Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs Jaarrapport 2009

2 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 4 - Algemene informatie 4 - Missie 4 - Visie 4 - Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Financiële informatie 7 - Primair Onderwijs 9 - Algemeen verslag 9 - Toelichtingen per cluster 11 o Cluster 1 11 o Cluster 2 14 o Cluster Voortgezet Onderwijs 24 - Samenvatting 24 - Toelichting per instelling 27 o Esloo Onderwijsgroep 27 o Haagse Colleges 30 o ISW 35 o Stanislas Groep 41 - Begroting Verslag Raad van Toezicht 45 Jaarrekening 47 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Staat van baten en lasten over 2009 PO 69 - Staat van baten en lasten over 2009 WEC 70 - Staat van baten en lasten over 2009 VO 71 - Staat van baten en lasten over 2009 overig 72 - Honoraria van de accountant 73 - Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 74 - Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 75 Overige gegevens 81 - Accountantsverklaring 81 - Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 82 - Gebeurtenissen na balansdatum 82 - Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

3 Kerncijfers Totale baten (x 1.000) Totale lasten (x 1.000) Exploitatieresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Balanstotaal (x 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen 10,0% 10,3% 10,5% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 22,7% 27,9% 28,1% Solvabiliteitsratio 42% 38% 39% Rentabiliteitsratio 1,1% 1,5% 0,7% Rijksbijdragen / totale baten 90% 90% 90% Personele lasten / totale lasten 79% 80% 79% Materiële lasten / totale lasten 21% 20% 21% Totale lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Personele lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Materiële lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

4 Bestuursverslag Algemene informatie Lucas Onderwijs is een schoolbestuur in de regio Zuid-Holland West. Het bestuur heeft scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De rechtspersoonlijkheid is vormgegeven in een stichting. De stichting heeft vele rechtsvoorgangers; de oudste is opgericht op 29 juli Sinds 2007 draagt de stichting als naam: Stichting Lucas Onderwijs. In de praktijk wordt de naam Lucas of Lucas Onderwijs gebruikt. Lucas Onderwijs hanteert het bestuursmodel Raad van Toezicht College van Bestuur. Het College van Bestuur en (het management van) de scholen worden ondersteund door een centrale organisatie (bestuurs- en servicebureau). Het Jaarrapport is samengesteld overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van het Ministerie van OCW, waarin begrepen BW2 titel 9. Het Jaarrapport bevat: het Bestuursverslag, waarin behalve algemene informatie van de stichting inhoudelijke informatie van de scholen is opgenomen; het verslag van de Raad van Toezicht; de Jaarrekening; overige gegevens. Iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie, de visie en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. De vijf kernwaarden in dat document zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de statuten van de stichting vormt dit het fundament waarop wij gezamenlijk ons onderwijs grondvesten. Missie Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; met ruimte voor diversiteit van de scholen. Visie Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van twee tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. We laten ons bij ons werk mede leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het uitwerken van onze pedagogische visie is de komende jaren onderwerp van gesprek. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

5 Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs is ontwikkeld in overleg met alle geledingen van de stichting en vastgesteld door het bestuur. Het verwoordt de belangrijkste speerpunten voor het beleid van Lucas Onderwijs voor de jaren In 2009 is een start gemaakt met het realiseren van de strategische doelen uit het strategisch beleidsplan. Dit gebeurt via twee sporen. Scholen leggen binnen de eigen schoolontwikkeling een relatie met het strategisch beleidsplan van Lucas. Daarnaast is een aantal strategische projecten geformuleerd waarin scholen en stafmedewerkers samenwerken aan een uitwerking van de strategische thema s. Het College van Bestuur bewaakt dit proces via een periodieke monitor en evaluatie door middel van gesprekken met de scholen. Samenvatting Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs De maatschappelijke opdracht Lucas Onderwijs stelt het ontwikkelproces van de leerling centraal. Wij willen kinderen en jongvolwassenen optimaal voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Hierbij passen begrippen als zelfredzaam, verantwoordelijk en kansrijk. Bijzondere aandacht voor kansarmen is essentieel. Veel van onze leerlingen bewegen zich in sterk gescheiden en verschillende leefwerelden. Thuis, op school en op straat zijn omgangsvormen, verwachtingen, normen, waarden en zelfs taal anders. Voor al onze leerlingen geldt bovendien dat ze opgroeien in een sterk veranderende maatschappij, waar de school op moet aansluiten. De komende periode zoeken we nog meer de samenwerking met maatschappelijke en onderwijspartners: de gemeente, de rijksoverheid, de politiek, de sociale instellingen, de jeugdhulpverlening, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, het bedrijfsleven en de andere partners in de onderwijsketen. Vanuit gezamenlijke ambities komen we tot afspraken over zorgleerlingen, beroepsstages, maatschappelijke stages, een contextrijke en uitdagende leeromgeving en huisvesting. Alle scholen van Lucas Onderwijs gaan de komende jaren betekenisvolle relaties aan met ouders, wijkbewoners en andere partners. Over de resultaten daarvan legt de school horizontaal verantwoording af aan haar eigen stakeholders en verticaal aan het bestuur. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Om leerlingen met specifieke pedagogische en onderwijsbehoeften zich optimaal te laten ontwikkelen, werken scholen samen met elkaar en met andere instanties. Het streefbeeld is een dekkend onderwijsaanbod per wijk of regio, voor álle leerlingen. Het voortgezet onderwijs heeft binnen de vier instellingen van Lucas Onderwijs al een flinke bandbreedte in huis. De scholen werken aan optimalisering van het zorgaanbod hierbinnen en aan het verder vergroten van de maatwerkmogelijkheden. Voor leerlingen die specialistische hulp nodig hebben, worden per regio afspraken gemaakt met andere besturen en met de jeugdhulpverlening, om een dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Lucas Onderwijs ziet kansen in het landelijke beleid Passend onderwijs. Dit beleid biedt mogelijkheden om de leerling centraal te stellen en knellende structuren anders in te richten. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar onze eigen kwaliteit en we gaan op zoek naar een gemeenschappelijke invulling van het begrip goed. Goed onderwijs bevat een aantal ingrediënten. Het gaat om de wettelijke minimale eisen te stellen aan goed onderwijs, zoals de opbrengsten op het gebied van taal en rekenen en het voldoen aan de exameneisen. Maar het gaat ook om andere opbrengsten van onderwijs, de minder goed meetbare kwaliteit van onderwijs, zoals ontwikkelen van vertrouwen, vaardigheden als communiceren, leren leren en samen werken en zorgen voor elkaar. De toegevoegde waarde van de leraar wordt zichtbaar als vakkracht en als mentor/coach van de leerlingen. We denken hier nadrukkelijk ook aan de emotionele en morele ontwikkeling van onze leerlingen. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

6 Goed onderwijs is ook onderwijs dat naadloos aansluit bij de diversiteit van de wijken en gemeenten waar Lucasscholen zich bevinden. Scholen houden met hun onderwijs rekening met de sociaaleconomische verschillen en de wensen en behoeften van leerlingen en ouders. We willen draagvlak en commitment creëren in de organisatie én in onze omgeving bij het realiseren van de gewenste opbrengsten. We richten ons op het benoemen van de kwaliteit van het onderwijs, op het borgen en continu verbeteren van die kwaliteit en op het verantwoorden over de bereikte resultaten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. Wij richten ons primair op de kwaliteit van onze medewerkers. We willen kwaliteit aantrekken, vergroten en behouden. We willen meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen en de pabo's, maar ook andere routes verkennen om medewerkers aan te trekken en op te leiden. We willen onze medewerkers in staat stellen en stimuleren zich te professionaliseren. Hiertoe krijgt de Lucas Academie de komende jaren een prominentere rol. We bieden medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket waaruit blijkt dat kwaliteit wordt gewaardeerd. Tenslotte streven we naar een meer divers personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal. Stand van zaken uitvoering Strategisch beleidsplan In het sociaal jaarverslag 2009 van Lucas Onderwijs staat beschreven in hoeverre de uitvoering van realisatie van de strategische doelen is gevorderd. Dit jaarverslag is medio juni verschenen en zal tezamen met dit financieel jaarrapport begin juli op de site van Lucas Onderwijs te vinden zijn. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

7 Financiële informatie Resultaat 2009 Het totaalresultaat van Lucas Onderwijs is aanzienlijk hoger dan begroot. In de begroting van 2009 werd uitgegaan van een positief resultaat van Uit de bijgaande jaarrekening blijkt een positief resultaat van Dit resultaat is als volgt opgebouwd: Operationeel resultaat Financiële baten: Rente baten, behorend bij de scholen Baten financiële activa Totaal De grote afwijking ten opzichte van het begrote resultaat wordt veroorzaakt door hogere financiële baten dan verwacht. Het operationeel resultaat is opgebouwd uit de resultaten van de scholen. Bij vrijwel alle scholen is de begrotingsdiscipline op orde wat mede te danken is aan de aandacht hiervoor van de directies, de cluster- en instellingsdirecteuren en de administratie. Bij een aantal scholen is de afwijking ten opzichte van de begroting toch nog vrij fors. Ook in komende jaren zullen de scholen worden geholpen om de financiële huishouding nog verder te verbeteren. De begrotingen, tussentijdse overzichten en jaarrekeningen op locatieniveau helpen om deze verbeteringen te realiseren. De baten vanuit de financiële activa betreft het resultaat uit de beleggingen van Lucas Onderwijs. Het betreft hier het totaal van de koersresultaten en rente-inkomsten. Dit wordt niet op schoolniveau verwerkt. De resultaten worden met name beïnvloed door rente- en koersschommelingen. Door deze werkwijze zijn de financiële baten en lasten op schoolniveau beter te begroten en te verwerken, waardoor hier zich geen grote fluctuaties in het jaar en de jaren voordoen. Het Primair Onderwijs sluit dit boekjaar af met een positief resultaat van ; iets meer dan het begrote resultaat van In de toelichtingen per cluster vanaf pagina 11 zijn de bijzonderheden per school nader toegelicht. Bij de WEC scholen is het resultaat van lager ten opzichte van de begroting ( ). Het betreft hier de scholen ZMLK t Kraaienest, Bernardusschool ZMLK en ZMOK De Opperd. In de toelichtingen per cluster zijn de bijzonderheden van deze scholen nader toegelicht. In het Voortgezet Onderwijs is een positief resultaat gerealiseerd van in tegenstelling tot de begroting die een resultaat laat zien van negatief. Ook hier wordt voor bijzonderheden verwezen naar de toelichting van het voortgezet onderwijs. In de resultaten van de scholen is het resultaat van het servicebureau verwerkt. Het resultaat van het servicebureau viel in 2009 tegen ten opzichte van de begroting. In de begroting 2009 van het bureau was een inkoopvoordeel opgenomen van De gerealiseerde inkoopvoordelen waren lager en werden ten gunste van de scholen geboekt. Om het servicebureau beter te laten functioneren en vacatures in te vullen zijn externe medewerkers ingehuurd. Deze medewerkers waren veel duurder dan begroot. ( ). Daarnaast is een aantal bedrijfskosten te laag begroot ( ). Materiële vaste activa In 2009 is voor een totaalbedrag van geïnvesteerd (en gereed) in materiële vaste activa. De investering is als volgt verdeeld: Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige bedrijfsmiddelen De investeringen in gebouwen betreffen voornamelijk de nieuwbouw binnen het Voortgezet Onderwijs van met name ISW Hoogeland, het Stanislas College in Pijnacker en Esloo Praktijkonderwijs. In het Primair Onderwijs betreft het onderwijskundige aanpassingen bij met name de Waterwilg. De investeringen inzake inventaris en apparatuur betreffen diverse aanschaffingen in het kader van I.C.T. en de overige bedrijfsmiddelen zijn investeringen inzake het boekenfonds op een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

8 Vorderingen op korte termijn Onder de kortlopende vorderingen is de vordering op het vervangingsfonds opgenomen met betrekking tot de afwikkeling van de declaraties bij dit fonds ( ). Deze is inmiddels in 2010 toegekend. Eigen vermogen In 2008 bedroeg het stichtingsvermogen en in Dit is privaat vermogen en is gestegen als gevolg van (deels ongerealiseerde) koerswinsten. De bestemde reserves van de scholen stijgen in 2009 ten opzichte van 2008 met 5%. In 2008 bedroeg het vermogen, dat administratief aan de scholen kan worden toegerekend, In 2009 is dit , exclusief de herwaarderingsreserve. Het eigen vermogen (EV) en lang vreemd vermogen (LVV) bedraagt ( in 2008). De verhouding FVA/ EV+LVV is 59% (85% in 2008) en is beduidend lager dan vorig jaar door de verkoop van effecten. Geconcludeerd mag worden dat het vermogen van Lucas Onderwijs ultimo 2009 toereikend is, wanneer de situatie getoetst wordt aan de eisen zoals die door de minister van OCW op 28 februari 2008 zijn gepubliceerd. Lucas Onderwijs heeft volgens de definitie in deze brief een weerstandsvermogen van 10% als gekeken wordt naar het publiek vermogen. Als tevens rekening wordt gehouden met het privaat vermogen is er spraken van een weerstandsvermogen van 14,6%. In de genoemde brief van het Ministerie wordt een indeling gehanteerd, waarbij Lucas Onderwijs in het middengebied (weerstandsvermogen tussen 10 en 40%) uitkomt. Uiteraard is het van groot belang de meerjarenbegrotingen te gebruiken om eventueel bij te sturen. Kapitalisatiefactor In november 2009 is het rapport uitgekomen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen. Deze commissie heeft, in opdracht van de ministeries van OCW en Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de financieringstructuren en financiële risico s van onderwijsinstellingen. De commissie heeft een nieuw kengetal geïntroduceerd om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken: de kapitalisatiefactor. Voor schoolbesturen in PO en VO adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen. Het Ministerie van OCW moet de bovengrens nog vaststellen. Lucas Onderwijs zit met een kapitalisatiefactor (exclusief privaat vermogen) van 22,7% per eind 2009 ruim onder de door de commissie aanbevolen bovengrens van 35%. Ultimo 2008 was de kapitalisatie factor 27,9%. Indien het privaat vermogen bij de berekening van dit kengetal wordt betrokken is de kapitalisatiefactor ultimo ,2% (2008: 32,0%). Voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van 2008 met 7% gestegen. In 2008 bedroegen de voorzieningen en in De stijging is voornamelijk een gevolg van het doteren aan de onderhoudsvoorziening en het doteren ten behoeve van rechten van personeel op jubilea-uitkeringen en spaarverlof. Schulden op korte termijn Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen van inzake nog te besteden subsidies. Dit zijn geoormerkte ( ) en niet-geoormerkte meerjarige overheidssubsidies die ultimo 2009 nog niet waren besteed. In 2010 en de daarop volgende jaren zullen deze subsidies worden besteed. De financiële positie van Lucas Onderwijs kan ook nog zichtbaar gemaakt worden door gangbare percentages te berekenen conform onderstaand overzicht. Solvabiliteitsratio Rentabiliteitsratio Eigen vermogen Balanstotaal % 38% Exploitatiesaldo Totaal baten ,10% 1,50% Treasury Management De effecten (financiële vaste activa) worden beheerd door een externe beheerder. De Fortis Bank bewaart de effecten. Het beleid met betrekking tot de beleggingsportefeuille is erop gericht alleen vastrentende waarde conform de wet FIDO in bezit te hebben. Een treasurystatuut is door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Door het vaststellen van het treasurystatuut wordt tevens voldaan aan de regeling Beleggen en Belenen, opgelegd door het Ministerie van OCW. Lucas Onderwijs heeft ultimo 2009 de effectenportefeuille volledig belegd in vastrentende effecten. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

9 Primair Onderwijs Algemeen verslag Binnen het Primair Onderwijs is het Strategisch Beleids Plan (SBP) nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest tijdens de Cluster Management Team-vergaderingen en zijn afspraken gemaakt om te bewerkstelligen dat het SBP in toenemende mate leidend is bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden. De maatschappelijke opdracht In de scholen is binnen 2009 aandacht besteed aan een oriëntatie op de maatschappelijke opdracht van de individuele school. Daarbij stond de vraag centraal met wie betekenisvolle relaties aangegaan kunnen worden en met welk doel. Basisschool De Krullevaar is een voorbeeld van een school waarin de stakeholders benoemd zijn en met wie de school in gesprek is over de wijze waarop samen gewerkt kan worden aan de Brede Buurtschool. In de praktijk zien we dat de mate waarin de vraag met betrekking tot de betekenisvolle relaties beantwoord kan worden groter is, naar gelang de onderwijsachterstand in de wijk groter is. In de managementgesprekken van oktober/november 2009 is duidelijk geworden dat dit onderdeel van het SBP voor veel scholen het moeilijkste onderdeel van de strategische doelen is. In Rijswijk zijn drie basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs gestart met het project Onderwijstijdverlenging. De bedoeling van dit project is om kinderen een extra aanbod te bieden na schooltijd. Ook in Den Haag werkt een aantal scholen met een leerkansenprofiel. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Op het gebied van Passend Onderwijs heeft Lucas Onderwijs aan de weg getimmerd. Bestuurlijk is het overleg van de zeven voorzitters van de Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School geïnitieerd en zijn binnen de afzonderlijke samenwerkingsverbanden de scholen gestimuleerd om na te denken over het eigen zorgprofiel van de school. In veel gevallen heeft dat geleid tot deelname aan projecten als Kind op de Gang, waarbinnen scholen een dag lang nadenken over het eigen zorgprofiel. In 2009 is een aantal scholen aan de slag gegaan met een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Basisschool De Paradijsvogel heeft een plusklas ingericht. In deze plusklas volgen leerlingen een verrijkingsprogramma. Basisschool De Schakel heeft in 2009 het eerste volledige jaar gedraaid met de twee Leonardo-groepen voor hoogbegaafde kinderen. Het inrichten en opstarten van deze groepen in 2008 is niet van zelf gegaan en eist veel energie van de schoolleiding, de leraren, de ouders en de kinderen. In 2010 zal een besluit genomen moeten worden over het vervolg op dit 3-jarig project. Naast deze twee initiatieven is er een netwerkkring meer- en hoogbegaafden opgericht waaraan zo n 15 basisscholen deelnemen. Deze scholen zijn enkele keren bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. De netwerkkring is een van de activiteiten van de Lucas Academie. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Vanuit dit uitgangspunt werken dagelijks ongeveer 1700 personeelsleden op 48 scholen in Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Iedere school heeft de opdracht om te ontwikkelen en iedere school kan zelf bepalen op welke wijze zij dat doet uiteraard binnen de kaders van Lucas Onderwijs. De inspectie heeft weer een groot aantal scholen geïnspecteerd in Het resulteerde in veel waardering voor de onderwijskwaliteit van onze scholen. Enkele scholen kregen een aangepast arrangement. Dit leidde op deze scholen tot een verbeterplan, dat in samenwerking met de inspectie wordt opgesteld en op dit moment volop in uitvoering is op een drietal scholen. De eerste resultaten van de verbeteringen en/of veranderingen zijn al zichtbaar in de scholen. In de managementgesprekken is door clusterdirecteuren en directeuren gesproken over de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling van de individuele scholen. In de schoolbezoeken die door de clusterdirecteuren op alle scholen zijn afgelegd, werd in de klassenbezoeken en gesprekken met ouders, teamleden en kinderen duidelijk en zichtbaar dat er door de collega s hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de kinderen. Veel scholen namen deel aan landelijk reken- en taal verbetertrajecten en investeerden in verbetering van de zorg (waaronder deelname aan een Haags hoogbegaafdheidstraject met Leonardo groepen en plusklassen). In de Kenniskring Onderwijs en Kwaliteit waarin directeuren, leden van de afdeling O&K van het bureau, een bestuursadviseur en een clusterdirecteur zitting hebben wordt nagedacht over beleid (ingegeven vanuit het SBP ) en de actualiteit. De kenniskring bereidt notities voor en/of bespreekt deze, om vervolgens de notities van een advies te voorzien aan de directeuren in de CMT s. Belangrijke onderwerpen die hier op de agenda hebben gestaan: ontwikkelingen rondom passend onderwijs, projectplannen SBP, samenwerking met de inspectie en kaderregeling toelating, schorsing en verwijdering. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

10 Hiernaast is het onderwerp van het opbrengst gericht werken in toenemende mate onderwerp van discussie binnen de teams. Ook vanuit inspectie en Onderwijsbegeleiding wordt ingezoomd op de opbrengsten. We zien dat in de scholen, middels trend- en signaalanalyse, het verbeteren van de resultaten de nodige aandacht krijgt. Veel scholen nemen deel aan landelijke projecten, die zich richten op het verbeteren van de taal- en rekenopbrengsten. Deze projecten gaan in 2010 het laatste schooljaar in en zullen in 2011 kunnen worden geëvalueerd op de opbrengsten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. In 2009 hebben we ons bezig houden met de voorbereiding op het invoeren van de functiemix; een wijziging in de beloningssystematiek die leraren moet stimuleren zich blijvende te ontwikkelen. In toenemende mate wordt door onderwijzend personeel gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs. Ook zien we een stijgende belangstelling, zowel in vraag als aanbod voor de Lucas Academie. Het nadenken over een Management Development Traject heeft tot algemene adviezen geleid die in 2010 tot actie en implementatie moeten leiden. We willen talent en kwaliteit van management aantrekken, vergroten en behouden. Het project van Lucas met de Hogeschool van Leiden, waarbinnen leerlingen van de HAVO en het VWO uitgedaagd worden, de PABO-opleiding te gaan doen in een leerwerktraject kende een voorspoedige start. Vanaf september 2009 gingen 10 studenten aan de slag op 4 scholen van Lucas om met beide benen in de praktijk hun PABOdiploma te behalen. In 2010 zal dit project verder uitgebouwd worden. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal is het jaar waarin het verbeteren van de verbinding tussen de centrale organisatie en de scholen centraal heeft gestaan. De clusterdirecteuren legden veel schoolbezoeken af. De kenniskringen kregen vaste vorm en draaiden tegen het eind van 2009 op volle toeren, zodat de inbreng van directeuren bij het tot stand brengen van beleid verder geoptimaliseerd kon worden. Ook nam het aantal bezoeken van scholen aan elkaar toe in het kader van de collegiale visitatie en consultatie. De gelegenheden die er waren, om met elkaar op informele wijze van gedachte te wisselen over beleidsthema s, werden nog mondjesmaat bezocht, maar leverden wel goede gesprekken op. Personeel In 2009 zijn onze basisscholen er in algemene zin goed in geslaagd de vacatures te vervullen. Ook nu moeten we constateren, dat het weer moeilijker is geworden om medewerkers van voldoende kwaliteit aan te trekken. Mede om deze reden zijn we dan ook het project met de Hogeschool Leiden gestart. Verder verwachten we dat de verruiming van het carrièreperspectief als gevolg van Actieplan Leerkracht een aanzuigende werking heeft op de arbeidsmarkt. Toekomst In 2009 is veel aandacht besteed aan het denken vanuit het strategisch beleidsplan. Het komt in de komende jaren aan op een goede uitwerking hiervan. De directeuren zullen het Strategisch beleidsplan als uitgangspunt nemen voor het denken over het Schoolplan In de gesprekken tussen directeuren en clusterdirecteuren zal dit voortdurend onderwerp van gesprek zijn. Onderwijs blijft in de belangstelling staan. De meest uiteenlopende berichten zijn terug te vinden in de krant. Het is een uitdaging van Lucas Onderwijs om vast te houden aan de koers, en de focus te blijven richten op de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

11 Toelichtingen per cluster Cluster 1 Basisschool Carolusschool De school heeft de positieve lijn van de afgelopen jaren gecontinueerd. De school behaalt voortdurend hoge resultaten en investeert veel in de kwaliteitsontwikkeling van de medewerkers. De school heeft weer aandacht besteed aan Meer Kansen met Ouders, de Voorschool, Win-win, een manier van omgaan met gedrag en de zelfstandigheidontwikkeling van de leerlingen. Een nieuw ontwikkelpunt is het werken met de aspecten van meervoudige intelligentie (MI). In het tweede deel van 2009 hebben we een aanzet gegeven voor het werken met MI. De school heeft 2009 met een positief saldo afgesloten. Basisschool Jeroen De school zit sinds in 2008 in een nieuw gebouw. In 2009 is gestart met de invoering van Win Win, door middel van een tweedaagse training en de sova methode Ik, jij en wij Samen. Verder zijn er buitengewoon veel mutaties in leerlingaantallen geweest en ondanks de grote hoeveelheden wisselingen, maakte de school een mooie groei door, ruim 30 leerlingen erbij. Ook op personeelsgebied zijn er de nodige mensen vertrokken en even zoveel weer bij gekomen. Op het gebied van de Brede school werd pas op de plaats gemaakt: back to basic en nadenken over de toekomst. Alles bij elkaar een vrij dynamisch jaar met een opgaande lijn. Dat vond ook de inspectie met als resultaat een groene vlag. De school sluit af met een resultaat van Basisschool Liduina De Liduina basisschool is een goede afspiegeling van de Haagse samenleving in het algemeen en de wijk het Bezuidenhout in het bijzonder: solidariteit, een van de pijlers van onze visie, wordt gedeeld door team, ouders en kinderen. Door training en opleiding heeft het team zich verder bekwaamd in het uitoefenen van de kernactiviteiten. De uitstroom naar het VO is naar wens en verwachting verlopen. Instroom van nieuwe leerlingen groeit gestaag: de Liduina heeft zich door samenwerking met diverse instanties (Centrum voor Jeugd en Gezin, deelname aan scholen carrousel, Stg. Boog, het Wijkberaad) stevig gepositioneerd in de wijk. Ondanks het feit dat het negatief saldo is geslonken wordt het boekjaar 2009 met een begrotingstekort afgesloten. Basisschool Melodie In 2009 is er hard gewerkt aan aan het BAS project. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School onder leiding van het seminarium van orthopedagogiek. Tijdens recente bezoeken in de klas, is gebleken dat het project sporen laat zien in de dagelijkse lespraktijk. Met de aanschaf van drie digitale schoolborden is CBS Melodie hard op weg om afscheid te nemen van de conventionele schoolborden. Om de interne communicatie binnen het team te verbeteren is er een tweedaagse studiebijeenkomst belegd. Deze tweedaagse is zeer positief geëvalueerd door de teamleden. Het jaar 2009 is ook het jaar geweest waarin de school subsidie heeft ontvangen om de onderwijstijd te verlengen met 4 uur in de week. Om dit project mede te laten slagen is er een coördinator onderwijstijdverlenging aangesteld. Ten behoeve van het project zijn er vergaderingen met het team/mr belegd om draagvlak te creëren. De jaarrekening 2009 is positief afgesloten. SBO Merlijn In 2009 is op SBO Merlijn verder gewerkt aan de nieuwe organisatie van het leren in de basisvaardigheden, waarbij de kinderen op basis van een eigen leerlijn zich naar hun mogelijkheden verder ontwikkelen in vaklokalen. Daarnaast wordt een nieuwe manier van werken met de (kern)doelen van wereldoriëntatie voorbereid. Het is een jaar geweest van borging en verdieping van de in de afgelopen jaren opgebouwde visie en verworvenheden. Hierbij is ook uitgebreid aandacht voor de rol die een SBO kan spelen in het samenwerkingsverband voor de reguliere basisscholen. SBO Merlijn is meer dan bereid die rol op zich te nemen. De school sluit de jaarrekening met een positief saldo van af. Basisschool Onze Wereld Alles draait om Onze Wereld, Onze Wereld draait om jou, Samen leren samen leven, Onze Wereld houdt van jou Het schoollied klinkt op De Dag van Respect. Directeur Ton Hendriks onthult een fantastisch kunstwerk ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum op de school. President van De Nederlandse Bank Nout Wellink opende de Nationale Rekendag. Via live-streaming internet kan iedereen meekijken. De site wordt steeds meer een rijk archief en een eerlijke etalage van de dagelijkse activiteiten van de school. Zowel de site als de school hebben veel belangstelling. Op de teldatum blijkt de school groter dan ooit. Ouders en verzorgers kiezen graag voor de school. Het contact met de school wordt blijkens een oudertevredenheidonderzoek zeer hoog gewaardeerd. De school sluit het jaar af met een positief saldo van Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie