Kennisboom van de bouw in bloei!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisboom van de bouw in bloei!"

Transcriptie

1 Kennisboom van de bouw in bloei! Taskforce Kennisontwikkeling Bouw Taskforce Kennisontwikkeling Bouw

2

3 Kennisboom van de bouw in bloei! Taskforce Kennisontwikkeling Bouw Auteur: Joris Houben Oktober 2009

4 Voorwoord 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 6 Kennisboom van de bouw in bloei! 4 Inhoud 1. Inleiding Stakeholders analyse De kennisinfrastructuur bouw Agenderende acties Algemeen Stuurgroep Kennisinstituten Bouw (Commissie Andersson) MIA Bouw TU Speerpunt Bouw Strategische verkenning HBO Bouw & Ruimte Conclusie agendasetting Programma s en implementatie Algemeen FES-ronde 2009 Water, Klimaat, Ruimte, Mobiliteit en Bouw Valorisatieagenda Kennis moet circuleren RAAK PRO NWO/STW European Construction Technology Platform (ECTP) Praktijklabs Algemeen Praktijklabs kennisagenda bouwprogrammering Praktijklabs kennisagenda bouwketen Praktijklabs kennisagenda bouwarbeidsmarkt Tot slot 56 Bijlage 1. Prioriteiten voor de Kennisagenda Bouwnijverheid 58 (Kennisagenda Commissie Andersson) Bijlage 2. Kenniscentra en lectoraten bij Hogescholen 76 Bijlage 3. Samenstelling Taskforce Kennisontwikkeling Bouw 82

5 Voorwoord Medio 2008 namen Regieraad Bouw en PSIBouw gezamenlijk het initiatief tot instelling van de bouwbrede Taskforce Kennisontwikkeling Bouw. De Taskforce rapporteert in Kennisboom van de bouw in bloei! over zijn werkzaamheden en bevindingen. De titel van het rapport drukt uit dat er veel in beweging is op het gebied van kennisontwikkeling in de bouw. De Taskforce kon haar werk verrichten onder een gunstig gesternte. Er kon volop geprofiteerd worden van de resultaten die beschikbaar kwamen uit initiatieven die parallel liepen in kringen van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid. Daarom is er niet voor gekozen om een eigen nieuwe kennisagenda te gaan optuigen. De Taskforce heeft het juist als zijn taak gezien om al de lopende initiatieven van een bouwbreed, integraal denkraam te voorzien, zodat er meer samenhang in acties zal komen. En dat is hard nodig! Immers, het is mijn vaste overtuiging, dat de doorwerking van nieuw ontwikkelde en bestaande kennis in de bouwpraktijk, een verantwoordelijkheid is van alle partijen in de bouwketen, samen met overheid, onderwijs en onderzoek. Het komt er nu echt op aan dat er samen gewerkt wordt aan de bouwbrede integrale kennisagenda, die er toe moet leiden dat het oude hokjesdenken wordt uitgebannen! De Taskforce is veel dank verschuldigd aan de Commissie Andersson, het 3TU Speerpunt Bouw onder leiding van prof. Mick Eekhout, de interdepartementale directie Kennis en Innovatie, Stichting Innovatie Alliantie, Hoger Onderwijs Groep (HOG) Bouwen en Ruimte en Stichting Kennis Transfer Bouw (KTB). Het onderhavige rapport is mede het resultaat van het vele werk dat door deze organisaties en vele anderen is verricht. Het rapport geeft naast concrete aanbevelingen, ook een doorkijkje in de wereld van de praktijklabs. Het is zeer de moeite waard om daar kennis van te nemen, omdat daarmee het overtuigende bewijs wordt geleverd dat de Kennisboom van de bouw daadwerkelijk in bloei staat en dus rijke vruchten kan gaan dragen. Hans Blankert Voorzitter Taskforce Kennisontwikkeling Bouw Kennisboom van de bouw in bloei! 5

6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Kennisboom van de bouw in bloei! 6 Samenvatting De kenniswereld van de bouw is volop in beweging. De impulsen die van velerlei zijden zijn gegeven aan de vernieuwing van de bouw, krijgen ook steeds meer doorwerking naar de werelden van onderwijs en onderzoek. En vice versa. En juist deze wisselwerking geeft dynamiek aan de kennisontwikkeling in de bouw. Vanuit de Regieraad Bouw en PSIBouw werd in 2008 de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw gestart. De taskforce opereert sindsdien onder de vleugels van de Regieraad Bouw. Doel van de taskforce is het stimuleren van de vernieuwing in de bouw door een efficiëntere en effectievere kennisontwikkeling. De stuurgroep Kennisinstituten Bouw (Commissie Andersson) presenteerde medio 2009 een bouwbrede kennisagenda, mede op basis van onderzoeken uitgevoerd door EIB en EIM. Deze kennisagenda moet in de ogen van de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw richtinggevend zijn voor de kennisontwikkeling in de bouw voor de komende jaren. De rode draad in de kennis- agenda is Duurzaamheid. Het realiseren van duurzaamheid in al haar schakeringen vereist toepassing van bestaande kennis, maar ook ontwikkeling van nieuwe kennis over producten en processen. Zowel de ontwikkeling van nieuwe kennis als de toepassing van bestaande kennis in de bouw, kennen vele belemmeringen. Een van de belangrijkste belemmeringen is het gebrek aan integraliteit. Ontwikkeling van kennis over duurzaamheid moet een multidisciplinair proces zijn. Realisatie van duurzaamheiddoelstellingen kan alleen vanuit een benadering van integrale Life Cycle Costs. En deze benadering vraagt integrale organisatie van het ontwerp-, uitvoerings- en beheersproces. De huidige versnippering van de bouw- en Installatiesector, zowel in het onderzoek, ontwerp als in de uitvoering, met de daarbij horende belangentegenstellingen vormt een belangrijke belemmering voor integraliteit. Toepassing van Bouw Informatie Modellen (BIM) kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Bouwend Nederland heeft samen met de departementen van V&W en VROM de nota

7 Voorzet voor de inrichting van een nieuwe kennisinfrastructuur voor de bouw (15 mei 2009) samengesteld. Deze nota koos als speerpunt om de verschillende activiteiten van de kennisinstituten, met name CROW en CURNET en mogelijk ook SBR, meer in samenhang te laten plaatsvinden. Hierbij wordt ingezet op het bereiken van meer synergie door het clusteren van de kennisinstituten. De werktitel is het Huis van de Bouw. Het Huis van de Bouw moet een kennismakelaar zijn die thema s op de maatschappelijke agenda vertaalt voor belanghebbende partijen, een innovatie-impuls levert en de verbinding vormt tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Het is niet noodzakelijk dat andere kennisinstellingen (TU s, TNO) fysiek aanhaken, maar hun kennis moet wel via het Huis van de Bouw ontsloten kunnen worden. De Regieraad schaart zich achter het idee om de kennisinstellingen te clusteren en adviseert om dit met een big bang te laten verlopen. De Regieraad Bouw verwijst daarbij naar het succesvolle voorbeeld van Deltares. Het bleek ook daar dat de oude cultuur makkelijker los wordt gelaten door alle mensen op een nieuwe locatie samen te laten werken. De Taskforce Kennisontwikkeling Bouw ondersteunt de voorstellen van de Regieraad tot clustering van de kennisinstituten. De bepleite krachtenbundeling zou nog een extra dimensie kunnen krijgen als ook ISSO (als kennisinstituut van de installatiesector) en STABU (als belangrijke speler in de B&U) betrokken zouden worden bij het zoeken naar meer samenhang en synergie. Het zou goed zijn als de strategie die het O&Ofonds Bouw en Infra gaat kiezen, afgestemd zou zijn op de keuzes die ook andere O&Ofondsen (zoals OTIB, OOM, A+O) voor het eigen deeldomein maken. Door gerichte programmasturing kan een bouwbrede kennisontwikkeling van de bouw, vraaggestuurd tot stand worden gebracht. De bouwsector kan niet gedijen zonder de vernieuwingsimpulsen die vraaggestuurd bouwonderzoek opleveren. Het 3TU Speerpunt Bouw heeft in april 2009 met zijn startplan een goede aanpak gepresenteerd voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling in de bouw voor de komende jaren. Door te focussen op maatschappelijke vraagstukken sluit dit startplan aan op de kennisagenda van de bouw, zoals gepresenteerd door de Commissie Andersson. De dialoog met de sector over de gewenste ontwikkeling van nieuwe kennis verdient prioriteit en kan vorm en inhoud krijgen op basis van het Startplan dat het 3TU Speerpunt Bouw heeft gepresenteerd. De resultaten van deze acties zullen ook bijdragen aan het referentiekader voor de sturing van middelen voor onderzoek naar de bouw vanuit NWO/STW en internationale onderzoekprogramma s zoals ECTP. Kennisboom van de bouw in bloei! 7

8 Kennisboom van de bouw in bloei! 8 Inzet van RAAK-middelen (RAAK MKB, RAAK Publiek, RAAK PRO en RAAK Internationaal) in projecten die uitstralen naar de bouw, geeft extra impulsen aan samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Hier liggen prima kansen om de verbindingen van het MKB-bouw met de universiteiten en de hbo-instellingen in regionale projecten te verstevigen. De Rijksoverheid, gepersonifieerd in de interdepartementale directie Kennis en Innovatie, moet een belangrijke bijdrage leveren door voorrang te geven aan het opstellen van een Maatschappelijke Innovatieagenda Bouw(MIA Bouw). Met de MIA Bouw wordt een kader gecreëerd waarbinnen de voor de bouw relevante kenniswerkers vanuit een bouwbrede en integrale visie gaan samenwerken aan de kennisontwikkeling. De Taskforce bepleit krachtig de totstandkoming van de MIA Bouw. Nu de bouwsector, het bouwonderzoek en het bouwonderwijs initiatieven in eigen kring hebben ontplooid, mag de Rijksoverheid niet achterblijven. Dat geldt zowel voor de agendering via de MIA Bouw, als ook voor de programmerende acties, zoals bij de allocatie van FES-middelen en de inrichting van Valorisatieagenda s. De bouwsector had grootse plannen met de FES-ronde 2009, zoals die begin dit jaar heeft gespeeld. Inmiddels is duidelijk dat de beoordeling van het voorstel door de Commissie van Wijzen, negatief is uitgevallen. Dit standpunt is door het Kabinet overgenomen. Wel is een bedrag van euro 25 miljoen gereserveerd voor een nieuw op te zetten (bouwgerelateerd) programma dat in 2010 van start zou kunnen gaan. De Taskforce benadrukt dat de vernieuwing van de bouw zeer gebaat is bij de vernieuwing en professionalisering van het opdrachtgeverschap naar de bouw. Ruimte creëren voor dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, vormt een belangrijke voorwaarde voor proces- en productinnovaties in de bouw. Het is nodig dat het bouwonderwijs een actieve rol neemt in de valorisatie van kennis naar de bouwsector. Universiteiten en hogescholen moeten zich vanuit het eigen domein (en gezamenlijk) bezinnen op hun rol in het valorisatieproces en naar buiten treden om daar samen met het bedrijfsleven de schouders onder te zetten. De initiatieven van KTB en Hoger Onderwijs Groep Bouwen&Ruimte om door middel van een strategische verkenning tot een vraaggestuurde agendering te komen, verdienen brede steun. De Valorisatieagenda van het Innovatieplatform verbindt onderzoek, onderwijs, maatschappelijke sectoren en bedrijfsleven in gezamenlijke acties om kennis naar de praktijk te laten doorstromen. De uitwerking van de Valorisatieagenda voor de Bouw is een voorwaarde om deze

9 kenniscirculatie ook echt op gang te brengen. De gedachten van de Taskforce over kennisclusters/praktijklabs sluiten prima aan op de ontmoeting- en marktplaatsen waar de Valorisatieagenda over spreekt. De Taskforce doet een beroep op bouwbedrijfsleven en opdrachtgevers om de kennisontwikkeling vanuit een bouwbrede visie ter hand te nemen. Daartoe is het van groot belang dat de kennisontwikkeling een prominente plaats gaat innemen op de agenda s van Cencobouw en het Opdrachtgeversforum. De discussie over de manier waarop het beste vervolg kan worden gegeven aan het werk van de Regieraad Bouw houdt de gemoederen van velen bezig. Hoe dan ook is duidelijk dat de Kennisontwikkeling van de Bouw hoog op de prioriteitenlijst voor de toekomst hoort te blijven staan. Er liggen legio kansen voor de bouw, die echter alleen geëffectueerd zullen worden als opdrachtgevers en opdrachtnemers de vernieuwing samen blijven aanjagen. De Regieraad Bouw, ondersteund door het werk van de Regionale Regieraden Bouw, is daarbij de afgelopen jaren een effectief vehikel gebleken. Kennisboom van de bouw in bloei! 9

10 Conclusies Om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is het noodzakelijk dat er een proactieve samenwerking in de kennisontwikkeling tot stand komt tussen de bouw, de overheid, het onderwijs en het onderzoek. Commissie Andersson (vanuit de bouw) en 3TU Speerpunt Bouw (vanuit onderzoek) geven gezamenlijk een stevige basis waarop overheid en onderwijs met hun strategie zouden moeten gaan aansluiten. Kennisboom van de bouw in bloei! De Bouwsector heeft geïnvesteerd in de Kennisagenda door inzet van de Commissie Andersson. In deze kennisagenda spelen de maatschappelijke vraagstukken: Mobiliteit en infra, Woningmarkt, Energie, Water en Leefbaarheid een centrale rol. De Commissie Andersson kiest verder voor drie hoofdthema s bouwprogrammering, bouwketen en bouwarbeidsmarkt met als rode draad Duurzaamheid. Duurzaamheid in de bouw wordt bereikt door integraliteit in aanpak en Life Cycle Costs-benadering. Aanbevelingen De Kennisontwikkeling en -toepassing in de Bouw dienen hoog op de agenda van Cencobouw en het Opdrachtgeversforum te worden geplaatst. Initiatieven die genomen worden om een vervolg te geven aan het werk van de Regieraad Bouw II zullen eveneens vanuit het perspectief van de kennisontwikkeling in de bouw moeten worden ingestoken. Kennistoepassing en het helpen wegnemen van belemmeringen voor praktijklabs verdienen hoge prioriteit. 10 De Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente hebben het voortouw genomen voor een Kennisagenda vanuit de onderzoekswereld. Het Startplan van het 3TU Speerpunt Bouw sluit door zijn benadering vanuit de maatschappelijke vraagstukken goed aan op de Kennisagenda van de Commissie Andersson. De overheid kan het beste zijn bijdrage aan de agendering leveren met een Maatschappelijke Innovatieagenda Bouw (MIA Bouw). De onderwijssector wordt opgeroepen zich te positioneren door invulling te geven aan de strategische agenda waartoe de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) de aanzet heeft gegeven. Hoger Onderwijs

11 Groep Bouwen&Ruimte en Kennis Transfer Bouw (KTB) pakken dit initiatief op. Op deze wijze wordt vanuit de bouw, de overheid, het onderwijs en het onderzoek samen gewerkt aan een integrale, bouwbrede kennisagenda die recht doet aan de rol en de belangen van de deeldomeinen. Aansluitend op deze bouwbrede Kennisagenda zijn programmerende acties noodzakelijk: - Vanuit de overheid vanuit de kaders die geboden worden door de Valorisatieagenda Bouw, de FES-ronde 2009, de besteding van RAAK-middelen en de inzet van NWO/STW. - Vanuit de bouwsector door bouwbrede afstemming over besteding van O&O-middelen. - Vanuit internationaal perspectief moet vanuit Nederland gezamenlijk actief worden ingespeeld op het European Construction Technology Platform (ECTP). Belangrijk in de kennisontwikkeling is de directe interactie tussen bouw, overheid, onderwijs en onderzoek. Dit leidt tot de aanbeveling om in programma s een centrale plek te geven aan action research en action learning in aansluiting en naar analogie van de praktijklabs. Het aantal praktijklabs zal in de komende jaren stelselmatig moeten groeien om de doorwerking van kennis naar de praktijk tot stand te brengen. De programmerende acties en daarbij behorende subsidies (FES, RAAK, etc.) zijn onontbeerlijk om de vele belemmeringen te slechten die initiatiefnemers van praktijklabs ondervinden. Effectiviteit en efficiency van de kennisontwikkeling zullen gebaat zijn bij het tot stand komen van Het huis van de bouw waarvoor Bouwend Nederland, VROM en V&W als belangrijke stakeholders, een lans hebben gebroken. De Taskforce doet, in navolging van de Regieraad Bouw, een dringend beroep op alle betrokken partijen om dit voorstel voortvarend (bij voorkeur big bang ) ter hand te nemen en daarbij alle belangrijke kennisinstituten uit de bouw- en installatiewereld te betrekken. Kennisboom van de bouw in bloei! 11

12 1 Inleiding Kennisboom van de bouw in bloei! 12 De kenniswereld van de bouw is volop in beweging. De impulsen die van velerlei zijden zijn gegeven aan de vernieuwing van de bouw, krijgen ook steeds meer doorwerking naar de werelden van onderwijs en onderzoek. En vice versa. En juist deze wisselwerking geeft dynamiek aan de kennisontwikkeling in de bouw. Vanuit de Regieraad Bouw en PSIBouw werd in 2008 de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw gestart. De taskforce opereert sindsdien onder de vleugels van de Regieraad Bouw. Doel van de taskforce is het stimuleren van de vernieuwing in de bouw door een efficiëntere en effectievere kennisontwikkeling. Door het stroomlijnen van de kennisontwikkeling en de daarbij behorende budgetten kan kennis effectiever ontwikkeld en verspreid worden. Als belangrijke taken voor de taskforce werden gezien: het opstellen van een strategische kennisagenda en het stimuleren en coördineren van de clustering van de kennisontwikkeling. Eerder hadden de Regieraad Bouw en PSIBouw opdracht gegeven aan AEF om de kennisontwikkeling in de bouw aan een kritische analyse te onderwerpen. De AEFpublicatie Kennis werkt door (juni 2008) stelt dat er ten aanzien van kennisontwikkeling veel op gang is gebracht. Een aantal grote en middelgrote ondernemingen geeft zelfstandig en met elan vorm en inhoud aan de vernieuwing. Het aantal vernieuwende bedrijven is echter nog te beperkt. Het belangrijkste element van de vernieuwingsopgave in de bouw is dat ondernemingen lerende organisaties moeten worden om de bouw systematisch te veranderen. Dat betekent dat kennis op de balans moet: bedrijven moeten meer gaan investeren in het opleidingsniveau van hun medewerkers. Cruciaal daarbij is dat er samenwerking tot stand komt tussen bedrijfsleven, onderzoekwereld en de onderwijswereld.

13 Het bouwonderwijs was overigens in een eerdere fase al onder de loep genomen. Dat gebeurde in de sleutelpublicatie Bouwen aan het vak, die december 2006 werd uitgebracht door de Regieraad Bouw en PSIBouw. Voortbouwend op deze ontwikkelingslijnen brengt de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw in de onderhavige publicatie verslag uit over zijn werkzaamheden en formuleert aanbevelingen hoe de kennisontwikkeling zich verder kan ontwikkelen als een van de belangrijke dragers van de vernieuwing in de bouw. Kennisboom van de bouw in bloei! 13

14 2 Stakeholders analyse Kennisboom van de bouw in bloei! 14 De taskforce heeft bij zijn aantreden een analyse gemaakt van de stakeholders die een rol spelen in de aansturing van het onderzoek en onderwijs van de bouw. Schema 1 visualiseert het speelveld. Opvallend daarbij is dat de inzet vanuit het bouwbedrijfsleven (bovenste helft van het schema) in hoofdzaak gestructureerd is langs de lijnen van de Bouw-CAO s, die worden afgesloten tussen brancheorganisaties van werkgevers en de betrokken vakbonden. Deze CAO s weerspiegelen de traditionele fragmentatie van de bouwkolom. Per CAO resulteert dit in fondsvorming op het gebied van Ontwikkeling & Onderzoek, kenniscentra en onderwijsfaciliteiten. Een zekere clustering is in de afgelopen jaren op gang gekomen, maar verloopt moeizaam en met kleine stapjes. De grote brancheorganisaties intensiveren geleidelijk aan hun periodiek overleg in Cencobouw. Dat is een belangwekkende ontwikkeling omdat daarmee het gezamenlijk optrekken van ketenpartners wordt bevorderd en er meer sturing ontstaat vanuit de overall-belangen van de bouwsector in zijn geheel. Aan de onderzijde van het schema zijn organisaties opgenomen die rollen vervullen vanuit de opdrachtgevers van de bouw, de Rijksoverheid en de kennisinstellingen. De opdrachtgeverswereld vanuit het publieke en semipublieke en het private domein heeft zijn stem gemobiliseerd in het Opdrachtgeversforum Bouw. Veel koepels van opdrachtgevers hebben een Vernieuwingsakkoord met de Regieraad Bouw ondertekend en sturen op vernieuwing naar de eigen achterban. Door het gezamenlijke optreden van opdrachtgevers in het forum, ontstaat gelijkrichting in acties en ontstaat focus en massa op de voor de bouw belangrijke vernieuwingsthema s. In het domein van de Rijksoverheid is de centrale rol herkenbaar van het Innovatieplatform en de daaronder opererende Interdepartementale directie Kennis en

15 Innovatie. Via de Sleutelgebieden (Innovatieplatform I) en de Maatschappelijke Innovatie Agenda s (Innovatieplatform II) wordt sturing gegeven aan de kennisontwikkeling in Nederland gericht op het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de BV Nederland. Veel van deze programma s hebben direct of indirect grote betekenis voor de toekomst van de bouwsector (water, klimaat, energie, mobiliteit, ruimte, etc.) Rechtsonder in het schema is onder Kennisinstellingen een opsomming gegeven van de organisaties die (voor de bouw) belangrijk zijn in de kenniswereld in het algemeen, de specifieke kennisinstituten van de bouw en de tijdelijke kennisprogramma s die bouwgerelateerd zijn. Ook zijn daarin de organisaties geduid die vanuit de onderwijswereld activiteiten ontplooien die de bouw direct aanbelangen. Geconstateerd kan worden dat de aldus gepresenteerde stakeholders tezamen de kennisinfrastructuur van de bouw belichamen. De kennisinfrastructuur weerspiegeld in hoge mate de diversiteit en versnipperdheid, die zo kenmerkend is voor de bouwsector. Toch kan worden geconstateerd dat er de afgelopen jaren veel in beweging is gekomen in de bouw. In verschillende onderdelen van het stakeholdersdomein spelen op dit moment belangwekkende vernieuwingsinitiatieven op het gebied van de kennisontwikkeling. In het vervolg van deze publicatie zal worden stilgestaan bij: de Stuurgroep Kennisinstituten Bouw (Commissie Andersson); het Maatschappelijk Innovatieprogramma Bouw (MIA Bouw); het 3TU Speerpunt Bouw; en de Strategische verkenning HBO Bouw en Ruimte. De vier genoemde initiatieven zijn met name gefocust op agendasetting van de kennisontwikkeling. Simultaan met de aldus opgetuigde agenda s worden programma s opgezet voor kennisontwikkeling en implementatie. Als zodanig kunnen worden genoemd. de FES-ronde 2009 Water, Klimaat, Ruimte, Mobiliteit en Bouw de Valorisatieagenda van het Innovatieplatform RAAK-PRO NWO/STW-programma s bouwgerelateerd ECTP (Europese (Kader)programma s). Kennisboom van de bouw in bloei! 15

16 Sturing kennis en onderwijs in de bouwsector Metalektro Metaalbewerking Technische installatie Bouw en Infra FME CMW Metaalunie NVKL Uneto-VNI Bouwend Nederland AFN VHP Metalektro, FNV, CNV, De Unie FNV, CNV, De Unie HZC, FNV, A+O OOM OTIB Cordares O&O B Kenteq Fundeon Kennisboom van de bouw in bloei! Opdrachtgeversforum in de bouw Vernieuwingspartners RRB opdrachtgevers VNG IPO UvW Rijksopdrachtgevers RGD RWS DLG EZ Rijksoverheid Innovatieplatform AWT FES/ICES-KIS Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie OCW VenW VROM... VWS Cenco Aedes DVD Maatschappelijke innovatieagenda s CBZ Zorg Onderwijs Energie Water Veiligheid 16 Neprom NVB Flowers & food High-Tech Materialen Chemie Water Creatieve industrie Pensioen/ sociale verzekeringen Sleutelgebieden ETP E(C)TP Erabuild Europa/mondiaal

17 Afbouw Hout en Meubel Toelevering en handel Zakelijke dienstv. NOA Fosag CBM NBvT VVNH NVTB HIBIN BNA ONRI CNV FNV, CNV, De Unie 2 Fondsen Savantis 8 Fondsen SH&M SFA Ecabo / Handel bouw Kennisinstellingen Kennisinstellingen algemeen Kennisinstellingen bouw Planbureau s Universiteiten 3TU Speerpunt CROW TTI s Hogescholen HOG B&R SBR KNAW Deltares KTB CUR Regieraden Wetsus Betonvereniging ISSO Ices-kis gebouwde omgeving Systeeminnovatie Ruimtegebruik Gebiedsontwikkeling Leven met Water Transitie duurzame mobiliteit Kennisboom van de bouw in bloei! STW GTI s IBR STABU PSIBouw NWO WUR/DLO COB EIB Klimaat voor Ruimte 17 SenterNovem TNO Ruimte voor Geoinformatie Syntens RWS-Instituten Expertise Centrum Ondergrond Stichting Innovatie Alliantie RIVM Habiforum

18 3 Om De kennisinfrastructuur bouw Kennisboom van de bouw in bloei! 18 een analyse te maken van de samenhang en de (gewenste) samenwerking tussen de verschillende initiatieven is de onderlinge positionering van de betrokken stakeholders van belang. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een gecomprimeerde versie van het uitgebreidere stakeholdersschema dat hiervoor in deze publicatie werd beschreven. De kennisinfrastructuur is opgebouwd uit vier deeldomeinen van stakeholders. Dat zijn de bouwsector, de overheid, de onderzoekswereld en de onderwijswereld. Schematisch kan dat als volgt in beeld worden gebracht. De bouwsector vormt samen met de overheid, het onderwijs en het onderzoek de backbone van de Kennisinfrastructuur Bouw. De kennisontwikkeling zal op een hoger plan kunnen worden gebracht, als de actoren in de onderscheiden deeldomeinen tot samenwerking komen. Vanuit elk van de deeldomeinen worden er momenteel acties ondernomen om de samenwerking op gang te brengen en van nieuwe impulsen te voorzien. Om de acties meer precies te kunnen karakteriseren qua bereik zijn de domeinen onderzoek en onderwijs in het schema verbijzonderd. Het onderwijs in drie niveaus; (V)MBO, HBO en Universitair. Onderzoek naar vier typen onderzoekinstelling; in belangrijke mate door de bouwsector gestuurde kennisinstellingen aangeduid met Copi s, HBO-kenniscentra, GTI s en Universitair onderzoek. Beseft moet uiteraard worden dat onderzoek en onderwijs voor een groot deel plaats vindt binnen de poorten van dezelfde kennisinstellingen. Toch lijkt een onderscheid in de onderhavige beschouwing niet overbodig, omdat binnen de kennisinstellingen de koppeling tussen de onderzoeksactiviteiten en de onderwijsactiviteiten lang niet altijd vanzelfsprekend is. De hiervoor opgesomde lopende acties worden in het vervolg van deze publicatie nader onder de loep genomen en geplaatst in het denkraam van het bovenomschreven schema. Belangrijk daarbij is een onderscheid naar acties die gericht zijn op

19 Bouwsector Opdrachtgevers Opdrachtnemers Onderwijs Overheid (V)MBO HBO Onderzoek COPI S HBO Universitair GTI S agendering en acties die gericht zijn op programmering en implementatie. Daarmee wordt zicht gekregen op samenhang van de acties. Het is goed te beseffen dat klassieke lineaire ontwikkelingsmodellen in de innovatietheorie en -praktijk weinig opgeld meer doen. Mede door de grote vlucht van het internet, kan kennis vrijelijk stromen tussen initiatiefnemers in de verschillende deeldomeinen en is er van een tijdsvolgorde tussen acties vaak geen sprake. De Commissie Andersson signaleert dat ideeën over kennisontwikkeling van met name bouwers (zie EIM-rapportage) nogal afwijken van de voorstellen die uit Universitair de kenniswereld en andere gremia voortkomen. Daar is blijkbaar (nog steeds) sprake van de klassiek gap tussen onderzoek en praktijk. Geopperd wordt dat dit wellicht verklaard kan worden uit een faseverschil / gelaagdheid in het denken over onderwerpen redenerend vanuit: maatschappelijke vraagstukken (water, energie, klimaat, gezondheid, mobiliteit, kwaliteit gebouwde omgeving, etc.); systemen (rolverdeling publiek-privaat, regelgeving, arbeidsmarkt, onderzoeksen onderwijsbestel, etc.); processen (aanbesteden, innovatie, ketenintegratie); Kennisboom van de bouw in bloei! 19

20 Kennisboom van de bouw in bloei! 20 bedrijven (marktonderzoek, acquisitie, rendement, benchmarking, personeelsbeleid, lerende organisatie); en projecten (organisatievormen, contractvormen, risicoverdeling, beter samen werken, ict-gebruik, etc.). Het is zeer belangrijk te constateren dat het hier niet per se hoeft te gaan om tegenstellingen in opvattingen. Alle fases/ lagen spelen waarschijnlijk voortdurend bij opdrachtgevers en bedrijven, alleen is niet iedereen er even intensief mee bezig. De sector in ieder van zijn geledingen (opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, adviseurs, bouwers, gespecialiseerde aannemers, installateurs, handel, toeleveranciers) bestaat uit koplopers, volgers, peloton en achterblijvers. Kunst is om de koplopers uit de relevante geledingen met elkaar te laten samenwerken aan gewenste vernieuwingen. Vervolgens kan kennis uitwaaieren naar grotere delen van de sector. Maar dat gebeurt niet van zelf. Daar ligt dan ook het grote belang van valorisatie. Valorisatie door samenwerking van overheid, onderzoekswereld, onderwijs en bedrijfsleven zoals beschreven in de Valorisatieagenda van het Innovatieplatform. M.a.w. hoe maak je kennis concreet beschikbaar en toepasbaar voor steeds meer opdrachtgevers en bedrijven in hun bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Stellingname in de nalatenschap van PSIBouw is dat action research en action learning de sleutel vormen voor het ontwikkelen van bruikbare kennis door koplopers en (te zijner tijd als er geen sprake (meer) is van beschermbare intellectuele eigendomsrechten) het verspreiden van deze kennis naar volgers en peloton. Natuurlijk moet kennis eerst ontwikkeld worden alvorens deze kennis kan worden doorgegeven naar de sector, maar cruciaal is dat ook in de kennisontwikkeling al een actieve rol is weggelegd voor koplopers onder opdrachtgevers en bedrijven. Dat is in de opvatting van PSIBouw dus geen taak die exclusief aan de kennisinstellingen toevalt. Want dan ontstaat de gap, die later zo lastig overbrugd kan worden. Extra complex wordt het als nog bedacht wordt dat ook iedere individuele opdrachtgever of opdrachtnemer in zijn organisatie te maken heeft met koplopers, volgers, peloton en achterblijvers. Naarmate organisaties groter zijn zal dit interne valorisatievraagstuk nadrukkelijker spelen. Ook binnen bedrijven is valorisatie van kennis naar het eigen personeelsbestand en de bedrijfsonderdelen dus voortdurend aan de orde (lerende organisatie). Uiteindelijk zullen investeringen in kennisontwikkeling moeten neerslaan in verbetering van systemen, producten en processen binnen de organisaties. Dat geldt zowel voor het personeel van opdrachtgevers als voor de bedrijven in de keten van de bouw.

21 Agenderende acties Algemeen In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op vier actuele initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van kennisagenda s van de Bouw. Het betreft: de Stuurgroep Kennisinstituten Bouw (Commissie Andersson); het Maatschappelijk Innovatieprogramma Bouw (MIA Bouw); het 3TU Speerpunt Bouw; en de Strategische verkenning HBO Bouw en Ruimte. 4.2 Stuurgroep Kennisinstituten Bouw (Commissie Andersson) Bouwend Nederland, CNV Hout en Bouw en FNV Bouw - de paritaire organisaties in de bouw en infra- hebben in 2006 het initiatief genomen voor de commissie Reigersman. Deze heeft in februari 2007 een advies uitgebracht over de verbetering van de kennisontwikkeling in de bouw. De Stuurgroep Kennisinstituten Bouw, onder leiding van Hans Andersson, werkt anno 2009 aan de implementatie van dit advies. Een van de pijlers in het werk van de Commissie Andersson is de kennisagenda voor de bouw. Die kennisagenda zal uiteindelijk leiden tot de keuze voor een beperkt aantal prioritaire thema s waar de paritaire Overheid Bouwsector Commissie Andersson Onderzoek Onderwijs Kennisboom van de bouw in bloei! 21

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Sleutelpublicatie. Bouwen aan het vak. Sleutelpublicatie. Bouwonderwijs

Sleutelpublicatie. Bouwen aan het vak. Sleutelpublicatie. Bouwonderwijs Sleutelpublicatie Bouwen aan het vak Sleutelpublicatie Bouwonderwijs Sleutelpublicatie Bouwonderwijs Bouwen aan het vak Regieraad Bouw & PSIBouw Voorwoord De vernieuwing in de bouw komt de laatste jaren

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise Plan Commissie De Boer Den Haag, 20 oktober 2009 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Leden commissie Drs.

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Utrecht, 6 november 2003 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problematiek 7 2.1 Steeds hogere maatschappelijke eisen 7 2.2 Scholen en de educatieve infrastructuur 7

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Investeren in Dynamiek

Investeren in Dynamiek Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 1 uitgave: maart 2006 Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 1 Inhoudsopgave 6 6 Investeren in dynamiek Samenvatting

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie