Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken"

Transcriptie

1 Stichting De Vrije School te Den Haag Jaarstukken

2 Inhoudsopgave pagina A Jaarverslag 3 A1 Algemene informatie 3 A3 Financiële situatie op balansdatum 13 A4 Voortzetting beleidsontwikkeling in A5 Treasurymanagement 18 B Jaarrekening 19 B1 Balans per 31 december B2 Staat van baten en lasten over B3 Kasstroomoverzicht B4 Toelichting op de jaarrekening 23 B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 25 B6 Model G 28 B7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 29 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 30 B9 Overzicht verbonden partijen 32 B10 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 33 B11 Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 34 B12 Beleidsinfo PO 35 Ondertekening van de jaarrekening 36 C Overige gegevens 37 C1 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 38 C2 Voorstel bestemming van het resultaat 39 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 40 D Bijlagen 41 D1 Gegevens van de rechtspersoon

3 A Jaarverslag 2013 A1. Algemene informatie Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Brinnummer: De Stichting De Vrije School (nummer bij de KvK) Den Haag Stichting 05WB In 2013 bestaat de raad van toezicht uit 6 personen, te weten: o o o o o o Dhr. P.M. Wormer, arts MBA (voorzitter) Dhr. R.J. de Wolf Dhr. R. Bakker Dhr. C. Vogel Dhr. drs. H. Galenkamp Dhr. drs. J. van Montfort MEM Sinds 1 juli 2010 vormt de Raad van Toezicht van de Stichting ZWN een personele unie met de Stichting Vrije School Den Haag (VSDH): dit is statutair vastgelegd voor de beide stichtingen. Hiermee is de doorlopende leerlijn voor van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs van de Vrije School Den Haag bestuurlijk ingebed. De bestuurder is de heer mr. J.H.B. Jansen. De heer Jansen is tevens bestuurder van VSDH. Het bestuur van VSDH vormt het bevoegd gezag voor de basisschool aan de Abbenbroekweg te Den Haag Doelstelling van de organisatie De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het vrijeschoolonderwijs volgens de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het stichten en beheren van een school voor vrijeschoolonderwijs; b. het instandhouden van tenminste: o een vestiging voor Vrije School Primair Onderwijs Den Haag; c. het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van cursussen in het kader van her-, na- en bijscholing, ook in het kader van contractonderwijs; d. het geven van voorlichting betreffende het onderwijs en het in studie nemen van vraagstukken, die samenhangen met de verwezenlijking van het doel van de stichting; e. het samenwerken en onderhouden van contacten met de overheid, bedrijven en instellingen en personen, die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven; f. het bevorderen van een school- en organisatiecultuur geïnspireerd door de beginselen van Rudolf Steiner, zoals die zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften; g. alle overige wettige middelen die het doel bevorderen

4 1.2 Schoolontwikkeling algemeen Bestuurlijke inrichting en managementstructuur De managementstructuur van de Abbenbroekweg (PO), de enige school die onder de Stichting De Vrije School Den Haag valt en de Waalsdorperweg (VO), één van de drie scholen die vallen onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), zijn steeds nauw verbonden geweest, ook al is reeds een aantal jaren sprake van twee aparte rechtsvormen. Met ingang van 1 juli 2010 hebben beide rechtsvormen dezelfde samenstelling van de raad van toezicht en bestuurder, waardoor eenheid in beleid en uitvoering zo veel mogelijk (waar wenselijk) gewaarborgd kan worden. Om zowel onderwijskundige als administratief/organisatosrische redenen achten bestuur en Raad van Toezicht het wenselijk dat de bestuurlijke fusie wordt vertaald in de omvorming tot één stichting. In 2013 is hier een aanzet toe gedaan. Mede door samenloop met een ander PO-verband Rijnstreek (met vrijescholen in Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn) ontstonden in 2013 kritische vragen bij de MR van ZWN), terwijl de MR van de VSDH juist positief stond ten opzichte van dit voornemen. Besloten is om met de ZWN-MR een klankbordgroep te starten en het traject zorgvuldig voor te bereiden. In 2014 zal duidelijk worden tot welke uitkomst dit leidt Abbenbroekweg - algemeen Evenals in de afgelopen jaren heeft de Abbenbroekweg in 2013 opnieuw een basisarrangement ontvangen van de Inspectie. Daarmee is sprake van stabiliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ook zoals deze door de Inspectie beoordeeld wordt. Er is een start gemaakt met het auditten en aanpassen van de in 2010, in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), vastgelegde 40 werkprocessen. Met name die processen die gerelateerd zijn aan groei in leerlingenaantal hebben specifieke aandacht gekregen. Zo werd het proces instroom kleuters volledig herzien en afgestemd op enerzijds nieuwe regelgeving vanuit de gemeente Dan Haag en anderzijds op de in beeld gebrachte informatiebehoefte van nieuwe ouders. Het proces werd volledig gedigitaliseerd waardoor er ook snel en actueel inzicht is m.b.t. prognoses. 2. Beleidsgebied personele zaken: personeel en organisatie Centraal wordt bijgehouden of er sprake is van overschrijdingen van de ziektewettermijnen. Het is beleid om tijdig de verplichte re-integratieondersteuning aan te bieden: enerzijds omwille van de werknemer zelf, anderzijds omwille van de beheersing van kosten na een eventueel daarop volgend ontslag (bij langdurige ziekte). Verder worden ontslagzaken veelal begeleid vanuit de afdeling juridische zaken van de VBS, waarbij eveneens voorkomen wordt dat de school onnodig de kosten voor een eventuele uitkering (deels) moet dragen. In 2012 werden functioneringsgesprekken gevoerd met alle werknemers in de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is besloten om af te zien van de traditionele vorm van beoordelingen. Besloten is om de functioneringsgesprekken voor te zetten en in deze gesprekken nadrukkelijker de spiegel van werkgever tot uiting te brengen. Verder is besloten om waar nodig incident-gesprekken te houden en de opvolging van gemaakte afspraken nauwlettend te monitoren. Het in 2010 geformaliseerde managementteam heeft fors tegenwind ervaren vanuit de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is deze discussie in 2013 opnieuw opgepakt en is het de school gelukt om in harmonie en gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe model, waarbij coördinatoren zijn ingesteld die samen met de schoolleider een erkend managementteam vormen dat kan rekenen op voldoende draagvlak

5 Onder begeleiding van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen is een traject gelopen met vertegenwoordigers van de MR en de voormalige schoolleiding. Nadat een aantal zaken is verhelderd, zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen schoolleiding en MR te verbeteren. Mede naar aanleiding van de inbreng van de MR is gewerkt aan de vitaliteit van de school. Gezamenlijk met een externe adviseur, de MR en de schoolleider is een document opgesteld over de samenwerking tussen MR en schoolleiding. Begin 2013 heeft de bestuurder een oproep gedaan voor nieuwe MRleden, hetgeen een nieuw enthousiast MR-team heeft opgeleverd, dat niet belast was met het verleden. Toen in augustus 2013 een nieuwe schoolleider is aangetreden, is deze samenwerking nog verder verbeterd. De voorgenomen activiteiten uit het schoolbeleidsplan voor dit jaar op het gebied van cultuur, personeel en organisatie werden niet allen gerealiseerd. De spanningen in de organisatie boden hiertoe geen ruimte. Deze acties worden doorgezet naar het volgend jaar. Algemeen Het vastgesteld toelatingsbeleid is gehanteerd. Op basis van protocollen worden nieuw aangemelde leerlingen geobserveerd, waarbij onder meer nagegaan wordt of sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek. Als die aanwezig is, wordt het gewicht hiervan afgezet tegen de draagkracht van de desbetreffende klas en leerkracht. 3.1 Abbenbroekweg onderwijs Algemeen Schoolplan Op grond van het schoolplan zijn de volgende pedagogische speerpunten geformuleerd die in 2013 aandacht gekregen hebben: 1. NT2: begeleiding leerlingen in de kleutergroepen en opleiding kleuterleerkrachten Er is een groep van ongeveer 12 leerlingen van 4 en 5 jaar individueel begeleid en het onderwerp heeft een aantal maal aandacht gekregen in kleutervergadering, waar de leidsters instructie gekregen hebben hoe om te gaan met NT2 leerlingen. 2. Taal: Verbetering van niveau technisch lezen, invoering nieuwe taalmethodiek en scholing van de leerkrachten: de methodiek wordt vanaf september 2012 systematisch toegepast in de klassen 1 en 2. Alle leerkrachten van de klassen 1, 2, 3 en 4 en de taalcoördinator en remedial teacher hebben de opleiding voor het werken met de methodiek gevolgd. 3. Rekenen: inventariseren verbeterpunten rekenonderwijs: in de tweede helft van 2013 heeft de rekencoördinator haar werk weer opgepakt en is er een plan opgesteld voor het implementeren van nieuwe rekendidactiek. Daar is na de zomervakantie (september 2013) een aanvang mee gemaakt en dat opleidingsprogramma loopt het gehele schooljaar Tevens is een begin gemaakt met het opstellen van een dyscalculi-protocol. 4. De bewegende klas: De bewegende klas kenmerkt zich door nieuwe werkvormen waarbij beweging een centrale plaats inneemt. De pilot is gestart in 2011 en heeft zich inmiddels voorgezet tot klas 3 (in één klas). Na een uitgebreide evaluatie in 2012 zijn in 2013 beide eerste klassen bewegend ingericht. De taakgroep Bewegend Leren heeft zich ook in 2013 gebogen over het opvolgen en verdiepen van de kennis van het bewegend leren o.a. door studie en evaluatie van de ontwikkeling van de - 5 -

6 kinderen in de bewegende klassen. De evaluaties zijn tot nu toe positief zowel over de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 5. RT in de klas: de school werkt volgens het principe RT in de klas, dit wil zeggen dat er minder individuele RT gegeven wordt, maar dat de remedial teacher de leerkrachten ondersteunt met adviezen en materiaal, om leerlingen werk op maat te kunnen geven. 6. Individuele leerlijnen: oriëntatie op uitvoer en wijze van registratie: de registratie van individuele leerlijnen wordt opgenomen in ParnasSys (het leerlingenvolgsysteem van de school.) Voor de vierde en vijfde klassen zijn voor de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, aangepaste prognoses ingevoerd. Voor alle klassen zijn handelingsplannen opgenomen die in de klas worden uitgevoerd. 7. Referentie niveaus: oriëntatie, informeren van het team. Het team is geïnformeerd in de vergadering en schriftelijk over de werking en achtergronden van de referentieniveaus. Voor de verder invoering wordt de ontwikkeling van aangepaste toetsen afgewacht. 8. Passend onderwijs: volgen van de ontwikkelingen, voorbereiding schoolondersteuningsprofiel. Het team is regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet op het passend onderwijs. Er is, in samenspraak met het team, een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In 2014 zal het team scholing worden aangeboden, in samenwerking met externe adviseurs om de leerkrachten beter toe te rusten voor het passend onderwijs. 9. ICT: In 2012 is er een werkgroep ingericht die gestart is met het ontwikkelen van beleid voor het gebruik van computers in de klas. In 2013 is hier niet actief verder op gewerkt. Het is een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 10. Sociaal emotionele ontwikkeling: Er is een groep gevormd die zich bezighoudt met het vernieuwen van het leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling en het actualiseren van het omgangsprotocol. Er zijn plannen ontwikkeld voor het geven van kunstzinnige sociale vaardigheidstrainingen (klassikaal) en voor het ontwikkelen van vormen van peer-mediation die in de loop van 2014 zullen worden uitgevoerd. En verder: Het dyslexieprotocol wordt uitgevoerd in samenwerking met de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Er wordt gewerkt aan de professionaliseren van de samenwerking binnen het team. Er is verder gewerkt richting een integraal kindcentrum. Vanwege blijvende problemen is in 2013 het contract met de kinderopvang per 1 september 2014 opgezegd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden t.a.v. het IKC en stelt een deadline voor de inrichting daarvan Opbrengsten We hebben ervoor gekozen de opbrengsten voortaan op een andere manier weer te geven, namelijk het gemiddelde van de school t.o.v. de inspectienorm. Daarvoor worden alle resultaten omgerekend naar een 0-5 schaal. Een 3,0 is daarbij de norm

7 Hieronder zijn alle opbrengsten over de afgelopen 5 jaar in beeld gebracht. Het is wel zaak om zich te realiseren dat de opbrengsten per schooljaar en niet per kalender jaar worden gemeten. De opbrengsten van betreffen dus alleen de eerste toetsperiode en kunnen daarom het beeld wat vertekenen. Niet alle opbrengsten worden door de inspectie beoordeeld. De gemarkeerde opbrengsten met een asterix (*) zijn de opbrengsten waar de inspectie op beoordeeld. Bespreking per vak Rekenen wiskunde* Rekenen- Schooljaar Wiskunde , , , , * 3,8 Voor 13/14 is nog maar 1 toetsresultaat beschikbaar Bij de toets rekenen wiskunde scoort nog steeds het overgrote deel van de kinderen op voldoende tot goed niveau, vooral bij het inzichtelijk rekenen. Tempo Toets rekenen Tempo Test Schooljaar Rekenen , , , , ,9 Het automatiseren van de rekenvaardigheden is op voldoende niveau en laat een heel constant beeld zien over de jaren. Technisch lezen Schooljaar AVI , , , , ,8 Het tekstlezen (AVI) is nog niet op voldoende niveau, het woordlezen is - 7 -

8 gemiddeld gezien onvoldoende. In 2012 is gestart met de implementatie van een nieuwe taaldidactiek. Binnen het lesprogramma is bovendien structureel meer oefentijd voor spellen en lezen ingeruimd. Gezien de duidelijk stijgende lijn lijkt deze de eerste vruchten af te werpen. Het is daarbij interessant op te merken dat de twee nieuwe eerste (bewegende) klassen bijzonder goed scoren op deze toets. Drie minuten toets* Drie- Minuten- Schooljaar Toets , , , , ,8 De kinderen zijn over het algemeen beter in staat om een tekst (AVI) te lezen dan losse woorden, waarbij het vooral om het tempo gaat. Dit past bij ons aanbod waarbij de leerstof altijd in een zinvolle context wordt aangeboden. Ondanks het feit dat het tempo lezen meer expliciet geoefend wordt en dat er meer tijd voor technisch lezen wordt ingeruimd is dit nog niet in de resultaten te zien. Met de ingezette acties verwachten we echter tegen het einde van dit schooljaar toch een verbetering te zien. Voor het schooljaar 14/15 zullen verder structurele roosterwijzigingen worden doorgevoerd, om meer tijd vrij te maken voor leesonderwijs en het oefenen van het snel lezen. Begrijpend lezen* Begrijpend Schooljaar lezen , , , , ,3 De begrijpend lezen-toets wordt door vrijwel alle kinderen op voldoende niveau gemaakt. Hieruit blijkt dat de geïntegreerde wijze, waarop het begrijpend lezen in de verschillende klassen wordt aangeboden, voldoende goede resultaten heeft. Spelling Schooljaar Spelling , , , ,9-8 -

9 ,1 De spellingstoetsen blijven ook in 2013 gemiddeld op onvoldoende niveau. De historie laat overigens zien dat de klassen vrijwel altijd op voldoende niveau komen in de klassen 5 en 6. Toch kunnen wij ons niet tevreden stellen met de huidige opbrengsten. Met de nieuwe taaldidactiek streven we ernaar het spellingsniveau in de eerste drie klassen te verhogen door meer oefentijd en het systematischer aanleren van regels. De licht stijgende lijn in 2013 is wat dat betreft bemoedigend, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat hier nog werk te doen is. Zaakvakken Van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) wordt in het leerlingenvolgsysteem per periode door de leerkracht aangegeven welke kinderen de periodedoelen, zoals beschreven in het periodeplan, wel of niet gehaald hebben. Het overgrote deel van de leerlingen (80 a 90%) behaalt de periodedoelen. Eindopbrengsten* De eindopbrengsten na 8 jaar basisonderwijs worden op De Vrije School Den Haag gemeten met het drempelonderzoek van Kapinga. De scores worden uitgedrukt in cito scores, zodat ze goed vergelijkbaar zijn met het overige onderwijs. In 2013 waren onze eindopbrengsten op voldoende niveau volgens de normen van de Inspectie: gemiddelde eindtoetsscore was 538,2. In vergelijking tot 2012, met een score van 533, een verbetering met 5,2 punten. De inspectiegrenzen liggen tussen de 535 en Beleidsgebied financiën per vestiging 4.1 Abbenbroekweg financiën Het exploitatieresultaat voor 2013 is uitgekomen op Dit is hoger dan het resultaat in 2012 ( ). Ondanks het feit dat in dit bedrag onverwacht extra gelden uit het herfstakkoord 2013 zijn verwerkt, is dit een acceptabel resultaat, gegeven het feit dat de school een intensief bouwtraject achter de rug had met diverse aanvullende kosten. Dit resultaat was nog c.a hoger geweest als de gemeente de volledige subsidie voor de boeiboorden voor haar rekening had genomen conform de regelgeving. Besloten is om deze beslissing van de gemeente juridisch aan te vechten, waardoor dit bedrag alsnog kan binnenkomen. De klachtencommissie heeft de school aanvankelijk in het gelijk gesteld, maar de gemeente heeft dit besluit naast zich neer gelegd. In 2014 zal daarom de stap naar de rechter gezet worden om het besluit van de gemeente aan te vechten. 4.2 Weerstandsvermogen Door dit positieve resultaat is het weerstandsvermogen gestegen van 10% naar 11%. Het totale weerstandsvermogen komt hiermee uit op Met deze toename komt de Abbenbroekweg in een goed tempo weer op de oorspronkelijke 15%, die ten gevolge van de deconfiture in Terneuzen flink gedaald was. Ook de solvabiliteit is gelijk gebleven op 0,34. De liquiditeit is daarentegen gedaald: van 1,21 naar 0,76: dit is vooral veroorzaakt door de lening van het Fonds tot Steun ten behoeve van de aanbouw. Met het Fonds zijn afspraken gemaakt dat deze lening niet een nadelig effect zal hebben voor de school, mochten er verdere financiële tegenvallers op haar pad komen. Afgesproken is dat de lening in de komende 10 jaar zal worden terugbetaald. Met name de verhuur van de nieuwbouw kan daar garant voor staan

10 5. Huisvesting 5.1 Abbenbroekweg - gebouw In 2013 is de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Dit heeft 4 extra lokalen, een ouderruimte/lokaal en extra kantoor/bespreekruimtes opgeleverd. Deze ruimtes worden grotendeels gebruikt voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelklas. Door middel van huuropbrengsten zal deze verbouwing in 10 jaar afbetaald zijn. In de tussentijd is een lening verstrekt door het Fonds tot Steun Vrije Scholen. In 2013 is ook het herstel (lees: vervanging) van de boeiborden voltooid. Vervanging en nieuwbouw liepen deels gelijktijdig, hetgeen de school de nodige overlast heeft opgeleverd. Nu alles gereed is, wordt met tevredenheid naar het eindresultaat gekeken. De gemeente bleek niet bereid om de onderzoekskosten en de bouwmanagementkosten te subsidiëren van de boeiboorden. Omdat hier sprake was van een constructiefout bleek uit juridisch advies, dat de gemeente hier wel toe gehouden is. De gemeente wordt voor de rechter gedaagd om de resterende te vergoeden. Ouders hebben in de afgelopen periode geklaagd over de dienstverlening van Triodus (BSO-leverancier). Diverse pogingen om hier verbetering in aan te brengen hebben geen succes gehad, waardoor ook het aantal kindplaatsen ongeveer gehalveerd is. In 2013 is de huur aan Triodus opgezegd, zodat de school haar handen vrij had om een passende partner te vinden. In 2014 moet dit met ingang van 1 september gerealiseerd zijn. 6. Bestuurlijke zaken 6.1. Klachten Er zijn in 2013 geen klachten ontvangen in de zin van de VBS-klachtenregeling. Wel is veel onrust ontstaan in verband met de nieuwe pedagogische aanpak das bewegte Klassenzimmer. Nadat het beleid in september 2013 voor beide eerste klassen naar tevredenheid is ingevoerd, zijn diverse evaluaties uitgevoerd. Hierbij bleek dat de aanvankelijke zorg (minder ruimte voor cognitieve ontwikkeling) omgeslagen te zijn in het omgekeerde: de nieuwe klassen hadden hogere scores. 6.2 Medenzeggenschapsraad In verband met het in 2012 (gedeeltelijk) opgezegde vertrouwen van de MR was van regulier overleg geen sprake totdat de nieuwe MR aantrad in maart Sindsdien is het overleg weer opgestart en is de MR betrokken bij alle relevante beleidsontwikkelingen, waaronder de selectie van de nieuwe schoolleiders, das bewegte Klassenzimmer en het fusietraject met ZWN. Hierbij is een constructieve relatie ontstaan, waarbij de MR een waardevolle rol speelt. 6.3 Regionale ontwikkelingen Vrijescholen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer Deze vrijescholen hebben VSDH/ZWN verzocht om te onderzoeken of bestuurlijke overdracht van deze scholen aan VSDH/ZWN tot de mogelijkheden behoort. Deze scholen kiezen nadrukkelijk voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs om een doorlopende leerlijn te stimuleren. Begin 2013 is een intentieverklaring ondertekend, waarin is aangeven onder welke voorwaarden een dergelijke bestuurlijke overdracht gerealiseerd zou kunnen worden. Doordat de MR van ZWN kritische vragen ging stellen over dit traject, is een klankbordgroep ingesteld met ZWN-MR leden om voorafgaande

11 aan de discussie rond Rijnstreek voor- en nadelen van de eveneens beoogde fusie tussen VSDH en ZWN in beeld te brengen Jaarverslag Bestuur/RvT De Vrije School 2013 ZIE VERSLAG ZWN A4 - Voortzetting beleidsontwikkeling 2014 Beleidsontwikkelingen Abbenbroekweg Voor 2014 gelden de volgende (beleids)voornemens, zoals vastgelegd in het schoolplan (niet alle hier genoemde thema s zullen in 2014 gereed zijn): Onderwijskundig Het taalonderwijs wordt verder versterkt. De implementatie van nieuwe methodiek (ZLKLS) wordt verder geborgd en er worden vaste leesmomenten ingevoerd. De school heeft het werken met individuele leerlijnen ontwikkeld voor alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het protocol is vastgelegd in het KMS Handboek. In 2014 vindt er nog een kwaliteitscontrole plaats. De school legt leerlijnen en (gedifferentieerde en toetsbare) doelen voor de verschillende vaklessen (vreemde talen, muziek en cultuur educatie) vast. Het NT2 onderwijs wordt vastgelegd in het LVS. Evaluatie van bewegend onderwijs in de eerste klassen zal verder doorgaan. Het dyscalculi protocol wordt geïmplementeerd. Het pestprotocol wordt geactualiseerd en de veranderingen worden geïmplementeerd. Het IKC krijgt verder vorm met een nieuwe BSO organisatie. Leerlingenzorg De school stimuleert en ondersteunt alle leerkrachten om een efficiënt klassenmanagement voeren. Er worden gestandaardiseerde groepshandelingsplannen ontwikkeld en geïmplementeerd In ParnasSys is de gedifferentieerde werkwijze zichtbaar. De afspraken rond de bewaking van de kwaliteit van het klassenmanagement, differentiatie, leerlingenzorg worden vastgelegd in het KMS handboek. Er wordt een structureel overleg ingepland tussen vak- en klassenleerkrachten. Personeel en organisatiebeleid De school ontwikkelt een duidelijke procedure voor het werven en begeleiden van vrijwilligers in de organisatie. Daarbij is het personeelsbeleid geactualiseerd. De nieuwe organisatiestructuur inclusief de nieuwe overleg structuren wordt definitief vastgesteld en geïmplementeerd. Er wordt een inhaalbeweging gemaakt met de invoering van de functiemix. Er wordt een taakgroep (TG) kunstzinnig onderwijs ingericht. Er wordt gewerkt met vaste teams per klas. Het inwerk- en begeleidingsprotocol voor nieuwe en jonge leerkrachten wordt geactualiseerd en geïmplementeerd. De school start het traject om in 2015 de PON accreditatie te verkrijgen (KMS op orde) Communicatie Er wordt een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld

12 De huidige communicatiestromen worden geanalyseerd en waar nodig aangepast aan de wensen van de school en haar stakeholders. Facilitair Het gebruik van ruimtes wordt met de komst van het IKC herbezien. De mediatheek wordt verder ontwikkeld en actief gebruikt. Cultuur De school ontwikkelt beleid t.a.v. duidelijke en verdergaande ouderparticipatie rond evenementen en tradities die thans, vanuit die traditie, sterk zijn opgehangen aan medewerkers van school. Er wordt een cultuurprofiel opgesteld waarmee een omgeving wordt weergegeven die noodzakelijk is voor komende veranderingen en innovaties. Overig Voortgaan met oriëntatie op bestuurlijke samenwerking binnen Zuid Holland met andere vrijescholen

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 7 2. Kernwaarden, missie en ambitie pagina 8 3. Structuur en organisatie pagina

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012 BESTUURSVERSLAG 2012 excellent presteren door met elkaar te leren Colofon mei 2013 - Stichting STOPOZ Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl Fotografie:

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie