkampioenschappen voor de senioren, met twee jeugdige clubkampioenen tot gevolg. Clubkampioenen 2014 Heren dubbel: Pascal Doornebosch en Erik Ottevanger Dames dubbel: Iris v.d. Brugge en Renate Rutgrink Gemengd Dubbel: Alexandra Achterhof en Henk Huisman Dames enkel: Monique Vos Heren enkel A: Erik Broers Heren enkel B: Daan Otto Aan het slot is de prijsuitreiking. Overige activiteiten - Het seizoen wordt traditiegetrouw gestart met het voorjaarstoernooi en beëindigd met het herfsttoernooi. - In juni was het tennis-voetbaltoernooi met wederom een goede opkomst. - Voor de Ladies Night was de opkomst minder groot, maar de avond was niettemin zeer geslaagd met tennis, en oudhollandse activiteiten. - Op een zaterdagmiddag in september was het ouder-kindtoernooi. In wisselende samenstellingen bonden ouders en kinderen de strijd aan. - Naast de herenavond op dinsdag is de damesavond op donderdag dit jaar goed van de grond gekomen. - Bij diverse activiteiten waren Natassja van Leeuwen en Berry Janse namens de TSBJ aanwezig, deden ze mee, ondersteunden ze of organiseerden ze iets extra s, zoals de shoot-out tijdens het open toernooi. Foto s van vrijwel alle activiteiten zijn te vinden op De sportcommissie heeft een nieuwe activiteitenkalender voor 2015 opgesteld, die eveneens te vinden is op onze website. Iris van der Brugge 13

14 Technische commissie 2014 Voor mij een bijzonder verslag. Mijn laatste voor Love 70. Met het schrijven hiervan gaan er wel heel veel gedachten door mijn hoofd. Vanaf midden jaren 70, nadat Janny, de kinderen en ik lid zijn geworden van Love 70, hebben wij ons altijd zeer thuis gevoeld bij de club. In commissies, besturen en teams zijn wij altijd zeer actief geweest. De meeste tijd heb ik wel destijds gestoken in de realisatieplannen van een nieuw clubhuis. Nog steeds kijk ik met plezier naar het mooie clubhuis, wat zo n kleine club toch maar heeft gerealiseerd. Daarnaast de luxe van 5 banen. Om trots op te zijn. Ik heb dan ook een beetje noodgedwongen moeten besluiten om mijn actieve tennisleven achter mij te laten. Daarnaast had ik al aangegeven, dat het voor mij echt het laatste jaar was om de technische commissie te leiden. Na 35 jaar vind ik echt dat de jongere generatie het moet en kan gaan overnemen. Graag had ik hierbij gelijk mijn opvolger voorgesteld, maar tot op dit moment is dat nog wat onzeker. Aan de leden wil ik dan ook een dringend beroep doen om zolang daar nog niemand definitief voor beschikbaar is, in ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden op en rondom de baan te blijven doen. Het bestuur beschikt over een draaiboekje waarmee verder gegaan kan worden. De welbekende Klusdagen zullen gewoon door blijven gaan en hierbij wil ik: Jos, Bart, Herman, Sven, Mark, Michel, Ruud, Michel en Hans en een aantal dames hartelijk bedanken voor hun inzet dit jaar. De banen zijn regelmatig gezogen, het gras gemaaid, winddoeken opgehangen, snoeiwerk en verlichtingswerkzaamheden gedaan. De ontwikkelingen voor de inpassing van ons park in de nieuwe woonwijk gaan voorspoedig. Met de gemeente is en blijft er nauw overleg over de plannen. Bekend is in ieder geval, dat onze entree direct naast het Jagerhuys is gesitueerd. Parkeerplaatsen voldoende direct ernaast en langs het nieuwe pad voldoende fietsenstalling. Een hoge begroeide wal met een hek erop zal de afsluiting zijn naar een groenzone (noem het parkje) en daardoor zal ons park ook geheel kunnen worden afgesloten. Met deze activiteiten, zal ik mij nog blijven bezighouden, totdat het is gerealiseerd. De bedoeling is verder dat de banen 2 en 3, en als het lukt ook baan 4, geheel voorzien gaan worden van een nieuwe toplaag (beslissing tijdens de ledenvergadering). Dan zal de verlichting voor baan 1 verder worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast. Als ik naar de toekomst van Love 70 kijk heb ik geen reden om pessimistisch te zijn. Het park zal er prachtig blijven uitzien maar dan moet iedereen die de club een warm hart toedraagt wel af en toe een handje moeten uitsteken om dat te realiseren. Ik wens iedereen veel sportief succes en vooral goede gezondheid, Rien van der Linde 14

15 In-en-om de Kantine 2014 Weer een jaar voorbij vol van activiteiten, veel nieuwe gezichten en oude bekenden hebben wij welkom mogen heten voor en achter de bar. Veel druk bezochte toernooien en trainingsavonden met het gevolg dat we een geweldige omzet gehaald hebben. Michel weet daar meer van en zal dit zeker op de ALV uit de doeken doen. Een goede bezetting geeft niet alleen meer omzet maar verhoogt ook de sfeer en de vraag naar andere producten neemt ook toe. Het afgelopen jaar zijn er dus een aantal proeven gedaan en wij gaan daar ook zeker mee door als de vraag blijft. Wie nog suggesties heeft over het assortiment: geef het door, wij doen ons best om dat te realiseren. Het draaien van bardiensten is nog steeds het probleem op de competitiedagen. Dit wil ik aan de orde brengen op de ALV, om hier een oplossing voor te bedenken. Voor het komende jaar gaan wij kijken of het meubilair en de inrichting vernieuwd moet worden, of enige modernisering nodig heeft. Ook hier worden ideeën of andere inbreng altijd zeer gewaardeerd. Nu nog even rust op het park, maar wij zien u graag binnenkort, als het weer een beetje meewerkt, weer op ons sportpark. Hartelijke groeten kantine commissie. 15

16 Verslag Jeugd 2014 Met 31 jeugdleden startten wij het seizoen Net als vorig jaar werd door een aantal kinderen de hele winter op zaterdag doorgetraind. Dit jaar geen sneeuw of ijs helaas, maar wel veel regen in de eerste maanden van het jaar. Vol verwachting werden de trainingen gestart. Nu niet onder leiding van Gerard, maar van Natassja en Berry. Dat was andere koek, maar die smaakte lekker volgens mij. Op zaterdagochtend werd er aanvankelijk door een groep kinderen getraind, helaas liep de belangstelling hiervoor in de loop van het jaar terug. Het jongensteam heeft wel het hele jaar enthousiast getraind op vrijdagavond, zaterdagmiddag en de andere dagen van de week. Zij waren ook het enige jeugdteam dat mee deed aan de voorjaarscompetitie. Een ander team kon helaas niet worden samengesteld. Vanuit de sportcommissie kwam het idee om een interne competitie te organiseren waarbij een jeugdlid zou worden geadopteerd door een seniorlid. Dat is jammer genoeg niet van de grond gekomen, wie weet in 2015? Volgend jaar zal ik geen deel meer uitmaken van de jeugdcommissie en wij zijn naarstig op zoek naar een plaatsvervanger. Gelukkig zijn Daan en Jelmer bereid om hun medewerking te verlenen. Met hun steun en die van de sportcommissie moet het toch lukken om een aantal seniorleden te vinden die - samen met hen - onze jeugdafdeling nieuw leven in blazen? Wie neemt de uitdaging aan? Tine VACATURE WIE DE JEUGD HEEFT... 16

17 Jaarcijfers Balans per 31 december Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële Vaste Activa Eigen vermogen Banen (1,2,3,4) Reserves Lichtinstallatie Algemene reservering Gebouw Exploitatieoverschot boekjaar Inventaris Park Gereedschappen Inventaris kantine Voorzieningen Reservering groot onderhoud Voorraden Voorraad kantine Langlopende verplichtingen Vorderingen Lening banen+licht Vooruitbetaalde posten - - Lening clubgebouw Debiteuren Uitgegeven obligaties Liquide middelen Kas penningmeester - - Kortlopende verplichtingen Kas kantine Crediteuren Rabo betaalrekening Sleutelplan Rabo spaarrekening Overlopende posten

18 Staat van Baten en Lasten Realisatie 2014 ( ) en Begroting 2015 ( ) LASTEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting BANEN en LICHTINSTALLATIE rente ) afschrijving ) onderhoud banen ) reservering groot onderhoud ) onderhoud lichtinstallatie ) electra t.b.v. lichtinstallatie ) GEBOUW rente ) onderhoud ) afschrijving energie (gas/water/electra) ) PARK onderhoud ) afschrijv inventaris park onderh gereedsch afschr. Gereedsch KNLTB ) CLUBBLAD KANTINE inkopen ) onderhoud/schoonmaken algemene kosten ) afschrijving invent ) inventaris ) DIVERSE KOSTEN publiciteitskosten ) bestuur- en comm open toernooi jeugdactiviteiten ) portokosten bank- en girokosten clubactiviteiten gemeentelijke diensten ) verzekeringen telefoonkosten ) diverse kosten ) advieskosten en werving vrijwilligers uitgaven vorig jaar, onvoorzien Algemeen reserve ) TOTAAL LASTEN

19 Staat van Baten en Lasten (vervolg) Realisatie 2014 ( ) en Begroting 2015 ( ) BATEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting verkopen kantine ) contributie senioren ) contributie junioren ) winterkaarten contributie DDD ) korting scholieren/gezinnen aktiekorting zomerkaarthouders inschrijfgelden introducé's bijdrage opzeggers advertenties clubblad sponsors winddoeken subsidies, giften en donateurs ) ontv/bet. rente overige opbrengsten open toernooi ) sponsoring ) inkomsten vorig jaar TOTAAL BATEN EXPLOITATIE SALDO

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 16 februari 2015 in ons clubhuis.

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie