A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z"

Transcriptie

1 all comments to Use Ctrl F to navigate this document. NEDERLANDS ENGLISH A aankomende studenten prospective students aanloopschaal preliminary salary scale aanmelding application; application for admission aanmeldingscijfers admissions figures aanmeldingsformulier application form aannemen van werknemers 1. appoint academic staff; 2. employ nonacademic staff aanschouwelijk onderwijs resource-based teaching aansluiting 1. (mate van afstemming) alignment; 2. (overgang) transition aanspraak maken op entitled to aansprakelijkheidsverzekering third party liability insurance aanspreektitel title aanstelling appointment aanstellingsbrief letter of appointment aanstellingsomvang official work hours per week aanstellingstermijn period of appointment aantekening note aanvangsmodule initial module aanvangsniveau initial achievement level Aanvraag DOI Application form DOI Aanvraag SSL Certificaten (ACS) Request for SSL Certificates (ACS) Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV) internet connection allowance (TIV) Aanvraag vrijwilligersbijdrage Application form Contribution for Volunteers Aanvraag Xtra-card (SUP) Application form Xtra card (SUP) aanvraag 1. request; 2. application for aanvraagformulier 1. request slip; 2. application form aanvragen 1. request; 2. apply for aanvullende opleiding additional course aanvullende studiefinanciering additional financial assistance aanvullende studies postgraduate additional course aanvullende verzekering additional insurance

2 aanwezig available aanwinst accession ABP Pensioenfonds ABP pension fund ABR, algemene bedrijfsreserve general operating reserve absentielijst attendance register academicus 1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is aan universiteit) academic Academie voor Beeldende Kunsten (AKI) Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ) academisch jaar academic year academisch onderwijs university education academische graad university degree academische raad university council Acasa, Studentenhuisvesting Acasa, student accommodation Accounting House Accounting accrediteren accreditation achternaam family name ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod Higher Education Course Provision Advisory Committee actieonderzoek action research activiteitenprogramma programme of activities ad valvas notice board administrateur administrator administratiekosten administration fees adresboek address book; directory adreswijziging change of address advanced technology advanced technology advertentie advertisement Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) Higher Education Course Provision Advisory Committee adviescommissie advisory committee adviesorgaan advisory board adviesorganisatie consultancy organisation afdeling department afdelingshoofd head of department afgesloten weg no thoroughfare afgestudeerde graduate

3 afhaken drop out afhaker dropout afkijken cheat; copy afleggen examen sit an examination afsluitend examen final examination afsluitend tentamen final examination afsluitende toets final test afsluiting completion afspreker appointment planner afstandsonderwijs distance learning afstudeerbegeleiding supervision of thesis; supervision of final project afstudeerdatum date of graduation afstudeeropdracht thesis, final project, final thesis project afstudeerprogramma degree programme afstudeerproject thesis, final project, final thesis project afstudeerrichting specialization afstudeerverzoek graduation application afstuderen graduate afwezigheid absence afwijkende arbeidstijd irregular working hours afwijzen reject aio, Assistent in Opleiding research assistant, PhD candidate AKI, Academie voor Beeldende Kunsten ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts akte certificate AKW, Algemene Kinderbijslagwet General Child Benefit Act algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkunde algebra, discrete mathematics, analysis and geometry algemeen verplicht deel compulsory core subjects algemene bedrijfsreserve (ABR) general operating reserve allochtone studenten international students alumna alumna (former female students) alumni alumni Alumnibureau Alumni Office alumnikring alumni chapter alumnus alumnus (former male students)

4 amanuensis laboratory assistant ambtelijk secretaris executive secretary Ambtenarenwet Central and Local Government Personnel Act ambtsjubileum jubilee amfitheater amphitheatre anderstalig non-dutch speaking andragogiek andragogy, adult educational theory Anorganische Materiaalkunde (AMK) Inorganic Materials Science (IMS) antecendentenonderzoek security check antwoordblad answer sheet antwoordformulier answer sheet applicatiecursus refresher course arbeidsbureau employment office arbeidsmarkt labour market arbeidsomstandigheden working conditions arbeidsongeschiktheid unable to work arbeidsovereenkomst employment contract Arbeidspatroon medewerkers (APM) Employment pattern employees (APM) arbeidsplaats job arbeidstijdverkorting reduction in working hours arbeidsveld profession arbeidsverleden employment history arbeidsverzuim absenteeism arbeidsvoorwaarden terms of employment arbo en bedrijfsgezondheid occupational health and safety Arbo-dienst Occupational Health Service Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet Working Conditions Act archief archive archiefdoos box file artikel article Assistent in Opleiding (aio) research assistant, doctoral degree candidate audiovisuele groepsruimte audio visual room audiovisuele middelen audio visual aids auteur author

5 auteursrechtenvoorbehoud copyright notice Auteurswet Copyright Act autochtoon indigenous citizen autodidactisch leren independent learning av-hulpmiddelen audio visual aids, audio visual resources avondcursus evening course avondopleiding evening course B baan job, position Bachelor Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Arts (in exacte vakken) Bachelor-/Master-opdracht final bachelor s/master s assignment bacheloropleiding bachelor s programme bachelorstelsel bachelor s degree structure balie counter; reception BAMA, bachelor-master stelsel bachelor/master structure banenmarkt careers fair baret (bij toga) cap basisberoepsopleiding basic vocational training; initial vocational training basisbeurs basic grant basiscursus foundation course; initial course basisfase initial phase basisonderwijs primary education basisschool primary school basistoelage basic allowance basisvak foundation subject beamer projector becijferen mark, grade bedenking objection bedrijfsgerichte kinderopvang company childcare scheme bedrijfshulpverlening, BHV emergency assistance bedrijfsinformatietechnologie business and information technology, business and IT bedrijfskunde business administration bedrijfsleven en overheden local and industrial authorities bedrijfsleven corporate life bedrijfsmaatschappelijk werker social worker

6 bedrijfsplan operational plan bedrijfstak industrial sector bedrijfsvoering operational management bedrijfswetenschappen business administration beëindiging inschrijving termination of enrolment beeldende kunst en vormgeving visual arts and design beeldscherm screen begaafd talented begane grond ground floor begeleid zelfstandig leren guided independent learning begeleiden 1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair) supervise; 3. (van school) advise begeleider supervisor; adviser beginnerscursus introductory course beginniveau entry level Beginvoorwaarden prerequisites begrip 1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept begripanalyse concept analysis begripsmatige kennis conceptual knowledge behandelen (van leerstof) deal with, teach beheerder supervisor; manager beheers- en bestuurstaken administrative and managerial duties beheerseenheid administrative unit beheersing (van leerstof) mastery beheersingleren advanced learning; mastery learning beheersingniveau advanced level; mastery level beheertechnicus operations engineer behoeften needs bekostigen fund, finance bekostiging funding bekostigingsmodel funding formula bekostigingsstelsel funding system bekostigingsvoorwaarde funding condition bekwaamheid competence, ability, skill bekwaamheiden competences, abilities, skills

7 Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (HBO-raad) Netherlands Association of Universities of Applied Sciences belastingdienst tax department belastingvrije vergoeding tax-free allowance beleidsadviescommissie policy advice committee beleidsdirecteur policy director beleidsgericht onderzoek policy research beleidsmedewerker policy officer beleidsondersteuning 1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) assisting the school management beleidsplan policy plan beleidsruimte scope for policy planning Beleidsstaf Policy Department beloning remuneration; incentive beloningssysteem salary scheme, bonus payments system Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands benoeming appointment beoordelaar assessor, marker, examiner beoordelen assess, mark beoordeling assessment, mark, grade beoordelingsgesprek assessment interview; performance appraisal beoordelingsschaal assessment scale beoordelingsstelsel assessment system beperkt limited berekenen calculate beroep 1. occupation, profession; 2. appeal beroepenvoorlichting career information beroepsgang appeals procedure beroepsgroep professional group beroepsmogelijkheid 1. right of appeal; 2. employment opportunities beroepsonderwijs (hoger) vocational education beroepsonderwijs (lager) junior secondary vocational education beroepsonderwijs (middelbaar) senior secondary vocational education beroepspraktijkovereenkomst practical training agreement beroepsprocedure appeals procedure

8 beroepsprofiel beschikbaar bestand (verzameling gegevens) bestelnummer besturingssystemen en computertechniek bestuur en beleid bestuurlijke agenda bestuurlijke organisatie bestuurskunde Bestuurskunde-opleidingsvariant European Studies bestuursorgaan Betaalwijze Betaling collegegeld (BCS) betaling in één keer betaling in termijnen beurs beursgerechtigde bevallingsverlof bevoegdheid bevoegdheidseisen bevoegdheidsgraad bevordering Bevrijdingsdag (5 mei) bewaken bewaren bewijs van betaling bewijs van inschrijving bewijs van rechtmatig verblijf bewijs van toelating bewijsstuk bezoekadres bezwaar en beroep bezwaar job profile available database order number control systems and computer engineering administration and policy administrative agenda management organisation public administration Public Administration Science-track European Studies management body; executive council Payment method payment tuition fees (BCS) lump sum payment payment by instalments 1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel toegekend op grond van talent) scholarship; 3. (voor studiekiezers) education fair entitlement to a grant maternity leave 1. qualification; 2. authorization qualification requirements qualification promotion Liberation Day (5 May) monitor save proof of payment proof of enrolment residence permit proof of admission certificate; proof campus location or delivery address (NOT visiting address) objections and appeals formal objection

9 bezwaarschrift letter of objection bezwarenregeling objections procedure BHV, bedrijfshulpverlening emergency assistance bijbaan second job bijlage 1. supplement; 2. ( ) attachment bijles extra lesson bijvak subsidiary subject bijvakstudent subsidiary subject student bijverdiensten additional income bijzitter external examiner bijzonder hoogleraar professor occupying an endowed chair bijzondere functie special position bijzondere leerstoel endowed chair bindend studieadvies student progress evaluation bindingspremie staff retention bonus Biofysische Technieken (BFT) Biophysical Engineering (BPE) bio-informatica bioinformatics Biomagnetisch Centrum Biomagnetic Centre Biomagnetische Technologie (BMaT) Biomagnetic Technology (BMaT) BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI) Institute for Biomedical Technology (BMTI) biomedische materiaalkunde biomedical materials engineering biomedische materiaaltechnologie biomedical materials engineering biomedische technologie biomedical technology biomedische werktuigbouwkunde biomechanical engineering bloemlezing anthology blok 1. period; 2. module blokboek course book blokcoördinator course coordinator blokhutten cabins blokletters block capitals blokperiode course period bloktoets course examination blokuur double period BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut BMTI, Institute for Biomedical Technology

10 boekenlijst reading list boekenplank bookshelf Boekhandel Broekhuis Broekhuis Bookshop boekjaar financial year boeknummer call number boete fine borrel drink bouwaanvraag building permit bouwtechnologie en bouwproces construction technology and processes bouwtechnologie en management construction technology and management bovenbouwstudie postgraduate course bovengemiddeld functioneren above-average performance brevet certificate brugdag compulsory holiday bruto gross budgetnummer code, reference number buitengewoon hoogleraar professor by special appointment buitengewoon verlof special leave buitenlands diploma non-dutch qualification buitenlands verblijf period abroad buitenlandse student international student buitenlandse vooropleiding non-dutch pre-university education buitenlandse werknemer foreign employee buitenuniversiteit activiteiten extracurricular activities bul degree certificate bulletin announcement buluitreiking graduation ceremony Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur Executive Board Office Bureau Inschrijvingen Admissions Office Bureau Strategie en Internationalisering Strategic Planning and International Relations Burgerlijk Wetboek Civil Code burgerlijke staat marital status burgerlijke stand van de gemeente local government registry office bursaal scholarship student

11 bushalte bus stop business and information technology business and information technology BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs C calamiteitenverlof emergency leave CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Collective Labour Agreement CAO-NU, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten Collective Labour Agreement of Dutch Universities carrièreperspectief career prospects CAT, CongresAssociatie Twente Conference Association of Twente catalogus catalogue CBE, College van Beroep voor de Examens Board of Appeal for Examinations CCR, Centrale Commissie Research Central Research Commission cd-rom CD-ROM CEF, Gemeenschappelijk Europees CEF, Common European Framework Referentiekader Celbiofysica (CB) Cell Biophysics (CB) centraal afvalstoffendepot central refuse storage Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) Central Register of Higher Education Study Programmes Centrale Commissie Research (CCR) Central Research Commission centrale directie central management team centrale stimuleringsmiddelen central incentive funds Centrale Studenten Administratie (CSA) Central Student Administration (CSA) Centrum voor Integral Productievernieuwing (CIPV) Centre for Integrated Manufacturing and Development (CIPV) Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO) Materials Research Centre Centrum voor Productie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM) Centre for Production, Logistics and Operational Management (CPLOM) Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs Beleid Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT) Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Centre for Work and Income certificaat certificate certificering certification cesuur cut-off-point; cut-off-score chemie/moleculaire technologie chemical/molecular engineering chemische analyse chemical analysis

12 chemische fysica chemical physics chemische technologie en informatica chemical engineering and computer science chemische technologie chemical engineering cijfer mark, grade cijfergemiddelde average mark, average grade Civiele Techniek (CiT) Civil Engineering (CiT) civiele technologie in ontwikkelingslanden civil engineering in developing countries Civil Engineering and Management (CE&M) Civil Engineering and Management (CE&M) classificatiesysteem classification system cleanrooms cleanrooms CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek Materials Research Centre cognitieve ergonomie cognitive ergonomics cohort cohort (only used in technical/scientific texts) collectief verplichte vrije dagen compulsory collective holidays Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) Collective Labour Agreement Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU) Collective Labour Agreement of Dutch Universities collectieve ziektekostenverzekering collective health insurance collega colleague college- en examengelden tuition and examination fees College van Beroep Hoger Onderwijs Board of Appeal for Higher Education college van beroep voor de examens (CBE) Board of Appeal for Examinations College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Higher Education Appeals Tribunal college van beroep appeals tribunal College van Bestuur (CvB) Executive Board College van Decanen (CvD) Board of Deans College van Hoogleraren Board of Professors college lecture collegedictaat lecture notes collegegeld tuition fees collegejaar academic year collegekaart student identity card, student ID collegeldvergoeding refund of tuition fees collegevrij no lectures collegezaal 1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre

13 collegiale intervisie peer review colloquium doctum beschikking special entrance examination certificate colloquium doctum entrance examination colofon colophon commerciële dienstverlening commercial services commissie van beroep board of appeal Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA) Graduation Support Committee commissie voor geschillen arbitration board communicatie/public relations public relations communicatiemedewerker communications officer communicatiewetenschap communication studies compendium compendium competentie competence computationele natuurkunde computational physics computerruimte computer room Concerncontrol Control Department Concerndirectie Financiële en Economische Directorate for Financial and Economic Affairs Zaken (FEZ) Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie Directorate for Human Resources Management (P&O) Concerndirectie Strategie en Communicatie (S&C) Directorate for Strategy, Marketing and Communications concerndirectie Directorate (UT term) conciërge caretaker Condensed Matter Physics and Devices (CMD) Condensed Matter Physics and Devices (CMD) conferentie conference Conferentiehotel Drienerburght Conference Hotel Drienerburght confessioneel (onderwijs) denominational conflictbemiddeling mediation congres conference, international congress CongresAssociatie Twente (CAT) Conference Association of Twente conservatorium music conservatory construction management and engineering construction management and engineering Construerende Technische Wetenschappen Engineering Technology, Faculty of (CTW) consultant consultant contacturen contact hours

14 contractactiviteiten contract activities contractonderwijs contract teaching contractonderzoek contract research correctiesleutel answer key correctiewerk marking corrigeren mark, grade co-schappen lopen medical internship CROHO, Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs Central Register of Higher Education Study Programmes CSA, Centrale Studenten Administratie CSA, Central Student Administration CTIT, Centrum voor Telematics en Informatietechnologie CTIT, Centre for Telematics and Information Technology CTW, Construerende Technische Faculty of Engineering Technology Wetenschappen Cultuurcentrum, Vrijhof Culture Centre, Vrijhof cultuurfilosofie van de techniek cultural philosophy of technology cum laude with distinction curriculum vitae (CV) curriculum vitae curriculum curriculum curriculumtechnologie curriculum technology cursist course participant, student cursorisch onderwijs part-time educational programme cursus beginners beginners' course cursus gevorderd advanced course cursus course cursusaanbod available courses cursusboek coursebook cursusduur course duration, length of course cursusgeld course fee cursusinhoud course content cursusjaar academic year cursusmateriaal course material cursusontwerp course design cursusontwikkeling course development cursusopbouw course structure cursusruimte classroom

15 CV, curriculum vitae CV, curriculum vitae CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun Graduation Support Committee CvB, College van Bestuur Executive Board CvD, College van Decanen Board of Deans CWI, Centrum voor Werk en Inkomen Centre for Work and Income D dagelijks bestuur executive committee dagen waarop werkzaam work days dagopvang, hele of halve childcare, for whole or half days datum van publicatie date of publication decaan 1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean decentrale bestuurseenheden decentralised operational units declaratie statement of expenses declaratieformulier expenses claim form declaratiestelsel reimbursement system deelcertificaat subject certificate deelcursus partial course deelkwalificatie partial qualification deelrubrieken subcategory deeltijd collegegeld part-time tuition fee deeltijd opleiding part-time programme deeltijd part-time deeltijdarbeid part-time position deeltijdopleiding part-time programme deeltijdstudent part-time student deeltijdwerk part-time work deeltitel volume deelvaardigheid component skill deelvaardigheidstraining training in component skills deelvraag subquestion deficiënt diploma inadequate qualification depot closed stacks derde geldstroom commercial funding deregulering deregulation deskundigheidsbevordering professional development

16 detachering secondment diagnostische toets diagnostic test diagnosticerend onderwijs diagnostic teaching dictaat lecture notes didactiek teaching method, pedagogy didactisch handelen teaching strategy didactische werkvorm teaching method diensten service departments dienstensector service industry dienstjaren years of service dienstopdracht practical assignment dienstraad service council dienstreis business trip dienstverband Appointment; employment digibeet computer illiterate digitale bibliotheek digital library diploma 1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit diploma geeft toegang tot) qualification diplomarendement pass rate diplomatermijn degree period diplomawaardering evaluation of qualifications directeur (mbt onderwijs) principal; director directeur bedrijfsvoering director of operations directeur bedrijfsvoering Managing Director directie management team directiestatuut management regulations dissertatie doctoral thesis doceerstijl teaching style docent teacher, lecturer docentonafhankelijk leren independent learning docentprofessionalisering professional development for teaching staff doceren teach docerend personeel teaching staff doctoraal masterate, master s degree; (in exacte vakken) Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA) doctoraalbul masterate, master s degree; (in exacte vakken)

17 Master of Science, MSc doctoraalexamen master s examination doctoraalprogramma master s programme; (in exacte vakken) Master of Science programme doctoraalscriptie master s thesis; (in exacte vakken)master of Science thesis doctoraat doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken) PhD, Doctor of Philosophy doctorandus master s graduate; (in exacte vakken) Master of Science graduate doctorsgraad doctorate, doctoral degree, PhD doelopdracht practical assignment doelstelling objective doeltreffendheid effectiveness doeluitkering special-purpose grant doorbetaling van salaris continued payment of salary doorleren continuing education doorstroming transfer doorstromingsproblemen transitional problems doorstroomeisen transfer requirements doorstroommaster master s programme (which continues directly after a bachelor programme) doorstroommogelijkheden transfer opportunities doorstroomprofiel education profile doorstroomprogramma transfer programme doubleren repeat a year draagvlak support draaideur revolving door Drebbel Institute for Mechatronics Drebbel Institute for Mechatronics drs. Achternaam Last name MSc; Last name MA duaal collegegeld tuition fee for conjoint degree course dubbelklikken double-click Dutch Institute of Systems and Control (DICS) Dutch Institute of Systems and Control (DICS) duobaan job sharing Dynamica en Beheersing van Processen (DBP) Dynamics and Control Processes (DCP) dyslectisch dyslexic dyslexie dyslexia E EC, Europese gemeenschappen EC, European Communities

18 economisch-besliskundige wiskunde mathematics of economics and decision making ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen Research Schools Accreditation Committee ECTS punten ECTS credits ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem ECTS, European Credit Transfer System ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor ECVET, European Credit system for Vocational beroepsonderwijs en training Education and Training educatief bestel education system educatief verlof study leave educatief educational educatieve programmatuur educational software educational design educational design eenheid unit eenmalig one-off eentalig monolingual EER, Europese Economische Ruimte EEA, European Economic Area eerste fase undergraduate level eerste geldstroom direct government funding eerste inschrijving first-year enrolment Eerste Kerstdag Christmas Day Eerste Paasdag Easter Sunday Eerste Pinksterdag Whit Sunday eerste taal first language eerstegraads lerarenopleiding postgraduate teacher training eerstejaarsstudenten first-year students effectonderzoek impact research eigen inkomen personal income einddatum termination date eindcijfer final mark/grade eindejaarsuitkering end-of-year bonus eindexamencijferlijst list of marks eindfunctie final position eindschaal final salary scale eindtermen attainment targets; programme aims eindtoets final test eisen van bekwaamheid competency standards for staff

19 ELAN instituut ELAN institute elektronisch tijdschrift electronic journal Elektronische verkiezingen Electronic elections elektronische naslagwerken electronic reference material elektrotechniek electrical engineering Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), Faculty of adres address emancipatie equal opportunities en and (NOT & in formal texts) entreevoorwaarden entry requirements EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader EQF, European Qualification Framework eredoctoraat honorary doctorate, honorary doctoral degree ergonomie ergonomics ergonomisch ontwerpen ergonomics erkend recognized, accredited erkende instelling accredited institution Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) Research Schools Accreditation Committee erkenningsprocedure accreditation procedure ervaringsgericht leren experiential learning European studies European studies Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF) European Qualifications Framework (EQF) Europees punten (ECTS punten) European credits (ECTS credits) Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS) European Credit Transfer System (ECTS) Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training (ECVET) European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) Europese Bestuurskunde European Public Administration and Policy Europese Economische Ruimte (EER) European Economic Area (EEA) Europese gemeenschappen (EC) European Communities (EC) evaluatie van onderwijsgevenden teacher appraisal evaluatie evaluation evaluatieonderzoek evaluation research EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) ex libris book label

20 examen afleggen, een sit an examination examen examination examencommissie examination board exameneisen examination requirements examengeld examination fee examinandus examination candidate examinator examiner Exchange and Study Abroad Office Exchange and Study Abroad Office exemplaar copy exploitatiekosten running costs exploitatie-uitkomsten operational results extraneus collegegeld tuition fee for external students extraneus external student ezelsbrug mnemonic F Facilitair Bedrijf Facility Department faculteit Construerende Technische Faculty of Engineering Technology Wetenschappen (CTW) faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics (EWI) and Computer Science (EEMCS) faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics (EWI) and Computer Science faculteit Gedragswetenschappen (GW) Faculty of Behavioural Sciences faculteit Management en Bestuur (MB) School of Management and Governance faculteit Technische Natuurwetenschappen Faculty of Science and Technology (TNW) faculteit faculty Faculteitsbestuur Faculty Board Faculteitsbureau Faculty Office Faculteitsraad Faculty Council Faculty Club Faculty Club FB Catering bestellingen (FBCB) FB Catering orders (FBCB) Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (FION) Federation of International Education Institutions in the Netherlands feestdagen public holidays Female Faculty Network Twente (FFNT) Female Faculty Network Twente (FFNT) fietspad 1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track Fietsregeling Bicycle Scheme filosofie van wetenschap en techniek philosophy of sciences and technology

21 Financieel Economisch Zaken Financial and Economic Management financiële ondersteuning financial support financiële steun sponsorship financiële vaste activa financial fixed assets financiële wiskunde financial mathematics financiën finance FION, Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland Federation of International Education Institutions in the Netherlands fiscaal belastbaar inkomen taxable income fiscale bijtelling additional tax flankerend onderwijs supplementary education flaptekst review Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU) Flexible Retirement Pension flexibele werkduur flexible work hours forfaitair fixed formatiebeleid staff establishment policy formatiecommissie staffing committee formatieplaats full-time position formatieplanning staffing establishment planning formeel learning formal learning Formulier Jaargesprek (FJUT) annual performance appraisal form (FJUT) foutenanalyse error analysis FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding Flexible Retirement Pension fte full-time equivalent (FTE) functie position, job functiebeperking (student met) student with a disability functiebeschrijving job description functie-eis job requirement functiefamilie job family functieniveau job level functieniveaumatrix job level matrix functieordenen job classification functieordeningsysteem job classification system functieprofiel job profile functieschaal job scale

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Email all comments to onlinemedia@utwente.nl. Use Ctrl F to navigate this document. This list is also downloadable (PDF-document). The Nuffic also has a useful glossary for Dutch/English terms. NEDERLANDS

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Email all comments to vertalingen@utwente.nl. Use Ctrl F to navigate this document. This list is also downloadable (PDF-document). The Nuffic also has a useful glossary for Dutch/English terms. NEDERLANDS

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst)

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst) formulier inleveren bij uw faculteit/instituut hand this form in at your faculty/institute of per post versturen aan - or post it to: Vrije Universiteit Dienst Financiën en Personeel De Boelelaan 1105

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 Maria Madalena Pereira Nuffic Agenda Context Erasmus + Internationale dimensie Erasmus + Joint Master degrees KA1 Verhaal uit de praktijk Afsluiting Context Erasmus

Nadere informatie

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN Clemens Spoorenberg Breukelen 18 november 2010 NIBE-SVV Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf 50% Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Worldwide Alumni Network

Worldwide Alumni Network Worldwide Alumni Network Good practices internationale onderwijs instellingen ISS, UNESCO-IHE, IHS, ITC INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION Deze sessie: Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT JOINT DEGREE awarded: M.Sc. Degree in Food Science, Technology and Nutrition SEFOTECH.NUT 2 History of the project -90s : IPs on brewing, wine making,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Nuffic Neso Mexico Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Bienvenidos a Nuffic Neso México! Wie, wat, waar, wanneer Nuffic Neso Mexico 2011 Activiteiten Plannen Marktonderzoek Hoger onderwijs in Mexico

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

L J E G. G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1. H Maritieme Techniek Mekelweg 2. H Werktuigbouwkunde Mekelweg 2

L J E G. G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1. H Maritieme Techniek Mekelweg 2. H Werktuigbouwkunde Mekelweg 2 F B A L J C D M I H K E G X A Aula Congrescentrum Mekelweg 5 D Technische Wiskunde Mekelweg 4 G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1 J Technische Aardwetenschappen Stevinweg 1 B Bouwkunde Jullianalaan

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Programma! Welkom en doelstelling bijeenkomst Programma Erasmus+ Kernpunten uit de ECHE Monitoring van de ECHE Bologna

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor de inschrijving

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie