Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN"

Transcriptie

1 Sector- en competentiefoto ADMINISTRATIEVE EN COMMERCIËLE BEROEPEN

2 COLOFON VOOR MEER INFORMATIE: Stad Antwerpen Werk en Economie Projectleider sectorale netwerken Grote Markt Antwerpen Er is een digitale versie van deze publicatie beschikbaar. Contactpersoon: REDACTIE Marie Schoeters, Werk en Economie, stad Antwerpen Marie Van Looveren, WES vzw GRAFISCHE VORMGEVING WES vzw, Magelaan cvba DRUK Nevelland Graphics cvba Verantwoordelijke uitgever: Dirk Diels, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2009/0306/177

3 [ 1 ] Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Vraagzijde 9 1 Bedrijven en vestigingen Bedrijven Vestigingen 16 2 Werknemers Aantal werknemers Kenmerken van de werknemers IBO-contracten 22 3 Beroepen Omschrijving van de knelpunten Indeling naar oorzaak 23 4 Vacatures 26 Hoofdstuk 2 Aanbodzijde 28 1 Arbeidsmarktindicatoren Activiteitsgraad Werkzaamheidsgraad Werkloosheidsgraad 30 2 Werkzoekende populatie 33 3 Onderwijspopulatie Secundair onderwijs Hoger onderwijs 38 4 Demografische indicatoren 43 Hoofdstuk 3 Opleidingsaanbod 46 1 Leerplichtonderwijs (voltijds-deeltijds) 46 2 Hoger onderwijs 47 3 Volwassenenonderwijs 47 4 Werkzoekendenopleidingen 48 Hoofdstuk 4 Tendenzen 50 1 Beleid: Europees-federaal-Vlaams-lokaal-sectoraal 50 2 Competentiebeleid 52 3 Activering 54 4 Opleidingsaanbod 55 5 Diversiteit 56 6 Maatwerk bedrijven 57

4 [ 2 ] Hoofdstuk 5 Marktbevraging 59 1 Algemene en sectorgebonden resultaten van de marktbevraging 59 2 Beroepsgebonden resultaten van de marktbevraging Administratie en dienstverlening Algemeen bediende Bediende onthaal en communicatie Bediende personeelszaken Boekhouder Directiesecretaresse Commerciële beroepen inclusief verkoop Commercieel bediende binnendienst Medewerker callcenter Vertegenwoordiger Winkelbediende Winkelmanager Technische beroepen Technisch tekenaar Logistieke bedienden Bediende expeditie Dispatcher transportplanner Douanedeclarant Manifestbediende Operationeel bediende scheepsagentuur Conclusies 86 HOOFDSTUK 6 SWOT 87 1 De SWOT-techniek 87 2 SWOT-elementen Sterkten Zwakten Opportuniteiten Bedreigingen 91 3 Aandachtspunten en aanbevelingen op basis van de SWOT-analyse Bestaande dialoog binnen sectorale netwerken verder uitbouwen Opleidingsinspanningen van bedrijven verder versterken zodat vacatures beter ingevuld geraken Bestaande instrumenten om de afstemming tussen vraag en aanbod te optimaliseren, worden niet altijd voldoende benut Toename van de globale tewerkstelling in de tertiaire sector, maar tegelijkertijd blijven er heel wat knelpuntberoepen 95 4 Ten geleide 96

5 [ 3 ] Inleiding 1 Situering van de sector- en competentiefoto De Antwerpse arbeidsmarkt bevat heel wat mogelijkheden door het aanbod van een brede waaier aan jobs in verschillende sectoren. Tegelijkertijd stellen we vast dat een aantal knelpunten een optimale afstemming tussen vraag en aanbod in de weg staat. Om de afstemming te optimaliseren, sloten de stad Antwerpen en de VDAB in 2008 een samenwerkingsakkoord waarin beide partijen een duidelijke rol kregen. De VDAB werd regisseur van het arbeidsmarktbeleid terwijl de stad Antwerpen verantwoordelijk werd voor het lokale werkgelegenheids- en onderwijsbeleid. Vanuit deze complementaire rollen besloten de stad Antwerpen en de VDAB in een gedeelde regie sectorale netwerken uit te bouwen voor de grote economische sectoren in Antwerpen: tertiair, bouw, logistiek, industrie, horeca en creatieve industrie. Door onderwijs-, arbeidsmarkt- en sectorale partners samen te brengen, kan men de lokale knelpunten sectoraal en integraal benaderen. De doelstelling van deze netwerken bestaat erin gedragen actieplannen te realiseren voor de Antwerpse regio zowel op korte als op lange termijn. De actieplannen zullen gefundeerd worden door betrouwbare cijfers rond werkgelegenheid en onderwijs. De realisatie van de plannen dient te resulteren in een betere afstemming tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Een gerichte sectorale aanpak veronderstelt een degelijke kennis van de lokale arbeidsmarkt. Per sectoraal netwerk wordt daarom werk gemaakt van een onderbouwde vraag- en aanbodanalyse. Deze sector- en competentiefoto is het resultaat van een dergelijke analyse voor de tertiaire sector, die in samenwerking met sectorale partners en onder begeleiding van het onderzoeksbureau WES tot stand kwam. 2 Afbakening De tertiaire sector wordt afgebakend op basis van paritaire comités (pc s) waarbij gekeken wordt welke bediende pc s de meeste werknemers vertegenwoordigen in de Antwerpse regio. Dit resulteerde in vijf belangrijke subsectoren die het voorwerp uitmaken van deze sectorfoto: het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB218), de bedienden van de chemische (pc 207), de logistieke (pc 226) en de metaalsector (pc 209) en bedienden tewerkgesteld in de distributiesector gegroepeerd onder meerdere pc s (pc 201, 202, 202.1, 311 en 312). Bedienden op interimbasis worden niet apart in dit onderzoek opgenomen.

6 [ 4 ] Om de Antwerpse situatie in kaart te brengen, wordt geopteerd voor een analyse op arrondissementsniveau (zie kaartje). De lokale werkgelegenheid is immers geen zuiver stedelijke aangelegenheid. Voor sommige data wordt - in het geval van opvallende verschillen - evenwel een onderscheid gemaakt tussen de stad Antwerpen en de rand. Essen Kalmthout Wuustwezel Stabroek Kapellen Brecht Brasschaat Malle Antwerpen Schoten Schilde Zoersel Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Zandhoven Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Niel Boom Rumst Arrondissement Antwerpen 3 Methodiek De sector- en competentiefoto bestaat uit twee grote luiken: een kwantitatieve staalkaart enerzijds en een kwalitatieve competentieanalyse anderzijds. Beide kwamen volgens een andere methodiek tot stand. Voor de opmaak van de staalkaart werden bestaande data verzameld en verwerkt (zie hoofdstukken 1 tot en met 4). Om de sectorfoto uit te bouwen tot een instrument waarop sectorale netwerken een actieplan kunnen ontwikkelen, was het noodzakelijk om naast de vraag-/aanbodanalyse ook de gevraagde competenties in kaart te brengen. Daarom werd een marktbevraging uitgevoerd bij een representatieve steekproef van bedrijven om te peilen naar de algemene en beroepsspecifieke competenties waar de sector nood aan heeft (zie hoofdstuk 5).

7 [ 5 ] Op basis van de resultaten uit de twee deelluiken werden aan de hand van een SWOT-workshop aanbevelingen en aandachtspunten geformuleerd (zie hoofdstuk 6) die input kunnen geven aan het sectorale actieplan. Daarbij worden de sterkten en de zwakten gedefinieerd als interne, beheersbare elementen. Opportuniteiten en bedreigingen zijn externe elementen die vanuit het sectorale netwerk niet of slechts onrechtstreeks beïnvloedbaar zijn. Tijdens de opbouw van het hele onderzoek werden contacten onderhouden met verschillende stakeholders binnen de tertiaire sector. Van meet af aan werd gekozen voor een interactieve aanpak waarin sectoren, arbeidsmarkt- en onderwijspartners betrokken werden. Het aanleveren van data, het mee vormgeven van de marktbevraging en de deelname aan de SWOT-workshop door de partners betekenden een aanzienlijke meerwaarde voor dit onderzoek. Een woord van dank is hier dan ook op zijn plaats, in het bijzonder aan de betrokken vormingsfondsen (Logos, Vibam en Cevora) en sectorfederaties (Fedis en Essenscia) die een sleutelrol speelden in de voorbereiding en de uitvoering van de marktbevraging. 4 Inhoud Per hoofdstuk overlopen we de inhoud en de voornaamste conclusies. Hoofdstuk 1 brengt de vraagzijde in kaart aan de hand van volgende indicatoren: aantal bedrijven, vestigingen, werknemers, beroepen en vacatures. We stellen vast dat de tertiaire sector de voorbije jaren een groei kende, zowel wat het aantal bedrijven als het aantal vestigingen betreft. Ook het aantal werknemers evolueerde positief wat erop wijst dat de sector tot en met 2007 voor een stabiele werkgelegenheid zorgde. Deze trend kent mogelijk een afvlakking of ombuiging ten gevolge van de economische recessie zoals ook de meer recente data op Vlaams niveau aangeven. Uit de marktbevraging (hoofdstuk 5) blijkt evenwel - met uitzondering van de logistieke sector - dat het aantal aanwervingen het voorbije jaar niet sterk daalde. De analyse van de knelpuntberoepen geeft aan dat de sector kampt met een aantal structurele knelpunten die verscheidene oorzaken kennen. We onderscheiden hier zowel kwantitatieve als kwalitatieve oorzaken, alsook jobs waar minder gunstige omstandigheden de oorzaak zijn van een gebrek aan valabele kandidaten. De voornaamste tertiaire knelpuntberoepen in Antwerpen verschillen niet sterk van de Vlaamse situatie.

8 [ 6 ] In hoofdstuk 2 wordt de aanbodzijde weergegeven door dieper in te gaan op de algemene arbeidsmarktindicatoren, de kenmerken van de werkzoekende populatie, de onderwijspopulatie en de demografische indicatoren. We stellen vast dat de activiteitsgraad in Antwerpen lager ligt in vergelijking met Vlaanderen. Vanaf 2005 zien we dat de stad Antwerpen en de rand anders evolueren. Dit onderscheid stelt zich nog scherper bij de werkzaamheidsgraad die voor de stad beduidend lager ligt in vergelijking met de rand en Vlaanderen. Aan de hand van de werkloosheidsgraad gaan we na in welke mate de economische crisis effect heeft op de arbeidsmarkt. We stellen vast dat deze zowel in Vlaanderen als in Antwerpen vanaf het derde kwartaal 2008 toeneemt. De stijging is echter sterker in de stad Antwerpen dan in de rand, waar niet alle gemeenten in dezelfde mate getroffen worden. Ook de samenstelling van de werkzoekende populatie wijzigt ten gevolge van de economische recessie. Toch zien we dat herkomst en scholingsgraad erg bepalend blijven voor de Antwerpse situatie. Vervolgens bekijken we de onderwijspopulatie in Antwerpen. In het Hoger Onderwijs zien we dat het aantal studenten in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde de voorbije jaren stabiel bleef maar de uitgereikte diploma s continu daalden. De studiegebieden sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen zitten in de lift, zowel wat studentenaantallen als uitgereikte diploma s betreft. In het secundair onderwijs (TSO en BSO) tellen we voor het studiegebied handel ruim jongeren in de derde graad. Onder hen kiezen heel wat leerlingen voor een zevende jaar of voor het Hoger Onderwijs (in het geval van TSO-studenten). Anderen komen rechtstreeks op de arbeidsmarkt terecht. Ook demografische ontwikkelingen bepalen mee hoe de aanbodzijde de komende jaren zal evolueren. Het aantal en het aandeel van de groep 60-plussers neemt steeds toe. Hen langer aan het werk houden is dan ook voor deze sector een aandachtspunt. De jongeren uit de babyboomgeneratie (van begin jaren 90) stromen de komende jaren in op de arbeidsmarkt die momenteel reeds onder druk staat. Ook hier schuilt een belangrijke uitdaging, temeer omdat we ook de voorbije jaren opnieuw een babyboom kenden in Antwerpen. Hoofdstuk 3 geeft een globaal overzicht van het tertiaire opleidingsaanbod van de voornaamste spelers in het arrondissement Antwerpen. Het betreft hier onder meer: leerplichtonderwijs (secundair), hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

9 [ 7 ] Daaruit kunnen we besluiten dat er een ruim opleidingsaanbod is en er voor de werkzoekendentrajecten onder meer wordt ingezet op opleidingen die leiden naar tertiaire knelpuntberoepen. In hoofdstuk 4 overlopen we enkele trends in het huidige arbeidsmarktbeleid op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau. Daarbij stellen we vast dat er op deze verschillende niveaus sterke accenten liggen op het competentiebeleid, de sectorale aanpak, diversiteit en meer afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We gaan na in welke mate deze prioriteiten ook lokaal in de tertiaire sector vertaald worden. In de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt liggen opportuniteiten in de ontwikkelingen van het Hoger Beroepsonderwijs en Secundair-na-Secundair, waar reeds voorbereidend werk is geleverd. Ook het gebruik van IBO-contracten en diversiteitsplannen bieden kansen voor de tertiaire sector, waar deze beleidsinstrumenten nog niet optimaal worden aangewend. Activering en aandacht voor kansengroepen worden reeds opgenomen en blijven belangrijk gezien de samenstelling van de Antwerpse werkzoekende populatie en de huidige economische situatie. In het vijfde hoofdstuk behandelen we de competentieanalyse waar zowel algemene als beroepsspecifieke competenties door bedrijven worden geëvalueerd. We stellen vast dat de tevredenheid over de competenties vrij laag ligt voor alle types van competenties en doorheen alle deelsectoren. Uit de knelpunten die bedrijven ervaren bij startende bedienden leren we dat te weinig beroepsspecifieke competenties, zwakke kennis van het Frans, onvoldoende flexibiliteit en onrealistische loonsverwachtingen het lijstje domineren. De voornaamste te verbeteren algemene competenties zijn dan ook: kennis van het Frans, flexibiliteit en klantgerichtheid. Voor de beroepsspecifieke competenties verwachten bedrijven vooral verbetering op het vlak van: commerciële gesprekken kunnen voeren, communicatie in vreemde talen, algemene en administratieve opvolging van klanten. Per beroep wordt dieper ingegaan op deze competentieanalyses. Dit hoofdstuk geeft ook zicht op het rekruteringsgedrag binnen de sector. We stellen onder meer vast dat bedrijven beperkt rekruteren uit het BSO en het DBSO. Daarnaast leren we dat bedrijven heel wat initiatieven nemen om de competenties van kandidaten te versterken zodat ze toch inzetbaar worden voor openstaande vacatures. In hoofdstuk 6 ten slotte worden elementen uit de vorige hoofdstukken opgenomen en verwerkt tot een SWOT-analyse waaruit aanbevelingen worden geformuleerd.

10 [ 8 ] Eerst en vooral wordt het belang van de bestaande dialoog binnen de sectorale netwerken onderstreept. Deze draagt immers bij tot een betere onderlinge afstemming waardoor we kunnen inspelen op opportuniteiten die onder meer het Hoger Beroepsonderwijs en de hervormingen van het secundair onderwijs bieden. Daarnaast kunnen via dit overleg ook een aantal zwakten gerichter worden aangepakt. De consensus om in te zetten op een betere studie- en beroepskeuze is hierbij niet onbelangrijk en het wegwerken van de mismatch tussen verwachte competenties en die waar startende bedienden over beschikken, kan via deze dialoog doelgerichter aangepakt worden. Daarom is het belangrijk deze sterkte verder uit te bouwen. Een tweede aanbeveling wijst op het belang om opleidingsinspanningen van bedrijven te versterken en te ondersteunen. Dit creëert immers kansen om niet enkel het diploma, maar ook elders verworven competenties te valoriseren. Hiermee komen meer doelgroepen in aanmerking die momenteel nog niet of onvoldoende over de gevraagde competenties beschikken. Een derde aanbeveling benadrukt het belang om bestaande instrumenten voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod optimaal in te zetten. Hierbij denken we onder meer aan het gebruik van IBO-contracten en aan diversiteitsplannen die binnen de onderzochte sector eerder beperkt worden aangewend. Beide zijn nochtans waardevolle instrumenten om adequaat te kunnen reageren op enkele opportuniteiten en bedreigingen zoals de toenemende diversiteit in de Antwerpse bevolking en de kwetsbare positie van kansengroepen. De vierde en laatste aanbeveling haalt de globale groei van de tewerkstelling in de sector aan als belangrijke sterkte die op zijn minst bestendigd moet worden. Een sterke tertiaire sector biedt mogelijkheden om in te spelen op de demografische groei die voorspeld wordt voor de regio. Het wegwerken van een aantal knelpuntberoepen is hierbij een belangrijke hefboom en vraagt om acties die zich zowel op de kwalitatieve als op de kwantitatieve mismatch richten. 5 Tot slot Eerder dan een eindpunt te zijn, beschouwen we deze conclusies als een uitgangspunt om sectorale acties mee vorm te geven. De sector- en competentiefoto wil hiervoor een degelijke basis geven en zal vooral waarde krijgen naarmate zij ook vertaald wordt in concrete acties die de tertiaire sector ten goede komen. Om het dynamische karakter van dit document te onderstrepen, zullen we de data op geregelde tijdstippen actualiseren.

11 [ 9 ] Hoofdstuk 1 Vraagzijde 1 Bedrijven en vestigingen 1.1 Bedrijven In dit eerste hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste aspecten aangaande de bedrijven en de vestigingen. Allereerst bekijken we het aantal bedrijven per deelsector in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen. Vervolgens gaan we dieper in op het aantal vestigingen in het arrondissement Antwerpen, enerzijds, en op het aantal vestigingen in de stad Antwerpen en in de rand van Antwerpen 1, anderzijds. Voor het aantal bedrijven en vestigingen zijn op arrondissementeel niveau momenteel cijfers beschikbaar tot en met Voor gegevens omtrent het aantal bedrijven op Vlaams niveau beschikken we over cijfers tot en met het jaar Tabel 1 geeft een overzicht van het aandeel van bedrijven in de tertiaire sector in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen, opgesplitst per deelsector voor de periode In 2007 telden het arrondissement Antwerpen en Vlaanderen respectievelijk bedrijven en bedrijven (zie tabel 1). De sector ANPCB is in beide gebieden nadrukkelijk aanwezig. Iets meer dan 60% van de bedrijven in de tertiaire sector behoort tot deze subsector (zie figuur 1). Ook de distributiesector telt heel wat bedrijven. Deze sector is in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen goed voor een aandeel van respectievelijk 21,7% en 26,4% in de tertiaire sector. Tabel 1 Aantal bedrijven in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen voor de periode , opgesplitst naar deelsector ( in %) Arrondissement Antwerpen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen ANPCB218 (a) 61,6 59,5 61,9 60,0 62,4 60,6 62,5 61,2 n.b. 61,2 Chemie 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 n.b. 3,2 Distributie (b) 22,4 27,2 22,2 26,9 21,7 26,4 21,7 25,9 n.b. 25,7 Logistiek 9,1 5,0 9,1 4,9 9,1 4,9 9,2 4,9 n.b. 4,9 Metaal 3,5 4,9 3,6 4,9 3,5 4,9 3,3 4,9 n.b. 5,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 n.b. 100,0 Absoluut aantal (tertiaire sector) n.b BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar (a) ANPCB = Algemeen Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. (b) In de RSZ gegevens zijn geen zelfstandigen opgenomen. 1 De stad Antwerpen definiëren we als de stad en haar districten (Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk). De rand zijn de overige gemeenten die deel uitmaken van het arrondissement Antwerpen. Vlaanderen Arrondissement Antwerpen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen Vlaanderen

12 [ 10 ] Figuur 1 Structuur van de deelsectoren in de tertiaire sector volgens het aantal bedrijven in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen, 2006 (in %) ,5 9,1 21,7 3,3 4,9 4,9 26,4 3,3 Metaal Logistiek Distributie Chemie ANPCB ,4 60,6 0 Arrondissement Antwerpen Vlaanderen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Wat betreft het aandeel van de verschillende deelsectoren in het arrondissement Antwerpen binnen Vlaanderen, op basis van het aantal bedrijven, blijkt dat het arrondissement Antwerpen een sterke vertegenwoordiging kent van de logistieke sector (rond 38%) (zie figuur 2). De tertiaire sector in het geheel in Antwerpen vestigt een vijfde van het totale aantal bedrijven in Vlaanderen. Tussen 2004 en 2007 is het aandeel van de verschillende sectoren binnen Vlaanderen stabiel gebleven. Figuur 2 Aandeel van het arrondissement Antwerpen binnen Vlaanderen per deelsector voor de periode (in %) ANPCB218 Chemie Distributie Logistiek Metaal Tertiaire sector BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). 1 We hanteren hier 2006 om vergelijking met figuur 10 te maken; structuur van de deelsectoren volgens het aantal vestigingen.

13 [ 11 ] We bekijken nu achtereenvolgens de evolutie van het aantal bedrijven binnen de verschillende sectoren in de periode Als we de stand van zaken in 2007 vergelijken met de situatie van 2004, dan stellen we vast dat het aantal bedrijven in de deelsector ANPCB218 in het arrondissement Antwerpen is toegenomen met 3,5% (zie tabel 2 en figuur 3). In Vlaanderen groeit ANPCB218 in diezelfde periode met 6,6%. Tabel 2 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector ANPCB218 in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Groei (in %) Antwerpen n.b. 3,5 Vlaanderen ,6 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar Figuur 3 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector ANPCB218 in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Voor het arrondissement Antwerpen zien we een kleine inkrimping van de chemische nijverheid met 0,3% die kan worden toegeschreven aan interne herstuctureringen (zie tabel 3 en figuur 4). Het aantal bedrijven in Vlaanderen kent tussen 2004 en 2007 een licht positieve groei, namelijk 0,6%.

14 [ 12 ] Tabel 3 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector chemie in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Groei (in %) Antwerpen n.b. -0,3 Vlaanderen ,6 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar Figuur 4 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector chemie in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Uit tabel 4 en figuur 5 blijkt dat het aantal bedrijven in de distributiesector afneemt in zowel het arrondissement Antwerpen als in Vlaanderen. We merken op dat de inkrimping in het arrondissement Antwerpen iets kleiner is dan in Vlaanderen, met name 1,4% tegenover 1,6%. Tabel 4 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector distributie in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Groei (in %) Antwerpen n.b. -1,4 Vlaanderen ,6 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar

15 [ 13 ] Figuur 5 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector distributie in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). De cijfers in tabel 5 geven aan dat de logistieke sector in Vlaanderen in de periode een kleine groei kende van het aantal bedrijven (1,1%), terwijl we voor het arrondissement Antwerpen een groei van 3,3% opmeten (zie figuur 6). Tabel 5 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector logistiek in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Groei (in %) Antwerpen n.b. 3,3 Vlaanderen ,1 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar.

16 [ 14 ] Figuur 6 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector logistiek in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Tabel 6 en figuur 7 illustreren de positieve tendens van het aantal bedrijven in de metaalsector in zowel het arrondissement Antwerpen als in Vlaanderen, respectievelijk 2,3% en 1,8%. Tabel 6 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector metaal in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Groei (in %) Antwerpen n.b. 2,3 Vlaanderen ,8 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar

17 [ 15 ] Figuur 7 Groei van het aantal bedrijven in de deelsector metaal in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Tabel 7 en figuur 8 geven de cijfers en de evolutie van het totale aantal bedrijven van de tertiaire sector weer. De groei is iets kleiner in Antwerpen (2,2%) dan in Vlaanderen (3,7%) in de periode Tabel 7 Tertiaire sector Groei (in %) Antwerpen n.b. 2,2 Vlaanderen ,7 BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). n.b.= niet beschikbaar

18 [ 16 ] Figuur 8 Groei van het aantal bedrijven in de tertiaire sector in het arrondissement Antwerpen en in Vlaanderen Vlaanderen Arrondissement Antwerpen BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Voor 2008 zien we in Vlaanderen een daling van het aantal bedrijven bij een aantal deelsectoren: ANPCB218, chemie en distributie. De logistieke en de metaalsector houden stand maar het globale beeld van de tertiaire sector wijst toch op een daling van het aantal bedrijven in Voor het arrondissement Antwerpen kennen we momenteel geen cijfers voor 2008, maar ook hier moeten we rekening houden met de gevolgen van de economische recessie vanaf de tweede helft van dat jaar. 1.2 Vestigingen In wat volgt, bespreken we de evolutie van het aantal vestigingen in het arrondissement Antwerpen opgesplitst naar deelsector en grootte van de vestiging. Daarna bekijken we de geografische spreiding van het aantal vestigingen binnen het arrondissement Antwerpen. We vergelijken de stad met de rand. Bij de verdeling van de grootte van de vestigingen wordt onderstaande opdeling gehanteerd: micro: 1-9 werknemers; klein: werknemers; middelgroot: werknemers; groot: meer dan 200 werknemers. Tabel 8 laat zien dat de tertiaire sector hoofdzakelijk uit micro- en kleine ondernemingen bestaat. De middelgrote en grote ondernemingen maken nog geen 4% uit van het totaal. Verschillende sectoren leveren wel een verschillend beeld op. De distributiesector is die met het grootste aantal micro-ondernemingen. Metaal en logistiek hebben het minste aantal micro-ondernemingen. De metaal- en de chemiesector hebben de meeste grote ondernemingen in het arrondissement Antwerpen, namelijk rond 4%.

19 [ 17 ] Tabel 8 Aantal vestigingen in het arrondissement Antwerpen voor de periode , opgesplitst naar deelsector en grootte van de vestiging (in %) ANPCB218 Chemie Distributie Logistiek Metaal Totaal (tertiaire sector) Micro 78,3 68,5 87,6 59,8 41,1 77,3 Klein 18,2 21,3 11,8 32,7 44,1 18,9 Middelgroot 3,0 6,3 0,5 6,6 11,0 3,1 Groot 0,5 3,8 0,0 0,8 3,8 0,6 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Absoluut aantal Micro 78,4 68,3 87,3 59,5 41,0 77,2 Klein 18,0 21,6 12,0 32,1 43,9 24,4 Middelgroot 3,1 5,8 0,6 7,2 10,9 17,1 Groot 0,5 4,3 0,0 1,1 4,1 22,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Absoluut aantal Micro 78,0 66,6 88,1 60,4 41,3 77,2 Klein 18,3 23,5 11,4 32,0 43,5 18,9 Middelgroot 3,2 6,0 0,4 6,4 11,0 3, Groot 0,5 3,9 0,0 1,1 4,2 0,7 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Absoluut aantal Absoluut aantal BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Figuur 9 Verdeling van het aantal vestigingen naar grootte per sector (in %) ,5 3,2 18,3 3,9 6,0 23,5 0,4 11,4 1,1 6,4 32,0 4,2 11,0 0,7 3,2 18,9 Groot Middelgroot Klein 60 43,5 Micro 88, ,2 78,0 66,6 60, ,3 0 ANPCB218 Chemie Distributie Logistiek Metaal Tertiaire sector BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009).

20 [ 18 ] Het arrondissement Antwerpen huisvest in totaal vestigingen van bedrijven binnen de tertiaire sector. Het aandeel van de verschillende vestigingen binnen het totaal is sterk vergelijkbaar met het aandeel van het aantal bedrijven (zie figuur 1) zoals figuur 10 aangeeft. Figuur 10 Structuur van de deelsectoren in de tertiaire sector volgens het aantal vestigingen in het arrondissement Antwerpen, 2006 (in %) ,4 9,0 23,4 3,2 Metaal Logistiek Distributie Chemie ANPCB ,0 0 Tertiaire sector BRON: RSZ, dienst Statistiek, bewerkt door Werk en Economie stad Antwerpen en door WES (2009). Als we de geografische spreiding van vestigingen van de tertiaire sector binnen het arrondissement Antwerpen bekijken, dan krijgen we voor de totale tertiaire sector een vrij evenwichtige verdeling van vestigingen tussen de rand en de stad, zoals duidelijk wordt weergegeven in figuur 11. Voor de verschillende deelsectoren zien we ook min of meer een gelijke verdeling van het totale aantal vestigingen over de stad Antwerpen en de rand van Antwerpen, behalve voor de logistieke sector. Daar stellen we vast dat 78% van de vestigingen in de stad gevestigd is tegenover slechts 22% in de rand.

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 SECTORFOTO Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002 Databeheer en analyse juli 2003 Cd-Rom en Rapport Knelpuntberoepen Hoe goed of hoe

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008 SECTORFOTO Goederenvervoer en logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief Cevora/Upedi (2002), Knelpuntfuncties, een onderzoek bij uitzendconsulenten, België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel (1 landelijk en 3 regionale rapporten),

Nadere informatie

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB Opleiding gewikt en gewogen bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB 1 Voornaamste conclusies netto-effecten Globaal verbeteren de tewerkstellingskansen van alle werkzoekenden beduidend.

Nadere informatie

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen VDAB (2003). Analyse vacatures. Knelpuntberoepen. Brussel. Bijna 83% van de door de VDAB ontvangen vacatures wordt ingevuld. Deze vervullingsgraad

Nadere informatie

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait Inhoud presentatie Evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt: stand

Nadere informatie

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015 Zorg voor werk Asse Tess Poppe 26 maart 2015 1 2 3 Maar. Dus 1 e Onderzoeksvraag Welke knelpuntberoepen zijn er binnen de lokale besturen? Zijn er significante verschillen tussen de gemeenten/ocmw s

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Grafische nijverheid 2008

Grafische nijverheid 2008 SECTORFOTO Grafische nijverheid 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Scheikundige nijverheid 2008

Scheikundige nijverheid 2008 SECTORFOTO Scheikundige nijverheid 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Uitdagingen op de Arbeidsmarkt

Uitdagingen op de Arbeidsmarkt Uitdagingen op de Arbeidsmarkt Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB Seniorenuniversiteit Uhasselt 4 november 2013 Maatschappelijke evoluties Veranderen in ijltempo Vergrijzing Internationalisering Loopbaandifferentiatie

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. VDAB Studiedienst Januari 2010 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen. Het Federaal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

SECTORFOTO. Beheer van gebouwen en dienstboden 2008

SECTORFOTO. Beheer van gebouwen en dienstboden 2008 SECTORFOTO Beheer van gebouwen en dienstboden 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 820.272 personen.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2009

Kansengroepen in Kaart. Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2009 Kansengroepen in Kaart Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt Maart 2009 VDAB Studiedienst - 2009 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De uiteenlopende

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VDAB SECTORRAPPORT SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw.

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. 2.1. Omschrijving Voornamelijk kwantitatieve beschrijving van de sector aan de hand van RSZcijfers. Voor de afbakening van de sectoren en de opdeling in subsectoren

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren In het huidige concept van de VDAB-werking is de begeleiding van oudere werkzoekenden opgenomen in het programma diversiteit. Dit programma voorziet extra

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar?

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Is de werkende Vlaming vergelijkbaar met zijn Waalse landsgenoot? Waar situeren zich de knelpunten in beide gewesten? Hoe flexibel zijn Walen en Vlamingen? Welke

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie