Diversiteit in de Boardroom Vrouwelijke koplopers in Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit in de Boardroom Vrouwelijke koplopers in Limburg"

Transcriptie

1 Diversiteit in de Boardroom Diversiteit in de Boardroom Vrouwelijke koplopers in Limburg Chantal van Esch Léon Evers Chantal van Esch & Léon Evers In Diversiteit in de boardroom vertellen twintig vrouwelijke koplopers uit de regio Limburg openhartig over hun weg naar de top. Zij doen qua lef, doorzettingsvermogen en managementkracht niet onder voor mannen. Deze vrouwen kennen nauwelijks een glazen plafond: zij hebben eigenhandig de top bereikt. Met deze rolmodellen van eigen bodem wilt het boek vrouwen met ambitie inspireren. Maar ook organisaties en mannen leren met dit boek waarom diversiteit en doorstroming van vrouwelijk talent zo belangrijk is, nu en in de toekomst! These Making Things Happen

2 THESE Making Things Happen Diversiteit in de boardroom Vrouwelijke koplopers in Limburg Chantal van Esch en Léon Evers

3 2

4 Chantal van Esch en Léon Evers Diversiteit in de Boardroom Vrouwelijke koplopers in Limburg THESE Illikhoven

5 CHANTAL VAN ESCH Sittard-Geleen LÉON EVERS THESE Illikhoven Making Things Happen 2011 Boekconcept en auteurs: Léon Evers en Chantal van Esch; Fotografie: Léon Evers en communicatie afdelingen deelnemende organisaties; Vormgeving: Esther Rameckers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 j0. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikelen 16. Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reprorechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, ww.cedar.nl/pro). No part of this book may be reproduces in any way whatsoever without the written permission of the author(s)/ publisher. ISBN:

6 Franse vrouwen hebben maatje 34, 6 kinderen, gemanicuurde nagels en werken 60 uur per week Niemand vraagt aan hen hoe ze dat doen? En ze vragen het zichzelf ook niet af. Ze doen het gewoon. Een Nederlandse topvrouw werkt voor een Frans bedrijf Niet vrouwen, maar mannen zijn eigenlijk het probleem. Mannen hebben hun eigen mentaliteit en organisaties gaan uit van volledige toewijding aan het werk... Het vrouwenprobleem zal nooit worden opgelost als organisaties en de beide seksen niet begrijpen dat een meer gebalanceerde manier van werken en leven het primaire doel zou moeten zijn, en dat... loyaliteit niet gemeten kan worden aan afgelegde afstand of opofferingen thuis. Dan is het een verloren zaak. Een Nederlandse topvrouw werkt in het buitenland bij een multinational In Nederland is in het verleden alleen het parttime werken van vrouwen gestimuleerd. Vrouwen worden nu gevraagd om twee banen te hebben: op het werk en thuis... Een Nederlandse vrouwelijke leidinggevende werkt in het buitenland Gelijkheid tussen seksen staat los van kinderen. Mannen hebben ook kinderen, terwijl niet alle vrouwen ze hebben. Een Nederlandse vrouwelijke leidinggevende De interessante vraag is natuurlijk zouden organisaties met (meer) vrouwen aan het roer ook zo ver gekomen zijn - of zouden ze zich sneller hebben kunnen verbeteren? Dat zou zo maar kunnen! Tom Dogterom, Directeur Sustainability, Atos Consulting

7 6

8 INHOUDSOPGAVE Voorwoord....9 Verantwoording 12 I DE THEORIE: GENDER EN DIVERSITEIT Definitieprobleem: kort overzicht onderzoek en recente studies Onderzoek naar diversiteit Genderdiversiteit en de arbeidsmarkt Genderdiversiteit en vrouwelijk leiderschap als strategie Naar een Businesscase: genderdiversiteit, vrouwelijk leiderschap en strategie...34 II DE PRAKTIJK: Interviews met twintig vrouwelijke koplopers in Limburg..46 Interview 1: Nicole Beuken, Directeur Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds ABP te Heerlen...46 Interview 2: Maria Jacobs, Directeur bedrijfsvoering Maastro Clinic, Maastricht 47 Interview 3: Tiny Rieken, Algemeen Directeur Rieken & Oomen Executive Search Maastricht..53 Interview 4: Joan van Zomeren, Lid Raad van bestuur, Innovo in Heerlen..66 Interview 5: Carla Langen, lid Raad van Bestuur ROC Leeuwenborgh..72 Maastricht Interview 6: Els Landerloo, Algemeen Directeur MIK Organisatie voor Kinderopvang Zuid Limburg Maastricht 78 Interview 7: Ria Doedel, Algemeen directeur WML (Waterleidingsmaatschappij) Maastricht.85 Interview 8: Angelique Paulissen, Managing Director / Partner, New Mont BV & Montesquieu Finance B.V. Maastricht..92 Interview 9: Yvonne Paulissen, Concerndirecteur HRM Licom NV Heerlen.98 Interview 10: Mirjam Depondt, Algemeen Directeur Woonpunt, Woningcorporatie Maastricht. 105 Interview 11: Jenny Buijks, lid Raad van Bestuur, Daelzicht te Heel.111 Interview 12: Kitty Veldman, Eigenaar / Algemeen Directeur Ab Ovo Patents & Trademarks BV te Limbricht.118 7

9 Interview 13: Renée Wernink, Wethouder Gemeente Nederweert Interview 14: Diana Noppers, Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Gemeente Nederweert..130 Interview 15: Marianne Rijvers, Algemeen Directeur Rijvers te Weert..137 Interview 16: Daniëlle Wolters, Algemeen Directeur ASW Gevelbouw Weert Interview 17: Caroline Maessen, Algemeen Directeur van Attractiepark Toverland in Sevenum..148 Interview 18: Edda Heijting, Algemeen Directeur / Eigenaar Heijting-Weerts Groep Utrecht / Maastricht..155 Interview 19: Monique Caubo, Director Responsible Care, DSM NV in Heerlen Interview 20: Marja van Dieijen, Hoogleraar / Head Department of Clinical Chemistry, Maastricht University Medical Center MUMC III CONCLUSIES EN SAMENVATTING 3.1. Routekaart voor vrouwen en mannen bij genderdiversiteit Opvattingen van koplopers over de business case genderdiversiteit De succesfactoren HR instrumenten carrièreplanning en ondersteuning Sekse gelijkheid thuis én op het werk De Nederlandse vrouw, vrij van culturele of persoonlijke Vooroordelen Adviezen van koplopers aan vrouwelijk talent met ambitie Tot slot IV LITERATUUR EN REFERENTIES V NAWOORD VI MET DANK AAN VII AUTEURS.206 VIII DEELNEMENDE ORGANISATIES

10 Voorwoord Nog nooit zijn zo veel vrouwen ondernemer geworden als in het afgelopen decennium. Diversiteit staat daarentegen niet zo centraal binnen de strategische herijking van Limburgse organisaties en bedrijven. De komende jaren stromen veel mensen uit het arbeidsproces, babyboomers gaan de komende decennia massaal met pensioen (CBS, 2010). Witte mannen zullen het personeelsbestand steeds minder domineren en de aanwas dient vooral te komen van vrouwen en culturele minderheden. Dit houdt in dat er een grote vervangingsvraag is en er gaten ontstaan in de regionale arbeidsmarkt. Veel kennis is aanwezig maar op korte termijn vraagt dit een minder traditionele recruitment en meer richtinggevende strategische kaders. Juist dit ontbreken van voldoende richting onderstreept de stringente noodzaak voor het stimuleren van entrepreneurship, (gender)diversiteit en vrouwelijk leiderschap. Deze elementen zijn dan ook de verbindende elementen van dit boek. Dit werken we hier uit in een kort overzicht van de meest recente theorieën waarbij we een deel van de hedendaagse literatuur over (gender)diversiteit toespitsen op de problematiek van de regionale Limburgse arbeidscapaciteit. Daarnaast komen we ook met een concreet toepasbare businesscase voor (gender)diversiteit. Het boek is navenant parallel gestart met het uitkomen van de publicatie Diversiteit als uitdaging. De zin en onzin van divers talent (2010, Boom) van Ralf Knegtmans. Deze houdt een sterk pleidooi voor het breed inzetten van diversiteit in bedrijven en organisaties. Hij laat in zijn publicatie zien dat diversiteit behoorlijk wat toegevoegde waarde heeft voor het bedrijfsleven en het publieke domein. Zijn credo is dat we verder moeten kijken dan geslacht, leeftijd of culturele herkomst, maar juist álle talenten in een organisatie proberen te benutten (Knegtmans, 2010: 11). Ondanks de kritiek die Knegtmans heeft op het feit dat de meeste aandacht, publicaties en onderzoek zich richt op genderdiversiteit, is het primaat in dit boek genderdiversiteit. De reden is dat in de huidige tijd veel meer mogelijkheden worden geboden voor vrouwelijk potentieel in een regio van krimp en vergrijzing. De aandacht voor creatief talentmanagement geldt voor zowel man 9

11 als vrouw, maar de weg naar de top is nog steeds verschillend. Door nu te starten met het openbreken van de mogelijkheden voor vrouwen om naar de top te komen kunnen vrouwen bewuster worden van de ongekende mogelijkheden. Er zijn nu al veel keuzemogelijkheden en vrouwen kunnen de kansen daadwerkelijk benutten. Het op deze manier creatief benutten van genderdiversiteit is een sterk pleidooi voor het gebruik van het brede begrip van diversiteit. Dit om uiteindelijk meer rendement te halen uit organisaties en bedrijven. Want daar is ook juist waar het in de recente kredietcrisis stokte. Ondanks het besef en het wetenschappelijke bewijs dat een enkele procentuele toevoeging van vrouwelijk talent in de boardroom daadwerkelijk rendement oplevert (Gaby Groot & Ranka Roolvink, 2007; Rob Harpens, 2010; Daphne van Paassen, 2010; Hein Wendt, 2010) staat dit haaks op landelijke (en internationale) keuzen die door de boardrooms het afgelopen jaar zijn genomen. En vreemd genoeg is er ook een sterke teruggang in de aantallen talentrijke vrouwen in de boardroom; het lijkt alsof de financieel mindere tijden de mannelijke CEO s nopen tot redundantie van vrouwelijke koplopers. Premier Rutte s keuze en uitleg voor kwaliteit in dit tijdsperspectief en niet de keuze voor meer vrouwelijk talent in zijn huidige regering, geven dit proces weer op nationaal niveau, maar het blijkt ook uit wetenschappelijke cijfers dat er een teruggang is van het aantal vrouwelijke talenten die doordringt tot de boardroom en daarboven (o.a. Rob Hartgers, 2010). Deels is deze publicatie ook een reactie op het boek Ondernemers met lef! André Rieu en 11 andere Limburgse wereldsterren van Gerrie Coerts dat in november 2008 verscheen bij Uitgeverij Limburgse Toppers. In dit boek staat op pagina 15 in een blok de kritische reactie van Bertha Verhoeven - Van Lierop voorzitter van de Kamer van Koophandel Limburg dat het een mannenboek is. Zij trekt meteen de conclusie dat de komende jaren vrouwelijke ondernemers belangrijke kartrekkers zijn van de economie. Lambert Zwiers, inmiddels exdirecteur van Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), geeft aan dat het belangrijk is een vervolgboek te maken over Limburgse succesvrouwen. Dat vervolgboek ligt er nu. 10

12 In de diepte-interviews, die in de periode december 2010 februari 2011 zijn uitgevoerd, vertellen twintig uiteenlopende vrouwelijke koplopers minder over de bereikte resultaten en de successen van hun onderneming en organisatie. Ze geven veeleer openhartig en eerlijk hun levensverhaal weer. De beïnvloeding van hun keuzen voor het ondernemerschap door hun ouders of grootouders, de vaak moeizame weg die ze moeten doorlopen in hun carrière, de wijze waarop ze omgaan met hun gezin en de schuldvraag voor de zorgtaak voor hun kinderen en de individuele creatieve keuzen die ze in hun loopbaan maken. De regio Limburg heeft de komende jaren een grote behoefte aan goede getalenteerde ondernemers. Dat hier grote kansen liggen voor vrouwelijk talent is meer dan overduidelijk. Ook nieuw talent moet worden gekoesterd. Wellicht dat de levensverhalen, de carrièrepaden en vooral de eerlijke en openhartige adviezen van deze twintig vrouwelijke koplopers een beeld kunnen geven van de weerbarstige werkelijkheid en een uitnodiging kan zijn voor aanstormend vrouwelijk ondernemerstalent! "Je bent niet als vrouw geboren, je wordt er een." S. de Beauvoir Chantal van Esch en Léon Evers maart

13 Verantwoording Gender equality cannot be achieved unless a commitment to equal opportunity spreads throughout society and influences all societal institutions. Because leaders have the potential not merely to influence others but to shape institutions and the society at large, they have the capability to foster gender equality as they carry out their roles (Chin, Jean Lau, Bernice Lott, Joy K. Rice, and Janis Sanchez-Hucles (eds.) (2007:xv11). De legitimering voor het thema genderdiversiteit Dit citaat van Chin et al. geeft weer dat de legitimering van gendergelijkheid niet alleen ligt in de verspreiding hiervan enkel en alleen binnen de academische onderzoekswereld of binnen de welwillendheid van HR afdelingen. Gelijkheid in gender kan ontstaan daar waar true leaders de potentie en oprechte wil hebben om gender gelijkheid daadwerkelijk in de praktijk te willen brengen. Leiders hebben dé positie om zowel institutioneel als maatschappelijk binnen de uitoefening van hun functie gelijkheid van gender te promoten en ook te implementeren. Gender diversiteit geeft aan dat er wat verwacht wordt van leiders, namelijk dat er een strategisch doel wordt bepaald waarbij de doorlopende man en vrouw discussie wordt omgeturnd in een richting voor aanwezig talent, hoe hier mee om te gaan, en vooral niet de keuze willekeurig te zijn voor maar de helft van de mensheid. M/V moet gewoon mens worden! Genderdiversiteit is slechts een onderdeel van het brede begrip diversiteit. De eerste de beste kritiek die geuit kan worden op de keuze voor genderdiversiteit, is dat het slechts een klein onderdeel is van het geheel en dat het overbelicht is de laatste jaren. Zowel research als strategisch personeelsbeleid heeft, tenminste zo lijkt het, alleen aandacht voor genderdiversiteit. Toch blijkt uit onderzoeksliteratuur over (gender)diversiteit gedurende het laatste decennium (zie IV literatuur en referenties) dat de aandacht juist uitgaat naar alle aspecten van diversiteit. Natuurlijk is dit de basisoorzaak van het niet goed van de grond 12

14 komen van diversiteitsbeleid in organisaties. Eén van de geïnterviewde vrouwen meldt in haar interview dan ook dat in de multinational waar ze werkt het diversiteitsbeleid eerst gewoon niet van de grond kwam omdat de tijd niet rijp was. Dit ondanks de enorme inzet van de strategische HR afdeling en het commitment van de top. Pas jaren later is de tijd rijp is en implementeert men diversiteit in brede zin. Als we verder rondkijken in de regio Limburg zien we dat er in het MKB weinig tot geen aandacht is voor diversiteitsbeleid, dat op provinciaal niveau de strategische aandacht meer uitgaat naar de problematiek van krimp en ontgroening. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat het juist deze zwartgrijze scenario s zijn die niet communiceerbaar zijn naar jonge mensen en talenten om ze regionaal te behouden of binnen te halen. Jammer terwijl juist aantoonbaar zoveel potentie aanwezig is, ook van vrouwelijk talent. Diversiteit is een bijzonder concept dat zonder weerga een positie dient te krijgen in het denken over economische groei en ontwikkeling van een regio met potentie. De reden voor boardroom interviews Voorgaande geeft het kader aan waarin de interviews met de twintig vrouwelijke koplopers geplaatst moeten worden. Het is duidelijk een keuze voor daar waar talent en potentieel aanwezig zijn en meer gekoesterd moeten worden. Alleen in deze hoek zit hem juist de kneep. Het is alsof in de regio Limburg de toegang naar de top voor vrouwelijke koplopers niet of geenszins mogelijk lijkt. De old boys networks vaak vindbaar in het lokale politieke en ondernemersdomein - blijken stug, allesbepalend en zonder noemenswaardige onderbouwing de plaatsbepaling te beslissen voor wie uiteindelijk op posities komen van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Dat dit meestal mannen zijn, voortkomend uit het eigen mannennetwerk, is helder. Als vrouwelijk talent heb je daarom strikt meer hindernissen te nemen, zelfs anno Onbegrijpelijk omdat regio s rondom de redelijk internationaal bekende staande regio Limburg op veel aspecten van diversiteit verder doorontwikkeld blijken. Bijvoorbeeld Duitsland heeft al jaren een vrouwelijke premier, Groot Brittannië er ook een gehad en stimuleert vrouwelijk entrepreneurship, Noorwegen stimuleert vrouwenquota en de Europese gemeenschap roept zelfs op tot een juridisering van een vrouwenquotum. 13

15 Sociaaldemografische aspecten zoals krimp, vergrijzing en ontgroening geven aan dat er juist nu en de komende decennia een grote uitdaging ligt voor vrouwelijk talent en diversiteit als ondernemingsstrategie bij uitstek in de volle breedte als fenomeen hierbij. Als we de gekwantificeerde RAIL 2010 en CBS becijfering (Diversiteitsladder, 2007, Riet, W. 2008, Portegijn et al., 2008) doornemen, zien we dat uit de sociaaldemografische cijfers een stijgende lijn is te zien in wat we de knijpfactor kunnen noemen voor duurzame arbeidscapaciteit. Voor wat betreft het proces van de sense of urgency die hiermee parallel loopt, is duidelijk dat we inmiddels het break even point hebben bereikt voor wat betreft de veranderingsurgentie. Het is bekend uit managementliteratuur dat daar waar dit urgentiegevoel het hoogst is, de veranderbereidheid ook het grootst. Willen we de komende jaren voldoende arbeidscapaciteit hebben op het vereiste niveau dan is diversiteit een mogelijkheid daartoe, en vrouwelijk leiderschap en talent kan hierin minstens voor de helft in voorzien! De interviews: korte toelichting Alle interviews zijn gehouden met een twintigtal vrouwelijke eindbeslissers. Naast (gender)diversiteit als thema is gekozen voor een brede spreiding in sectorale, regionale en leeftijdscategorieën. Dit om enige bias te voorkomen dat op slechts één categorie de nadruk ligt. Doelstelling van de interviews is het outside in bekijken van vrouwelijke koplopers in de regio Limburg. Zij zijn een kleine selectie van het vrouwelijke talent dat aanwezig is in de regio Limburg. Gedurende de periode december 2010 tot en met maart 2011 zijn twintig diepteinterviews gehouden op locatie. Na tekstuele verwerking door beide auteurs is de publicatie door de deelnemers gelezen en vrijgegeven voor publicatie. Soms zijn enkele relevante onderdelen uit de levensbiografieën weg gelaten omdat deze te persoonlijk waren. Desondanks blinken deze interviews uit in openheid. Voor de interviewers vormt het materiaal van deze interviews een goede bron om generieke conclusies te trekken. Zie hiervoor de conclusies. Doel voor de publicatie Doel is aan te geven dat er naar de top hard wordt gewerkt en dat old boys networks nog vaak een probleem zijn voor vrouwelijk talent om door te dringen tot eindverantwoordelijke posities. Het gaat bij de interviews minder om wat is 14

16 bereikt maar voornamelijk om het daadwerkelijke levensverhaal achter de motivatie, het loopbaanpad, de besluitvorming voor studie en de keuze voor eindverantwoordelijkheid. Maar ook de problemen en tegenstand die er zijn als je als vrouwelijke entrepreneur kiest voor een carrière met als bekroning een eindverantwoordelijke functie. En dit deden deze koplopers allemaal, een carrière met ups and downs, met dagdagelijkse zorgtaken, maar ook met veel plezier! 15

17 I De theorie: gender en diversiteit 1.1 Definitieprobleem, kort overzicht onderzoek en recente studies; Wat is nu écht diversiteit? En wat is gender? Definiëring of Total Confusion De zoektocht naar de perfecte definitie van de termen diversiteit en gender, of de combinatie genderdiversiteit, leidt met sociale media en elektronische portals tot de Wikipedia Encyclopedie en Google. Als we scoren op de term diversiteit en diversity komen we al snel op 907 hits bij Wikipedia en hits bij Google. Op gender scoren we respectievelijk en Deze enorme scores geven aan dat er veel is geschreven over beide onderwerpen. De term diversiteit is een containerbegrip en omvat een grote hoeveelheid aan betekenissen. Als we de definities gaan groeperen zijn er grofmazig een vijftal categorieën te ontdekken. Diversiteit betekent meestal verscheidenheid, vaak bedoeld als biodiversiteit, dat is de soortenrijkdom binnen een ecosysteem. Er bestaat echter ook diversiteit in genotypen binnen een populatie. In de sector zorg en welzijn zien we diversiteit verschillend uitgelegd: 1. overheidsbeleid gericht op het laten terugkomen van de bevolkingsdiversiteit in de personele samenstelling en cultuur van gemeentelijke instellingen en bedrijven, en op het bestrijden van negatieve beeldvorming, vooroordelen en uitsluiting 2. in organisaties: beleid gericht op het laten terugkomen van de bevolkingsdiversiteit in de personele samenstelling en in de cultuur van de organisatie 3. in de zorg, hulp- en dienstverlening bovendien: beleid gericht op het afstemmen van de zorg-, hulp- of dienstverlening op de diversiteit aan patiënten/cliënten om zo beter aan te sluiten bij hun vragen en leefwereld/leefstijl. 16

18 Waar de een spreekt over verscheidenheid spreekt de ander over bevolkingsdiversiteit. Kortom het begrip diversiteit is verwarrend omdat het te algemeen is, mits er een duidelijke prefix connotatie zoals bevolking-, of gender- of culturele aan wordt gekoppeld. Diversiteit an sich geeft alleen aan dat het gaat om verscheidenheid, verschillend zijn. Diversiteit wordt dan in alle vormen en wijzen gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld uit deze drie definities blijkt: het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken naar problemen en uitdagingen te kijken (Knegtmans, 2010); diversiteit beschrijft het geheel van zichtbare en niet-zichtbare verschillen die tussen twee mensen bestaan. Het managen van diversiteit benut deze verschillen om een productieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, talenten volledig worden benut en de doelen van de organisatie worden bereikt (Kandola & Fullerton, 1998). Het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen (encyclopedie). Het begrip gender wordt in dit boek in de meer brede zin gebruikt. Gender (Engels) betekent letterlijk geslacht (of sekse). De term gender wordt meestal gebruikt in zijn ruimere betekenis en verwijst naar de sociale, culturele en psychologische invulling van man en/of vrouw zijn. Zo wordt het verschil gemaakt tussen geslacht of sekse (in het Engels sex ) en gender (de culturele, psychologische en sociale lading). Deze lading is anders naargelang cultuur en of tijdstip. De term sekse en gender wordt daarom het best als volgt gedefinieerd: sekse als formerend sociaal, cultureel, economisch en symbolisch systeem, als sociaal ordeningsprincipe wordt aangeduid met de term "gender". Die term impliceert ook dat niet alleen van belang is de geschiedenis, cultuur, socialisatie en zijnswijze van vrouwen, en de constructie van vrouwelijkheid.maar ook de constructie van mannelijkheid. Processen van in- en uitsluiting (in- en exclusie), en de werking van macht in relatie tot gender en gender als sociaal ordeningsprincipe is niet los te zien van categorieën als etniciteit, religie, nationaliteit, klasse, leeftijd en seksualiteit (zie website Centrum voor Gender en Diversiteit Universiteit Maastricht). 17

19 Het begrip gender uit de Wikipedia wordt gebruikt in veel verschillende contexten en het is een politiek beladen begrip, waardoor de betekenis onstabiel is. Maar in de meest algemene definitie refereert gender aan de gevarieerde en complexe afspraken tussen mannen en vrouwen. Het begrip omvat de organisatie van reproductie, de seksueel bepaalde scheidingen van toegang tot de arbeid en de zorg voor kinderen en de culturele definities van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Met andere woorden: gender staat voor de socioculturele aspecten van het man- of vrouw zijn. Gender staat zo tegenover sekse : sekse staat voor de biologische verschillen. Diversiteit is in deze bijdrage dan te beschouwen als dat deel van diversiteitbeleid dat zich met name richt op de positieve wijze hoe vrouwelijk talent naar de top kan komen. Vandaar dat we hier spreken over genderdiversiteit. 1.2 Onderzoek naar diversiteit Een groot deel van onderzoek naar diversiteit richt zich tot het jaar 2000 voornamelijk op arbeid. Ondanks dat er een sterke toename is van het aantal studies op andere dimensies van diversiteit, zijn er slechts een beperkt aantal conclusies over het hoe en waarom van diversiteit. Daarnaast is er een behoorlijke hoeveelheid onderzoek over onafhankelijke variabelen van diversiteit zoals leeftijd, gender, sexuele oriëntatie, beperking, cultuur. De wetenschappelijke en maatschappelijke behoefte ligt voornamelijk in de mogelijkheid om al deze verschillende entiteiten van diversiteit te integreren tot een conceptueel model. Shore c.s. hebben hiertoe een goede aanzet gegeven (Shore et al, 2008). Het is wel vreemd om op te merken dat in recente strategische HR standaardwerken niet veel van deze integratie is terug te vinden. Het meest recente werk van Ulrich c.s. bijvoorbeeld geeft in zijn Index niet eens de tem (gender) diversity of diversity management weer (Ulrich et al. 2009: ). Dit terwijl het werk wel aangeeft te willen vertrekken vanuit de business context (het WHY?) vergelijkbaar met de business case in het diversiteitsdebat. 18

20 Diversiteit in organisaties: waar staan we nu en waar gaan we naar toe? Als startpunt zijn er zes dimensies te onderzoeken binnen diversiteit. Dit zijn respectievelijk ras, gender, leeftijd, beperking, sexuele oriëntatie, and nationale / etnische afkomst. Binnen deze dimensies zijn de verschillende stromingen in de literatuur bepaald en bijeen gebracht. Shore et al. hebben de verschillen en overeenkomsten van deze zes dimensies bij elkaar gebracht om te onderzoeken of er een betekenisvolle integratie mogelijk is. Ze brachten alle theoretische paradigma s bij elkaar en scoorden ze op positieve, negatieve en neutrale effecten en vergeleken deze met de meest recente theorievorming over diversiteit en de effecten ervan voor groepen, individuen en organisaties. Uitkomst is een breed diversiteitsmodel met integratie van de voornoemde variabelen en suggesties hoe deze te gebruiken. Dit model wordt kort besproken in het onderdeel diversiteit en de toepassing voor de businesscase. Gender Diversiteit: onderzoek Tot de jaren negentig werd bij genderdiversiteit vooral onderzoek verricht naar discriminatie. Onderzoeksresultaten toonden bij voorbeeld de negatieve effecten aan die vrouwen hadden in performance ratings (Tsui & O Reilly, 1989) en discriminatie in loonbeleid (o.a. Bielby & Baron, 1986). Onderzoek positioneerde vrouwen vooral vanuit een geïsoleerde situatie en als stereotypering (Byrne, 1971; Kanter, 1977). Onderzoek over genderdiversiteit sinds 2000 toont aan dat er negatieve correlaties zijn voor vrouwen op traditionele gebieden zoals gelijkheid (Byrne, 1971), sociale identiteit (Tajfel, 1981), en discriminatie (Meyerson & Fletcher, 2000). In de periode is steeds meer onderzoek verricht in aanpalende gebieden zoals status en hiërarchie (Chattopadhyay, 2003; Graves & Elsass, 2005), gender reproductie (Young & Hurlic, 2007), en stereotypering en sociale rollen (Duehr & Bono, 2006). Uitkomsten van deze onderzoeken geven bij voorbeeld aan dat er een positieve correlatie is tussen de inzet van genderdiversiteit, groepscohesie en performance (Lee and Farh, 2004; zie ook recent: Bleijenbergh et al., 2010: ). Een groot deel van deze onderzoeken stoelen op Bandura s (1977) sociaalcognitieve theorie om te voorspellen dat wanneer genderdiversiteit bewust wordt toegepast in een team de performance hier hoger ligt dan bij teams waar 19

21 dit niet word toegepast. Van belang was de studie van Dwyer, Richard, & Chadwick, (2003) die aangaven dat elementen van diversiteit niet geïsoleerd maar meer holistisch moeten worden onderzocht. Onderwerpen die betrokken worden bij deze onderzoeken zijn persoonlijkheidskenmerken, het aantal vrouwelijke CEO s, gender georiënteerde taken, teamperformance, corporate mission statements over diversiteit op websites, diversiteit en recruitment. Kortom een groot aantal onderwerpen. Recente literatuur over de effecten van genderdiversiteit lopen uiteen van dat divers samengestelde teams beter presteren dan niet diverse teams (Wood, 1987) tot algemeen niet consistente effecten van gender op prestaties van teams (Jackson et al., 2003; Mannix & Neale, 2005). De uitkomsten van onderzoek lopen ver uit elkaar evenals de onderwerpen die worden onderzocht. Samenvatting en conclusies Onderzoek over genderdiversiteit in organisaties richt zich tot nu toe vooral op de effecten van diversiteit op teamprestaties en vrouwelijk talent. Meer uniformiteit in onderzoek wordt als positief ervaren en onderzoek dient zich meer te richten op bij voorbeeld het effect van divers samenstelde teams en hun prestaties, effectief leiderschap en de context wat stereotypering over vrouwelijk talent vermindert. Onderzoek naar (gender)diversiteit heeft een progressie doorgemaakt. Toch zijn veel onderzoeken nog reactief van aard, begrijpelijk vanuit een historische context. Vooroordelen en discriminatie zijn nog steeds een maatschappelijk probleem voor vrouwen. 1 Genderdiversiteit wordt gezien als iets waar je mee moet leven en komt vaak tot uitdrukking in uitdrukkingen als tolereren en 1 Het rapport over gender wage gap is gebaseerd op ongeveer 510,000 observaties, bijeengebracht door het Wage Indicator Foundation in de periode tussen 2006 and Conclusies zijn samengevat de volgende : Men earn considerably more than women. This fact is borne out by a comparison of eleven countries selected from the dataset. The gender pay gap is especially pronounced in the developing countries and it occurs in most occupations. The gender wage differential widens with age. One of the most surprising findings of this report is the wide gender gap in the higher educated group: men with an undergraduate or a graduate degree are much better rewarded than women with comparable levels of education. Trade union membership seems to help narrow the pay gap. A high percentage of women think that women don t have the same opportunities as men when it comes to promotion into management positions. Although there are some qualitative working conditions that favour the female labour force usually women are exempt from dangerous jobs- women still carry the bulk of the household burden, resulting in a longer working day than male workers make. 20

Diversiteit in het personeelsbestand

Diversiteit in het personeelsbestand 09 03 Diversiteit in het personeelsbestand advies Diversiteit in het personeelsbestand Uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Door het glazen plafond. Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen

Door het glazen plafond. Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen Door het glazen plafond Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen Ans Merens, Wilma Henderikse en Babette Pouwels Oktober 2013 Ans Merens Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) a.merens@scp.nl

Nadere informatie

Kansen voor vrouwelijk talent

Kansen voor vrouwelijk talent Wetenschapswinkel Kansen voor vrouwelijk talent Over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR Sven Lebbink, Chantal Steuten en Marjel Neefjes rapport 292 januari 2013 Wetenschapswinkel Kansen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012 Het zingt rond Monitor Talent naar de Top 2012 Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen Monitor Talent naar de Top 2012 Babette Pouwels en Wilma Henderikse Commissie Monitoring Talent naar de Top l

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Commissie monitoring Talent naar de top VanDoorneHuiskes en partners Talent telt in de top Monitor Talent naar de top 2013 Babette Pouwels, Wilma Henderikse

Nadere informatie

Coaching, een wereld te winnen

Coaching, een wereld te winnen Onderzoek naar betekenis van coaching voor doorbreking Glazen Plafond. Margo Brouns Jacqueline Sibbes Ruud Tap Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & Vrouwen

Arbeidsmarkt & Vrouwen Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2006 thema: Arbeidsmarkt & Vrouwen Onderzoek Audit Magazine: vrouwen bezig aan opmars Rondetafelgesprek: het glazen plafond bestaat niet Meer

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Diversiteit aan de top

Diversiteit aan de top Diversiteit aan de top Een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten Lof Media B.V. Naam: Dionne Boerrigter Studentnummer: s1011081 Studie: Bedrijfskunde Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

De kracht van netwerkbenadering

De kracht van netwerkbenadering De kracht van netwerkbenadering Een dynamische en inspirerende kijk op de organiserende samenleving Anne-Marie Poorthuis (redactie) 2006 2006, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Een onderzoek naar leiderschap van middenmanagers in het beroepsonderwijs Auteur Eric Pippel Donkerstraat 6 4063 CZ Heesselt Studentnummer 836405213

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Informatiedossier. Wat als we Nieuw gaan Werken? Brussel, maart 2014. Hendrik Delagrange

Informatiedossier. Wat als we Nieuw gaan Werken? Brussel, maart 2014. Hendrik Delagrange Informatiedossier Wat als we Nieuw gaan Werken? Brussel, maart 2014 Hendrik Delagrange Wat als we Nieuw gaan Werken? Met dank aan: De gesprekspartners-experten: Karlien Haak, Prof. Dr. Frederik Anseel,

Nadere informatie