Schoolgids De Triangel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids De Triangel"

Transcriptie

1 1

2 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De volgende vragen stonden hierbij centraal; Wat wordt er van onze leerlingen verwacht op de middelbare school van morgen? Wat hebben zij nodig om hierin goed te kunnen functioneren als zelfstandige jongeren? Hoe leren zij goed plannen, goede keuzes maken en dicht bij zichzelf te blijven? Hoe kunnen wij ons onderwijs zo inrichten dat onze leerlingen dit straks kunnen? De 3 pijlers van onze organisatie zijn: In de afgelopen jaren hebben we ons onderwijsconcept uitgebreid en verbeterd. Vast onderdeel van ons rooster zijn de vaste instructietijden. Zo krijgen leerlingen uit verschillende groepen de kans om instructie op hun eigen niveau te volgen. Sommige kinderen gaan een stapje sneller door de leerstof, anderen een beetje langzamer. Voor de leerlingen die sneller door de leerstof gaan, hebben wij veel materiaal dat ook gebruikt wordt in de zogenaamde Plusklassen. Daarnaast werken wij met basis- en instructiegroepen. Wij hebben ervaren dat het voor de leerlingen prettig en leerzaam is om tijdens instructies in een enkele groep te kunnen zijn. Dat houdt in dat de leerlingen de morgen starten in hun basisgroep en om uur gaan zij naar hun instructiegroep. Tijdens de morgens ligt de nadruk op de hoofdvakken zoals o.a. rekenen, ( begrijpend ) lezen, spelling, taal. In de middagen worden de vakken gegeven waarbij naast het leren ook het samenwerken belangrijk is. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Topondernemers, crea, gym, muziek, drama en sociale talenten. We werken met een Opmaat groep. In deze groep vangen we leerlingen op die gebaat zijn bij een opmaat gesneden onderwijsprogramma. Hierdoor leren de overige leerlingen dat een leerprobleem niets te maken heeft met hoe en wie je bent en dat je een heel leuke vriend of vriendin kan zijn ondanks dat het leren anders verloopt. Op deze manier leren we ze respect te hebben voor elkaar en voor elkaars kwaliteiten, die niet allemaal op het leergebied hoeven te liggen. We kijken vooral naar wat ze wel kunnen en niet naar wat je niet of minder kunt. Om tegemoet te komen in alle verschillende behoeften werken we met nieuwe en moderne methoden. Deze methoden worden regelmatig tegen het licht gehouden om te zien of zij nog voldoen aan onze eisen. Dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor technisch lezen voor groep 4 t/m 8. Daarnaast leren onze leerlingen zelfstandig te werken met een dag- of weektaak. Naast leren vinden we het belangrijk dat het sociaal emotioneel ook goed gaat met onze leerlingen. Hiervoor gebruiken we ZIEN. Dit is een instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Dit alles heeft uiteindelijk maar één doel: uw kind een prettige en leerzame schoolomgeving bieden waarin het zich optimaal kan ontplooien. De schoolgids van de Triangel wordt door de directie en ouders opgesteld en bestaat uit twee delen ; het algemene deel dat u nu in handen heeft en de schoolgids- bijlage met adressen en de telefoonboom voor eventuele calamiteiten. Tevens vindt u hierin een jaaroverzicht met de planning van de activiteiten die aan het begin van een nieuw schooljaar bekend zijn. Belangstellende ouders/ verzorgers nodigen wij van harte uit voor een kennismakingsbezoek. Wij wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe. Het team van de Triangel 2

3 Inhoud 1. De Triangel, wat is dat voor een school? 2. Inhoud van het onderwijs 3. Het onderwijs in groepen 4. Het volgen van de ontwikkeling van uw kind 5. De ouders/ verzorgers 6. De mensen in en rond de school 7. Bijzondere activiteiten 8. Regels en procedures 9. Overige zaken 3

4 1 De Triangel; wat is dat voor een school? 1.1 Kenmerken Wat vinden mensen van De Triangel? Dat is moeilijk te zeggen. Ieder die onze school kent - ouders, leerlingen, voormalige leerlingen, leerkrachten zal daarover een verschillende mening hebben. Wij stellen ons steeds weer de vraag wat wij voor een school willen zijn. Zelf denken wij, als wij het over onze school hebben, aan verschillende kenmerken die elk voor zich belangrijk zijn en in onderlinge samenhang de kwaliteit bepalen. In dit hoofdstuk gaan wij op die kenmerken in. 1.2 Een school met een visie en een missie Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. De samenleving verandert snel. Het leren van kinderen en volwassenen is gericht op aanpassing aan de wisselende omstandigheden, de gedragsverandering van mensen en op verandering van de organisatie. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn en met elkaar ons onderwijs voortdurend aanpassen. Het betekent eveneens dat onze visie op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en passen we aan wanneer dat nodig blijkt. Huidige maatschappelijke trends die invloed hebben op ons onderwijs; - steeds belangrijkere plaats van informatie technologie (o.a. computers) - toenemende culturele verscheidenheid, verscheidenheid in normen en waarden - voortdurende aanwezigheid van prikkels (televisie, computer, muziek) - overvloed en consumptie - veelheid aan informatie, snelheid, vluchtigheid ( zap-cultuur ) - diversiteit aan samenlevingsvormen - kinderopvang van uur - werkende ouders De maatschappelijke en culturele achtergrond van onze leerlingen is divers; van een kansarme omgeving tot gezinnen met hoogopgeleide ouders. Bij onze visie op onderwijs houden wij rekening met de diversiteit aan culturele en maatschappelijke achtergronden van onze leerlingen. Wat hebben onze leerlingen nodig? - geborgenheid en een veilige (leer)omgeving - vertrouwen in zichzelf en elkaar en de eigen ontwikkeling - duidelijke structuur en een doorgaande lijn in de pedagogische benadering - erkenning, waardering en ruimte voor eigenheid - zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid - uitdaging en verrijking - rust, relatie en regelmaat - plezier op school - de wereld leren verkennen met de eigen leefomgeving als basis - we vormen een gemeenschap met leerlingen, leerkrachten en ouders 4

5 Onze centrale kernwoorden Onze visie is gebaseerd op de volgende kernwoorden; 1. Uniciteit Iedereen is uniek. Je mag zijn wie je bent. Dit komt tot uiting in hoe je leert/wat je doet. Wie ben je, wat wil je, wat kan je en waarbij heb jij ondersteuning nodig. 2. Structuur Een gestructureerde (leer)omgeving biedt kinderen de veiligheid om zich te kunnen ontwikkelen. 3. Verrijken Het verheffen op een zo breed mogelijk terrein door het leren van vaardigheden en het aanreiken van kennis. Dat vraagt om samenhang tussen het leeraanbod en leren door te doen: integraal onderwijs. Hierbij kijken we ook naar de zone van naaste ontwikkeling van elk kind. 4. Verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander Kinderen moeten leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Elke leerling heeft een eigen portfolio. 5. Samen Kinderen leren van en met elkaar. Daarbij leren ze elkaar te respecteren. Hierbij is het belangrijk dat kinderen niet alleen met leeftijdsgenoten samenwerken. 1.3 Een school met historie Het functioneren van een school vloeit mede voort uit het verleden. De Triangel is een nog niet zo oude naam voor een al lang bestaande school. Het schoolgebouw aan de Kortenburglaan is gebouwd in Het gebouw is daarmee het oudste nog in gebruik zijnde schoolgebouw in Doorn. Sommige ouders van onze leerlingen hebben er zelf les gehad. De naam De Triangel ontstond in In het jaar 1985 fuseerden drie Doornse scholen, De Bijenkorf, De Schakel en Rhodestein, tot één Christelijke basisschool. De oudste van de drie scholen was de Christelijke kleuterschool De Bijenkorf aan de Kampweg. Deze school werd in 1886 door de Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Christelijke Bewaarschool te Doorn gesticht. Die vereniging is in 1921 opgegaan in de Christelijke schoolvereniging Instituut Rhodestein. Deze in 1914 opgerichte vereniging stichtte in 1921 de Hervormde School Rhodestein in het huidige gebouw van De Triangel. De School met de Bijbel De Schakel is in 1899 aan de Kampweg gebouwd door de in 1890 opgerichte Vereeniging tot stichting en instandhouden van een School met den Bijbel te Doorn. Zo is dus de naam De Triangel ontstaan: drie scholen die samenvloeiden tot een drie-eenheid. De Triangel leert van haar verleden, maar houdt daaraan niet vast. De school ontwikkelt zich steeds verder. 1.4 Een christelijke school De Triangel is een protestants-christelijke school. Op onze school laten we de kinderen kennis maken met het christelijk geloof en de daarbij horende rituelen, normen en waarden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door hen te leren dat je respect moet hebben voor een ander, maar dat je ook respect voor je zelf moet hebben. Je mag er zijn zoals je bent, maar niet ten koste van een ander. Door uit te dragen dat je niet alleen voor je zelf leeft maar dat je ook voor anderen wat mag en zelfs moet betekenen. Een christelijke school zijn betekent voor ons concreet: - het vertellen van Bijbelverhalen - het zingen van liederen; - het bidden: door de leerkracht en/of door de kinderen; - het houden van kringgesprekken over de beleving van de kinderen; - het vieren van de christelijke feestdagen: kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest; - het houden van schoolvieringen voor de hele school. 5

6 De school wil door het vertellen van Bijbelverhalen en gesprekken hierover, aan de kinderen laten zien dat veel normen en waarden uit onze huidige samenleving gebaseerd zijn op het christelijk geloof. We willen de leerlingen een fundament geven voor een positief kritische houding om later zelf te kunnen bepalen hoe zij staan ten opzichte van het christelijk geloof. Deze basiskennis van geloof en religie maakt het ook mogelijk dat de oudere leerlingen gemakkelijker de inhoud van andere wereldgodsdiensten kunnen begrijpen en de daarbij behorende feesten en gebeurtenissen kunnen plaatsen. 1.5 Een open school De Triangel wil tegelijkertijd een open school zijn. Dat houdt in dat ieder kind welkom is, ongeacht de sociale of (niet) kerkelijke achtergrond. Zo zijn er op onze school kinderen met een kerkelijke achtergrond (Protestantse kerk in Nederland (PKN), de Rooms-katholieke kerk en een aantal kleinere kerkelijke groeperingen) en kinderen uit gezinnen die geen kerkelijke binding hebben. Er kunnen immers verschillende redenen zijn om te kiezen voor christelijk onderwijs. Ouders kunnen niet kerkelijk betrokken zijn, maar wel gelovig. Andere ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen kennis nemen van christelijke waarden en normen of van het christelijk cultuurgoed. Ook zijn er ouders die kiezen voor onze school omdat de school dichtbij is of omdat de onderwijsmethodes en onze omgang met de kinderen hen aanstaan. De leerlingen van De Triangel komen niet alleen uit de directe omgeving van de school. Wij bieden onderwijs aan kinderen uit geheel Doorn en ook uit het buitengebied van het dorp. Vanwege de centrale ligging van de school in het dorp, levert de afstand in de regel geen probleem op. 1.6 Een kwaliteitsschool De Triangel is een school waar hoge eisen aan het onderwijs en daarmee aan de leerkrachten worden gesteld. De leerkrachten dienen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zij houden vakliteratuur bij en laten zich ook regelmatig bijscholen. Onze bijscholingsactiviteiten zijn gericht op het vergroten van vakmanschap en op het samen werken aan veranderingen. Op schoolniveau en in samenwerkingsverbanden (organisaties waarmee de school samenwerkt). Ook wordt ruim aandacht besteed aan management. In dit verband wordt een groot aantal cursussen c.q. opleidingen gevolgd. De kwaliteit van het onderwijs komt tot uiting in de resultaten. Daarom houden wij onze uitstroomcijfers goed in de gaten. Ons leerlingvolgsysteem levert twee of drie keer per jaar informatie over de beheersingsniveaus. Al die gegevens gebruiken we voor een globale signalering van knelpunten. Toch vinden wij dat we het begrip kwaliteit niet mogen beperken tot alleen de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Daarom letten we in ons kwaliteitszorgsysteem op: - het levensbeschouwelijk karakter; - het pedagogisch klimaat; - het didactisch handelen; - de onderwijskundige resultaten; - de organisatie en samenwerking. Elk jaar nemen we deze aspecten onder de loep; mogelijke verbeteringen krijgen dan een plaats in ons jaarplan. Zo zijn we zowel op lange termijn als in ons dagelijks handelen planmatig bezig de kwaliteit van ons onderwijs. 6

7 1.7 Een school met aandacht voor elk kind Op 1 oktober 2014 telt De Triangel 80 leerlingen. De kleinschaligheid bevordert het contact, de veiligheid en de overzichtelijkheid. De leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar allemaal. De kleinschaligheid biedt ook de kans om aan elk kind veel individuele aandacht te schenken. Niet alleen wat de leerprestaties betreft, maar ook wat de sociale en emotionele ontwikkeling betreft. De Triangel staat een zo individueel mogelijke benadering van de leerlingen voor. Zo veel mogelijk houden we rekening met de verschillen tussen de kinderen. Niet alleen wat intelligentie betreft, maar ook als het gaat om karakter en interesses. De Triangel streeft naar een gezond evenwicht tussen goede leerprestaties en de ontwikkeling van het kind in sociaal en emotioneel opzicht. Dit laatste blijkt uit de structurele aandacht voor leerlingenzorg. De kwaliteit van de school blijkt ook uit het kunnen begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden, gedragsproblemen of een problematische sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is duidelijk dat er van scholen op dit punt eigen keuzes worden verlangd en dat de rol van de leerkracht daarbij zeer belangrijk is. 1.8 Een sociale en veilige school De Triangel wil een sociale en veilige school zijn. Voor onze leerkrachten geldt dat zij te allen tijde de leerlingen respecteren. Anderzijds dienen de leerlingen de leerkrachten, maar ook elkaar te respecteren. Pesten en discrimineren horen daar niet bij. Als dergelijk negatief gedrag wordt gesignaleerd, worden daartegen maatregelen getroffen. Plagen en pesten zijn niet hetzelfde. Plagen is niet gepland. Plagen kan best een keertje. Plagen gaat over en weer, beide partijen zijn gelijkwaardig. Bij pesten gaat het echter om misbruik van macht. Er wordt bewust ingespeeld op iemands zwakke kant. Of bewust iemand buitengesloten. Wij besteden op school structureel aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Toch kan het voorkomen dat het niet zo loopt als wij graag zouden willen. Van ouders verwachten wij dat zij zo snel mogelijk contact opnemen met de eigen klassenleerkracht(en) wanneer zij vermoeden dat hun kind gepest wordt. Alleen dan kunnen wij er samen iets aan doen. Van ouders die aangesproken worden op mogelijk pestgedrag van hun kind verwachten wij dat zij open staan voor een gesprek daarover en beseffen dat gedrag op school anders kan zijn dan gedrag thuis. Voor de leerkrachten betekent het uitgangspunt van een sociale en veilige school, dat zij: - zich inleven in de emoties van kinderen; - van de kinderen leren; - onderkennen dat kinderen zich wel eens vervelend gedragen, maar dat dit vaak een oorzaak heeft en getracht moet worden dat op te lossen; - naar kritiek van kinderen luisteren; - onderkennen dat ruzie bij kinderen voorkomt, maar bijgelegd kan worden; - oog hebben voor een fysiek veilige school. Dus regelmatig kijken hoe ongelukken kunnen worden voorkomen; - bij ernstige zorgen over een kind melding doen bij Bureau Jeugdzorg of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. 1.9 Nieuwe leerlingen TOELATINGSBELEID VPCO De Oorsprong Het toelatingsbeleid voor scholen van vereniging De Oorsprong Voor de hele vereniging geldt op hoofdlijnen eenzelfde toelatingsbeleid, al kunnen er per plaats wel kleine verschillen zijn. 7

8 Toelatingsbeleid Uitgangspunten In principe zijn alle kinderen van ouders die de identiteit van de school(vereniging) onderschrijven cq. respecteren welkom op onze scholen. Op het aanmeldingsformulier en op het inschrijfformulier wordt hiernaar gevraagd. Deze identiteit staat beschreven in de informatiefolder van de vereniging. Deze informatiefolder wordt gelijktijdig met het aanmeldingsformulier aan de ouders uitgereikt. Er wordt niet gewerkt met schoolgrenzen. Als een groep vol zit, wordt er gewerkt met de plaatsingsvolgorde van de vereniging. Hoofdregel Kinderen die worden aangemeld op één van onze scholen, worden toegelaten op volgorde van datum van aanmelding (dat is de datum waarop het aanmeldingsformulier op school terug is; voor mogelijkheid van aanmelden zie de toelichting op de achterkant van het aanmeldingsformulier). Is het maximale aantal leerlingen in een groep bereikt, dan worden leerlingen ingedeeld in één van de categorieën van de plaatsingsvolgorde (zie hieronder). Alle ouders die hun kind aanmelden krijgen een bericht van ontvangst van de school met de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier en de vermelding dat er voor hun kind(eren) in principe (afhankelijk van de uitkomst van het te houden intake gesprek) een plaats is gereserveerd. Of, indien de groep vol is, in welke categorie op de wachtlijst het is geplaatst. Garantie: mocht plaatsing op de school van eerste keuze niet mogelijk zijn, dan is er altijd een plaats op één van de andere christelijke scholen in de woonplaats. Na het intakegesprek (voor 3 jaar en 10 maanden, op initiatief van de school) volgt de definitieve inschrijving. Voor kinderen met leerling gebonden financiering geldt een aangepast toelatingsbeleid. Plaatsingsvolgorde Categorieën van volgorde van plaatsing Categorie 1: Alle broertjes / zusjes van kinderen die al op school zitten en die niet direct geplaatst kunnen worden. Categorie 2: Alle kinderen van buitenaf die hiernaar toe verhuizen. Binnen categorie 2 komen broertjes /zusjes bovenaan te staan als één kind uit een gezin geplaatst kan worden. Categorie 3: Alle kinderen die binnen de plaats, maar van buiten de vereniging over willen stappen. Binnen categorie 3 komen broertjes /zusjes bovenaan te staan als één kind uit een gezin geplaatst kan worden. Categorie 4: Alle kinderen die binnen de plaats, maar van binnen de vereniging over willen stappen. Binnen categorie 4 komen broertjes /zusjes bovenaan te staan als één kind uit een gezin geplaatst kan worden. Procedure De school houdt een intakegesprek met de ouder(s) van elke nieuw aangemelde leerling. Hebben de ouders al een kind op school, dan ligt het accent tijdens het intakegesprek op de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Mocht tijdens dit gesprek twijfel ontstaan of de school wel de eventueel benodigde speciale zorg kan bieden, dan komt er - na eerst intern overleg - een vervolggesprek, waarin besproken wordt of, en zo ja onder welke voorwaarde(n), een leerling kan worden ingeschreven. Is de aangemelde leerling het eerste kind uit het gezin op school, dan komt tijdens het intakegesprek behalve het hier bovengenoemde ook de identiteit van de school ter sprake. De ouder(s) wordt (worden) gewezen op de uitwerking hiervan in de praktijk, zoals het verplicht volgen van de godsdienstlessen en aanwezig zijn bij buitenschoolse activiteiten in het kader van de christelijke identiteit (bijv. kerstviering in de kerk). Samenvatting 1. Aanmelding van de nieuwe leerling door middel van het aanmeldingsformulier van de vereniging De Oorsprong. Dit aanmeldingsformulier is te downloaden van de website of te verkrijgen op de school. 2. De directie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier en geeft de ouder(s) schriftelijk bericht of de leerling in principe geplaatst kan worden (hieraan zijn geen plaatsingsrechten verbonden), of op de wachtlijst is geplaatst. In dat laatste geval wordt ook verwezen naar een PC school waar (nog) wel plaats is voor de leerling. 3. De school nodigt (t.z.t.) de ouder(s) uit voor een intakegesprek. 4. Bij toegezegde plaatsing ontvangen de ouders van de school een inschrijfformulier. 5. Nadat dit inschrijfformulier volledig ingevuld en binnen 10 dagen ondertekend op school is ingeleverd, is het kind definitief als leerling ingeschreven (wel recht op plaatsing). 8

9 Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen, voordat ze vier jaar worden, op De Triangel eerst vijf ochtenden kennismaken. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht. Op het moment dat het kind vier jaar wordt, kan het meedraaien in het rooster voor vierjarigen. Indien uw kind in de laatste maand van het schooljaar vier jaar wordt of in de eerste maand na de zomervakantie krijgt het voor de vakantie een uitnodiging voor een kennismakingsmorgen. Tijdens deze morgen heeft groep 1 alvast de samenstelling van na de vakantie. Vierjarige kleuters zijn in het begin nog wel eens vermoeid. Een kind doet soms zoveel indrukken op, dat een middagje rust goed kan doen. Dat mag. Als uw kind vijf is geworden, wordt het leerplichtig op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Vanaf dat moment is het verplicht mee te draaien in het volledige rooster. Ouders zijn overigens altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. 9

10 2 Inhoud van het onderwijs 2.1 Kerndoelen In het voorgaande hoofdstuk hebben wij beschreven wat de doelen van de school zijn en wat wij met de leerlingen willen bereiken. Vanzelfsprekend hebben wij rekening te houden met de door de overheid gestelde eisen. Deze eisen zijn onder andere in de wet vastgelegd. De Wet Primair Onderwijs bepaalt in welke vakken de kinderen onderwijs moeten krijgen. Bij elk vak zijn kerndoelen aangegeven. In de wet staat wat de kinderen moeten weten (cognitieve eisen) en kunnen (vaardigheidseisen) aan het einde van de basisschool. Daarnaast zijn er leergebiedoverstijgende kerndoelen. Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en daarom niet moeten worden ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool. Ze zijn gegroepeerd rond zes thema s: - werkhouding; - werken volgens plan; - gebruik van uiteenlopende leerstrategieën; - zelfbeeld; - sociaal gedrag; - nieuwe media. In alle groepen wordt zoveel mogelijk onderwijs op maat gegeven, waarbij de leermethode per vak in de achtereenvolgende groepen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. In alle groepen en bij de daarvoor in aanmerking komende vakken wordt er volgens het zogenaamde Effectieve Instructiemodel gewerkt. Bij dit model geeft de leerkracht een korte klassikale instructie. Daarna gaat de groep aan de slag met een korte oefening. Hierna bespreekt de leerkracht het resultaat en hoe de leerlingen aan het antwoord zijn gekomen. De kinderen die tot een goede oplossing zijn gekomen gaan aan de slag met de opdracht. De leerlingen die moeite hebben met de aangeboden stof krijgen in een kleine groep extra instructie en begeleiding. De leerlingen die de aangeboden stof gemakkelijk vinden krijgen naast de groepsopdracht, verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. 2.2 Leermethoden Overzicht Wij hebben bij de betreffende kerndoelen zorgvuldig per vak een methode gekozen. Die methode omvat vanzelfsprekend in elk geval de verplichte leerstof. De school deelt de lessen zo in dat aan het einde van de basisschool alle kinderen de verplichte leerstof aangeboden hebben gekregen. De accenten liggen per groep steeds anders. In de kleutergroepen ligt het accent op spelend leren. Aan de hand van thema s leren de kinderen de wereld om zich heen te ordenen. Daardoor leren zij de basisvaardigheden die nodig zijn om te gaan leren lezen en rekenen. Voor elk ontwikkelingsgebied is er veel materiaal aanwezig. 10

11 Vanaf groep 3 wordt er geleidelijk meer gewerkt met vakgerichte leermethoden. Hieronder treft u hiervan een overzicht aan: Vak Lesmethode Godsdienstige vorming Kind op Maandag Aanvankelijk lezen Voortgezet technisch lezen Veilig Leren Lezen Timboektoe Begrijpend/ studerend lezen Grip, vanaf groep 5 Taal Taal in Beeld Spelling Spelling in Beeld Schrijven Schrijfdans voor groep 1 en 2 Zwart en Wit voor groep 3 t/m 6 Schrijfmix voor groep 7 en 8 Rekenen en wiskunde Wizwijs groep 1 en 2 Alles telt groep 3 t/m 8 Engels Groep 1 t/m 7 My name is Tom Groep 8 The team in action Topografie Geschiedenis Geobas en Topotaak Bosatlas Topcanon Wereldoriëntatie Topondernemers Verkeer Wegwijs Muziek Moet je doen Tekenen Uit de kunst Handvaardigheid Uit de kunst Ontwikkelen sociale Kinderen en hun sociale talenten competenties Sociale vaardigheden De bevordering van sociale competenties neemt in elke groep een belangrijke plaats in en vraagt om een oplettende houding van het team. We streven er naar leerlingen sterk, maar ook gevoelig te maken in het contact met de ander. In de praktijk blijkt dit voor leerlingen niet zo gemakkelijk te zijn. De trend in het onderwijs is interactief en samenwerkend leren. Leerlingen moeten daarvoor heel wat in huis hebben. Waar het dan om gaat is: hoe vertellen leerlingen op een nette manier wat ze willen? Hoe lossen ze een ruzie goed op? Hoe maken ze keuzes waar ze ook echt achter staan en die anderen niet schaden? Hoe spelen ze prettig samen? Allemaal vragen die gaan over sociale competentie. Dat is het vermogen om op een passende manier sociaal en emotioneel te functioneren. We maken gebruik maken van ZIEN! Dit is een instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen. ZIEN! richt zich vooral op oorzaken in plaats van symptomen. Het helpt om zicht te krijgen op de hulpvraag die kinderen kunnen stellen met hun gedrag. Voor het bevorderen van sociale competentie werken wij met de lesmethode voor sociaal emotionele vorming, Sociale talenten. Ook tijdens de dramalessen en de schoolvieringen besteden we aandacht aan sociale vorming. Naast het gebruik van de lesmethode hebben de leerkrachten ook nog de beschikking over de goede lees- en prentenboeken over allerlei sociaal emotionele onderwerpen die zij gebruiken bij de lessen. In de bovenbouwgroepen werken we met de methode Mijdenvenijn. Hierbij krijgen vooral de meiden van de bovenbouw inzichten over hoe zij met elkaar om moeten en kunnen gaan Godsdienstige vorming In de kring beginnen we de dag met een gebed, laten we de kinderen hun belevenissen van de voorgaande dag vertellen en praten we over wat de kinderen bezig houdt. We vertellen drie keer per week verhalen van en over de bijbel en zingen liedjes. We gebruiken als godsdienstmethode Kind op Maandag. De methode geeft voor iedere dag een verhaal en/of gedicht, een spel, een lied, of bijbeltekst als opening Rekenen en wiskunde Vrijwel geen enkele klas bestaat uit leerlingen die allemaal even goed zijn in rekenen. De een krijgt de stof maar moeilijk onder de knie, terwijl de ander er fluitend door heen gaat. Rekening houden met deze niveauverschillen is daarom een belangrijk uitgangspunt van Alles telt. Dit vindt u terug in; - De Moeilijkheid per opgave is systematisch opgebouwd en herkenbaar aangeduid; - Plusschriften voor zeer goede rekenaars (groep 3 t/m 8); 11

12 - Maatschriften (groep 3 t/m 8) voor de zwakkere rekenaars, waarbij zij alle stof op het fundamentele niveau krijgen aangeboden, met eigen toetsen op 1F-niveau vanaf groep 5 - Taaltips in de handleiding voor leestaalzwakke leerlingen (taalbeleid); - In Alles telt zijn alle kerndoelen verwerkt en de methode ondersteunt de leerkracht bij het behalen van de referentieniveaus 1F en 1S met de groep. De basisvaardigheden, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Het ontbreekt vaak aan voldoende oefenstof, terwijl oefenen de enige manier is om rekenvaardigheden te automatiseren. Daarom legt de rekenmethode Alles telt een accent op oefenen, memoriseren en automatiseren. Dit wordt gedaan met; - Met een unieke kwismeester; - Met 4 pagina s even snel per blok, naast verder en plus pagina's; - In elke les wordt bekende stof herhaald en geoefend; Elke lesweek bestaat uit vijf rekenlessen: twee interactieve, leerkrachtgebonden rekenlessen en drie zelfstandig werkenlessen (grotendeels leerkrachtvrij). Deze lestypen wisselen elkaar systematisch af. Elke dag is er dus een rekenles. De toetsweek is er voor het afnemen van de rekentoets, maar biedt daarna gelegenheid voor preteaching, herhaling en verrijking Nederlandse Taal We gebruiken de methoden Taal in beeld en Spelling in beeld. Dit zijn zeer complete methoden, die alle kerndoelen behandelen. Met Taal in beeld krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig te leren. Doordat alle lesfasen in het leerling-materiaal staan, zijn leerlingen in staat om individueel of samen met klasgenoten de lessen te volgen en opdrachten te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om de lessen begeleid aan te bieden, klassikaal of in groepjes. Zodoende bieden wij de kinderen waar ze behoefte aan hebben: zelfstandig leren als het kan en samen waar het moet. Dit maakt Taal in beeld tot een zeer flexibele methode. Wij kunnen er voor kiezen om interactief met de hele groep aan de slag te gaan of leerlingen zelfstandig te laten leren. Iedere les opnieuw. De taalopdrachten spreken zeer tot de verbeelding van leerlingen; dát motiveert. De leerlingen gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal uit de wereld om hen heen. Ze doen dit niet alleen in de basislessen, maar ook tijdens de herhalings- of plustaken. Taal in beeld biedt diverse mogelijkheden om te differentiëren. Om alle kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben, laten wij de groepen in verschillende organisatievormen werken. Uiteindelijk werken alle leerlingen aan dezelfde leerstof, waardoor de organisatie van de lessen overzichtelijk en uitvoerbaar blijft. De opbouw en organisatie van Taal in beeld sluiten optimaal aan bij die van Spelling in beeld. Bovendien sluit Taal in beeld naadloos aan bij de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen Veilig leren lezen. 12

13 Met Spelling in beeld krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig te leren. Doordat alle lesfasen in het leerling-materiaal staan, zijn leerlingen in staat om individueel of samen met klasgenoten de lessen te volgen en opdrachten te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om de lessen begeleid aan te bieden, klassikaal of in groepjes. Zodoende bieden wij de kinderen waar ze behoefte aan hebben: zelfstandig leren als het kan en samen waar het moet. Wij kunnen er voor kiezen om interactief met de hele groep aan de slag te gaan of leerlingen zelfstandig laten leren. Iedere les opnieuw. Spelling in beeld staat voor realistisch spellingonderwijs. De leerlingen worden gemotiveerd vanuit alledaagse contexten waarin spelling een rol speelt en leren daardoor op een speelse en uidagende manier. Spelling in beeld biedt diverse mogelijkheden om te differentiëren. Om alle kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben, laten wij groepen in verschillende organisatievormen werken. Uiteindelijk werken alle leerlingen aan dezelfde leerstof, waardoor de organisatie van de lessen overzichtelijk en uitvoerbaar blijft Aanvankelijk lezen Wellicht denkt u dat het leren lezen in groep 3 start, maar de kinderen zijn er al veel eerder mee bezig. Vanaf de peutertijd maken ze al een hele ontdekkingsreis mee. Zo ontdekken ze dat wanneer u voorleest, u iets doet met die tekens. Ze doen u na, door te kijken naar de letters en zelf een verhaal te verzinnen. Ze ontdekken ook dat je iemand iets kan vertellen door die tekens op een briefje te schrijven. Zelf maken ze ook graag briefjes met de meest vreemde tekens. En vaak zien we ineens overal letters; op kentekens van auto s, het pak melk op tafel, op de televisie. De honger naar letters is begonnen. Bij de kleuters wordt er gewerkt aan de tussendoelen voor beginnende geletterdheid; we rijmen, hakken woorden in stukken, klappen onze namen in lettergrepen, bekijken vele prentenboeken en gaan aan de slag met eenvoudige werkbladen. In groep 3 bieden we de kinderen alle letters aan. We starten rustig, om ze aan het nieuwe te laten wennen. Later leren we iedere dag een letter. Ieder blok wordt afgesloten met een toets om de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Daarnaast maken we gebruik van de toetsen uit het Dyslexieprotocol om zo al vroeg te kunnen signaleren of het kind eventueel dyslexie heeft. Na 26 letters klaar? Dan vergeten we er een aantal. Want de uu, oo, ee, aa worden apart aangeboden. En de aller-moeilijkste letters, zoals de oe, ui, eu, au, ou, ie, ei, ij mogen we zeker niet overslaan! Daarnaast besteden we ook aandacht aan de sch, ng, nk en de ch. Na de kerst kennen de meeste kinderen de letters goed. Dan verschuift de aandacht naar het lezen op tempo en het begrijpen van alle verhalen. De kinderen gaan minder hakken (m-a-n, i.p.v. man) doordat ze het woord in één stuk herkennen. Het gaat steeds sneller. Wij werken in groep 3 met een methode voor aanvankelijk lezen. De methode heet Veilig Leren Lezen. In deze methode is een onderscheid gemaakt tussen gemiddelde, langzame en snelle lezers. Ook is er een leerlijn voor kinderen die aan het begin van groep 3 al kunnen lezen. Het materiaal ziet er prachtig uit en is zeer aantrekkelijk voor de leerlingen en leerkrachten. Het is zeker de moeite waard om even een boekje in te zien Voortgezet technisch lezen Na groep 3 stopt het lezen niet. Er zal in alle jaren op de basisschool aandacht voor blijven, al zal die steeds verder verschuiven naar het begrijpen van teksten. Zo worden er lees- en woordschat-strategieën aangeboden in onze begrijpend leesmethode GRIP. Grip op lezen voor groep 5 tot en met 8 staat vol teksten die kinderen van begin tot eind boeien. Met herkenbare teksten in een leuke vormgeving houdt Grip op lezen de aandacht vast. Zo wordt begrijpend en studerend lezen de leukste les van de week. Grip op lezen is ook lekker compact. Met 1 les per week worden alle kerndoelen gehaald. Dat komt door de efficiënte didactiek met 7 evidence-based leesstrategieën. Een naam opzoeken in een telefoonboek pak je namelijk anders aan, dan een bepaald gegeven in een studietekst. Kortom: lezen doe je je hele leven lang! Als je plezier hebt in het lezen, wil je vanzelf méér leren. Plezier is in Timboektoe dan ook een doel op zich. De verzameling leesteksten in de werkboeken, leesboeken en lees- en doelkaarten is heel gevarieerd. Iedere tekst spreekt op zijn eigen manier aan: spannend of grappig, boeiend of ontroerend, historisch of actueel. En uiteraard is ook de vormgeving heel aantrekkelijk. Wil een leerling verder lezen, dan kan dat, want bij elke tekst staat de bron vermeld. 13

14 Timboektoe zet lezen graag in de etalage. Samen met de kinderen. Ieder blok eindigt bij Timboektoe met een etalageles. De leerlingen presenteren en promoten een boek en/of een schrijver. Zo maken ze elkaar enthousiast: Dit moet je ook lezen! Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel. De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren. Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten. Doordat de leerlijn van Timboektoe begint in groep 4 en doorloopt tot en met groep 8 kunnen leerlingen altijd op hun eigen niveau starten en doorgroeien in hun leesontwikkeling. Timboektoe geeft kinderen een uitstekende leesbasis voor het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt van Timboektoe is om alle kinderen binnen de methode te houden. Dat betekent dat voor de risicolezers de lat behoorlijk hoog ligt. Voor die leerlingen biedt de methode dan ook een stevig programma: verlengde instructie, begeleide oefening, herhalen en leeshulp door de andere leerlingen Wereldoriëntatie Eigen vragen, eigen antwoorden. Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. Aansluiten bij kerndoelen De thema s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat om de kerndoelen (herziene kerndoelen, 2004): - Mens en samenleving- Natuur en techniek- Ruimte- Tijd. Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de oriëntatie op jezelf en de wereld. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). het zoeken van informatie in het documentatiecentrum en op het internet. Topondernemers is in combinatie met een gedegen mediatheek (een rijke leeromgeving) een totaaloplossing voor het vak Wereldoriëntatie die naadloos aansluit op de werkwijze van het voortgezet onderwijs. Waarom Topondernemers? De ontwikkeling van Topondernemers is begonnen doordat er behoefte ontstond aan een leeromgeving waarin kinderen zelfstandig de wereld kunnen ontdekken en de leerkrachten hen kunnen coachen op zaken die er werkelijk toe doen. Door samen te werken en zelf initiatief te nemen maken leerlingen hun ontdekkingsreis. Leerkrachten kunnen de leerlingen coachen door met hen te praten over hun leerproces. Waarom is samenwerken belangrijk, wat zijn jouw sterke punten? Kinderen moeten zich in deze tijd bewust worden van hun kernkwaliteiten. De samenleving vraagt steeds meer om eigen initiatief en om mensen die uit zijn op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Deze vaardigheden moeten al vroeg bij kinderen geprikkeld en ontwikkeld worden. Daarnaast sluit het aan bij het Zelfstandig werken zoals wij dat doen op de Triangel. Hierbij moeten de leerlingen ook keuzes maken met betrekking tot het hoe en wanneer van hun werk. De reflectiewaaier Om kinderen te helpen om zicht te krijgen op hun kwaliteiten maken we gebruik van de reflectiewaaier. Hierin worden verschillende competenties beschreven. De competenties en vaardigheden zijn geformuleerd in de spreektaal van kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. We onderscheiden de volgende hoofdgebieden: - Zelfvertrouwen Een leerling gaat zoveel mogelijk zijn eigen weg in het zoeken naar oplossingen voor zijn leertaken. Het resultaat daarvan draagt bij tot het versterken van zelfvertrouwen. -Initiatief tonen Door het klassikale systeem los te laten is er veel meer ruimte voor eigen initiatief. 14

15 Een leerling zal hierdoor gestimuleerd worden. -Communicatie De leerling zal ervaren dat goede communicatie van groot belang is om de taken goed uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om vragen als: welke begeleiding vraag ik van de leerkrachten, hoe leg ik mijn probleem voor aan mijn medeleerling? -Samenwerking Hoe leer ik gebruik te maken van de capaciteiten van een medeleerling? Hoe kunnen wij door samenwerken verder komen? -Creativiteit Door een vergroting van de vrijheid komt er meer ruimte voor creativiteit. Niet alleen bij het zoeken naar oplossingen, maar ook in de uitvoering van de taken. -Zicht op eigen gedrag en manieren van leren De leerkrachten zullen de leerlingen stimuleren om een manier van taakuitvoering te vinden die bij de eigenheid van het kind past. Methode Er zijn twaalf thema's met vijftien opdrachtkaarten voor de groepen 5/6 en vijftien opdrachtkaarten voor de groep 7/8. We behandelen 6 thema s per jaar. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. Groep Reizen 2. Wereld in het klein 3. Derde Wereld 4. Oorlog en Vrede 6. A t/m Z 5. Boerderij 7. Ik, jij, wij 8. Sport en Ontspanning 9. Water, Aarde, Lucht en Vuur 10. Vlinders in je buik 11. Multimedia 12. Amerika Om de kinderen mogelijkheden aan te reiken bij het verwerken van de gevonden informatie zijn er hulpkaarten ontwikkeld: Ik kan een PowerPoint presentatie geven Ik kan een interview houden Ik kan een enquête maken Ik kan een verhaal schrijven Ik kan een folder maken Ik kan een presentatie houden Ik kan een muurkrant maken Ik kan een artikel schrijven Ik kan een collage maken Ik kan een werkstuk maken Ik kan een grafiek maken Ik kan een uitlegplaat maken Ik kan een tijdsbalk maken Ik kan een verslag maken 15

16 Kennis en de Kennisbank In de Kennisbank zit per opdracht een kaart waarop woorden/zaken staan die de sleutel vormen tot het verkrijgen van een kennisaspect voor de leerlingen keurig op een rijtje gezet. Die woorden noemen we in de Kennisbank sleutelwoorden. Je kunt niet duidelijk genoeg zijn. Het gedeelte dat bestemd is voor de leerlingen noemen we Effe Checken! Per kaart is voor de kinderen aangegeven wat ze moeten weten of kunnen als ze een kaart hebben gedaan. Uiteraard kan dat ook vooraf besproken worden. Nog meer weten.? Op de website van Topondernemers staat een filmpje. U kunt dit vinden op Topografie Omdat Topondernemers voor topografie niet geheel voldoet aan de kerndoelen, vullen we Topondernemers aan met de digitale leerlijn van onze aardrijkskundemethode Geobas en het werkboek van Topotaak Bosatlas Geschiedenis Als aanvulling op Topondernemers werken wij in de groepen 6, 7 en 8 met Topcanon. TopCanon bestaat uit vijftig opdrachtkaarten bij de vijftig thema s van de geschiedeniscanon. De leerlingen bestuderen het thema en maken de opdrachten op de kaart. De thema s worden in een context aangeboden die de leerlingen uitdaagt het onderwerp ruim uit te werken. Het zorgt voor een brede kijk op het thema en de plaats in de geschiedenis. De leraar beoordeelt of de leerling de kaart op een voldoende niveau heeft gemaakt. De leerling bepaalt zelf met welk thema hij begint. Gemaakte kaarten komen in een portfolio. In dit portfolio komen de uitwerkingen in de volgorde van de Canon. Hiervoor is een overzichtskaart aanwezig waarop de leerling bijhoudt hoe ver hij is met het uitwerken van de thema s. De leerling maakt op deze manier een eigen geschiedenisboek: een mooie basis voor het voortgezet onderwijs Schrijven In groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van het kind. Door middel van bijvoorbeeld knippen, plakken, kleuren, kralenplankjes leggen wordt de fijne motoriek van de kinderen geoefend. In groep 2 wordt er ook gewerkt met Schrijfdans. Dit is een methode waarin bewegen op muziek gecombineerd wordt met schrijfbewegingen op papier. Uit de methode Zwart/Wit gebruiken de bewegingslessen voor het verfijnen van de motoriek. In groep 3 leren de kinderen de letters schrijven. Aan het begin van groep 3 besteden we daarom veel aandacht aan de zit- en schrijfhouding en schrijfpatronen. In groep 3 beginnen we met de schrijfmethode Zwart en Wit. In groep 4 wordt het schrift verkleind en leren de kinderen hoofdletters te schrijven. Vanaf groep 5 krijgt het schrijftempo en zelfstandig schrijven extra aandacht. In de bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om een eigen handschrift te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van schrijfopdrachten die gekoppeld zijn aan de van Schrijfmix Verkeer Wegwijs bestaat voor alle jaargroepen uit dezelfde vijf hoofdthema's. Dit maakt de methode heel geschikt voor schoolbrede projecten en combinatiegroepen. Groep 1 en 2 Voor groep 1 en 2 zijn de thema's uitgewerkt op praatplaten, in verhalen, met (buiten)activiteiten en op kopieerbladen. De thema's voor groep 1 en 2 kunnen in willekeurige volgorde aangeboden worden. Ook is het mogelijk per thema bepaalde activiteiten te selecteren en ze te integreren in het reguliere kleuterprogramma waarmee de school werkt. Groep 3 en 4 Het programma voor groep 3 en 4 bestaat uit vier lessen per thema en is iets korter dan het programma voor groep 5 t/m 7. In een thema wordt eerst de theorie op een eenvoudige manier aangeboden, waarna een speelse verwerking in de klas volgt. 16

17 Groep 5 t/m 7 Basisprogramma Een thema in groep 5 t/m 7 bestaat uit vijf basislessen van dertig minuten. Een thema begint met drie theorielessen. Vervolgens gaan de kinderen de verkeerstheorie toepassen in twee praktijklessen, waarin de eigen omgeving centraal staat. De kinderen leren de theorie niet alleen reproduceren, maar ook toepassen en herkennen in dagelijkse situaties. Facultatief De kinderen kunnen na afronding van een thema in het verkeersboek de verkeerstheorie nogmaals op een speelse manier toepassen in simulaties en opdrachten in het computerprogramma (op cdrom). Desgewenst kan elk thema afgesloten worden met een toets. Daarin wordt de leerstof van het thema getoetst aan de hand van tien vragen bij een grote verkeersplaat. Daarnaast zijn er thuisbladen beschikbaar. Ze bieden de kinderen en u als ouders op een speelse manier verkeersinformatie aan. Verkeersexamen De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar van het schooljaar mee aan de theoretische en praktische verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland. Het is van het grootste belang, dat kinderen leren zich veilig in het verkeer te bewegen. Deze verkeersproef geldt beslist niet als eindproef, maar meer als tussenstation en stimulans. De fietsen moeten vooraf goed worden nagekeken door de ouders Engels De groepen 1 t/m 7 werken met de methode My name is Tom. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met vreemdetalenonderwijs. Jonge kinderen pikken heel gemakkelijk een tweede taal op en bovendien is gebleken dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het verwerven van de moedertaal. Integendeel: het op jonge leeftijd leren van een vreemde taal stimuleert juist de moedertaalverwerving. In de onderbouw worden aan de hand van de lessen in de handleiding kringgesprekken, liedjes en computeropdrachten aangeboden. Dit gebeurt op een flexibele manier, waarbij de leerkracht zelf de tijd van het onderwijs indeelt. In de bovenbouw is er een duidelijke richtlijn aanwezig voor het te behandelen materiaal in de verschillende groepen. Het flexibele karakter van de methode blijft gehandhaafd, waarbij de leerkracht naar eigen keuze lessen kan wijzigen of aanvullen. Groep 8 maakt de methode Team in action af. 2.3 Expressieactiviteiten Expressievakken De expressievakken bestaan uit muziek, tekenen, handenarbeid, dans en drama. Deze vakken zijn een vast onderdeel van het rooster. Tijdens de diverse vieringen geven de groepen presentaties op het gebied van drama en muziek. Dit gebeurt o.a. in de Kinderboekenweek, juffendag, schoolvieringen en tijdens vieringen. Voor de handvaardigheids- en tekenlessen gebruiken we de methode Uit de Kunst. Vanaf groep 5 worden deze lessen gegeven tijdens de crea- middag op donderdagmiddag Schoolprojecten In het schooljaar worden er in de groepen diverse kleine projecten gedaan op het gebied van kunsteducatie Musical In de een na laatste schoolweek voeren de kinderen van groep 8 voor de leerlingen op school en s avonds voor hun ouders een musical op. De aankleding en decorstukken worden door de leerlingen, met hulp van ouders, zelf gemaakt. 17

18 2.4 ICT In elke groep is er onderwijs met behulp van de computer. Naarmate de leerlingen ouder worden wordt dit meer en krijgt het onderwijs een andere invulling. Zo gebruiken de kinderen vanaf groep 5 de computer regelmatig als tekstverwerker. Vooral vanaf groep 6 wordt veel gebruik gemaakt van informatiebronnen zoals de encyclopedie op internet. Ons computernetwerk bestaat uit 30 werkstations, zowel in lokalen als in de gemeenschapsruimte. In ons netwerk zijn veel educatieve oefenprogramma s beschikbaar (taal, spelling, rekenen, topografie en leergang computervaardigheden) waarvan dagelijks in alle groepen intensief gebruik wordt gemaakt. Vanaf groep 6 heeft elk kind een eigen adres. Voor het gebruik van het internet zijn spelregels opgesteld om ongewenst gebruik te voorkomen. Zo mogen kinderen onder andere niet chatten of vrijblijvend surfen. Het internet wordt alleen gebruikt voor specifieke opdrachten. Om thuis nare ervaringen met gebruik van internet te voorkomen, raden wij u aan afspraken te maken met uw kind. U kunt denken aan afspraken als: - ik zet nooit persoonlijke gegevens op internet zonder overleg met mijn ouders; - op internet gebruik ik nooit mijn eigen naam (indien nodig een schuilnaam); - als ik een password moet maken zorg ik er voor dat het moeilijk te raden is; - als ik een vervelend bericht ontvang in mijn mailbox, vertel ik dat een volwassen persoon die ik vertrouw; - ik ga niet in op een uitnodiging via internet om contact te hebben zonder dat ik dat vertel; - berichten van onbekende mensen in mijn mailbox vernietig ik zonder ze te openen; - bij alle berichten op internet die lees zal ik controleren of ze wel waar zijn; - net zoals in het gewone leven zal ik mij op internet correct gedragen. 2.5 Bewegingsonderwijs Gymnastiek Dit jaar hebben we ervoor gekozen de groepen 5 t/m 8 een gymmiddag aan te bieden. Zij gymmen een hele vrijdagmiddag in de sporthal Steinheim. Ze gymmen onder leiding van 3 leerkrachten en krijgen een gevarieerd programma aangeboden met toestellen en spellen. Door te kiezen voor een middag gym verliezen we geen kostbare lestijd met het heen en weer fietsen naar de gymzaal. Groep 1 t/m 4 krijgt gym op school Zwemmen Dit schooljaar krijgen de groepen 3 en 4 zwemles. Omdat het zwemmen, samen met het heen en weer lopen een hele middag in beslag neemt en wij die tijd graag willen gebruiken voor spelen of andere vakken, hebben wij gezocht naar een passende oplossing. Deze is in overleg met het zwembad gevonden. Het ene half jaar hebben wij een uur zwemles en de andere helft van het jaar blijven wij op school. Groep 3 en 4 zwemmen in de tweede helft van het schooljaar. 2.6 Huiswerk Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee naar huis. Wij zien dit als een stuk gewoontevorming en als ondersteuning bij het automatiseren van leerstof. Vooral in groep 7/8 is het een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is voor de kinderen belangrijk dat zij zich hierbij door hun ouders gesteund voelen. Op onze website kunt u ons huiswerkbeleid vinden onder de downloads. 18

19 2.7 Spreekbeurt Vanaf groep 1 houden de kinderen een boekenbeurt. Hierbij vertellen zij over hun lievelingsboek en laten plaatjes zien. In groep 3 en 4 houden de kinderen een verzamelkring en een boekenbeurt. Zij vertellen aan de hand van meegebracht materiaal over hun eigen verzameling. Vanaf groep 5 houden de kinderen een spreekbeurt voor hun groep. In groep 5 kunnen de kinderen eraan wennen, terwijl in groep 6, 7 en 8 eisen gesteld worden aan de indeling, opbouw en spreekvaardigheid. We vinden het van groot belang dat kinderen zich vrij en duidelijk kunnen uitdrukken voor een groep. 19

20 3 Het onderwijs in groepen 3.1 Basis- en instructiegroepen Het op methoden gebaseerde onderwijs wordt vanzelfsprekend in groepen gegeven. Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, wordt gestreefd naar eenduidigheid in leermethoden, en wel zodanig dat de lesstof voor een groep aansluit op die van de voorgaande groep. Een groep staat dus niet op zichzelf. Wij werken met basis-groepen en instructie-groepen. Wij hebben ervaren dat het voor de leerlingen prettig en leerzaam is om tijdens instructies in een enkele groep te kunnen zijn. Dat houdt in dat de leerlingen de morgen starten in hun basisgroep en om uur naar hun instructiegroep gaan. Tijdens de ochtenden ligt de nadruk op de hoofdvakken zoals o.a. rekenen, ( begrijpend ) lezen, spelling en taal. In de middagen worden de vakken gegeven waarbij naast het leren ook het samenwerken belangrijk is. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Topondernemers, crea, gym. Een bijkomend voordeel van basisgroepen is dat de kinderen het ene jaar de jongste en het andere jaar de oudste van de groep zijn. De ene keer ondervinden ze steun en de andere keer kunnen ze zelf hulp bieden. Voor een kind dat een groep kan overslaan, of een kind dat een jaar moet overdoen kan het zo uitkomen dat het daardoor nog een jaar bij de eigen jaargenoten kan blijven wat de noodzakelijke stap wat makkelijker maakt. Een nadeel van de basisgroepen kan zijn dat de kinderen afgeleid worden. Door al vanaf groep 1 met dit systeem te werken, leren de kinderen met basisgroepen om te gaan en geconcentreerd op het eigen werk te blijven. 3.2 Lesprogramma per groep Groepen 1 en 2 In de groepen 1, 2 werken wij in projecten. Een project duurt drie weken en wordt gevolgd door een pauzeweek. Tijdens het project zijn de kinderen spelenderwijs bezig met bepaalde begrippen en leerdoelen. In de pauzeweek is de woensdagmorgen speelgoedmorgen. Elk half jaar ontvangen de ouders een overzicht van de projecten, zodat zij weten waaraan de kinderen werken en er thuis ook aandacht aan kunnen besteden. In de kleuterhal hangt het projectenbord. Ook hierop kunt u lezen over welk onderwerp de kleuters aan het werken zijn. De projectenbrief kunt u ook terugvinden op onze website. Tijdens de projecten krijgen de kinderen allerlei activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn zeer gevarieerd en spelen zich voor een groot gedeelte af in de hoeken van de lokalen en in de kleuterhal. Zo is er een huishoek, een verfhoek, een constructiehoek, een bouwhoek, een boek- letterhoek en een water- en zandhoek. Omdat wij spel een belangrijk onderdeel vinden van de ontwikkeling van een kleuter, is daar extra veel aandacht voor. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten. Ook de muziek- en taalactiviteiten staan in het teken van het thema. Elke morgen en middag is er ruimte voor bewegen. Is het mooi weer dan gaan de kinderen naar buiten. Bij slecht weer spelen en gymmen de kleuters in het speellokaal. Op vrijdagmorgen zijn de kinderen van groep 1 vrij. Veel kinderen zitten langer dan twee jaar in een kleutergroep. Dat is het gevolg van hun geboortedatum en ontwikkeling. In de loop van groep 2 wordt besloten of een kind naar groep 3 kan. Dit doen we op basis van observaties en toetsen. We zien liever een kind langer in groep 2 dan dat het in groep 3 op zijn/haar tenen moet lopen Groep 3 Soms zijn ze nog kleuter, dan alweer erg groot. Aan deze twee kanten proberen we in groep 3 tegemoet te komen. Daarom is het programma in groep 3 aangepast voor een geleidelijke overgang van groep 2 naar 3. Van spelen naar uiteindelijk leren. In deze groep starten we met het lezen en rekenen. Hiervoor bouwen we verder op wat de kinderen hebben geleerd in groep 1 en 2. 20

21 De leerlingen leren werken met een dagtaak voor Zelfstandig werken. Lezen is een speerpunt in ons onderwijsprogramma. Onder begeleiding van deskundigen hebben wij het leesprogramma verfijnd en is er, dagelijks, ruimte voor extra aandacht voor zwakke lezers, maar ook voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep 3. Naast dit leren is er nog veel ruimte voor creatieve verwerking en lekker spelen. s Morgens wordt er gewerkt aan lezen, rekenen en later ook schrijven. Maar er is nog veel ruimte voor spelend leren in de hoeken en tijdens het project net zoals in groep 1 en 2. In de projecten zitten onder andere onderwerpen rondom tijd, natuur, je eigen lichaam en de omgeving. De vakken muziek, tekenen, handvaardigheid en drama hebben in de projecten een plek gekregen. In deze groep volgen we de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. Op het gebied van hun kennis maar ook op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat doen we omdat we leermoeilijkheden zo vroeg mogelijk willen signaleren en daardoor verdere problemen willen voorkomen Groep 4 De leerlingen worden groter en kunnen langer achter elkaar geconcentreerd werken. In deze groep wordt er verder gegaan met het aanleren van de basisvaardigheden voor de vakken lezen, taal en rekenen en schrijven. De dagindeling in groep 4 is dezelfde als in groep 3: s morgens taal, rekenen en schrijven; s middags een leescircuit en daarna projecten. De leerlingen leren werken met een weekoverzicht waarop per dag staat aangegeven wat erop het programma staat en wat zij Zelfstandig kunnen doen. Tijdens het leescircuit werken de leerlingen in circuitvorm. De goede lezers zijn zelfstandig aan het werk in het circuit en hierdoor is er ruimte om de zwakkere lezers extra instructie te geven, waarna zij ook verder gaan met hun opdracht in het circuit. Ook in deze groep wordt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend gevolgd. Daarnaast zijn er ook in deze groep nog momenten van spel Groepen 5 en 6 In groep 5 en 6 wordt voortgebouwd op wat er in de vorige jaren als basis is aangeleerd. In groep 5 worden ook nog nieuwe basisonderdelen aangeleerd. In groep 6 wordt begonnen met het verder toepassen van de geleerde vaardigheden en kennis. Vooral op gebied van rekenen, taal en spelling wordt het steeds ingewikkelder. Aandacht voor een goed en verzorgd handschrift blijft van groot belang. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfstandig werken. Dat is natuurlijk nodig voor het goed functioneren in een combinatiegroep maar is ook goed voor het werken aan het zelfvertrouwen van de kinderen. De leerlingen werken met een weekoverzicht en mogen 2 dagen vooruit kijken wat zij al kunnen maken aan Zelfstandig werk. Naast deze zaken wordt er ook veel aandacht besteed aan de wereld om ons heen. Dat geldt natuurlijk voor het zowel het heden als het verleden. Wereldoriëntatie en topografie staan nu ook op het rooster. En om die goed te kunnen begrijpen is er ook het vak begrijpend lezen en wordt er verder gewerkt aan de leesvaardigheid. Gym, muziek, drama, tekenen en handvaardigheid geven de nodige afwisseling in het programma. En durf je voor de groep iets te vertellen, is alle aandacht op jou gericht, heb jij het thuis goed voorbereid? Laat dat dan maar zien! Het houden van een boekbespreking, groep 5, en een spreekbeurt, groep 6, komen aan de orde Groepen 7 en 8 In de groepen 7 en 8 wordt er steeds meer een beroep gedaan op de kinderen om zelfstandig te handelen bij opdrachten, informatieverwerking en bijvoorbeeld het houden van presentaties. Ons computernetwerk biedt hierbij vele mogelijkheden. De kinderen werken met weektaken, waarbij zij na een duidelijke en gerichte instructie zelf hun werk kunnen plannen. Bovendien leren wij uw kind lastige onderdelen meteen bij de kop te pakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor breuken, procenten, werkwoordspelling en samenvattingen. Verder stimuleren we het nemen van initiatief op het gebied van het werk en de sociale omgang. Wereldoriënterende vakken krijgen een grotere nadruk. De leerlingen maken hiervoor enkele werkstukken. De computer wordt veel gebruikt, onder andere bij rekenen, lezen, spelling en wereldoriëntatie. 21

22 Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gecontroleerd. In verband met dyslexie doen wij dat bij sommige kinderen mondeling. Het gaat erom, dat de kinderen leren plannen en een goede huiswerkhouding ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Als het huiswerk te moeilijk is, is de leerkracht de aangewezen persoon om extra uitleg te geven. We willen leerstofproblemen niet naar thuis verplaatsen. 3.3 Groepsindeling per dagdeel schooljaar Dit schooljaar ziet de groepsindeling van de basisgroepen er als volgt uit: De basisgroep is de groep waarin de leerlingen de schooldag starten en s middags zullen zijn. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1/2/3 Ingrid Hiemstra Ingrid Hiemstra Ingrid Hiemstra Gonny Zandee Gonny Zandee 4/5 Maartje van Maartje van Laura Polman Laura Polman Laura Polman der Mispel der Mispel 6/7/8 A Elly Hertsenberg Elly Hertsenberg Elly Hertsenberg Elly Hertsenberg Elly Hertsenberg 6/7/8 B Kirsten Fransen Kirsten Fransen Kirsten Fransen Annemary Vonk Kirsten Fransen De groepsindeling voor de instructiegroepen ziet er als volgt uit; De instructiegroep is de groep waar de leerlingen s morgens zijn tussen en uur. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1/2 Janny Twigt Janny Twigt 3 Ingrid Hiemstra Ingrid Hiemstra Mariëlle Koumans Mariëlle Koumans 4 Mariëlle Koumans Mariëlle Koumans Mariëlle Koumans 5 Laura Polman Laura Polman Laura Polman 6 Elly Hertsenberg 7 Annemarie Vercijs 8 Kirsten Fransen Elly Hertsenberg Annemarie Vercijs Kirsten Fransen Elly Hertsenberg Annemarie Vercijs Kirsten Fransen Elly Hertsenberg Annemarie Vercijs Annemary Vonk Elly Hertsenberg Annemarie Vercijs Kirsten Fransen Opmaat - groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Astrid van Helmondt Astrid van Helmondt Alle leerlingen in instructiegroep Astrid van Helmondt Astrid van Helmondt De kinderen van de Opmaatgroep gaan van tot uur naar de Opmaatgroep. De rest van de dag krijgen zij les in hun basisgroep. 22

23 3.4 Lesuren en vakindeling Voor dit schooljaar zijn de lesuren per groep als volgt verdeeld (uitgedrukt in uren per week): Vakgebied/groep Godsdienstige vorming Motorische oefening/gym Zwemmen Taal/lezen Schrijven Rekenen/wiskunde Engels Aardrijkskunde/geschiedenis Natuur/gezond gedrag * * Sociale redzaamheid/verkeer Tekenen/handvaardigheid 1.00** 1.00** Muziek Spel en beweging Werkles/keuzeactiviteiten *** * Bij de kleuters betreft dit allerlei kringactiviteiten die passen binnen het thematisch werken. ** In de werkles komen de meeste teken- en knutselactiviteiten voor. *** In groep 3 loopt de werkles door. Hierin zitten diverse thematische activiteiten met knutselen, taal, rekenen en wereldverkenning. NB: Niet vermeld zijn de pauzes De schooltijden voor de hele week zijn: Maandag Ochtend: Pauze: met mogelijkheid tot overblijven Middag Dinsdag Ochtend: Pauze: met mogelijkheid tot overblijven Middag Woensdag Ochtend: Donderdag Ochtend: Pauze: met mogelijkheid tot overblijven Middag Vrijdag Ochtend: (groep 2 t/m 4) Pauze: met mogelijkheid tot overblijven Middag

24 4 Het volgen van de ontwikkeling van uw kind 4.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk hebben wij geschreven hoe wij tegen onze school aankijken. Wij schreven dat wij aandacht hebben voor het individuele kind. Die aandacht is nodig voor het kind dat zich ogenschijnlijk goed ontwikkelt, maar ook voor het kind dat daar, door welke omstandigheid dan ook, meer moeite mee heeft. Met ontwikkeling worden niet alleen de leerprestaties bedoeld, maar ook de ontwikkelingen in sociaal en emotioneel opzicht. 4.2 Kennistoetsen Algemeen Op school wordt er regelmatig getoetst. Veel door de Triangel gebruikte methoden bevatten eigen toetsen. Daarnaast maken wij gebruik van methode onafhankelijke (CITO-)toetsen. Met een toets wordt een bepaald onderdeel van de leerstof afgesloten en wordt er gecontroleerd of alle leerlingen de aangeboden stof beheersen. Deze toetsen kunnen op de toegepaste methode zijn afgestemd of kunnen onafhankelijk van de toegepaste methode worden afgenomen. Gedurende het schooljaar zullen de volgende toetsen worden afgenomen: - CITO-leerlingvolgsysteem rekenen/wiskunde (groepen 3 t/m 8 ). - CITO-leerlingvolgsysteem begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8 ). - CITO-leerlingvolgsysteem spelling (groepen 3 t/m 8 ). - CITO-leerlingvolgsysteem taal voor kleuters (eind groepen 1 en 2 ). CITO-leerlingvolgsysteem rekenen voor kleuters (groepen 1 en 2) - Fonemische analysetest (kunnen onderscheiden van klanken) (eind groep 2). - Leestoetsen speciaal voor groep 3 (de school hanteert het dyslexieprotocol). - AVI-leestoetsen (groepen 3 t/m 8 ). - DMT-leestoets (zoveel mogelijk woorden in 1 minuut lezen) (groepen 3 t/m 8 ). - CITO-eindtoets (taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie) (groep 8). - ZIEN, observatielijst m.b.t. sociaalemotionele ontwikkeling ( groepen 1 t/m 8) CITO-toetsen Het CITO heeft voor tal van leerstofgebieden toetsen ontwikkeld, waarvan inmiddels enkele toetsen zijn ingevoerd op onze school. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en bieden ons de mogelijkheid niet alleen de prestaties van individuele leerlingen, maar ook de schoolresultaten te meten ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De niveau-indeling wordt gemaakt door de toetsen af te nemen bij een landelijke steekproef van leerlingen halverwege en aan het einde van een schooljaar. Op basis van de scores van deze groep leerlingen (de vergelijkingsgroep) hebben we een indeling in vijf niveaugroepen gemaakt. In de oude toetsen was dit de niveau-indeling A t/m E. Bij de nieuwe toetsen is daar een nieuwe indeling aan toegevoegd: een indeling in vijf groepen van ieder 20%, niveau I tot en met V. Deze indeling is niet strenger, maar de groepen betekenen wat anders: 22

25 Het voordeel van de nieuwe niveau-indeling in I t/m V is dat de verschillende niveaugroepen ieder even groot zijn. Daardoor is er sprake van een gemiddelde groep, groep III. Dit in tegenstelling tot de oude niveau-indeling waar het gemiddelde tussen niveau B en C ligt. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets is mede bepalend voor de keuze van het vervolgonderwijs naast de mening van de directeur, leerkracht en de ouders. Meer informatie vindt u op via het item klantenservice AVI-toets De AVI-toets meet de vorderingen van de technische leesvaardigheid. Het meet dus niet of een kind begrijpt wat het leest. Het is een hulpmiddel om eventuele belemmeringen tijdig te signaleren zodat daar extra aandacht aan besteed kan worden. Het is voor een leerkracht ook een hulpmiddel om te kunnen bepalen aan welke leesboekjes een kind toe is. Ook voor u als ouders kan het AVI-niveau richtinggevend zijn om samen met uw kind de juiste leesboeken in de bibliotheek of boekhandel te vinden Observaties Groepen 1 en 2 Naast het meten van de leerprestaties door middel van toetsen vindt er ook een meting van de ontwikkeling van het kind in bredere zin plaats. Zo wordt de ontwikkeling van het kind in de groepen 1 en 2 voornamelijk gevolgd door middel van observaties. De bevindingen hiervan leggen we vast op een PRAVOO-kaart. Op deze kaart noteren we de ontwikkeling op het gebied van kringgedrag, spel, werkgedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling, taal, motoriek en de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast gebruiken we de Beheersingslijst. Op deze lijst staan allerlei begrippen die kinderen moeten kennen als zij in groep 3 willen gaan leren lezen en rekenen. 23

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits Schoolgids 2014-2015 KBS De Spits Inhoud 1 Het onderwijs... 7 Richting... 7 Situering van de school... 7 1.1 Schoolgrootte... 7 1.2 Motto en Visie... 8 1.3 Het klimaat van de school... 9 1.4 Normen en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010/2011 1

SCHOOLGIDS 2010/2011 1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Specifiek Paedwizer: CBS De Paedwizer SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Colofon

Specifiek Paedwizer: CBS De Paedwizer SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Colofon Schoolgids 2015-2016 In deze schoolgids vindt u informatie over de christelijke basisschool De Paedwizer. De papieren versie van de schoolgids wordt verstrekt aan ouders van nieuwe leerlingen. Ieder jaar

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. Basisschool de Regenboog Schoolgids 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie 6 1.1 De school 6 1.2 Ligging van de school 6 1.3 Het bestuur 6 Waar de school voor staat 8 2.1 Identiteit 8 2.2 Missie

Nadere informatie