Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven"

Transcriptie

1 Wie is wie bij de Leuvense politie? 2015 Leuven

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers Cel Communicatie

3 Voorwoord van de korpschef Organisatiemodel van politie Leuven Wie is wie? Algemene directie Korpschef... Adjunct-korpschef... Beleidsadviseur... Cel Strategische analyse... Beleidssecretariaat... Cel Communicatie... Dienst Interne controle... Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats... Wijkdienst... Dienst Verkeer... Doelgroepenwerking... Doelgroepeninspecteurs... Cel Horeca... Afdeling Evenementenbeheer Afdeling Politiehulp Interventiedienst... Wachtleiding en Onthaal... Lokale onderzoeksdienst... Jeugd- en Sociale dienst... Afdeling Informatiebeheer Bureau Functioneel Beheer en Administratie... Lokaal informatiekruispunt... Afdeling HRM Afdeling Materiële middelen Dienst Financiën en Logistiek... Dienst Technologie... Politie Leuven - Met oog voor iedereen

4 Voorwoord van de korpschef

5 Beste lezer, Voor u ligt de zesde jaargang van het boekje Wie is wie bij de Leuvense politie?. Ook in deze editie willen we u wegwijs maken in de organisatie van de Leuvense politie. De lokale politie Leuven wil een transparante organisatie zijn. Dit houdt onder meer in dat niet alleen de eigen medewerkers maar ook heel wat externe partners vragende partij zijn om meer inzicht te hebben in het organisatiemodel en hierbij willen weten wie binnen de politieorganisatie welke verantwoordelijkheden heeft. Het boekje Wie is wie bij de Leuvense politie? wil hierop inspelen en wil een praktisch te hanteren gids zijn voor eenieder die met de diensten van de Leuvense politie te doen heeft. De gids geeft een korte omschrijving van de diensten, evenals de nodige praktische gegevens van de dienst en van de verantwoordelijken. De gids probeert zo correct en volledig mogelijk te zijn. Niettemin kunnen er veranderingen zijn in de loop van 2015 die dus niet opgenomen zullen zijn in deze uitgave. Daarom zal de Leuvense politie deze gids jaarlijks updaten. Wij hopen alvast dat de gids aan uw verwachtingen voldoet. Suggesties over hoe we het in de toekomst nog kunnen verbeteren, zijn natuurlijk welkom op het adres Veel lees- en zoekgenot. Jean-Paul Mouchaers hoofdcommissaris - korpschef

6

7 Organisatiemodel van politie Leuven

8 De beleidsnota Visie op een excellente politiezorg (EPZ) heeft de lokale politie Leuven in de voorbije jaren sterk geïnspireerd bij het uittekenen van een nieuw organogram en organisatiemodel. Transparantie, samenwerken, sturen op basis van informatie en procesgericht werken zijn enkele van de elementen die aan de basis liggen van de hertekening van het organisatiemodel. Dit organisatiemodel is meer dan een organisatiestructuur. In de meest brede betekenis hebben we het over de implementatie van de korpsvisie. De richting die voor het korps uitgezet wordt, missie en visie, bepaalt de inrichting van dit korps. Missie Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de lokale politie Leuven, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente basispolitiezorg. Visie De lokale politie Leuven wil één lokale politiedienst zijn met een positief imago, die vanuit haar korpsbrede werking en sterke betrokkenheid van alle medewerkers instaat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en anticipeert op de uitdagingen en dit met oog voor iedereen. Waarden Bij de uitvoering van onze opdrachten gedragen wij ons integer, stellen wij ons dienstbaar op en nemen wij onze verantwoordelijkheid; dit vanuit een sterke betrokkenheid wat zich onder andere uit in een grote actiebereidheid.

9

10

11 Wie is wie?

12 Algemene directie Korpschef lokale politie Leuven is, onder het gezag van de burgemeester, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonale veiligheidsplan, verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dat korps, hetgeen bepaald is in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Adjunct-korpschef zorgt voor de continuïteit in de invulling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de korpschef, vervangt de korpschef (o.m. bij zijn afwezigheid) en kan optreden in zijn naam, Deze functie is momenteel niet ingevuld. Beleidsadviseur volgt de uitvoering op van de strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan, heeft de verantwoordelijkheid over het Beleidssecretariaat, de Cel Communicatie en de Cel Strategische analyse. Cel Strategische analyse De Cel Strategische analyse maakt periodieke, criminografische overzichten en exploiteert en contextualiseert criminografische informatie.

13 Beleidssecretariaat is verantwoordelijk voor het onthaal, de dossiers, de agenda en de mailbox van de korpschef, is verantwoordelijk voor het administratief beheer van inkomende en uitgaande poststukken, is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van andere diensten waar nodig. Cel Communicatie bouwt de website van de lokale politie Leuven uit als actief communicatiekanaal voor informatieverstrekking (i.c. aspecten van webmastering en content management in samenspraak met de verschillende diensten van het korps; wisselwerking met website stad Leuven; ), informeert de bevolking in het algemeen en doelgroepen in het bijzonder via mediakanalen (persartikels in regionale media en in lokale informatiedragers), sociale media (Twitter en Facebook) en via eigen publicaties en informatiedragers (flyers, brochures, ), bouwt en onderhoudt een communicatiesysteem voor interne informatieverstrekking (o.m. op basis van webbased intranet), informeert het personeel via een maandelijkse nieuwsbrief. De perswoordvoerder bouwt en onderhoudt relaties met regionale/nationale pers en media (o.m. actieve en passieve informatieverstrekking betreffende bestuurlijke en gerechtelijke aspecten van politiewerking). Marc Vranckx commissaris

14 Dienst Interne controle behandelt de klachten en felicitaties met betrekking tot de werking en de dienstuitvoering van het eigen politiekorps, houdt toezicht op het gebruik van geweld door politieambtenaren van het eigen politiekorps, op verkeersinbreuken begaan met dienstvoertuigen, op opsluitingen e.a., werkt samen met het Vast Comité P, de Algemene Inspectie van de Geïntegreerde politie, de ombudsdienst van de stad Leuven en, in voorkomend geval, met toezichtsdiensten van andere politiekorpsen, in het raam van klachtenmanagement, voert voorafgaande onderzoeken en volgt de tuchtonderzoeken en tuchtdossiers op in het raam van de tuchtwetgeving, analyseert bedrijfsprocessen of procedures in het raam van risicobeheersing, analyseert trends uit het klachtenmanagement, analyseert toezichtsopdrachten, adviseert de korpsleiding in verband met dilemma s rond de taakinvulling. ondersteunt de medewerkers van de lokale politie met betrekking tot concrete juridische vraagstukken in het algemeen en in het raam van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven in het bijzonder, ondersteunt en begeleidt de politionele bijdrage inzake de voorbereiding en dossieropbouw met het oog op bestuurlijke maatregelen.

15 Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking De Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking bestaat uit: Wijkdienst Dienst Verkeer Doelgroepenwerking Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats

16 Fietsendienst en Arrondissementele stallingsplaats haalt foutief gestalde (brom)fietsen (bv. bij evenementen) of achtergelaten, gestolen en teruggevonden (brom)fietsen op en stalt ze, neemt deel aan fietsgraveeracties, beheert, registreert en volgt opgelegde bromfietsen voor opgedreven snelheid op (inclusief hercontrole), beheert inbeslaggenomen en achtergelaten motorvoertuigen op het grondgebied van het arrondissement Leuven, verzorgt de overdracht van overgedragen voertuigen aan de Administratie der Domeinen en Penale Boeten alsook de voorbereiding voor de verkoop van deze voertuigen door Finshop Brussel, zorgt voor de administratieve opvolging COIV voor voertuigen die in beslag werden genomen wegens niet-verzekering en andere gerechtelijke feiten. Wijkdienst verzorgt de gebiedsgebonden werking door een gerichte aanwezigheid in wijken en buurten, neemt deel aan buurtvergaderingen die betrekking hebben op de veiligheid van de bevolking en de leefbaarheid van de buurt, levert een bijdrage aan de uitvoering van lokale opdrachten openbare orde en aan opdrachten van bovenlokale en federale aard, voert hercontactnames uit bij slachtoffers van bepaalde misdrijven, voert bevolkingsonderzoeken uit met het oog op inschrijving, neemt deel aan de onthaalpermanentie in de wijkantennes, levert een bijdrage aan specifieke acties ter uitvoering van de strategische doelstellingen in het ZVP, levert een bijdrage aan de slachtofferbejegening, de verkeershandhaving en de plantonfunctie in de wijkcommissariaten.

17 Dienst Verkeer ondersteunt de beleidsvorming inzake verkeersveiligheid, en draagt bij (o.m. bij monde van de mobiliteitsdeskundige) tot de vormgeving en uitvoering van een stedelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid, volgt de verkeerssituatie en de verkeersstatistieken voor de stad Leuven op en formuleert adviezen voor het verkeersdomein en voor alle aangelegenheden in de stad (grote werken, evenementen en manifestaties, ), verhoogt de subjectieve en objectieve pakkans door, samen met de andere operationele diensten binnen de lokale politie Leuven, thematisch te werken in die thema s die verkeersonveiligheid veroorzaken, stelt politieverordeningen op in het verkeersdomein, beheert het verkeerspark, houdt toezicht op de verkeersstromen op de grote assen, de voornaamste lussen in het centrum, evenals op de vergunningen inzake verkeer en de bouwwerven. Doelgroepenwerking De Doelgroepenwerking bestaat uit de doelgroepeninspecteurs en de Cel Horeca. Doelgroepeninspecteurs De doelgroepeninspecteurs verzorgen een doelgroepgerichte werking door te fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt voor en vertrouwenspersoon van welbepaalde doelgroepen (ziekenhuizen, horeca, senioren en studenten). Cel Horeca staat in voor toezicht, controle, opvolging en verslaggeving van horecagebonden materies, zorgt, in samenwerking met diensten van de stad Leuven en externe partners (horeca Leuven, inspectiediensten), voor de sensibilisering in het raam van horecagerelateerde aspecten, behartigt de geluidsproblematiek in het algemeen (opvolging dossiers geluidshinder, preventieve geluidsmetingen, verbalisering bij geluidsoverlast, begrenzing geluidsinstallaties fakbars, opvolging geluidsproblematiek bij grote evenementen, ), houdt toezicht op nacht- en belwinkels (controleacties met sociale inspectiediensten, toezicht op sluitingsuren, ) en op inzet van portiers in horeca (controle portiers, moraliteitsonderzoek bij kandidaat-portiers, bijzondere portiersvergunning, ).

18 Afdeling Evenementenbeheer fungeert als centraal aanspreek- en coördinatiepunt voor interne en externe partners (andere politiediensten, lokale en bovenlokale overheden, andere disciplines zoals brandweer en medische discipline, organisatoren, ) bij de organisatie van lokale evenementen en gebeurtenissen (cultureel, sportief, sociaal) en bij het beheer van crisismomenten die bestuurlijke en/of politionele maatregelen vragen, houdt een evenementen- en gebeurtenissenkalender bij, fungeert als dossierbeheerder voetbal OHL (o.m. opmaak protocols, aanspreekpunt voor federale instanties (voetbalcel Binnenlandse Zaken, cel IVV van federale politie), dossierbeheer supportersverenigingen, organisatie van de spotting, ) en als dossierbeheerder basket BGL, fungeert als externe gesprekspartner in het raam van crisisbeheer (politionele gesprekspartner in de stedelijke veiligheidscel, opmaak en implementatie van het Politioneel Interventie Plan (PIP) en de uitwerking van specifieke draaiboeken, bijdrage aan de uitwerking van bijzondere nooden interventieplannen (BNIP) in samenspraak met andere disciplines, bijdrage aan de organisatie van rampenoefeningen), is verantwoordelijk voor de korpsplanning.

19 Afdeling Politiehulp De Afdeling Politiehulp bestaat uit: Interventiedienst Wachtleiding en Onthaal Lokale onderzoeksdienst Jeugd- en Sociale dienst

20 Interventiedienst verzekert op permanente basis de afhandeling van de oproepen (dringende en niet-dringende interventies), verzekert een permanente aanwezigheid op het ganse grondgebied van de lokale politie Leuven onder de vorm van algemene toezichtspatrouilles, verzekert gerichte patrouilles in het raam van de politionele beleidskeuzes en operationele noodwendigheden, levert een bijdrage aan de uitvoering van lokale opdrachten openbare orde, zowel beteugelend (bv. betogingen, stakingsacties, ) als niet-beteugelend (evenementen van culturele en sportieve aard), levert een bijdrage aan de uitvoering van bovenlokale en federale opdrachten van openbare orde in het raam van de omzendbrief MF02 en aan de uitvoering van de taken gerechtshof en het overbrengen van aangehouden personen in het raam van de omzendbrief MF01, levert een bijdrage aan de slachtofferbejegening, de verkeershandhaving en de plantonfunctie in het politiehuis, levert een bijdrage aan onderzoeksverrichtingen zoals uitvoeren van kantschriften en verhoren in het raam van lopende onderzoeken, levert een bijdrage aan specifieke acties ter uitvoering van de strategische doelstellingen in het ZVP.

21 Wachtleiding en Onthaal De Wachtleiding : verzorgt het centraal telefonisch onthaal van (dringende) oproepen, zorgt voor de registratie, opvolging en afhandeling van (dringende) interventies binnen de lokale politie Leuven, ondersteunt en stuurt de interventieploegen aan op afstand, ondersteunt andere personeelsleden, teams, op afstand, staat in verbinding met CIDA Vlaams-Brabant voor zone overschrijdende opdrachten. Het Onthaal : organiseert in het politiehuis Philipssite op weekdagen tussen 8 en 18 uur en op zaterdag tussen 9 en 18 uur een onthaalfunctie. In het wijkcommissariaat Leuven-centrum verzorgen ze een onthaalfunctie op weekdagen van 9 tot 19 uur en op zaterdagen van 10 tot 18 uur. Buiten deze uren wordt het onthaal in het politiehuis georganiseerd door de Interventiedienst. Lokale onderzoeksdienst voert informatieonderzoeken en gerechtelijke vooronderzoeken uit die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen en fenomenen, die zich voordoen op het grondgebied van Leuven, en die door hun complexiteit en/of beschikbaarheid van de initiële vaststellers, tijdens hun reguliere dienstopdracht, overstijgen. Dit voor zover de goede uitvoering van andere opdrachten door de lokale politie in haar geheel hierdoor eerder wordt gefaciliteerd en niet in het gedrang wordt gebracht, voert schriftelijke opdrachten uit van parket en onderzoeksrechters, neemt deel aan korpsbrede taken/activiteiten en neemt verantwoordelijkheden op die buiten de grenzen van de opsporingsopdrachten liggen, voert telefonieonderzoeken en polygrafietesten uit, doet het audiovisueel verhoor van minderjarigen en van volwassenen, organiseert de achterreserve recherche, neemt, via de cel bestuurlijke info, alle nuttige initiatieven voor het inzamelen van info die de organisatie moet toelaten om enerzijds haar inlichtingsopdracht ten opzichte van de bestuurlijke overheden die instaan voor de openbare orde te kunnen uitvoeren, en om anderzijds haar opdrachten van bestuurlijke politie, voornamelijk verbonden aan het beheer van de gebeurtenissen, tot een goed einde te kunnen brengen. Ze verzekert hiertoe de dagdagelijkse infostroom inzake bestuurlijke politie (o.m. met betrekking tot risicogebeurtenissen, groeperingen en personen wiens activiteiten een potentieel risico vormen voor de openbare orde, of fenomenen zoals fundamentalisme - radicalisme - extremisme terrorisme).

22 Jeugd- en Sociale dienst screent de politionele tussenkomsten die zich situeren in het raam van de jeugdzorg en/of het in het raam van een psychosociale of maatschappelijke problematiek. Deze screening vormt de basis voor beperkte (context) onderzoeken en/of hercontactnames met het oog op een signalering aan de gerechtelijke en/of bestuurlijke overheden en/of een correcte doorverwijzing van de betrokken actoren, organiseert controleacties ten aanzien van jongeren met het oog op een vroegdetectie van problematische situaties en met het oog op hetzij een ontradend effect voor de jongere, hetzij een signaal naar het ruimere systeem waartoe de jongere behoort (gezin, school, instelling, ), volgt de verdwijningen op en neemt tijdens de reguliere diensten onderzoeken over voor zover de continuïteit van het onderzoek dit vereist, treedt op als aanspreekpunt van de lokale politie Leuven voor de externe partners binnen het raam van de jeugdzorg, de hulpverlening, de scholengemeenschappen en de geestelijke gezondheidszorg, levert gespecialiseerde medewerkers inzake slachtofferbejegening en organiseert, coördineert en begeleidt de achterreserve slachtofferbejegening, organiseert een interne opvang voor de medewerkers van de lokale politie Leuven naar aanleiding van politionele tussenkomsten, is verantwoordelijk voor de politiële schadebemiddeling.

23 Afdeling Informatiebeheer De Afdeling Informatiebeheer bestaat uit: Bureau Functioneel Beheer en Administratie Lokaal informatiekruispunt

24 Bureau Functioneel Beheer en Administratie is het aanspreekpunt voor externen i.v.m. de administratie van kantschriften en PV s en voor activiteiten die daarmee verband houden (overleg regiomagistraat, politieparket, GAS-ambtenaar, dienst burgerzaken, debiteurenbeheer, leasingmaatschappijen,...), verzorgt een helpdeskfunctie voor de medewerkers m.b.t. (het opstellen van) PV s en voor de (gerechtelijke) informatiestroom (ANG), verzorgt het beheer van de gerechtelijke informatie en staat borg voor een snelle, volledige en juiste gegevensoverdracht naar de ANG, staat in voor het ambtshalve politioneel onderzoek (APO), verzorgt de volledige administratieve verwerking van de overtredingen vastgesteld d.m.v. flitspalen (snelheid en rood licht) en door de anonieme flitsvoertuigen, evenals van de overige overtredingen vastgesteld d.m.v. handcomputers, coördineert de uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke kantschriften (in- en uitschrijven, toewijzen, archiveren, verzenden), verzorgt de administratieve taken toegekend aan de lokale politie in het raam van de wapenwetgeving, verzorgt de interne bodedienst met het parket. Lokaal informatiekruispunt coördineert het verzamelen, verspreiden en interpreteren van operationele informatie op zonaal niveau ter ondersteuning van het nemen van gefundeerde keuzes in de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Het vormt op die manier een centraal aanspreekpunt van operationele informatie voor alle diensten, zowel intern als extern, fungeert als draaischijf van operationele informatie waar dagelijks een overzicht wordt gegenereerd van de binnenkomende informatie om deze vervolgens verder te exploiteren en ervoor te zorgen dat deze verdeeld wordt naar de juiste personen, opdat de aangeleverde informatie een hulpmiddel vormt voor de dagelijkse aansturing van de politiewerking.

25 Afdeling HRM adviseert de korpsleiding inzake het personeelsbeleid in al haar facetten, rekening houdende met het statuut van de personeelsleden, coördineert en beheert uiteenlopende aspecten in het raam van het personeelsstatuut (personeelsadministratie, opleiding en vorming, rekrutering, mobiliteit, evaluatie, ), coördineert de werking van de vzw Sociale dienst lokale politie Leuven, is het contactpunt voor externe partners inzake personeelsaangelegenheden en welzijn op het werk (syndicaten,arbeidsgeneesheer, politiescholen,diensten van de federale politie, ), vult de verantwoordelijkheden in van de preventieadviseur.

26 Afdeling Materiële middelen De Afdeling Materiële middelen bestaat uit de Dienst Financiën en Logistiek en de Dienst Technologie.

27 Dienst Financiën en Logistiek verzekert de maximale beschikbaarheid en inzetbaarheid van het voor de korpswerking noodzakelijke materieel en van de korps- en individuele uitrusting, waakt, in samenwerking met de Logistieke Cel, over de correcte en efficiënte ingebruikname en aanwending van het materieel en de uitrusting, volgt de uitvoering van de diverse onderhoudscontracten op, vervult een coördinerende rol binnen het politiekorps, in samenspraak met bevoegde lokale (stadsdiensten, AGSL, stadsontvanger) en/of bovenlokale (federale politie, Regie der Gebouwen) partners, wat het beheer van de politiegebouwen betreft. Dienst Technologie biedt ondersteuning voor het beheer en het gebruik van alle ICT- en technologiegebonden processen binnen de PZ Leuven, beheert de verschillende netwerken (HILDE-politienetwerk, politionele site van het stadsnetwerk, camera-surveillancenetwerk) en de politionele en administratieve servers, beheert de politionele site van het GIS/GALILEO-cartografienetwerk.

28

29 Politie Leuven Met oog voor iedereen

30 Wij zijn een beschikbare, toegankelijke en bereikbare politiedienst. Elke burger kan 24uur/24 bij politie Leuven terecht voor aangiftes, klachten of vragen. Dit kan via persoonlijk contact, op een van de onthaalpunten, telefonisch of via digitale weg (website, , Facebook en Twitter). Op vind je onze contactgegevens, openingsuren en informatie over wie je wijkinspecteur is en hoe je hem/haar kan bereiken. Onze website is toegankelijk via mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, wegenwerken en verkeerscontroles volg ons dan op Twitter of Facebook.

31 Politie Leuven - Met oog voor iedereen

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Federale Politie

Klachtenbehandeling Federale Politie Klachtenbehandeling Federale Politie 1. Historiek 1.1. Situatie vóór politiehervorming 1.2. Na de politiehervorming 2. Klachtenbeheer/- management 2.1. Ontvangst klacht 2.2. Analyse klacht 2.3. Verslag

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem)

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Integriteit Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Illustratie De Standaard 21 22 januari 2006 Inhoud Definities Een conclusie om te starten Noden Wat kan Team Integriteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS

Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 2 Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 3 Politie Leuven in de schijnwerpers Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Functie: Deskundige Milieu/Ruimtelijke ordening

Functie: Deskundige Milieu/Ruimtelijke ordening Functie: Deskundige Milieu/Ruimtelijke ordening Benaming van de functie : deskundige milieu/ruimtelijke ordening Niveau : B Graad: B1-B3 Verantwoordelijkheidsgebieden van de functie Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Vak -> Doelstellingen

Vak -> Doelstellingen Vak -> Doelstellingen Doelstellingen 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 1/11 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Bestuurlijke organisatie 1.2.1 De bevoegdheden van de actoren op de verschillende

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide Veiligheidsportaal OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide CIPAL voorstelling Groeiend Vlaams overheidsbedrijf 290 personeelsleden (06/2007)

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING Aanwezig: 1. Effectieve leden Renate HUFKENS Fred DEBRUN Laila EL ABOUZI Pierre NEEFS Liesbet STEVENS Mieke WELLENS

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen VERSIE APRIL 2012 Referentiemagistraten intrafamiliaal geweld Parket Antwerpen Bolivarplaats 20 bus 2 2000 Antwerpen Sofie

Nadere informatie

Lijst der meest gebruikte afkortingen en benamingen 3 1. Regelgeving 3 2. Woorden, woordgroepen, officiële bronnen, benamingen en instanties 6

Lijst der meest gebruikte afkortingen en benamingen 3 1. Regelgeving 3 2. Woorden, woordgroepen, officiële bronnen, benamingen en instanties 6 Inhoudsopgave Lijst der meest gebruikte afkortingen en benamingen 3 1. Regelgeving 3 2. Woorden, woordgroepen, officiële bronnen, benamingen en instanties 6 Algemene inleiding 21 DEEL I DE OBP: EEN SCHETS

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING HOOFD INSCHRIJVINGEN. 1. Functietitel. Hoofd Inschrijvingen. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING HOOFD INSCHRIJVINGEN. 1. Functietitel. Hoofd Inschrijvingen. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING HOOFD INSCHRIJVINGEN 1. Functietitel Hoofd Inschrijvingen 2. Doel van de functie Staat in voor de leiding, de dagelijkse organisatie en planning van de werkzaamheden van de dienst inschrijvingen,

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Werven Mobiliteit en openbaar domein Mobiliteit en openbare

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: DIR/0028 directeur real estate Periode van - tot: 15/03/2015 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode: directeur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode:

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Verslag commissie Veiligheidsbeleid 12 februari 2013. Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag

Verslag commissie Veiligheidsbeleid 12 februari 2013. Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag Aanwezig: 1. Effectieve leden Danny PIETERS Gunther RENS Renate HUFKENS Laila EL ABOUZI Pierre NEEFS Lothe RAMAKERS Liesbet STEVENS Herwig BECKERS

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd

Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd Functiebeschrijving: Coördinator Management Ondersteuning Management Assistent Afdelingshoofd (Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Managementondersteuning) Functiefamilie administratief ondersteunende

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-03

Middenkader : mobiliteit 2015-03 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen erratum 07-08-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie