A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z"

Transcriptie

1 all comments to Use Ctrl F to navigate this document. NEDERLANDS ENGLISH A aankomende studenten prospective students aanloopschaal preliminary salary scale aanmelding application; application for admission aanmeldingscijfers admissions figures aanmeldingsformulier application form aannemen van werknemers 1. appoint academic staff; 2. employ nonacademic staff aanschouwelijk onderwijs resource-based teaching aansluiting 1. (mate van afstemming) alignment; 2. (overgang) transition aanspraak maken op entitled to aansprakelijkheidsverzekering third party liability insurance aanspreektitel title aanstelling appointment aanstellingsbrief letter of appointment aanstellingsomvang official work hours per week aanstellingstermijn period of appointment aantekening note aanvangsmodule initial module aanvangsniveau initial achievement level Aanvraag DOI Application form DOI Aanvraag SSL Certificaten (ACS) Request for SSL Certificates (ACS) Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV) internet connection allowance (TIV) Aanvraag vrijwilligersbijdrage Application form Contribution for Volunteers Aanvraag Xtra-card (SUP) Application form Xtra card (SUP) aanvraag 1. request; 2. application for aanvraagformulier 1. request slip; 2. application form aanvragen 1. request; 2. apply for aanvullende opleiding additional course aanvullende studiefinanciering additional financial assistance aanvullende studies postgraduate additional course aanvullende verzekering additional insurance

2 aanwezig available aanwinst accession ABP Pensioenfonds ABP pension fund ABR, algemene bedrijfsreserve general operating reserve absentielijst attendance register academicus 1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is aan universiteit) academic Academie voor Beeldende Kunsten (AKI) Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ) academisch jaar academic year academisch onderwijs university education academische graad university degree academische raad university council Acasa, Studentenhuisvesting Acasa, student accommodation Accounting House Accounting accrediteren accreditation achternaam family name ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod Higher Education Course Provision Advisory Committee actieonderzoek action research activiteitenprogramma programme of activities ad valvas notice board administrateur administrator administratiekosten administration fees adresboek address book; directory adreswijziging change of address advanced technology advanced technology advertentie advertisement Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) Higher Education Course Provision Advisory Committee adviescommissie advisory committee adviesorgaan advisory board adviesorganisatie consultancy organisation afdeling department afdelingshoofd head of department afgesloten weg no thoroughfare afgestudeerde graduate

3 afhaken drop out afhaker dropout afkijken cheat; copy afleggen examen sit an examination afsluitend examen final examination afsluitend tentamen final examination afsluitende toets final test afsluiting completion afspreker appointment planner afstandsonderwijs distance learning afstudeerbegeleiding supervision of thesis; supervision of final project afstudeerdatum date of graduation afstudeeropdracht thesis, final project, final thesis project afstudeerprogramma degree programme afstudeerproject thesis, final project, final thesis project afstudeerrichting specialization afstudeerverzoek graduation application afstuderen graduate afwezigheid absence afwijkende arbeidstijd irregular working hours afwijzen reject aio, Assistent in Opleiding research assistant, PhD candidate AKI, Academie voor Beeldende Kunsten ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts akte certificate AKW, Algemene Kinderbijslagwet General Child Benefit Act algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkunde algebra, discrete mathematics, analysis and geometry algemeen verplicht deel compulsory core subjects algemene bedrijfsreserve (ABR) general operating reserve allochtone studenten international students alumna alumna (former female students) alumni alumni Alumnibureau Alumni Office alumnikring alumni chapter alumnus alumnus (former male students)

4 amanuensis laboratory assistant ambtelijk secretaris executive secretary Ambtenarenwet Central and Local Government Personnel Act ambtsjubileum jubilee amfitheater amphitheatre anderstalig non-dutch speaking andragogiek andragogy, adult educational theory Anorganische Materiaalkunde (AMK) Inorganic Materials Science (IMS) antecendentenonderzoek security check antwoordblad answer sheet antwoordformulier answer sheet applicatiecursus refresher course arbeidsbureau employment office arbeidsmarkt labour market arbeidsomstandigheden working conditions arbeidsongeschiktheid unable to work arbeidsovereenkomst employment contract Arbeidspatroon medewerkers (APM) Employment pattern employees (APM) arbeidsplaats job arbeidstijdverkorting reduction in working hours arbeidsveld profession arbeidsverleden employment history arbeidsverzuim absenteeism arbeidsvoorwaarden terms of employment arbo en bedrijfsgezondheid occupational health and safety Arbo-dienst Occupational Health Service Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet Working Conditions Act archief archive archiefdoos box file artikel article Assistent in Opleiding (aio) research assistant, doctoral degree candidate audiovisuele groepsruimte audio visual room audiovisuele middelen audio visual aids auteur author

5 auteursrechtenvoorbehoud copyright notice Auteurswet Copyright Act autochtoon indigenous citizen autodidactisch leren independent learning av-hulpmiddelen audio visual aids, audio visual resources avondcursus evening course avondopleiding evening course B baan job, position Bachelor Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Arts (in exacte vakken) Bachelor-/Master-opdracht final bachelor s/master s assignment bacheloropleiding bachelor s programme bachelorstelsel bachelor s degree structure balie counter; reception BAMA, bachelor-master stelsel bachelor/master structure banenmarkt careers fair baret (bij toga) cap basisberoepsopleiding basic vocational training; initial vocational training basisbeurs basic grant basiscursus foundation course; initial course basisfase initial phase basisonderwijs primary education basisschool primary school basistoelage basic allowance basisvak foundation subject beamer projector becijferen mark, grade bedenking objection bedrijfsgerichte kinderopvang company childcare scheme bedrijfshulpverlening, BHV emergency assistance bedrijfsinformatietechnologie business and information technology, business and IT bedrijfskunde business administration bedrijfsleven en overheden local and industrial authorities bedrijfsleven corporate life bedrijfsmaatschappelijk werker social worker

6 bedrijfsplan operational plan bedrijfstak industrial sector bedrijfsvoering operational management bedrijfswetenschappen business administration beëindiging inschrijving termination of enrolment beeldende kunst en vormgeving visual arts and design beeldscherm screen begaafd talented begane grond ground floor begeleid zelfstandig leren guided independent learning begeleiden 1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair) supervise; 3. (van school) advise begeleider supervisor; adviser beginnerscursus introductory course beginniveau entry level Beginvoorwaarden prerequisites begrip 1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept begripanalyse concept analysis begripsmatige kennis conceptual knowledge behandelen (van leerstof) deal with, teach beheerder supervisor; manager beheers- en bestuurstaken administrative and managerial duties beheerseenheid administrative unit beheersing (van leerstof) mastery beheersingleren advanced learning; mastery learning beheersingniveau advanced level; mastery level beheertechnicus operations engineer behoeften needs bekostigen fund, finance bekostiging funding bekostigingsmodel funding formula bekostigingsstelsel funding system bekostigingsvoorwaarde funding condition bekwaamheid competence, ability, skill bekwaamheiden competences, abilities, skills

7 Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (HBO-raad) Netherlands Association of Universities of Applied Sciences belastingdienst tax department belastingvrije vergoeding tax-free allowance beleidsadviescommissie policy advice committee beleidsdirecteur policy director beleidsgericht onderzoek policy research beleidsmedewerker policy officer beleidsondersteuning 1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) assisting the school management beleidsplan policy plan beleidsruimte scope for policy planning Beleidsstaf Policy Department beloning remuneration; incentive beloningssysteem salary scheme, bonus payments system Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands benoeming appointment beoordelaar assessor, marker, examiner beoordelen assess, mark beoordeling assessment, mark, grade beoordelingsgesprek assessment interview; performance appraisal beoordelingsschaal assessment scale beoordelingsstelsel assessment system beperkt limited berekenen calculate beroep 1. occupation, profession; 2. appeal beroepenvoorlichting career information beroepsgang appeals procedure beroepsgroep professional group beroepsmogelijkheid 1. right of appeal; 2. employment opportunities beroepsonderwijs (hoger) vocational education beroepsonderwijs (lager) junior secondary vocational education beroepsonderwijs (middelbaar) senior secondary vocational education beroepspraktijkovereenkomst practical training agreement beroepsprocedure appeals procedure

8 beroepsprofiel beschikbaar bestand (verzameling gegevens) bestelnummer besturingssystemen en computertechniek bestuur en beleid bestuurlijke agenda bestuurlijke organisatie bestuurskunde Bestuurskunde-opleidingsvariant European Studies bestuursorgaan Betaalwijze Betaling collegegeld (BCS) betaling in één keer betaling in termijnen beurs beursgerechtigde bevallingsverlof bevoegdheid bevoegdheidseisen bevoegdheidsgraad bevordering Bevrijdingsdag (5 mei) bewaken bewaren bewijs van betaling bewijs van inschrijving bewijs van rechtmatig verblijf bewijs van toelating bewijsstuk bezoekadres bezwaar en beroep bezwaar job profile available database order number control systems and computer engineering administration and policy administrative agenda management organisation public administration Public Administration Science-track European Studies management body; executive council Payment method payment tuition fees (BCS) lump sum payment payment by instalments 1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel toegekend op grond van talent) scholarship; 3. (voor studiekiezers) education fair entitlement to a grant maternity leave 1. qualification; 2. authorization qualification requirements qualification promotion Liberation Day (5 May) monitor save proof of payment proof of enrolment residence permit proof of admission certificate; proof campus location or delivery address (NOT visiting address) objections and appeals formal objection

9 bezwaarschrift letter of objection bezwarenregeling objections procedure BHV, bedrijfshulpverlening emergency assistance bijbaan second job bijlage 1. supplement; 2. ( ) attachment bijles extra lesson bijvak subsidiary subject bijvakstudent subsidiary subject student bijverdiensten additional income bijzitter external examiner bijzonder hoogleraar professor occupying an endowed chair bijzondere functie special position bijzondere leerstoel endowed chair bindend studieadvies student progress evaluation bindingspremie staff retention bonus Biofysische Technieken (BFT) Biophysical Engineering (BPE) bio-informatica bioinformatics Biomagnetisch Centrum Biomagnetic Centre Biomagnetische Technologie (BMaT) Biomagnetic Technology (BMaT) BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI) Institute for Biomedical Technology (BMTI) biomedische materiaalkunde biomedical materials engineering biomedische materiaaltechnologie biomedical materials engineering biomedische technologie biomedical technology biomedische werktuigbouwkunde biomechanical engineering bloemlezing anthology blok 1. period; 2. module blokboek course book blokcoördinator course coordinator blokhutten cabins blokletters block capitals blokperiode course period bloktoets course examination blokuur double period BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut BMTI, Institute for Biomedical Technology

10 boekenlijst reading list boekenplank bookshelf Boekhandel Broekhuis Broekhuis Bookshop boekjaar financial year boeknummer call number boete fine borrel drink bouwaanvraag building permit bouwtechnologie en bouwproces construction technology and processes bouwtechnologie en management construction technology and management bovenbouwstudie postgraduate course bovengemiddeld functioneren above-average performance brevet certificate brugdag compulsory holiday bruto gross budgetnummer code, reference number buitengewoon hoogleraar professor by special appointment buitengewoon verlof special leave buitenlands diploma non-dutch qualification buitenlands verblijf period abroad buitenlandse student international student buitenlandse vooropleiding non-dutch pre-university education buitenlandse werknemer foreign employee buitenuniversiteit activiteiten extracurricular activities bul degree certificate bulletin announcement buluitreiking graduation ceremony Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur Executive Board Office Bureau Inschrijvingen Admissions Office Bureau Strategie en Internationalisering Strategic Planning and International Relations Burgerlijk Wetboek Civil Code burgerlijke staat marital status burgerlijke stand van de gemeente local government registry office bursaal scholarship student

11 bushalte bus stop business and information technology business and information technology BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs C calamiteitenverlof emergency leave CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Collective Labour Agreement CAO-NU, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten Collective Labour Agreement of Dutch Universities carrièreperspectief career prospects CAT, CongresAssociatie Twente Conference Association of Twente catalogus catalogue CBE, College van Beroep voor de Examens Board of Appeal for Examinations CCR, Centrale Commissie Research Central Research Commission cd-rom CD-ROM CEF, Gemeenschappelijk Europees CEF, Common European Framework Referentiekader Celbiofysica (CB) Cell Biophysics (CB) centraal afvalstoffendepot central refuse storage Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) Central Register of Higher Education Study Programmes Centrale Commissie Research (CCR) Central Research Commission centrale directie central management team centrale stimuleringsmiddelen central incentive funds Centrale Studenten Administratie (CSA) Central Student Administration (CSA) Centrum voor Integral Productievernieuwing (CIPV) Centre for Integrated Manufacturing and Development (CIPV) Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO) Materials Research Centre Centrum voor Productie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM) Centre for Production, Logistics and Operational Management (CPLOM) Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs Beleid Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT) Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Centre for Work and Income certificaat certificate certificering certification cesuur cut-off-point; cut-off-score chemie/moleculaire technologie chemical/molecular engineering chemische analyse chemical analysis

12 chemische fysica chemical physics chemische technologie en informatica chemical engineering and computer science chemische technologie chemical engineering cijfer mark, grade cijfergemiddelde average mark, average grade Civiele Techniek (CiT) Civil Engineering (CiT) civiele technologie in ontwikkelingslanden civil engineering in developing countries Civil Engineering and Management (CE&M) Civil Engineering and Management (CE&M) classificatiesysteem classification system cleanrooms cleanrooms CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek Materials Research Centre cognitieve ergonomie cognitive ergonomics cohort cohort (only used in technical/scientific texts) collectief verplichte vrije dagen compulsory collective holidays Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) Collective Labour Agreement Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU) Collective Labour Agreement of Dutch Universities collectieve ziektekostenverzekering collective health insurance collega colleague college- en examengelden tuition and examination fees College van Beroep Hoger Onderwijs Board of Appeal for Higher Education college van beroep voor de examens (CBE) Board of Appeal for Examinations College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Higher Education Appeals Tribunal college van beroep appeals tribunal College van Bestuur (CvB) Executive Board College van Decanen (CvD) Board of Deans College van Hoogleraren Board of Professors college lecture collegedictaat lecture notes collegegeld tuition fees collegejaar academic year collegekaart student identity card, student ID collegeldvergoeding refund of tuition fees collegevrij no lectures collegezaal 1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre

13 collegiale intervisie peer review colloquium doctum beschikking special entrance examination certificate colloquium doctum entrance examination colofon colophon commerciële dienstverlening commercial services commissie van beroep board of appeal Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA) Graduation Support Committee commissie voor geschillen arbitration board communicatie/public relations public relations communicatiemedewerker communications officer communicatiewetenschap communication studies compendium compendium competentie competence computationele natuurkunde computational physics computerruimte computer room Concerncontrol Control Department Concerndirectie Financiële en Economische Directorate for Financial and Economic Affairs Zaken (FEZ) Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie Directorate for Human Resources Management (P&O) Concerndirectie Strategie en Communicatie (S&C) Directorate for Strategy, Marketing and Communications concerndirectie Directorate (UT term) conciërge caretaker Condensed Matter Physics and Devices (CMD) Condensed Matter Physics and Devices (CMD) conferentie conference Conferentiehotel Drienerburght Conference Hotel Drienerburght confessioneel (onderwijs) denominational conflictbemiddeling mediation congres conference, international congress CongresAssociatie Twente (CAT) Conference Association of Twente conservatorium music conservatory construction management and engineering construction management and engineering Construerende Technische Wetenschappen Engineering Technology, Faculty of (CTW) consultant consultant contacturen contact hours

14 contractactiviteiten contract activities contractonderwijs contract teaching contractonderzoek contract research correctiesleutel answer key correctiewerk marking corrigeren mark, grade co-schappen lopen medical internship CROHO, Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs Central Register of Higher Education Study Programmes CSA, Centrale Studenten Administratie CSA, Central Student Administration CTIT, Centrum voor Telematics en Informatietechnologie CTIT, Centre for Telematics and Information Technology CTW, Construerende Technische Faculty of Engineering Technology Wetenschappen Cultuurcentrum, Vrijhof Culture Centre, Vrijhof cultuurfilosofie van de techniek cultural philosophy of technology cum laude with distinction curriculum vitae (CV) curriculum vitae curriculum curriculum curriculumtechnologie curriculum technology cursist course participant, student cursorisch onderwijs part-time educational programme cursus beginners beginners' course cursus gevorderd advanced course cursus course cursusaanbod available courses cursusboek coursebook cursusduur course duration, length of course cursusgeld course fee cursusinhoud course content cursusjaar academic year cursusmateriaal course material cursusontwerp course design cursusontwikkeling course development cursusopbouw course structure cursusruimte classroom

15 CV, curriculum vitae CV, curriculum vitae CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun Graduation Support Committee CvB, College van Bestuur Executive Board CvD, College van Decanen Board of Deans CWI, Centrum voor Werk en Inkomen Centre for Work and Income D dagelijks bestuur executive committee dagen waarop werkzaam work days dagopvang, hele of halve childcare, for whole or half days datum van publicatie date of publication decaan 1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean decentrale bestuurseenheden decentralised operational units declaratie statement of expenses declaratieformulier expenses claim form declaratiestelsel reimbursement system deelcertificaat subject certificate deelcursus partial course deelkwalificatie partial qualification deelrubrieken subcategory deeltijd collegegeld part-time tuition fee deeltijd opleiding part-time programme deeltijd part-time deeltijdarbeid part-time position deeltijdopleiding part-time programme deeltijdstudent part-time student deeltijdwerk part-time work deeltitel volume deelvaardigheid component skill deelvaardigheidstraining training in component skills deelvraag subquestion deficiënt diploma inadequate qualification depot closed stacks derde geldstroom commercial funding deregulering deregulation deskundigheidsbevordering professional development

16 detachering secondment diagnostische toets diagnostic test diagnosticerend onderwijs diagnostic teaching dictaat lecture notes didactiek teaching method, pedagogy didactisch handelen teaching strategy didactische werkvorm teaching method diensten service departments dienstensector service industry dienstjaren years of service dienstopdracht practical assignment dienstraad service council dienstreis business trip dienstverband Appointment; employment digibeet computer illiterate digitale bibliotheek digital library diploma 1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit diploma geeft toegang tot) qualification diplomarendement pass rate diplomatermijn degree period diplomawaardering evaluation of qualifications directeur (mbt onderwijs) principal; director directeur bedrijfsvoering director of operations directeur bedrijfsvoering Managing Director directie management team directiestatuut management regulations dissertatie doctoral thesis doceerstijl teaching style docent teacher, lecturer docentonafhankelijk leren independent learning docentprofessionalisering professional development for teaching staff doceren teach docerend personeel teaching staff doctoraal masterate, master s degree; (in exacte vakken) Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA) doctoraalbul masterate, master s degree; (in exacte vakken)

17 Master of Science, MSc doctoraalexamen master s examination doctoraalprogramma master s programme; (in exacte vakken) Master of Science programme doctoraalscriptie master s thesis; (in exacte vakken)master of Science thesis doctoraat doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken) PhD, Doctor of Philosophy doctorandus master s graduate; (in exacte vakken) Master of Science graduate doctorsgraad doctorate, doctoral degree, PhD doelopdracht practical assignment doelstelling objective doeltreffendheid effectiveness doeluitkering special-purpose grant doorbetaling van salaris continued payment of salary doorleren continuing education doorstroming transfer doorstromingsproblemen transitional problems doorstroomeisen transfer requirements doorstroommaster master s programme (which continues directly after a bachelor programme) doorstroommogelijkheden transfer opportunities doorstroomprofiel education profile doorstroomprogramma transfer programme doubleren repeat a year draagvlak support draaideur revolving door Drebbel Institute for Mechatronics Drebbel Institute for Mechatronics drs. Achternaam Last name MSc; Last name MA duaal collegegeld tuition fee for conjoint degree course dubbelklikken double-click Dutch Institute of Systems and Control (DICS) Dutch Institute of Systems and Control (DICS) duobaan job sharing Dynamica en Beheersing van Processen (DBP) Dynamics and Control Processes (DCP) dyslectisch dyslexic dyslexie dyslexia E EC, Europese gemeenschappen EC, European Communities

18 economisch-besliskundige wiskunde mathematics of economics and decision making ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen Research Schools Accreditation Committee ECTS punten ECTS credits ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem ECTS, European Credit Transfer System ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor ECVET, European Credit system for Vocational beroepsonderwijs en training Education and Training educatief bestel education system educatief verlof study leave educatief educational educatieve programmatuur educational software educational design educational design eenheid unit eenmalig one-off eentalig monolingual EER, Europese Economische Ruimte EEA, European Economic Area eerste fase undergraduate level eerste geldstroom direct government funding eerste inschrijving first-year enrolment Eerste Kerstdag Christmas Day Eerste Paasdag Easter Sunday Eerste Pinksterdag Whit Sunday eerste taal first language eerstegraads lerarenopleiding postgraduate teacher training eerstejaarsstudenten first-year students effectonderzoek impact research eigen inkomen personal income einddatum termination date eindcijfer final mark/grade eindejaarsuitkering end-of-year bonus eindexamencijferlijst list of marks eindfunctie final position eindschaal final salary scale eindtermen attainment targets; programme aims eindtoets final test eisen van bekwaamheid competency standards for staff

19 ELAN instituut ELAN institute elektronisch tijdschrift electronic journal Elektronische verkiezingen Electronic elections elektronische naslagwerken electronic reference material elektrotechniek electrical engineering Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), Faculty of adres address emancipatie equal opportunities en and (NOT & in formal texts) entreevoorwaarden entry requirements EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader EQF, European Qualification Framework eredoctoraat honorary doctorate, honorary doctoral degree ergonomie ergonomics ergonomisch ontwerpen ergonomics erkend recognized, accredited erkende instelling accredited institution Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) Research Schools Accreditation Committee erkenningsprocedure accreditation procedure ervaringsgericht leren experiential learning European studies European studies Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF) European Qualifications Framework (EQF) Europees punten (ECTS punten) European credits (ECTS credits) Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS) European Credit Transfer System (ECTS) Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training (ECVET) European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) Europese Bestuurskunde European Public Administration and Policy Europese Economische Ruimte (EER) European Economic Area (EEA) Europese gemeenschappen (EC) European Communities (EC) evaluatie van onderwijsgevenden teacher appraisal evaluatie evaluation evaluatieonderzoek evaluation research EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) ex libris book label

20 examen afleggen, een sit an examination examen examination examencommissie examination board exameneisen examination requirements examengeld examination fee examinandus examination candidate examinator examiner Exchange and Study Abroad Office Exchange and Study Abroad Office exemplaar copy exploitatiekosten running costs exploitatie-uitkomsten operational results extraneus collegegeld tuition fee for external students extraneus external student ezelsbrug mnemonic F Facilitair Bedrijf Facility Department faculteit Construerende Technische Faculty of Engineering Technology Wetenschappen (CTW) faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics (EWI) and Computer Science (EEMCS) faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculty of Electrical Engineering, Mathematics (EWI) and Computer Science faculteit Gedragswetenschappen (GW) Faculty of Behavioural Sciences faculteit Management en Bestuur (MB) School of Management and Governance faculteit Technische Natuurwetenschappen Faculty of Science and Technology (TNW) faculteit faculty Faculteitsbestuur Faculty Board Faculteitsbureau Faculty Office Faculteitsraad Faculty Council Faculty Club Faculty Club FB Catering bestellingen (FBCB) FB Catering orders (FBCB) Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (FION) Federation of International Education Institutions in the Netherlands feestdagen public holidays Female Faculty Network Twente (FFNT) Female Faculty Network Twente (FFNT) fietspad 1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track Fietsregeling Bicycle Scheme filosofie van wetenschap en techniek philosophy of sciences and technology

21 Financieel Economisch Zaken Financial and Economic Management financiële ondersteuning financial support financiële steun sponsorship financiële vaste activa financial fixed assets financiële wiskunde financial mathematics financiën finance FION, Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland Federation of International Education Institutions in the Netherlands fiscaal belastbaar inkomen taxable income fiscale bijtelling additional tax flankerend onderwijs supplementary education flaptekst review Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU) Flexible Retirement Pension flexibele werkduur flexible work hours forfaitair fixed formatiebeleid staff establishment policy formatiecommissie staffing committee formatieplaats full-time position formatieplanning staffing establishment planning formeel learning formal learning Formulier Jaargesprek (FJUT) annual performance appraisal form (FJUT) foutenanalyse error analysis FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding Flexible Retirement Pension fte full-time equivalent (FTE) functie position, job functiebeperking (student met) student with a disability functiebeschrijving job description functie-eis job requirement functiefamilie job family functieniveau job level functieniveaumatrix job level matrix functieordenen job classification functieordeningsysteem job classification system functieprofiel job profile functieschaal job scale

Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen

Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen Directie Communicatie & Marketing A aanmelding aanmeldingscijfers aanmeldingsformulier aanstelling tijdelijke aanstelling vaste aanstelling

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

Guidelines for PhD Students

Guidelines for PhD Students Guidelines for PhD Students June 2014 We are pleased to present these guidelines for PhD students at the VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). This book provides a summary of practical information for PhD

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Stenden University of Applied Sciences

Stenden University of Applied Sciences Stenden University of Applied Sciences Applied Business Administration (Toegepaste Bedrijfskunde) Limited Study Programme Assessment Netherlands Quality Agency (NQA) May 2013 2/59 NQA Stenden: limited

Nadere informatie

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying Contents 1 INTRODUCTION... 4 1.1 The University of Aruba and Faculties... 4 1.2 Objectives of the University... 4 2 THE GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF ARUBA... 5 2.1 Rector... 5 2.2 Advisory Board...

Nadere informatie

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities MASTER s Programs of the School of Humanities TALE OF CONTENTS PART 1 - GENERAL... 3 Section 1 General Terms... 3 Article 1.1 Applicability of the regulations... 3 Article 1.2 Definitions... 4 Article

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen Faculty of Science Prospectus 2007-2008 Information Science Master Radboud University Nijmegen Preface This is the prospectus for the 2007 master programme of Information Science of the Radboud University,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012 Centre for Learning Sciences & Technologies Open University CELSTEC annual report 2012 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Appendices Hodex specificatie 3.0.0

Appendices Hodex specificatie 3.0.0 Appendices Hode specificatie 3.0.0 Inhoudsopgave Appendi I profiel typen... 3 Appendi II toelatingseisen... 4 Appendi III titels bij afstuderen... 5 Appendi IV tijdseenheden... 7 Appendi V opleidingsvormen...

Nadere informatie

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie