Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Vrije School te Den Haag. Jaarstukken"

Transcriptie

1 Stichting De Vrije School te Den Haag Jaarstukken

2 Inhoudsopgave pagina A Jaarverslag 3 A1 Algemene informatie 3 A3 Financiële situatie op balansdatum 13 A4 Voortzetting beleidsontwikkeling in A5 Treasurymanagement 18 B Jaarrekening 19 B1 Balans per 31 december B2 Staat van baten en lasten over B3 Kasstroomoverzicht B4 Toelichting op de jaarrekening 23 B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 25 B6 Model G 28 B7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 29 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 30 B9 Overzicht verbonden partijen 32 B10 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 33 B11 Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 34 B12 Beleidsinfo PO 35 Ondertekening van de jaarrekening 36 C Overige gegevens 37 C1 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 38 C2 Voorstel bestemming van het resultaat 39 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 40 D Bijlagen 41 D1 Gegevens van de rechtspersoon

3 A Jaarverslag 2013 A1. Algemene informatie Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Brinnummer: De Stichting De Vrije School (nummer bij de KvK) Den Haag Stichting 05WB In 2013 bestaat de raad van toezicht uit 6 personen, te weten: o o o o o o Dhr. P.M. Wormer, arts MBA (voorzitter) Dhr. R.J. de Wolf Dhr. R. Bakker Dhr. C. Vogel Dhr. drs. H. Galenkamp Dhr. drs. J. van Montfort MEM Sinds 1 juli 2010 vormt de Raad van Toezicht van de Stichting ZWN een personele unie met de Stichting Vrije School Den Haag (VSDH): dit is statutair vastgelegd voor de beide stichtingen. Hiermee is de doorlopende leerlijn voor van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs van de Vrije School Den Haag bestuurlijk ingebed. De bestuurder is de heer mr. J.H.B. Jansen. De heer Jansen is tevens bestuurder van VSDH. Het bestuur van VSDH vormt het bevoegd gezag voor de basisschool aan de Abbenbroekweg te Den Haag Doelstelling van de organisatie De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het vrijeschoolonderwijs volgens de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het stichten en beheren van een school voor vrijeschoolonderwijs; b. het instandhouden van tenminste: o een vestiging voor Vrije School Primair Onderwijs Den Haag; c. het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van cursussen in het kader van her-, na- en bijscholing, ook in het kader van contractonderwijs; d. het geven van voorlichting betreffende het onderwijs en het in studie nemen van vraagstukken, die samenhangen met de verwezenlijking van het doel van de stichting; e. het samenwerken en onderhouden van contacten met de overheid, bedrijven en instellingen en personen, die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven; f. het bevorderen van een school- en organisatiecultuur geïnspireerd door de beginselen van Rudolf Steiner, zoals die zijn neergelegd in diens antroposofische en pedagogische geschriften; g. alle overige wettige middelen die het doel bevorderen

4 1.2 Schoolontwikkeling algemeen Bestuurlijke inrichting en managementstructuur De managementstructuur van de Abbenbroekweg (PO), de enige school die onder de Stichting De Vrije School Den Haag valt en de Waalsdorperweg (VO), één van de drie scholen die vallen onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), zijn steeds nauw verbonden geweest, ook al is reeds een aantal jaren sprake van twee aparte rechtsvormen. Met ingang van 1 juli 2010 hebben beide rechtsvormen dezelfde samenstelling van de raad van toezicht en bestuurder, waardoor eenheid in beleid en uitvoering zo veel mogelijk (waar wenselijk) gewaarborgd kan worden. Om zowel onderwijskundige als administratief/organisatosrische redenen achten bestuur en Raad van Toezicht het wenselijk dat de bestuurlijke fusie wordt vertaald in de omvorming tot één stichting. In 2013 is hier een aanzet toe gedaan. Mede door samenloop met een ander PO-verband Rijnstreek (met vrijescholen in Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn) ontstonden in 2013 kritische vragen bij de MR van ZWN), terwijl de MR van de VSDH juist positief stond ten opzichte van dit voornemen. Besloten is om met de ZWN-MR een klankbordgroep te starten en het traject zorgvuldig voor te bereiden. In 2014 zal duidelijk worden tot welke uitkomst dit leidt Abbenbroekweg - algemeen Evenals in de afgelopen jaren heeft de Abbenbroekweg in 2013 opnieuw een basisarrangement ontvangen van de Inspectie. Daarmee is sprake van stabiliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ook zoals deze door de Inspectie beoordeeld wordt. Er is een start gemaakt met het auditten en aanpassen van de in 2010, in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), vastgelegde 40 werkprocessen. Met name die processen die gerelateerd zijn aan groei in leerlingenaantal hebben specifieke aandacht gekregen. Zo werd het proces instroom kleuters volledig herzien en afgestemd op enerzijds nieuwe regelgeving vanuit de gemeente Dan Haag en anderzijds op de in beeld gebrachte informatiebehoefte van nieuwe ouders. Het proces werd volledig gedigitaliseerd waardoor er ook snel en actueel inzicht is m.b.t. prognoses. 2. Beleidsgebied personele zaken: personeel en organisatie Centraal wordt bijgehouden of er sprake is van overschrijdingen van de ziektewettermijnen. Het is beleid om tijdig de verplichte re-integratieondersteuning aan te bieden: enerzijds omwille van de werknemer zelf, anderzijds omwille van de beheersing van kosten na een eventueel daarop volgend ontslag (bij langdurige ziekte). Verder worden ontslagzaken veelal begeleid vanuit de afdeling juridische zaken van de VBS, waarbij eveneens voorkomen wordt dat de school onnodig de kosten voor een eventuele uitkering (deels) moet dragen. In 2012 werden functioneringsgesprekken gevoerd met alle werknemers in de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is besloten om af te zien van de traditionele vorm van beoordelingen. Besloten is om de functioneringsgesprekken voor te zetten en in deze gesprekken nadrukkelijker de spiegel van werkgever tot uiting te brengen. Verder is besloten om waar nodig incident-gesprekken te houden en de opvolging van gemaakte afspraken nauwlettend te monitoren. Het in 2010 geformaliseerde managementteam heeft fors tegenwind ervaren vanuit de organisatie. Met de komst van de nieuwe schoolleider is deze discussie in 2013 opnieuw opgepakt en is het de school gelukt om in harmonie en gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe model, waarbij coördinatoren zijn ingesteld die samen met de schoolleider een erkend managementteam vormen dat kan rekenen op voldoende draagvlak

5 Onder begeleiding van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen is een traject gelopen met vertegenwoordigers van de MR en de voormalige schoolleiding. Nadat een aantal zaken is verhelderd, zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen schoolleiding en MR te verbeteren. Mede naar aanleiding van de inbreng van de MR is gewerkt aan de vitaliteit van de school. Gezamenlijk met een externe adviseur, de MR en de schoolleider is een document opgesteld over de samenwerking tussen MR en schoolleiding. Begin 2013 heeft de bestuurder een oproep gedaan voor nieuwe MRleden, hetgeen een nieuw enthousiast MR-team heeft opgeleverd, dat niet belast was met het verleden. Toen in augustus 2013 een nieuwe schoolleider is aangetreden, is deze samenwerking nog verder verbeterd. De voorgenomen activiteiten uit het schoolbeleidsplan voor dit jaar op het gebied van cultuur, personeel en organisatie werden niet allen gerealiseerd. De spanningen in de organisatie boden hiertoe geen ruimte. Deze acties worden doorgezet naar het volgend jaar. Algemeen Het vastgesteld toelatingsbeleid is gehanteerd. Op basis van protocollen worden nieuw aangemelde leerlingen geobserveerd, waarbij onder meer nagegaan wordt of sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek. Als die aanwezig is, wordt het gewicht hiervan afgezet tegen de draagkracht van de desbetreffende klas en leerkracht. 3.1 Abbenbroekweg onderwijs Algemeen Schoolplan Op grond van het schoolplan zijn de volgende pedagogische speerpunten geformuleerd die in 2013 aandacht gekregen hebben: 1. NT2: begeleiding leerlingen in de kleutergroepen en opleiding kleuterleerkrachten Er is een groep van ongeveer 12 leerlingen van 4 en 5 jaar individueel begeleid en het onderwerp heeft een aantal maal aandacht gekregen in kleutervergadering, waar de leidsters instructie gekregen hebben hoe om te gaan met NT2 leerlingen. 2. Taal: Verbetering van niveau technisch lezen, invoering nieuwe taalmethodiek en scholing van de leerkrachten: de methodiek wordt vanaf september 2012 systematisch toegepast in de klassen 1 en 2. Alle leerkrachten van de klassen 1, 2, 3 en 4 en de taalcoördinator en remedial teacher hebben de opleiding voor het werken met de methodiek gevolgd. 3. Rekenen: inventariseren verbeterpunten rekenonderwijs: in de tweede helft van 2013 heeft de rekencoördinator haar werk weer opgepakt en is er een plan opgesteld voor het implementeren van nieuwe rekendidactiek. Daar is na de zomervakantie (september 2013) een aanvang mee gemaakt en dat opleidingsprogramma loopt het gehele schooljaar Tevens is een begin gemaakt met het opstellen van een dyscalculi-protocol. 4. De bewegende klas: De bewegende klas kenmerkt zich door nieuwe werkvormen waarbij beweging een centrale plaats inneemt. De pilot is gestart in 2011 en heeft zich inmiddels voorgezet tot klas 3 (in één klas). Na een uitgebreide evaluatie in 2012 zijn in 2013 beide eerste klassen bewegend ingericht. De taakgroep Bewegend Leren heeft zich ook in 2013 gebogen over het opvolgen en verdiepen van de kennis van het bewegend leren o.a. door studie en evaluatie van de ontwikkeling van de - 5 -

6 kinderen in de bewegende klassen. De evaluaties zijn tot nu toe positief zowel over de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 5. RT in de klas: de school werkt volgens het principe RT in de klas, dit wil zeggen dat er minder individuele RT gegeven wordt, maar dat de remedial teacher de leerkrachten ondersteunt met adviezen en materiaal, om leerlingen werk op maat te kunnen geven. 6. Individuele leerlijnen: oriëntatie op uitvoer en wijze van registratie: de registratie van individuele leerlijnen wordt opgenomen in ParnasSys (het leerlingenvolgsysteem van de school.) Voor de vierde en vijfde klassen zijn voor de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, aangepaste prognoses ingevoerd. Voor alle klassen zijn handelingsplannen opgenomen die in de klas worden uitgevoerd. 7. Referentie niveaus: oriëntatie, informeren van het team. Het team is geïnformeerd in de vergadering en schriftelijk over de werking en achtergronden van de referentieniveaus. Voor de verder invoering wordt de ontwikkeling van aangepaste toetsen afgewacht. 8. Passend onderwijs: volgen van de ontwikkelingen, voorbereiding schoolondersteuningsprofiel. Het team is regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet op het passend onderwijs. Er is, in samenspraak met het team, een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In 2014 zal het team scholing worden aangeboden, in samenwerking met externe adviseurs om de leerkrachten beter toe te rusten voor het passend onderwijs. 9. ICT: In 2012 is er een werkgroep ingericht die gestart is met het ontwikkelen van beleid voor het gebruik van computers in de klas. In 2013 is hier niet actief verder op gewerkt. Het is een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 10. Sociaal emotionele ontwikkeling: Er is een groep gevormd die zich bezighoudt met het vernieuwen van het leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling en het actualiseren van het omgangsprotocol. Er zijn plannen ontwikkeld voor het geven van kunstzinnige sociale vaardigheidstrainingen (klassikaal) en voor het ontwikkelen van vormen van peer-mediation die in de loop van 2014 zullen worden uitgevoerd. En verder: Het dyslexieprotocol wordt uitgevoerd in samenwerking met de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Er wordt gewerkt aan de professionaliseren van de samenwerking binnen het team. Er is verder gewerkt richting een integraal kindcentrum. Vanwege blijvende problemen is in 2013 het contract met de kinderopvang per 1 september 2014 opgezegd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden t.a.v. het IKC en stelt een deadline voor de inrichting daarvan Opbrengsten We hebben ervoor gekozen de opbrengsten voortaan op een andere manier weer te geven, namelijk het gemiddelde van de school t.o.v. de inspectienorm. Daarvoor worden alle resultaten omgerekend naar een 0-5 schaal. Een 3,0 is daarbij de norm

7 Hieronder zijn alle opbrengsten over de afgelopen 5 jaar in beeld gebracht. Het is wel zaak om zich te realiseren dat de opbrengsten per schooljaar en niet per kalender jaar worden gemeten. De opbrengsten van betreffen dus alleen de eerste toetsperiode en kunnen daarom het beeld wat vertekenen. Niet alle opbrengsten worden door de inspectie beoordeeld. De gemarkeerde opbrengsten met een asterix (*) zijn de opbrengsten waar de inspectie op beoordeeld. Bespreking per vak Rekenen wiskunde* Rekenen- Schooljaar Wiskunde , , , , * 3,8 Voor 13/14 is nog maar 1 toetsresultaat beschikbaar Bij de toets rekenen wiskunde scoort nog steeds het overgrote deel van de kinderen op voldoende tot goed niveau, vooral bij het inzichtelijk rekenen. Tempo Toets rekenen Tempo Test Schooljaar Rekenen , , , , ,9 Het automatiseren van de rekenvaardigheden is op voldoende niveau en laat een heel constant beeld zien over de jaren. Technisch lezen Schooljaar AVI , , , , ,8 Het tekstlezen (AVI) is nog niet op voldoende niveau, het woordlezen is - 7 -

8 gemiddeld gezien onvoldoende. In 2012 is gestart met de implementatie van een nieuwe taaldidactiek. Binnen het lesprogramma is bovendien structureel meer oefentijd voor spellen en lezen ingeruimd. Gezien de duidelijk stijgende lijn lijkt deze de eerste vruchten af te werpen. Het is daarbij interessant op te merken dat de twee nieuwe eerste (bewegende) klassen bijzonder goed scoren op deze toets. Drie minuten toets* Drie- Minuten- Schooljaar Toets , , , , ,8 De kinderen zijn over het algemeen beter in staat om een tekst (AVI) te lezen dan losse woorden, waarbij het vooral om het tempo gaat. Dit past bij ons aanbod waarbij de leerstof altijd in een zinvolle context wordt aangeboden. Ondanks het feit dat het tempo lezen meer expliciet geoefend wordt en dat er meer tijd voor technisch lezen wordt ingeruimd is dit nog niet in de resultaten te zien. Met de ingezette acties verwachten we echter tegen het einde van dit schooljaar toch een verbetering te zien. Voor het schooljaar 14/15 zullen verder structurele roosterwijzigingen worden doorgevoerd, om meer tijd vrij te maken voor leesonderwijs en het oefenen van het snel lezen. Begrijpend lezen* Begrijpend Schooljaar lezen , , , , ,3 De begrijpend lezen-toets wordt door vrijwel alle kinderen op voldoende niveau gemaakt. Hieruit blijkt dat de geïntegreerde wijze, waarop het begrijpend lezen in de verschillende klassen wordt aangeboden, voldoende goede resultaten heeft. Spelling Schooljaar Spelling , , , ,9-8 -

9 ,1 De spellingstoetsen blijven ook in 2013 gemiddeld op onvoldoende niveau. De historie laat overigens zien dat de klassen vrijwel altijd op voldoende niveau komen in de klassen 5 en 6. Toch kunnen wij ons niet tevreden stellen met de huidige opbrengsten. Met de nieuwe taaldidactiek streven we ernaar het spellingsniveau in de eerste drie klassen te verhogen door meer oefentijd en het systematischer aanleren van regels. De licht stijgende lijn in 2013 is wat dat betreft bemoedigend, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat hier nog werk te doen is. Zaakvakken Van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) wordt in het leerlingenvolgsysteem per periode door de leerkracht aangegeven welke kinderen de periodedoelen, zoals beschreven in het periodeplan, wel of niet gehaald hebben. Het overgrote deel van de leerlingen (80 a 90%) behaalt de periodedoelen. Eindopbrengsten* De eindopbrengsten na 8 jaar basisonderwijs worden op De Vrije School Den Haag gemeten met het drempelonderzoek van Kapinga. De scores worden uitgedrukt in cito scores, zodat ze goed vergelijkbaar zijn met het overige onderwijs. In 2013 waren onze eindopbrengsten op voldoende niveau volgens de normen van de Inspectie: gemiddelde eindtoetsscore was 538,2. In vergelijking tot 2012, met een score van 533, een verbetering met 5,2 punten. De inspectiegrenzen liggen tussen de 535 en Beleidsgebied financiën per vestiging 4.1 Abbenbroekweg financiën Het exploitatieresultaat voor 2013 is uitgekomen op Dit is hoger dan het resultaat in 2012 ( ). Ondanks het feit dat in dit bedrag onverwacht extra gelden uit het herfstakkoord 2013 zijn verwerkt, is dit een acceptabel resultaat, gegeven het feit dat de school een intensief bouwtraject achter de rug had met diverse aanvullende kosten. Dit resultaat was nog c.a hoger geweest als de gemeente de volledige subsidie voor de boeiboorden voor haar rekening had genomen conform de regelgeving. Besloten is om deze beslissing van de gemeente juridisch aan te vechten, waardoor dit bedrag alsnog kan binnenkomen. De klachtencommissie heeft de school aanvankelijk in het gelijk gesteld, maar de gemeente heeft dit besluit naast zich neer gelegd. In 2014 zal daarom de stap naar de rechter gezet worden om het besluit van de gemeente aan te vechten. 4.2 Weerstandsvermogen Door dit positieve resultaat is het weerstandsvermogen gestegen van 10% naar 11%. Het totale weerstandsvermogen komt hiermee uit op Met deze toename komt de Abbenbroekweg in een goed tempo weer op de oorspronkelijke 15%, die ten gevolge van de deconfiture in Terneuzen flink gedaald was. Ook de solvabiliteit is gelijk gebleven op 0,34. De liquiditeit is daarentegen gedaald: van 1,21 naar 0,76: dit is vooral veroorzaakt door de lening van het Fonds tot Steun ten behoeve van de aanbouw. Met het Fonds zijn afspraken gemaakt dat deze lening niet een nadelig effect zal hebben voor de school, mochten er verdere financiële tegenvallers op haar pad komen. Afgesproken is dat de lening in de komende 10 jaar zal worden terugbetaald. Met name de verhuur van de nieuwbouw kan daar garant voor staan

10 5. Huisvesting 5.1 Abbenbroekweg - gebouw In 2013 is de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Dit heeft 4 extra lokalen, een ouderruimte/lokaal en extra kantoor/bespreekruimtes opgeleverd. Deze ruimtes worden grotendeels gebruikt voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelklas. Door middel van huuropbrengsten zal deze verbouwing in 10 jaar afbetaald zijn. In de tussentijd is een lening verstrekt door het Fonds tot Steun Vrije Scholen. In 2013 is ook het herstel (lees: vervanging) van de boeiborden voltooid. Vervanging en nieuwbouw liepen deels gelijktijdig, hetgeen de school de nodige overlast heeft opgeleverd. Nu alles gereed is, wordt met tevredenheid naar het eindresultaat gekeken. De gemeente bleek niet bereid om de onderzoekskosten en de bouwmanagementkosten te subsidiëren van de boeiboorden. Omdat hier sprake was van een constructiefout bleek uit juridisch advies, dat de gemeente hier wel toe gehouden is. De gemeente wordt voor de rechter gedaagd om de resterende te vergoeden. Ouders hebben in de afgelopen periode geklaagd over de dienstverlening van Triodus (BSO-leverancier). Diverse pogingen om hier verbetering in aan te brengen hebben geen succes gehad, waardoor ook het aantal kindplaatsen ongeveer gehalveerd is. In 2013 is de huur aan Triodus opgezegd, zodat de school haar handen vrij had om een passende partner te vinden. In 2014 moet dit met ingang van 1 september gerealiseerd zijn. 6. Bestuurlijke zaken 6.1. Klachten Er zijn in 2013 geen klachten ontvangen in de zin van de VBS-klachtenregeling. Wel is veel onrust ontstaan in verband met de nieuwe pedagogische aanpak das bewegte Klassenzimmer. Nadat het beleid in september 2013 voor beide eerste klassen naar tevredenheid is ingevoerd, zijn diverse evaluaties uitgevoerd. Hierbij bleek dat de aanvankelijke zorg (minder ruimte voor cognitieve ontwikkeling) omgeslagen te zijn in het omgekeerde: de nieuwe klassen hadden hogere scores. 6.2 Medenzeggenschapsraad In verband met het in 2012 (gedeeltelijk) opgezegde vertrouwen van de MR was van regulier overleg geen sprake totdat de nieuwe MR aantrad in maart Sindsdien is het overleg weer opgestart en is de MR betrokken bij alle relevante beleidsontwikkelingen, waaronder de selectie van de nieuwe schoolleiders, das bewegte Klassenzimmer en het fusietraject met ZWN. Hierbij is een constructieve relatie ontstaan, waarbij de MR een waardevolle rol speelt. 6.3 Regionale ontwikkelingen Vrijescholen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer Deze vrijescholen hebben VSDH/ZWN verzocht om te onderzoeken of bestuurlijke overdracht van deze scholen aan VSDH/ZWN tot de mogelijkheden behoort. Deze scholen kiezen nadrukkelijk voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs om een doorlopende leerlijn te stimuleren. Begin 2013 is een intentieverklaring ondertekend, waarin is aangeven onder welke voorwaarden een dergelijke bestuurlijke overdracht gerealiseerd zou kunnen worden. Doordat de MR van ZWN kritische vragen ging stellen over dit traject, is een klankbordgroep ingesteld met ZWN-MR leden om voorafgaande

11 aan de discussie rond Rijnstreek voor- en nadelen van de eveneens beoogde fusie tussen VSDH en ZWN in beeld te brengen Jaarverslag Bestuur/RvT De Vrije School 2013 ZIE VERSLAG ZWN A4 - Voortzetting beleidsontwikkeling 2014 Beleidsontwikkelingen Abbenbroekweg Voor 2014 gelden de volgende (beleids)voornemens, zoals vastgelegd in het schoolplan (niet alle hier genoemde thema s zullen in 2014 gereed zijn): Onderwijskundig Het taalonderwijs wordt verder versterkt. De implementatie van nieuwe methodiek (ZLKLS) wordt verder geborgd en er worden vaste leesmomenten ingevoerd. De school heeft het werken met individuele leerlijnen ontwikkeld voor alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het protocol is vastgelegd in het KMS Handboek. In 2014 vindt er nog een kwaliteitscontrole plaats. De school legt leerlijnen en (gedifferentieerde en toetsbare) doelen voor de verschillende vaklessen (vreemde talen, muziek en cultuur educatie) vast. Het NT2 onderwijs wordt vastgelegd in het LVS. Evaluatie van bewegend onderwijs in de eerste klassen zal verder doorgaan. Het dyscalculi protocol wordt geïmplementeerd. Het pestprotocol wordt geactualiseerd en de veranderingen worden geïmplementeerd. Het IKC krijgt verder vorm met een nieuwe BSO organisatie. Leerlingenzorg De school stimuleert en ondersteunt alle leerkrachten om een efficiënt klassenmanagement voeren. Er worden gestandaardiseerde groepshandelingsplannen ontwikkeld en geïmplementeerd In ParnasSys is de gedifferentieerde werkwijze zichtbaar. De afspraken rond de bewaking van de kwaliteit van het klassenmanagement, differentiatie, leerlingenzorg worden vastgelegd in het KMS handboek. Er wordt een structureel overleg ingepland tussen vak- en klassenleerkrachten. Personeel en organisatiebeleid De school ontwikkelt een duidelijke procedure voor het werven en begeleiden van vrijwilligers in de organisatie. Daarbij is het personeelsbeleid geactualiseerd. De nieuwe organisatiestructuur inclusief de nieuwe overleg structuren wordt definitief vastgesteld en geïmplementeerd. Er wordt een inhaalbeweging gemaakt met de invoering van de functiemix. Er wordt een taakgroep (TG) kunstzinnig onderwijs ingericht. Er wordt gewerkt met vaste teams per klas. Het inwerk- en begeleidingsprotocol voor nieuwe en jonge leerkrachten wordt geactualiseerd en geïmplementeerd. De school start het traject om in 2015 de PON accreditatie te verkrijgen (KMS op orde) Communicatie Er wordt een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld

12 De huidige communicatiestromen worden geanalyseerd en waar nodig aangepast aan de wensen van de school en haar stakeholders. Facilitair Het gebruik van ruimtes wordt met de komst van het IKC herbezien. De mediatheek wordt verder ontwikkeld en actief gebruikt. Cultuur De school ontwikkelt beleid t.a.v. duidelijke en verdergaande ouderparticipatie rond evenementen en tradities die thans, vanuit die traditie, sterk zijn opgehangen aan medewerkers van school. Er wordt een cultuurprofiel opgesteld waarmee een omgeving wordt weergegeven die noodzakelijk is voor komende veranderingen en innovaties. Overig Voortgaan met oriëntatie op bestuurlijke samenwerking binnen Zuid Holland met andere vrijescholen

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Sleutelbloem Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17QS Onderzoeksnummer : 120382 Datum schoolbezoek : 26 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Plaats: Goes BRIN-nummer: 02CK Onderzoeksnummer: 117283 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009 Rapport

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011.

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Pantarijn locatie Groeneweg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18UM Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN School : basisschool De Zilveren Maan Plaats : Nieuwkoop BRIN-nummer : 18IE Onderzoeksnummer : 79580 Datum schoolbezoek : 9 mei 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL FLEVOPARK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL FLEVOPARK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL FLEVOPARK School : Basisschool Flevopark Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19CH Onderzoeksnummer : 71081 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock Plaats : Ulrum BRIN-nummer : 1 5DS Onderzoek uitgevoerd op : 26 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 10 februari 2010 HB

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE REGENBOOG/DE WINGERD Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 05HS Onderzoeksnummer: 117281 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran Plaats : Groningen BRIN-nummer : 17EW Onderzoek uitgevoerd op : 24 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 29 januari 2010 HB

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS Plaats: : Culemborg BRIN-nummer : 29PX Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Datum vaststelling rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool Plaats : Vlissingen BRIN-nummer : 03IA Onderzoeksnummer : 124470 Datum schoolbezoek : 8 december 2011 Rapport

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK School : De Vuurbaak Plaats : Urk BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 Datum schoolbezoek : 9 februari 2006 Datum vaststelling : 27 maart 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS HET ANKER School : CBS Het Anker Plaats : Vlaardingen BRIN-nummer : 17LB Onderzoeksnummer : 92818 Datum schoolbezoek : 16 april 2007 Datum vaststelling : 12 juni 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS Plaats : Koudekerk aan den Rijn BRIN-nummer : 03ES-1 Registratienr. : 2945884 Onderzoek uitgevoerd op : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie