Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig."

Transcriptie

1 Een woord vooraf Hierbij ontvangt u de schoolgids van De Driester van het jaar In deze schoolgids vindt u allerlei informatie die voor u als ouder of belangstellende van belang kan zijn. De informatie gaat zowel over de onderwijsinhoudelijke als de praktische organisatorische kant. Al lezend krijgt u een indruk van wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Met vragen of opmerkingen hierover kunt u altijd bij ons terecht. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig. De Driester is een school die op drie gebieden sterk onderwijs wil bieden, vandaar ook de slogan Driester (k) onderwijs. Wij willen ons sterk maken voor onze identiteit, onze pedagogische en onze didactische visie. In hoofdstuk 2 leest u hier meer over. In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Hemelse Vader. We willen u vragen om ook het komende jaar onze school met uw gebeden te omringen. Ons team is enthousiast en betrokken bij uw kind(eren). Maar onderwijs maken we samen: wij hebben u als ouder daarbij nodig. Samen staan we sterk, dat is iets wat de Kamperzeedijk typeert en ons vertrouwen geeft voor de school. Wij rekenen op een prettige samenwerking, ook in dit nieuwe schooljaar. Met vriendelijke groet, mede namens het team, M. (Mieneke) Aalberts-Vergunst Directeur CNS De Driester Schoolgids CNS De Driester

2 INHOUDSOPGAVE 1 DE SCHOOL pag Naam, richting, toelating en lidmaatschap 1.2 School en bevolking 1.3 Schoolgrootte 1.4 School en gebouw 2 VISIE pag Identiteit 2.2 Opvoeding 2.3 Onderwijs 3 ORGANISATIE pag De organisatie van de school: groepering, omgangsregels 3.2 Samenstelling van het team 3.3 Groepenverdeling 3.4 Activiteiten 3.5 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN pag De opvang van nieuwe leerlingen 4.2 Het volgen, bespreken en vastleggen van de ontwikkeling van de kinderen 4.3 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.4 Jeugdgezondheidszorg 4.5 Veiligheid en hygiëne, protocol luizen 4.6 Veiligheid en welzijn, sociale vaardigheden 4.7 Voortgezet onderwijs 4.8 Onderwijskundig Rapport 4.9 Toelaten van leerlingen 5 BIJZONDERE EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN pag Maandvieringen - Sinterklaasfeest - Kerstfeestviering - Paasviering - Project - Meester- en juffendag - Oranjefeest - Sportdag - Fancy fair - Schoolkamp - Schoolreis - Afscheidsavond van groep 8 - Verkeersexamen - EHBO-examen Schoolgids CNS De Driester

3 6 DE LEERKRACHTEN pag Professionaliteit 6.2 Maatregelen ter bestrijding van lesuitval 7 DE OUDER(S)/VERZORGER(S) pag Meeleven Contact bij calamiteiten Schriftelijke algemene informatievoorziening Mondelinge algemene informatievoorziening Contacten over de kinderen Stimuleren 7. 2 Meedenken en meewerken Praktische hulp Ouderraad Bestuur 7.3 Tussenschoolse opvang (overblijven) 7.4 Buitenschoolse opvang 7.5 Klachtenprocedure 7.6 Ouderbijdrage 7.7 Schoolverzekering 7.8 Medezeggenschapsraad 7.9 Vrijstelling 8 KWALITEITSBELEID pag Onderwijs - Personeel & Organisatie - Organisatie - Kwaliteitsbewaking 9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN pag Schooltijden 9.2 Onderwijstijd 9.3 Vakantierooster 9.4 Leerplicht en schoolverzuim 10 INFORMATIE pag.45 - Schooltijden - Binnenkomst - Ziekte van kinderen - WC gebruik - Pauze - Gymlessen - Psalmvers - Huiswerk - Zendingsgeld - Telefoon - Speelgoed groep 1/2 - Schoolfotograaf Schoolgids CNS De Driester

4 - Foto s en/of opnames in de klas - Verjaardagen van kinderen, ouder(s) / verzorger(s) en grootouders - Vader- en moederdag 11 NAMEN EN ADRESSEN pag Teamleden 11.2 Schoolbestuur 11.3 Medezeggenschapsraad 11.4 Ouderraad 11.5 Verkeersouders 11.6 Federatie Veluwezoom en IJsselstreek 11.7 Vertrouwenspersonen 11.8 Externe personen en instanties Schoolgids CNS De Driester

5 1 DE SCHOOL 1.1 Naam, richting, toelating en lidmaatschap C.N.S. De Driester is een school die uitgaat van Vereniging een school met de Bijbel te Kamperzeedijk. Het is een vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, wat o.a. inhoudt dat de school wordt bezocht door leerlingen van diverse kerkelijke richtingen. De vereniging wordt in grote mate gevormd door de ouders / verzorgers van de leerlingen die lid zijn geworden en daardoor blijk hebben gegeven in te stemmen met de grondslag van de school en de hieruit geformuleerde statuten. De grondslag heeft als uitgangspunt de Bijbel, naar de verklaring der Gereformeerde Kerken, vervat in de belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Vanuit deze grondslag wordt aan de identiteit vorm gegeven. U merkt dit in de praktijk van elke dag bij het godsdienstonderwijs, in de dagelijkse omgang met elkaar, in de keuze van en omgang met het lesmateriaal, in het benoemingsbeleid van het onderwijzend personeel, in de momenten van bezinning en in relatie tot het toelatingsbeleid van leerlingen. Van alle ouders / verzorgers die de kinderen inschrijven op onze school verwachten we respect voor het bovenstaande. Dit respect komt tot uiting in het conformeren aan alle uit bovenstaande voortvloeiende schoolafspraken. Daarom benadrukken we het lezen van deze schoolgids. Met het plaatsen van een handtekening onder het inschrijfformulier betuigt u instemming met de identiteit zoals we deze gestalte willen geven binnen onze basisschool of deze te zullen respecteren. Het lidmaatschap van de vereniging met het daarbij behorend stemrecht kan op de volgende manieren worden verkregen. Allereerst de procedure vanuit het bestuur: bij de aanmelding van een nieuwe leerling heeft ook een bestuurslid zitting. Dit bestuurslid verstrekt de nodige informatie m.b.t. het lidmaatschap en overhandigt een inschrijfformulier die u bij het secretariaat inlevert. Het bestuur beslist binnen een maand op de eerstvolgende bestuursvergadering over de toelating. Zonder gegronde schriftelijke bezwaren van het bestuur, bent u lid en wordt de contributie te zijner tijd door één van de bestuursleden opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om als individu direct via het bestuur een inschrijfformulier aan te vragen. U kunt hiervoor bij de secretaris terecht. De procedure verloopt vervolgens als hierboven vermeld. De school is aangesloten bij de federatie van protestant christelijke scholen Veluwezoom en IJsselstreek, bestaande uit 12 scholen, die werken aan: - christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor het handelen - de professionalisering van het onderwijs door intensief samen te werken binnen de domeinen personeel, financiën en onderwijs - sterke schooldirecteuren, die zich gesteund weten door bovenschools management op met name de eerstgenoemde domeinen - het onderhouden van lokale autonomie voor de bevoegde gezagen met een duidelijke mandatering van taken en bevoegdheden op locaal- dan wel federatief niveau. Schoolgids CNS De Driester

6 In het schoolplan hebben bestuur en schoolteam de consequenties voor de dagelijkse schoolpraktijk kort verwoord. U heeft de mogelijkheid dit schoolplan in te zien. We zijn graag bereid, na een telefonische afspraak, de nodige toelichting te geven. 1.2 School en bevolking Kamperzeedijk is een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland, in de Nederlandse provincie Overijssel. De buurtschap is gelegen aan de provinciale weg N760 (plaatselijk bekend als de Kamperzeedijk) in de Kop van Overijssel tussen Kampen en Genemuiden. De school wordt bezocht door kinderen van de Kamperzeedijk en uit de omliggende polders Mandjeswaard, Pieper en Mastenbroek. Kamperzeedijk is prachtig gelegen en bekend om het oude stoomgemaal Mastenbroek. Dit gemaal zorgde destijds voor droge voeten in de Mastenbroekerpolder. Aan de Kamperzeedijk zijn meerdere bedrijven gevestigd, is er lintbebouwing en een kleine nieuwbouwwijk. 1.3 Schoolgrootte De school wordt bezocht door zo n 120 leerlingen. Aan de school zijn 9 leerkrachten een intern begeleider en een directeur verbonden. 1.4 School en gebouw Nadat d Olde skoele niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, werd besloten een nieuwe school te bouwen. In 1954 werd ons huidige schoolgebouw in gebruik genomen dat toen nog uit drie lokalen bestond. Pas in 1962 werd de kleuterschool opgericht die van start ging in het oude Buurthuis, de voormalige lagere school. Er ontstond na verloop van tijd sterke behoefte aan een nieuwe huisvesting voor de kleuterschool maar ook aan uitbreiding en verbetering van de lagere school. Daarbij zocht het verenigingsleven een nieuwe locatie. Zo werd in 1976 het multifunctionele gebouw De Driester in gebruik genomen. De kleuter- en de lagere school samen met het verenigingsleven in één gebouw. De basisschool werd in 1985 een feit; alle acht groepen werken en spelen in één gebouw. Sinds april 2001 is onze school uitgebreid met een klaslokaal en een onderwijskundige ruimte, waarvan één lokaal was ingericht als computerlokaal. Doordat door natuurlijke groei ook deze ruimte inmiddels in gebruik was genomen als leslokaal ontstond er opnieuw behoefte aan uitbreiding. Na een voorbereidingsperiode van bijna 2 jaar is in het begin van 2008 begonnen met een vernieuwing van ons schoolgebouw. In 2009 hebben we ons nieuwe gebouw, dat vele mogelijkheden kent, in gebruik mogen nemen. Schoolgids CNS De Driester

7 2 VISIE Op onze school wordt gewerkt vanuit een algemeen christelijke identiteit, die past in de plaatselijke context, maar niet is gebonden aan één van de kerkgenootschappen. De inspiratie hiervoor wordt ontleend aan de boodschap van Christus, zoals die vanuit de Bijbel tot ons spreekt. Wij hebben als missie gekozen voor de slogan Driester(k) Onderwijs!, want wij willen op drie gebieden zorgen voor sterk onderwijs, namelijk: - identiteit - opvoeding (pedagogische visie) - onderwijs (didactische visie) 2.1 Identiteit De basis van ons onderwijs vinden we in het Woord van God. De Bijbel reikt ons waarden en normen aan. We aanvaarden haar als gezaghebbend en richtinggevend voor ons denken en doen. Hoewel wij te maken hebben met een brede achterban, is voor ons het geloof in God en Zijn Woord essentieel. Door het geloof in Jezus Christus kunnen mensen behouden worden. Ze worden verlost van de zonde en gaan een nieuw leven leiden. We houden de kinderen voor hun vertrouwen op God te stellen. Tegelijk beseffen we dat het geloof een gave van God is. In opvoeding en onderwijs zijn we afhankelijk van onze God. Daarom neemt het gebed op onze school een belangrijke plaats in. We vinden het begrip liefde in de Bijbel heel centraal. We hopen dat kinderen God leren liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Dat geldt ook voor leerkrachten en bestuursleden. In onze school willen we - met Gods genade - proberen die liefde gestalte te geven. Wij willen ons werk doen in afhankelijkheid van en verbondenheid met de Grote Leraar Jezus Christus en blijven in dat opzicht zelf ook leerling. Vanuit deze houding begeleiden we de kinderen op hun levensweg en zoeken we hoe we hun hart kunnen raken: to teach is to touch a heart. De kinderen van nu zijn de burgers van straks. Onze school wil hen daar optimaal op voorbereiden. Zij moeten leren zelfstandig en kritisch na te denken over hun eigen overtuiging en waarden en die van hun omgeving. We willen ernaar streven dat ze als bewuste, zelfstandige mensen hun plaats in gaan nemen in de complexe samenleving van nu. Respect vormt voor ons daarbij een sleutelwoord. 2.2 Opvoeding We beseffen dat ons leven, meer nog dan onze woorden, van invloed is op de kinderen. We willen dat in onze omgang met elkaar en met de kinderen respect, belangstelling, liefde, waardering en openheid centraal zullen staan. Schoolgids CNS De Driester

8 Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op school. Het hanteren van regels wil ons hierbij helpen. Kinderen floreren het best in een rustig en geordend klimaat. Hierin vragen we van de kinderen ook gehoorzaamheid. We vinden het belangrijk dat het kind zichzelf accepteert en door anderen ook aanvaard wordt. In onze houding willen wij de kinderen hierin tot voorbeeld zijn. Op die manier kunnen kinderen leren dat ze een uniek schepsel van God zijn, met een eigen karakter, capaciteiten en gevoelens. Naast rust en regelmaat vinden we sfeer en gezelligheid belangrijk op school. Kunnen leren is een voorrecht en leren mag leuk zijn. Dat mogen de kinderen merken. Plezier in het onderwijs bij zowel de leerkracht als het kind zal hun prestaties zeker ten goede komen. In onze opvoeding vinden we zelfstandigheid ook van belang. We willen kinderen leren hun verantwoordelijkheden te zien en deze ook te nemen. We willen dit plaatsen in het bijbelse perspectief van dienstbaarheid. Dienstbaarheid en eigen ontwikkeling mogen hand in hand gaan. We werken niet alleen voor ons zelf en zijn niet uitsluitend gericht op competenties. Om te kunnen leren is het nodig dat er sprake is van vertrouwen. We willen de kinderen daarom zoveel mogelijk positief bevestigen in wat ze goed doen en kunnen. Dit zal ook hun zelfvertrouwen ten goede komen. Daarnaast willen we graag dat onze kinderen mensen zijn die open staan voor verbetering en nieuwe ideeën. Door hen te leren kritisch naar zichzelf te kijken, positieve punten te zien, maar ook eerlijk zwakke punten te erkennen en eraan te willen werken, kunnen ze echt leren. Deze lerende houding willen we ook binnen het team onderling gestalte geven. Zo kunnen we van elkaar leren en samen verder komen. 2.3 Onderwijs Bij het onderwijsaanbod gaan we uit van de kerndoelen, zoals de overheid die geformuleerd heeft. In onze lessen, die voor een groot deel klassikaal gegeven worden, willen we systematisch rekening houden met kinderen die anders begaafd zijn dan gemiddeld. Elk kind willen we in een ononderbroken ontwikkelingsgang onderwijs laten volgen. Dat kan soms leiden tot vermindering of vermeerdering van leerstof, of tot een apart programma, los van de klas. Dit laatste zal alleen in specifieke situaties gebeuren, op basis van duidelijke argumenten en in overleg met de ouder(s) / verzorger(s). We hanteren de volgende uitgangspunten voor het Zelfstandig Werken: Instructieniveaus Tijdens de instructie en de verwerking daarvan, maken we zoveel mogelijk gebruik van drie instructieniveaus: 1 Kinderen die de opdracht begrijpen kunnen meteen aan de slag. 2 Kinderen die instructie nodig hebben krijgen een effectieve instructie. Schoolgids CNS De Driester

9 3 Als alle kinderen aan het werk zijn kan de leerkracht instructie geven aan een aantal kinderen die het nog moeilijk vinden, of aan de groep die op een ander niveau werkt. We gebruiken daarvoor (indien mogelijk) de instructietafel. BHV model We maken gebruik van methoden waarin het BHV model zit. BHV staat hier voor: basis, herhaling, verrijking. Dat betekent dat alle leerlingen de basisstof moeten verwerken en beheersen. Voor diegene die het niet begrijpen of onvoldoende gemaakt hebben, hanteren we herhalingstof. De kinderen die het voldoende tot goed begrijpen maken verrijkingsstof. Stoplicht In de groepen 3 t/m 8 hangt een verkeerslicht. Dit verkeerslicht geeft aan : - rood Alle kinderen werken zelfstandig. De leerkracht geeft (indien nodig) instructie aan de instructietafel. Kinderen overleggen niet met elkaar. - oranje Alle kinderen werken zelfstandig, maar ze mogen met elkaar overleggen. De leerkracht is tot de afgesproken tijd niet beschikbaar voor vragen. - groen De leerkracht is beschikbaar voor vragen en helpt de kinderen. In de groepen 1-2 wordt een ander signaal, een voorwerp op de stoel van de juf gebruikt om de gevraagde zelfstandigheid op dat moment aan te duiden. De strekking erachter is hetzelfde. De kinderen vanaf groep 3 gebruiken een stoplicht blokje. Hiermee geven zij aan elkaar aan: - rood Ik wil niet gestoord worden - groen Ik kan iemand helpen met een vraag -? Het vraagteken wordt gebruikt naar leerkracht en/of leerling:ik heb een vraag Planbord/ dag - of weektaak Wij vinden het belangrijk om het zelfstandig werken te bevorderen. Dit doen wij door middel van zelfstandige taken die de kinderen zelf mogen plannen. Wij gebruiken hiervoor methode oefenstof én zelfcorrigerende materialen. groep groep 4-5 groep Planbord. In elke groep hangt een planbord. Kinderen kunnen hiermee hun taken plannen. In groep 4/5 wordt het zelfstandig werken minstens twee keer per week uitgevoerd door middel van een ochtendtaak. In deze ochtendtaak zit zelfstandig te verwerken oefenstof. In groep 6, 7 en 8 werken we elke ochtend aan een taak. In ons onderwijs willen we bewust gebruik maken van de nieuwe media. De band met de leerkracht vinden we essentieel. We maken gebruik van video en van ICT (waaronder digiborden in groep 3 t/m 8). Er wordt gebruik gemaakt van gefilterd internet. In groep 1 en 2 wordt de computer beperkt ingezet, met name ter stimulering van de taal- en rekenontwikkeling. In groep 3 en 4 worden vooral programma s ter aanvulling op en ondersteuning van de lees-, spelling- en rekenmethode ingezet. Vanaf groep 5 wordt de Schoolgids CNS De Driester

10 computer, naast educatieve ondersteuning van de hoofdvakken, ingezet voor het verwerven, verwerken en presenteren van informatie. De computer is dus geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het geven van goed onderwijs. Er zullen altijd momenten blijven waarbij we als leerkracht informatie doorgeven aan de kinderen. We denken dan bijvoorbeeld aan vertellingen en instructies. We beseffen dat gesprek en dialoog van grote waarde zijn voor het leren van kinderen. Ruimte geven voor vragen, voor eigen denkstrategieën, voor eigen oplossingsmethoden, stimuleert een lerende houding bij de kinderen. Schoolgids CNS De Driester

11 3 ORGANISATIE 3.1 De organisatie van de school Het onderwijs wordt gegeven aan jaarklassen. Dat zijn groepen kinderen die ongeveer even oud zijn. Globaal komen de kinderen die tussen 1 oktober en 30 september geboren worden bij elkaar in de klas, uitzonderingen daargelaten. Voor kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, hebben wij een protocol aan de hand waarvan we bepalen of deze leerlingen doorstromen of een kleine drie jaar in de kleutergroepen blijven. In acht leerjaren wordt de school doorlopen, waarbij we een ononderbroken ontwikkelingsgang nastreven. Als de ontwikkeling van uw kind ondanks extra hulp dermate sterk stagneert dat we twijfels hebben over de haalbaarheid van overgaan naar de volgende groep, zullen we vroegtijdig (in ieder geval voor 1 april) die twijfels met u doorspreken. Wanneer de ingezette extra hulp niet het gewenste effect heeft, kan het verstandig zijn dat uw kind een jaar over doet. Ook is het mogelijk dat een kind zo n voorsprong in de ontwikkeling heeft, dat het versneld de school doorloopt. Hierbij spelen niet alleen intelligentie, maar ook sociale en emotionele ontwikkeling een belangrijke rol. De eindbeslissing bij het al of niet overgaan of versnellen, wordt in overleg tussen ouder(s) / verzorger(s) en school genomen, waarbij school een eindadvies geeft. Groepering Op onze school zijn jaargroepen vaak te klein om los te kunnen functioneren. Dan kan het nodig zijn ze te combineren, meestal met de naastliggende groep. Dit jaar is elke groep met uitzondering van groep 3 een combinatiegroep. Omgangsregels Op school hanteren we de volgende basisomgangsregels: 1. Ik zorg ervoor dat alle kinderen kunnen werken. 2. Ik zorg goed voor de ander, mezelf en onze spullen. 3. Ik denk eerst na voordat ik iets zeg. Verder worden er met de kinderen afspraken gemaakt aan de hand van de volgende antipestregels, die ook weer terug te voeren zijn op de basisomgangsregels: Regels voor groep 1 tot en met 4: 1. We zijn aardig voor elkaar; 2. We doen elkaar geen pijn, lelijke woorden willen we niet horen; 3. Iedereen is anders, dat is juist leuk; 4. Ik ben zuinig op mijn spullen en ook op de spullen van een ander en die van school; 5. Als er ruzie is, praten we het uit; soms met de leerkracht erbij; 6. Als iemand pest, gaan we niet mee pesten, maar vertellen we het de leerkracht; 7. Als iemand mij hindert, dan zeg ik duidelijk: stop ermee! Schoolgids CNS De Driester

12 8. We doen niets bij een ander wat hij/ zij niet wil; 9. Wanneer iemand zich niet aan de afspraak houdt, mogen andere kinderen er wat van zeggen. Je bent dan geen klikspaan. Regels voor groep 5 tot en met 8: 1. Iedereen is anders, we kijken verder dan de buitenkant. 2. Iedereen mag meedoen. 3. Je vraagt eerst of het mag, als je de spullen van een ander wilt gebruiken. 4. Wij lachen elkaar niet uit. 5. Wij zeggen vriendelijke dingen tegen elkaar. 6. Wij praten eerlijk en positief over elkaar. 7. Wij zijn zuinig op elkaar en doen anderen geen pijn. 8. Wij laten elkaar met rust. 9. Wij kiezen bij een ruzie geen partij. 10. Als we zien dat anderen elkaar pesten, laten we de pester merken dat we dat niet leuk vinden. 11. We vertellen het aan de leerkracht wanneer wij of anderen gepest worden (en dat is geen klikken). 12. We willen eerst een ruzie zelf uitpraten. Lukt dat niet, dan vragen we de leerkracht om hulp. 13. We luisteren naar elkaar. 14. Word je gepest, dan praat je er thuis over. Geheim houden is geen goed idee. 15. Wij willen nieuwkomers op school goed ontvangen en opvangen. Verder gelden in het gebouw de volgende regels: - We komen rustig de school binnen en lopen rustig in de gang. - Kinderen van de groepen 1-3 mogen niet zonder begeleiding naar boven. - Iedereen mag alleen aan de kant van de trapleuning naar boven en beneden. We willen dat de kinderen goed met elkaar omgaan, elkaar helpen en samenwerken, zichzelf en anderen accepteren en zich waardevol en geliefd voelen. De leraren dienen hierbij het goede voorbeeld te geven. 3.2 Samenstelling van het team Directie De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school en heeft als zodanig gezag ten opzichte van de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Het managementteam bestaat uit de directeur, mevr. M. (Mieneke) Aalberts-Vergunst en de plaatsvervangend directeur, mevr. R (Riëtte) Nies. Juf Aalberts werkt drie en halve dag en is volledig ambulant. Dit jaar neemt zij ook een klein deel van haar ouderschapsverlof op. Juf Nies is eveneens een dagdeel per week ambulant. In principe is één van de beide directieleden op school aanwezig. Wij beschouwen leiding geven als een grote verantwoordelijkheid. Leiding geven is dienaar zijn. Gezag hebben over en zorgen voor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Schoolgids CNS De Driester

13 Intern Begeleider De intern begeleider is belast met het goed laten verlopen van de extra zorg voor kinderen. Deze extra zorg betreft zowel kinderen die bovengemiddeld als hen die benedengemiddeld presteren. Deze zorg wordt zowel binnen als buiten de klas geboden. De IB -er bewaakt de grote lijn van de zorg en is actief betrokken bij onderwijsverbetering en vernieuwing, begeleidt leerkrachten en bevordert hun deskundigheid in het omgaan met verschillen tussen kinderen. De IB-er verzorgt de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Mede aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De IB-er leidt de groepsbesprekingen, coördineert de hulp en zorgt dat ouder(s) / verzorger(s) erbij betrokken zijn. Aanvullende onderzoeken om leer- en gedragsproblemen te analyseren worden afgenomen door de leerkracht, de IB-er of de schoolbegeleidingsdienst. Ook neemt de IB-er waar nodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopedagoog. Groepsleraren De groepsleraar is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. De groepsleraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de vorderingen bij en rapporteert intern aan de intern begeleider, directie en extern aan de ouder(s) / verzorger(s). Onderwijsassistenten De onderwijsassistente draagt zorg voor extra hulp aan leerlingen met een leerlinggebonden financiering of stelt de leerkracht in staat deze hulp te bieden. Stagiaires Het vak van juf of meester leer je pas echt tijdens het werken in de klas. We hechten grote waarde aan het begeleiden van studenten die leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Daarom heeft de school elk jaar stagiaires die bij ons praktische ervaring opdoen. Ervaren leraren zijn onmisbaar voor de vorming van nieuwe leerkrachten. De groepsleerkracht leert op zijn beurt ook weer van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen die er in de opleidingen aangeboden worden. Soms wordt er een LIO-student benoemd. Dat is een leraar in opleiding, die in het laatste jaar van de studie vijf maanden zelfstandig een groep moet runnen. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de leerkracht van de groep. Juf Nies is stagecoördinator op onze school. Schoolgids CNS De Driester

14 3.3 Groepenverdeling De groepenverdeling ziet er voor het schooljaar als volgt uit: Aantal lln Ma.mo Ma.mi Di.mo Di.mi Wo.mo Do.mo Do.mi Vr.mo Vr.mi gr 1/2a 15 Juf R-A Juf R-A Juf R-A Juf B-vW Juf R-A Juf R-A Juf R-A Juf B-vW Vrij gr 1/2b 15 Juf B-vW Juf R-A Juf B-vW Juf B-vW Juf R-A Juf R-A Juf R-A Juf B-vW Vrij gr 3 15 Juf K Juf K Juf K Juf K Juf K Juf K Juf vv Br Juf vv Br Vrij gr 23 Juf N Juf N Juf N Juf v L Juf v L Juf v L Juf v L Juf v L Juf v L 4/5 gr 6/7 24 Meester vd V Meester vd V Meester vd V Juf N Meester vd V Meester vd V Meester vd V Meester vd V Meester vd V Gr 7/8 27 Juf R Juf R Juf R Juf R Juf R Juf N Juf N Juf R Juf R totaal 119 RT Juf P (tot okt) Juf P (tot okt) Juf vv Br (tot 11 uur) Juf vv Br Juf B (vanaf okt) IB Juf B Juf B Juf B Juf B dir Juf A Juf A Juf A +wo mi Gebruikte afkortingen: A: juf Aalberts B: juf Buit B-vW: juf Benedick K: juf Korenberg N: juf Nies P: juf Pas R: juf Rouw R-A: juf Rook V Br: juf Van Bruggen V L: juf Van Lenthe Vd V: meester Van de Velde Juf A+ Juf N Opmerkingen Kleuters Dit jaar zijn de kleutergroepen alleen nog op maandagmorgen en dinsdagmorgen gesplitst. Van de ene kleutergroep is juf Rook de eindverantwoordelijke, van de andere kleutergroep is juf Benedick dat. De kleuterjuffen zullen vanzelfsprekend ook dagelijks met elkaar overleggen om te zorgen voor een goede overdracht. Bij de kleuters loopt vanaf september tot 20 januari 2012 een onderwijsassistent stage op woensdag, donderdag en vrijdag. De kleuterjuffen hebben in overleg met de directie een planning gemaakt van welke lessen en werkvormen op welk momenten gedaan zullen worden en hoe de onderwijsassistent hierbij ingeschakeld kan worden om ondanks de groepsgrootte zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. Uiteindelijk zullen er totaal 30 kleuters zijn, verdeeld over 2 basisgroepen van 15 leerlingen. De leerlingen die instromen t/m december vallen in principe onder groep 1. Vanaf dit schooljaar ( ) gaan de kleuters ook op dinsdagmiddag naar school. Groep 3 Groep 3 is dit jaar een enkele groep. Wetenschappelijk is aangetoond dat investeren in groep 3 van groot belang is bij de uiteindelijke resultaten op gebied van taal en lezen. Verder hebben wij in onze overweging het aantal zorgleerlingen per groep meegenomen. Dit schooljaar zullen juf Korenberg en juf van Bruggen opnieuw samen deze groep draaien. Schoolgids CNS De Driester Juf A

15 Groep 4/5 Juf van Lenthe en juf Nies zullen samen zorgdragen voor het onderwijs in groep 4/5. Afgelopen jaar deed juf Pas dat samen met juf van Lenthe, maar zij hoopt per 1 oktober gebruik te gaan maken van haar FPU. Groep 6/7a Deze groep krijgt behalve op dinsdagmiddag steeds les van meester van de Velde. Voor de leerlingen van groep 7 geen onbekende. Bij het opsplitsen van de groep hebben we er rekening mee gehouden dat kinderen niet 3 jaar achtereen bij de meester zitten. Als de meester compensatieverlof heeft (dinsdagmiddag), staat juf Nies voor deze groep. Groep 7b/8 Juf Rouw zal ook dit jaar weer in groep 7b/8 de lessen geven. Op donderdag is zij vrij en wordt zij vervangen door juf Nies. Verder komt er in deze groep gedurende het hele schooljaar op elke dinsdag een stagiaire van deeltijdpabo 3. Remidial Teaching (RT) / Interne begeleiding (IB) Zoals u ook afgelopen jaren gewend was, willen wij zorg voor die kinderen die extra hulp of juist extra uitdaging nodig hebben aanbieden in de klas bij de eigen leerkracht en voor een deel bij de RT. In het schema kunt u zien welke leerkrachten volgend jaar de RT gaan geven en op welke dag. Het is ons streven om de kinderen die meerdere keren per week RT hebben, dit zoveel mogelijk steeds bij dezelfde juf te laten hebben. Voor het geld van de rugzakleerling(en) wordt los hiervan nog een onderwijsassistent vanuit het samenwerkingsverband De Burg benoemd. Verder zullen dit jaar ook een aantal moeders gaan helpen bij het lezen. Juf Buit zal hen daarbij begeleiden. Voor vragen over RT kunt u ook bij haar terecht. Directie In principe is juf Aalberts op maandag, woensdag en vrijdag op school voor directietaken. Op vrijdagmorgen zal zij hierin ondersteund worden door juf Nies. LIO-stagiaire Helaas is het ons nog niet gelukt een lio-stagiaire te vinden voor het schooljaar Mocht daar nog verandering in komen, dan hoort u nog van ons wie er komt en in welke groep deze lio- juf / -meester zal worden ingezet. 3.4 Activiteiten Kerndoelen Kerndoelen zijn die doelen, die aan het eind van groep 8 behaald moeten zijn, zo mogelijk door alle kinderen. Deze kerndoelen zijn door de overheid vastgesteld en betreffen de volgende vakgebieden: Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De doelen kunnen op school worden ingezien. De doelen streven we na met een breed scala aan activiteiten, waar we er in deze paragraaf enkele van noemen. Schoolgids CNS De Driester

16 Activiteiten in groep 1 en 2 In groep 1 en 2 wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van een bepaald thema. Bij de keuze wordt uitgegaan van onderwerpen die in de belangstellingssfeer van de kinderen liggen, zoals: seizoenen, feesten, voeding, eigen lichaam enz. Hiervoor maken wij ook gebruik van de methode Schatkist. U wordt via het memobord in de gang op de hoogte gehouden van de activiteiten die aan bod komen. Ook vindt u hier dan een woordenlijst met de woorden die we aanbieden via het thema. Schatkist gaat uit van de ontwikkelingsniveau van het kind, en niet van de activiteiten voor de jongste of oudste kleuters of een indeling in groep 1 of 2. De activiteiten zijn zodanig opgebouwd dat alle kleuters eraan deel kunnen nemen, ieder op zijn eigen niveau. In aansluiting op de aanvankelijk-leesmethode Veilig leren lezen wordt er binnen Schatkist onderscheid gemaakt in drie aanpakken: 1. Sterwoorden voor de allochtone en taalzwakke leerlingen. 2. Maanwoorden voor kinderen met een basis- of gemiddeld niveau. 3. Zonwoorden voor de boven gemiddelde leerlingen. Bij het werken n.a.v. een thema laten we zoveel mogelijk activiteiten aansluiten zoals: - beeldende vorming: werken met klei/ papier/ kosteloos materiaal/ tekentechnieken enz. - spel en beweging. - muziek. - taalactiviteiten d.m.v. kringgesprekken, voorlezen, vertellen, prentenboeken, opzegversjes enz. - wereldoriëntatie. Ook worden de werk- en speelhoeken bij de thema s betrokken. Daarnaast wordt ruime ervaring opgedaan met het ontwikkelingsmateriaal wat per groep gesorteerd staat in de kasten. Deze materialen richten zich vooral op het bouwen en constructies maken, zintuiglijke waarneming, taal-, reken-, en denkoefeningen. Ook komen motorische vaardigheden aan de orde. Dit laatste komt vooral in de bewegingsactiviteiten zowel binnen als buiten aan de orde, zoals bij het buitenspel bijvoorbeeld het gebruik van klim- en kleuterrekken, fietsen, karren, schommels en natuurlijk de zandbak. Spel- en boekenplan groep 2. Een aantal enthousiaste ouders / verzorgers verzorgen 1 x per twee weken de uitleen van (prenten-) boeken en spelletjes. Dit wordt georganiseerd in de periode tussen herfst- en paasvakantie. Het is de bedoeling dat kinderen leren omgaan met boeken en verhalen. Kinderen beleven veel plezier aan boeken en spellen. Ouder(s) / verzorger(s) zien dan ook wat hun kinderen leuk vinden en krijgen zo een beeld wat hun kinderen weten en kunnen. Schoolgids CNS De Driester

17 Bewegingsonderwijs De groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein of in de gymzaal. Wilt u voor de gymlessen in de zaal uw kind een tas meegeven met daarin gymkleding en schoenen, graag voorzien van de naam van het kind. Vanaf dit jaar wordt ook bij de kleuters gebruik gemaakt van de nieuwe godsdienstmethode Levend Water voor de bijbelvertellingen. Activiteiten in groep 3 t/m 8 Godsdienstonderwijs Elk dagdeel beginnen we en sluiten we af met gebed en/of zingen. Daarnaast doen we elke dag een Bijbelles. Driemaal per week bestaat die uit een Bijbelverhaal, een keer per week wordt een psalm of lied aangeleerd en eens per week is er een verwerkingsles. We maken hierbij gebruik van de methode Levend Water. Lezen Aanvankelijk lezen In groep 3 gebruiken we de leesmethode Veilig Leren Lezen. Door middel van het oefenen met letters en klankzuivere woorden leren de kinderen heel snel lezen. Bij deze methode hoort een computerprogramma als ondersteuning en verdieping. Ook het digibord heeft een belangrijke functie bij deze methode. Voortgezet lezen Het Voortgezet Technisch Lezen wordt in groep 4 t/m 8 gegeven met de methode Estafette. Hierbij werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed leren lezen. Begrijpend lezen Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor begrijpend lezen, namelijk Lezen in Beeld. Zelfstandig leren is het uitgangspunt en voor begeleid en samenwerkend leren is alle ruimte. In de methode komen alle tekstsoorten aan bod. De methode besteedt ook veel aandacht aan woordenschatontwikkeling. Schrijven Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Als basis voor het schrijven wordt veel aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling Vanaf halverwege groep 3 werken we met een stabilo pen, om een goede penhantering en een goed handschrift te stimuleren. In principe schrijven de kinderen tot eind groep 8 aan elkaar. Rekenen Voor rekenen gebruiken we vanaf groep 3 de methode Pluspunt. Deze methode gaat uit van realistisch rekenen. In toekomst gaan we ons oriënteren op de aanschaf van een nieuwe methode voor rekenen. Schoolgids CNS De Driester

18 Taal In de taalmethode Taal Actief die in alle groepen vanaf groep 4 wordt gebruikt, komen verschillende aspecten van de Nederlandse taal in ruime mate aan de orde, waardoor deze methode een veelgebruikte taalmethode binnen het onderwijsveld is. Wij maken gebruik van de oude versie van Taal Actief. De nieuwste versie is in ontwikkeling en zal de komende jaren steeds voor een aantal groepen uitkomen. Binnenkort nemen we een besluit of we deze nieuwe versie gaan implementeren of een andere nieuwe taalmethode gaan aanschaffen. In groep 5 tot en met 8 wordt kinderen geleerd om op diverse manieren informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van een muurkrant, een spreekbeurt, boekbespreking, werkstuk of powerpoint presentatie. Daarnaast is structureel aandacht voor woordenschatontwikkeling. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van werkboeken Woordenschat. Engels In de groepen 6 t/m 8 werken we met de methode Take it Easy voor engels. Dit is een digibordmethode. De leerlingen doorlopen de methode via thematische filmpjes, muziekclips en opdrachten. Ze gebruiken daar ook een werkboek bij. Wereldoriënterende vakken Op verschillende manieren en tijdens verschillende vakvormingsgebieden wordt er gesproken over de wereld om ons heen. Dit heet dan wereldoriëntatie. In groep 3 wordt Natuniek, Geobas en Huisje, Boompje, Beestje gebruikt. In groep 4 worden Natuniek en de boekjes van Junior Informatie gebruikt. De lesstof wordt verwerkt door het maken van een werkstuk of spreekbeurt. Vanaf groep 5 krijgen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie dieper inhoud. We gebruiken daarvoor de volgende methodes: - Aardrijkskunde: Geobas - Geschiedenis: Wijzer door de tijd - Natuur : Natuniek. In deze methode is ook veel aandacht voor het vak techniek. Daarvoor hebben wij een mooie techniekruimte beschikbaar. ICT (informatie- en communicatietechnologie) Op onze school werken we met een modern ICT netwerk. Alle kinderen en leerkrachten maken gebruik van deze middelen. Voor de kinderen zijn actuele programma s die aansluiten bij de lesstof, zodat zij zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen oefenen en de lesstof kunnen verwerken. Naast de computers in de klas, is er ook een ICT ruimte, waarin 10 computers staan. Computermoeders begeleiden de onder- en middenbouw tijdens een deel van de lessen op de computer. In groep 3 t/m 8 is tevens een digibord aanwezig. Dit moderne schoolbord zorgt ervoor dat wij interactief les kunnen geven. In groep 3 sluit de leesmethode aan bij het dagelijks gebruik van het digibord. Dit geldt ook voor andere (nieuwe) methoden die in de verschillende groepen gebruikt worden. Creatieve vakken Met muziek, tekenen, techniek en handvaardigheid willen we naast het werken met het hoofd (cognitieve intelligentie) ook het werken met de handen activeren en de creativiteit Schoolgids CNS De Driester

19 van kinderen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de kinderen verschillende materialen en technieken aan te reiken waarmee ze naar eigen kunnen en creativiteit aan de gang gaan. Ook hierbij wordt vooral de eigen inbreng van elk kind gewaardeerd en willen we hun creatieve vermogen stimuleren en tot ontplooiing laten komen. De vormingsgebieden tekenen, handvaardigheid, muziek e.d. komen wekelijks aan de orde. Vanaf groep 5 worden op de vrijdagmiddag een aantal cycli van crea- middagen gehouden, waarbij techniek, creativiteit en koken een vaste plaats heeft. In groep 3 en 4 worden eveneens een aantal van dit soort momenten op het eind van de woensdagmorgen georganiseerd. Sociale vaardigheden Op school werken we met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode bestaat uit 8 thema s, namelijk: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. Deze thema s zijn onderverdeeld in de regels van de maand, die te lezen zijn in de nieuwsbrief. In de klassen wordt gewerkt binnen deze thema s met bijbehorende regels. Het doel hiervan is de sociale competentie van de kinderen te bevorderen zodat ze uitgroeien tot sociaal competente personen. Personen die overweg kunnen met de eisen die de maatschappij in deze tijd aan hen stelt, zodat ze uiteindelijk, volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij. Bewegingsonderwijs Wij willen de kinderen leren, dat schone gymkleding en goede gymschoenen (geen zwarte zolen) belangrijk zijn. Wilt u ons daarbij helpen? Groep 1 en 2 brengen op maandag hun gymtassen mee en nemen deze op vrijdag weer mee naar huis. Voor de andere groepen geldt dat de gymtassen elke dag mee naar huis worden genomen, zodat het s avonds ook netjes is bij de kapstokken. In groep 5 en 6 wordt er tijdens bewegingsonderwijs ook aandacht besteed aan het zwemmen. We doen dit op dinsdagmiddag in het zwembad van Genemuiden. We worden daar naar toe gebracht d.m.v. een bus. Allerlei niveaus worden aangeboden om ook uw kind een stap verder te helpen bij het zwemmen. Zo kunnen kinderen die geen zwemdiploma hebben ook hier hun A-diploma halen. Kinderen die al in het bezit zijn van een A of B- diploma worden ook apart voorbereid voor het volgende te behalen diploma. Entreetoets en schooleindonderzoek Groep 6 doet mee aan de cito entreetoets. Hierbij worden in een aantal dagdelen een groot aantal meerkeuze vragen gemaakt. Dit betreft: Taal, spelling, rekenen, informatie verwerking en begrijpend lezen. Groep 8 deed tot nu toe mee aan het GPC eindonderzoek. Hierin worden schoolvorderingen en de intelligentie getoetst, waardoor er een evenwichtig beeld van een kind ontstaat, naast de schoolgegevens van de achterliggende 8 jaar. Hierdoor kan het advies naar het voortgezet onderwijs gecomplementeerd worden. Dit jaar bezinnen wij ons op de vraag of Schoolgids CNS De Driester

20 we het GPC eindonderzoek blijven doen of dat we overstappen naar het CITO schooleindonderzoek. We willen voor en nadelen van beiden helder krijgen om zo tot een goede keuze te komen. De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 zullen hier te zijner tijd nog nader over geïnformeerd worden. De laatste jaren is er een stijgende lijn zichtbaar in de uitslag van het eindonderzoek. Gemiddeld is onze uitslag grotendeels overeenkomstig de verwachtingen, in relatie met het IQ van de leerlingen. In het schooljaar gingen de leerlingen van groep 8 naar de volgende niveaus van Voortgezet Onderwijs. havo/vwo havo/v-t vmbo vmbo lager Totaal 2010 / ,5 % 31,3 % 12,5 % 18,8 % 100,0 % In de afgelopen jaren verwijzen wij meer kinderen naar VWO, havo en v-t en minder naar het vmbo dan in het landelijk gemiddelde. 3.5 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw We hebben de beschikking over een modern schoolgebouw met: - 7 grote groepslokalen - technieklokaal - gymzaal - IB ruimte - teamkamer - directiekamer - TSO ruimte (grote zaal) - computerlokaal - onderwijskundige keuken - bibliotheek Schoolgids CNS De Driester

Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig.

Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig. Een woord vooraf Hierbij ontvangt u de schoolgids van De Driester van het jaar 2012-2013. In deze schoolgids vindt u allerlei informatie die voor u als ouder of belangstellende van belang kan zijn. De

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. CNS De Driester. Kamperzeedijk

Schoolgids 2014-2015. CNS De Driester. Kamperzeedijk Schoolgids 2014-2015 CNS De Driester Kamperzeedijk CNS De Driester Kamperzeedijk 18 8281 PG Genemuiden Tel. 038-3446550 e-mail: info@dedriester.nl (algemeen) m.aalberts@dedriester.nl (directie) bankrekeningnummer:

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Een woord vooraf. Namens het team, Harold Engels. Schoolgids CNS De Driester

Een woord vooraf. Namens het team, Harold Engels. Schoolgids CNS De Driester Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van 2016-2017 van basisschool De Driester. In deze schoolgids vindt u allerlei informatie die voor u als ouder of belangstellende van belang kan zijn. De informatie

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 3 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 Het accent in groep 1/2 ligt op: - welbevinden op school (is de basis!) - zelfstandigheid vergroten - zelfwerkzaamheid (ontwikkelen van een positieve speel-, werk- en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 7

Informatieboekje. Groep 7 Informatieboekje Groep 7 Schooljaar 2015-2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Markelo, september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 7

Informatieboekje Groep 7 Informatieboekje Groep 7 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 8

Informatieboekje Groep 8 Informatieboekje Groep 8 Schooljaar 2015-2016 Markelo, september 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Oecumenische Basisschool de Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie