Algemene Voorwaarden NowSales

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden NowSales"

Transcriptie

1 NowSales Oterleekstraat 14, 1023EE Amsterdam T Algemene Voorwaarden NowSales 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van NowSales wordt gesloten. - Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van NowSales. - Dienst: de specifieke dienst die NowSales overeenkomt met contractant, zoals vermeld in de overeenkomst. 2 Toepasselijkheid 2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dit geldt voor elke opdracht, aanbieding of overeenkomst van of met NowSales. 2.2 Algemene voorwaarden van contractant c.q. Derden zijn voor NowSales niet bindend en niet van toepassing. 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van NowSales, alsmede op de tussen NowSales en de contractant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gebracht. 2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NowSales en contractant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. Vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. 2.5 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde: de overeenkomst; de bijlagen; de algemene voorwaarden. 3 Aanbieding en acceptatie 3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege NowSales gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door NowSales schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld. 3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door contractant wordt aanvaard, heeft NowSales het recht dit aanbod binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 4 Aanvang van de overeenkomst 4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte-of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door contractant, ontvangen en geaccepteerd door NowSales. 4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. pag. 1-7

2 NowSales Maststraat 79b, 2584 VH Den Haag T BTW B01 KvK Den Haag Duur en beëindiging 5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. 5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Dit geldt voor zowel de webhosting pakketten als domeinnaamregistraties. Indien de overeenkomst niet drie (3) maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog een periode van één jaar worden verlengd. 5.3 NowSales kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen indien contractant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens NowSales niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 5.4 NowSales heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen indien contractant in staat van faillisement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen dan wel anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatsgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft NowSales het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - de contractant oneigenlijk gebruik maakt van het internet; - de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. 6 Levering en leveringstijd 6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip. 6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NowSales zal de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 6.3 NowSales behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. 6.4 Indien de contractant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door NowSales niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is NowSales gerechtigd om, binnen tien (10) werkdagen nadat de opdrachtgever daartoe door NowSales in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van NowSales om van de contractant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de contractant veroorzaakte verhindering in de nakoming door NowSales voortduurt, door de contractant van NowSales geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl NowSales gerechtigd is van de contractant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de contractant. pag. 2-7

3 7 Overmacht NowSales Oterleekstraat 14, 1023EE Amsterdam T Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen dat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 7.2 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van NowSales opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig (30) dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 7.3 Indien NowSales bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is NowSales gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. Het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 8 Prijzen 8.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 8.2 NowSales behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Contractant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na de mededeling van NowSales van de prijsverhoging. 8.3 Alhoewel NowSales de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekkingen tussen NowSales en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de contractant nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 9 Betalings- en incassovoorwaarden 9.1 De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van NowSales. 9.2 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf of achteraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur. 9.3 NowSales stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer (Triodos) ten name van NowSales te Amsterdam. 9.4 Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt aan de contractant een herinnering gestuurd en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. De administratiekosten hiervan bedragen EUR 10,00 en zullen aan de contractant in rekening worden gebracht. Is ook binnen de vastgestelde termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Deze rente zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat contractant in verzuim is tot aan het moment van incassering. 9.5 Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van NowSales op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die pag. 3-7

4 NowSales Maststraat 79b, 2584 VH Den Haag T BTW B01 KvK Den Haag vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. NowSales is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. 9.6 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings) verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150,00 exclusief btw. 9.7 Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen tien (10) werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk aan NowSales kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal NowSales een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 9.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd, dan wel via overboeking of PayPal. 9.9 In geval van automatisch incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn of haar rekening Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan NowSales is voldaan In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Nowsales is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en NowSales kennis te nemen. NowSales blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij. 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 Het door NowSales vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van NowSales, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyse, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: (de) werken ) berusten uitsluitend bij NowSales. 11 Aansprakelijkheid 11.1 NowSales is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar NowSales weinig of geen invloed op kan uitoefenen. NowSales kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met NowSales of het verbreken ervan ongeacht of de schade onstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NowSales. pag. 4-7

5 NowSales Oterleekstraat 14, 1023EE Amsterdam T In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is NowSales slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van EUR 250,-. Iedere aansprakelijkheid van NowSales voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook; vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst Contractant vrijwaart NowSales voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en/of diensten van NowSales Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. NowSales kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. NowSales is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of verzonden NowSales is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd (promotie)materiaal Contractant is aansprakelijk voor alle schade die NowSales mocht lijden ten gevolgde van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan NowSales. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die NowSales als gevolg daarvan lijdt. 12 Overdracht van rechten en verplichtingen 12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wederpartij. 13 Buitengebruikstelling 13.1 NowSales heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens NowSales niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NowSales zal contractant hiervan tevoren op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van NowSales kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door NowSales gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 14 Reclame 14.1 Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk tien (10) werkdagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens NowSales vervalt Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen tien (10) werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd, pag. 5-7

6 NowSales Maststraat 79b, 2584 VH Den Haag T BTW B01 KvK Den Haag geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van NowSales Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed Reclame schort de verplichtingen van contractant niet op. 15 Wijzigingen van de voorwaarden 15.1 NowSales behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 16 Diversen 16.1 Indien door NowSales gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Contractant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NowSales deze voorwaarden soepel toepast NowSales is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomst(en) met contractant gebruik te maken van derden De inlognaam en wachtwoord zijn alleen voor persoonlijk gebruik door contractant. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken De contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de 'Netiquette' (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgesteld in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txtftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan) Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschibaar gestelde die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimit overschreden wordt, heeft NowSales het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,85 per Megabyte opslagdata per maand Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op onze verbinding dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft NowSales het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen Euro 2,-per Gigabyte per maand. Gebruik van een gedeelte van een Gigabyte wordt als een hele Gigabyte gerekend De contractant mag geen serverprocessen laden (bij o.a. talkers/irc bots) vanaf de inlogaccount dan op enigerlei andere wijze De contractant draagt zorg voor de noodzakelijke hard-en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken. pag. 6-7

7 NowSales Oterleekstraat 14, 1023EE Amsterdam T De contractant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de contractant verboden processen of programma's al dan niet via het systeem op te starten waarvan de contractant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NowSales, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de contractant slechts toegetaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door NowSales toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de contractant verboden processen te laten lopen, waarvan de contractant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NowSales, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl de contractant geen verbinding heeft met het systeem NowSales is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen aan de inlogprocedure, account(s), adressen en de IP-adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens NowSales ontstaat. NowSales zal in deze de contractant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Dit zal ruim van tevoren (> 2 weken) op schriftelijke dan wel elektronische wijze gecommuniceerd worden. Deze periode kan ingekort worden, indien dit noodzakelijk is voor het correct en volledig blijven functioneren van de door de NowSales aangeboden diensten en/of producten. 17 Geschillenregeling en toepasselijk recht 17.1 Geschillen tussen NowSales en contractant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met NowSales is het Nederlands recht van toepassing. pag. 7-7

Algemene voorwaarden Flaxe.eu

Algemene voorwaarden Flaxe.eu Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Flaxe.eu. Door het aangaan van een relatie met Flaxe.eu zijn alle betrekkingen tussen Flaxe.eu en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344.

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. 1. Definities 1. Maakum: Maakum B.V. 2. Deze voorwaarden hebben betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1.

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie 1. Definities 2. Toepasselijkheid voorwaarden 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Van de Water Mediatechnologie In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van 1.2 Dienst(en): de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data Universal BV

Algemene Voorwaarden Data Universal BV Algemene Voorwaarden Data Universal BV Artikel 1. Definities 1.1. Data Universal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 39074780. Hierna te noemen DU. 1.2. Cliënt:

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Xuna Solutions

Algemene Voorwaarden Xuna Solutions 1. Definities 1.1 De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven. Account: Webruimte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 Definities

Algemene voorwaarden 1 Definities Algemene voorwaarden 1 Definities Agar Hosting. De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CueDesign IT Solutions, verder te noemen

Nadere informatie

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou Algemene Voorwaarden IMforYou 1. Definities 1.1. Diensten en producten van IMforYou: internet marketing (waaronder zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, content marketing, social media, website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie