Jaarverslag NVvR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag NVvR 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag NVvR 2007 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

2 2 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 Reflecteren is vooruitzien Het verenigingsjaar 2007 ligt al weer enkele maanden achter ons. Het schrijven van het jaarverslag is een goed moment om stil te staan bij wat in het afgelopen jaar is bereikt en vooral ook om onder ogen te zien welke ontwikkelingen in gang zijn gezet en wat dat van leden en bestuur vraagt aan inzet in het inmiddels lopende jaar Het jaarverslag zal voortaan een vaste plaats hebben in de pagina s die Trema in elk nummer voor de verenigingsactiviteiten beschikbaar heeft. Een verslag dat ook online via de website van de NVvR voor eenieder beschikbaar zal zijn. Voor de NVvR was 2007 het jaar van de wisseling van de wacht. Na zes jaar voorzitterschap droeg Wil Tonkens de leiding van de NVvR over. Zij is erin geslaagd de positie van de Vereniging in het woelige justitie-krachtenveld te bestendigen. De Vereniging is ook zelf volop in beweging. Zo zijn in 2007 de plannen gesmeed voor de verzelfstandiging van het Bureau van de Vereniging, hebben honderden collega s studiewensen met behulp van het Proo-fonds kunnen verwezenlijken en werd in allerlei geledingen veel energie gestoken in niet gemakkelijke cao-onderhandelingen, die uiteindelijk toch, alles overziend, tot een goed resultaat voor onze leden hebben geleid. Het hoofdbestuur heeft nu de blik gericht op de toekomst. In een tweedaagse retraite heeft het bestuur met de medewerkers van het Bureau plannen gesmeed voor die toekomst. Voor de organisatie zelf is voor het jaar 2008 de verzelfstandiging van het Bureau en de daarmee verband houdende wijzigingen in het besturen van de NVvR als geheel het meest in het oogspringend. Vanaf 1 januari 2009 zal het Bureau geen onderdeel meer zijn van het ministerie van Justitie maar in alle opzichten deel uitmaken van de verenigingsstructuur. Een reeds lang gewenste verandering die nu ook daadwerkelijk zal worden doorgevoerd. De per 1 oktober in dienst getreden directeur/transitiemanager heeft inmiddels samen met de eerstverantwoordelijken in het bestuur met verve de weg in de gewenste richting gebaand. Voor de leden nog belangrijker zijn de onderwerpen die het hoofdbestuur heeft gekozen die de komende jaren vooral in de schijnwerpers zullen staan. In de Ledenraad van eind maart heeft het hoofdbestuur groen licht gekregen op de ingeslagen weg voort te gaan. wordt gevoerd, is bepalend voor de ontwikkelingen in ZM en OM voor de komende jaren en de NVvR zal zich vanuit haar taken als vakbond en beroepsorganisatie niet onbetuigd laten. 3) Dat de vakbondstaken ondanks of misschien wel juist door het goede cao-resultaat alle aandacht behoort te behouden, is voor het bestuur vanzelfsprekend. 4) De adviseringstaak. Het succesvol functioneren van werkgroepen, kringen en commissies legt mede de basis voor het gezag van de vereniging. Dat algemeen erkende gezag zal de komende jaren worden bestendigd en waar mogelijk uitgebreid. 5) Werving, selectie en opleiding. Dit onderwerp is door het bestuur afzonderlijk benoemd, hoewel het nauw samenhangt met het beroepsprofiel. De kwaliteit van de rechtspleging en vooral de zorg voor het stimuleren en ontwikkelen van kwaliteiten van onze leden verdienen die specifieke aandacht. Met de kwaliteiten van rechters en officieren staat of valt (de kwaliteit van) de rechtspleging. De komende maanden staan bijeenkomsten gepland waarbij bestuursleden van de NVvR met de leden van alle parketten en alle gerechten zullen debatteren over onder meer de vijf hiervoor genoemde onderwerpen. Ik zelf zal aan al die debatten deelnemen en ik stel me van uw inbreng, die wat mij betreft richtinggevend zal zijn voor de koers die de NVvR vaart, veel voor. Een ambitieuze agenda dus waaraan nog heel wat lopende zaken, taken en verantwoordelijkheden kunnen worden toegevoegd. Maar wel een agenda waarmee de NVvR voor de dag kan en wil komen. Ik realiseer me al te goed dat er hard gewerkt moet worden om de ambities waar te maken. Alle inspanningen die sinds mijn aantreden (op 1 oktober 2007) zijn verricht, geven mij vertrouwen in de toekomst van de NVvR als DE vereniging van rechters en officieren. Al wat in 2007 is gerealiseerd, rechtvaardigt dat vertrouwen. Reinier van Zutphen Voorzitter NVvR We gaan ons concentreren op: 1) Het formuleren van het beroepsprofiel van rechters en officieren van justitie. Niet een eenvoudige klus, maar wel wezenlijk voor een vereniging die zich positioneert als beroepsorganisatie van de rechterlijke macht. 2) De juridische kaart. De discussie over de schaalgrootte van gerechten en parketten en de bestuurlijke aansturing van de organisatieonderdelen is inmiddels in volle gang en gaat verder dan alleen maar de ressortelijke herindeling en implementatie van de adviezen van de commissie-hofhuis. De discussie die

3 Jaarverslag NVvR 2007 Sdu Uitgevers Pagina 3 Nieuwe cao voor de Rechterlijke Macht In een extra sessie tijdens de Jaarvergadering op 1 oktober 2007 heeft de Ledenraad van de NVvR het onderhandelaarsakkoord van de nieuwe cao goedgekeurd. Met deze nieuwe cao is een substantiële stap voorwaarts gezet in de salarisparagraaf voor de eerste en tweede lijn. Daarnaast zijn er goede zaken gedaan voor wat betreft de promotiemogelijkheden van de tweede lijn. eerste lijn een royale uitbreiding van de promotiemogelijkheden in de hoven, de CRvB en het CBB is bereikt. Daarnaast is er bij de ressortsparketten een nieuwe promotiemogelijkheid gecreëerd: de senior-ag. Voortdurend in de aandacht Dat er voor de komende jaren een goede cao is, neemt niet weg dat de NVvR voortdurend aandacht zal blijven vragen voor verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Een goede graadmeter zal daarvoor het salarisonderzoek zijn dat op dit moment door Hay Group wordt uitgevoerd. Daarover worden de leden in het najaar van 2008 uiteraard nader bericht. Bijna 500 aanvragen PROO-fonds gehonoreerd Naast haar taken als beroepsvereniging vertegenwoordigt de NVvR ook de belangen van haar leden als vakbond. In 2007 schoof het onderhandelingsteam, onder leiding van bestuurslid Jan Westhoff, weer aan tafel bij het ministerie van Justitie. Na enkele maanden onderhandelen kon op 1 oktober het resultaat worden voorgelegd aan de Ledenraad. Naast een grote stap in de bereikte salarisparagraaf werd ook ingezoomd op de specifieke belangen van de tweede lijn bij zowel het OM als de ZM. Nagenoeg de gehele ledenraad keurde het onderhandelaarsakkoord goed. Alleen de sectie Raio s stemde tegen het resultaat, aangezien een beoogde ambitie van het onderhandelingsteam het schrappen van het auditeursjaar niet kon worden gerealiseerd. Tijdens de voorlaatste cao-onderhandelingen ( ) heeft de NVvR met het ministerie van Justitie afgesproken dat er eenmalig ruimte gemaakt wordt voor rechterlijke oriëntatie en ontwikkeling. Hiertoe is een fonds van 1 miljoen euro ingesteld, dat door de NVvR wordt beheerd. Het zogenoemde PROO-fonds Projecten voor Rechterlijke Oriëntatie & Ontwikkeling kon gebruikt worden door álle rechterlijke ambtenaren. Bijna 500 leden van de RM hebben hier succesvol gebruik van gemaakt. Over de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 december 2010 werd in de salarisparagraaf van de cao een resultaat van 13% bereikt. Daarnaast werd voor de raio s een substantiële verhoging in hun derde jaar bereikt. Afspraken promotiefuncties tweede lijn Behalve de resultaten in de salarisparagraaf zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt voor het Loon- en Functiegebouw (LFG). Het onderhandelingsteam ging aangaande dit onderwerp met name op pad om goede resultaten te bereiken voor de tweede lijn, die tijdens de laatste verbouwing van het LFG onvoldoende aan bod was gekomen. Het bestuur is er trots op dat er vergelijkbaar met de Met het PROO-fonds van de NVvR konden rechterlijke ambtenaren maximaal 2500 (inclusief btw) subsidie krijgen voor het volgen van een cursus of opleiding, dan wel voor het bijwonen van een congres of seminar, met als oogmerk verbreding van de profes-

4 4 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 sionele oriëntatie buiten het huidige werkveld. Dit gold voor álle rechterlijke ambtenaren die zijn aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak. Hiermee beoogde de NVvR de ontwikkeling van professionals in de rechtspraak te versterken. In een behoefte voorzien Bijna 500 aanvragen zijn gehonoreerd, waarmee het PROO-fonds volledig is uitgeput. Het bestuur van de NVvR is verheugd dat het fonds kennelijk in een behoefte heeft voorzien en dat zoveel rechters en officieren van justitie deze kans hebben gegrepen om hun professionele oriëntatie te verbreden. Binnenkort start er een evaluatie van het PROO-fonds. Hierover in Trema en in onze nieuwsbrieven uiteraard meer. Reinier van Zutphen nieuwe voorzitter NVvR Na zes jaar voorzitterschap heeft Wil Tonkens- Gerkema de voorzittershamer doorgegeven aan Reinier van Zutphen. Tijdens zijn maidenspeech op de Jaarvergadering van de NVvR sprak de nieuwe voorzitter over enkele belangrijke punten: kwaliteit van de rechtspleging en zichtbaarheid van NVvR-standpunten. De activiteiten waarvoor subsidie werd gevraagd, liepen sterk uiteen. Hier en daar werden de grenzen van het doel van de subsidie opgezocht. Enkele hoofdlijnen zijn uiteraard wel te onderscheiden. Leden van de rechterlijke macht hebben het PROO-fonds bijvoorbeeld benut voor taalcursussen (met name Frans en Engels) of hebben zich op internationale (uitwisselings)programma s gericht. Ook verdieping van de kennis op het gebied van mediation was in trek. Ten slotte blijken mindmapping, snellezen en time management zich duidelijk in de belangstelling van de rechterlijke macht te kunnen verheugen. Commissie twijfelgevallen In beginsel is aan de betrokkene zelf overgelaten om te beoordelen of een activiteit binnen de ruim gestelde kaders van het PROOfonds viel. Echter, daar waar kaders zijn, zijn er ook grenzen en daar waar grenzen zijn, bestaan er ook grensgevallen. Voor het beoordelen van en het beslissen over de aanvragen die op of over de grens liggen van hetgeen mogelijk is binnen het kader van het PROOfonds, is een commissie in het leven geroepen. Deze is onder voorzitterschap gesteld van mr. P.H. Holthuis, de voormalig directeurgeneraal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtshulp. In de commissie zijn verder ZM en OM gelijkelijk vertegenwoordigd, respectievelijk door de oud-voorzitter en de vice-voorzitter van de NVvR. Deze commissie heeft in enkele tientallen gevallen een specifieke aanvraag getoetst op de voorwaarden van het PROO-fonds. Reinier van Zutphen werkt als voorzitter van de sector Bestuursrecht in de rechtbank in Utrecht en is sinds 1986 lid van de NVvR. Hij noemt de NVvR een belangrijke vereniging en de enige plek waar rechters en officieren van justitie samenkomen en waar de professional binnen de rechtspraak altijd van zich kan laten horen. Kwaliteit De NVvR heeft zich altijd zeer ingespannen om aandacht voor kwaliteit weer boven aan de agenda te krijgen. Te lang was kwantiteit het adagium, met onder meer toenemende bureaucratie als gevreesd (en gevoeld) gevolg. Met hernieuwde ambitie en onder leiding van haar nieuwe voorzitter zal de NVvR zich volop inzetten om de handtekening die de NVvR-leden onder eis of uitspraak zetten weer een kwaliteitskeurmerk te maken. Standpunten Daarnaast heeft Van Zutphen de wens uitgesproken om de NVvRstandpunten helder te verkondingen, de adviezen snel en vakkundig te blijven geven en om de kennis, kunde en deskundigheid van haar leden in te zetten voor de kwaliteitsverbetering. Als spreekbuis heeft de NVvR de verantwoordelijkheid om op zelf gekozen punten de agenda te bepalen. Om goed voeling te houden met actuele thema s heeft Van Zutphen aangekondigd een bezoek te brengen aan de rechtbanken en parketten door het hele land. Daar kan dan gesproken worden over relevante landelijke en lokale onderwerpen, die de NVvR op de agenda moet hebben of houden. In 2008 staat de eerste bijeenkomst gepland.

5 Jaarverslag NVvR 2007 Sdu Uitgevers Pagina 5 Rapport Commissie Hofhuis positief ontvangen door de NVvR Imago ter discussie op Jaarvergadering NVvR Eind 2007 bracht de Commissie verbreding kantonrechtspraak en differentiatie van werkstromen onder leiding van mr. Hofhuis (commissie- Hofhuis) haar rapport uit onder de titel: Ruim baan voor de burger. Hierin doet zij aanbevelingen over de verbreding van de kantonrechtspraak. Een van de belangrijkste punten uit het rapport is het voorstel om de competentiegrens voor kantonzaken te verhogen tot De NVvR staat hier in beginsel positief tegenover en heeft een vervolgwerkgroep geformeerd voor nadere uitwerking. In hoeverre zijn rechters en officieren van justitie persoonlijk verantwoordelijk voor de beeldvorming van de rechterlijke macht? En kunnen of moeten zij daar zelf iets aan doen? Is het wellicht zelfs tijd voor een grootscheepse mediacampagne? Via diverse masterclasses en een slotdiscussie spraken de leden van de NVvR tijdens de Jaarvergadering 2007 met elkaar over het thema: Het imago van de rechtspraak. De NVvR heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor het behoud van de sterke punten van de kantonrechtspraak. De inspanningen van de NVvR, gecombineerd met de adviezen van de commissie-deetman, hebben er mede toe geleid dat de commissie- Hofhuis is ingesteld. Naar aanleiding van het rapport bracht de NVvR een persbericht uit waarin zij positief reageerde op de hierin gegeven adviezen. Daarnaast gaf zij aan de consequenties van de plannen nader met haar leden te willen bespreken. Belangrijke randvoorwaarde De NVvR onderschreef in een eerste reactie de belangrijkste aanbeveling van de commissie, namelijk een aanzienlijke verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter naar en het onderbrengen van onder meer zaken betreffende de consumentenkoop bij de kantonrechter. De NVvR stelde naast de positieve geluiden ook een belangrijke randvoorwaarde: in alle gevallen moet voorkomen worden dat de operatie neerkomt op het al dan niet onbedoeld wegsaneren van herkenbare kantonrechtspraak. Vervolg Op dit moment is een vervolgwerkgroep actief, die randvoorwaarden op een rij zet die aan de competentieverruiming van de kantonrechter verbonden moeten worden en voorstellen formuleert voor de werkstromen bij de rechtbanken. Op 1 oktober 2007 kwamen ruim 350 leden in de Philharmonie te Haarlem bijeen om deel te nemen aan de daarmee drukbezochte Jaarvergadering van de NVvR. Na de opening door voorzitter Reinier van Zutphen en een inleiding door bestuurslid Jan Westhoff was het aan een viertal externe deskundigen om met de leden verder te spreken over imago en beeldvorming. Zo ging Jort Kelder dieper in op het onderwerp beeldvorming en sprak Fred Teeven over de voor- en nadelen van het label crimefighter. Peter van Koppen benaderde het thema vanuit de deskundigendiscussie en Cox Habbema ten slotte gaf een korte masterclass over persoonlijke presentatie. Het leidde tot levendige bijeenkomsten en verhitte discussies. Vooruitblik Ook in 2008 organiseert de NVvR haar Jaarvergadering op de eerste maandag van oktober. Op 6 oktober vindt de Jaarvergadering 2008 plaats in het oude stadstheater De Bonbonnière te Maastricht.

6 6 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 Eerste contouren reorganisatie zichtbaar Individuele rechtshulp voor leden De reorganisatie van de NVvR begint inmiddels vorm te krijgen. Dat is niet vreemd, aangezien er aanzienlijke veranderingen op stapel staan. Naast een verzelfstandiging van het bureau van de NVvR wordt ook de bestuurlijke organisatie van de vereniging herzien. In 2007 mondden deze ambities onder meer uit in een Inrichtingsplan, waarin de eerste contouren worden geschetst van de nieuwe organisatie. Op dit moment zijn de medewerkers van het bureau in dienst bij het ministerie van Justitie. Dat wordt door het bestuur en door het ministerie echter niet wenselijk geacht. Daarom is besloten om het bureau te verzelfstandigen. Verzelfstandiging bureau Essentieel voor een goede rolvervulling door de NVvR is immers dat deze onafhankelijk van invloeden van het ministerie vervuld kan worden. De bestaande nauwe financiële en rechtspositionele verwevenheid tussen het ministerie en het bureau van de vereniging NVvR staat haaks op dat uitgangspunt van onafhankelijkheid. Bovendien leidt die verwevenheid er toe dat de functionele en hiërarchische lijnen tussen bureau, vereniging en departement uiteenlopen. Ten slotte draagt de bestaande situatie niet bij aan overzichtelijke en transparante financiële verhoudingen. Bestuurlijke organisatie Om de NVvR ook in de nieuwe zelfstandige situatie goed te kunnen besturen, heeft het bestuur besloten om dit verandermoment aan te grijpen om ook de bestuurlijke organisatie kritisch onder de loep te nemen. De conclusies hiervan zijn verwerkt in het Inrichtingsplan. In 2008 worden de met potlood geschetste contouren met inkt ingetekend. Om de transitie van het bureau naar de nieuwe organisatie in goede banen te leiden, is in oktober 2007 mevrouw drs. J.S. Cammeraat als directeur aangesteld. Als vakbond komt de NVvR op voor het collectief van de leden, maar zeker ook voor de belangen van de individuele leden. Deze individuele hulp vertaalt zich in de praktijk in diverse vormen, te weten: de vertrouwenspersoon, de beantwoording van specifieke rechtspositionele vraagstukken en ten slotte ook externe rechtsbijstand. Vertrouwenspersoon De leden van de ZM en het OM hebben de zeer informele, doch tegelijk zeer vertrouwelijke bijstand van een vertrouwenspersoon ZM en een vertrouwenspersoon OM tot hun beschikking. De vereniging mag zich gelukkig prijzen dat de inzet van deze vertrouwenspersonen slechts zeer zelden geboden is. In het achter ons liggende jaar is dat niet anders geweest. Voor zover dat gelet op de vereiste vertrouwelijkheid bekend is, is de inzet van de vertrouwenspersoon een gewaarde service aan de leden. Rechtspositionele vraagstukken Bij het bureau van de NVvR komen vrijwel dagelijks vragen van leden binnen die op de een of andere wijze met hun rechtspositie te maken hebben. Veelal betreft het verzoeken om informatie op het brede terrein van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, vaak ook in samenhang met het personeelsbeleid of -beheer binnen de gerechten en parketten. Twee beleidsadviseurs op dit terrein spannen zich in om aan deze verzoeken zo adequaat mogelijk te voldoen. Ook hier kan, afgaande op de dankbetuigingen die bij het bureau ontvangen worden, van een gewaardeerde vorm van ledenservice worden gesproken. Het jaar 2007 heeft met name veel vragen opgeleverd rond het zogenaamde Vendrikeffect, waarbij het bureau kon functioneren als schakel tussen de betrokken leden en het ABP. Talloze leden hebben langs deze weg dieper inzicht kunnen verwerven in hun pensioenvooruitzichten en zijn geïnformeerd over het vermijden van de valkuilen die deze weerbarstige materie vaak kenmerken. Externe rechtsbijstand Last but not least kunnen leden van de NVvR een beroep doen op de externe rechtsbijstand die wordt verzorgd door het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, dat nu alweer voor het derde jaar achtereen deze service heeft verleend. De NVvR meent met deze vorm van zeer hoogwaardige dienstverlening een unieke prestatie voor haar leden te leveren, die niet licht onderschat zal kunnen worden. Wel hebben de ontwikkelingen ook in dit derde jaar laten zien dat alle zeilen bijgezet dienen te worden om de kosten van deze voorziening binnen redelijke kaders te houden. Het is verheugend te kunnen melden dat daarover uiteindelijk afspraken mogelijk zijn gebleken, waardoor ook voor de toekomst uw belangen in dezen veiliggesteld konden worden.

7 Jaarverslag NVvR 2007 Sdu Uitgevers Pagina 7 Evaluatie modernisering rechterlijke organisatie De conclusies uit het rapport van de commissie- Deetman (2006) waren voor de NVvR aanleiding om in 2007 een vervolgwerkgroep in te stellen. Deze werkgroep stelde in haar in juni verschenen uitvoerige reactie op het rapport het professionele perspectief centraal. Daarnaast pleitte de werkgroep voor het structureel bekostigen van de kwaliteit van het rechterlijk werk. In de reactie heeft de NVvR benadrukt dat de professionele inbreng altijd tot uitdrukking moet komen in bestuurlijke besluiten en in organisatorische ontwikkelingen. Dit professionele perspectief moet centraal staan. De NVvR heeft een verband gelegd tussen het maatschappelijk goed functioneren van de rechterlijke organisatie en een optimale benutting van de ervaring en kennis van de rechters voor de verhoging van de kwaliteit, maar ook in het kader van goed werkgeverschap. Over de kwaliteit van het rechterlijke werk heeft de NVvR gezegd dat daarvoor een structurele bekostiging moet komen en een cultuur nodig is die ruimte schept voor onderlinge consultatie en intervisie. Daarnaast is bepleit de (spreiding van) eerstelijnsrechtspraak op zo n manier onder de loep te nemen dat toegankelijkheid van rechtspraak (bijvoorbeeld in alle grotere streekcentra) geborgd blijft en dat ontwikkelingen rond concentratie en specialisatie er een plaats in krijgen. Kabinetsreactie Eind juni is ook de kabinetsreactie verschenen. Daarin werd onder meer ingegaan op de verruiming van mogelijkheden van regionale samenwerking en op een ressortelijke aanstelling van rechters. Ook wilde het kabinet veel ruimte laten aan de gerechten op het gebied van spreiding van rechtspraak en schaalgrootte. De NVvR heeft daarna nog in november de Tweede Kamer onder meer gewezen op haar bezwaren tegen verruimde aanstellingen vanuit het gezichtspunt van onafhankelijkheid en rechtspositie. Verder heeft de NVvR aangedrongen op een integrale herbezinning op de gerechtelijke kaart, op een manier die recht doet aan de toegankelijkheid van rechtspraak. In het Tweede Kameroverleg gaven de meeste fracties al aan niet zomaar nevenlocaties gesloten te zien willen worden, maar in een ressortelijke aanstelling zag men geen grote problemen. Hoe de discussies terechtkomen in wetgeving wordt in 2008 naar verwachting duidelijk. Adviezen WeCo in 2007 Reeds verzonden adviezen 1. Nr. 323, Voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie. 2. Nr. 325, Conceptwetsvoorstel aanwijzingen i.v.m. ernstige overlast. 3. Nr. 326, Conceptwetsvoorstel beëindiging tbs-maatregel bij illegale of ongewenste vreemdelingen. 4. Nr. 327, Conceptwetsvoorstel partiële wijziging strafwetgeving. 5. Nr. 328, Conceptwetsvoorstel identiteitsvaststelling bij verdachten en veroordeelden. 6. Nr. 329, Conceptwetsvoorstel thuisdetentie. 7. Nr. 331, Conceptwetsvoorstel herziening griffierechtenstelsel. 8. Nr. 333, Derde evaluatie Wet Bopz. 9. Nr. 334, Conceptwetsvoorstel reisverbod als bijkomende straf. 10. Nr. 332, Conceptwetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en nadeelcompensatie. 11. Nr. 336, Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief. 12. Nr. 337, Conceptwetsvoorstel bevoegdheden van de notaris tot indiening van gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap. 13. Nr. 335, Conceptwetsvoorstel aanpassing tbs met voorwaarden. 14. Nr. 338, Concept-besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen. Verzonden brieven/mails met NVvR-standpunt of met gebundelde opmerkingen van leden 1. Brief B2.1.1/1337/BM over de concept-nota van wijziging bij het wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen [aanvulling op advies nr. 274]. Verzonden brieven/mailberichten waarin wordt afgezien van advies 1. Nr. 330, Derde evaluatie Awb. Standpuntbepaling, weergave rondetafelconferenties e.d. 1. Verslag rondetafelconferentie penitentiaire inrichtingen d.d. 27/04/07 (P.m. beslissing follow-up). 2. Nr. 324, Naar aanleiding van het Initiatiefwetsvoorstel (Eerdmans/de Roon) minimumstraffen is een notitie met NVvR-standpunt opgesteld. Deze is vastgesteld in het HB van 01/05/07 en wordt omgebouwd tot artikel in Trema. 3. Notitie met NVvR-standpunt over de wenselijkheid en mogelijkheid van visitatie m.b.t. de kwaliteit van rechterlijke uitspraken. Deze is vastgesteld in het HB van 05/06/07 en wordt omgebouwd tot een brief aan de Raad voor de Rechtspraak. De hele reactie is geplaatst op de NVvR-website onder het kopje Standpunten.

8 8 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 Mondelinge advisering/deelname conferenties (met afvaar diging vanwege de WeCo/NVvR) a. Symposium Directie Wetgeving over het thema privacy, Den Haag Afgevaardigden: Van den Berg en Langemeijer (WeCo). b. Jaarvergadering Nederlandse Juristenvereniging, Haarlem met als thema alternatieve regelgeving. Afgevaardigden: Langemeijer en Mooijman-Venema. c. Expertmeetings over herziening van strafrechtelijke uitspraken, Directie Wetgeving en Afgevaardigden: Van den Heuvel, Verschuur. d. Expertmeeting VWS over de Wet Bopz, Den Haag Afgevaardigde: Willemse. e. Recofa-dag, Utrecht Afgevaardigden: Fikkers en Willemse. f. Jaarcongres Nederlandse Orde van Advocaten met als thema Ruim baan voor specialisatie, Den Haag Afgevaardigde: Mooijman-Venema. g. Beraad van de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht over het wetsvoorstel Codificatie IPR-wetgeving. Afgevaardigde: Verschuur (gekozen is ervoor om een NVvR-afgevaardigde hieraan te laten deelnemen omdat het wetsvoorstel uitsluitend wordt voorgelegd aan de staatscommissie). Ledenontwikkeling NVvR Sectie Kanton Rechters Raadsheren OM Raio Langer lopende trajecten/werkgroepen (met deelname van één of meer WeCo-leden) a. Projectgroep EU-verordeningen betalingsbevelen en small claims (Fikkers) [dossier 264]. b. Werkgroep Strafvordering 2001 (Van den Heuvel en Koopmans). c. Project Kort Geding in strafzaken (Steeg/De Graauw).

9 Jaarverslag NVvR 2007 Sdu Uitgevers Pagina 9 Hoofdbestuur Huidig bestuur R.F.B. (Reinier) van Zutphen, voorzitter S. (Steven) van Dissel P.J. (Piet) Wiegman G.J. (Gerard) de Haas, vice-voorzitter H.E. ( Jet) Hoogendijk J. ( Jan) Westhoff P. (Petra) de Bruin, penningmeester M.M. (Maarten) Steenbeek J.S. (Sylvia) Cammeraat, directeur

10 10 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 In 2007 afgetreden bestuursleden W. (Wil) Tonkens-Gerkema, voorzitter O.A.J.M. (Odionne) Lavrijssen R.Ch. (René) Verschuur A.H. (Albert) van Wijk Wetenschappelijke Commissie (WeCo) Datum: 31/12/2007 Voorzitter F.F. Langemeijer Leden M.J.A.M. Ahsmann O. Anjewierden J.A.C. Bartels A.V. van den Berg H.A.B. van Dorst-Tatomir M.E.L. Fikkers R. van den Heuvel S. Jongeling G. Knobbout I.M. Koopmans P.A. Koppen R.R.M. de Moor A.W. Steeg R.Ch. Verschuur Th.C.M. Willemse Secretaris/beleidsadviseur B.E. Mooijman-Venema Adj. secretaris M. Kater Beleidsmedewerker A.K. de Graauw Commissie Rechtspositie Datum: 31 december 2007 Technisch voorzitter A.G.A.M. van de Ven Leden M.B.G. Bode T. Dompeling M.P.A.M. Fruytier P. Kooijman M.J.S. Korteweg-Wiers M.A.J. Kunst D.W.A. van Kuppeveld J.H.M. Nabben J.S.A.M. Schokkenbroek P. Spoon A.R. van der Winkel Secretaris/beleidsadviseur F.H. van Hekken Beleidsadviseur S.J.P. Bakker Overzicht Ledenraad Datum: 31 december 2007 Sectie Kanton Voorzitter M.P.A.M. Fruytier Secretaris L.A.J. Nuijten KTR Amsterdam KTR Breda (Plv.) afgevaardigden F.B. Böttcher KTR Groningen A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen KTR Amsterdam T.K. Hoogslag KTR Leeuwarden G. Keizer RB Den Haag H.G. Robers RB Eindhoven J.S.A.M. Schokkenbroek RB Haarlem F.G.P.M. Spreuwenberg KTR Breda P.G. Vroom KTR Alkmaar H.S. Wiarda KTR Den Haag

11 Jaarverslag NVvR 2007 Sdu Uitgevers Pagina 11 Sectie OM Voorzitter P. Everaars (per 2008) ARPK Alkmaar Sectie Raio Voorzitter R. Raat NFI Amsterdam Secretaris M.A.W. Mol (per 2008) ARPK Den Haag Secretaris J. van Domstorff-Alphen RB Breda (Plv.) afgevaardigden A. Drogt FPK Amsterdam D.M. van Gosen ARPK Schiphol L.Ph. den Hollander RESPK Den Haag H.C.D. Korvinus ARPK Rotterdam I.C.M.E. Meissen LANDPK Rotterdam M.A.W. Mol ARPK Den Haag R.P. Tuinenburg ARPK Amsterdam I. Verkerk ARPK Zwolle (Plv.) afgevaardigden M.C. Bosch RB Almelo F. Brekelmans ARPK Den Haag M.C. Eggink RB Alkmaar D.W.A. van Kuppeveld RB Maastricht C.A. Mandemakers RB Den Bosch E.J.W. Verhaagh RB Alkmaar D.S. de Vries RB Zutphen Sectie Raadsheren Voorzitter C. Schaap HR Den Haag Secretaris I.E. de Vries HOF Den Haag (Plv.) afgevaardigden J.L.W. Aerts CBB Den Haag A.V. van den Berg HOF Den Haag H.A.B. van Dorst-Tatomir CBB Den Haag P. Fortuin HOF Den Bosch E.S.G.N.A.I. van de Griend HOF Den Bosch A.R. Leemreis HR Den Haag P.M.F. van Loon HOF Amsterdam W.J.J. Los HOF Amsterdam M.F.J.N. van Osch HOF Arnhem M. Pel HOF Arnhem H.M. Poelman HOF Leeuwarden Th.W.H.E. Schmitz HOF Den Haag C.M. Telman HOF Leeuwarden C. van Viegen CRVB Utrecht

12 12 Pagina Sdu Uitgevers Jaarverslag NVvR 2007 Sectie Rechters Voorzitter P.K. van Riemsdijk RB Utrecht Bureau Directeur J.S. (Sylvia) Cammeraat Secretaris H.A. Gerritse RB Utrecht (Plv.) afgevaardigden T. Avedissian RB Haarlem J.S. Bartstra RB Assen J.J. van den Berg RB Rotterdam A.V.T. de Bie RB Amsterdam M.C.A.E. van Binnebeke RB Maastricht L.P. Bosma RB Roermond E.M.J. Brink RB Groningen E.J. Davids RB Zutphen G.P.C. Dijkshoorn-Sleebe RB Roermond B.J. Duinhof RB Middelburg T.P.E.E. van Groeningen RB Arnhem W.P. van der Haak RB Alkmaar K.J. Haarhuis HOF Curacao H.P.E. Has RB Amsterdam G.M.G. Hink RB Den Haag M.J.L. Holierhoek RB Rotterdam F. de Jong RB Groningen P.C. Koopmans HR Den Haag M. Munsterman RB Den Haag R.P. den Otter RB Utrecht P.A.M. Penders-Janssen RB Den Bosch C.A. Peterzon RB Zwolle T. van de Poll RB Middelburg P. Poustochkine RB Den Haag H.W.M. Pulskens RB Breda F.R. Requisizione CRVB Utrecht M.E. van Rossum RB Assen K. Schaffels RB Den Haag A.C. Terwiel-Kuneman RB Haarlem I.R.A. Timmermans-Vermeer RB Roermond J.R. Veerman RB Arnhem A. Venekamp CBB Den Haag B.C. Vink RB Dordrecht E.M. Visser RB Leeuwarden W.L.J. Voogt RB Maastricht M.F.J.M. de Werd RB Amsterdam Secretariaat en (leden)administratie J.P. (Patty) Brassinga-Severien M.G. (Madeleine) Kaersenhout Beleidsadviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie S.J.P. (Paul) Bakker F.H. (Fred) van Hekken Beleidsadviseurs Wetenschappelijke Commissie A.K. (Annekee) de Graauw B.E. (Brenda) Mooijman-Venema Beleidsassistent Wetenschappelijke Commissie M. (Marco) Kater Coördinator Bedrijfsvoering H.M. (Helen) Muusers Communicatieadviseur G. (Geert) van Rhee

Jaarverslag NVvR 2008

Jaarverslag NVvR 2008 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Trema_NVvR 1 26-03-2009 17:06:16 2 Pagina Sdu Uitgevers Bewogen beelden We zijn in beweging gekomen. Wellicht heeft u ons Jaarplan 2009 gelezen of kennis genomen

Nadere informatie

Jurisprudentieregister

Jurisprudentieregister Jurisprudentieregister De uitspraken van het gerechtshof en de rechtbank zijn, tenzij anders vermeld, niet gepubliceerd. Om controle van deze ongepubliceerde rechtspraak mogelijk te maken zijn telkens

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Artikel 13b, eerste lid Eveneens onder verwijzing naar het voorgaande: of 75 en onderscheidenlijk de Hoge Raad' dient te vervallen.

Artikel 13b, eerste lid Eveneens onder verwijzing naar het voorgaande: of 75 en onderscheidenlijk de Hoge Raad' dient te vervallen. Excellentie, Met uw brief van 23 april 2008 hebt u ons ter consultatie toegezonden het conceptwetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Het conceptwetsvoorstel geeft ons aanleiding

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag datum 2 maart 2010 doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen ARTIKELEN Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen Theo van der Linden 1 Aanbestedende diensten zijn in 56% van de gevallen de winnende partij in rechtszaken over aanbestedingen.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K13/0320

ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K13/0320 ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer K13/0320 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

De stem van de magistraat

De stem van de magistraat De stem van de magistraat Evaluatie van de subsidie aan de NVvR Opdrachtgever: WODC. Ministerie van Veiligheid en Justitie Barneveld, 13 maart 2014 Referentie: JR/mu-bv/13.344 Auteur(s): Wouter Jongebreur,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 404 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Taskforce TBS Den Haag, december 2012

Onderzoeksrapport Taskforce TBS Den Haag, december 2012 Onderzoeksrapport TaskforceTBS2012 DenHaag,december2012 TaskforceTBS: dhr.mr.r.g.a.beaujean,stafbureaulovs mw.mr.k.bruil,gerechtshofarnhem mw.mr.c.a.m.eijgenraam,arrondissementsparket sgravenhage dhr.mr.a.m.vangorp,rechtbankarnhem

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Directie Strategie Rechtspleging Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Raad voor de

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den Haag datum 11 mei 2017 doorkiesnummer 088-361 33 17 e-mail wetgeving.rvdr@rechtspraak.nl uw kenmerk WJZ/17038352 cc De Minister

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

Raad Competentiegrensverhoging Advies

Raad Competentiegrensverhoging Advies De Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand d.t.v. mr. drs. Th. J. van Laar Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 27 april 2005 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070 361

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

College van Procureurs-Generaal

College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie College van Procureurs-Generaal Voorzitter U' Postbus 20B05 2500 EH Den Haag Prins Olauslaan IB D' 2505 AJ Den Haag, Minister van Veiligheid en Justitie Telefoon+31 (0)70 233 3B 00

Nadere informatie

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking In dit nummer: Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking / 1 VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie / 2 VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering / 2 Gezocht: jaarverslagen voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Jaarverslag s-gravenhage

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Jaarverslag s-gravenhage College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2015 s-gravenhage Vastgesteld door het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 18 februari 2016 Namens het bestuur, Mr. H. Bolt

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 370 Besluit van 13 september 2000 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag contactpersoon Mvv. mr. R.M. Driessen e-mall r.driessen(@.nl telefoonnummer 06-52807082 ons uwkenmerk 2015-0000052213

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dr. A. Klink d.t.v. mevrouw mr. M.T. Pronk Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG datum 1 augustus 2008 contactpersoon mw. mr. R.M. Driessen doorkiesnummer

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den -laag www.rijksoverheid.nl/venj B1 beantwoording de datum en

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Advies inzake Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:606

ECLI:NL:CRVB:2016:606 ECLI:NL:CRVB:2016:606 Instantie Datum uitspraak 29-02-2016 Datum publicatie 29-02-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/6413 AW Bestuursrecht

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

U heeft een klacht 1.

U heeft een klacht 1. U heeft een klacht 1. Inhoud Klagen helpt... 3 Waarover kunt u klagen?... 3 Waarover kunt u niet klagen?... 3 Hoe kunt u uw klacht indienen?... 3 Hoe wordt uw klacht afgehandeld?... 4 Naar wie kunt u uw

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Oefening 2.15 C bij Met recht begrepen!

Oefening 2.15 C bij Met recht begrepen! 2.15 juridische kern C Lees de onderstaande uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 januari 2012 1 over nachtdiensten en maak daarna de bijbehorende opdracht. Uitspraak 10/6481 AW Centrale Raad

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen:

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen: VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 (Stb. 2004, 288) is het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 51, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 51, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10229 1 maart 2016 Regeling van de Raad voor de rechtspraak houdende regels met betrekking tot het afleggen van de eed

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K De Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 18 juli 2016 Uw kenmerk 756867 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hierbij wordt namens de Ondernemingsraad van de Stichting Rechtsbijstand Oost Nederland uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Hierbij wordt namens de Ondernemingsraad van de Stichting Rechtsbijstand Oost Nederland uw aandacht gevraagd voor het volgende. 63 Edelachtbaar Aan Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Bureau Rechtshulp Postadres Postbus 4035 7200 BA Bezoekadres Zaad markt 110 7201 DE T (0575) 594233 F (0575)

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 1 juni 2016 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 088-361 33 17 uw kenmerk 750380 cc bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Concentratie van rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb)

Concentratie van rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) Minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit D.t.v. mr. B. Burggraaf Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG datum 22 april 2005 contactpersoon W.M.C.J.Rutten-van Deurzen doorkiesnummer 070-361 9819 e-mail

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Ministerie van Justitie t.a.v. dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus EH Den Haag. Geachte heer Hirsch Ballin,

Ministerie van Justitie t.a.v. dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus EH Den Haag. Geachte heer Hirsch Ballin, Ministerie van Justitie t.a.v. dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 13 juli 2009 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp Advies herziening gerechtelijke

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties.

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties. S Postbus i6oot KIenesing& i- T 030 88838 88 in(o@rnon5er,rechtcn.r,i Voorzitter Grondwet 2500 EA DEN HAAG Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties dr. R.H.A. Plasterk Zijne Excellentie Postbus

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a. v. de Voorzitter mw. G.A. Verbeet Postbus EA DEN HAAG

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a. v. de Voorzitter mw. G.A. Verbeet Postbus EA DEN HAAG Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a. v. de Voorzitter mw. G.A. Verbeet Postbus 20 018 2500 EA DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag datum 6 oktober 2010 doorkiesnummer

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie