INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / 2014... 1 1 WOORD VOORAF... 3 DE WATERSPIEGEL... 4 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolgids De Waterspiegel 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE WATERSPIEGEL 2013 / WOORD VOORAF 3 11 INLEIDING 3 12 INHOUD 3 13 SAMENSTELLERS 3 14 REAGEREN 3 DE WATERSPIEGEL 4 21 DE SCHOOL 4 22 SITUERING 5 23 SCHOOLGROOTTE 5 24 GESCHIEDENIS 5 25 TOELATINGSBELEID 5 3 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR? 7 31 MISSIE 7 32 PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN 7 33 PRIORITEITEN 7 34 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 7 35 VEILIGHEID 7 36 A GEDRAGSCODE TEGEN PESTEN 8 4 DAAR WERKEN WE VOOR! ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN ONS LESMATERIAAL BURGERSCHAPSVORMING ICT EN ONDERWIJS ONZE LESUREN DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL SCHOOLTIJDEN 21 5 DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL ANDERS ADAPTIEF MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE ( MI) ONDERWIJSKUNDIG JAARVERSLAG ONDERWIJSKUNDIGE VOORNEMENS DE LEERLINGENZORG SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN ZORGFEDERATIE KOMPAS LOGOPEDIE/SCHOOLARTS ONDERWIJSGERELATEERDE INSTANTIES 31 7 BEREIKBAARHEID EN WERKEN OP SCHOOL: DE SCHOOL WERKEN OP SCHOOL 33 8 OUDERS EN SCHOOL OUDERBETROKKENHEID CONTACTEN: OUDERS - SCHOOL COMMISSIES/INZET OUDERS KLACHTENREGELING 38 9 TUSSENSCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE OPVANG (TSO BSO) BUITENSCHOOLSE OPVANG OVERIGE INFORMATIE/PRAKTISCHE ZAKEN NIEUWE LEERLINGEN (4 JARIGEN) SCHOOLVERZUIM LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID 43 1

2 104 VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS HAAL SCHOOLCOMMISSIE/OUDERBIJDRAGE VERZEKERINGEN A BHV EN VEILIGHEID: B LEERLINGENVERVOER EN VEILIGHEID: SPONSORING ZENDING/GOEDE DOELEN GELD DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN WATERSPIEGELLIED BIJLAGEN 51 2

3 1 Woord vooraf 11 Inleiding U heeft de schoolgids van de Waterspiegel in handen Een school voor bijbelgetrouw onderwijs die alweer 20 jaar een plek heeft in Almere We willen u in deze schoolgids graag van alles vertellen Wilt u meer weten, kijk dan vooral ook op onze website: wwwhaalnl 12 Inhoud In deze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt en welke zorg wij geven aan de kinderen Verder vertellen we wat wij als school van ouders verwachten en wat ouders van school mogen verwachten Uiteraard zal deze informatie beknopt zijn Over veel onderwerpen is meer informatie beschikbaar, op de website van HAAL, het Schoolplan of in folders U kunt daar gerust naar vragen In een jaarlijkse bijlage vindt u allerlei praktische informatie, die elk jaar wijzigt, zoals mailadressen, adressen, leerlingenlijsten, belbomen enz 13 Samenstellers Deze gids is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging voor SVBO en VGPO HAAL Er worden jaarlijks wijzigingen aangebracht in de tekst Deze wijzigingen zijn door het schoolteam vastgesteld en hebben de steun van de MR en van de schoolcommissie 14 Reageren Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van de school Dit geldt ook voor wensen die u hebt betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering Almere, juli

4 De Waterspiegel 21 De school Onze school heet "de Waterspiegel" In ons schoollied wordt de betekenis daarvan mooi weergegeven: "Kijk naar het Levende Water, dat diep als een spiegel is"gods Woord, Jezus Christus, is voor ons een onuitputtelijke bron Door ons aan de Bijbel te spiegelen zien we de grote zegen, namelijk dat God ons als Zijn kinderen wil aannemen, door het verzoenend werk van Jezus Christus Hierdoor mogen en willen we graag samen voor Hem leven Dit is ook uitgebeeld in het kunstwerk dat door het team gemaakt is en in de personeelskamer hangt Locatiedirecteur: mevr IG Polhuijs De locatiedirecteur is met name onderwijskundig leider Andere aspecten zoals het financieel, personeels - en kwaliteitsbeleid worden aangestuurd vanuit de centrale directie van SvBO en VGPO HAAL Bestuur en directie Onze school is één van de 3 scholen, die uitgaan van de Stichting voor Bijbelgetrouw Onderwijs Op 5 mei 2011 is de Stichting Bijbelgetrouw Onderwijs Haal opgericht GBS De Waterspiegel is ondergebracht in deze Stichting EBS De Oase is gefuseerd met GBS De Waterspiegel en is omgevormd tot een zelfstandige dependance van GBS De Waterspiegel met eigen identiteit en leiding In Amersfoort is in 2012 EBS de Parel aan onze Stichting toegevoegd Formeel gezien bestaat VGPO HAAL nu uit 5 basisscholen, praktisch gezien werken acht scholen met elkaar samen De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL is op 1 januari 1998 door een fusie ontstaan, een fusie tussen de schoolverenigingen: Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden Er is een Raad van toezicht en een College van bestuur voor de acht scholen en de 11 scholen van Veluwe + Daarnaast functioneert er per school een schoolcommissie en een MR Raad van Toezicht De HAAL -scholen vallen onder de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL Alleen de scholen in Almere vallen onder de Stichting voor Bijbelgetrouw Onderwijs HAAL Deze vereniging kiest een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het College van Bestuur van de scholen van zowel de vereniging als de stichting De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr Henk Mulder wonend te Amersfoort College van bestuur Het college van bestuur bestaat uit twee leden Voorzitter: Jan Overweg wonend te Leusden Lid: Marco van der Ploeg wonend te Leusden Het college van bestuur is bereikbaar via het centrale kantoor van de HAAL en Veluwe+ groep Centraal kantoor SVBO en VGPO HAAL en VGPO Veluwe + Burg de Beaufortweg AG Leusden Het college van bestuur is het bevoegde gezag en houdt zich bezig met beleidszaken en de grote lijnen De schoolcommissie staat dichter bij de school, is daardoor direct op de hoogte van het reilen en zeilen op De Waterspiegel Belangrijke speerpunten van de schoolcommissie zijn: de ouderbetrokkenheid vergroten en het waarborgen van de identiteit van de school en meebeslissen bij wervingen en selectie van nieuw personeel De schoolcommissie van De Waterspiegel hecht veel waarde aan een open en eerlijke verhouding met het team en de ouders; zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen die God aan hen heeft toevertrouwd De eenheid tussen de kerken, de school en het gezin vinden we belangrijk 4

5 22 Situering De leerlingen van onze school komen uit het gehele stadsgebied van Almere de Waterspiegel heeft daardoor een streekfunctie, omdat leerlingen uit Almere -Haven, - Stad en - Buiten komen We hebben een prachtig gebouw dat ten opzichte van de verschillende stadsdelen, heel centraal in de Parkwijk in Almere -Stad ligt 23 Schoolgrootte In het verleden is in eerste instantie onze school behoorlijk gegroeid Bij de start in 1992 hadden we 72 leerlingen 10 jaar later, in 2002, zijn we de 250 leerlingen gepasseerd Daarna zette er een daling in Het aantal leerkrachten is momenteel, door het werken in deeltijd, 14 en daarnaast werken er onderwijsassistenten, Interne Begeleiders en een RT- leerkracht op onze school 24 Geschiedenis Op 31 januari 1990 wordt de Gereformeerde Schoolvereniging Almere opgericht Per 1 augustus 1992 wordt een basisschool gesticht De school telt 72 leerlingen en 4 leerkrachten Er wordt lesgegeven in 4 lokalen van de OBS "De Polygoon" in de Filmwijk te Almere -Stad Het aantal leerlingen groeit per 1 augustus 1993 tot 94 en er wordt een parttime leerkracht benoemd In dat cursusjaar wordt er lesgegeven in 4 lokalen van de OBS "De Albatros" in de Faunabuurt te Almere -Buiten Het leerlingenaantal blijft groeien en de school blijft verhuizen De cursus brengt 109 leerlingen en inmiddels 5 full -time leerkrachten en 1 part -time leerkracht naar de OBS "De Hasselbraam" in de Parkwijk te Almere -Stad Halverwege het schooljaar komt het bericht dat er toestemming is van het Ministerie om een eigen schoolgebouw te realiseren Dat betekent feest en een huisvestingscommissie gaat aan het werk De cursus geeft weer een verhuizing Door de grote groei van de openbare school krijgen we een nieuwe plek in het noodgebouw aan de overkant De school telt inmiddels 133 leerlingen In de loop van het jaar krijgt het nieuwe gebouw zijn vorm en groeit het leerlingenaantal verder De school krijgt in dit jaar ook een naam: Gereformeerde Basisschool "de Waterspiegel" De cursus beginnen we met 6 full -time leerkrachten en 4 part -time leerkrachten, die samen zorgen voor leerlingen We starten nog in het noodgebouw op het Kastanjeplein en verhuizen later naar ons eigen gebouw aan de Haagbeukweg Op 1 januari 1998 fuseert onze schoolvereniging met die uit Hilversum, Amersfoort en Leusden Onze school wordt nu een locatie binnen HAAL -verband (HAAL = Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden) Op 1 augustus 2011 is binnen HAAL de Stichting Voor Bijbelgetrouw Onderwijs opgericht De EBS De Oase zal als dependance van GBS De Waterspiegel voortbestaan Vanaf maart 1998 groeien we alweer uit ons jasje De uitbreiding naar 10 lokalen komt gereed in het voorjaar van 1999 In september 1999 zijn we gestart met 8 groepen in één gebouw In 2004 mogen we nog een aanpassing realiseren en nu beschikken we over een ruime personeelskamer en veel computerwerkplekken Op dat moment hebben we 250 leerlingen De groei zette echter niet door Het aantal leerlingen daalde vanaf 2005, voornamelijk door verhuizingen naar andere plaatsen De afgelopen jaren telde onze school ± 170 leerlingen (rond de 1 oktober telling), verdeeld over 7 groepen We werken in met 6 groepen en 153 leerlingen 25 Toelatingsbeleid Onze school is een gereformeerde basisschool De school gaat uit van de vereniging voor gereformeerd primair onderwijs HAAL Kinderen waarvan de ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerk of Nederlands Gereformeerde Kerk worden zonder meer toegelaten Zijn de ouders lid van een ander kerkgenootschap, dan kan toelating tot onze school worden aangevraagd bij het algemeen bestuur van de schoolvereniging, tegenwoordig: schoolcommissie Hiervoor dienen de betreffende ouders een brief met daarin de beweegredenen en motivatie voor hun keuze te schrijven aan het College van Bestuur van de SVBO HAAL, Burg de Beaufortweg AG Leusden Vervolgens voert een lid van de schoolcommissie van De Waterspiegel samen met de locatiedirecteur een toelatingsgesprek met de ouders en brengt een advies uit aan het algemeen bestuur Per aanvraag wordt door het algemeen bestuur een besluit genomen over toelating Bij de locatiedirecteur van De Waterspiegel is een folder verkrijgbaar waarin de gang van zaken bij een dergelijke aanvraag wordt toegelicht Deze procedure 5

6 neemt 6-8 weken in beslag Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan dient uw brief vóór 1 mei binnen te zijn De leden van de schoolvereniging en alle personeelsleden van de school dienen belijdende leden van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerk of Nederlands Gereformeerd te zijn 6

7 3 Waar staan we als school voor? 31 Missie Veiligheid: wij voelen ons veilig bij de Here en willen werken aan een veilig klimaat op school Vertrouwen: wij stellen ons vertrouwen op God en willen elkaar ons vertrouwen schenken Openheid en respect: de Here stelt Zijn hart in Christus voor ons open en wij willen elkaar aanvaarden zoals we zijn Ontwikkeling: we willen met de kinderen werken aan de ontwikkeling van de ontvangen gaven en talenten 32 Pedagogische uitgangspunten Leerkrachten en leerlingen zijn kinderen van God Leerkrachten en leerlingen hebben de opdracht om te dienen Ieder kind is een uniek schepsel van God Gods kinderen zijn geen automaten, maar zelfstandig handelende mensen Leerkrachten hebben een pedagogische taak en verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingen 33 Prioriteiten We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig taken aan te pakken en af te ronden Het dragen van verantwoordelijkheid mbt de resultaten van hun handelen, is een zaak die veel aandacht krijgt We willen het kind immers leiden tot een volwassene en dat is iemand die zelfstandig is en verantwoordelijkheden dragen moet We willen graag mogelijkheden bieden voor kinderen die niet vanzelfsprekend het basisonderwijs kunnen volgen We denken aan kinderen met een handicap en aan kinderen met een leer- of gedragsstoornis Hierbij zijn we ons bewust van onze mogelijkheden en onmogelijkheden Als school streven we er naar om te voldoen aan de kerndoelen, die door de overheid zijn gesteld 34 Het klimaat van de school De leerkrachten binnen de school leiden en begeleiden de kinderen vanuit een houding van grote zorg voor de kinderen De kinderen moeten zich geborgen weten en vertrouwen hebben Een open houding is hiervoor kenmerkend Dat betekent: open naar de kinderen, ook open naar elkaar als collega s en daarnaast open naar ouders Een belangstellende, positief kritische houding wordt door ons zeer gewaardeerd Door middel van dagopeningen en dagsluitingen staan we elke dag stil bij Gods woorden in de praktijk van elke dag, en wat dit betekent voor de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen 35 Veiligheid De kinderen moeten zich veilig voelen op school Daarbij zijn de begrippen 'orde' 'regelmaat' en 'rust' van groot belang De school heeft daarom de volgende maatregelen genomen: De school wil een open school zijn voor de ouders Als er iets is, wacht er niet te lang mee om het door te geven aan de groepsleerkracht Tijdens pauzes en na schooltijd is er pleinwacht door teamleden Binnen de school zijn duidelijke afspraken en regels In de school is een ontruimingsplan in geval van brand of bij andere calamiteiten De school heeft een regeling getroffen ter voorkoming van ongewenste intimiteiten Alle betrokkenen bij de school kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school Op de school is een pestprotocol aanwezig, die in werking wordt gesteld na overleg met de betreffende ouders Wanneer wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals dat beschreven staat in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Deze code is te vinden op de website https://wwwhaalnl/haal/ouders/documenten%20contactpersonen/artikelen/basismodel-meldcode-huiselijk-gewelden-kindermishandelingpdf 7

8 36 a Gedragscode tegen pesten Liefhebben Wij zijn allemaal kinderen van God! Daarom vraagt Hij van ons dat we elkaar liefhebben, zoals Hij ons liefheeft We aanvaarden elkaar en waarderen elkaar Het doel is: De leerlingen weten dat respect en liefde centraal staan in het verbond en in dit protocol en we streven er met elkaar naar dit uit te dragen Luisteren We laten iedereen uitpraten We luisteren goed naar elkaar, dus naar juffen, meesters, ouders en andere volwassenen Het doel is: De leerlingen laten zien dat zij weten dat respect tot uitdrukking komt in eerst luisteren, dan doen Samen spelen en werken We sluiten niemand buiten en vangen nieuwe kinderen op school goed op We doen ons best om met elkaar te spelen Het doel is: De leerlingen ervaren dat goed samenwerken een positieve omgangssfeer bevordert Accepteren We lachen niemand uit! Niet om kleding, schoenen of uiterlijk We geven ook geen commentaar als iemand iets doms zegt Het doel is: De leerlingen weten dat pesten verkeerd is en commentaar niet nodig is Communiceren We roddelen niet! Denk eerst na voor je iets zegt We houden ook rekening met elkaars gevoel Het doel is: De leerlingen weten dat voorzichtigheid geboden is in het praten met en over elkaar en laten dit ook zien/horen in hun spreken Gevoelens uiten We schoppen, slaan en schelden niet, omdat het pijn doet We blijven rustig en lossen het met praten op Lukt dat niet, ga dan naar een juf of meester Het doel is: De leerlingen accepteren slaan en schelden van elkaar niet en dragen dit met elkaar uit Persoonlijke veiligheid We staan op eigen benen, dus blijf van elkaar af, in en buiten school Vechten doen we niet, ook niet voor de lol Het doel is: De leerlingen laten in de dagelijkse omgang zien dat ze van elkaar afblijven Reflectie Als je iets verkeerd doet, probeer je het weer goed te maken of bied je op een later moment je excuses aan We moeten ons best doen voor elkaar, dan blijft er een fijne sfeer Het doel is: De leerlingen weten wat te zeggen en te doen bij eigen schuld 8

9 Stappenplan pesten op school Voor de leerkracht Stap 1 Er komt een signaal binnen van pesten door kind of ouder Ook kan het zijn dat je als leerkracht mogelijke signalen opvangt Licht de volgende mensen in: * LD * IB-er van de desbetreffende groep * collega s uit de bouw * mail naar de collega s van de andere bouw (zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er speelt) * contactpersoon( ter info, nog geen actie) * coördinator van de TS (indien van toepassing ook de BSO) Stap 2 Laat het kind weten dat je zijn/haar probleem serieus neemt en wilt helpen Laat het kind twee weken klikken om duidelijk te krijgen of er gepest wordt, of dat het kind zich gepest voelt Voelt het kind zich gepest? Ga verder bij stap 3 9

10 Wordt het kind gepest? Ga verder bij stap 5 Stap 3: Het kind voelt zich gepest en is er geen sprake van pestgedrag Ga met de ouders en het kind in gesprek en bespreek met elkaar hoe je verder gaat Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de leerling zich weer prettig voelt in de klas en op school? Het is belangrijk dat het kind en de ouders zich ook nu gehoord voelen en serieus genomen worden Spreek af dat je na twee weken weer met de ouders en het kind om de tafel gaat zitten, om te bespreken hoe het nu gaat Laat het kind in die weken thuis en op school in een schriftje schrijven hoe het zich voelt (Bij de jongere kinderen kunnen de ouders schrijven) Stap 4: Is het gevoel weg bij het kind? Rond eea op een goede manier met de ouders en het kind af in een gesprek Zorg voor een aantekening in ParnaSsys Is hiervan geen sprake, overweeg dan alsnog het pestprotocol te vervolgen vanaf stap 5 Eventueel ouders weerbaarheidstraining adviseren Stap 5: Het kind wordt gepest Licht alle partijen in en laat weten dat je het pestprotocol in je groep gaat inzetten Schakel de contactpersoon in bij je vervolgstappen Stap 6: Stimuleer het kind om het aan ouders of leerkracht te blijven vertellen als het gepest wordt Stap 7: De leerkracht gaat een gesprek aan met de pester en zijn ouders en de gepeste en de ouders Tijdens dit gesprek wordt het probleem verkend en worden afspraken gemaakt Dit gesprek vindt plaats binnen een week ( In het handboek vind je een handreiking voor dit gesprek) De ouders krijgen een verslag van het gesprek, dat in ParnaSsys is ingevuld Tijdens het gesprek met de pester en zijn/haar ouders, maak je duidelijk dat dit gedrag absoluut onacceptabel is en consequenties heeft De leerling blijft de pauzes binnen en krijgt ( in de hogere groepen) de opdracht een verhaal te schrijven over het pesten en zijn/haar rol daarin Tijdens het gesprek met de gepeste en de ouders, spreek je af op welke manier je het kind het best kunt beschermen Je bevestigt dat pesten altijd fout is en het niet aan het kind ligt De contactpersoon(leerkracht) kan je helpen deze gesprekken voor te bereiden als je daar behoefte aan hebt Zorg dat je al je gesprekken in ParnaSsys registreert en ouders een kopie overhandigt Voor een goede voorbereiding van de gesprekken, zie het boek oplossingsgericht aan het werk met kinderen Stap 8 Vertel in de klas dat er gepest wordt en dat pesten een groepsprobleem is Besteed hier aandacht aan vanuit de kanjertraining en laat alle kinderen weten dat ook zij hierin verantwoordelijkheden hebben Leg nadruk op de middengroep, de groep die niet meedoet, maar ook niet ingrijpt Wat kunnen zij doen als ze zien dat er gepest wordt? Voor de groepen (5) 6 t/m 8 is er een power-point die je hiervoor kunt gebruiken Stap 9 Na twee weken vindt een tussenevaluatie plaats met beide partijen apart en wordt besproken hoe het nu gaat Stap 10: Na 6-10 weken vindt een eindgesprek plaats Is het pesten gestopt? Ga dan door met stap 11 Is het pesten niet gestopt? Sla stap 11 over en ga verder met stap 12 Stap 11: Zorg voor een duidelijke afsluiting, zodat zaken van voorgaande jaren niet opnieuw gaan spelen Complimenteer het kind om zijn veranderende houding Meld de betrokkenen uit stap 1 dat het pesten gestopt is ( Heb je alles geregistreerd?) Overhandig ouders ook een kopie en laat hen dit tekenen Stap 12: Schakel externe hulp in ( Je kunt hier denken aan zaken als kanjertraining, SVT, jeugdhulpverlening, SMW) Dit gebeurt in overleg met de IB-er Vraag je af: wie heeft er hulp nodig? De gepeste ( vanwege zijn kwetsbaarheid) of de pester ( vanwege een hardnekkig probleem)? Stel de betrokkenen van stap 1 op de hoogte van deze stap Stap 13: In extreme gevallen kan er gekozen worden voor schorsing of verwijdering van de leerling ( Zie protocol schorsing) Ook kan de politie ingeschakeld worden Dit wordt gedaan door de directie ism het CvB 10

11 Stap 14 Nadat de zij de bestaande klachtenprocedures van school hebben doorlopen, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de Kinderombudsman De leerkracht wijst hen op deze mogelijkheid Gewijzigde versie juni 2013 Voor onze school is de volgende gedragscode vastgesteld: De regeling strekt zich uit tot alle mogelijke vormen van intimidatie Het betreft de relatie tussen leerkrachten onderling, leerkracht -leerling, leerling-leerling en ook ouderhulp -leerling A Met betrekking tot het pedagogisch klimaat Op school zijn denigrerende opmerkingen over iemands uiterlijk niet aanvaardbaar Dit geldt ook voor dubbelzinnige opmerkingen, grappen of gebaren en vervelende toenaderingspogingen ed Iemand (leerling/leerkracht/ouderhulp) die signalen afgeeft, die wijzen op ongewenste intimiteiten, wordt serieus genomen B Met betrekking tot persoonlijk contact tussen leerling en leerkracht Leerkrachten nemen leerlingen buiten schooltijd niet mee naar huis, tenzij de ouders daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven en de schoolleiding daarvan op de hoogte is Leerlingen worden niet individueel onder toezicht van slechts één leerkracht op school gehouden Eén-op-één-situaties in een afgesloten ruimte worden vermeden C Met betrekking tot gedrag in de groep Bij het troosten, bemoedigen, veiligheid bieden ed van leerlingen dient een te intieme benadering voorkomen te worden Een en ander is afhankelijk van het kind, de gegeven situatie en de leeftijd van het kind Als de leerkracht een kind op schoot neemt, gebeurt dit niet dwangmatig (niet elk kind heeft er behoefte aan), niet altijd met dezelfde kinderen, niet met oudere kinderen (vanaf ongeveer groep 5) D Met betrekking tot toezicht in kleed- en doucheruimten Vanaf groep 3 kleden de kinderen zich in principe gescheiden om in de kleedruimten De leerkracht kleedt zich niet om in aanwezigheid van leerlingen De leerkracht en kinderen lopen niet zomaar de kleedruimten van anderen binnen Douchegebruik wordt niet verplicht gesteld; de mogelijkheid tot douchen wordt geboden E Met betrekking tot lichamelijke hulp Moeders en/of juffen helpen in principe bij meisjes Vaders en/of meesters helpen in principe bij jongens Douchegebruik op school bij onvoorziene omstandigheden wordt doorgegeven aan de leerkracht van het aangrenzende lokaal Bij onvoorziene zindelijkheidsproblemen (vanaf ongeveer groep 5) helpt de leerkracht van hetzelfde geslacht het kind F Met betrekking tot buitenschoolse activiteiten Bij schoolreizen, sportdagen, excursies ed moeten de begeleiders (ouders ed) goed op de hoogte zijn van deze en aanvullende gedragsregels Tijdens schoolkampen moeten één op één -situaties vermeden worden Tijdens schoolkampen moeten zo mogelijk mannelijke als vrouwelijke begeleiders aanwezig zijn Tijdens schoolkampen zijn er gescheiden was- en slaapgelegenheden voor jongens (mannen) en meisjes (vrouwen) G Met betrekking tot ongewenst taalgebruik Kinderen moeten op hun woorden letten Ongewenst en verboden taalgebruik wordt door het kind op een briefje geschreven en aan de ouders overhandigd Dit briefje wordt de volgende dag getekend door een van de ouders weer op school ingeleverd 11

12 We hanteren de volgende SCHOOLREGELS: 1 We gaan ervan uit dat we respect voor elkaar hebben We kijken elkaar aan als we met elkaar praten We laten elkaar uitpraten We spreken volwassenen met U aan We luisteren goed naar elkaar Zegt iemand STOP, dan houd je OP Je gebruikt netjes taalgebruik Je luistert ook naar andere volwassenen 2 We gedragen ons in de school rustig je komt rustig binnen je loopt door de gang en door het lokaal je mag buiten rennen en stoeien je praat rustig met elkaar in open ruimtes fluister je met elkaar 3 We gebruiken de materialen waarvoor ze zijn je bent voorzichtig met alle spullen van school je ruimt altijd op waarmee je bezig bent geweest je verlaat de open ruimtes netjes jassen en tassen hangen op de goede plek 12

13 je mag pas iets lenen als je dat gevraagd hebt 4 In de klas je zorgt dat je op tijd in de klas bent je zit rustig op je stoel je draagt geen petten/hoeden je hebt geen kauwgom je houdt je aan de wc-regel je mobiel en/of MP3 speler staat uit 5 Buiten de klas je werkt zo stil mogelijk op de gang je klopt netjes aan bij een andere groep je komt alleen in ruimtes waar je mag komen buiten houd je je aan de pleinregels na de pauze sta je in de rij (bij een gekleurde stoeptegel) je wacht op de leerkracht voordat je naar binnen gaat je gaat rustig naar binnen 13

14 4 Daar werken we voor! 41 Activiteiten voor de kinderen Iedere dag is er in de groepen een moment waarin samen wordt gebeden Het groeien in geloof en vertrouwen neemt daarbij een belangrijke plaats in Leerkracht en kinderen hebben samen Gods hulp nodig in hun leven Tijdens gesprekken en bijbelverhalen wordt niet alleen kennis vergroot, maar gaat het ook om het samen beleven van het geloof We leren de kinderen ook dat ze hun blijdschap mogen laten zien en horen door samen christelijke liederen en psalmen te zingen De methode Levend Water wordt hier actief voor gebruikt Op de pilaren in de school herkennen de kinderen de platen uit hun boeken Het opvoeden tot zelfstandigheid neemt op onze school een belangrijke plaats in We verstaan hier niet alleen onder dat kinderen zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren, maar ook dat ze zelfstandig kunnen leren We willen hen leren dat ze ook zelf mogelijkheden hebben om nieuwe dingen te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen Veel kinderen zijn geneigd eerst vragen te stellen nog voordat ze zelf hebben geprobeerd een antwoord te ontdekken Wij willen de kinderen oefenen in zelfstandigheid Verder gaan we ervan uit dat een kind het beste leert wanneer hij gemotiveerd is We willen de kinderen nieuwsgierig maken en sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij hun eigen ervaringen Dit is een deel van ons Anders Adapief-onderwijs In onze school hebben we dat op de volgende manier uitgewerkt: SPEELWERK In groep 1/2 mogen de kinderen naar eigen keuze aan verschillende activiteiten deelnemen Ook zijn er activiteiten waar ze aan deel moeten nemen De leerkracht stimuleert de kinderen om tijdens hun spel taal te gebruiken en om zelf na te denken over een oplossing voor de problemen die ze tegen komen Jonge kinderen leren al doende Daarom heeft ook in groep 3 spel een plaats LEZEN: In groep 3 beginnen we, naast het spel, met leren lezen Ook daar ligt de nadruk op al doende leren De kinderen mogen iedere dag kiezen mbv welke activiteit ze leren lezen tijdens het hoekenwerk Op die manier maken we gebruik van de motivatie van de kinderen Kinderen leren niet allemaal even snel lezen We sluiten daarom aan bij hun leesniveau (technisch lezen) Ook maken we bij het lezen zoveel mogelijk gebruik van de motivatie van de kinderen door leesactiviteiten aan te bieden, die hen uitdagen om op onderzoek uit te gaan (circuitmatig werken) We gebruiken hiervoor de methode Leessleutel Op dinsdag en donderdag starten alle groepen met een kwartier stillezen Bij dit lezen worden ook tutoren ingezet Ouders kinderen uit hogere groepen helpen jongere leerlingen die extra en gerichte oefentijd nodig hebben Na de proef in 2011 zijn we zeer enthousiast over de behaalde resulaten, REKENEN In groep 3 begint ook het aanvankelijk rekenen Vanaf 2011 maken we gebruik van de methode de Wereld in Getallen Hierbij is binnen de methode ruimte om de sterke rekenaars uit te dagen en de zwakkere rekenaars meer te laten oefenen Het nadenken over oplossingen van problemen speelt een grote rol bij het rekenen We leren de kinderen strategieën om het goede antwoord te krijgen De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen Net als bij het lezen zijn er grote verschillen in leertempo tussen de kinderen We houden met deze verschillen rekening door kinderen werk op hun eigen niveau aan te bieden TAAL We vinden het belangrijk dat de kinderen taal zowel mondeling als schriftelijk goed leren gebruiken Daarmee kunnen ze hun gedachten op een juiste manier verwoorden en in de maatschappij communiceren In alle groepen geven we aandacht aan het mondeling taalgebruik Zodra een kind hierom vraagt of eraan toe is, wordt er ook gebruik gemaakt van schriftelijke taal Bij de kleuters door de leerkracht en daarna ook steeds meer door het kind Vanaf 2012 zijn we intensiever aan de slag met de woordenschatontwikkeling en hebben de leerkrachten op maandag veel aandacht voor het aanleren van nieuwe woorden WERELDORIËNTATIE wordt gegeven in de groepen Kinderen krijgen steeds meer interesse voor de wereld om hen heen Bij de jongste kinderen worden onderwerpen uitgediept die dichtbij zijn Vanaf groep 4/5 worden de grenzen verlegd tijdens aardrijkskunde en geschiedenis We bieden deze vakken in samenhang aan via het materiaal van TOPONDERNEMERS Per schooljaar zijn er 6 thema s die worden uitgediept CKV = De expressievakken zijn: drama, muziek, tekenen en handvaardigheid Op crea-middagen kunnen ouders en vrijwilligers worden ingeschakeld De kinderen krijgen op die manier in kleine groepjes zoveel mogelijk verschillende technieken aangeboden Drama wordt 1 keer per jaar in aaneengesloten weken per groep gegeven, deze periode wordt afgesloten met een optreden voor de hele school, het zgn PODIUM 14

Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde!

Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Gereformeerde Basisschool De Regenboog Reinaartpad 1 deregenboog@haal.nl 3813 KM Amersfoort www.gbsderegenboog.nl tel. (033) 4767883 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Schoolgids 2014-2015 Een

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT!

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! Schoolgids 2 INHOUDSOPGAVE - 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD H1 EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE OASE H2 ONZE UITGANGSPUNTEN H3 ONS ONDERWIJS H4 AANNAMEBELEID H5 BEGELEIDING H6 KWALITEIT

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier SCHOOLGIDS 1 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg 117 8051 XT Hattem. : 038 444 1886 @: dezaaier@vgpo-accretio.nl Website: www.gbsdezaaier.nl GBS De Zaaier gaat uit van de

Nadere informatie

1. I N HO U D S O P G A V E

1. I N HO U D S O P G A V E Schoolgids 2012-2013 Basisschool De Leemstee Helmichstraat 44 7574 TX Oldenzaal Tel 0541-532725 www.leemstee.nl Email: dir.leemstee@konot.nl Brinnr.10PS 1. I N HO U D S O P G A V E 1. INHOUDSOPGAVE 2 2.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder Inhoudsopgave A Actief burgerschap en sociale integratie 11 Ateliers 13 Absentie en verlofaanvraag 26 Algemeen protocol beeldopnames 30 B

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013. Jong geleerd... veilig op weg

Schoolgids 2012/2013. Jong geleerd... veilig op weg Schoolgids 2012/2013 Jong geleerd... Voetiusschool veilig op weg Inleiding Voor u ligt de schoolgids van onze school. Het is ons een genoegen om u deze aan te bieden. Deze schoolgids is een informatiebron

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg Schoolgids 2013/2014 Jong geleerd... Voetiusschool veilig op weg 2 Gisbertus Voetiusschool Bloemengaard 69 3941 TB Doorn Tel.: 0343-415108 Fax: 0343-430925 info@voetiusschool.com www.voetiusschool.com

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie