Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken"

Transcriptie

1 Stichting De Vrije School te Den Haag Jaarstukken

2 Inhoudsopgave pagina A Jaarverslag 3 A1 Algemene informatie 3 A3 Financiële situatie op balansdatum 13 A4 Voortzetting beleidsontwikkeling in A5 Treasurymanagement 18 B Jaarrekening 19 B1 Balans per 31 december B2 Staat van baten en lasten over B3 Kasstroomoverzicht B4 Toelichting op de jaarrekening 23 B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 25 B6 Model G 28 B7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 29 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 30 B9 Overzicht verbonden partijen 32 B10 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 33 B11 Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 34 B12 Beleidsinfo PO 35 Ondertekening van de jaarrekening 36 C Overige gegevens 37 C1 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 38 C2 Voorstel bestemming van het resultaat 39 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 40 D Bijlagen 41 D1 Gegevens van de rechtspersoon

3 A Jaarverslag 2013 A1. Algemene informatie Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Brinnummer: De Stichting De Vrije School (nummer bij de KvK) Den Haag Stichting 05WB In 2013 bestaat de raad van toezicht uit 6 personen, te weten: o o o o o o Dhr. P.M. Wormer, arts MBA (voorzitter) Dhr. R.J. de Wolf Dhr. R. Bakker Dhr. C. Vogel Dhr. drs. H. Galenkamp Dhr. drs. J. van Montfort MEM Sinds 1 juli 2010 vormt de Raad van Toezicht van de Stichting ZWN een personele unie met de Stichting Vrije School Den Haag (VSDH): dit is statutair vastgelegd voor de beide stichtingen. Hiermee is de doorlopende leerlijn voor van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs van de Vrije School Den Haag bestuurlijk ingebed. De bestuurder is de heer mr. J.H.B. Jansen. De heer Jansen is tevens bestuurder van VSDH. Het bestuur van VSDH vormt het bevoegd gezag voor de basisschool aan de Abbenbroekweg te Den Haag Doelstelling van de organisatie De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het vrijeschoolonderwijs volgens de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het stichten en beheren van een school voor vrijeschoolonderwijs; b. het instandhouden van tenminste: o een vestiging voor Vrije School Primair Onderwijs Den Haag; c. het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van cursussen in het kader van her-, na- en bijscholing, ook in het kader van contractonderwijs; d. het geven van voorlichting betreffende het onderwijs en het in studie nemen van vraagstukken, die samenhangen met de verwezenlijking van het doel van de stichting; e. het samenwerken en onderhouden van contacten met de overheid, bedrijven en instellingen en personen, die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven; f. het bevorderen van een school- en organisatiecultuur geïnspireerd door de beginselen van Rudolf Steiner, zoals die zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften; g. alle overige wettige middelen die het doel bevorderen

4 1.2 Schoolontwikkeling algemeen Bestuurlijke inrichting en managementstructuur De managementstructuur van de Abbenbroekweg (PO), de enige school die onder de Stichting De Vrije School Den Haag valt en de Waalsdorperweg (VO), één van de drie scholen die vallen onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), zijn steeds nauw verbonden geweest, ook al is reeds een aantal jaren sprake van twee aparte rechtsvormen. Met ingang van 1 juli 2010 hebben beide rechtsvormen dezelfde samenstelling van de raad van toezicht en bestuurder, waardoor eenheid in beleid en uitvoering zo veel mogelijk (waar wenselijk) gewaarborgd kan worden. Om zowel onderwijskundige als administratief/organisatosrische redenen achten bestuur en Raad van Toezicht het wenselijk dat de bestuurlijke fusie wordt vertaald in de omvorming tot één stichting. In 2013 is hier een aanzet toe gedaan. Mede door samenloop met een ander PO-verband Rijnstreek (met vrijescholen in Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn) ontstonden in 2013 kritische vragen bij de MR van ZWN), terwijl de MR van de VSDH juist positief stond ten opzichte van dit voornemen. Besloten is om met de ZWN-MR een klankbordgroep te starten en het traject zorgvuldig voor te bereiden. In 2014 zal duidelijk worden tot welke uitkomst dit leidt Abbenbroekweg - algemeen Evenals in de afgelopen jaren heeft de Abbenbroekweg in 2013 opnieuw een basisarrangement ontvangen van de Inspectie. Daarmee is sprake van stabiliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ook zoals deze door de Inspectie beoordeeld wordt. Er is een start gemaakt met het auditten en aanpassen van de in 2010, in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), vastgelegde 40 werkprocessen. Met name die processen die gerelateerd zijn aan groei in leerlingenaantal hebben specifieke aandacht gekregen. Zo werd het proces instroom kleuters volledig herzien en afgestemd op enerzijds nieuwe regelgeving vanuit de gemeente Dan Haag en anderzijds op de in beeld gebrachte informatiebehoefte van nieuwe ouders. Het proces werd volledig gedigitaliseerd waardoor er ook snel en actueel inzicht is m.b.t. prognoses. 2. Beleidsgebied personele zaken: personeel en organisatie Centraal wordt bijgehouden of er sprake is van overschrijdingen van de ziektewettermijnen. Het is beleid om tijdig de verplichte re-integratieondersteuning aan te bieden: enerzijds omwille van de werknemer zelf, anderzijds omwille van de beheersing van kosten na een eventueel daarop volgend ontslag (bij langdurige ziekte). Verder worden ontslagzaken veelal begeleid vanuit de afdeling juridische zaken van de VBS, waarbij eveneens voorkomen wordt dat de school onnodig de kosten voor een eventuele uitkering (deels) moet dragen. In 2012 werden functioneringsgesprekken gevoerd met alle werknemers in de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is besloten om af te zien van de traditionele vorm van beoordelingen. Besloten is om de functioneringsgesprekken voor te zetten en in deze gesprekken nadrukkelijker de spiegel van werkgever tot uiting te brengen. Verder is besloten om waar nodig incident-gesprekken te houden en de opvolging van gemaakte afspraken nauwlettend te monitoren. Het in 2010 geformaliseerde managementteam heeft fors tegenwind ervaren vanuit de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is deze discussie in 2013 opnieuw opgepakt en is het de school gelukt om in harmonie en gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe model, waarbij coördinatoren zijn ingesteld die samen met de schoolleider een erkend managementteam vormen dat kan rekenen op voldoende draagvlak

5 Onder begeleiding van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen is een traject gelopen met vertegenwoordigers van de MR en de voormalige schoolleiding. Nadat een aantal zaken is verhelderd, zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen schoolleiding en MR te verbeteren. Mede naar aanleiding van de inbreng van de MR is gewerkt aan de vitaliteit van de school. Gezamenlijk met een externe adviseur, de MR en de schoolleider is een document opgesteld over de samenwerking tussen MR en schoolleiding. Begin 2013 heeft de bestuurder een oproep gedaan voor nieuwe MRleden, hetgeen een nieuw enthousiast MR-team heeft opgeleverd, dat niet belast was met het verleden. Toen in augustus 2013 een nieuwe schoolleider is aangetreden, is deze samenwerking nog verder verbeterd. De voorgenomen activiteiten uit het schoolbeleidsplan voor dit jaar op het gebied van cultuur, personeel en organisatie werden niet allen gerealiseerd. De spanningen in de organisatie boden hiertoe geen ruimte. Deze acties worden doorgezet naar het volgend jaar. Algemeen Het vastgesteld toelatingsbeleid is gehanteerd. Op basis van protocollen worden nieuw aangemelde leerlingen geobserveerd, waarbij onder meer nagegaan wordt of sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek. Als die aanwezig is, wordt het gewicht hiervan afgezet tegen de draagkracht van de desbetreffende klas en leerkracht. 3.1 Abbenbroekweg onderwijs Algemeen Schoolplan Op grond van het schoolplan zijn de volgende pedagogische speerpunten geformuleerd die in 2013 aandacht gekregen hebben: 1. NT2: begeleiding leerlingen in de kleutergroepen en opleiding kleuterleerkrachten Er is een groep van ongeveer 12 leerlingen van 4 en 5 jaar individueel begeleid en het onderwerp heeft een aantal maal aandacht gekregen in kleutervergadering, waar de leidsters instructie gekregen hebben hoe om te gaan met NT2 leerlingen. 2. Taal: Verbetering van niveau technisch lezen, invoering nieuwe taalmethodiek en scholing van de leerkrachten: de methodiek wordt vanaf september 2012 systematisch toegepast in de klassen 1 en 2. Alle leerkrachten van de klassen 1, 2, 3 en 4 en de taalcoördinator en remedial teacher hebben de opleiding voor het werken met de methodiek gevolgd. 3. Rekenen: inventariseren verbeterpunten rekenonderwijs: in de tweede helft van 2013 heeft de rekencoördinator haar werk weer opgepakt en is er een plan opgesteld voor het implementeren van nieuwe rekendidactiek. Daar is na de zomervakantie (september 2013) een aanvang mee gemaakt en dat opleidingsprogramma loopt het gehele schooljaar Tevens is een begin gemaakt met het opstellen van een dyscalculi-protocol. 4. De bewegende klas: De bewegende klas kenmerkt zich door nieuwe werkvormen waarbij beweging een centrale plaats inneemt. De pilot is gestart in 2011 en heeft zich inmiddels voorgezet tot klas 3 (in één klas). Na een uitgebreide evaluatie in 2012 zijn in 2013 beide eerste klassen bewegend ingericht. De taakgroep Bewegend Leren heeft zich ook in 2013 gebogen over het opvolgen en verdiepen van de kennis van het bewegend leren o.a. door studie en evaluatie van de ontwikkeling van de - 5 -

6 kinderen in de bewegende klassen. De evaluaties zijn tot nu toe positief zowel over de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 5. RT in de klas: de school werkt volgens het principe RT in de klas, dit wil zeggen dat er minder individuele RT gegeven wordt, maar dat de remedial teacher de leerkrachten ondersteunt met adviezen en materiaal, om leerlingen werk op maat te kunnen geven. 6. Individuele leerlijnen: oriëntatie op uitvoer en wijze van registratie: de registratie van individuele leerlijnen wordt opgenomen in ParnasSys (het leerlingenvolgsysteem van de school.) Voor de vierde en vijfde klassen zijn voor de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, aangepaste prognoses ingevoerd. Voor alle klassen zijn handelingsplannen opgenomen die in de klas worden uitgevoerd. 7. Referentie niveaus: oriëntatie, informeren van het team. Het team is geïnformeerd in de vergadering en schriftelijk over de werking en achtergronden van de referentieniveaus. Voor de verder invoering wordt de ontwikkeling van aangepaste toetsen afgewacht. 8. Passend onderwijs: volgen van de ontwikkelingen, voorbereiding schoolondersteuningsprofiel. Het team is regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet op het passend onderwijs. Er is, in samenspraak met het team, een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In 2014 zal het team scholing worden aangeboden, in samenwerking met externe adviseurs om de leerkrachten beter toe te rusten voor het passend onderwijs. 9. ICT: In 2012 is er een werkgroep ingericht die gestart is met het ontwikkelen van beleid voor het gebruik van computers in de klas. In 2013 is hier niet actief verder op gewerkt. Het is een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 10. Sociaal emotionele ontwikkeling: Er is een groep gevormd die zich bezighoudt met het vernieuwen van het leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling en het actualiseren van het omgangsprotocol. Er zijn plannen ontwikkeld voor het geven van kunstzinnige sociale vaardigheidstrainingen (klassikaal) en voor het ontwikkelen van vormen van peer-mediation die in de loop van 2014 zullen worden uitgevoerd. En verder: Het dyslexieprotocol wordt uitgevoerd in samenwerking met de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Er wordt gewerkt aan de professionaliseren van de samenwerking binnen het team. Er is verder gewerkt richting een integraal kindcentrum. Vanwege blijvende problemen is in 2013 het contract met de kinderopvang per 1 september 2014 opgezegd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden t.a.v. het IKC en stelt een deadline voor de inrichting daarvan Opbrengsten We hebben ervoor gekozen de opbrengsten voortaan op een andere manier weer te geven, namelijk het gemiddelde van de school t.o.v. de inspectienorm. Daarvoor worden alle resultaten omgerekend naar een 0-5 schaal. Een 3,0 is daarbij de norm

7 Hieronder zijn alle opbrengsten over de afgelopen 5 jaar in beeld gebracht. Het is wel zaak om zich te realiseren dat de opbrengsten per schooljaar en niet per kalender jaar worden gemeten. De opbrengsten van betreffen dus alleen de eerste toetsperiode en kunnen daarom het beeld wat vertekenen. Niet alle opbrengsten worden door de inspectie beoordeeld. De gemarkeerde opbrengsten met een asterix (*) zijn de opbrengsten waar de inspectie op beoordeeld. Bespreking per vak Rekenen wiskunde* Rekenen- Schooljaar Wiskunde , , , , * 3,8 Voor 13/14 is nog maar 1 toetsresultaat beschikbaar Bij de toets rekenen wiskunde scoort nog steeds het overgrote deel van de kinderen op voldoende tot goed niveau, vooral bij het inzichtelijk rekenen. Tempo Toets rekenen Tempo Test Schooljaar Rekenen , , , , ,9 Het automatiseren van de rekenvaardigheden is op voldoende niveau en laat een heel constant beeld zien over de jaren. Technisch lezen Schooljaar AVI , , , , ,8 Het tekstlezen (AVI) is nog niet op voldoende niveau, het woordlezen is - 7 -

8 gemiddeld gezien onvoldoende. In 2012 is gestart met de implementatie van een nieuwe taaldidactiek. Binnen het lesprogramma is bovendien structureel meer oefentijd voor spellen en lezen ingeruimd. Gezien de duidelijk stijgende lijn lijkt deze de eerste vruchten af te werpen. Het is daarbij interessant op te merken dat de twee nieuwe eerste (bewegende) klassen bijzonder goed scoren op deze toets. Drie minuten toets* Drie- Minuten- Schooljaar Toets , , , , ,8 De kinderen zijn over het algemeen beter in staat om een tekst (AVI) te lezen dan losse woorden, waarbij het vooral om het tempo gaat. Dit past bij ons aanbod waarbij de leerstof altijd in een zinvolle context wordt aangeboden. Ondanks het feit dat het tempo lezen meer expliciet geoefend wordt en dat er meer tijd voor technisch lezen wordt ingeruimd is dit nog niet in de resultaten te zien. Met de ingezette acties verwachten we echter tegen het einde van dit schooljaar toch een verbetering te zien. Voor het schooljaar 14/15 zullen verder structurele roosterwijzigingen worden doorgevoerd, om meer tijd vrij te maken voor leesonderwijs en het oefenen van het snel lezen. Begrijpend lezen* Begrijpend Schooljaar lezen , , , , ,3 De begrijpend lezen-toets wordt door vrijwel alle kinderen op voldoende niveau gemaakt. Hieruit blijkt dat de geïntegreerde wijze, waarop het begrijpend lezen in de verschillende klassen wordt aangeboden, voldoende goede resultaten heeft. Spelling Schooljaar Spelling , , , ,9-8 -

9 ,1 De spellingstoetsen blijven ook in 2013 gemiddeld op onvoldoende niveau. De historie laat overigens zien dat de klassen vrijwel altijd op voldoende niveau komen in de klassen 5 en 6. Toch kunnen wij ons niet tevreden stellen met de huidige opbrengsten. Met de nieuwe taaldidactiek streven we ernaar het spellingsniveau in de eerste drie klassen te verhogen door meer oefentijd en het systematischer aanleren van regels. De licht stijgende lijn in 2013 is wat dat betreft bemoedigend, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat hier nog werk te doen is. Zaakvakken Van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) wordt in het leerlingenvolgsysteem per periode door de leerkracht aangegeven welke kinderen de periodedoelen, zoals beschreven in het periodeplan, wel of niet gehaald hebben. Het overgrote deel van de leerlingen (80 a 90%) behaalt de periodedoelen. Eindopbrengsten* De eindopbrengsten na 8 jaar basisonderwijs worden op De Vrije School Den Haag gemeten met het drempelonderzoek van Kapinga. De scores worden uitgedrukt in cito scores, zodat ze goed vergelijkbaar zijn met het overige onderwijs. In 2013 waren onze eindopbrengsten op voldoende niveau volgens de normen van de Inspectie: gemiddelde eindtoetsscore was 538,2. In vergelijking tot 2012, met een score van 533, een verbetering met 5,2 punten. De inspectiegrenzen liggen tussen de 535 en Beleidsgebied financiën per vestiging 4.1 Abbenbroekweg financiën Het exploitatieresultaat voor 2013 is uitgekomen op Dit is hoger dan het resultaat in 2012 ( ). Ondanks het feit dat in dit bedrag onverwacht extra gelden uit het herfstakkoord 2013 zijn verwerkt, is dit een acceptabel resultaat, gegeven het feit dat de school een intensief bouwtraject achter de rug had met diverse aanvullende kosten. Dit resultaat was nog c.a hoger geweest als de gemeente de volledige subsidie voor de boeiboorden voor haar rekening had genomen conform de regelgeving. Besloten is om deze beslissing van de gemeente juridisch aan te vechten, waardoor dit bedrag alsnog kan binnenkomen. De klachtencommissie heeft de school aanvankelijk in het gelijk gesteld, maar de gemeente heeft dit besluit naast zich neer gelegd. In 2014 zal daarom de stap naar de rechter gezet worden om het besluit van de gemeente aan te vechten. 4.2 Weerstandsvermogen Door dit positieve resultaat is het weerstandsvermogen gestegen van 10% naar 11%. Het totale weerstandsvermogen komt hiermee uit op Met deze toename komt de Abbenbroekweg in een goed tempo weer op de oorspronkelijke 15%, die ten gevolge van de deconfiture in Terneuzen flink gedaald was. Ook de solvabiliteit is gelijk gebleven op 0,34. De liquiditeit is daarentegen gedaald: van 1,21 naar 0,76: dit is vooral veroorzaakt door de lening van het Fonds tot Steun ten behoeve van de aanbouw. Met het Fonds zijn afspraken gemaakt dat deze lening niet een nadelig effect zal hebben voor de school, mochten er verdere financiële tegenvallers op haar pad komen. Afgesproken is dat de lening in de komende 10 jaar zal worden terugbetaald. Met name de verhuur van de nieuwbouw kan daar garant voor staan

10 5. Huisvesting 5.1 Abbenbroekweg - gebouw In 2013 is de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Dit heeft 4 extra lokalen, een ouderruimte/lokaal en extra kantoor/bespreekruimtes opgeleverd. Deze ruimtes worden grotendeels gebruikt voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelklas. Door middel van huuropbrengsten zal deze verbouwing in 10 jaar afbetaald zijn. In de tussentijd is een lening verstrekt door het Fonds tot Steun Vrije Scholen. In 2013 is ook het herstel (lees: vervanging) van de boeiborden voltooid. Vervanging en nieuwbouw liepen deels gelijktijdig, hetgeen de school de nodige overlast heeft opgeleverd. Nu alles gereed is, wordt met tevredenheid naar het eindresultaat gekeken. De gemeente bleek niet bereid om de onderzoekskosten en de bouwmanagementkosten te subsidiëren van de boeiboorden. Omdat hier sprake was van een constructiefout bleek uit juridisch advies, dat de gemeente hier wel toe gehouden is. De gemeente wordt voor de rechter gedaagd om de resterende te vergoeden. Ouders hebben in de afgelopen periode geklaagd over de dienstverlening van Triodus (BSO-leverancier). Diverse pogingen om hier verbetering in aan te brengen hebben geen succes gehad, waardoor ook het aantal kindplaatsen ongeveer gehalveerd is. In 2013 is de huur aan Triodus opgezegd, zodat de school haar handen vrij had om een passende partner te vinden. In 2014 moet dit met ingang van 1 september gerealiseerd zijn. 6. Bestuurlijke zaken 6.1. Klachten Er zijn in 2013 geen klachten ontvangen in de zin van de VBS-klachtenregeling. Wel is veel onrust ontstaan in verband met de nieuwe pedagogische aanpak das bewegte Klassenzimmer. Nadat het beleid in september 2013 voor beide eerste klassen naar tevredenheid is ingevoerd, zijn diverse evaluaties uitgevoerd. Hierbij bleek dat de aanvankelijke zorg (minder ruimte voor cognitieve ontwikkeling) omgeslagen te zijn in het omgekeerde: de nieuwe klassen hadden hogere scores. 6.2 Medenzeggenschapsraad In verband met het in 2012 (gedeeltelijk) opgezegde vertrouwen van de MR was van regulier overleg geen sprake totdat de nieuwe MR aantrad in maart Sindsdien is het overleg weer opgestart en is de MR betrokken bij alle relevante beleidsontwikkelingen, waaronder de selectie van de nieuwe schoolleiders, das bewegte Klassenzimmer en het fusietraject met ZWN. Hierbij is een constructieve relatie ontstaan, waarbij de MR een waardevolle rol speelt. 6.3 Regionale ontwikkelingen Vrijescholen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer Deze vrijescholen hebben VSDH/ZWN verzocht om te onderzoeken of bestuurlijke overdracht van deze scholen aan VSDH/ZWN tot de mogelijkheden behoort. Deze scholen kiezen nadrukkelijk voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs om een doorlopende leerlijn te stimuleren. Begin 2013 is een intentieverklaring ondertekend, waarin is aangeven onder welke voorwaarden een dergelijke bestuurlijke overdracht gerealiseerd zou kunnen worden. Doordat de MR van ZWN kritische vragen ging stellen over dit traject, is een klankbordgroep ingesteld met ZWN-MR leden om voorafgaande

11 aan de discussie rond Rijnstreek voor- en nadelen van de eveneens beoogde fusie tussen VSDH en ZWN in beeld te brengen Jaarverslag Bestuur/RvT De Vrije School 2013 ZIE VERSLAG ZWN A4 - Voortzetting beleidsontwikkeling 2014 Beleidsontwikkelingen Abbenbroekweg Voor 2014 gelden de volgende (beleids)voornemens, zoals vastgelegd in het schoolplan (niet alle hier genoemde thema s zullen in 2014 gereed zijn): Onderwijskundig Het taalonderwijs wordt verder versterkt. De implementatie van nieuwe methodiek (ZLKLS) wordt verder geborgd en er worden vaste leesmomenten ingevoerd. De school heeft het werken met individuele leerlijnen ontwikkeld voor alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het protocol is vastgelegd in het KMS Handboek. In 2014 vindt er nog een kwaliteitscontrole plaats. De school legt leerlijnen en (gedifferentieerde en toetsbare) doelen voor de verschillende vaklessen (vreemde talen, muziek en cultuur educatie) vast. Het NT2 onderwijs wordt vastgelegd in het LVS. Evaluatie van bewegend onderwijs in de eerste klassen zal verder doorgaan. Het dyscalculi protocol wordt geïmplementeerd. Het pestprotocol wordt geactualiseerd en de veranderingen worden geïmplementeerd. Het IKC krijgt verder vorm met een nieuwe BSO organisatie. Leerlingenzorg De school stimuleert en ondersteunt alle leerkrachten om een efficiënt klassenmanagement voeren. Er worden gestandaardiseerde groepshandelingsplannen ontwikkeld en geïmplementeerd In ParnasSys is de gedifferentieerde werkwijze zichtbaar. De afspraken rond de bewaking van de kwaliteit van het klassenmanagement, differentiatie, leerlingenzorg worden vastgelegd in het KMS handboek. Er wordt een structureel overleg ingepland tussen vak- en klassenleerkrachten. Personeel en organisatiebeleid De school ontwikkelt een duidelijke procedure voor het werven en begeleiden van vrijwilligers in de organisatie. Daarbij is het personeelsbeleid geactualiseerd. De nieuwe organisatiestructuur inclusief de nieuwe overleg structuren wordt definitief vastgesteld en geïmplementeerd. Er wordt een inhaalbeweging gemaakt met de invoering van de functiemix. Er wordt een taakgroep (TG) kunstzinnig onderwijs ingericht. Er wordt gewerkt met vaste teams per klas. Het inwerk- en begeleidingsprotocol voor nieuwe en jonge leerkrachten wordt geactualiseerd en geïmplementeerd. De school start het traject om in 2015 de PON accreditatie te verkrijgen (KMS op orde) Communicatie Er wordt een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld

12 De huidige communicatiestromen worden geanalyseerd en waar nodig aangepast aan de wensen van de school en haar stakeholders. Facilitair Het gebruik van ruimtes wordt met de komst van het IKC herbezien. De mediatheek wordt verder ontwikkeld en actief gebruikt. Cultuur De school ontwikkelt beleid t.a.v. duidelijke en verdergaande ouderparticipatie rond evenementen en tradities die thans, vanuit die traditie, sterk zijn opgehangen aan medewerkers van school. Er wordt een cultuurprofiel opgesteld waarmee een omgeving wordt weergegeven die noodzakelijk is voor komende veranderingen en innovaties. Overig Voortgaan met oriëntatie op bestuurlijke samenwerking binnen Zuid Holland met andere vrijescholen

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock Plaats : Ulrum BRIN-nummer : 1 5DS Onderzoek uitgevoerd op : 26 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 10 februari 2010 HB

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS Plaats: : Culemborg BRIN-nummer : 29PX Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Datum vaststelling rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK School : De Vuurbaak Plaats : Urk BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 Datum schoolbezoek : 9 februari 2006 Datum vaststelling : 27 maart 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T HOLTHUUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T HOLTHUUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T HOLTHUUS School : Basisschool 't Holthuus Plaats : Huissen BRIN-nummer : 06YF Onderzoeksnummer : 70399 Datum schoolbezoek : 18 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Verslag opbrengsten technisch lezen

Verslag opbrengsten technisch lezen Verslag opbrengsten technisch lezen SWV Waterland (Groepen 3, 4 en 5 2008 2009) Chruf van Kempen Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING:... 3 WAAROM D.M.T. EN AVI?... 3 DE BETROUWBAARHEID VAN CIJFERS:...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER School : basisschool Prof. Dr. K. Schilder Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 08RQ Onderzoeksnummer : 89838 Datum schoolbezoek : 6 november 2006

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM School : A. Baron van Dedem Plaats : Dalfsen BRIN-nummer : 10QO Onderzoeksnummer : 113044 Datum schoolbezoek : 25 juni

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Openbare basisschool Merwedeschool Plaats : Hardinxveld-Giessendam BRIN-nummer : 10UA Onderzoeksnummer : 120280 Datum schoolbezoek : 11 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 19WG Onderzoeksnummer : 90267 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Klipper Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 23PY Onderzoeksnummer : 122600 Datum schoolbezoek : 16 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 10 maart 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de RK Basisschool Emmaus bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie