INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / 2014... 1 1 WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL... 4 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolgids De Waterspiegel 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / WOORD VOORAF 3 11 INLEIDING 3 12 INHOUD 3 13 SAMENSTELLERS 3 14 REAGEREN 3 DE WATERSPIEGEL 4 21 DE SCHOOL 4 22 SITUERING 5 23 SCHOOLGROOTTE 5 24 GESCHIEDENIS 5 25 TOELATINGSBELEID 5 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR? 7 31 MISSIE 7 32 PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN 7 33 PRIORITEITEN 7 34 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 7 35 VEILIGHEID 7 36 A GEDRAGSCODE TEGEN PESTEN 8 4 DAAR WERKEN WE VOOR! ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN ONS LESMATERIAAL BURGERSCHAPSVORMING ICT EN ONDERWIJS ONZE LESUREN DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL SCHOOLTIJDEN 21 5 DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL ANDERS ADAPTIEF MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE ( MI) ONDERWIJSKUNDIG JAARVERSLAG ONDERWIJSKUNDIGE VOORNEMENS DE LEERLINGENZORG SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN ZORGFEDERATIE KOMPAS LOGOPEDIE/SCHOOLARTS ONDERWIJSGERELATEERDE INSTANTIES 31 7 BEREIKBAARHEID EN WERKEN OP SCHOOL: DE SCHOOL WERKEN OP SCHOOL 33 8 OUDERS EN SCHOOL OUDERBETROKKENHEID CONTACTEN: OUDERS - SCHOOL COMMISSIES/INZET OUDERS KLACHTENREGELING 38 9 TUSSENSCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE OPVANG (TSO BSO) BUITENSCHOOLSE OPVANG OVERIGE INFORMATIE/PRAKTISCHE ZAKEN NIEUWE LEERLINGEN (4 JARIGEN) SCHOOLVERZUIM LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID 43 1

2 104 VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS HAAL SCHOOLCOMMISSIE/OUDERBIJDRAGE VERZEKERINGEN A BHV EN VEILIGHEID: B LEERLINGENVERVOER EN VEILIGHEID: SPONSORING ZENDING/GOEDE DOELEN GELD DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN WATERSPIEGELLIED BIJLAGEN 51 2

3 1 Woord vooraf 11 Inleiding U heeft de schoolgids van de Waterspiegel in handen Een school voor bijbelgetrouw onderwijs die alweer 20 jaar een plek heeft in Almere We willen u in deze schoolgids graag van alles vertellen Wilt u meer weten, kijk dan vooral ook op onze website: wwwhaalnl 12 Inhoud In deze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt en welke zorg wij geven aan de kinderen Verder vertellen we wat wij als school van ouders verwachten en wat ouders van school mogen verwachten Uiteraard zal deze informatie beknopt zijn Over veel onderwerpen is meer informatie beschikbaar, op de website van HAAL, het Schoolplan of in folders U kunt daar gerust naar vragen In een jaarlijkse bijlage vindt u allerlei praktische informatie, die elk jaar wijzigt, zoals mailadressen, adressen, leerlingenlijsten, belbomen enz 13 Samenstellers Deze gids is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging voor SVBO en VGPO HAAL Er worden jaarlijks wijzigingen aangebracht in de tekst Deze wijzigingen zijn door het schoolteam vastgesteld en hebben de steun van de MR en van de schoolcommissie 14 Reageren Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van de school Dit geldt ook voor wensen die u hebt betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering Almere, juli

4 De Waterspiegel 21 De school Onze school heet "de Waterspiegel" In ons schoollied wordt de betekenis daarvan mooi weergegeven: "Kijk naar het Levende Water, dat diep als een spiegel is"gods Woord, Jezus Christus, is voor ons een onuitputtelijke bron Door ons aan de Bijbel te spiegelen zien we de grote zegen, namelijk dat God ons als Zijn kinderen wil aannemen, door het verzoenend werk van Jezus Christus Hierdoor mogen en willen we graag samen voor Hem leven Dit is ook uitgebeeld in het kunstwerk dat door het team gemaakt is en in de personeelskamer hangt Locatiedirecteur: mevr IG Polhuijs De locatiedirecteur is met name onderwijskundig leider Andere aspecten zoals het financieel, personeels - en kwaliteitsbeleid worden aangestuurd vanuit de centrale directie van SvBO en VGPO HAAL Bestuur en directie Onze school is één van de 3 scholen, die uitgaan van de Stichting voor Bijbelgetrouw Onderwijs Op 5 mei 2011 is de Stichting Bijbelgetrouw Onderwijs Haal opgericht GBS De Waterspiegel is ondergebracht in deze Stichting EBS De Oase is gefuseerd met GBS De Waterspiegel en is omgevormd tot een zelfstandige dependance van GBS De Waterspiegel met eigen identiteit en leiding In Amersfoort is in 2012 EBS de Parel aan onze Stichting toegevoegd Formeel gezien bestaat VGPO HAAL nu uit 5 basisscholen, praktisch gezien werken acht scholen met elkaar samen De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL is op 1 januari 1998 door een fusie ontstaan, een fusie tussen de schoolverenigingen: Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden Er is een Raad van toezicht en een College van bestuur voor de acht scholen en de 11 scholen van Veluwe + Daarnaast functioneert er per school een schoolcommissie en een MR Raad van Toezicht De HAAL -scholen vallen onder de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL Alleen de scholen in Almere vallen onder de Stichting voor Bijbelgetrouw Onderwijs HAAL Deze vereniging kiest een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het College van Bestuur van de scholen van zowel de vereniging als de stichting De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr Henk Mulder wonend te Amersfoort College van bestuur Het college van bestuur bestaat uit twee leden Voorzitter: Jan Overweg wonend te Leusden Lid: Marco van der Ploeg wonend te Leusden Het college van bestuur is bereikbaar via het centrale kantoor van de HAAL en Veluwe+ groep Centraal kantoor SVBO en VGPO HAAL en VGPO Veluwe + Burg de Beaufortweg AG Leusden Het college van bestuur is het bevoegde gezag en houdt zich bezig met beleidszaken en de grote lijnen De schoolcommissie staat dichter bij de school, is daardoor direct op de hoogte van het reilen en zeilen op De Waterspiegel Belangrijke speerpunten van de schoolcommissie zijn: de ouderbetrokkenheid vergroten en het waarborgen van de identiteit van de school en meebeslissen bij wervingen en selectie van nieuw personeel De schoolcommissie van De Waterspiegel hecht veel waarde aan een open en eerlijke verhouding met het team en de ouders; zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen die God aan hen heeft toevertrouwd De eenheid tussen de kerken, de school en het gezin vinden we belangrijk 4

5 22 Situering De leerlingen van onze school komen uit het gehele stadsgebied van Almere de Waterspiegel heeft daardoor een streekfunctie, omdat leerlingen uit Almere -Haven, - Stad en - Buiten komen We hebben een prachtig gebouw dat ten opzichte van de verschillende stadsdelen, heel centraal in de Parkwijk in Almere -Stad ligt 23 Schoolgrootte In het verleden is in eerste instantie onze school behoorlijk gegroeid Bij de start in 1992 hadden we 72 leerlingen 10 jaar later, in 2002, zijn we de 250 leerlingen gepasseerd Daarna zette er een daling in Het aantal leerkrachten is momenteel, door het werken in deeltijd, 14 en daarnaast werken er onderwijsassistenten, Interne Begeleiders en een RT- leerkracht op onze school 24 Geschiedenis Op 31 januari 1990 wordt de Gereformeerde Schoolvereniging Almere opgericht Per 1 augustus 1992 wordt een basisschool gesticht De school telt 72 leerlingen en 4 leerkrachten Er wordt lesgegeven in 4 lokalen van de OBS "De Polygoon" in de Filmwijk te Almere -Stad Het aantal leerlingen groeit per 1 augustus 1993 tot 94 en er wordt een parttime leerkracht benoemd In dat cursusjaar wordt er lesgegeven in 4 lokalen van de OBS "De Albatros" in de Faunabuurt te Almere -Buiten Het leerlingenaantal blijft groeien en de school blijft verhuizen De cursus brengt 109 leerlingen en inmiddels 5 full -time leerkrachten en 1 part -time leerkracht naar de OBS "De Hasselbraam" in de Parkwijk te Almere -Stad Halverwege het schooljaar komt het bericht dat er toestemming is van het Ministerie om een eigen schoolgebouw te realiseren Dat betekent feest en een huisvestingscommissie gaat aan het werk De cursus geeft weer een verhuizing Door de grote groei van de openbare school krijgen we een nieuwe plek in het noodgebouw aan de overkant De school telt inmiddels 133 leerlingen In de loop van het jaar krijgt het nieuwe gebouw zijn vorm en groeit het leerlingenaantal verder De school krijgt in dit jaar ook een naam: Gereformeerde Basisschool "de Waterspiegel" De cursus beginnen we met 6 full -time leerkrachten en 4 part -time leerkrachten, die samen zorgen voor leerlingen We starten nog in het noodgebouw op het Kastanjeplein en verhuizen later naar ons eigen gebouw aan de Haagbeukweg Op 1 januari 1998 fuseert onze schoolvereniging met die uit Hilversum, Amersfoort en Leusden Onze school wordt nu een locatie binnen HAAL -verband (HAAL = Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden) Op 1 augustus 2011 is binnen HAAL de Stichting Voor Bijbelgetrouw Onderwijs opgericht De EBS De Oase zal als dependance van GBS De Waterspiegel voortbestaan Vanaf maart 1998 groeien we alweer uit ons jasje De uitbreiding naar 10 lokalen komt gereed in het voorjaar van 1999 In september 1999 zijn we gestart met 8 groepen in één gebouw In 2004 mogen we nog een aanpassing realiseren en nu beschikken we over een ruime personeelskamer en veel computerwerkplekken Op dat moment hebben we 250 leerlingen De groei zette echter niet door Het aantal leerlingen daalde vanaf 2005, voornamelijk door verhuizingen naar andere plaatsen De afgelopen jaren telde onze school ± 170 leerlingen (rond de 1 oktober telling), verdeeld over 7 groepen We werken in met 6 groepen en 153 leerlingen 25 Toelatingsbeleid Onze school is een gereformeerde basisschool De school gaat uit van de vereniging voor gereformeerd primair onderwijs HAAL Kinderen waarvan de ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerk of Nederlands Gereformeerde Kerk worden zonder meer toegelaten Zijn de ouders lid van een ander kerkgenootschap, dan kan toelating tot onze school worden aangevraagd bij het algemeen bestuur van de schoolvereniging, tegenwoordig: schoolcommissie Hiervoor dienen de betreffende ouders een brief met daarin de beweegredenen en motivatie voor hun keuze te schrijven aan het College van Bestuur van de SVBO HAAL, Burg de Beaufortweg AG Leusden Vervolgens voert een lid van de schoolcommissie van De Waterspiegel samen met de locatiedirecteur een toelatingsgesprek met de ouders en brengt een advies uit aan het algemeen bestuur Per aanvraag wordt door het algemeen bestuur een besluit genomen over toelating Bij de locatiedirecteur van De Waterspiegel is een folder verkrijgbaar waarin de gang van zaken bij een dergelijke aanvraag wordt toegelicht Deze procedure 5

6 neemt 6-8 weken in beslag Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan dient uw brief vóór 1 mei binnen te zijn De leden van de schoolvereniging en alle personeelsleden van de school dienen belijdende leden van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerk of Nederlands Gereformeerd te zijn 6

7 3 Waar staan we als school voor? 31 Missie Veiligheid: wij voelen ons veilig bij de Here en willen werken aan een veilig klimaat op school Vertrouwen: wij stellen ons vertrouwen op God en willen elkaar ons vertrouwen schenken Openheid en respect: de Here stelt Zijn hart in Christus voor ons open en wij willen elkaar aanvaarden zoals we zijn Ontwikkeling: we willen met de kinderen werken aan de ontwikkeling van de ontvangen gaven en talenten 32 Pedagogische uitgangspunten Leerkrachten en leerlingen zijn kinderen van God Leerkrachten en leerlingen hebben de opdracht om te dienen Ieder kind is een uniek schepsel van God Gods kinderen zijn geen automaten, maar zelfstandig handelende mensen Leerkrachten hebben een pedagogische taak en verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingen 33 Prioriteiten We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig taken aan te pakken en af te ronden Het dragen van verantwoordelijkheid mbt de resultaten van hun handelen, is een zaak die veel aandacht krijgt We willen het kind immers leiden tot een volwassene en dat is iemand die zelfstandig is en verantwoordelijkheden dragen moet We willen graag mogelijkheden bieden voor kinderen die niet vanzelfsprekend het basisonderwijs kunnen volgen We denken aan kinderen met een handicap en aan kinderen met een leer- of gedragsstoornis Hierbij zijn we ons bewust van onze mogelijkheden en onmogelijkheden Als school streven we er naar om te voldoen aan de kerndoelen, die door de overheid zijn gesteld 34 Het klimaat van de school De leerkrachten binnen de school leiden en begeleiden de kinderen vanuit een houding van grote zorg voor de kinderen De kinderen moeten zich geborgen weten en vertrouwen hebben Een open houding is hiervoor kenmerkend Dat betekent: open naar de kinderen, ook open naar elkaar als collega s en daarnaast open naar ouders Een belangstellende, positief kritische houding wordt door ons zeer gewaardeerd Door middel van dagopeningen en dagsluitingen staan we elke dag stil bij Gods woorden in de praktijk van elke dag, en wat dit betekent voor de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen 35 Veiligheid De kinderen moeten zich veilig voelen op school Daarbij zijn de begrippen 'orde' 'regelmaat' en 'rust' van groot belang De school heeft daarom de volgende maatregelen genomen: De school wil een open school zijn voor de ouders Als er iets is, wacht er niet te lang mee om het door te geven aan de groepsleerkracht Tijdens pauzes en na schooltijd is er pleinwacht door teamleden Binnen de school zijn duidelijke afspraken en regels In de school is een ontruimingsplan in geval van brand of bij andere calamiteiten De school heeft een regeling getroffen ter voorkoming van ongewenste intimiteiten Alle betrokkenen bij de school kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school Op de school is een pestprotocol aanwezig, die in werking wordt gesteld na overleg met de betreffende ouders Wanneer wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals dat beschreven staat in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Deze code is te vinden op de website https://wwwhaalnl/haal/ouders/documenten%20contactpersonen/artikelen/basismodel-meldcode-huiselijk-gewelden-kindermishandelingpdf 7

8 36 a Gedragscode tegen pesten Liefhebben Wij zijn allemaal kinderen van God! Daarom vraagt Hij van ons dat we elkaar liefhebben, zoals Hij ons liefheeft We aanvaarden elkaar en waarderen elkaar Het doel is: De leerlingen weten dat respect en liefde centraal staan in het verbond en in dit protocol en we streven er met elkaar naar dit uit te dragen Luisteren We laten iedereen uitpraten We luisteren goed naar elkaar, dus naar juffen, meesters, ouders en andere volwassenen Het doel is: De leerlingen laten zien dat zij weten dat respect tot uitdrukking komt in eerst luisteren, dan doen Samen spelen en werken We sluiten niemand buiten en vangen nieuwe kinderen op school goed op We doen ons best om met elkaar te spelen Het doel is: De leerlingen ervaren dat goed samenwerken een positieve omgangssfeer bevordert Accepteren We lachen niemand uit! Niet om kleding, schoenen of uiterlijk We geven ook geen commentaar als iemand iets doms zegt Het doel is: De leerlingen weten dat pesten verkeerd is en commentaar niet nodig is Communiceren We roddelen niet! Denk eerst na voor je iets zegt We houden ook rekening met elkaars gevoel Het doel is: De leerlingen weten dat voorzichtigheid geboden is in het praten met en over elkaar en laten dit ook zien/horen in hun spreken Gevoelens uiten We schoppen, slaan en schelden niet, omdat het pijn doet We blijven rustig en lossen het met praten op Lukt dat niet, ga dan naar een juf of meester Het doel is: De leerlingen accepteren slaan en schelden van elkaar niet en dragen dit met elkaar uit Persoonlijke veiligheid We staan op eigen benen, dus blijf van elkaar af, in en buiten school Vechten doen we niet, ook niet voor de lol Het doel is: De leerlingen laten in de dagelijkse omgang zien dat ze van elkaar afblijven Reflectie Als je iets verkeerd doet, probeer je het weer goed te maken of bied je op een later moment je excuses aan We moeten ons best doen voor elkaar, dan blijft er een fijne sfeer Het doel is: De leerlingen weten wat te zeggen en te doen bij eigen schuld 8

9 Stappenplan pesten op school Voor de leerkracht Stap 1 Er komt een signaal binnen van pesten door kind of ouder Ook kan het zijn dat je als leerkracht mogelijke signalen opvangt Licht de volgende mensen in: * LD * IB-er van de desbetreffende groep * collega s uit de bouw * mail naar de collega s van de andere bouw (zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er speelt) * contactpersoon( ter info, nog geen actie) * coördinator van de TS (indien van toepassing ook de BSO) Stap 2 Laat het kind weten dat je zijn/haar probleem serieus neemt en wilt helpen Laat het kind twee weken klikken om duidelijk te krijgen of er gepest wordt, of dat het kind zich gepest voelt Voelt het kind zich gepest? Ga verder bij stap 3 9

10 Wordt het kind gepest? Ga verder bij stap 5 Stap 3: Het kind voelt zich gepest en is er geen sprake van pestgedrag Ga met de ouders en het kind in gesprek en bespreek met elkaar hoe je verder gaat Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de leerling zich weer prettig voelt in de klas en op school? Het is belangrijk dat het kind en de ouders zich ook nu gehoord voelen en serieus genomen worden Spreek af dat je na twee weken weer met de ouders en het kind om de tafel gaat zitten, om te bespreken hoe het nu gaat Laat het kind in die weken thuis en op school in een schriftje schrijven hoe het zich voelt (Bij de jongere kinderen kunnen de ouders schrijven) Stap 4: Is het gevoel weg bij het kind? Rond eea op een goede manier met de ouders en het kind af in een gesprek Zorg voor een aantekening in ParnaSsys Is hiervan geen sprake, overweeg dan alsnog het pestprotocol te vervolgen vanaf stap 5 Eventueel ouders weerbaarheidstraining adviseren Stap 5: Het kind wordt gepest Licht alle partijen in en laat weten dat je het pestprotocol in je groep gaat inzetten Schakel de contactpersoon in bij je vervolgstappen Stap 6: Stimuleer het kind om het aan ouders of leerkracht te blijven vertellen als het gepest wordt Stap 7: De leerkracht gaat een gesprek aan met de pester en zijn ouders en de gepeste en de ouders Tijdens dit gesprek wordt het probleem verkend en worden afspraken gemaakt Dit gesprek vindt plaats binnen een week ( In het handboek vind je een handreiking voor dit gesprek) De ouders krijgen een verslag van het gesprek, dat in ParnaSsys is ingevuld Tijdens het gesprek met de pester en zijn/haar ouders, maak je duidelijk dat dit gedrag absoluut onacceptabel is en consequenties heeft De leerling blijft de pauzes binnen en krijgt ( in de hogere groepen) de opdracht een verhaal te schrijven over het pesten en zijn/haar rol daarin Tijdens het gesprek met de gepeste en de ouders, spreek je af op welke manier je het kind het best kunt beschermen Je bevestigt dat pesten altijd fout is en het niet aan het kind ligt De contactpersoon(leerkracht) kan je helpen deze gesprekken voor te bereiden als je daar behoefte aan hebt Zorg dat je al je gesprekken in ParnaSsys registreert en ouders een kopie overhandigt Voor een goede voorbereiding van de gesprekken, zie het boek oplossingsgericht aan het werk met kinderen Stap 8 Vertel in de klas dat er gepest wordt en dat pesten een groepsprobleem is Besteed hier aandacht aan vanuit de kanjertraining en laat alle kinderen weten dat ook zij hierin verantwoordelijkheden hebben Leg nadruk op de middengroep, de groep die niet meedoet, maar ook niet ingrijpt Wat kunnen zij doen als ze zien dat er gepest wordt? Voor de groepen (5) 6 t/m 8 is er een power-point die je hiervoor kunt gebruiken Stap 9 Na twee weken vindt een tussenevaluatie plaats met beide partijen apart en wordt besproken hoe het nu gaat Stap 10: Na 6-10 weken vindt een eindgesprek plaats Is het pesten gestopt? Ga dan door met stap 11 Is het pesten niet gestopt? Sla stap 11 over en ga verder met stap 12 Stap 11: Zorg voor een duidelijke afsluiting, zodat zaken van voorgaande jaren niet opnieuw gaan spelen Complimenteer het kind om zijn veranderende houding Meld de betrokkenen uit stap 1 dat het pesten gestopt is ( Heb je alles geregistreerd?) Overhandig ouders ook een kopie en laat hen dit tekenen Stap 12: Schakel externe hulp in ( Je kunt hier denken aan zaken als kanjertraining, SVT, jeugdhulpverlening, SMW) Dit gebeurt in overleg met de IB-er Vraag je af: wie heeft er hulp nodig? De gepeste ( vanwege zijn kwetsbaarheid) of de pester ( vanwege een hardnekkig probleem)? Stel de betrokkenen van stap 1 op de hoogte van deze stap Stap 13: In extreme gevallen kan er gekozen worden voor schorsing of verwijdering van de leerling ( Zie protocol schorsing) Ook kan de politie ingeschakeld worden Dit wordt gedaan door de directie ism het CvB 10

11 Stap 14 Nadat de zij de bestaande klachtenprocedures van school hebben doorlopen, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de Kinderombudsman De leerkracht wijst hen op deze mogelijkheid Gewijzigde versie juni 2013 Voor onze school is de volgende gedragscode vastgesteld: De regeling strekt zich uit tot alle mogelijke vormen van intimidatie Het betreft de relatie tussen leerkrachten onderling, leerkracht -leerling, leerling-leerling en ook ouderhulp -leerling A Met betrekking tot het pedagogisch klimaat Op school zijn denigrerende opmerkingen over iemands uiterlijk niet aanvaardbaar Dit geldt ook voor dubbelzinnige opmerkingen, grappen of gebaren en vervelende toenaderingspogingen ed Iemand (leerling/leerkracht/ouderhulp) die signalen afgeeft, die wijzen op ongewenste intimiteiten, wordt serieus genomen B Met betrekking tot persoonlijk contact tussen leerling en leerkracht Leerkrachten nemen leerlingen buiten schooltijd niet mee naar huis, tenzij de ouders daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven en de schoolleiding daarvan op de hoogte is Leerlingen worden niet individueel onder toezicht van slechts één leerkracht op school gehouden Eén-op-één-situaties in een afgesloten ruimte worden vermeden C Met betrekking tot gedrag in de groep Bij het troosten, bemoedigen, veiligheid bieden ed van leerlingen dient een te intieme benadering voorkomen te worden Een en ander is afhankelijk van het kind, de gegeven situatie en de leeftijd van het kind Als de leerkracht een kind op schoot neemt, gebeurt dit niet dwangmatig (niet elk kind heeft er behoefte aan), niet altijd met dezelfde kinderen, niet met oudere kinderen (vanaf ongeveer groep 5) D Met betrekking tot toezicht in kleed- en doucheruimten Vanaf groep 3 kleden de kinderen zich in principe gescheiden om in de kleedruimten De leerkracht kleedt zich niet om in aanwezigheid van leerlingen De leerkracht en kinderen lopen niet zomaar de kleedruimten van anderen binnen Douchegebruik wordt niet verplicht gesteld; de mogelijkheid tot douchen wordt geboden E Met betrekking tot lichamelijke hulp Moeders en/of juffen helpen in principe bij meisjes Vaders en/of meesters helpen in principe bij jongens Douchegebruik op school bij onvoorziene omstandigheden wordt doorgegeven aan de leerkracht van het aangrenzende lokaal Bij onvoorziene zindelijkheidsproblemen (vanaf ongeveer groep 5) helpt de leerkracht van hetzelfde geslacht het kind F Met betrekking tot buitenschoolse activiteiten Bij schoolreizen, sportdagen, excursies ed moeten de begeleiders (ouders ed) goed op de hoogte zijn van deze en aanvullende gedragsregels Tijdens schoolkampen moeten één op één -situaties vermeden worden Tijdens schoolkampen moeten zo mogelijk mannelijke als vrouwelijke begeleiders aanwezig zijn Tijdens schoolkampen zijn er gescheiden was- en slaapgelegenheden voor jongens (mannen) en meisjes (vrouwen) G Met betrekking tot ongewenst taalgebruik Kinderen moeten op hun woorden letten Ongewenst en verboden taalgebruik wordt door het kind op een briefje geschreven en aan de ouders overhandigd Dit briefje wordt de volgende dag getekend door een van de ouders weer op school ingeleverd 11

12 We hanteren de volgende SCHOOLREGELS: 1 We gaan ervan uit dat we respect voor elkaar hebben We kijken elkaar aan als we met elkaar praten We laten elkaar uitpraten We spreken volwassenen met U aan We luisteren goed naar elkaar Zegt iemand STOP, dan houd je OP Je gebruikt netjes taalgebruik Je luistert ook naar andere volwassenen 2 We gedragen ons in de school rustig je komt rustig binnen je loopt door de gang en door het lokaal je mag buiten rennen en stoeien je praat rustig met elkaar in open ruimtes fluister je met elkaar 3 We gebruiken de materialen waarvoor ze zijn je bent voorzichtig met alle spullen van school je ruimt altijd op waarmee je bezig bent geweest je verlaat de open ruimtes netjes jassen en tassen hangen op de goede plek 12

13 je mag pas iets lenen als je dat gevraagd hebt 4 In de klas je zorgt dat je op tijd in de klas bent je zit rustig op je stoel je draagt geen petten/hoeden je hebt geen kauwgom je houdt je aan de wc-regel je mobiel en/of MP3 speler staat uit 5 Buiten de klas je werkt zo stil mogelijk op de gang je klopt netjes aan bij een andere groep je komt alleen in ruimtes waar je mag komen buiten houd je je aan de pleinregels na de pauze sta je in de rij (bij een gekleurde stoeptegel) je wacht op de leerkracht voordat je naar binnen gaat je gaat rustig naar binnen 13

14 4 Daar werken we voor! 41 Activiteiten voor de kinderen Iedere dag is er in de groepen een moment waarin samen wordt gebeden Het groeien in geloof en vertrouwen neemt daarbij een belangrijke plaats in Leerkracht en kinderen hebben samen Gods hulp nodig in hun leven Tijdens gesprekken en bijbelverhalen wordt niet alleen kennis vergroot, maar gaat het ook om het samen beleven van het geloof We leren de kinderen ook dat ze hun blijdschap mogen laten zien en horen door samen christelijke liederen en psalmen te zingen De methode Levend Water wordt hier actief voor gebruikt Op de pilaren in de school herkennen de kinderen de platen uit hun boeken Het opvoeden tot zelfstandigheid neemt op onze school een belangrijke plaats in We verstaan hier niet alleen onder dat kinderen zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren, maar ook dat ze zelfstandig kunnen leren We willen hen leren dat ze ook zelf mogelijkheden hebben om nieuwe dingen te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen Veel kinderen zijn geneigd eerst vragen te stellen nog voordat ze zelf hebben geprobeerd een antwoord te ontdekken Wij willen de kinderen oefenen in zelfstandigheid Verder gaan we ervan uit dat een kind het beste leert wanneer hij gemotiveerd is We willen de kinderen nieuwsgierig maken en sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij hun eigen ervaringen Dit is een deel van ons Anders Adapief-onderwijs In onze school hebben we dat op de volgende manier uitgewerkt: SPEELWERK In groep 1/2 mogen de kinderen naar eigen keuze aan verschillende activiteiten deelnemen Ook zijn er activiteiten waar ze aan deel moeten nemen De leerkracht stimuleert de kinderen om tijdens hun spel taal te gebruiken en om zelf na te denken over een oplossing voor de problemen die ze tegen komen Jonge kinderen leren al doende Daarom heeft ook in groep 3 spel een plaats LEZEN: In groep 3 beginnen we, naast het spel, met leren lezen Ook daar ligt de nadruk op al doende leren De kinderen mogen iedere dag kiezen mbv welke activiteit ze leren lezen tijdens het hoekenwerk Op die manier maken we gebruik van de motivatie van de kinderen Kinderen leren niet allemaal even snel lezen We sluiten daarom aan bij hun leesniveau (technisch lezen) Ook maken we bij het lezen zoveel mogelijk gebruik van de motivatie van de kinderen door leesactiviteiten aan te bieden, die hen uitdagen om op onderzoek uit te gaan (circuitmatig werken) We gebruiken hiervoor de methode Leessleutel Op dinsdag en donderdag starten alle groepen met een kwartier stillezen Bij dit lezen worden ook tutoren ingezet Ouders kinderen uit hogere groepen helpen jongere leerlingen die extra en gerichte oefentijd nodig hebben Na de proef in 2011 zijn we zeer enthousiast over de behaalde resulaten, REKENEN In groep 3 begint ook het aanvankelijk rekenen Vanaf 2011 maken we gebruik van de methode de Wereld in Getallen Hierbij is binnen de methode ruimte om de sterke rekenaars uit te dagen en de zwakkere rekenaars meer te laten oefenen Het nadenken over oplossingen van problemen speelt een grote rol bij het rekenen We leren de kinderen strategieën om het goede antwoord te krijgen De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen Net als bij het lezen zijn er grote verschillen in leertempo tussen de kinderen We houden met deze verschillen rekening door kinderen werk op hun eigen niveau aan te bieden TAAL We vinden het belangrijk dat de kinderen taal zowel mondeling als schriftelijk goed leren gebruiken Daarmee kunnen ze hun gedachten op een juiste manier verwoorden en in de maatschappij communiceren In alle groepen geven we aandacht aan het mondeling taalgebruik Zodra een kind hierom vraagt of eraan toe is, wordt er ook gebruik gemaakt van schriftelijke taal Bij de kleuters door de leerkracht en daarna ook steeds meer door het kind Vanaf 2012 zijn we intensiever aan de slag met de woordenschatontwikkeling en hebben de leerkrachten op maandag veel aandacht voor het aanleren van nieuwe woorden WERELDORIËNTATIE wordt gegeven in de groepen Kinderen krijgen steeds meer interesse voor de wereld om hen heen Bij de jongste kinderen worden onderwerpen uitgediept die dichtbij zijn Vanaf groep 4/5 worden de grenzen verlegd tijdens aardrijkskunde en geschiedenis We bieden deze vakken in samenhang aan via het materiaal van TOPONDERNEMERS Per schooljaar zijn er 6 thema s die worden uitgediept CKV = De expressievakken zijn: drama, muziek, tekenen en handvaardigheid Op crea-middagen kunnen ouders en vrijwilligers worden ingeschakeld De kinderen krijgen op die manier in kleine groepjes zoveel mogelijk verschillende technieken aangeboden Drama wordt 1 keer per jaar in aaneengesloten weken per groep gegeven, deze periode wordt afgesloten met een optreden voor de hele school, het zgn PODIUM 14

15 GYM en BEWEGING Voor de gymlessen gaan de jaargroepen vanaf groep 3 tenminste een keer per week naar De Toekomstgroep (de grote gymzaal) De ene keer worden er toestellen klaargezet, de andere keer krijgen de kinderen spel Sexuele opvoeding Via de methode Wonderlijk Gemaakt van de Driestar wordt er jaarlijks in het voorjaar in alle groepen gesproken over het wonder van het nieuwe leven In 2013 is deze methode voor het eerst gebruikt via een groot schoolproject, voor alle ouders is er een informatie boekje beschikbaar Hierdoor weet u thuis wat er op school besproken wordt In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs is het belangrijk dat het leef-werkklimaat binnen de school voor alle kinderen rustig en overzichtelijk blijft Daarom hebben we gekozen voor het werken met de kanjertraining elk jaar in de periode van zomer tot kerstvaakntie de groepen gegeven wordt Er is daarnaast sprake van een aantal noodzakelijke regels die op papier zijn gezet voor leerkracht, leerling en andere mensen die binnen school een taak hebben (zie hfst 3 van deze schoolgids We werken met elkaar aan een positief en stimulerend speel- werkklimaat 15

16 42 Ons lesmateriaal Vakgebied: Minimum lijn 100% leerlijn + lijn Godsdienst onderwijs en geestelijke stromingen Levend Water 1-8 Voorbereidend lezen Groep 1-2 Aanvankelijk lezen Groep 2-3 Voortgezet technisch lezen Groep 3-6 Begrijpend lezen Groep 4 Woordenschat uitbreiding 1-3 NT- 2 programma 4-6 NT-2 programma Taal Map fonemisch bewustzijn Leessleutel orthotheek PC-Leesladder Connect klanken en letters DMT oefenmap Connect woordherkenning Ralfi/ Connect vloeiend lezen DMT-oefenmap Thuis Nieuwsbegrip XL als extra lessen oefenen niveau AA Bas Nieuwsbegrip XL woordenschat taalmethode Vierkantjesopgave uit methode Map Fonemisch Bewustzijn Leessleutel versie 2002 groep 2-3 Goed gelezen groep 4-6 Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXLnl groep 4-8 Wat zeg je dl 1 en 2 Leessleutel groep 3 Taaljournaal 4-8 rondjes opgave Slim leert lezen Map Slimme kleuters met speciale verrijkingsprojecten Plusboekjes van de Leessleutel Detective Denkwerk Slimme taal Map verrijkingsarrangementen Plusboek en werkboek Deze kinderen doen wel mee met de boekles van de groep Detective Denkwerk Magazine maken op Nieuwsbegrip XL ( enkele groep) Niveau C/D Plustaak begrijpend lezen Verrijkingsarrangementen Sneltraject bij de taalmethode + diverse verschillende taalwerkboeken Webkwestienl Verrijkingsarrangementen Slimme taal Spelling Rekenen en Wiskunde Wereldorïentatie 1-3 Wereldorïentatie 4-8 Spelling in de lift Pv/ow/gezegde Met sprongen vooruit Maatwerk rekenen Topondernemers individuele kaarten en met behulp van stappenkaart Taaljournaal 3-8 Ambrasoft werkwoordspelling Wereld in Getallen 3-8 Themaboek Leessleutel Groei Topondernemers 3 Topondernemers Pv/ow/gez/lvw/mwvw/bepalingen Bolleboos mozaïeken/getallen in de maak/reis om de wereld Rekentijgers/ Getal en Ruimte KIEN Topklassers rekenen/scheikunde/biologie /natuur Verrijkingsarrangementen Map Slimme kleuters Eisen aanscherpen op kwaliteit en inhoud Acadinnl Geschiedenis Topondernemers Webkwesties (via Acadinnl) TOP Canon gr 6-8 Aardrijkskunde Topondernemers Werkstuk maken over een van de plaatsen uit de topoles Topografie Alle plaatsen van de kaart Natuur en Techniek Topondernemers Topklassers natuurkunde, weer, scheikunde Acadinnl Verrijkingsarrangementen 16

17 Vakgebied: Minimum lijn 100% leerlijn + lijn Sociale Weerbaarheidstraining Kanjertraining 1-8 Emotionele via ontwikkeling schoolmaatschappelijk Wonderlijk gemaakt 1-8 werk Schrijven Blokschrift Handschrift schrijft nog bij CREA CREA beeldend Moet je doen dit mag je doen (extra verdieping aangeboden in de methode) CREA- tekenen Moet je doen dit mag je doen (extra verdieping aangeboden in de methode) CREA- drama Muziek Bewegingsonder wijs Moet je doen Elke groep heeft elk jaar een podiumuitvoering Groep 8 doet aan het eind van het jaar een musical Muziek moet je doen Basislessen bewegingsonderwijs 1 en 2 Alle 12 leerlijnen die door de vakleerkracht worden aangeboden vanuit de opleiding 17

18 43 Burgerschapsvorming Onze school heeft er voor gekozen om de kinderen te onderwijzen binnen een eigen veilige setting vanuit de visie dat de opvoeding thuis ondersteund wordt door het onderwijs op school en in de kerkelijke gemeenten Deze setting brengt met zich mee, dat de kinderen op onze school nauwelijks natuurlijke ontmoetingen hebben met kinderen die een andere levensbeschouwing hebben Daarom doen we aan burgerschapsvorming met bijzondere aandacht voor de relatie tussen eigenheid van onderwijs op basis van christelijke levensbeschouwing en als voorbereiding op het participeren in een plurale, multiculturele en multireligieuze samenleving Juist omdat onze kinderen de waarden leren van het christelijk geloof, kunnen ze ook beseffen dat andere geloofsovertuigingen voor anderen evenzeer van waarde zijn In potentie creëert dit meer begrip voor andere religies dan wanneer je de waarde van religie niet persoonlijk hebt leren kennen Vanuit dit uitgangspunt gaan we met name in de bovenbouw op zoek naar ontmoetingen binnen de samenleving om op die manier de kinderen te leren hoe ze binnen de maatschappij hun eigen plek kunnen krijgen We zoeken naar een evenwichtige verhouding tussen aanpassingsgerichtheid (zich voegen naar het algemeen belang, de geldende regels, de gemeenschap) en het leren kritisch en zelfstandig na te denken over de eigen gemeenschap(pen), de samenleving en de eigen rol daarin Op onze school leren we de kinderen om navolgers te worden van Jezus Jezus had ook oog voor de mensen in moeilijke omstandigheden Als we dit vertalen naar onze tijd, dan zou dat bijzondere aandacht betekenen voor zwervers, daklozen, verslaafden en fraudeurs Binnen onze visie op burgerschap willen we werken aan de attitude om Jezus na te volgen Binnen onze school betrekken we kinderen actief bij de samenleving waar ze deel vanuit maken, zodat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld om hen heen Dit begint al in hun eigen groep en wordt verder ontwikkeld richting school en samenleving Democratie heeft een eigen blijk in het politieke stelsel; het maakt mogelijk dat iedere burger een bijdrage kan leveren aan het bestuur van de samenleving Binnen dit kader vinden we het belangrijk dat kinderen kennis krijgen van begrippen als: gelijkheidsbeginsel, vrijheidsbeginsel, mensenrechten en rechtssysteem Daarnaast is het belangrijk voor de jonge burgers om democratische procedures (meerderheid, minderheid, parlementaire democratie) te leren kennen Kinderen oefenen bij ons op school vaardigheden als informatie verwerken, de dialoog zoeken, debatteren en presenteren in een soort minidemocratie Op deze manier wordt een attitude gevormd waarbij de begrippen respect, vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid een plek krijgen De jonge burger leert op school om z n eigen plek te verwerven en behouden binnen de samenleving waar hij/zij deelgenoot van is Bijvoorbeeld doordat we: - een leerlingenraad kennen met daarin kinderen uit groep 5/6 t/m 8, - elk jaar tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie tenminste in de helft van de groepen de Kanjertraining geven, - actief het plein en de omgeving van de school proberen netjes te houden 44 ICT en onderwijs ICT heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te helpen en te verbeteren Het is een hulpmiddel en geen doel op zich Werken met ICT maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan individuele capaciteiten van de kinderen Veel kinderen kunnen aardig tot goed overweg met de computer, maar dan vooral met spelletjes Op school willen we de kinderen de andere mogelijkheden van de computer leren kennen Vandaar dat we in 2004 als school een leerlijn hebben opgesteld voor ICT Voor de duidelijkheid: dit is geen apart vak, maar wordt gebruikt als werkvorm bij de reguliere vakken De I-coach van onze school begeleidt daar waar nodig leerkrachten en groepen bij het gebruiken van de computer als middel tijdens de lessen De groepen 3, 4/5, 5/6, 6/7 en 8 beschikken over een digitaal schoolbord Het gebruik van zo n bord biedt de leerkracht een scala aan mogelijkheden om de lessen te verlevendigen Zo is er rechtstreeks verbinding met het netwerk en internet Naast het digitale schoolbord hangt altijd een whiteboard, voor onvoorziene situaties De groepen 1 en 2 beschikken niet over een touch screen, maar over een groot en verrijdbaar touch screen Deze kan zowel door de leerkrachten als de kinderen gebruikt worden voor allerlei activiteiten 18

19 ICT en internet Internet biedt de kinderen een bron aan informatie, maar brengt tegelijkertijd ook een gevaar met zich mee Als school houden we ons met elkaar aan de volgende afspraken: Kinderen mogen nooit persoonlijke gegevens doorgeven op internet zoals adressen, telefoonnummers etc Kinderen leggen geen contacten via internet met anderen, zonder dat je daar als leerkracht van op de hoogte bent Kinderen spreken van te voren met de leerkracht af, wat ze op internet willen gaan doen Zij bezoeken alleen de sites die ze van de leerkracht hebben gekregen De leerkracht beoordeelt de site vooraf zelf voor de kinderen ermee aan het werk gaan Zo ben je als leerkracht altijd op de hoogte van wat de kinderen doen Kinderen geven het aan de leerkracht door als ze op internet informatie tegenkomen waarbij ze zich onprettig voelen Internet wordt gebruikt voor educatieve doelen Als het nodig is, leggen we aan de kinderen uit waarom bepaalde sites niet bekeken mogen worden Structureel wordt dit gedaan aan de hand van de lessen Diploma Veilig Internet (zie: Deze lessen worden gegeven in groep 5 (lessen voor de groepen 5 en 6) en in groep 7 (lessen voor groep 7 en 8) De kinderen moeten na afloop van de lessen een examen afleggen: in groep 5 voor het Diploma Veilig Internet Junior en in groep 7 voor het Diploma Veilig Internet Allerlei onderwerpen komen daarbij aan de orde Vooral ook het respectvol met elkaar omgaan via de moderne communicatiemiddelen Deze afspraken zijn vastgelegd in een HAAL-breed protocol voor internet gebruik Op school zullen deze afspraken (naast het werken met de lessen Diploma Veilig Inetrnet ) regelmatig bij de kinderen onder de aandacht gebracht worden Website Momenteel is onze website voor iedereen toegankelijk, zij het dat leerkrachten nog weer bij andere gedeeltes kunnen komen dan ouders Dit zal in dit cursusjaar veranderen We zijn gaan werken met een digitale leeromgeving, genaamd Share Point Ook u als ouders krijgt/heeft een inlogcode, waardoor u op die delen van de site terecht kunt die voor u van belang zijn Commissies als AC, MR, TSO en andere krijgen binnen SP een eigen plaats Meer informatie hierover kunt u dit schooljaar lezen in het Spraakwater of ontvangt u rechtstreeks via de mail De taak van de leerkrachten blijft om hun groepsgedeelte actueel te houden Dit doen zij met hulp van de ict-er Wanneer u tips heeft, kunt u deze doorgeven via de schoolmail, of via Mailbox kinderen Privé -mailadressen van kinderen mogen op school niet worden gebruikt 19

20 45 Onze lesuren Vak 1 en en 6 6 en 7 8 Bijbels geloofsonderwijs en geestelijke stromingen 2 2:45 2:45 2:30 2 :45 2:45 Rekenen 45 min 4: Lezen incl begrijpend lezen ( gr 4-8 ) en BAVI (gr 1-8 ) 30 min 720 2:25 2: Taal activiteiten 3-8 en fonemisch bewustzijn gr :45 3 :30 4 3:50 Engels min 30 min Spelling - Bij lezen 2:45 1: :40 Schrijven min 30 min Speel-werk 1-2 ( schrijven, lezen, spelling, rekenen, CKV enz ) 6:45 40 min SEO ( kanjertraining, burgerschap en dagsluitingen, vertellen) 2: : Wereldoriëntatie ( Topondernemers Natuur, Verkeer en Techniek ) 45 min 130 1:50 4 :30 3:10 4 :30 CKV :45 (1:30 na mrt 2013) 1 2 :15 ( samen met muziek) 1:30 Muziek 45 min 45 min 45 min 30 min Bij CKV 30 min Gym en bewegen 4: : Fruit eten ¼ 1 ¼ 1 1/4 1 1/4 20,5 24,5 24,5 (tot eind febr 2014) De samenstelling van het team In onze school zijn het de leerkrachten die verantwoordelijkheid voor een groep dragen Voor het coördineren van de leerlingenzorg zijn er op school interne begeleiders met administratieve ondersteuning Daarnaast is er één RT er In verschillende groepen worden de groepsleerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten We streven ernaar om per jaar niet meer dan twee leerkrachten vast in een groep in te zetten met de ondersteuning van maximaal één onderwijsassistent Bij de twee vakgebieden van rekenen en lezen, hebben we twee coördinatoren, die de inhoud van dit onderwijs en de doorgaande lijn bewaken 47 De organisatie van de school Kinderen van dezelfde leeftijd zijn niet automatisch allemaal even ver in hun ontwikkeling, omdat ze even oud zijn In de klassen willen we hier zoveel mogelijk rekening mee houden We doen dat op allerlei manieren oa door het vormen van combinatiegroepen, het werken in niveaugroepen met rekenen, het individueel werken tijdens spel en werken in hoeken Kinderen die speciale zorg nodig hebben, worden zoveel mogelijk binnen de eigen groep opgevangen Meer hierover leest u in hoofdstuk 7 Bij het vormen van groepen in de school proberen we de kinderen evenredig te verdelen naar aantal Hierbij wordt ook gelet op het aantal jongens en meisjes in een groep 20

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2014 / 2015 1 1 WOORD VOORAF 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 INHOUD 3 1.3 SAMENSTELLERS 3 1.

INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2014 / 2015 1 1 WOORD VOORAF 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 INHOUD 3 1.3 SAMENSTELLERS 3 1. INHOUDSOPGAVE SCHOOL GIDS DE W ATERSPIEGEL 2014-2015 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2014 / 2015 1 1 WOORD VOORAF 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 INHOUD 3 1.3 SAMENSTELLERS 3 1.4 REAGEREN 3 2 DE WATERSPIEGEL

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer

Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer 1. Algemene regels en verantwoordelijkheden Ons uitgangspunt : Een veilig schoolklimaat is de belangrijkste voorwaarde voor : - Kinderen om zich optimaal

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels.

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Omgangsprotocol We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Vanaf school 2008-2009 werken we met de uitgangspunten van het project de Vreedzame School. Dit project

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid Ds. Joannes Beukelmanschool, Alblasserdam pagina 1 De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel Ouders worden gezien

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8)

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) 1. Wat is pesten: Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons op Het Mozaïek. Het is een probleem dat wij niet willen

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Pestprotocol Het Mozaïek

Pestprotocol Het Mozaïek Pestprotocol Het Mozaïek Een leerling wordt gepest als hij of zij geregeld en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen, een

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar.

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar. Omgangsprotocol Waarom een omgangsprotocol? Een veilig gevoel bij kinderen is ontzettend belangrijk. Alleen als kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan, zullen ze zich op een

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen.

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen. Bijlage 9 Pestprotocol Pesten is niet een probleem dat zich gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er greep op te krijgen. Als school

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

Beste sollicitant, Daarnaast bieden wij de mogelijkheid geheel vrijblijvend langs te komen om een indruk te krijgen van ons onderwijs en de school.

Beste sollicitant, Daarnaast bieden wij de mogelijkheid geheel vrijblijvend langs te komen om een indruk te krijgen van ons onderwijs en de school. Beste sollicitant, Fijn dat je interesse hebt in een baan op onze school. Het is goed dat je je vooraf goed laat informeren over het werken bij schoolvereniging IRIS en verdiept in het werken op CBS De

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond Inhoudsopgave: Waarom een omgangsprotocol? pag. 3 Onze uitgangspunten pag. 3 Verwachtingen pag. 4 Afspraken pag. 4 Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol Marnixschool

Pestprotocol Marnixschool Pestprotocol Marnixschool A. Inleiding Een zorgzame school Als team van de Marnixschool willen wij een zorgzame school zijn. Dat betekent dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. Om deze reden dragen

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie