Faculteit der Sociale Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 364ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 24 juni 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. I. Abdo Mw. L.J. Blanken Dhr. C.J. van Dam Mw. dr. W.A. Gebhardt Dhr. prof.dr. J.J.M. van Holsteijn Mw. E.E.J. Joor Mw. M.J.A. Luijks Dhr. A.P. Maaskant (vanaf uur) Mw. M. van Rest Dhr. drs. C.J. Verduin Dhr. drs. W.L.G. Verschuur Afwezige raadsleden: Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. W. Noteboom Aanwezige leden van het faculteitsbestuur: Dhr. Prof. dr. Ph. Spinhoven, voorzitter Dhr. prof. dr. H. Dekker Dhr. mr. dr. M.E. Tuurenhout Dhr. S. Balfoort Verder aanwezig: Dhr. drs. P. Janse Mw. N. Ritsma (verslag) Publieke tribune: 2

2 1. Opening en vaststelling van de agenda Spinhoven opent de vergadering en stelt de agenda vast conform het voorstel. Hij heet de twee nieuwe raadsleden die op de publieke tribune hebben plaatsgenomen, welkom. 2. Horen van de raad over de voorgenomen voordracht van een nieuw studentlid van het faculteitsbestuur Dit punt wordt vertrouwelijk besproken en vastgelegd. 3. Verslag en besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 april 2010 Het verslag en de besluitenlijst worden goedgekeurd. Naar aanleiding van: - blz. 3 In tegenstelling tot de te lage temperatuur in de filmzaal merkt Aalberts op dat de raad aandacht heeft gevraagd voor de te hoge temperatuur in 5B02/5B04. Zij vraagt of hierin actie is ondernomen. Tuurenhout zal na dit navragen. - Verschuur vraagt of er een werkplan m.b.t. asbest komt. Tuurenhout antwoordt dat de medewerkers enkele weken geleden hierover een uitgebreide brief hebben ontvangen. Naar aanleiding van de Actiepuntenlijst: - De raad vraagt dringend aandacht voor de continue problemen met de liften in het gebouw. Tuurenhout geeft aan dat Vastgoed onlangs een onafhankelijke liftinspectie heeft laten uitvoeren, waarbij de liften als veilig zijn beoordeeld. Hij stelt voor om de directeur van Vastgoed uit te nodigen voor een volgende raadsvergadering. Om de klachten te onderbouwen zal vanaf heden de liftstoringen worden geregistreerd. - Vervanging niet-brandwerende deuren: dit punt wordt aan VastGoed voorgelegd. - De punten ISSC en taskforce studiesucces worden geschrapt. - Actieplan ziekteverzuim: in augustus wordt er een cursus gegeven over het omgaan met ziekmeldingen. 4. Lijst van ingekomen en uitgegane post De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Mededelingen - Lijst van R&O-gesprekken: Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. - Collegegelden: Verschuur vraagt of de hoogte van de collegegelden mensen heeft weerhouden om een studie te starten. Dekker antwoordt dat inmiddels andere universiteiten, op twee na, ook het instellingscollegegeld hebben geïntroduceerd. Er is nu helderheid geschapen m.b.t. de tarieven, waarbij eerdere onrechtvaardigheden zijn ingetrokken. - Joint degrees: Dekker meldt dat er twee voorstellen voor een joint degree en double degree zijn goedgekeurd. Het gaat hierbij om samenwerking met Indonesië en Duitsland. Een joint degree maakt het mogelijk een masterprogramma met internationale reputatie van 90 EC te volgen. Met de nu verkregen subsidie kunnen de opleidingen Psychologie en CAOS een programma ontwikkelen, waarbij de masteropleiding ook een naam zal krijgen. Van Holsteijn vraagt of het bestuur deze initiatieven volgt m.n. wat betreft de kosten en organisatorische tijdsbesteding. Het bestuur zal deze pilots volgen. - Advies U-raad m.b.t. Personeelsplan ICT Shared Service Centre: In de brief staat vermeld dat het CvB heeft toegezegd dat voor het ISSC op een zodanig tijdstip verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Van Holsteijn merkt op dat de bevoegdheid voor het uitschrijven van verkiezingen ligt bij het Centraal Stembureau. Hij verzoekt deze onjuistheid door te geven aan het CvB. - Uitslag verkiezingen faculteitsraad FSW: n.a.v. de lage opkomst bij de verkiezingen doet Abdo de suggestie om bij het vaststellen van een datum voor de verkiezingen in het vervolg rekening te houden met de tentamenperiode. Vervolgens wordt gesproken over oorzaken van het lage opkomstpercentage, waarbij naar voren komt dat 2

3 studenten te weinig op de hoogte zijn van de organisatie. Abdo merkt op dat er een opening academisch jaar komt op de faculteit waarbij aan de eerste jaars studenten een boekje wordt uitgereikt met informatie over de FSW. - Studiesucces: uitvoering project Popcorner: Ravesloot geeft uitleg over dit project dat per september 2010 van start gaat. Popcorner is een project in de faculteit waar studenten informatie kunnen krijgen over verbetering van de eigen studievoortgang. Alle studieondersteunende facilteiten worden hierin ondergebracht. De bedoeling is om betrokkenheid bij de faculteit te bewerkstelligen. Onderdelen zijn: - website voor eerste jaars studenten - cursussen Nederlandse taalbeheersing, snellezen - buddysysteem opzetten. Vanuit het ministerie van OC&W zijn er gelden beschikbaar gesteld in het kader van het diversiteitsprogramma. Een deel van deze gelden komt beschikbaar voor FSW. Vanuit de raad worden de volgende suggesties gedaan: - de studentambassadeurs hierover informeren - tijdens de open dag aandacht schenken aan Popcorner met een aparte stand - een cursus Engels lezen aanbieden. Ravesloot merkt op dat er gezocht wordt naar een docent om een dergelijke cursus te verzorgen - ook in latere studiejaren blijken studenten nog grote problemen te hebben - kijken hoe diverse initiatieven zich met elkaar verhouden. Ravesloot dankt de raadsleden voor hun inbreng. Zij zal de suggesties verwerken in een actieplan. De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 6. Onderwijs- en examenregelingen Algemene opmerkingen: - als er herkansingen worden geboden is de vraag welk cijfer telt. Dit punt wordt niet in de OER opgenomen, maar kan worden behandeld in de uitwerking Nadere regels & richtlijnen van de examencommissie; - in het verleden werden de adviezen van opleidingscommissies toegevoegd bij de bespreking van dit agendapunt. De raad stelt er prijs op om in het vervolg deze adviezen bij de bespreking van de OER en te ontvangen. - de voorlopige modellen liggen ten grondslag aan de opstelling van de huidige OER en. De definitieve modellen zijn in een te laat stadium ontvangen. Het blijkt dat deze definitieve modellen slechts marginaal afwijken. Het CvB streeft naar regelingen die minimaal twee jaar van kracht zijn, conform regelgeving t.a.v. internationale studenten. Van Holsteijn stelt voor dat de huidige OER en gebruikt worden als model voor volgend jaar. Dekker zal dit verzoek neerleggen bij het CvB. - in de regelingen wordt de term niet van toepassing veel gebezigd. Het is niet altijd duidelijk waar de tekst dan betrekking op heeft. Hier wordt naar gekeken. - gevraagd wordt of de taalfouten en andere kleine onvolkomenheden gecorrigeerd kunnen worden. Het bestuur zal hierop toezien. - de studiebegeleiding komt slechts marginaal aan de orde door het noemen van het mentor- en tutorsysteem. Vanuit de raad wordt gevraagd hoe de studiebegeleiding per opleiding is ingericht. Dekker antwoordt dat dit punt op de universitaire agenda staat. De bedoeling is dat het Leids Studiesysteem (LSS) ook wordt ingevoerd voor studenten in het tweede en derde jaar. Studenten kunnen de studiebegeleiding aankaarten in het instituutsbestuur en de opleidingscommissie. - wat is de bevoegdheid van de raad m.b.t. het herkansen van voldoende behaalde tentamens. Deze bevoegdheid ligt bij de examencommissie, evenals de vraag welk cijfer dan telt: het hoogste of het laatst behaalde cijfer. Vervolgens worden de OER en afzonderlijk besproken. 1. Bacheloropleiding Bestuurskunde 3

4 - artikel en gaan over de verplichting van een student om deel te nemen aan het tentamen bij de eerste gelegenheid en over de toestemming die vervolgens nodig is van de examencommissie om dan aan een tweede of latere tentamengelegenheid deel te mogen nemen. De vraag rijst of deze regel niet in strijd is met de eigen reglementen, waarbij wordt gesteld dat een tentamen minimaal twee maal per studiejaar aangeboden moet worden. De raad vindt deze regelinggeving onuitvoerbaar en oncontroleerbaar en in de praktijk niet te handhaven. Deze regelgeving is ook opgenomen in de OER en van Psychologie. De raad stemt in met de OER van de bacheloropleiding Bestuurskunde onder de voorwaarde dat de artikelen en worden geschrapt. 2. Master s programme Public Administration In de OER staat niet duidelijk vermeld voor welke datum de studiepunten moeten zijn behaald (de harde knip). Dekker antwoordt dat de universitaire regel is dat voor 1 oktober of 1 maart alle studiepunten van de vooropleiding behaald moeten zijn, om toegang te krijgen tot de masteropleiding. Gevraagd wordt of deze datum vermeld kan worden in de OER en. Dit punt wordt opgenomen met het bestuursbureau. De raad stemt in met de OER van de masteropleiding Public Administration. 3. Research master s programme Public Administration: Institutional Change and Reform. De raad stemt in met deze OER van de research master. 4. Bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie - In artikel moet de verwijzing worden opgenomen. Dit wordt aangepast. - In artikel 2.3 de eindkwalificaties, wordt gevraagd om een omschrijving van de vaardigheden op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie - Gevraagd wordt of er jaarlijks een overzicht van studiepunten aan de student kan worden verstrekt. Beide punten worden aan het instituutsbestuur doorgegeven. De raad stemt in met de OER van de bacheloropleiding CAOS. 5. Master s programme Cultural Anthropology and Development Sociology. De raad stemt in met deze OER. 6. Bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen. De raad stemt in met deze OER. 7. Master s programme in Education and Child Studies. 8. Research master s programme in Developmental Psychopathology in Education and Child Studies. De raad stemt in met beide master OER en van Pedagogiek. 9. Bachelor opleiding Politicologie - Aan alle studenten die per starten met de bachelor- of masteropleiding Politicologie en de postinitiële masteropleiding IRD zal na afronding de graad bachelor of master met de toevoeging of science worden verleend. Deze graad sluit aan bij de landelijke diplomering voor politicologen. - Politicologie heeft 15 EC beschikbaar in de keuzeruimte. Dit maakt het onmogelijk om een minor (van 30 EC) te volgen. Gevraagd wordt om een toelichting. Dekker antwoordt dat de consequentie hiervan is dat studenten geen minor van 30 EC kunnen volgen, of dat er verlenging van de studie optreedt. Deze keuze heeft het instituut gemaakt. Dit laat onverlet besluitvorming van het CvB inzake de minor. Ook andere universitaire opleidingen hebben zich onttrokken aan dit universitaire beleid, met toestemming van het CvB. Studenten die het niet eens zijn met de zienswijze van Politicologie moeten dit op instituutsniveau kenbaar maken. Van Holsteijn licht toe dat de terughoudendheid wordt ingegeven door de vraag of er sprake is van succes van dit systeem. De raad stemt in met deze OER. 10. Master s programme Political Science - Ondanks dat er twee instroommomenten zijn, is het lastig om deze master te starten in februari. Van Holsteijn legt uit dat het verplicht is om een tweede instroommoment aan te bieden, maar het opleidingsbestuur Politicologie raadt dit 4

5 de studenten ten zeerste af. De volgorde van de vakken is zodanig dat instroom in februari niet voor de hand ligt. Van studentzijde wordt opgemerkt dat andere opleidingen er wel in slagen een tweede instapmoment te faciliteren. Aan de opleidingscommissie van Politicologie wordt geadviseerd te kijken naar best practices van andere opleidingen. Met deze vermelding over het tweede instapmoment stemt de raad in met deze OER. 11. Master s programme Political Science Research: Institutional Analysis Voor de research master van Politicologie en van Bestuurskunde bestaat weinig belangstelling. Bij de visitatie van beide opleidingen is er geadviseerd om samenvoeging te overwegen. Hier wordt momenteel aan gewerkt. De raad stemt in met deze OER. 12. Master s programme International Relations and Diplomacy. De raad stemt in met deze OER. 13. Bacheloropleiding Psychologie De raad stemt in met deze OER onder de voorwaarde dat de artikelen en worden geschrapt. 14. Master s programme in Psychology 15. Research master s programma Psychology: Decision-Making and Action Control in Self-Regulation of Human Behaviour De raad stemt in met beide master OER en. De voorzitter dankt de raadsleden voor hun actieve inbreng en het nauwkeurig doornemen van de onderwijs- en examenregelingen. 7. Arbo- en milieujaarverslag 2009 Blanken vraagt waarom de audits m.b.t. het arbo- en milieumanagementsysteem en de BHV in 2009 niet zijn uitgevoerd. Tuurenhout merkt op dat de BHV goed functioneert. Hij zal navragen waarom de audits niet hebben plaatsgevonden. Het is onbekend welke gevaarlijke stoffen zich in de pand bevinden, zoals genoemd onder punt 9.2. De raad zal hierover worden geïnformeerd. Het arbo- en milieujaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag Van Holsteijn trekt zich terug als lid van de faculteitsraad. Hij wordt per 1 augustus wetenschappelijk directeur van het instituut Politieke Wetenschap en deze functie is niet verenigbaar met raadslidmaatschap. De voorzitter bedankt hem voor zijn belangrijke inzet die hij typeert als waardevol, kritisch en humoristisch. Het bestuur heeft veel profijt gehad met name wat betreft zijn inbreng bij de beoordeling van de OER en. Een aantal keren per jaar worden in het gebouw examentrainingen georganiseerd. Van Holsteijn informeert naar de opbrengsten van deze trainingen. Tuurenhout antwoordt dat de extra kosten voor bijv. de bemensing van de receptie door de organisatie worden betaald. FSW ontvangt geen huur. Dit is niet mogelijk omdat het bestuur geen eigenaar is van het PdlC-gebouw. Er is een contract afgesloten tussen het CvB en de organisatie. Van Holsteijn vraagt naar een evaluatie van deze cursussen. Het bestuur zal hiernaar informeren. De uitkomsten van de personeelsmonitor onderzoek naar welzijn - zijn binnengekomen. In het WDO (Wetenschappelijk Directeurenoverleg) is afgesproken 5

6 dit rapport eerst op instituutsniveau te bespreken en vervolgens aan de faculteitsraad voor te leggen. De voorzitter sluit om uur de vergadering. Besluitenlijst van de faculteitsraadvergadering d.d. 24 juni 2010: - Het verslag en besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 april 2010 wordt goedgekeurd. - De raad stemt in met de 15 onderwijs- en examenregelingen, waarbij voor de bachelor OER van Bestuurskunde en die van Psychologie de voorwaarde wordt gesteld dat de artikelen en worden geschrapt. Actiepuntenlijst faculteitsraad - M.b.t. arbo- en milieu worden de volgende punten genoemd: Verbetering brengen in de bedrijfshulpverlening in de avonduren; docenten informeren; mogelijkheid onderzoek om vluchtplannen op te hangen in de collegezalen Problemen met de liften aankaarten bij Vastgoed; Informatie over de gebruiksvergunning toesturen aan de raad; Luchtmetingen uitvoeren op diverse plaatsen in het gebouw (inpandige collegezalen, 5 e en 6 e verdieping) Vastgoed prioriteit laten geven aan vervanging van niet-brandwerende deuren Uitleg geven over gevaarlijke stoffen in het gebouw - Actieplan ziekteverzuim voorleggen aan de faculteitsraad; - Overzicht deelname minoren toesturen aan de raad (oktober 2010) - Geluidsoverlast in het restaurant aanpakken; - Uitkomsten personeelsmonitor (onderzoek naar welzijn) bespreken NR/

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007 VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 07 Aanwezig: Te Beest, Van Haaften en Van der Heijden (CvB); Louw (SCvB). 5 Bloys, Bulhof, Caussin,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012

STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 INHOUD VOORWOORD 4 Algemeen 5 De functie 5 Klachtbehandeling 6 BEHANDELDE ZAKEN 8 Zaken in 2012 8 Aantal klachten 8 Behandeling 10 Aard van de binnengekomen zaken in

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, 1 juni 2010 INHOUD 1. AANLEIDING 5 1.1. European University 5 1.2. Eerste voornemen intrekking aanwijzing 5 1.3.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Rapport onderzoek Maastricht School of Management

Rapport onderzoek Maastricht School of Management Rapport onderzoek Maastricht School of Management 2012 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Eigen onderzoek Landelijke Commissie...5 Kader...6

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie