Deskundigheidsbevordering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheidsbevordering"

Transcriptie

1 Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching E-learning

2 2 De nieuwe 3L Academie gids Steeds meer schoolbesturen sluiten zich aan bij de 3L ( Leven Lang Leren) Academie. Inmiddels mogen we het scholingsaanbod voor 18 schoolbesturen, met ongeveer 1800 personeelsleden, coördineren. Het aantal van en de diversiteit in allerlei vormen van deskundigheidsbevordering stijgt, waarbij natuurlijk de vereiste kwaliteit voorop moet blijven staan. De 3LAcademie voorziet duidelijk in een behoefte in de vraag naar kwalitatief hoogstaande, betaalbare- en regio nabije scholingen. Bij het samenstellen van het nieuwe aanbod in deskundigheidsbevordering is gelet op scholingsbehoeften die bij de personeelsleden bestaan, scholingsvragen door de contactpersonen van aangesloten schoolbesturen, ontwikkelspeerpunten uit hun strategisch beleidsplannen en schoolplannen en actuele landelijke ontwikkelingen. Het complete deskundigheidsaanbod is in principe voor alle personeelsleden van de aangesloten besturen beschikbaar. Mogelijk dat besturen en schoolleiders uit het totale aanbod keuzes maken, rekening houdend met beschikbare middelen of prioritering in ontwikkelspeerpunten. Daarom adviseren wij u om met uw bestuur of schoolleider overleg te plegen over uw scholingsbudget en mogelijkheden. U kunt zich uitsluitend via onze website aanmelden voor uw keuzes uit ons aanbod. Let u daarbij vooral ook op onze vraag of u toestemming voor inschrijving heeft verkregen van uw bestuur/schoolleider. Uw inschrijving levert een betalingsverplichting op voor uw bestuur. Afmelden kan alleen in uitzonderlijke gevallen en geschiedt uitsluitend via de eigen schoolleider. Als het aantal inschrijvingen voor een specifiek onderdeel uit het aanbod niet voldoen aan het vereist minimum aantal, dan wordt de scholing geannuleerd en vervallen natuurlijk alle betalingsverplichtingen. Eerdere inschrijvers worden hiervan dan ook middels e- mail op de hoogte gebracht. Via onze website kun u zich wekelijks informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de 3 L Academie. Heeft u ideeën om ons aanbod nog meer compleet te maken meldt u deze dan bij de contactpersoon van uw schoolbestuur, namen en contactgegevens hiervan staan op de achterkant van deze gids vermeld. We hopen met het 3 L aanbod aan te mogen sluiten bij uw scholingsbehoeften en wensen u allen een uitdagend, inspirerend en voldoening gevend schooljaar toe. Data en locaties Scholing en deskundigheidsbevordering is een doorlopend proces waarbij ook tussentijds nieuwe scholingsaanvragen kunnen binnenkomen. Het is ook voor ons niet altijd mogelijk vooraf alle cursusdata vast te leggen, hiervoor zijn we ook afhankelijk van de aanbieders. U zult merken dat het scholingsaanbod niet alleen op woensdagmiddag plaats vindt. Voor enkele scholingen is een eerste bijeenkomst gepland, alle vervolg afspraken worden daarna in overleg met de deelnemers afgestemd. Voor individuele coachingtrajecten worden persoonlijke contact afspraken gemaakt, dit altijd buiten de lesgebonden tijd. Aanvullende informatie over cursusdata en locaties wordt wekelijks via onze website bekend gemaakt. We streven er naar om alle deskundigheidsbevordering plaats te laten vinden zo dicht mogelijk bij de woonregio van de meeste deelnemers. Daarom wordt vaak voor identieke scholingen gekozen voor leslocaties boven en onder de Westerschelde Als nog geen specifieke data bekend zijn is gemeld in welke periode de scholing wordt aangeboden: -periode 1-> we zijn voornemens dit tussen september 2013-januari 2014 te laten plaatsvinden, -periode 2-> we zijn voornemens dit tussen januari 2014-mei 2014 te laten plaatsvinden. Hoe ga je te werk met je keuze? In deze gids vind je alles op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Je persoonlijke keuze moet je vooral bespreken met je eigen schoolleider. Als deze instemt met je keuzes kun je je via onze site ( inschrijven voor de scholing(en) de je aantrekkelijk of interessant lijken. Op het inschrijfformulier word je gevraagd je naam, de cursuscode, de naam van de cursus, je adres en de school en de scholengroep waarvoor je werkt te vermelden. Al deze gegevens hebben we nodig om je inschrijving goed te kunnen verwerken. Je eigen contactpersoon van jouw schoolbestuur krijgt ook een overzicht van jouw inschrijving. We adviseren je vooral ook rekening te houden met het je eigen belastbaarheid; houd rekening met overbelasting!

3 3 Website In de periode juni-juli 2013 zal de website van de 3L academie "online gaan". Op deze website zal het gehele aanbod te vinden zijn. Daarnaast zijn er binnen de website functionaliteiten ontwikkeld zoals bijv. digitaal inschrijven, actuele informatie over bepaalde trainingen, tevredenheidsmetingen. Het adres is: Afmelding Lerarenbeurs Het kan in geheel onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden wel eens voor komen dat je echt niet in staat bent om een activiteit waar je voor bent ingeschreven te volgen. Meld je dan via de mail af bij je directeur en in cc bij de contactpersoon van je bestuur af voor die betreffende activiteit of scholing. De gegevens van je contactpersoon staan vermeld achterop de gids. Alleen in uitzonderlijke gevallen, en na overleg met je betrokken contactpersoon, wordt je aanmelding kosteloos geannuleerd. In alle andere gevallen zullen alle kosten bij je schoolbestuur worden gedeclareerd! De lerarenbeurs maakt het voor iedere leraar in het primair onderwijs mogelijk om zijn/haar carrière een wat uitgebreidere scholing te volgen. De aanvraagtermijn is dit jaar verlengd tot 14 juni 2013, omdat er nog beurzen beschikbaar zijn. De beurs bedraagt collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. In aanmerking komen: - Leraren die een onderwijsbevoegdheid hebben in het primair, voortgezet, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs, of minimaal een bachelor diploma hebben behaald en in dienst zijn bij een school in Nederland of Caribisch Nederland. - Leraren die al een korte opleiding hebben gevolgd met de Lerarenbeurs - Nieuw binnen deze verlengingsperiode is: dat leraren die ooit een korte opleiding met de Lerarenbeurs hebben gevolgd opnieuw gebruik kunnen maken van de beurs om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Daarvoor is een uitzondering op de regel gemaakt dat elke bevoegde leraar in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonder wijs een maal in zijn onderwijscarrière gebruik mag maken van de Lerarenbeurs. dat ambulante begeleiders in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking komen in Met de beurs kunnen ambulant begeleiders een extra onderwijsbevoegdheid halen of hun deskundigheid vergroten. dat invalkrachten die aan kunnen tonen zij op het moment dat zij de beurs aanvragen als invalkracht op een school werken of in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag als invalkracht hebben gewerkt een beurs aan kunnen vragen De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl). De leerkracht bepaalt zelf welke opleiding hij of zij kiest. Mocht je besluiten een lerarenbeurs aan te vragen doe dit dan in overleg met je directeur en de contactpersoon van de scholengroep waar je je hebt ingeschreven. De adressen en telefoonnummers staan achterop de gids. Meer info is te vinden op Evaluatie Na afloop van de diverse vormen van de deskundigheidsbevordering vinden er regelmatig digitale tevredenheidsmetingen plaats. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en waar mogelijk te verbeteren.

4 4 Welke soort scholing bieden wij aan? Scholing: Opleidingen die grotere tijdsinvestering vragen, verspreid over één of meerdere jaren en worden gehonoreerd met een bevoegdheid of diploma, waarbij al dan niet gebruik gemaakt kan worden van de lerarenbeurs volgens de landelijk vastgestelde criteria. Opleidingen die worden gehonoreerd met een bepaalde bevoegdheid of diploma en leraren de vereiste opleiding bieden om te solliciteren naar de functie van LB. Vensters: Een venster bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Vaak worden in de eerste bijeenkomsten de specifieke ontwikkelvragen afgetast, waarna deze in het vervolg van het venster verder aan bod komen. Ateliers: Een atelier bestaat uit een of twee bijeenkomsten over een bepaald onderwerp. PLG s Geleide intervisie gedurende een aantal momenten in het schooljaar. Binnen deze bijeenkomsten vinden uitwisselingen van ervaringen plaats; staat een bepaald onderwerp/casus centraal. Maatjeswerk. Coaching: Een individuele begeleiding op basis van een gerichte vraagstelling van een personeelslid. E Learning: Leeractiviteiten waarbij je interactief gebruik maakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk, maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk. Leren op afstand en op het moment dat het jou het beste uitkomt.

5 5 Scholingen S 1. Excellente leraar (LB) S 2. Professional Het jonge kind S 3. Mastercourse ernstige reken en wiskundeproblemen S 4. Taal/Leescoördinator S 5. School en sociaal emotioneel leren S 6. Kweekvijver management S 7. Basiscursus Onderwijskundige ICT-er S 8. Opleiding middenmanagement S 9. Organisatie en beheer (blok uit Master-SEN) S10. Kwaliteitszorg en SEO voor IB ers (blok uit Master-SEN) S11. VVE+ S12. Coach gedragsmanagement S13. CLS-coach S14. Research Based Innovator S15. Het kleuterbrein S16. Professional Preventie digitaal pesten S17. De systeemdenker in actie S18. Inspirerend leiderschap S19. Gedragsspecialist S20. SOVA Train de Trainer

6 6 Vensters V1. Hoogbegaafd groep 3 t/m 8 V2. Voeren van oudergesprekken V3. Autisme in de klas V4. Druktemakers in de klas V5. Bouwen aan een positieve groep V6. Klassenmanagement V7. Gedrag beïnvloeden doe je zo V8. Gedragsproblemen bij jonge kinderen V9. Spelen zonder ruzie V10. Bouwen aan een positieve kleutergroep V11. Effectief schrijfonderwijs in groep 1 t/m 4 V12. Kennismaken met MRT V13. Kids skills V14. Met sprongen vooruit groep 1/2

7 7 Vensters V15. Met sprongen vooruit groep 3/4 V16. Met sprongen vooruit groep 5/6 V17. Singapore rekeninstructie V18. Begrijpend lezen in de bovenbouw V19. Begrijpend luisteren V20. Coaching voor gevorderden V21. Werken met flitsbezoeken V22. Flitsbezoeken herhalen V23. Dyscalculieprotocol V24. Persoonlijke effectiviteit V25. Hoge opbrengsten met boeiend onderwijs V26. Systeemdenken met jonge kinderen V27. +V28. Zo maak je een handelingsplan voor gedrag

8 8 Ateliers A1. Parnassys basis A16. Informatie Pittige Plus Torens A2. Parnassys verdieping (leerkrachten) A17. Kennismaken met prowise A3. Parnassys expert A18. Werken met Acadin A4. Parnassys voor IB ers A19. Preventiemedewerker in het onderwijs A5. Parnassys ZIEN A20. 21st century skills A6. Zien voor IB ers A21. De kracht in jezelf A7. Prezi A22. Time-management A8. Symbaloo A9. Web 2.0 A23. Haal meer uit de MR A24. Snellezen voor jezelf A10. Gloster A25. Mindmapping A11. Smartbord A26. EHBO-herhaling A12. ActivInspire voor kleuters A27. Kinderyoga A13. ActivInspire knoppentraining A28. Overblijfatelier A14. ActivInspire Verdieping A15. Excel voor beginners

9 9 Ateliers A29. In gesprek creatief communiceren met kinderen A30. De brugklas L8:) A31. Een leerling met speciale onderwijsbehoeften in de klas A32. Leerstrategieën: leren kun je leren A33. Effectief schrijfonderwijs in groep 5 t/m 8 A34. Een kind met DCD in de klas A35. Methode: denk mee, doe mee A36. Koffer kleine motoriek inclusief koffer A37. De wereld in je zakdoek inclusief boekje A38. Een kind met ADHD in de klas A39. Autisme en co morbiditeit A40. Psychosomatische klachten en schoolverzuim A41. Een kind met ODD in de klas A42. Een kind met hechtingsproblemen in de klas A43. Opbouw van een IQ onderzoek A44. Klaar voor de 21 ste eeuw A45. Krachtig onderwijzer

10 10 PLG S PLG 1. Intervisie groep 1/2 PLG 2. Intervisie Veilig leren lezen PLG 3. Intervisie Middenbouw PLG 4. Intervisie 7/8 PLG 5. Intervisie ICT onderbouw PLG 6. Intervisie bovenbouw PLG 7. Beginnende Leerkracht PLG 8. Directeuren PLG 9. Maatjeswerk Op zoek naar... PLG10. Coaches PLG11. Werken in een combinatieklas PLG12. Gedragsspecialisten PLG13. Werken met tablets PLG14. Werken met Pittige Plus Torens PLG15. Thematisch PLG s

11 11 Coaching C1. SVIB school video interactie begeleiding C2. Photocoach C3. Beginnende leerkracht C4. Coachen op de werkvloer C5. Co-teaching C6. Eigen onderwerp C7. E-coaching E-learning E1. Meldcode huiselijk geweld E2. Digitale fotografie E3. Sociale media E BHV

12 Coördinatie: Ben Meesters Postbus MC Goes Administratie: Anneke Hopmans tel: Bestuur adres telefoon Contact persoon adres S ch ng Prisma Postbus MC Goes J Witkam Archipelscholen Falckstraat AA Vlissingen Frans Veijgen Scholengroep Leer j Kapriom Markt BG Axel Edwin Kint j.nl S ch ng Katholiek Onderwijs Hulst Steenstraat 32A 4561 AS Hulst E van Remortel VCO Middelburg Lange Noordstraat CD Middelburg A. Willemse S ch ng voor basisonderwijs op algemene grondslag Zuidsingel RR Middelburg Sjoerd Sanderse Radar Kerkplein EB Brouwershaven Clemens Pronk Alpha Scholengroep Deestraat AJ 's-heer Arendskerke Anco van Hoepen S ch ng Katholiek Onderwijs Borsele Postbus ZG 's-heerenhoek F. Schel out fschel Perspec ef Alexander Gogelweg EV Vlissingen Nelly van de Velde S ch ng Vrije School Zeeland W.Arondeusstraat DW Middelburg E. Steinmeijervan Ooijen Scoba Postbus AB Oostburg Frank Boerebach direc Scholengroep Probaz Postbus GC Terneuzen Judith van Waes

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids 2012-2013 2013 Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching 2 De nieuwe 3L academie gids We zijn blij te constateren

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie