Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven"

Transcriptie

1 Wie is wie bij de Leuvense politie? 2015 Leuven

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers Cel Communicatie

3 Voorwoord van de korpschef Organisatiemodel van politie Leuven Wie is wie? Algemene directie Korpschef... Adjunct-korpschef... Beleidsadviseur... Cel Strategische analyse... Beleidssecretariaat... Cel Communicatie... Dienst Interne controle... Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats... Wijkdienst... Dienst Verkeer... Doelgroepenwerking... Doelgroepeninspecteurs... Cel Horeca... Afdeling Evenementenbeheer Afdeling Politiehulp Interventiedienst... Wachtleiding en Onthaal... Lokale onderzoeksdienst... Jeugd- en Sociale dienst... Afdeling Informatiebeheer Bureau Functioneel Beheer en Administratie... Lokaal informatiekruispunt... Afdeling HRM Afdeling Materiële middelen Dienst Financiën en Logistiek... Dienst Technologie... Politie Leuven - Met oog voor iedereen

4 Voorwoord van de korpschef

5 Beste lezer, Voor u ligt de zesde jaargang van het boekje Wie is wie bij de Leuvense politie?. Ook in deze editie willen we u wegwijs maken in de organisatie van de Leuvense politie. De lokale politie Leuven wil een transparante organisatie zijn. Dit houdt onder meer in dat niet alleen de eigen medewerkers maar ook heel wat externe partners vragende partij zijn om meer inzicht te hebben in het organisatiemodel en hierbij willen weten wie binnen de politieorganisatie welke verantwoordelijkheden heeft. Het boekje Wie is wie bij de Leuvense politie? wil hierop inspelen en wil een praktisch te hanteren gids zijn voor eenieder die met de diensten van de Leuvense politie te doen heeft. De gids geeft een korte omschrijving van de diensten, evenals de nodige praktische gegevens van de dienst en van de verantwoordelijken. De gids probeert zo correct en volledig mogelijk te zijn. Niettemin kunnen er veranderingen zijn in de loop van 2015 die dus niet opgenomen zullen zijn in deze uitgave. Daarom zal de Leuvense politie deze gids jaarlijks updaten. Wij hopen alvast dat de gids aan uw verwachtingen voldoet. Suggesties over hoe we het in de toekomst nog kunnen verbeteren, zijn natuurlijk welkom op het adres Veel lees- en zoekgenot. Jean-Paul Mouchaers hoofdcommissaris - korpschef

6

7 Organisatiemodel van politie Leuven

8 De beleidsnota Visie op een excellente politiezorg (EPZ) heeft de lokale politie Leuven in de voorbije jaren sterk geïnspireerd bij het uittekenen van een nieuw organogram en organisatiemodel. Transparantie, samenwerken, sturen op basis van informatie en procesgericht werken zijn enkele van de elementen die aan de basis liggen van de hertekening van het organisatiemodel. Dit organisatiemodel is meer dan een organisatiestructuur. In de meest brede betekenis hebben we het over de implementatie van de korpsvisie. De richting die voor het korps uitgezet wordt, missie en visie, bepaalt de inrichting van dit korps. Missie Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de lokale politie Leuven, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente basispolitiezorg. Visie De lokale politie Leuven wil één lokale politiedienst zijn met een positief imago, die vanuit haar korpsbrede werking en sterke betrokkenheid van alle medewerkers instaat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en anticipeert op de uitdagingen en dit met oog voor iedereen. Waarden Bij de uitvoering van onze opdrachten gedragen wij ons integer, stellen wij ons dienstbaar op en nemen wij onze verantwoordelijkheid; dit vanuit een sterke betrokkenheid wat zich onder andere uit in een grote actiebereidheid.

9

10

11 Wie is wie?

12 Algemene directie Korpschef lokale politie Leuven is, onder het gezag van de burgemeester, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonale veiligheidsplan, verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dat korps, hetgeen bepaald is in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Adjunct-korpschef zorgt voor de continuïteit in de invulling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de korpschef, vervangt de korpschef (o.m. bij zijn afwezigheid) en kan optreden in zijn naam, Deze functie is momenteel niet ingevuld. Beleidsadviseur volgt de uitvoering op van de strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan, heeft de verantwoordelijkheid over het Beleidssecretariaat, de Cel Communicatie en de Cel Strategische analyse. Cel Strategische analyse De Cel Strategische analyse maakt periodieke, criminografische overzichten en exploiteert en contextualiseert criminografische informatie.

13 Beleidssecretariaat is verantwoordelijk voor het onthaal, de dossiers, de agenda en de mailbox van de korpschef, is verantwoordelijk voor het administratief beheer van inkomende en uitgaande poststukken, is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van andere diensten waar nodig. Cel Communicatie bouwt de website van de lokale politie Leuven uit als actief communicatiekanaal voor informatieverstrekking (i.c. aspecten van webmastering en content management in samenspraak met de verschillende diensten van het korps; wisselwerking met website stad Leuven; ), informeert de bevolking in het algemeen en doelgroepen in het bijzonder via mediakanalen (persartikels in regionale media en in lokale informatiedragers), sociale media (Twitter en Facebook) en via eigen publicaties en informatiedragers (flyers, brochures, ), bouwt en onderhoudt een communicatiesysteem voor interne informatieverstrekking (o.m. op basis van webbased intranet), informeert het personeel via een maandelijkse nieuwsbrief. De perswoordvoerder bouwt en onderhoudt relaties met regionale/nationale pers en media (o.m. actieve en passieve informatieverstrekking betreffende bestuurlijke en gerechtelijke aspecten van politiewerking). Marc Vranckx commissaris

14 Dienst Interne controle behandelt de klachten en felicitaties met betrekking tot de werking en de dienstuitvoering van het eigen politiekorps, houdt toezicht op het gebruik van geweld door politieambtenaren van het eigen politiekorps, op verkeersinbreuken begaan met dienstvoertuigen, op opsluitingen e.a., werkt samen met het Vast Comité P, de Algemene Inspectie van de Geïntegreerde politie, de ombudsdienst van de stad Leuven en, in voorkomend geval, met toezichtsdiensten van andere politiekorpsen, in het raam van klachtenmanagement, voert voorafgaande onderzoeken en volgt de tuchtonderzoeken en tuchtdossiers op in het raam van de tuchtwetgeving, analyseert bedrijfsprocessen of procedures in het raam van risicobeheersing, analyseert trends uit het klachtenmanagement, analyseert toezichtsopdrachten, adviseert de korpsleiding in verband met dilemma s rond de taakinvulling. ondersteunt de medewerkers van de lokale politie met betrekking tot concrete juridische vraagstukken in het algemeen en in het raam van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven in het bijzonder, ondersteunt en begeleidt de politionele bijdrage inzake de voorbereiding en dossieropbouw met het oog op bestuurlijke maatregelen.

15 Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking De Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking bestaat uit: Wijkdienst Dienst Verkeer Doelgroepenwerking Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats

16 Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats haalt foutief gestalde (brom)fietsen (bv. bij evenementen) of achtergelaten, gestolen en teruggevonden (brom)fietsen op en stalt ze, neemt deel aan fietsgraveeracties, beheert, registreert en volgt opgelegde bromfietsen voor opgedreven snelheid op (inclusief hercontrole), beheert inbeslaggenomen en achtergelaten motorvoertuigen op het grondgebied van het arrondissement Leuven, verzorgt de overdracht van overgedragen voertuigen aan de Administratie der Domeinen en Penale Boeten alsook de voorbereiding voor de verkoop van deze voertuigen door Finshop Brussel, zorgt voor de administratieve opvolging COIV voor voertuigen die in beslag werden genomen wegens niet-verzekering en andere gerechtelijke feiten. Wijkdienst verzorgt de gebiedsgebonden werking door een gerichte aanwezigheid in wijken en buurten, neemt deel aan buurtvergaderingen die betrekking hebben op de veiligheid van de bevolking en de leefbaarheid van de buurt, levert een bijdrage aan de uitvoering van lokale opdrachten openbare orde en aan opdrachten van bovenlokale en federale aard, voert hercontactnames uit bij slachtoffers van bepaalde misdrijven, voert bevolkingsonderzoeken uit met het oog op inschrijving, neemt deel aan de onthaalpermanentie in de wijkantennes, levert een bijdrage aan specifieke acties ter uitvoering van de strategische doelstellingen in het ZVP, levert een bijdrage aan de slachtofferbejegening, de verkeershandhaving en de plantonfunctie in de wijkcommissariaten.

17 Dienst Verkeer ondersteunt de beleidsvorming inzake verkeersveiligheid, en draagt bij (o.m. bij monde van de mobiliteitsdeskundige) tot de vormgeving en uitvoering van een stedelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid, volgt de verkeerssituatie en de verkeersstatistieken voor de stad Leuven op en formuleert adviezen voor het verkeersdomein en voor alle aangelegenheden in de stad (grote werken, evenementen en manifestaties, ), verhoogt de subjectieve en objectieve pakkans door, samen met de andere operationele diensten binnen de lokale politie Leuven, thematisch te werken in die thema s die verkeersonveiligheid veroorzaken, stelt politieverordeningen op in het verkeersdomein, beheert het verkeerspark, houdt toezicht op de verkeersstromen op de grote assen, de voornaamste lussen in het centrum, evenals op de vergunningen inzake verkeer en de bouwwerven. Doelgroepenwerking De Doelgroepenwerking bestaat uit de doelgroepeninspecteurs en de Cel Horeca. Doelgroepeninspecteurs De doelgroepeninspecteurs verzorgen een doelgroepgerichte werking door te fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt voor en vertrouwenspersoon van welbepaalde doelgroepen (ziekenhuizen, horeca, senioren en studenten). Cel Horeca staat in voor toezicht, controle, opvolging en verslaggeving van horecagebonden materies, zorgt, in samenwerking met diensten van de stad Leuven en externe partners (horeca Leuven, inspectiediensten), voor de sensibilisering in het raam van horecagerelateerde aspecten, behartigt de geluidsproblematiek in het algemeen (opvolging dossiers geluidshinder, preventieve geluidsmetingen, verbalisering bij geluidsoverlast, begrenzing geluidsinstallaties fakbars, opvolging geluidsproblematiek bij grote evenementen, ), houdt toezicht op nacht- en belwinkels (controleacties met sociale inspectiediensten, toezicht op sluitingsuren, ) en op inzet van portiers in horeca (controle portiers, moraliteitsonderzoek bij kandidaat-portiers, bijzondere portiersvergunning, ).

18 Afdeling Evenementenbeheer fungeert als centraal aanspreek- en coördinatiepunt voor interne en externe partners (andere politiediensten, lokale en bovenlokale overheden, andere disciplines zoals brandweer en medische discipline, organisatoren, ) bij de organisatie van lokale evenementen en gebeurtenissen (cultureel, sportief, sociaal) en bij het beheer van crisismomenten die bestuurlijke en/of politionele maatregelen vragen, houdt een evenementen- en gebeurtenissenkalender bij, fungeert als dossierbeheerder voetbal OHL (o.m. opmaak protocols, aanspreekpunt voor federale instanties (voetbalcel Binnenlandse Zaken, cel IVV van federale politie), dossierbeheer supportersverenigingen, organisatie van de spotting, ) en als dossierbeheerder basket BGL, fungeert als externe gesprekspartner in het raam van crisisbeheer (politionele gesprekspartner in de stedelijke veiligheidscel, opmaak en implementatie van het Politioneel Interventie Plan (PIP) en de uitwerking van specifieke draaiboeken, bijdrage aan de uitwerking van bijzondere nooden interventieplannen (BNIP) in samenspraak met andere disciplines, bijdrage aan de organisatie van rampenoefeningen), is verantwoordelijk voor de korpsplanning.

19 Afdeling Politiehulp De Afdeling Politiehulp bestaat uit: Interventiedienst Wachtleiding en Onthaal Lokale onderzoeksdienst Jeugd- en Sociale dienst

20 Interventiedienst verzekert op permanente basis de afhandeling van de oproepen (dringende en niet-dringende interventies), verzekert een permanente aanwezigheid op het ganse grondgebied van de lokale politie Leuven onder de vorm van algemene toezichtspatrouilles, verzekert gerichte patrouilles in het raam van de politionele beleidskeuzes en operationele noodwendigheden, levert een bijdrage aan de uitvoering van lokale opdrachten openbare orde, zowel beteugelend (bv. betogingen, stakingsacties, ) als niet-beteugelend (evenementen van culturele en sportieve aard), levert een bijdrage aan de uitvoering van bovenlokale en federale opdrachten van openbare orde in het raam van de omzendbrief MF02 en aan de uitvoering van de taken gerechtshof en het overbrengen van aangehouden personen in het raam van de omzendbrief MF01, levert een bijdrage aan de slachtofferbejegening, de verkeershandhaving en de plantonfunctie in het politiehuis, levert een bijdrage aan onderzoeksverrichtingen zoals uitvoeren van kantschriften en verhoren in het raam van lopende onderzoeken, levert een bijdrage aan specifieke acties ter uitvoering van de strategische doelstellingen in het ZVP.

21 Wachtleiding en Onthaal De Wachtleiding : verzorgt het centraal telefonisch onthaal van (dringende) oproepen, zorgt voor de registratie, opvolging en afhandeling van (dringende) interventies binnen de lokale politie Leuven, ondersteunt en stuurt de interventieploegen aan op afstand, ondersteunt andere personeelsleden, teams, op afstand, staat in verbinding met CIDA Vlaams-Brabant voor zone overschrijdende opdrachten. Het Onthaal : organiseert in het politiehuis Philipssite op weekdagen tussen 8 en 18 uur en op zaterdag tussen 9 en 18 uur een onthaalfunctie. In het wijkcommissariaat Leuven-centrum verzorgen ze een onthaalfunctie op weekdagen van 9 tot 19 uur en op zaterdagen van 10 tot 18 uur. Buiten deze uren wordt het onthaal in het politiehuis georganiseerd door de Interventiedienst. Lokale onderzoeksdienst voert informatieonderzoeken en gerechtelijke vooronderzoeken uit die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen en fenomenen, die zich voordoen op het grondgebied van Leuven, en die door hun complexiteit en/of beschikbaarheid van de initiële vaststellers, tijdens hun reguliere dienstopdracht, overstijgen. Dit voor zover de goede uitvoering van andere opdrachten door de lokale politie in haar geheel hierdoor eerder wordt gefaciliteerd en niet in het gedrang wordt gebracht, voert schriftelijke opdrachten uit van parket en onderzoeksrechters, neemt deel aan korpsbrede taken/activiteiten en neemt verantwoordelijkheden op die buiten de grenzen van de opsporingsopdrachten liggen, voert telefonieonderzoeken en polygrafietesten uit, doet het audiovisueel verhoor van minderjarigen en van volwassenen, organiseert de achterreserve recherche, neemt, via de cel bestuurlijke info, alle nuttige initiatieven voor het inzamelen van info die de organisatie moet toelaten om enerzijds haar inlichtingsopdracht ten opzichte van de bestuurlijke overheden die instaan voor de openbare orde te kunnen uitvoeren, en om anderzijds haar opdrachten van bestuurlijke politie, voornamelijk verbonden aan het beheer van de gebeurtenissen, tot een goed einde te kunnen brengen. Ze verzekert hiertoe de dagdagelijkse infostroom inzake bestuurlijke politie (o.m. met betrekking tot risicogebeurtenissen, groeperingen en personen wiens activiteiten een potentieel risico vormen voor de openbare orde, of fenomenen zoals fundamentalisme - radicalisme - extremisme terrorisme).

22 Jeugd- en Sociale dienst screent de politionele tussenkomsten die zich situeren in het raam van de jeugdzorg en/of het in het raam van een psychosociale of maatschappelijke problematiek. Deze screening vormt de basis voor beperkte (context) onderzoeken en/of hercontactnames met het oog op een signalering aan de gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden en/of een correcte doorverwijzing van de betrokken actoren, organiseert controleacties ten aanzien van jongeren met het oog op een vroegdetectie van problematische situaties en met het oog op hetzij een ontradend effect voor de jongere, hetzij een signaal naar het ruimere systeem waartoe de jongere behoort (gezin, school, instelling, ), volgt de verdwijningen op en neemt tijdens de reguliere diensten onderzoeken over voor zover de continuïteit van het onderzoek dit vereist, treedt op als aanspreekpunt van de lokale politie Leuven voor de externe partners binnen het raam van de jeugdzorg, de hulpverlening, de scholengemeenschappen en de geestelijke gezondheidszorg, levert gespecialiseerde medewerkers inzake slachtofferbejegening en organiseert, coördineert en begeleidt de achterreserve slachtofferbejegening, organiseert een interne opvang voor de medewerkers van de lokale politie Leuven naar aanleiding van politionele tussenkomsten, is verantwoordelijk voor de politiële schadebemiddeling.

23 Afdeling Informatiebeheer De Afdeling Informatiebeheer bestaat uit: Bureau Functioneel Beheer en Administratie Lokaal informatiekruispunt

24 Bureau Functioneel Beheer en Administratie is het aanspreekpunt voor externen i.v.m. de administratie van kantschriften en PV s en voor activiteiten die daarmee verband houden (overleg regiomagistraat, politieparket, GAS-ambtenaar, dienst burgerzaken, debiteurenbeheer, leasingmaatschappijen,...), verzorgt een helpdeskfunctie voor de medewerkers m.b.t. (het opstellen van) PV s en voor de (gerechtelijke) informatiestroom (ANG), verzorgt het beheer van de gerechtelijke informatie en staat borg voor een snelle, volledige en juiste gegevensoverdracht naar de ANG, staat in voor het ambtshalve politioneel onderzoek (APO), verzorgt de volledige administratieve verwerking van de overtredingen vastgesteld d.m.v. flitspalen (snelheid en rood licht) en door de anonieme flitsvoertuigen, evenals van de overige overtredingen vastgesteld d.m.v. handcomputers, coördineert de uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke kantschriften (in- en uitschrijven, toewijzen, archiveren, verzenden), verzorgt de administratieve taken toegekend aan de lokale politie in het raam van de wapenwetgeving, verzorgt de interne bodedienst met het parket. Lokaal informatiekruispunt coördineert het verzamelen, verspreiden en interpreteren van operationele informatie op zonaal niveau ter ondersteuning van het nemen van gefundeerde keuzes in de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Het vormt op die manier een centraal aanspreekpunt van operationele informatie voor alle diensten, zowel intern als extern, fungeert als draaischijf van operationele informatie waar dagelijks een overzicht wordt gegenereerd van de binnenkomende informatie om deze vervolgens verder te exploiteren en ervoor te zorgen dat deze verdeeld wordt naar de juiste personen, opdat de aangeleverde informatie een hulpmiddel vormt voor de dagelijkse aansturing van de politiewerking.

25 Afdeling HRM adviseert de korpsleiding inzake het personeelsbeleid in al haar facetten, rekening houdende met het statuut van de personeelsleden, coördineert en beheert uiteenlopende aspecten in het raam van het personeelsstatuut (personeelsadministratie, opleiding en vorming, rekrutering, mobiliteit, evaluatie, ), coördineert de werking van de vzw Sociale dienst lokale politie Leuven, is het contactpunt voor externe partners inzake personeelsaangelegenheden en welzijn op het werk (syndicaten,arbeidsgeneesheer, politiescholen,diensten van de federale politie, ), vult de verantwoordelijkheden in van de preventieadviseur.

26 Afdeling Materiële middelen De Afdeling Materiële middelen bestaat uit de Dienst Financiën en Logistiek en de Dienst Technologie.

27 Dienst Financiën en Logistiek verzekert de maximale beschikbaarheid en inzetbaarheid van het voor de korpswerking noodzakelijke materieel en van de korps- en individuele uitrusting, waakt, in samenwerking met de Logistieke Cel, over de correcte en efficiënte ingebruikname en aanwending van het materieel en de uitrusting, volgt de uitvoering van de diverse onderhoudscontracten op, vervult een coördinerende rol binnen het politiekorps, in samenspraak met bevoegde lokale (stadsdiensten, AGSL, stadsontvanger) en/of bovenlokale (federale politie, Regie der Gebouwen) partners, wat het beheer van de politiegebouwen betreft. Dienst Technologie biedt ondersteuning voor het beheer en het gebruik van alle ICT- en technologiegebonden processen binnen de PZ Leuven, beheert de verschillende netwerken (HILDE-politienetwerk, politionele site van het stadsnetwerk, camera-surveillancenetwerk) en de politionele en administratieve servers, beheert de politionele site van het GIS/GALILEO-cartografienetwerk.

28

29 Politie Leuven Met oog voor iedereen

30 Wij zijn een beschikbare, toegankelijke en bereikbare politiedienst. Elke burger kan 24uur/24 bij politie Leuven terecht voor aangiftes, klachten of vragen. Dit kan via persoonlijk contact, op een van de onthaalpunten, telefonisch of via digitale weg (website, , Facebook en Twitter). Op vind je onze contactgegevens, openingsuren en informatie over wie je wijkinspecteur is en hoe je hem/haar kan bereiken. Onze website is toegankelijk via mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, wegenwerken en verkeerscontroles volg ons dan op Twitter of Facebook.

31 Politie Leuven - Met oog voor iedereen

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1 INHOUDSTAFEL BEHEER VAN DE GEBEURTENISSEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN OP DE SITE VAN DE ONDERNEMING MEISTER BENELUX IN SPRIMONT ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie