Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs Jaarrapport 2009

2 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 4 - Algemene informatie 4 - Missie 4 - Visie 4 - Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Financiële informatie 7 - Primair Onderwijs 9 - Algemeen verslag 9 - Toelichtingen per cluster 11 o Cluster 1 11 o Cluster 2 14 o Cluster Voortgezet Onderwijs 24 - Samenvatting 24 - Toelichting per instelling 27 o Esloo Onderwijsgroep 27 o Haagse Colleges 30 o ISW 35 o Stanislas Groep 41 - Begroting Verslag Raad van Toezicht 45 Jaarrekening 47 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Staat van baten en lasten over 2009 PO 69 - Staat van baten en lasten over 2009 WEC 70 - Staat van baten en lasten over 2009 VO 71 - Staat van baten en lasten over 2009 overig 72 - Honoraria van de accountant 73 - Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 74 - Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 75 Overige gegevens 81 - Accountantsverklaring 81 - Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 82 - Gebeurtenissen na balansdatum 82 - Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

3 Kerncijfers Totale baten (x 1.000) Totale lasten (x 1.000) Exploitatieresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Balanstotaal (x 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen 10,0% 10,3% 10,5% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 22,7% 27,9% 28,1% Solvabiliteitsratio 42% 38% 39% Rentabiliteitsratio 1,1% 1,5% 0,7% Rijksbijdragen / totale baten 90% 90% 90% Personele lasten / totale lasten 79% 80% 79% Materiële lasten / totale lasten 21% 20% 21% Totale lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Personele lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Materiële lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

4 Bestuursverslag Algemene informatie Lucas Onderwijs is een schoolbestuur in de regio Zuid-Holland West. Het bestuur heeft scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De rechtspersoonlijkheid is vormgegeven in een stichting. De stichting heeft vele rechtsvoorgangers; de oudste is opgericht op 29 juli Sinds 2007 draagt de stichting als naam: Stichting Lucas Onderwijs. In de praktijk wordt de naam Lucas of Lucas Onderwijs gebruikt. Lucas Onderwijs hanteert het bestuursmodel Raad van Toezicht College van Bestuur. Het College van Bestuur en (het management van) de scholen worden ondersteund door een centrale organisatie (bestuurs- en servicebureau). Het Jaarrapport is samengesteld overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van het Ministerie van OCW, waarin begrepen BW2 titel 9. Het Jaarrapport bevat: het Bestuursverslag, waarin behalve algemene informatie van de stichting inhoudelijke informatie van de scholen is opgenomen; het verslag van de Raad van Toezicht; de Jaarrekening; overige gegevens. Iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie, de visie en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. De vijf kernwaarden in dat document zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de statuten van de stichting vormt dit het fundament waarop wij gezamenlijk ons onderwijs grondvesten. Missie Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; met ruimte voor diversiteit van de scholen. Visie Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van twee tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. We laten ons bij ons werk mede leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het uitwerken van onze pedagogische visie is de komende jaren onderwerp van gesprek. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

5 Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs is ontwikkeld in overleg met alle geledingen van de stichting en vastgesteld door het bestuur. Het verwoordt de belangrijkste speerpunten voor het beleid van Lucas Onderwijs voor de jaren In 2009 is een start gemaakt met het realiseren van de strategische doelen uit het strategisch beleidsplan. Dit gebeurt via twee sporen. Scholen leggen binnen de eigen schoolontwikkeling een relatie met het strategisch beleidsplan van Lucas. Daarnaast is een aantal strategische projecten geformuleerd waarin scholen en stafmedewerkers samenwerken aan een uitwerking van de strategische thema s. Het College van Bestuur bewaakt dit proces via een periodieke monitor en evaluatie door middel van gesprekken met de scholen. Samenvatting Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs De maatschappelijke opdracht Lucas Onderwijs stelt het ontwikkelproces van de leerling centraal. Wij willen kinderen en jongvolwassenen optimaal voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Hierbij passen begrippen als zelfredzaam, verantwoordelijk en kansrijk. Bijzondere aandacht voor kansarmen is essentieel. Veel van onze leerlingen bewegen zich in sterk gescheiden en verschillende leefwerelden. Thuis, op school en op straat zijn omgangsvormen, verwachtingen, normen, waarden en zelfs taal anders. Voor al onze leerlingen geldt bovendien dat ze opgroeien in een sterk veranderende maatschappij, waar de school op moet aansluiten. De komende periode zoeken we nog meer de samenwerking met maatschappelijke en onderwijspartners: de gemeente, de rijksoverheid, de politiek, de sociale instellingen, de jeugdhulpverlening, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, het bedrijfsleven en de andere partners in de onderwijsketen. Vanuit gezamenlijke ambities komen we tot afspraken over zorgleerlingen, beroepsstages, maatschappelijke stages, een contextrijke en uitdagende leeromgeving en huisvesting. Alle scholen van Lucas Onderwijs gaan de komende jaren betekenisvolle relaties aan met ouders, wijkbewoners en andere partners. Over de resultaten daarvan legt de school horizontaal verantwoording af aan haar eigen stakeholders en verticaal aan het bestuur. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Om leerlingen met specifieke pedagogische en onderwijsbehoeften zich optimaal te laten ontwikkelen, werken scholen samen met elkaar en met andere instanties. Het streefbeeld is een dekkend onderwijsaanbod per wijk of regio, voor álle leerlingen. Het voortgezet onderwijs heeft binnen de vier instellingen van Lucas Onderwijs al een flinke bandbreedte in huis. De scholen werken aan optimalisering van het zorgaanbod hierbinnen en aan het verder vergroten van de maatwerkmogelijkheden. Voor leerlingen die specialistische hulp nodig hebben, worden per regio afspraken gemaakt met andere besturen en met de jeugdhulpverlening, om een dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Lucas Onderwijs ziet kansen in het landelijke beleid Passend onderwijs. Dit beleid biedt mogelijkheden om de leerling centraal te stellen en knellende structuren anders in te richten. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar onze eigen kwaliteit en we gaan op zoek naar een gemeenschappelijke invulling van het begrip goed. Goed onderwijs bevat een aantal ingrediënten. Het gaat om de wettelijke minimale eisen te stellen aan goed onderwijs, zoals de opbrengsten op het gebied van taal en rekenen en het voldoen aan de exameneisen. Maar het gaat ook om andere opbrengsten van onderwijs, de minder goed meetbare kwaliteit van onderwijs, zoals ontwikkelen van vertrouwen, vaardigheden als communiceren, leren leren en samen werken en zorgen voor elkaar. De toegevoegde waarde van de leraar wordt zichtbaar als vakkracht en als mentor/coach van de leerlingen. We denken hier nadrukkelijk ook aan de emotionele en morele ontwikkeling van onze leerlingen. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

6 Goed onderwijs is ook onderwijs dat naadloos aansluit bij de diversiteit van de wijken en gemeenten waar Lucasscholen zich bevinden. Scholen houden met hun onderwijs rekening met de sociaaleconomische verschillen en de wensen en behoeften van leerlingen en ouders. We willen draagvlak en commitment creëren in de organisatie én in onze omgeving bij het realiseren van de gewenste opbrengsten. We richten ons op het benoemen van de kwaliteit van het onderwijs, op het borgen en continu verbeteren van die kwaliteit en op het verantwoorden over de bereikte resultaten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. Wij richten ons primair op de kwaliteit van onze medewerkers. We willen kwaliteit aantrekken, vergroten en behouden. We willen meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen en de pabo's, maar ook andere routes verkennen om medewerkers aan te trekken en op te leiden. We willen onze medewerkers in staat stellen en stimuleren zich te professionaliseren. Hiertoe krijgt de Lucas Academie de komende jaren een prominentere rol. We bieden medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket waaruit blijkt dat kwaliteit wordt gewaardeerd. Tenslotte streven we naar een meer divers personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal. Stand van zaken uitvoering Strategisch beleidsplan In het sociaal jaarverslag 2009 van Lucas Onderwijs staat beschreven in hoeverre de uitvoering van realisatie van de strategische doelen is gevorderd. Dit jaarverslag is medio juni verschenen en zal tezamen met dit financieel jaarrapport begin juli op de site van Lucas Onderwijs te vinden zijn. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

7 Financiële informatie Resultaat 2009 Het totaalresultaat van Lucas Onderwijs is aanzienlijk hoger dan begroot. In de begroting van 2009 werd uitgegaan van een positief resultaat van Uit de bijgaande jaarrekening blijkt een positief resultaat van Dit resultaat is als volgt opgebouwd: Operationeel resultaat Financiële baten: Rente baten, behorend bij de scholen Baten financiële activa Totaal De grote afwijking ten opzichte van het begrote resultaat wordt veroorzaakt door hogere financiële baten dan verwacht. Het operationeel resultaat is opgebouwd uit de resultaten van de scholen. Bij vrijwel alle scholen is de begrotingsdiscipline op orde wat mede te danken is aan de aandacht hiervoor van de directies, de cluster- en instellingsdirecteuren en de administratie. Bij een aantal scholen is de afwijking ten opzichte van de begroting toch nog vrij fors. Ook in komende jaren zullen de scholen worden geholpen om de financiële huishouding nog verder te verbeteren. De begrotingen, tussentijdse overzichten en jaarrekeningen op locatieniveau helpen om deze verbeteringen te realiseren. De baten vanuit de financiële activa betreft het resultaat uit de beleggingen van Lucas Onderwijs. Het betreft hier het totaal van de koersresultaten en rente-inkomsten. Dit wordt niet op schoolniveau verwerkt. De resultaten worden met name beïnvloed door rente- en koersschommelingen. Door deze werkwijze zijn de financiële baten en lasten op schoolniveau beter te begroten en te verwerken, waardoor hier zich geen grote fluctuaties in het jaar en de jaren voordoen. Het Primair Onderwijs sluit dit boekjaar af met een positief resultaat van ; iets meer dan het begrote resultaat van In de toelichtingen per cluster vanaf pagina 11 zijn de bijzonderheden per school nader toegelicht. Bij de WEC scholen is het resultaat van lager ten opzichte van de begroting ( ). Het betreft hier de scholen ZMLK t Kraaienest, Bernardusschool ZMLK en ZMOK De Opperd. In de toelichtingen per cluster zijn de bijzonderheden van deze scholen nader toegelicht. In het Voortgezet Onderwijs is een positief resultaat gerealiseerd van in tegenstelling tot de begroting die een resultaat laat zien van negatief. Ook hier wordt voor bijzonderheden verwezen naar de toelichting van het voortgezet onderwijs. In de resultaten van de scholen is het resultaat van het servicebureau verwerkt. Het resultaat van het servicebureau viel in 2009 tegen ten opzichte van de begroting. In de begroting 2009 van het bureau was een inkoopvoordeel opgenomen van De gerealiseerde inkoopvoordelen waren lager en werden ten gunste van de scholen geboekt. Om het servicebureau beter te laten functioneren en vacatures in te vullen zijn externe medewerkers ingehuurd. Deze medewerkers waren veel duurder dan begroot. ( ). Daarnaast is een aantal bedrijfskosten te laag begroot ( ). Materiële vaste activa In 2009 is voor een totaalbedrag van geïnvesteerd (en gereed) in materiële vaste activa. De investering is als volgt verdeeld: Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige bedrijfsmiddelen De investeringen in gebouwen betreffen voornamelijk de nieuwbouw binnen het Voortgezet Onderwijs van met name ISW Hoogeland, het Stanislas College in Pijnacker en Esloo Praktijkonderwijs. In het Primair Onderwijs betreft het onderwijskundige aanpassingen bij met name de Waterwilg. De investeringen inzake inventaris en apparatuur betreffen diverse aanschaffingen in het kader van I.C.T. en de overige bedrijfsmiddelen zijn investeringen inzake het boekenfonds op een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

8 Vorderingen op korte termijn Onder de kortlopende vorderingen is de vordering op het vervangingsfonds opgenomen met betrekking tot de afwikkeling van de declaraties bij dit fonds ( ). Deze is inmiddels in 2010 toegekend. Eigen vermogen In 2008 bedroeg het stichtingsvermogen en in Dit is privaat vermogen en is gestegen als gevolg van (deels ongerealiseerde) koerswinsten. De bestemde reserves van de scholen stijgen in 2009 ten opzichte van 2008 met 5%. In 2008 bedroeg het vermogen, dat administratief aan de scholen kan worden toegerekend, In 2009 is dit , exclusief de herwaarderingsreserve. Het eigen vermogen (EV) en lang vreemd vermogen (LVV) bedraagt ( in 2008). De verhouding FVA/ EV+LVV is 59% (85% in 2008) en is beduidend lager dan vorig jaar door de verkoop van effecten. Geconcludeerd mag worden dat het vermogen van Lucas Onderwijs ultimo 2009 toereikend is, wanneer de situatie getoetst wordt aan de eisen zoals die door de minister van OCW op 28 februari 2008 zijn gepubliceerd. Lucas Onderwijs heeft volgens de definitie in deze brief een weerstandsvermogen van 10% als gekeken wordt naar het publiek vermogen. Als tevens rekening wordt gehouden met het privaat vermogen is er spraken van een weerstandsvermogen van 14,6%. In de genoemde brief van het Ministerie wordt een indeling gehanteerd, waarbij Lucas Onderwijs in het middengebied (weerstandsvermogen tussen 10 en 40%) uitkomt. Uiteraard is het van groot belang de meerjarenbegrotingen te gebruiken om eventueel bij te sturen. Kapitalisatiefactor In november 2009 is het rapport uitgekomen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen. Deze commissie heeft, in opdracht van de ministeries van OCW en Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de financieringstructuren en financiële risico s van onderwijsinstellingen. De commissie heeft een nieuw kengetal geïntroduceerd om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken: de kapitalisatiefactor. Voor schoolbesturen in PO en VO adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen. Het Ministerie van OCW moet de bovengrens nog vaststellen. Lucas Onderwijs zit met een kapitalisatiefactor (exclusief privaat vermogen) van 22,7% per eind 2009 ruim onder de door de commissie aanbevolen bovengrens van 35%. Ultimo 2008 was de kapitalisatie factor 27,9%. Indien het privaat vermogen bij de berekening van dit kengetal wordt betrokken is de kapitalisatiefactor ultimo ,2% (2008: 32,0%). Voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van 2008 met 7% gestegen. In 2008 bedroegen de voorzieningen en in De stijging is voornamelijk een gevolg van het doteren aan de onderhoudsvoorziening en het doteren ten behoeve van rechten van personeel op jubilea-uitkeringen en spaarverlof. Schulden op korte termijn Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen van inzake nog te besteden subsidies. Dit zijn geoormerkte ( ) en niet-geoormerkte meerjarige overheidssubsidies die ultimo 2009 nog niet waren besteed. In 2010 en de daarop volgende jaren zullen deze subsidies worden besteed. De financiële positie van Lucas Onderwijs kan ook nog zichtbaar gemaakt worden door gangbare percentages te berekenen conform onderstaand overzicht. Solvabiliteitsratio Rentabiliteitsratio Eigen vermogen Balanstotaal % 38% Exploitatiesaldo Totaal baten ,10% 1,50% Treasury Management De effecten (financiële vaste activa) worden beheerd door een externe beheerder. De Fortis Bank bewaart de effecten. Het beleid met betrekking tot de beleggingsportefeuille is erop gericht alleen vastrentende waarde conform de wet FIDO in bezit te hebben. Een treasurystatuut is door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Door het vaststellen van het treasurystatuut wordt tevens voldaan aan de regeling Beleggen en Belenen, opgelegd door het Ministerie van OCW. Lucas Onderwijs heeft ultimo 2009 de effectenportefeuille volledig belegd in vastrentende effecten. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

9 Primair Onderwijs Algemeen verslag Binnen het Primair Onderwijs is het Strategisch Beleids Plan (SBP) nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest tijdens de Cluster Management Team-vergaderingen en zijn afspraken gemaakt om te bewerkstelligen dat het SBP in toenemende mate leidend is bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden. De maatschappelijke opdracht In de scholen is binnen 2009 aandacht besteed aan een oriëntatie op de maatschappelijke opdracht van de individuele school. Daarbij stond de vraag centraal met wie betekenisvolle relaties aangegaan kunnen worden en met welk doel. Basisschool De Krullevaar is een voorbeeld van een school waarin de stakeholders benoemd zijn en met wie de school in gesprek is over de wijze waarop samen gewerkt kan worden aan de Brede Buurtschool. In de praktijk zien we dat de mate waarin de vraag met betrekking tot de betekenisvolle relaties beantwoord kan worden groter is, naar gelang de onderwijsachterstand in de wijk groter is. In de managementgesprekken van oktober/november 2009 is duidelijk geworden dat dit onderdeel van het SBP voor veel scholen het moeilijkste onderdeel van de strategische doelen is. In Rijswijk zijn drie basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs gestart met het project Onderwijstijdverlenging. De bedoeling van dit project is om kinderen een extra aanbod te bieden na schooltijd. Ook in Den Haag werkt een aantal scholen met een leerkansenprofiel. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Op het gebied van Passend Onderwijs heeft Lucas Onderwijs aan de weg getimmerd. Bestuurlijk is het overleg van de zeven voorzitters van de Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School geïnitieerd en zijn binnen de afzonderlijke samenwerkingsverbanden de scholen gestimuleerd om na te denken over het eigen zorgprofiel van de school. In veel gevallen heeft dat geleid tot deelname aan projecten als Kind op de Gang, waarbinnen scholen een dag lang nadenken over het eigen zorgprofiel. In 2009 is een aantal scholen aan de slag gegaan met een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Basisschool De Paradijsvogel heeft een plusklas ingericht. In deze plusklas volgen leerlingen een verrijkingsprogramma. Basisschool De Schakel heeft in 2009 het eerste volledige jaar gedraaid met de twee Leonardo-groepen voor hoogbegaafde kinderen. Het inrichten en opstarten van deze groepen in 2008 is niet van zelf gegaan en eist veel energie van de schoolleiding, de leraren, de ouders en de kinderen. In 2010 zal een besluit genomen moeten worden over het vervolg op dit 3-jarig project. Naast deze twee initiatieven is er een netwerkkring meer- en hoogbegaafden opgericht waaraan zo n 15 basisscholen deelnemen. Deze scholen zijn enkele keren bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. De netwerkkring is een van de activiteiten van de Lucas Academie. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Vanuit dit uitgangspunt werken dagelijks ongeveer 1700 personeelsleden op 48 scholen in Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Iedere school heeft de opdracht om te ontwikkelen en iedere school kan zelf bepalen op welke wijze zij dat doet uiteraard binnen de kaders van Lucas Onderwijs. De inspectie heeft weer een groot aantal scholen geïnspecteerd in Het resulteerde in veel waardering voor de onderwijskwaliteit van onze scholen. Enkele scholen kregen een aangepast arrangement. Dit leidde op deze scholen tot een verbeterplan, dat in samenwerking met de inspectie wordt opgesteld en op dit moment volop in uitvoering is op een drietal scholen. De eerste resultaten van de verbeteringen en/of veranderingen zijn al zichtbaar in de scholen. In de managementgesprekken is door clusterdirecteuren en directeuren gesproken over de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling van de individuele scholen. In de schoolbezoeken die door de clusterdirecteuren op alle scholen zijn afgelegd, werd in de klassenbezoeken en gesprekken met ouders, teamleden en kinderen duidelijk en zichtbaar dat er door de collega s hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de kinderen. Veel scholen namen deel aan landelijk reken- en taal verbetertrajecten en investeerden in verbetering van de zorg (waaronder deelname aan een Haags hoogbegaafdheidstraject met Leonardo groepen en plusklassen). In de Kenniskring Onderwijs en Kwaliteit waarin directeuren, leden van de afdeling O&K van het bureau, een bestuursadviseur en een clusterdirecteur zitting hebben wordt nagedacht over beleid (ingegeven vanuit het SBP ) en de actualiteit. De kenniskring bereidt notities voor en/of bespreekt deze, om vervolgens de notities van een advies te voorzien aan de directeuren in de CMT s. Belangrijke onderwerpen die hier op de agenda hebben gestaan: ontwikkelingen rondom passend onderwijs, projectplannen SBP, samenwerking met de inspectie en kaderregeling toelating, schorsing en verwijdering. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

10 Hiernaast is het onderwerp van het opbrengst gericht werken in toenemende mate onderwerp van discussie binnen de teams. Ook vanuit inspectie en Onderwijsbegeleiding wordt ingezoomd op de opbrengsten. We zien dat in de scholen, middels trend- en signaalanalyse, het verbeteren van de resultaten de nodige aandacht krijgt. Veel scholen nemen deel aan landelijke projecten, die zich richten op het verbeteren van de taal- en rekenopbrengsten. Deze projecten gaan in 2010 het laatste schooljaar in en zullen in 2011 kunnen worden geëvalueerd op de opbrengsten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. In 2009 hebben we ons bezig houden met de voorbereiding op het invoeren van de functiemix; een wijziging in de beloningssystematiek die leraren moet stimuleren zich blijvende te ontwikkelen. In toenemende mate wordt door onderwijzend personeel gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs. Ook zien we een stijgende belangstelling, zowel in vraag als aanbod voor de Lucas Academie. Het nadenken over een Management Development Traject heeft tot algemene adviezen geleid die in 2010 tot actie en implementatie moeten leiden. We willen talent en kwaliteit van management aantrekken, vergroten en behouden. Het project van Lucas met de Hogeschool van Leiden, waarbinnen leerlingen van de HAVO en het VWO uitgedaagd worden, de PABO-opleiding te gaan doen in een leerwerktraject kende een voorspoedige start. Vanaf september 2009 gingen 10 studenten aan de slag op 4 scholen van Lucas om met beide benen in de praktijk hun PABOdiploma te behalen. In 2010 zal dit project verder uitgebouwd worden. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal is het jaar waarin het verbeteren van de verbinding tussen de centrale organisatie en de scholen centraal heeft gestaan. De clusterdirecteuren legden veel schoolbezoeken af. De kenniskringen kregen vaste vorm en draaiden tegen het eind van 2009 op volle toeren, zodat de inbreng van directeuren bij het tot stand brengen van beleid verder geoptimaliseerd kon worden. Ook nam het aantal bezoeken van scholen aan elkaar toe in het kader van de collegiale visitatie en consultatie. De gelegenheden die er waren, om met elkaar op informele wijze van gedachte te wisselen over beleidsthema s, werden nog mondjesmaat bezocht, maar leverden wel goede gesprekken op. Personeel In 2009 zijn onze basisscholen er in algemene zin goed in geslaagd de vacatures te vervullen. Ook nu moeten we constateren, dat het weer moeilijker is geworden om medewerkers van voldoende kwaliteit aan te trekken. Mede om deze reden zijn we dan ook het project met de Hogeschool Leiden gestart. Verder verwachten we dat de verruiming van het carrièreperspectief als gevolg van Actieplan Leerkracht een aanzuigende werking heeft op de arbeidsmarkt. Toekomst In 2009 is veel aandacht besteed aan het denken vanuit het strategisch beleidsplan. Het komt in de komende jaren aan op een goede uitwerking hiervan. De directeuren zullen het Strategisch beleidsplan als uitgangspunt nemen voor het denken over het Schoolplan In de gesprekken tussen directeuren en clusterdirecteuren zal dit voortdurend onderwerp van gesprek zijn. Onderwijs blijft in de belangstelling staan. De meest uiteenlopende berichten zijn terug te vinden in de krant. Het is een uitdaging van Lucas Onderwijs om vast te houden aan de koers, en de focus te blijven richten op de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

11 Toelichtingen per cluster Cluster 1 Basisschool Carolusschool De school heeft de positieve lijn van de afgelopen jaren gecontinueerd. De school behaalt voortdurend hoge resultaten en investeert veel in de kwaliteitsontwikkeling van de medewerkers. De school heeft weer aandacht besteed aan Meer Kansen met Ouders, de Voorschool, Win-win, een manier van omgaan met gedrag en de zelfstandigheidontwikkeling van de leerlingen. Een nieuw ontwikkelpunt is het werken met de aspecten van meervoudige intelligentie (MI). In het tweede deel van 2009 hebben we een aanzet gegeven voor het werken met MI. De school heeft 2009 met een positief saldo afgesloten. Basisschool Jeroen De school zit sinds in 2008 in een nieuw gebouw. In 2009 is gestart met de invoering van Win Win, door middel van een tweedaagse training en de sova methode Ik, jij en wij Samen. Verder zijn er buitengewoon veel mutaties in leerlingaantallen geweest en ondanks de grote hoeveelheden wisselingen, maakte de school een mooie groei door, ruim 30 leerlingen erbij. Ook op personeelsgebied zijn er de nodige mensen vertrokken en even zoveel weer bij gekomen. Op het gebied van de Brede school werd pas op de plaats gemaakt: back to basic en nadenken over de toekomst. Alles bij elkaar een vrij dynamisch jaar met een opgaande lijn. Dat vond ook de inspectie met als resultaat een groene vlag. De school sluit af met een resultaat van Basisschool Liduina De Liduina basisschool is een goede afspiegeling van de Haagse samenleving in het algemeen en de wijk het Bezuidenhout in het bijzonder: solidariteit, een van de pijlers van onze visie, wordt gedeeld door team, ouders en kinderen. Door training en opleiding heeft het team zich verder bekwaamd in het uitoefenen van de kernactiviteiten. De uitstroom naar het VO is naar wens en verwachting verlopen. Instroom van nieuwe leerlingen groeit gestaag: de Liduina heeft zich door samenwerking met diverse instanties (Centrum voor Jeugd en Gezin, deelname aan scholen carrousel, Stg. Boog, het Wijkberaad) stevig gepositioneerd in de wijk. Ondanks het feit dat het negatief saldo is geslonken wordt het boekjaar 2009 met een begrotingstekort afgesloten. Basisschool Melodie In 2009 is er hard gewerkt aan aan het BAS project. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School onder leiding van het seminarium van orthopedagogiek. Tijdens recente bezoeken in de klas, is gebleken dat het project sporen laat zien in de dagelijkse lespraktijk. Met de aanschaf van drie digitale schoolborden is CBS Melodie hard op weg om afscheid te nemen van de conventionele schoolborden. Om de interne communicatie binnen het team te verbeteren is er een tweedaagse studiebijeenkomst belegd. Deze tweedaagse is zeer positief geëvalueerd door de teamleden. Het jaar 2009 is ook het jaar geweest waarin de school subsidie heeft ontvangen om de onderwijstijd te verlengen met 4 uur in de week. Om dit project mede te laten slagen is er een coördinator onderwijstijdverlenging aangesteld. Ten behoeve van het project zijn er vergaderingen met het team/mr belegd om draagvlak te creëren. De jaarrekening 2009 is positief afgesloten. SBO Merlijn In 2009 is op SBO Merlijn verder gewerkt aan de nieuwe organisatie van het leren in de basisvaardigheden, waarbij de kinderen op basis van een eigen leerlijn zich naar hun mogelijkheden verder ontwikkelen in vaklokalen. Daarnaast wordt een nieuwe manier van werken met de (kern)doelen van wereldoriëntatie voorbereid. Het is een jaar geweest van borging en verdieping van de in de afgelopen jaren opgebouwde visie en verworvenheden. Hierbij is ook uitgebreid aandacht voor de rol die een SBO kan spelen in het samenwerkingsverband voor de reguliere basisscholen. SBO Merlijn is meer dan bereid die rol op zich te nemen. De school sluit de jaarrekening met een positief saldo van af. Basisschool Onze Wereld Alles draait om Onze Wereld, Onze Wereld draait om jou, Samen leren samen leven, Onze Wereld houdt van jou Het schoollied klinkt op De Dag van Respect. Directeur Ton Hendriks onthult een fantastisch kunstwerk ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum op de school. President van De Nederlandse Bank Nout Wellink opende de Nationale Rekendag. Via live-streaming internet kan iedereen meekijken. De site wordt steeds meer een rijk archief en een eerlijke etalage van de dagelijkse activiteiten van de school. Zowel de site als de school hebben veel belangstelling. Op de teldatum blijkt de school groter dan ooit. Ouders en verzorgers kiezen graag voor de school. Het contact met de school wordt blijkens een oudertevredenheidonderzoek zeer hoog gewaardeerd. De school sluit het jaar af met een positief saldo van Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART School : R.K. Basisschool H. Hart Plaats : Stevensweert BRIN-nummer : 00AR Onderzoeksnummer : 64775 Datum schoolbezoek : 16 februari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 10 maart 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de RK Basisschool Emmaus bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN School : Basisschool de Dobbelsteen Plaats : Ulft BRIN-nummer : 03LK Onderzoeksnummer : 80294 Datum schoolbezoek : 20 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Op 7 april 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Den Boogerd' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 7 april 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Den Boogerd' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 7 april 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Den Boogerd' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014 Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Jaarverslag 2 Jaarrekening 5 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015 TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO mei 2015 2 STAND VAN ZAKEN Deze tussenrapportage is een vervolg op de startrapportage van mei 2014 en de tussenrapportage van november 2014. De

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie