LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015"

Transcriptie

1 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT

2 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen: - secretariaat 10 - sportcommissie 12 - technische commissie 14 - kantinecommissie 15 - jeugdcommissie 16 Jaarcijfers: - balans baten/lasten 18/19 - toelichting baten/lasten 20 Ledentevredenheidsonderzoek (eindconclusie) 21 Samenstelling Bestuur Love 70 Bestuursleden: Voorzitter: Gert Jan Freeke Van Swaanswijckstraat Secretaris: Suzanne Lips Moerhageplantsoen Penningmeester: Michel Linhart Raadhuisstraat Sportcommissie: Iris van der Brugge Rottedijk Kantinecommissie: Jan van der Zande Kruisweg Technische commissie: Rien v.d. Linde Reigershof Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kerkstraat Contactpersonen: Ledenadministratie: Anja Tepper Dorpsstraat 2b Love Letters/website: Charlotte Vellenga Rottedijk Clubhuis Love 70 Sportpark de Wilde Veenen Tel: Correspondentieadres: Moerhageplantsoen XN Moerkapelle Tel: (clubhuis) Rabobank Website: 2

3 Voorwoord Beste Leden, Het jaar 2014 is voor mijn gevoel weer heel snel voorbij gegaan. Wij hebben kunnen genieten van prachtig weer tijdens ons tennis in het voor- en naseizoen. En buiten de maand augustus bood de zomer ook volop kansen om op ons complex te spelen en te vertoeven. Rondom ons complex is een start gemaakt met grote veranderingen die te maken hebben met de realisatie van de nieuwe woonwijk De Jonge Veenen. De komende tijd zullen wij daardoor best nog wel wat in de rommel zitten, maar als de wijk er is ga ik er vanuit de wij daar als Love 70 ook qua ledenaantal van zullen gaan profiteren. Voor het nieuwe seizoen worden weer vele voorbereidingen getroffen die in onze ledenvergadering zullen worden toegelicht. Een zorgpunt wil ik alvast benoemen en dat is de opvolging van Rien v.d. Linde als verantwoordelijk bestuurslid voor het beheer van ons park. Na zeer vele jaren zich te hebben ingezet voor onze club, doet Rien een stap terug. Mijn vraag: Wie wil hem opvolgen? Ik zie jullie allemaal graag op onze Algemene Ledenvergadering. Groet, Gert Jan Freeke 3

4 Uitnodiging algemene ledenvergadering Maandag 9 februari 2015 Aanvang: uur Het bestuur nodigt alle leden van tennisvereniging Love 70 te Moerkapelle uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van De vergadering vindt plaats op 9 februari in het clubhuis van tennisvereniging Love 70. De aanvang van deze vergadering is uur. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het sportieve jaar dat net is begonnen. Tot ziens allemaal op de algemene ledenvergadering! Namens het bestuur, Suzanne Lips, secretaris

5 Agenda algemene ledenvergadering Love 70 Agenda 1. Opening en welkom 2. Vaststellen van de vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de vergadering van 14 februari Jaarverslag secretariaat 6. Jaarverslag sportcommissie 7. Jaarverslag technische commissie 8. Jaarverslag kantinecommissie 9. Jaarverslag jeugdcommissie 10. Jaarcijfers: - Resultaten Balans Begroting Kascontrolecommissie 12. Ledentevredenheidsonderzoek 13. Beslissing renovatie banen 14. Uitloten obligaties 15. Samenstelling bestuur: Voorzitter: Gert Jan Freeke Secretaris: Suzanne Lips Penningmeester: Michel Linhart Sportcommissie: Iris v.d. Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman, aftredend en niet herkiesbaar VACATURE, aanmeldingen van harte welkom Kantinecommissie: Jan van der Zande, aftredend maar herkiesbaar Technische cie.: Rien v.d. Linde, aftredend en niet herkiesbaar VACATURE, aanmeldingen van harte welkom 16. Rondvraag 17. Afscheid bestuursleden: Technische commissie - Rien v.d. Linde; Jeugdcommissie - Tine Heesterman. 5

6 Notulen algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering tennisvereniging Love 70 d.d Aanwezig: Gert-Jan Freeke (bestuur), Jessica Bac (bestuur), Natassja van Leeuwen, Berry Janse, Jelmer van der Spek, Daan Otto, Charlotte Vellenga, Elizabeth van Olphen, Michel Linhart, Jos Everaart, Mark Trouwborst, Iris van der Brugge (bestuur), Ria Rutgrink, Rien van der Linde (bestuur), Guy Martienus, Herman Lindhout, Jan Tepper, Ed Martienus, Anja Tepper, Lien van Eeghem, Janneke van Alphen, Anneke Schep, Marco van der Loos, Femmie Wildenberg, Suzanne Lips, Tine Heesterman (bestuur), Jan van de Zande (bestuur), Renate Rutgrink, Beppie Roos, Robert Otto Afwezig met kennisgeving: Joke van Haastert (bestuur) 1. Opening en welkom Voorzitter Gert-Jan Freeke opent de algemene ledenvergadering om uur en heet iedereen welkom. In het speciaal worden de nieuwe tennisleraren Berry Janse en Natassja van Leeuwen welkom geheten. 2. Vaststellen van de vergadering Aan de vergadering wordt de rondvraag toegevoegd en het afscheid van Jessica Bac en Joke van Haastert. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Notulen van de vergadering van 12 februari 2013 Goedgekeurd 5. Jaarverslag secretariaat Ed Martienus vraagt hoe het mogelijk is dat de gemeentelijke lasten zijn verlaagd. Gert-Jan Freeke antwoordt dat de erfpacht nu niet meer hoeft te worden betaald gezien wij de enige vereniging in de omtrek waren die dit nog betaalden. Verder is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente wel gewoon uitgekeerd ondanks bovenstaande. Na deze uitleg wordt het verslag goedgekeurd. 6. Jaarverslag sportcommissie Goedgekeurd 7. Jaarverslag technische commissie Rien van der Linde licht toe dat hij telkens weer mensen bereid vindt voor het onderhoud en dat er recent nog gesnoeid is. Binnenkort staan er ook weer drie zaterdagen voor onderhoud aan de banen gepland. Voor de rest verwacht hij het komende jaar geen grote problemen. Charlotte Vellenga vraagt naar hoe het nu zit met de afschermkappen van de baanverlichting. Rien van der Linde antwoordt dat bedrijf Slooijer al is geweest om dit te bekijken. Tine Heesterman vult aan dat het breder stellen van de afscherming niet zo simpel is op te lossen door de manier waarop de kappen nu bevestigd zijn. Hier moet verder over nagedacht worden en nogmaals naar gekeken worden door bedrijf Slooijer. Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 6

7 8. Jaarverslag kantinecomissie Marco van der Loos vraagt hoe het loopt met verplichte bardiensten. Jan van de Zande antwoordt dat het afgelopen jaar 80% van de bardiensten vrijwillig is ingevuld en 20% op vraag van de kantinecommissie. Voor het komende jaar is het afkoopbedrag verlaagd omdat dit iets te hoog was. Verder zijn de tijden van de bardiensten verkort waardoor er dan meer diensten ingevuld moeten worden. Hierdoor zal misschien de dinsdagavond bardienst komen te vervallen. Dit hoeft geen probleem te zijn omdat er dan toch altijd mensen met sleutel zijn die zelf de bar kunnen bemannen. Jessica Bac licht toe dat mensen die het afgelopen jaar de bardiensten niet hebben afgekocht en geen bardienst hebben gedraaid een mail krijgen dit alsnog te doen. Hun pasje wordt pas uitgegeven als dit betaald is. Na deze toelichting wordt het verslag goedgekeurd. 9. Jaarverslag jeugdcommissie Goedgekeurd 10. Jaarcijfers Jessica Bac geeft een toelichting op de resultaten en balans van 2013 en de begroting van Er is voor baanonderhoud in 2014 al euro opzij gezet voor onderhoud in de vorm van baan 2 en 3 gelijk maken aan baan 1 en 5. Dit zal echter rond de euro kosten. Hierdoor ontstaat gat in begroting. Een optie is om de gemeente om een lening tegen lage rente te vragen. Rien van der Linde vult aan dat het ook een optie is om volgend jaar alleen de coating te vernieuwen. Dit zal verder nog uitgewerkt worden. Jessica Bac gaat verder met de toelichting. Na de toelichting bestaan de volgende vragen: Charlotte Vellenga heeft vraag over waar baan 5 is in de balans. Jessica Bac legt uit dat dit niet in de balans staat omdat we niet voor de aanschaf hebben betaald. Wel wordt het onderhoud hiervan in de begroting meegenomen. Marco van der Loos vraagt naar het open toernooi omdat hij zich meent te herinneren dat het nu een jubileumjaar is voor het open toernooi en dat we iets speciaals zouden gaan doen. Hij ziet dit niet terug in begroting. Iris van der Brugge licht toe dat ze dit willen opschuiven naar eventueel het 50-jarig jubileum van de vereninging. Een en ander kan dan gecombineerd worden. Na de toelichting worden de stukken goedgekeurd. 11. Vaststelling contributie 2014 Het voorstel is de contributie van senioren te verhogen naar 150 euro in plaats van 145 euro. Er wordt gestemd. Hierbij geeft Robert Otto aan dat hij niet tegen is, maar bang is dat gezien het teruglopende ledenaantal, dit een reden kan zijn voor mensen om op te zeggen. Jessica Bac licht toe dat de begroting krap is en de contributie al een aantal jaren niet is verhoogd. Rien van der Linde vraagt aan Berry Janse hoe dit in Bleiswijk gaat. Berry Janse vertelt dat daar de contributie voor junioren en senioren ook opgehoogd is en nu 160 euro is. Marco van der Loos oppert juist verlaging van contributie gezien het risico van opzegging door verhoging. Dit omdat een opzegging de verhoging van de contributie van 30 leden vereffend. Toch zijn de meesten het erover eens dat de verhoging van de contributie niet de hoofdreden zal zijn voor leden om op te zeggen. Uiteindelijk stemt iedereen voor de verhoging. Ria Rutgrink vraagt waarom de contributie van de 50+ dagleden niet wordt verhoogd. Besloten wordt dat ook deze contributie verhoogd zal worden met 5 euro. Gert-Jan Freeke vertelt dat voor de juniorleden wordt gekeken om bij de contributie bij inschrijving bijvoorbeeld een aantal lessen te includeren. 7

8 Hierna wordt door verschillenden geopperd dat bij volwassenen een dergelijke constructie ook positief zou zijn. Bijvoorbeeld dat ze eerst een aantal proeflessen mogen nemen en dan beslissen wel of niet lid te worden. Dit wordt meegenomen in bestuursvergadering. 12. Kascontrolecommissie Herman Lindhout en Guy Martienus lichten toe als kascontroleurs dat alles er goed uit zag en dat ze geen op- of aanmerkingen hebben. Decharge wordt verleend. Herman Lindhout treed af als kascontrolelid. Mark Trouwborst wordt aangesteld als nieuw kascontrolelid. Jessica Bac en Janneke van Alphen worden bedankt voor al hun inspanningen. 13. Uitloten obligaties Er worden 13 obligaties uitgeloot. Dit zijn de obligaties van: Jessica Steenkamer Iris van der Brugge Ary Jan van der Wel Gerard Bakker 2x Michel Tamerus 2x Janneke van Alphen Hans Jonker Bart Elshout Theo Knop Mira van der Linde Janny en Rien van der Linde Guy Martienus 14. Samenstelling bestuur Voorzitter: Gert-Jan Freeke aftredend en herkiesbaar, hij wordt herkozen Secretaris: Joke van Haastert aftredend en niet herkiesbaar, Suzanne Lips heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt gekozen. Penningmeester: Jessica Bac aftredend en niet herkiesbaar, Michel Linhart heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt gekozen. Sportcommissie: Iris van der Brugge Jeugdcommissie: Tine Heesterman Kantinecomissie: Jan van de Zande Technische commissie: Rien van der Linde aftredend en nog voor 1 jaar herkiesbaar, hij wordt herkozen. 15. Rondvraag Gert-Jan Freeke doet de rondvraag. Robert Otto vraagt hoe hij moet regelen dat het winddoek van zijn bedrijf wordt vervangen. Gert-Jan Freeke legt uit dat dit via Rien van der Linde loopt. Femmie Wildenberg geeft aan het komende jaar meer op vakantie te zijn. Janneke van Alphen heeft toegezegd de bevoorrading te willen controleren als vervanging. De vraag is echter of er nog iemand zich als vervanger wil aanbieden, omdat ook Janneke van Alphen regelmatig weg is. Anja Tepper biedt zich hiervoor aan. Jos Everaart vraagt zich af hoe het met de verlichting moet als er heel veel nieuwe leden gaan komen gezien de aanstaande nieuwbouw. Rien van der Linde vertelt dat hij komende week een afspraak met de gemeente heeft waarbij hij gaat bespreken dat als er meer huizen komen 8

9 dat er dan geen problemen meer moeten zijn rondom de verlichting en nieuwe vergunningen moeten worden afgegeven. Berry Janse geeft toelichting over de tennislessen. Zij hebben door middel van twee clinics in december en januari kennis gemaakt met tennisvereniging Love 70 en zijn hierna gestart met de lessen. Hiervoor hebben ze verrassend veel aanmeldingen gehad. Anja Tepper wordt bedankt voor alle werkzaamheden rondom de ledenadministratie en Elizabeth van Olphen voor het vernieuwen van de website. 16. Afscheid Jessica Bac en Joke van Haastert Gert-Jan Freeke bedankt Jessica Bac voor bewezen diensten en overhandigt cadeau en bloemen. Jessica Bac zegt dat ze het penningmeesterschap zes jaar lang met veel plezier heeft gedaan en bedankt Janneke van Alphen voor haar stille inzet achter de penningmeester en vertelt dat ze zonder haar werk al eerder had afgehaakt. Ze wenst haar opvolger veel succes. Gert-Jan Freeke bedankt ook Joke van Haastert voor bewezen diensten op haar eigen manier en overhandigt cadeau en bloemen. Joke van Haastert vertelt dat ze met veel plezier secretaris is geweest, maar het nu te druk heeft met haar werk. Ook zij wenst haar opvolgster veel succes. Einde vergadering om uur. 9

10 Jaarverslagen Jaarverslag Secretariaat 2014 Het afgelopen jaar, 2014, was een jaar met een hoop nieuwe dingen. Om een paar dingen te noemen: een nieuwe tennisschool, een nieuwe penningmeester, een nieuwe secretaris en het begin van een nieuwe woonwijk om het tennispark. Ook was het een jaar waarin we boften met het weer tijdens zowel de voor- als najaarscompetitie, maar ook een jaar waarin we minder boften met blessures van (bestuurs)leden. Ook dit jaar is het bestuur weer zeven keer bijeen gekomen om te vergaderen. Onderwerpen die regelmatig aan bod kwamen waren de situering van ons tennispark binnen de nieuwe woonwijk met de bijkomende veranderingen, het ledentevredenheidsonderzoek wat dit jaar is uitgevoerd en subsidie van de gemeente voor de renovatie van de tennisbanen. Begin van dit jaar opperde de nieuwe penningmeester, Michel Linhart, een ledentevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit leek ons en goed idee en werd dan ook in het voorjaar uitgevoerd. Over de uitslag hiervan heeft u al een eerste terugkoppeling gehad. Verderop in deze Love Letters vind u de eindconclusie van dit onderzoek. Gertjan, Rien en Michel voerden regelmatig gesprekken met de gemeente over de nieuwe woonwijk en de consequenties voor het tennispark, subsidie voor het renoveren van baan 2 en 3 en kwijtschelding van de erfpacht. Dit laatste is nog steeds niet zwart op wit geregeld, maar is het afgelopen jaar niet meer betaald. De harmonisatie blijkt van de baan te zijn. Het tennisseizoen van 2014 ging zoals gebruikelijk weer van start met het voorjaarstoernooi. Daarna vonden verscheidene activiteiten plaats waaronder de clubkampioenschappen, competities, het open toernooi en ook het in inmiddels traditionele tennis-voetbal toernooi, ouder-kind toernooi en de ladies night. Ladies night Het seizoen werd weer afgesloten met het herfsttoernooi. Verder is noemenswaardig dat Tine afscheid neemt van haar functie als voorzitter van de jeugdcommissie. 10

11 In zijn laatste jaar als voorzitter van de technische commissie is er onder leiding van Rien een hoop werk verricht. Op het tennispark werd naast het reguliere onderhoud ook het terras opgehoogd en ligt alles er nu weer keurig bij. Ook werden er nieuwe lichtmasten geplaatst bij baan 1, maar dit is vooral te danken aan Hans Jonker. De bardiensten werden het afgelopen jaar maar matig ingevuld. Komend jaar zullen we opnieuw proberen de bardiensten meer sluitend te krijgen, mede door eerder het rooster af te hebben zodat het invullen op tijd kan gebeuren. Wel was er een buitengewoon goede omzet en werd het assortiment uitgebreid met een aantal moderne drankjes. Om de vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet werd de vrijwilligersavond weer georganiseerd. De avond stond dit jaar in het teken van de Grieken en Romeinen. De kookploeg bestond dit keer uit Jan van der Zande, Michel Linhart en Rien van der Linde. Zij zorgden ervoor dat wij allemaal met onze handen hebben gegeten. Met de komst van Tennisschool Berry Janse werd er weer nieuw leven in de vereniging geblazen. Het enthousiasme tijdens de tennislessen, de clinics en een shoot-out zorgde voor vernieuwing binnen de vereniging. Dit resulteerde aan het begin van het seizoen in veel nieuwe aanmeldingen. Jammer genoeg moesten we het 44 e verenigingsjaar toch afsluiten met meer opzeggingen dan aanmeldingen. Het nieuwe jaar heeft weer een hoop vernieuwingen in het verschiet. Een tipje van de sluier zal opgelicht worden op de Algemene Ledenvergadering. Dus tot ziens allemaal op de Algemene Ledenvergadering en anders op de tennisbaan! Suzanne Lips, secrataris. 11

12 Sportcommissie 2014 De sportcommissie bestond dit jaar uit Iris van der Brugge (vz), Suzanne Lips, Marco van der Loos, Guy Martienus en Jessica Steenkamer. De belangrijkste tennisactiviteiten zijn dit jaar geweest: Competitie Aan de voorjaarscompetitie deden mee: - 1 damesteam 45+ op dinsdag - 1 mixteam 35+ op vrijdagavond - 1 mixteam 25+ op vrijdagavond - 1 damesteam 18+ op zaterdag - 2 herenteams 18+ op zaterdag - 2 herenteams 35+ op zaterdag - 1 mixteam 18+ op zaterdag Het eerste herenteam 18+ werd kampioen en komt in 2015 uit in de tweede klasse. Hetzelfde geldt voor het eerste herenteam 35+. Na jarenlang trouw lidmaatschap stoppen de dames van het dinsdagteam om uiteenlopende redenen helaas met tennissen. Aan de najaarscompetitie op zaterdag deden een herenteam 18+ mee en twee damesteams 18+. Geen van de teams werd kampioen. Doordat de KNLTB de competitie op een andere manier organiseerde, waren er poules gemaakt met ploegen uit andere districten dan Rotterdam. Vooral voor de damesteams leverde dat enkele verre uitwedstrijden op. Bij de KNLTB is aangegeven dat deze nieuwe manier van indelen niet bepaald een verbetering is. Het open toernooi Het Ottevanger Open Dubbeltoernooi is gehouden van 7-14 juni. Samen met de barcommissie is deze week voorbereid. Vanwege het WK voetbal was gekozen voor een landenthema. Op de avond dat Nederland tegen Spanje speelde, was er bijvoorbeeld paella. Na een beperkt tennisprogramma konden we in de kantine genieten van de voetbalwedstrijd. De finales werden op zaterdag gespeeld, in plaats van versnipperd over het hele weekend. Dat leidde tot een gezellig drukke zaterdag op de banen. Er waren 74 deelnemers. Diverse clubkampioenschappen De clubkampioenschappen dubbel werden in maart gespeeld, de finale in het weekend voor de competitie begon. Naast dubbels die zich samen aanmeldden, waren er ook dubbels die door de sportcommissie gevormd waren door een jeugdspeler te koppelen aan een seniorspeler. Dit leverde verrassende combinaties op en was volgens veel deelnemers voor herhaling vatbaar. 12

13 In augustus waren de clubkampioenschappen mix en single gelijktijdig. De wedstrijden werden verdeeld over drie weekends in plaats van over één (vakantie)week. Dit experiment werd uitgevoerd in een poging meer deelnemers te trekken, wat niet het geval was. Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met dat van andere jaren. Ook jeugdspelers konden meedoen met de clubkampioenschappen voor de senioren, met twee jeugdige clubkampioenen tot gevolg. Clubkampioenen 2014 Heren dubbel: Pascal Doornebosch en Erik Ottevanger Dames dubbel: Iris v.d. Brugge en Renate Rutgrink Gemengd Dubbel: Alexandra Achterhof en Henk Huisman Dames enkel: Monique Vos Heren enkel A: Erik Broers Heren enkel B: Daan Otto Aan het slot is de prijsuitreiking. Overige activiteiten - Het seizoen wordt traditiegetrouw gestart met het voorjaarstoernooi en beëindigd met het herfsttoernooi. - In juni was het tennis-voetbaltoernooi met wederom een goede opkomst. - Voor de Ladies Night was de opkomst minder groot, maar de avond was niettemin zeer geslaagd met tennis, en oudhollandse activiteiten. - Op een zaterdagmiddag in september was het ouder-kindtoernooi. In wisselende samenstellingen bonden ouders en kinderen de strijd aan. - Naast de herenavond op dinsdag is de damesavond op donderdag dit jaar goed van de grond gekomen. - Bij diverse activiteiten waren Natassja van Leeuwen en Berry Janse namens de TSBJ aanwezig, deden ze mee, ondersteunden ze of organiseerden ze iets extra s, zoals de shoot-out tijdens het open toernooi. Foto s van vrijwel alle activiteiten zijn te vinden op De sportcommissie heeft een nieuwe activiteitenkalender voor 2015 opgesteld, die eveneens te vinden is op onze website. Iris van der Brugge 13

14 Technische commissie 2014 Voor mij een bijzonder verslag. Mijn laatste voor Love 70. Met het schrijven hiervan gaan er wel heel veel gedachten door mijn hoofd. Vanaf midden jaren 70, nadat Janny, de kinderen en ik lid zijn geworden van Love 70, hebben wij ons altijd zeer thuis gevoeld bij de club. In commissies, besturen en teams zijn wij altijd zeer actief geweest. De meeste tijd heb ik wel destijds gestoken in de realisatieplannen van een nieuw clubhuis. Nog steeds kijk ik met plezier naar het mooie clubhuis, wat zo n kleine club toch maar heeft gerealiseerd. Daarnaast de luxe van 5 banen. Om trots op te zijn. Ik heb dan ook een beetje noodgedwongen moeten besluiten om mijn actieve tennisleven achter mij te laten. Daarnaast had ik al aangegeven, dat het voor mij echt het laatste jaar was om de technische commissie te leiden. Na 35 jaar vind ik echt dat de jongere generatie het moet en kan gaan overnemen. Graag had ik hierbij gelijk mijn opvolger voorgesteld, maar tot op dit moment is dat nog wat onzeker. Aan de leden wil ik dan ook een dringend beroep doen om zolang daar nog niemand definitief voor beschikbaar is, in ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden op en rondom de baan te blijven doen. Het bestuur beschikt over een draaiboekje waarmee verder gegaan kan worden. De welbekende Klusdagen zullen gewoon door blijven gaan en hierbij wil ik: Jos, Bart, Herman, Sven, Mark, Michel, Ruud, Michel en Hans en een aantal dames hartelijk bedanken voor hun inzet dit jaar. De banen zijn regelmatig gezogen, het gras gemaaid, winddoeken opgehangen, snoeiwerk en verlichtingswerkzaamheden gedaan. De ontwikkelingen voor de inpassing van ons park in de nieuwe woonwijk gaan voorspoedig. Met de gemeente is en blijft er nauw overleg over de plannen. Bekend is in ieder geval, dat onze entree direct naast het Jagerhuys is gesitueerd. Parkeerplaatsen voldoende direct ernaast en langs het nieuwe pad voldoende fietsenstalling. Een hoge begroeide wal met een hek erop zal de afsluiting zijn naar een groenzone (noem het parkje) en daardoor zal ons park ook geheel kunnen worden afgesloten. Met deze activiteiten, zal ik mij nog blijven bezighouden, totdat het is gerealiseerd. De bedoeling is verder dat de banen 2 en 3, en als het lukt ook baan 4, geheel voorzien gaan worden van een nieuwe toplaag (beslissing tijdens de ledenvergadering). Dan zal de verlichting voor baan 1 verder worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast. Als ik naar de toekomst van Love 70 kijk heb ik geen reden om pessimistisch te zijn. Het park zal er prachtig blijven uitzien maar dan moet iedereen die de club een warm hart toedraagt wel af en toe een handje moeten uitsteken om dat te realiseren. Ik wens iedereen veel sportief succes en vooral goede gezondheid, Rien van der Linde 14

15 In-en-om de Kantine 2014 Weer een jaar voorbij vol van activiteiten, veel nieuwe gezichten en oude bekenden hebben wij welkom mogen heten voor en achter de bar. Veel druk bezochte toernooien en trainingsavonden met het gevolg dat we een geweldige omzet gehaald hebben. Michel weet daar meer van en zal dit zeker op de ALV uit de doeken doen. Een goede bezetting geeft niet alleen meer omzet maar verhoogt ook de sfeer en de vraag naar andere producten neemt ook toe. Het afgelopen jaar zijn er dus een aantal proeven gedaan en wij gaan daar ook zeker mee door als de vraag blijft. Wie nog suggesties heeft over het assortiment: geef het door, wij doen ons best om dat te realiseren. Het draaien van bardiensten is nog steeds het probleem op de competitiedagen. Dit wil ik aan de orde brengen op de ALV, om hier een oplossing voor te bedenken. Voor het komende jaar gaan wij kijken of het meubilair en de inrichting vernieuwd moet worden, of enige modernisering nodig heeft. Ook hier worden ideeën of andere inbreng altijd zeer gewaardeerd. Nu nog even rust op het park, maar wij zien u graag binnenkort, als het weer een beetje meewerkt, weer op ons sportpark. Hartelijke groeten kantine commissie. 15

16 Verslag Jeugd 2014 Met 31 jeugdleden startten wij het seizoen Net als vorig jaar werd door een aantal kinderen de hele winter op zaterdag doorgetraind. Dit jaar geen sneeuw of ijs helaas, maar wel veel regen in de eerste maanden van het jaar. Vol verwachting werden de trainingen gestart. Nu niet onder leiding van Gerard, maar van Natassja en Berry. Dat was andere koek, maar die smaakte lekker volgens mij. Op zaterdagochtend werd er aanvankelijk door een groep kinderen getraind, helaas liep de belangstelling hiervoor in de loop van het jaar terug. Het jongensteam heeft wel het hele jaar enthousiast getraind op vrijdagavond, zaterdagmiddag en de andere dagen van de week. Zij waren ook het enige jeugdteam dat mee deed aan de voorjaarscompetitie. Een ander team kon helaas niet worden samengesteld. Vanuit de sportcommissie kwam het idee om een interne competitie te organiseren waarbij een jeugdlid zou worden geadopteerd door een seniorlid. Dat is jammer genoeg niet van de grond gekomen, wie weet in 2015? Volgend jaar zal ik geen deel meer uitmaken van de jeugdcommissie en wij zijn naarstig op zoek naar een plaatsvervanger. Gelukkig zijn Daan en Jelmer bereid om hun medewerking te verlenen. Met hun steun en die van de sportcommissie moet het toch lukken om een aantal seniorleden te vinden die - samen met hen - onze jeugdafdeling nieuw leven in blazen? Wie neemt de uitdaging aan? Tine VACATURE WIE DE JEUGD HEEFT... 16

17 Jaarcijfers Balans per 31 december Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële Vaste Activa Eigen vermogen Banen (1,2,3,4) Reserves Lichtinstallatie Algemene reservering Gebouw Exploitatieoverschot boekjaar Inventaris Park Gereedschappen Inventaris kantine Voorzieningen Reservering groot onderhoud Voorraden Voorraad kantine Langlopende verplichtingen Vorderingen Lening banen+licht Vooruitbetaalde posten - - Lening clubgebouw Debiteuren Uitgegeven obligaties Liquide middelen Kas penningmeester - - Kortlopende verplichtingen Kas kantine Crediteuren Rabo betaalrekening Sleutelplan Rabo spaarrekening Overlopende posten

18 Staat van Baten en Lasten Realisatie 2014 ( ) en Begroting 2015 ( ) LASTEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting BANEN en LICHTINSTALLATIE rente ) afschrijving ) onderhoud banen ) reservering groot onderhoud ) onderhoud lichtinstallatie ) electra t.b.v. lichtinstallatie ) GEBOUW rente ) onderhoud ) afschrijving energie (gas/water/electra) ) PARK onderhoud ) afschrijv inventaris park onderh gereedsch afschr. Gereedsch KNLTB ) CLUBBLAD KANTINE inkopen ) onderhoud/schoonmaken algemene kosten ) afschrijving invent ) inventaris ) DIVERSE KOSTEN publiciteitskosten ) bestuur- en comm open toernooi jeugdactiviteiten ) portokosten bank- en girokosten clubactiviteiten gemeentelijke diensten ) verzekeringen telefoonkosten ) diverse kosten ) advieskosten en werving vrijwilligers uitgaven vorig jaar, onvoorzien Algemeen reserve ) TOTAAL LASTEN

19 Staat van Baten en Lasten (vervolg) Realisatie 2014 ( ) en Begroting 2015 ( ) BATEN begroot werkelijk begroot werkelijk begroot toelichting verkopen kantine ) contributie senioren ) contributie junioren ) winterkaarten contributie DDD ) korting scholieren/gezinnen aktiekorting zomerkaarthouders inschrijfgelden introducé's bijdrage opzeggers advertenties clubblad sponsors winddoeken subsidies, giften en donateurs ) ontv/bet. rente overige opbrengsten open toernooi ) sponsoring ) inkomsten vorig jaar TOTAAL BATEN EXPLOITATIE SALDO

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2017

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2017 Love letters, januari 2017, 39 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2016 1 Inhoud Jaaroverzicht 2016 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging 3 Agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201

Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201 Nummer 1 APRIL 2014 2014 222202014201 Nieuwsbrief Love 70 Opening seizoen door de Voorzitter Onze nieuwe secretaris stelt zich voor Beste leden, Het nieuwe jaar is met veel zonneschijn mooi gestart, dat

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Love 70 - april Voorwoord van voorzitter. Van het secretariaat. Beste leden van Love 70

Nieuwsbrief Love 70 - april Voorwoord van voorzitter. Van het secretariaat. Beste leden van Love 70 1. Nummer 1 2015 Nieuwsbrief Love 70 - april 2015 Voorwoord van voorzitter Van het secretariaat Beste leden van Love 70 Vandaag (15 april ) was voor mijn gevoel de start van een hopelijk mooi voorjaar,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Love 70 - september. Van de voorzitter. Van het secretariaat

Nieuwsbrief Love 70 - september. Van de voorzitter. Van het secretariaat 1. Nummer 2 2016 Nieuwsbrief Love 70 - september 2016 Van de voorzitter Beste tennisliefhebbers, Als ik dit stukje aan het typen ben is het buiten nog 30 graden en dat voor half september. Vanavond ( op

Nadere informatie

Van het secretariaat. Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016. Van de voorzitter

Van het secretariaat. Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016. Van de voorzitter 1. Nummer 1 2016 Nieuwsbrief Love 70 - mei 2016 Van de voorzitter Beste tennisliefhebbers, Het wedstrijdseizoen is inmiddels volop bezig en ons park is op zaterdag daardoor druk bezet. Ook op de andere

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Van het secretariaat. Van de voorzitter. Nieuwsbrief 1, maart 2017

Van het secretariaat. Van de voorzitter. Nieuwsbrief 1, maart 2017 1. Nieuwsbrief 1, maart 2017 201620162016 Van het secretariaat Het is weer voorjaar! En dat is ook te merken aan het heerlijke voorjaarszonnetje terwijl ik dit schrijf. Eerder had ik vermeld dat ik mijn

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Van de voorzitter. Van het secretariaat. Nieuwsbrief 2, augustus 2017

Van de voorzitter. Van het secretariaat. Nieuwsbrief 2, augustus 2017 1. Nieuwsbrief 2, augustus 2017 201620162016 Van de voorzitter Beste tennisliefhebbers, Zelf zijn wij net weer terug van onze vakantie naar Nepal en India. Landen waar veel mensen niet de kans hebben om

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht.

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht. Verslag van de penningmeester 2016 Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de vereniging; wederom een verschuiving van de ledenadministratie, subsidieaanvragen bij de gemeente én bij het Schipholfonds,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

En, wat vind jij er nou van?

En, wat vind jij er nou van? En, wat vind jij er nou van? Ledentevredenheidsonderzoek Looptijd: 3 de kwartaal 2015 Rapport: 16-10-2015 Presentatie: Luc Meijer Algemeen Aantal respondenten 27 34 40 770 957 650 senioren leden adressen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz Exploitatieoverzicht SV Austerlitz 2014-2015 INKOMSTEN: INKOMSTEN: Toelichtingen en overige opmerkingen Contributie 44.070 41.851 44.936 Overige opbrengsten 2.000 8.301 3.155 Oliebollen, opleidingsvergoeding

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2011, de resultatenrekening over 2010/2011 en de begroting 2011/2012 toekomen.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

Ie - boekje Introduct

Ie - boekje Introduct Introductie - boekje Wat is TV Metgensbleek TV Metgensbleek is een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, die recreatief tennis hoog in het vaandel heeft staan, maar waar ook ruimte is voor competitiespelen.

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2016 Balans per 31

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie