Activiteiten verkiezingen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten verkiezingen 2014"

Transcriptie

1 Activiteiten verkiezingen Inleiding In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de gemeenten bij de gemeenteraad ligt. Eens in de vier jaar worden via rechtstreekse verkiezingen de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van de gemeente. Hoewel de verkiezingsdatum nog moet worden bekrachtigd door de Regering, zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen vrijwel zeker op 19 maart Aan de verkiezingen kunnen nationale partijen, lokale partijen en individuele burgers deelnemen. Gemeenten, met name de colleges van B&W, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. De politieke partijen, op dit moment al dan niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad zijn primair verantwoordelijk voor dat er kandidaten komen waarvan er vervolgens een aantal, in 2014 waarschijnlijk 17, door de kiezer in de gemeenteraad worden gekozen. In dit document wordt ingegaan op activiteiten die (kunnen) worden georganiseerd in het kader van de verkiezingen, waar de griffie (in)direct bij betrokken is of soms zelfs verantwoordelijk voor is. Het document is opgesplitst in vier fasen: de periode waarin wordt gezocht naar kandidaten; de periode van de verkiezingscampagne; de periode direct na de verkiezingen (de periode tussen 19 maart en de datum van installatie van de nieuwe raad) en de periode na de installatie van de nieuwe raad. 2. De zoektocht naar kandidaten 2.1. Wervingscampagne nieuwe kandidaten Waarschijnlijk zijn de partijen in Steenbergen al begonnen met de eerste activiteiten in aanloop naar de verkiezingen 2014 en is dus nu ook de periode dat zij op zoek zijn naar mensen die zich kandidaat willen stellen. In deze notitie wordt er vanuit gegaan dat de politieke partijen in Steenbergen het er mee eens zijn dat de griffie de komende periode een rol speelt bij het werven van nieuwe kandidaten voor bestaande en nieuwe politieke groeperingen.. Op dit moment is er al het scholenproject dat vrijwel zeker ook de aandacht zal trekken van ouders, verzorgers van de kinderen en anderen die er dicht om heen staan. Toch lijkt het nuttig om nog meer inspanningen te doen om inwoners van de gemeente Steenbergen te informeren over het raadswerk. De griffie speelt daarbij vrijwel zeker een (coördinerende) rol. Hoe kunnen we met een leuke activiteit inwoners van de gemeente Steenbergen interesseren voor het raadswerk? - 1 -

2 In het praktische vlak zijn er de volgende vragen die moeten worden uitgewerkt: 1. Kan de griffie raadsleden inschakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de wervingscampagne? 2. Moet de griffie nog een andere rol spelen bij het in contact brengen van inwoners van de gemeente Steenbergen met de gemeenteraad en bestaande en nieuwe politieke partijen? Als onderdeel van een wervingscampagne wordt er nu over nagedacht om een introductie (een dagdeel of een avond te houden voor geïnteresseerde mensen. Die introductie kan worden verzorgd door raadsleden, de burgemeester en/of door de griffier. Dat moet nog worden uitgewerkt. Tips voor de wervingscampagne Bij het opzetten van een wervingscampagne is het goed om de volgende tips 1 mee te nemen: Zorg voor een laagdrempelige aanpak: Vaak zijn deelnemers wel geïnteresseerd in politiek, maar is aansluiten bij een politieke partij een (te) grote stap. ; Probeer te streven naar een samenwerking van alle politieke partijen. Het is van belang dat je met elkaar bedenkt dat je voor iets gezamenlijks bezig bent: versterking van de lokale democratie ; Overweeg om samen te werken met omliggende gemeenten. Speciale doelgroepen: vrouwen en jongeren Om haar volk vertegenwoordigende taken goed te kunnen uitvoeren dient de politiek een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij. Ondanks de vrouwelijke burgemeester, griffier en directeur is de meerderheid van raad en college nog steeds een man en zijn er ook maar weinig jongeren actief. Naast het scholenproject dat nu al aan de gang is moeten er mogelijk nog meer activiteiten worden georganiseerd om vrouwen en jongeren extra te interesseren. Mogelijkheden ProDemos voor werving nieuwe kandidaten ProDemos, het huis van democratie en rechtstaat, de organisatie die enkele jaren geleden is opgericht in Den Haag om burgers te informeren over de democratische rechtsstaat en hen te stimuleren om hierin een actieve rol te spelen, kan ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ondersteuning leveren. Voor de werving van aspirant gemeenteraadsleden bieden ze o.a. de volgende zaken: 1. Cursus politiek actief In opdracht van gemeenten verzorgt ProDemos cursussen Politiek Actief voor burgers. ProDemos ondersteunt gemeenten met deze cursus in talentontwikkeling in gemeenteraden en het versterken van de lokale democratie. De cursus Politiek Actief heeft als doel om politiek geïnteresseerde burgers inzicht te geven hoe de lokale politiek werkt. Naast theoretische kennis bestaat de cursus uit praktische opdrachten, interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. De cursus bestaat uit maximaal 7 bijeenkomsten en kan op maat worden gemaakt. Een cursus van 6 avonden voor maximaal 20 personen kost ca. 8000,-. 2. Toolbox cursus politiek actief Naast de geheel verzorgde cursus Politiek Actief is het voor gemeenten, politieke partijen en andere organisaties ook mogelijk zelf een cursus te verzorgen voor burgers met interesse voor het raadswerk. ProDemos heeft hiervoor een toolbox ontwikkeld waarmee de cursus door de afnemer zelf op maat kan worden samengesteld. De Toolbox Politiek Actief kost 750,- (excl. btw, hoog tarief). 1 Deze tips zijn geformuleerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van VNG, Raadslid.nu en de VvG op 27 november 2012 in Apeldoorn

3 3. Zeteldans - Race naar de Raad In dit bordspel wordt vergelijkbaar met ganzenbord. Het spel heeft als doel om in 63 stappen (campagnedagen noemen ze dat in het spel) het doel te bereiken. Via kans- en verwijzingskaartjes met vragen en opmerkingen worden alle facetten van het raadswerk belicht. Het spel kost 19,95 per stuk. Natuurlijk zijn er ook nog andere activiteiten; voorbeelden zijn te vinden in de databank praktijkvoorbeelden van de VNG. Minicursus Gemeentepolitiek in Westvoorne Na eerst in overweging te hebben genomen om net als in buurgemeente Brielle een cursus te laten organiseren door ProDemos heeft men er in Westvoorne voor gekozen om zelf een minicursus gemeentepolitiek te geven. In drie avonden krijgt een aspirant raadslid daar een impressie van de taken en bevoegdheden van een raadslid. Ook deze minicursus heeft als doel om inwoners enthousiast te maken voor een plek in de raad. De door de griffie georganiseerde cursus bestaat in Westvoorne uit 3 avonden. Hoewel men in eerste instantie twijfelde of burgers deze cursus wel interessant zouden vinden, worden er, gegeven het aantal aanmeldingen van 40 personen, in Westvoorne al 2 cursussen gegeven (Subsidies voor) opleiding kandidaat-raadsleden Hoewel de gemeente tijdens activiteiten minicursussen voor kandidaat-raadsleden kan organiseren, blijft de opleiding van kandidaat-raadsleden primair toch een taak van de partijen zelf. Landelijke partijen hebben dit meestal landelijk georganiseerd en de lokale afdelingen van die partijen in Steenbergen kunnen daaraan deelnemen. Plaatselijke partijen moeten dit in ieder geval zelf organiseren. Het is met name voor de lokale groeperingen van belang om te weten da t het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) subsidies verstrekt voor de vorming en scholing van gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden. Landelijke en plaatselijke politieke partijen kunnen het geld gebruiken voor scholingsactiviteiten van de partij, de bestuurdersvereniging of het eigen scholingsinstituut, maar ook voor cursussen van andere opleidingsinstituten of koepelorganisaties van partijen. De subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar. Politieke partijen moeten de subsidieaanvraag voor 1 februari van dat jaar indienen. Lokale afdelingen van partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede dan wel Eerste Kamer van de Staten-Generaal kunnen niet zelfstandig een beroep doen op de subsidieregeling. Dat beroep kan uitsluitend worden gedaan door de desbetreffende landelijke partij

4 2.3. De verkiezingscampagne Bevorderen belangstelling voor en opkomst bij de verkiezingen Ook vlak voor de verkiezingen kan de gemeente en in het bijzonder de griffie nog een rol spelen bij de verkiezingscampagne namelijk het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de verkiezingen. Het is dan wel belangrijk dat de activiteiten van de gemeente niet bijten met de activiteiten van de afzonderlijke politieke partijen en het is prakti sch om te inventariseren welke activiteiten anderen (media) oppakken. Ook kan het interessant zijn om te inventariseren welke vormen van free publicity mogelijk zijn (afstemmend gesprek met de pers over mogelijke activiteiten zoals interviews met raadsl eden en organisatie van lijsttrekkersdebatten). Verder zijn er vele andere mogelijkheden: actief benaderen van jongeren die voor het eerst mogen stemmen; opzetten van een speciale verkiezingswebsite / forum; aanschaffen van stemwijzer of kieskompas; samenstellen van een verkiezingskrant waarin de diverse partijen zich voorstellen; organiseren van één of meer verkiezingsmarkten (wel of niet in iedere kern); organiseren van lijsttrekkersdebatten in de diverse kernen; bezoeken van doelgroepen door de gehele raad; extra publicaties in huis-aan-huisbladen; tv- /radiospotjes; enz. Mogelijkheden ProDemos voor het voeren van actieve campagne ProDemos, het huis van democratie en rechtstaat, biedt de volgende zaken voor het voeren van een actieve campagne: 1. StemWijzer voor gemeenten Het bekendste product van ProDemos is de StemWijzer. Aan de hand van 30 stellingen komen bezoekers uit bij een overzicht van de partijen waarmee hun standpunten het meest overeenkomen. De website werd rond de landelijke verkiezingen in ,85 miljoen keer geraadpleegd. De StemWijzer is ook beschikbaar voor gemeenten: een succesvolle tool om uw inwoners voor de gemeenteraadsverkiezingen te interesseren. Met de StemWijzer biedt u uw inwoners de mogelijkheid de eigen standpunten te vergelijken met die van alle politieke partijen door middel van het beantwoorden van dertig stellingen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welk verkiezingsprogramma het dichtst bij de inwoner staat. De StemWijzer kan verrassende uitkomsten bieden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2009 heeft ProDemos voor 56 gemeenten een StemWijzer gemaakt. Een kostenindicatie voor het maken van de StemWijzer voor de gemeente Steenbergen is nog niet te geven, maar bedraagt naar schatting ongeveer 5000,

5 2. StemWijzerMarkt In de marktkraam die kan worden geplaatst in een willekeurige plaats in de gemeente liggen 24 verschillende soorten groenten en fruit, die ieder corresponderen met een stelling. Met het winkelmandje, dat is ingedeeld in een afdeling eens en oneens, verzamel je de producten van je keuze. Als je geen mening hebt, kun je het fruit of de groente bij een bepaalde stelling laten liggen. Bij de groenteweegschaal aangekomen, tik je de producten in en op de bon verschijnt de uitslag van de StemWijzerMarkt. Afhankelijk van de drukte van de locatie en dus van het benodigde aantal medewerkers om de kraam te bemensen, kost deze activiteit tussen de 1000 en 2500,- Andere mogelijkheden voor de campagne In de laatste maanden voor de verkiezingen kan de gemeente (de griffie) kramen regelen op de markten in de diverse kernen en/of op pleinen voor supermarkten en/of bij sportactiviteiten enz. enz.). Die kramen moeten dan natuurlijk wel worden bemenst door mensen uit de diverse politieke groeperingen. Ook kan de gemeente en/of de griffie lijsttrekkersdebatten organiseren in de kernen. Ook kan ervoor worden gekozen om in de weken voor de verkiezingen een huis -aan-huis krant te laten verschijnen met daarin voor iedere partij een pagina met logo, foto s en standpunten. Tot op heden wordt er echter vanuit gegaan dat in Steenbergen de partijen zelf zorgen voor de campagne. 3. Periode vlak na de verkiezingen 3.1. Coalitievorming De periode vlak na de verkiezingen is een bijzondere periode. De verhoudingen zijn mogelijk veranderd en de partijen willen waarschijnlijk snel aan de gang met de formatie. Daarom is het goed om nu al na te denken hoe activiteiten in die periode gaan verlopen. In Woensdrecht wordt al voorafgaand aan de verkiezingen een onafhankelijke informateur benoemd die al voorafgaand aan de verkiezingen zelf een informatieopdracht krijgt. Ook de (rest van de) procedure om te komen tot een coalitie(programma) wordt daar al van tevoren in een document gezet en besproken en vastgesteld door het presidium. In iedere geval is het zinvol dat er al voor de verkiezingen een concept draaiboek ligt dat op de avond van de verkiezingen kan worden afgerond en verstrekt aan de nieuw gekozen partijen

6 4. De periode na installatie van de nieuwe raad 4.1. Training nieuwe raadsleden Bij het opstellen van een inwerkprogramma is het van belang om onderscheid te maken tussen reeds zittende en nieuwe raadsleden. Voor wat betreft kennis en vaardigheden is er onderscheid tussen nieuwe raadsleden die een beroep kunnen doen op een aanbod aan trainingen van politieke partijen en raadsleden die dat niet kunnen. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd individuele verschillen in de kennis, vaardigheden en achtergronden van raadsleden. Gezien het beperkte tijdsbeslag dat raadsleden voor het raadswerk effectief beschikbaar kunnen stellen, vereist dit een scherpe afweging van de aan te bieden componenten. Een inwerkprogramma kan de volgende elementen bevatten: a. Kennismaken, zowel als raad onderling als met de organisatie (rondleiding) als met de gemeente (samen in de bus langs de diverse kernen, de belangrijkste projecten en doelgroepen, het beleggen van ontmoetingen met het maatschappelijk middenveld en adviesraden); aangezien er in dezelfde periode mogelijk ook nieuwe wethouders actief worden, is het een overweging om een deel van deze introductie gezamenlijk te doen; b. Opdoen van systeemkennis (rolverdeling college-raad, hoe invulling te geven aan de kaderstellende controlerende en volksvertegenwoordigende rol, werkwijze raad, werking planning & control cyclus, informatie over gereedschap van de raadsleden); c. Bijspijkeren van vaardigheden (omgaan met de media, snellezen, welsprekendheid, debattraining): in Steenbergen is er daarom het plan om in 2014 opnieuw een debattraining te organiseren voor de raadsleden; d. Opdoen van dossierkennis (stand van zaken WMO, WRO, grote projecten, verbonden partijen, APV en verordeningen, decentralisatie, delegatie, deregulering). Een start met het inwerkprogramma de eerste weken na de verkiezingen heeft als voordeel dat de raadsagenda naar verwachting voldoende ruimte biedt voor het ontplooien van initiatieven. Afhankelijk van het tempo van de formatie kan wel het lastig zijn de personen bij elkaar te krijgen. Wanneer pas na de formatie wordt begonnen met het inwerkprogramma en de formatie is moeizaam verlopen, kunnen de formatieonderhandelingen een druk op persoonlijke relaties leggen nog voordat een gemeenschappelijke basis is gelegd. Naast het inwerken van nieuwe raadsleden is het ook van belang zo snel mogelijk te komen tot een gemeenschappelijke basis voor alle raadsleden. Daarom is het goed om activiteiten te organiseren voor de gehele raad, op een wijze dat dit ook interessant is voor de zittende raadsleden. Voordeel van het organiseren van collectieve elementen is dat snel een gemeenschappelijk beeld ontstaat ten aanzien van de wijze waarop de raad met elkaar wil samenwerken, onderlinge omgangsvormen en wat de normen en waarden zijn ten aanzien van integriteit, samenvattend de mores van de raad. Bij het samenstellen van het inwerkprogramma is het van belang telkens voor ogen te hebben welke elementen door wie te laten verzorgen, d.w.z. door de griffie zelf, door de ambtelijke organisatie, dan wel door externe partijen

7 Wanneer gekozen wordt om elementen van het inwerkprogramma door externen te laten verzorgen, verdient het aanbeveling om de ambtelijke organisatie wel aanwezig te laten zijn bij die bijeenkomsten zodat zij kunnen vertellen over specifieke zaken in Steenbergen.. Gezien de grote bulk aan informatie die nieuwe raadsleden te verwerken hebben, kan het ook een overweging zijn om voorafgaand aan een raadsvergadering een introductie door betrokken ambtenaren te laten verzorgen van inhoudelijke thema s die aan de orde komen Ondersteuning raadsleden Voorafgaand aan de nieuwe raadsperiode is het goed om de vraag te stellen of er tijdens de volgende raadsperiode weer ondersteunende middelen (hardware en software) worden verstrekt aan de raadsleden of dat wordt er gewerkt met het principe van BYOD (Bring Your Own Device) en dat er dus een (maandelijkse?) vergoeding wordt verstrekt voor aanschaf en gebruik van apparatuur en software? Deze beslissing is met name van belang voor de financiering. Indien er aan het begin van de raadsperiode hardware wordt uitgereikt, moet er een financieringsplaatje liggen. Als wordt gekozen voor het BYOD principe, moet er worden bepaald of en zo ja welke maandelijkse vergoeding er wordt gegeven voor deze voorziening. Indien er wordt gekozen voor het verstrekken van hardware en software moet er bovendien rekening mee worden gehouden dat de normale afschrijftermijn voor hardware slechts 3 jaar is. Kan en wil een raadslid 4 jaar lang gebruik maken van dezelfde hardware als de leverancier van de hardware intussen allerlei nieuwere modellen heeft uitgebracht met veel leukere features? Bovendien moet er dan een regeling worden getroffen ter voorkoming van brutering van de te verstrekken hardware. Als er wordt gewerkt volgens het BYOD principe moet worden nagegaan of het RIS ook soepel toegankelijk is voor andere typen tablets zoals de ipad

8 5. Voorstellen voor de gemeente Steenbergen 5.1. Minicursus Gemeentepolitiek in Steenbergen Voortbordurend op het idee uit Westvoorne lijkt het de griffie een goed idee om ook in Steenbergen een minicursus Gemeentepolitiek te organiseren. In Steenbergen zou een dergelijke cursus er dan als volgt uit komen te zien: Op de eerste avond is er een introductie door burgemeester Bolten, waarna één of twee raadsleden (verder) vertellen hoe het bestuur in grote lijnen werkt: Bestuur in Nederland, in de provincie en in Steenbergen; Functie van een raadslid; kaderstellende rol, de controlerende rol en de bevoegdheden Bestuur in Steenbergen: commissiestructuur en beeldvormende vergaderingen; De raad is ook leuk voor vrouwen en jongeren; De tijdsbesteding van een raadslid (overweeg evt. het duo raadslidmaatschap) ; Algemeen belang versus het individuele belang; Burgerparticipatie en andere betrokkenheid van burgers; Samenwerking met (buur)gemeenten. Op de tweede avond wordt er een vergadering van de gemeenteraad bezocht of bekeken via de SLOS; Op de derde avond is er een politieke avond in de raadszaal waarop politici en andere vertegenwoordigers van (bestaande en nieuwe) politieke partijen aanwezig zijn. De cursisten zitten dan op de plaatsen van de raadsleden en de vertegenwoordigers zitten op de publieke tribune. Na een presentatie door de aanwezige partijen achter het spreekgestoelte kunnen de cursisten aan vertegenwoordigers van de partijen vragen stellen over de structuur en opzet van de partij in Steenbergen en hoe de cursisten zich kunnen aansluiten. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een mapje met daarin wat informatie over de staatsrecht beginselen, wat informatie over de samenstelling van de raad en de taken van burgemeester, wethouders, secretaris en griffier, en een (uittreksel van het) Reglement van Orde van de raad. Deze stukken kunnen eventueel worden gebruikt als basis voor de presentatie Instructiemap voor nieuwe raadsleden Hoewel alle informatie ook te vinden is op het Raadsinformatiesysteem is het goed om aan de nieuwgekozen raadsleden een instructiemap te verstrekken met daarin: Reglement van Orde van de raadsvergadering; Reglement van Orde van de commissievergaderingen; Overige relevante Reglementen van Orde Een pagina met links naar belangrijke websites: o Website waar de tekst van de Gemeentewet is te vinden o Website Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Lijstje met namen en telefoonnummers gemeente, griffier, wethouders en collegaraadsleden - 8 -

9 5.3. Trainingen voor raadsleden De trainingen voor de raadsleden worden opgesplitst in 2 delen: Eén of meer door externen verzorgde algemene trainingen: o training debatvaardigheden; o training juridische achtergronden; o training snellezen; o. Eén of meer door internen, burgemeester, griffier en/of ambtenaren, verzorgde training over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op Steenbergen. Te denken is dan aan de volgende modules: o Hoe werken we in de gemeente; kennismaking met beleidsmedewerkers; o Het gereedschap van raadsleden (gegeven de commissiestructuur in Steenbergen); o Inhoudelijk bijpraten over lopende dossiers; o Beleid en financiën; o Specifieke onderwerpen uit de Commissie Mens en Maatschappij o Specifieke onderwerpen uit de Commissie Ruimte en Economie 5.4. Nieuwe tablets voor raadsleden In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat is terug te vinden op de website van het Ministerie van BZK 2 staat o.a. vermeld dat raadsleden op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking moet worden gesteld ten laste van de gemeente dan wel moet de gemeente een tegemoetkoming verlenen voor aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. Tevens staat in hetzelfde Rechtspositiebesluit dat er een vergoeding moet worden verleend voor de aanleg- en de abonnementskosten voor de internetverbinding voor de hierboven genoemde computerapparatuur. De raad kan nadere regels stellen over het ter beschikking stellen van computerapparatuur en de tegemoetkoming. Op basis van bovenstaande lijkt het logisch om in Steenbergen ook in de nieuwe raadsperiode weer tablets te verstrekken aan de raadsleden. De standaard op de tablets aanwezige software stelt de raadsleden in staat om alle stukken op het Raadsinformatiesysteem en de eigen te raadplegen. 2 -

10 5.5. Draaiboek activiteiten verkiezingen Hieronder volgt een draaiboek met de algemene activiteiten voor, tijdens en na verkiezingen. datum omschrijving activiteit 2013 voorjaar 2013 najaar 2013 najaar 2013 minicursus gemeentepolitiek om mensen te werven kiezen lijsttrekker door partijen opstellen verkiezingsprogramma door partijen introductieavond voor partijen die voor de eerste keer willen gaan deelnemen aan verkiezingen 2014 jan-2014 voorjaar 2014 Publicatie burgemeester van kandidaatstelling en inleveren kieslijsten verkiezingscampagne 19-mrt-2014 verkiezingen gemeenteraad 19 maart mrt mrt-2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 voorjaar 2014 laatste vergadering gemeenteraad in oude samenstelling (onderzoek geloofsbrieven nieuwe leden gemeenteraad; afscheid vertrekkende raadsleden) eerste vergadering gemeenteraad in nieuwe samenstelling eerste trainingsavond raadsleden (informatieverstrekking door burgemeester en ambtenaren) tweede trainingsavond raadsleden derde trainingsavond raadsleden cursus debat-technieken

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling De griffier en het draaiboek gemeenteraadsverkiezingen Verslag van een bijeenkomst gehouden op dinsdag 4 augustus 2009 in Utrecht waarin een aantal griffiers diverse aspecten van een draaiboek verkiezingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld.

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld. Communicatieplan verkiezingen 2014 Opkomstbevordering Inleiding De laatste jaren daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Van 51% in 2002 naar 48% in 2006 tot 45% in 2010. De dalende

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN.

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt.

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt. Opleidingsplan gemeenteraad Renkum 2014 2018 Korte inleiding en leeswijzer Dit document geeft een beknopt overzicht van het in 2014 voor de nieuwe raad georganiseerde introductieprogramma. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

1. in te stemmen met de start van papierloos vergaderen, zoals aangegeven in de voordracht;

1. in te stemmen met de start van papierloos vergaderen, zoals aangegeven in de voordracht; Raadsvoordracht Onderwerp: Papierloos vergaderen / aanpassen Verordening voorzieningen raadsleden en fractieopvolgers Datum: 2 april 2012 Steller: Ingebracht door: J.G. Nubé Presidium Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; besluit vast te stellen de navolgende: VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS-

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders Made, 2 december 2002 Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003 Agendapunt: Onderwerp: Onkostenvergoeding bestuurders Voorstel: Vast te stellen de navolgende verordening: de verordening voorzieningen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wat is en wat doet de gemeenteraad eigenlijk?

Wat is en wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Wat is en wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad. Artikel 125 van de Grondwet begint met deze woorden.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen

Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen Gemeenteraadsverkiezingen Steenbergen 19 maart 2014 Lenneke van der Meer Augustus 2013 December 2013 januari 2014 1 Inhoud INLEIDING 1. ORGANISATIE 1.1 uitvoering 1.2 financiën 2. VOORBEREIDING 2.1 nieuwe

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

StemWijzer ook voor uw gemeente?

StemWijzer ook voor uw gemeente? StemWijzer ook voor uw gemeente? Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Waarom een StemWijzer voor uw gemeente? De StemWijzer is bij uitstek hét middel om kiezers op een snelle en overzichtelijke manier inzicht

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers 5.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140924 woensdag 24 september 2014 BW: BW140909 voorstel gemeenteraad FRACTIE- VOORZITTERS- OVERLEG Vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2010 over de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Doetinchem 2010; gelet

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Inhoud 28 maart 2014 Welkom! Katern VNG Raadsledenprogramma Raad op Zaterdag, 17 mei Raadsleden & vertrouwelijkheid documenten Loslaten in vertrouwen: aanbevelingen Bevolkingsdaling: informatie

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Roden, 19 februari 2004 Onderwerp Opdrachtverlening bouw en implementatie Raadsinformatiesysteem aan Notenbomer Internetcenter Voorstel De werkgroep Raadsinformatiesysteem

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Hoe maak je een lokale stemwijzer?

Hoe maak je een lokale stemwijzer? Hoe maak je een lokale stemwijzer? WORKSHOP SERGIO BOUTKAN VVOJ TRAININGSDAG LOKALE ONDERZOEKSJOURNALISTIEK ZATERDAG 20 APRIL 2013 Sergio Boutkan Sergio Boutkan (1972) is sinds 1995 werkzaam als journalist

Nadere informatie

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Nieuwegein 0 ray \.\ \..,_,,. ' Aan Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onderwerp Papierloos vergaderen gemeenteraad

Nadere informatie

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid \\\!!!9.\\ 51 O g g i n GP D 0112.2015 0004 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden.

Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden. Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voorgesteld wordt om bij de begripsbepalingen toe

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7801

BIS BenW adviezen - 7801 "' BIS BenW adviezen - 7801 I Secundair is het de taak voor de gemeente om bv een digitaal archief en een afgeschermd deel voor de raadsleden op de website beschikbaar te stellen Raadsleden kunnen in dit

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006.

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. Toelichting Naast hetgeen bij wet of ministerieel besluit voor wethouders, raads- en commissieleden is bepaald

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gem. Drimmelen. 1. besluit met Verordening

Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gem. Drimmelen. 1. besluit met Verordening Aan de Raad Made, 29 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 20 maart 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 17 april 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Stuknummer: AI15.03409

Stuknummer: AI15.03409 - 4 JUNI 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Behorend bij registratienummer Uiterlijk behandelen in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 24 september 2009 Datum: Behandeld door:

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel 80 Vergadering 29 september 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies

Raadsvoorstel 80 Vergadering 29 september 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies Vergadering 29 september 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies B&W vergadering : 1 september 2015 Dienst / afdeling : Raadsgriffie Aan de gemeenteraad, Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid Raadslid is een mooi vak. Als raadslid mag u over de meest uiteenlopende zaken meebeslissen. U komt in veel verschillende situaties waarin u om uw mening wordt gevraagd. Maar wat is bij al die verschillende

Nadere informatie

Geslaagde kick off bijeenkomst 'Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen' Tekstueel verslag 16/11

Geslaagde kick off bijeenkomst 'Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen' Tekstueel verslag 16/11 Geslaagde kick off bijeenkomst 'Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen' Tekstueel verslag 16/11 De raadzaal van Apeldoorn stond op 16 november 2012 in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en het

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 8 augustus 2006, nummer ; gelet op artikel 44 tweede en derde lid en 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n GESCAND OP 'h JUNI rcj Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenie Oostzr-n De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4698 Inboeknummer Dossiernummer InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies Inleiding In de gemeenteraad en raadscommissies wordt

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen Docentenhandleiding Organiseer je eigen verkiezingen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf een verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 06/10/2015 I IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden,

Nadere informatie

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006;

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006; Nr.: 06-34 Onderwerp: Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning De raad der gemeente Diemen; Gelet op artikel 33, derde lid van de gemeentewet zoals deze luidt na vaststelling van

Nadere informatie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders de raadsleden de griffier de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1a i re

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier vastgesteld door het college op 31 oktober 2006 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding... 3 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen... 3 Artikel

Nadere informatie

ProDemos biedt: Zaalverhuur. ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos biedt: Zaalverhuur. ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente,

Nadere informatie

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde 27 oktober 2010 1. Inleiding De burgemeesters van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde (hierna: BSV) hebben onlang het initiatief

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle Den Haag wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de personeelsafdeling en het hoofd van de Ambtsdragers i salarisadm nistratie Turfmarkt 147 griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de Afdeling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Maart 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 2 1.2 Rechtspositie algemeen... 2 1.3 Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen... 3 1.4 Zelfstandige,

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

19 november 2012 11 2012/53 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 november 2012 11 2012/53 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 november 2012 11 2012/53 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen.

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. 1. Inleiding In het verleden is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe systematiek van vergaderen. Het

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Oostzaan De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN. Vooraf. Griffie september 2013

UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN. Vooraf. Griffie september 2013 UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN Griffie september 2013 Vooraf In de raadsvergadering van 23 februari 2012 is door de raad besloten tot invoering van het papierloos vergaderen. Hierbij is afgesproken

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie