Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs Jaarrapport 2009

2 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 4 - Algemene informatie 4 - Missie 4 - Visie 4 - Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Financiële informatie 7 - Primair Onderwijs 9 - Algemeen verslag 9 - Toelichtingen per cluster 11 o Cluster 1 11 o Cluster 2 14 o Cluster Voortgezet Onderwijs 24 - Samenvatting 24 - Toelichting per instelling 27 o Esloo Onderwijsgroep 27 o Haagse Colleges 30 o ISW 35 o Stanislas Groep 41 - Begroting Verslag Raad van Toezicht 45 Jaarrekening 47 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Staat van baten en lasten over 2009 PO 69 - Staat van baten en lasten over 2009 WEC 70 - Staat van baten en lasten over 2009 VO 71 - Staat van baten en lasten over 2009 overig 72 - Honoraria van de accountant 73 - Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 74 - Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 75 Overige gegevens 81 - Accountantsverklaring 81 - Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 82 - Gebeurtenissen na balansdatum 82 - Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

3 Kerncijfers Totale baten (x 1.000) Totale lasten (x 1.000) Exploitatieresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Balanstotaal (x 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen 10,0% 10,3% 10,5% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 22,7% 27,9% 28,1% Solvabiliteitsratio 42% 38% 39% Rentabiliteitsratio 1,1% 1,5% 0,7% Rijksbijdragen / totale baten 90% 90% 90% Personele lasten / totale lasten 79% 80% 79% Materiële lasten / totale lasten 21% 20% 21% Totale lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Personele lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Materiële lasten / aantal leerlingen (x ) PO WEC VO Totaal Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

4 Bestuursverslag Algemene informatie Lucas Onderwijs is een schoolbestuur in de regio Zuid-Holland West. Het bestuur heeft scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De rechtspersoonlijkheid is vormgegeven in een stichting. De stichting heeft vele rechtsvoorgangers; de oudste is opgericht op 29 juli Sinds 2007 draagt de stichting als naam: Stichting Lucas Onderwijs. In de praktijk wordt de naam Lucas of Lucas Onderwijs gebruikt. Lucas Onderwijs hanteert het bestuursmodel Raad van Toezicht College van Bestuur. Het College van Bestuur en (het management van) de scholen worden ondersteund door een centrale organisatie (bestuurs- en servicebureau). Het Jaarrapport is samengesteld overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van het Ministerie van OCW, waarin begrepen BW2 titel 9. Het Jaarrapport bevat: het Bestuursverslag, waarin behalve algemene informatie van de stichting inhoudelijke informatie van de scholen is opgenomen; het verslag van de Raad van Toezicht; de Jaarrekening; overige gegevens. Iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie, de visie en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. De vijf kernwaarden in dat document zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de statuten van de stichting vormt dit het fundament waarop wij gezamenlijk ons onderwijs grondvesten. Missie Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; met ruimte voor diversiteit van de scholen. Visie Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van twee tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. We laten ons bij ons werk mede leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het uitwerken van onze pedagogische visie is de komende jaren onderwerp van gesprek. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

5 Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs Het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs is ontwikkeld in overleg met alle geledingen van de stichting en vastgesteld door het bestuur. Het verwoordt de belangrijkste speerpunten voor het beleid van Lucas Onderwijs voor de jaren In 2009 is een start gemaakt met het realiseren van de strategische doelen uit het strategisch beleidsplan. Dit gebeurt via twee sporen. Scholen leggen binnen de eigen schoolontwikkeling een relatie met het strategisch beleidsplan van Lucas. Daarnaast is een aantal strategische projecten geformuleerd waarin scholen en stafmedewerkers samenwerken aan een uitwerking van de strategische thema s. Het College van Bestuur bewaakt dit proces via een periodieke monitor en evaluatie door middel van gesprekken met de scholen. Samenvatting Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs De maatschappelijke opdracht Lucas Onderwijs stelt het ontwikkelproces van de leerling centraal. Wij willen kinderen en jongvolwassenen optimaal voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Hierbij passen begrippen als zelfredzaam, verantwoordelijk en kansrijk. Bijzondere aandacht voor kansarmen is essentieel. Veel van onze leerlingen bewegen zich in sterk gescheiden en verschillende leefwerelden. Thuis, op school en op straat zijn omgangsvormen, verwachtingen, normen, waarden en zelfs taal anders. Voor al onze leerlingen geldt bovendien dat ze opgroeien in een sterk veranderende maatschappij, waar de school op moet aansluiten. De komende periode zoeken we nog meer de samenwerking met maatschappelijke en onderwijspartners: de gemeente, de rijksoverheid, de politiek, de sociale instellingen, de jeugdhulpverlening, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, het bedrijfsleven en de andere partners in de onderwijsketen. Vanuit gezamenlijke ambities komen we tot afspraken over zorgleerlingen, beroepsstages, maatschappelijke stages, een contextrijke en uitdagende leeromgeving en huisvesting. Alle scholen van Lucas Onderwijs gaan de komende jaren betekenisvolle relaties aan met ouders, wijkbewoners en andere partners. Over de resultaten daarvan legt de school horizontaal verantwoording af aan haar eigen stakeholders en verticaal aan het bestuur. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Om leerlingen met specifieke pedagogische en onderwijsbehoeften zich optimaal te laten ontwikkelen, werken scholen samen met elkaar en met andere instanties. Het streefbeeld is een dekkend onderwijsaanbod per wijk of regio, voor álle leerlingen. Het voortgezet onderwijs heeft binnen de vier instellingen van Lucas Onderwijs al een flinke bandbreedte in huis. De scholen werken aan optimalisering van het zorgaanbod hierbinnen en aan het verder vergroten van de maatwerkmogelijkheden. Voor leerlingen die specialistische hulp nodig hebben, worden per regio afspraken gemaakt met andere besturen en met de jeugdhulpverlening, om een dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Lucas Onderwijs ziet kansen in het landelijke beleid Passend onderwijs. Dit beleid biedt mogelijkheden om de leerling centraal te stellen en knellende structuren anders in te richten. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar onze eigen kwaliteit en we gaan op zoek naar een gemeenschappelijke invulling van het begrip goed. Goed onderwijs bevat een aantal ingrediënten. Het gaat om de wettelijke minimale eisen te stellen aan goed onderwijs, zoals de opbrengsten op het gebied van taal en rekenen en het voldoen aan de exameneisen. Maar het gaat ook om andere opbrengsten van onderwijs, de minder goed meetbare kwaliteit van onderwijs, zoals ontwikkelen van vertrouwen, vaardigheden als communiceren, leren leren en samen werken en zorgen voor elkaar. De toegevoegde waarde van de leraar wordt zichtbaar als vakkracht en als mentor/coach van de leerlingen. We denken hier nadrukkelijk ook aan de emotionele en morele ontwikkeling van onze leerlingen. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

6 Goed onderwijs is ook onderwijs dat naadloos aansluit bij de diversiteit van de wijken en gemeenten waar Lucasscholen zich bevinden. Scholen houden met hun onderwijs rekening met de sociaaleconomische verschillen en de wensen en behoeften van leerlingen en ouders. We willen draagvlak en commitment creëren in de organisatie én in onze omgeving bij het realiseren van de gewenste opbrengsten. We richten ons op het benoemen van de kwaliteit van het onderwijs, op het borgen en continu verbeteren van die kwaliteit en op het verantwoorden over de bereikte resultaten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. Wij richten ons primair op de kwaliteit van onze medewerkers. We willen kwaliteit aantrekken, vergroten en behouden. We willen meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen en de pabo's, maar ook andere routes verkennen om medewerkers aan te trekken en op te leiden. We willen onze medewerkers in staat stellen en stimuleren zich te professionaliseren. Hiertoe krijgt de Lucas Academie de komende jaren een prominentere rol. We bieden medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket waaruit blijkt dat kwaliteit wordt gewaardeerd. Tenslotte streven we naar een meer divers personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal. Stand van zaken uitvoering Strategisch beleidsplan In het sociaal jaarverslag 2009 van Lucas Onderwijs staat beschreven in hoeverre de uitvoering van realisatie van de strategische doelen is gevorderd. Dit jaarverslag is medio juni verschenen en zal tezamen met dit financieel jaarrapport begin juli op de site van Lucas Onderwijs te vinden zijn. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

7 Financiële informatie Resultaat 2009 Het totaalresultaat van Lucas Onderwijs is aanzienlijk hoger dan begroot. In de begroting van 2009 werd uitgegaan van een positief resultaat van Uit de bijgaande jaarrekening blijkt een positief resultaat van Dit resultaat is als volgt opgebouwd: Operationeel resultaat Financiële baten: Rente baten, behorend bij de scholen Baten financiële activa Totaal De grote afwijking ten opzichte van het begrote resultaat wordt veroorzaakt door hogere financiële baten dan verwacht. Het operationeel resultaat is opgebouwd uit de resultaten van de scholen. Bij vrijwel alle scholen is de begrotingsdiscipline op orde wat mede te danken is aan de aandacht hiervoor van de directies, de cluster- en instellingsdirecteuren en de administratie. Bij een aantal scholen is de afwijking ten opzichte van de begroting toch nog vrij fors. Ook in komende jaren zullen de scholen worden geholpen om de financiële huishouding nog verder te verbeteren. De begrotingen, tussentijdse overzichten en jaarrekeningen op locatieniveau helpen om deze verbeteringen te realiseren. De baten vanuit de financiële activa betreft het resultaat uit de beleggingen van Lucas Onderwijs. Het betreft hier het totaal van de koersresultaten en rente-inkomsten. Dit wordt niet op schoolniveau verwerkt. De resultaten worden met name beïnvloed door rente- en koersschommelingen. Door deze werkwijze zijn de financiële baten en lasten op schoolniveau beter te begroten en te verwerken, waardoor hier zich geen grote fluctuaties in het jaar en de jaren voordoen. Het Primair Onderwijs sluit dit boekjaar af met een positief resultaat van ; iets meer dan het begrote resultaat van In de toelichtingen per cluster vanaf pagina 11 zijn de bijzonderheden per school nader toegelicht. Bij de WEC scholen is het resultaat van lager ten opzichte van de begroting ( ). Het betreft hier de scholen ZMLK t Kraaienest, Bernardusschool ZMLK en ZMOK De Opperd. In de toelichtingen per cluster zijn de bijzonderheden van deze scholen nader toegelicht. In het Voortgezet Onderwijs is een positief resultaat gerealiseerd van in tegenstelling tot de begroting die een resultaat laat zien van negatief. Ook hier wordt voor bijzonderheden verwezen naar de toelichting van het voortgezet onderwijs. In de resultaten van de scholen is het resultaat van het servicebureau verwerkt. Het resultaat van het servicebureau viel in 2009 tegen ten opzichte van de begroting. In de begroting 2009 van het bureau was een inkoopvoordeel opgenomen van De gerealiseerde inkoopvoordelen waren lager en werden ten gunste van de scholen geboekt. Om het servicebureau beter te laten functioneren en vacatures in te vullen zijn externe medewerkers ingehuurd. Deze medewerkers waren veel duurder dan begroot. ( ). Daarnaast is een aantal bedrijfskosten te laag begroot ( ). Materiële vaste activa In 2009 is voor een totaalbedrag van geïnvesteerd (en gereed) in materiële vaste activa. De investering is als volgt verdeeld: Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige bedrijfsmiddelen De investeringen in gebouwen betreffen voornamelijk de nieuwbouw binnen het Voortgezet Onderwijs van met name ISW Hoogeland, het Stanislas College in Pijnacker en Esloo Praktijkonderwijs. In het Primair Onderwijs betreft het onderwijskundige aanpassingen bij met name de Waterwilg. De investeringen inzake inventaris en apparatuur betreffen diverse aanschaffingen in het kader van I.C.T. en de overige bedrijfsmiddelen zijn investeringen inzake het boekenfonds op een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

8 Vorderingen op korte termijn Onder de kortlopende vorderingen is de vordering op het vervangingsfonds opgenomen met betrekking tot de afwikkeling van de declaraties bij dit fonds ( ). Deze is inmiddels in 2010 toegekend. Eigen vermogen In 2008 bedroeg het stichtingsvermogen en in Dit is privaat vermogen en is gestegen als gevolg van (deels ongerealiseerde) koerswinsten. De bestemde reserves van de scholen stijgen in 2009 ten opzichte van 2008 met 5%. In 2008 bedroeg het vermogen, dat administratief aan de scholen kan worden toegerekend, In 2009 is dit , exclusief de herwaarderingsreserve. Het eigen vermogen (EV) en lang vreemd vermogen (LVV) bedraagt ( in 2008). De verhouding FVA/ EV+LVV is 59% (85% in 2008) en is beduidend lager dan vorig jaar door de verkoop van effecten. Geconcludeerd mag worden dat het vermogen van Lucas Onderwijs ultimo 2009 toereikend is, wanneer de situatie getoetst wordt aan de eisen zoals die door de minister van OCW op 28 februari 2008 zijn gepubliceerd. Lucas Onderwijs heeft volgens de definitie in deze brief een weerstandsvermogen van 10% als gekeken wordt naar het publiek vermogen. Als tevens rekening wordt gehouden met het privaat vermogen is er spraken van een weerstandsvermogen van 14,6%. In de genoemde brief van het Ministerie wordt een indeling gehanteerd, waarbij Lucas Onderwijs in het middengebied (weerstandsvermogen tussen 10 en 40%) uitkomt. Uiteraard is het van groot belang de meerjarenbegrotingen te gebruiken om eventueel bij te sturen. Kapitalisatiefactor In november 2009 is het rapport uitgekomen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen. Deze commissie heeft, in opdracht van de ministeries van OCW en Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de financieringstructuren en financiële risico s van onderwijsinstellingen. De commissie heeft een nieuw kengetal geïntroduceerd om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken: de kapitalisatiefactor. Voor schoolbesturen in PO en VO adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen. Het Ministerie van OCW moet de bovengrens nog vaststellen. Lucas Onderwijs zit met een kapitalisatiefactor (exclusief privaat vermogen) van 22,7% per eind 2009 ruim onder de door de commissie aanbevolen bovengrens van 35%. Ultimo 2008 was de kapitalisatie factor 27,9%. Indien het privaat vermogen bij de berekening van dit kengetal wordt betrokken is de kapitalisatiefactor ultimo ,2% (2008: 32,0%). Voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van 2008 met 7% gestegen. In 2008 bedroegen de voorzieningen en in De stijging is voornamelijk een gevolg van het doteren aan de onderhoudsvoorziening en het doteren ten behoeve van rechten van personeel op jubilea-uitkeringen en spaarverlof. Schulden op korte termijn Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen van inzake nog te besteden subsidies. Dit zijn geoormerkte ( ) en niet-geoormerkte meerjarige overheidssubsidies die ultimo 2009 nog niet waren besteed. In 2010 en de daarop volgende jaren zullen deze subsidies worden besteed. De financiële positie van Lucas Onderwijs kan ook nog zichtbaar gemaakt worden door gangbare percentages te berekenen conform onderstaand overzicht. Solvabiliteitsratio Rentabiliteitsratio Eigen vermogen Balanstotaal % 38% Exploitatiesaldo Totaal baten ,10% 1,50% Treasury Management De effecten (financiële vaste activa) worden beheerd door een externe beheerder. De Fortis Bank bewaart de effecten. Het beleid met betrekking tot de beleggingsportefeuille is erop gericht alleen vastrentende waarde conform de wet FIDO in bezit te hebben. Een treasurystatuut is door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Door het vaststellen van het treasurystatuut wordt tevens voldaan aan de regeling Beleggen en Belenen, opgelegd door het Ministerie van OCW. Lucas Onderwijs heeft ultimo 2009 de effectenportefeuille volledig belegd in vastrentende effecten. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

9 Primair Onderwijs Algemeen verslag Binnen het Primair Onderwijs is het Strategisch Beleids Plan (SBP) nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest tijdens de Cluster Management Team-vergaderingen en zijn afspraken gemaakt om te bewerkstelligen dat het SBP in toenemende mate leidend is bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden. De maatschappelijke opdracht In de scholen is binnen 2009 aandacht besteed aan een oriëntatie op de maatschappelijke opdracht van de individuele school. Daarbij stond de vraag centraal met wie betekenisvolle relaties aangegaan kunnen worden en met welk doel. Basisschool De Krullevaar is een voorbeeld van een school waarin de stakeholders benoemd zijn en met wie de school in gesprek is over de wijze waarop samen gewerkt kan worden aan de Brede Buurtschool. In de praktijk zien we dat de mate waarin de vraag met betrekking tot de betekenisvolle relaties beantwoord kan worden groter is, naar gelang de onderwijsachterstand in de wijk groter is. In de managementgesprekken van oktober/november 2009 is duidelijk geworden dat dit onderdeel van het SBP voor veel scholen het moeilijkste onderdeel van de strategische doelen is. In Rijswijk zijn drie basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs gestart met het project Onderwijstijdverlenging. De bedoeling van dit project is om kinderen een extra aanbod te bieden na schooltijd. Ook in Den Haag werkt een aantal scholen met een leerkansenprofiel. Maatwerk voor de leerling Lucas Onderwijs biedt zoveel mogelijk thuisnabij basisonderwijs. Elke basisschool biedt daarom extra zorg aan: zowel aan leerlingen met achterstanden, leer- of gedragsstoornissen, als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe de school dit aanbod organiseert en invult, bepaalt ieder team zelf. De opvatting van de ouders over wat het beste is voor hun kind, speelt uiteraard een grote rol. Op het gebied van Passend Onderwijs heeft Lucas Onderwijs aan de weg getimmerd. Bestuurlijk is het overleg van de zeven voorzitters van de Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School geïnitieerd en zijn binnen de afzonderlijke samenwerkingsverbanden de scholen gestimuleerd om na te denken over het eigen zorgprofiel van de school. In veel gevallen heeft dat geleid tot deelname aan projecten als Kind op de Gang, waarbinnen scholen een dag lang nadenken over het eigen zorgprofiel. In 2009 is een aantal scholen aan de slag gegaan met een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Basisschool De Paradijsvogel heeft een plusklas ingericht. In deze plusklas volgen leerlingen een verrijkingsprogramma. Basisschool De Schakel heeft in 2009 het eerste volledige jaar gedraaid met de twee Leonardo-groepen voor hoogbegaafde kinderen. Het inrichten en opstarten van deze groepen in 2008 is niet van zelf gegaan en eist veel energie van de schoolleiding, de leraren, de ouders en de kinderen. In 2010 zal een besluit genomen moeten worden over het vervolg op dit 3-jarig project. Naast deze twee initiatieven is er een netwerkkring meer- en hoogbegaafden opgericht waaraan zo n 15 basisscholen deelnemen. Deze scholen zijn enkele keren bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. De netwerkkring is een van de activiteiten van de Lucas Academie. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Vanuit dit uitgangspunt werken dagelijks ongeveer 1700 personeelsleden op 48 scholen in Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Iedere school heeft de opdracht om te ontwikkelen en iedere school kan zelf bepalen op welke wijze zij dat doet uiteraard binnen de kaders van Lucas Onderwijs. De inspectie heeft weer een groot aantal scholen geïnspecteerd in Het resulteerde in veel waardering voor de onderwijskwaliteit van onze scholen. Enkele scholen kregen een aangepast arrangement. Dit leidde op deze scholen tot een verbeterplan, dat in samenwerking met de inspectie wordt opgesteld en op dit moment volop in uitvoering is op een drietal scholen. De eerste resultaten van de verbeteringen en/of veranderingen zijn al zichtbaar in de scholen. In de managementgesprekken is door clusterdirecteuren en directeuren gesproken over de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling van de individuele scholen. In de schoolbezoeken die door de clusterdirecteuren op alle scholen zijn afgelegd, werd in de klassenbezoeken en gesprekken met ouders, teamleden en kinderen duidelijk en zichtbaar dat er door de collega s hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de kinderen. Veel scholen namen deel aan landelijk reken- en taal verbetertrajecten en investeerden in verbetering van de zorg (waaronder deelname aan een Haags hoogbegaafdheidstraject met Leonardo groepen en plusklassen). In de Kenniskring Onderwijs en Kwaliteit waarin directeuren, leden van de afdeling O&K van het bureau, een bestuursadviseur en een clusterdirecteur zitting hebben wordt nagedacht over beleid (ingegeven vanuit het SBP ) en de actualiteit. De kenniskring bereidt notities voor en/of bespreekt deze, om vervolgens de notities van een advies te voorzien aan de directeuren in de CMT s. Belangrijke onderwerpen die hier op de agenda hebben gestaan: ontwikkelingen rondom passend onderwijs, projectplannen SBP, samenwerking met de inspectie en kaderregeling toelating, schorsing en verwijdering. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

10 Hiernaast is het onderwerp van het opbrengst gericht werken in toenemende mate onderwerp van discussie binnen de teams. Ook vanuit inspectie en Onderwijsbegeleiding wordt ingezoomd op de opbrengsten. We zien dat in de scholen, middels trend- en signaalanalyse, het verbeteren van de resultaten de nodige aandacht krijgt. Veel scholen nemen deel aan landelijke projecten, die zich richten op het verbeteren van de taal- en rekenopbrengsten. Deze projecten gaan in 2010 het laatste schooljaar in en zullen in 2011 kunnen worden geëvalueerd op de opbrengsten. Kwaliteit van medewerkers De mate waarin een school zich kan ontwikkelen, valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Om onze ambities waar te maken, zijn voldoende gemotiveerde en competente medewerkers nodig. In het in 2008 afgesloten, landelijk convenant Actieplan Leerkracht is een aantal substantiële maatregelen getroffen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de positie van de leraren in de school, het vergroten van het carrièreperspectief, het verhogen van de salarissen, het optimaliseren van de inzetbaarheid, het stimuleren van scholing en het realiseren van meer diversiteit. We sluiten zo goed mogelijk aan bij deze maatregelen. In 2009 hebben we ons bezig houden met de voorbereiding op het invoeren van de functiemix; een wijziging in de beloningssystematiek die leraren moet stimuleren zich blijvende te ontwikkelen. In toenemende mate wordt door onderwijzend personeel gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs. Ook zien we een stijgende belangstelling, zowel in vraag als aanbod voor de Lucas Academie. Het nadenken over een Management Development Traject heeft tot algemene adviezen geleid die in 2010 tot actie en implementatie moeten leiden. We willen talent en kwaliteit van management aantrekken, vergroten en behouden. Het project van Lucas met de Hogeschool van Leiden, waarbinnen leerlingen van de HAVO en het VWO uitgedaagd worden, de PABO-opleiding te gaan doen in een leerwerktraject kende een voorspoedige start. Vanaf september 2009 gingen 10 studenten aan de slag op 4 scholen van Lucas om met beide benen in de praktijk hun PABOdiploma te behalen. In 2010 zal dit project verder uitgebouwd worden. In al ons handelen staat de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling centraal is het jaar waarin het verbeteren van de verbinding tussen de centrale organisatie en de scholen centraal heeft gestaan. De clusterdirecteuren legden veel schoolbezoeken af. De kenniskringen kregen vaste vorm en draaiden tegen het eind van 2009 op volle toeren, zodat de inbreng van directeuren bij het tot stand brengen van beleid verder geoptimaliseerd kon worden. Ook nam het aantal bezoeken van scholen aan elkaar toe in het kader van de collegiale visitatie en consultatie. De gelegenheden die er waren, om met elkaar op informele wijze van gedachte te wisselen over beleidsthema s, werden nog mondjesmaat bezocht, maar leverden wel goede gesprekken op. Personeel In 2009 zijn onze basisscholen er in algemene zin goed in geslaagd de vacatures te vervullen. Ook nu moeten we constateren, dat het weer moeilijker is geworden om medewerkers van voldoende kwaliteit aan te trekken. Mede om deze reden zijn we dan ook het project met de Hogeschool Leiden gestart. Verder verwachten we dat de verruiming van het carrièreperspectief als gevolg van Actieplan Leerkracht een aanzuigende werking heeft op de arbeidsmarkt. Toekomst In 2009 is veel aandacht besteed aan het denken vanuit het strategisch beleidsplan. Het komt in de komende jaren aan op een goede uitwerking hiervan. De directeuren zullen het Strategisch beleidsplan als uitgangspunt nemen voor het denken over het Schoolplan In de gesprekken tussen directeuren en clusterdirecteuren zal dit voortdurend onderwerp van gesprek zijn. Onderwijs blijft in de belangstelling staan. De meest uiteenlopende berichten zijn terug te vinden in de krant. Het is een uitdaging van Lucas Onderwijs om vast te houden aan de koers, en de focus te blijven richten op de ontwikkeling van de leerkracht van de leerling. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

11 Toelichtingen per cluster Cluster 1 Basisschool Carolusschool De school heeft de positieve lijn van de afgelopen jaren gecontinueerd. De school behaalt voortdurend hoge resultaten en investeert veel in de kwaliteitsontwikkeling van de medewerkers. De school heeft weer aandacht besteed aan Meer Kansen met Ouders, de Voorschool, Win-win, een manier van omgaan met gedrag en de zelfstandigheidontwikkeling van de leerlingen. Een nieuw ontwikkelpunt is het werken met de aspecten van meervoudige intelligentie (MI). In het tweede deel van 2009 hebben we een aanzet gegeven voor het werken met MI. De school heeft 2009 met een positief saldo afgesloten. Basisschool Jeroen De school zit sinds in 2008 in een nieuw gebouw. In 2009 is gestart met de invoering van Win Win, door middel van een tweedaagse training en de sova methode Ik, jij en wij Samen. Verder zijn er buitengewoon veel mutaties in leerlingaantallen geweest en ondanks de grote hoeveelheden wisselingen, maakte de school een mooie groei door, ruim 30 leerlingen erbij. Ook op personeelsgebied zijn er de nodige mensen vertrokken en even zoveel weer bij gekomen. Op het gebied van de Brede school werd pas op de plaats gemaakt: back to basic en nadenken over de toekomst. Alles bij elkaar een vrij dynamisch jaar met een opgaande lijn. Dat vond ook de inspectie met als resultaat een groene vlag. De school sluit af met een resultaat van Basisschool Liduina De Liduina basisschool is een goede afspiegeling van de Haagse samenleving in het algemeen en de wijk het Bezuidenhout in het bijzonder: solidariteit, een van de pijlers van onze visie, wordt gedeeld door team, ouders en kinderen. Door training en opleiding heeft het team zich verder bekwaamd in het uitoefenen van de kernactiviteiten. De uitstroom naar het VO is naar wens en verwachting verlopen. Instroom van nieuwe leerlingen groeit gestaag: de Liduina heeft zich door samenwerking met diverse instanties (Centrum voor Jeugd en Gezin, deelname aan scholen carrousel, Stg. Boog, het Wijkberaad) stevig gepositioneerd in de wijk. Ondanks het feit dat het negatief saldo is geslonken wordt het boekjaar 2009 met een begrotingstekort afgesloten. Basisschool Melodie In 2009 is er hard gewerkt aan aan het BAS project. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School onder leiding van het seminarium van orthopedagogiek. Tijdens recente bezoeken in de klas, is gebleken dat het project sporen laat zien in de dagelijkse lespraktijk. Met de aanschaf van drie digitale schoolborden is CBS Melodie hard op weg om afscheid te nemen van de conventionele schoolborden. Om de interne communicatie binnen het team te verbeteren is er een tweedaagse studiebijeenkomst belegd. Deze tweedaagse is zeer positief geëvalueerd door de teamleden. Het jaar 2009 is ook het jaar geweest waarin de school subsidie heeft ontvangen om de onderwijstijd te verlengen met 4 uur in de week. Om dit project mede te laten slagen is er een coördinator onderwijstijdverlenging aangesteld. Ten behoeve van het project zijn er vergaderingen met het team/mr belegd om draagvlak te creëren. De jaarrekening 2009 is positief afgesloten. SBO Merlijn In 2009 is op SBO Merlijn verder gewerkt aan de nieuwe organisatie van het leren in de basisvaardigheden, waarbij de kinderen op basis van een eigen leerlijn zich naar hun mogelijkheden verder ontwikkelen in vaklokalen. Daarnaast wordt een nieuwe manier van werken met de (kern)doelen van wereldoriëntatie voorbereid. Het is een jaar geweest van borging en verdieping van de in de afgelopen jaren opgebouwde visie en verworvenheden. Hierbij is ook uitgebreid aandacht voor de rol die een SBO kan spelen in het samenwerkingsverband voor de reguliere basisscholen. SBO Merlijn is meer dan bereid die rol op zich te nemen. De school sluit de jaarrekening met een positief saldo van af. Basisschool Onze Wereld Alles draait om Onze Wereld, Onze Wereld draait om jou, Samen leren samen leven, Onze Wereld houdt van jou Het schoollied klinkt op De Dag van Respect. Directeur Ton Hendriks onthult een fantastisch kunstwerk ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum op de school. President van De Nederlandse Bank Nout Wellink opende de Nationale Rekendag. Via live-streaming internet kan iedereen meekijken. De site wordt steeds meer een rijk archief en een eerlijke etalage van de dagelijkse activiteiten van de school. Zowel de site als de school hebben veel belangstelling. Op de teldatum blijkt de school groter dan ooit. Ouders en verzorgers kiezen graag voor de school. Het contact met de school wordt blijkens een oudertevredenheidonderzoek zeer hoog gewaardeerd. De school sluit het jaar af met een positief saldo van Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs 24 juni

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE TWAALFRUITER"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE TWAALFRUITER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE TWAALFRUITER" School : rkbs "De Twaalfruiter" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YH Onderzoeksnummer : 80439 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER School : CBS Het Anker Plaats : Vlaardingen BRIN-nummer : 17LB Onderzoeksnummer : 92818 Datum schoolbezoek : 16 april 2007 Datum vaststelling : 12 juni 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsprocedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2018. Elke school/schoolsoort die wil deelnemen aan het traject dient uiterlijk

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Over de Brug, Rosmolenstraat Plaats : Zaandam BRIN-nummer : 18ZV Onderzoeksnummer : 121909 Datum schoolbezoek : 7 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie