Faculteit der Sociale Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 364ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 24 juni 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. I. Abdo Mw. L.J. Blanken Dhr. C.J. van Dam Mw. dr. W.A. Gebhardt Dhr. prof.dr. J.J.M. van Holsteijn Mw. E.E.J. Joor Mw. M.J.A. Luijks Dhr. A.P. Maaskant (vanaf uur) Mw. M. van Rest Dhr. drs. C.J. Verduin Dhr. drs. W.L.G. Verschuur Afwezige raadsleden: Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. W. Noteboom Aanwezige leden van het faculteitsbestuur: Dhr. Prof. dr. Ph. Spinhoven, voorzitter Dhr. prof. dr. H. Dekker Dhr. mr. dr. M.E. Tuurenhout Dhr. S. Balfoort Verder aanwezig: Dhr. drs. P. Janse Mw. N. Ritsma (verslag) Publieke tribune: 2

2 1. Opening en vaststelling van de agenda Spinhoven opent de vergadering en stelt de agenda vast conform het voorstel. Hij heet de twee nieuwe raadsleden die op de publieke tribune hebben plaatsgenomen, welkom. 2. Horen van de raad over de voorgenomen voordracht van een nieuw studentlid van het faculteitsbestuur Dit punt wordt vertrouwelijk besproken en vastgelegd. 3. Verslag en besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 april 2010 Het verslag en de besluitenlijst worden goedgekeurd. Naar aanleiding van: - blz. 3 In tegenstelling tot de te lage temperatuur in de filmzaal merkt Aalberts op dat de raad aandacht heeft gevraagd voor de te hoge temperatuur in 5B02/5B04. Zij vraagt of hierin actie is ondernomen. Tuurenhout zal na dit navragen. - Verschuur vraagt of er een werkplan m.b.t. asbest komt. Tuurenhout antwoordt dat de medewerkers enkele weken geleden hierover een uitgebreide brief hebben ontvangen. Naar aanleiding van de Actiepuntenlijst: - De raad vraagt dringend aandacht voor de continue problemen met de liften in het gebouw. Tuurenhout geeft aan dat Vastgoed onlangs een onafhankelijke liftinspectie heeft laten uitvoeren, waarbij de liften als veilig zijn beoordeeld. Hij stelt voor om de directeur van Vastgoed uit te nodigen voor een volgende raadsvergadering. Om de klachten te onderbouwen zal vanaf heden de liftstoringen worden geregistreerd. - Vervanging niet-brandwerende deuren: dit punt wordt aan VastGoed voorgelegd. - De punten ISSC en taskforce studiesucces worden geschrapt. - Actieplan ziekteverzuim: in augustus wordt er een cursus gegeven over het omgaan met ziekmeldingen. 4. Lijst van ingekomen en uitgegane post De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Mededelingen - Lijst van R&O-gesprekken: Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. - Collegegelden: Verschuur vraagt of de hoogte van de collegegelden mensen heeft weerhouden om een studie te starten. Dekker antwoordt dat inmiddels andere universiteiten, op twee na, ook het instellingscollegegeld hebben geïntroduceerd. Er is nu helderheid geschapen m.b.t. de tarieven, waarbij eerdere onrechtvaardigheden zijn ingetrokken. - Joint degrees: Dekker meldt dat er twee voorstellen voor een joint degree en double degree zijn goedgekeurd. Het gaat hierbij om samenwerking met Indonesië en Duitsland. Een joint degree maakt het mogelijk een masterprogramma met internationale reputatie van 90 EC te volgen. Met de nu verkregen subsidie kunnen de opleidingen Psychologie en CAOS een programma ontwikkelen, waarbij de masteropleiding ook een naam zal krijgen. Van Holsteijn vraagt of het bestuur deze initiatieven volgt m.n. wat betreft de kosten en organisatorische tijdsbesteding. Het bestuur zal deze pilots volgen. - Advies U-raad m.b.t. Personeelsplan ICT Shared Service Centre: In de brief staat vermeld dat het CvB heeft toegezegd dat voor het ISSC op een zodanig tijdstip verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Van Holsteijn merkt op dat de bevoegdheid voor het uitschrijven van verkiezingen ligt bij het Centraal Stembureau. Hij verzoekt deze onjuistheid door te geven aan het CvB. - Uitslag verkiezingen faculteitsraad FSW: n.a.v. de lage opkomst bij de verkiezingen doet Abdo de suggestie om bij het vaststellen van een datum voor de verkiezingen in het vervolg rekening te houden met de tentamenperiode. Vervolgens wordt gesproken over oorzaken van het lage opkomstpercentage, waarbij naar voren komt dat 2

3 studenten te weinig op de hoogte zijn van de organisatie. Abdo merkt op dat er een opening academisch jaar komt op de faculteit waarbij aan de eerste jaars studenten een boekje wordt uitgereikt met informatie over de FSW. - Studiesucces: uitvoering project Popcorner: Ravesloot geeft uitleg over dit project dat per september 2010 van start gaat. Popcorner is een project in de faculteit waar studenten informatie kunnen krijgen over verbetering van de eigen studievoortgang. Alle studieondersteunende facilteiten worden hierin ondergebracht. De bedoeling is om betrokkenheid bij de faculteit te bewerkstelligen. Onderdelen zijn: - website voor eerste jaars studenten - cursussen Nederlandse taalbeheersing, snellezen - buddysysteem opzetten. Vanuit het ministerie van OC&W zijn er gelden beschikbaar gesteld in het kader van het diversiteitsprogramma. Een deel van deze gelden komt beschikbaar voor FSW. Vanuit de raad worden de volgende suggesties gedaan: - de studentambassadeurs hierover informeren - tijdens de open dag aandacht schenken aan Popcorner met een aparte stand - een cursus Engels lezen aanbieden. Ravesloot merkt op dat er gezocht wordt naar een docent om een dergelijke cursus te verzorgen - ook in latere studiejaren blijken studenten nog grote problemen te hebben - kijken hoe diverse initiatieven zich met elkaar verhouden. Ravesloot dankt de raadsleden voor hun inbreng. Zij zal de suggesties verwerken in een actieplan. De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 6. Onderwijs- en examenregelingen Algemene opmerkingen: - als er herkansingen worden geboden is de vraag welk cijfer telt. Dit punt wordt niet in de OER opgenomen, maar kan worden behandeld in de uitwerking Nadere regels & richtlijnen van de examencommissie; - in het verleden werden de adviezen van opleidingscommissies toegevoegd bij de bespreking van dit agendapunt. De raad stelt er prijs op om in het vervolg deze adviezen bij de bespreking van de OER en te ontvangen. - de voorlopige modellen liggen ten grondslag aan de opstelling van de huidige OER en. De definitieve modellen zijn in een te laat stadium ontvangen. Het blijkt dat deze definitieve modellen slechts marginaal afwijken. Het CvB streeft naar regelingen die minimaal twee jaar van kracht zijn, conform regelgeving t.a.v. internationale studenten. Van Holsteijn stelt voor dat de huidige OER en gebruikt worden als model voor volgend jaar. Dekker zal dit verzoek neerleggen bij het CvB. - in de regelingen wordt de term niet van toepassing veel gebezigd. Het is niet altijd duidelijk waar de tekst dan betrekking op heeft. Hier wordt naar gekeken. - gevraagd wordt of de taalfouten en andere kleine onvolkomenheden gecorrigeerd kunnen worden. Het bestuur zal hierop toezien. - de studiebegeleiding komt slechts marginaal aan de orde door het noemen van het mentor- en tutorsysteem. Vanuit de raad wordt gevraagd hoe de studiebegeleiding per opleiding is ingericht. Dekker antwoordt dat dit punt op de universitaire agenda staat. De bedoeling is dat het Leids Studiesysteem (LSS) ook wordt ingevoerd voor studenten in het tweede en derde jaar. Studenten kunnen de studiebegeleiding aankaarten in het instituutsbestuur en de opleidingscommissie. - wat is de bevoegdheid van de raad m.b.t. het herkansen van voldoende behaalde tentamens. Deze bevoegdheid ligt bij de examencommissie, evenals de vraag welk cijfer dan telt: het hoogste of het laatst behaalde cijfer. Vervolgens worden de OER en afzonderlijk besproken. 1. Bacheloropleiding Bestuurskunde 3

4 - artikel en gaan over de verplichting van een student om deel te nemen aan het tentamen bij de eerste gelegenheid en over de toestemming die vervolgens nodig is van de examencommissie om dan aan een tweede of latere tentamengelegenheid deel te mogen nemen. De vraag rijst of deze regel niet in strijd is met de eigen reglementen, waarbij wordt gesteld dat een tentamen minimaal twee maal per studiejaar aangeboden moet worden. De raad vindt deze regelinggeving onuitvoerbaar en oncontroleerbaar en in de praktijk niet te handhaven. Deze regelgeving is ook opgenomen in de OER en van Psychologie. De raad stemt in met de OER van de bacheloropleiding Bestuurskunde onder de voorwaarde dat de artikelen en worden geschrapt. 2. Master s programme Public Administration In de OER staat niet duidelijk vermeld voor welke datum de studiepunten moeten zijn behaald (de harde knip). Dekker antwoordt dat de universitaire regel is dat voor 1 oktober of 1 maart alle studiepunten van de vooropleiding behaald moeten zijn, om toegang te krijgen tot de masteropleiding. Gevraagd wordt of deze datum vermeld kan worden in de OER en. Dit punt wordt opgenomen met het bestuursbureau. De raad stemt in met de OER van de masteropleiding Public Administration. 3. Research master s programme Public Administration: Institutional Change and Reform. De raad stemt in met deze OER van de research master. 4. Bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie - In artikel moet de verwijzing worden opgenomen. Dit wordt aangepast. - In artikel 2.3 de eindkwalificaties, wordt gevraagd om een omschrijving van de vaardigheden op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie - Gevraagd wordt of er jaarlijks een overzicht van studiepunten aan de student kan worden verstrekt. Beide punten worden aan het instituutsbestuur doorgegeven. De raad stemt in met de OER van de bacheloropleiding CAOS. 5. Master s programme Cultural Anthropology and Development Sociology. De raad stemt in met deze OER. 6. Bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen. De raad stemt in met deze OER. 7. Master s programme in Education and Child Studies. 8. Research master s programme in Developmental Psychopathology in Education and Child Studies. De raad stemt in met beide master OER en van Pedagogiek. 9. Bachelor opleiding Politicologie - Aan alle studenten die per starten met de bachelor- of masteropleiding Politicologie en de postinitiële masteropleiding IRD zal na afronding de graad bachelor of master met de toevoeging of science worden verleend. Deze graad sluit aan bij de landelijke diplomering voor politicologen. - Politicologie heeft 15 EC beschikbaar in de keuzeruimte. Dit maakt het onmogelijk om een minor (van 30 EC) te volgen. Gevraagd wordt om een toelichting. Dekker antwoordt dat de consequentie hiervan is dat studenten geen minor van 30 EC kunnen volgen, of dat er verlenging van de studie optreedt. Deze keuze heeft het instituut gemaakt. Dit laat onverlet besluitvorming van het CvB inzake de minor. Ook andere universitaire opleidingen hebben zich onttrokken aan dit universitaire beleid, met toestemming van het CvB. Studenten die het niet eens zijn met de zienswijze van Politicologie moeten dit op instituutsniveau kenbaar maken. Van Holsteijn licht toe dat de terughoudendheid wordt ingegeven door de vraag of er sprake is van succes van dit systeem. De raad stemt in met deze OER. 10. Master s programme Political Science - Ondanks dat er twee instroommomenten zijn, is het lastig om deze master te starten in februari. Van Holsteijn legt uit dat het verplicht is om een tweede instroommoment aan te bieden, maar het opleidingsbestuur Politicologie raadt dit 4

5 de studenten ten zeerste af. De volgorde van de vakken is zodanig dat instroom in februari niet voor de hand ligt. Van studentzijde wordt opgemerkt dat andere opleidingen er wel in slagen een tweede instapmoment te faciliteren. Aan de opleidingscommissie van Politicologie wordt geadviseerd te kijken naar best practices van andere opleidingen. Met deze vermelding over het tweede instapmoment stemt de raad in met deze OER. 11. Master s programme Political Science Research: Institutional Analysis Voor de research master van Politicologie en van Bestuurskunde bestaat weinig belangstelling. Bij de visitatie van beide opleidingen is er geadviseerd om samenvoeging te overwegen. Hier wordt momenteel aan gewerkt. De raad stemt in met deze OER. 12. Master s programme International Relations and Diplomacy. De raad stemt in met deze OER. 13. Bacheloropleiding Psychologie De raad stemt in met deze OER onder de voorwaarde dat de artikelen en worden geschrapt. 14. Master s programme in Psychology 15. Research master s programma Psychology: Decision-Making and Action Control in Self-Regulation of Human Behaviour De raad stemt in met beide master OER en. De voorzitter dankt de raadsleden voor hun actieve inbreng en het nauwkeurig doornemen van de onderwijs- en examenregelingen. 7. Arbo- en milieujaarverslag 2009 Blanken vraagt waarom de audits m.b.t. het arbo- en milieumanagementsysteem en de BHV in 2009 niet zijn uitgevoerd. Tuurenhout merkt op dat de BHV goed functioneert. Hij zal navragen waarom de audits niet hebben plaatsgevonden. Het is onbekend welke gevaarlijke stoffen zich in de pand bevinden, zoals genoemd onder punt 9.2. De raad zal hierover worden geïnformeerd. Het arbo- en milieujaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag Van Holsteijn trekt zich terug als lid van de faculteitsraad. Hij wordt per 1 augustus wetenschappelijk directeur van het instituut Politieke Wetenschap en deze functie is niet verenigbaar met raadslidmaatschap. De voorzitter bedankt hem voor zijn belangrijke inzet die hij typeert als waardevol, kritisch en humoristisch. Het bestuur heeft veel profijt gehad met name wat betreft zijn inbreng bij de beoordeling van de OER en. Een aantal keren per jaar worden in het gebouw examentrainingen georganiseerd. Van Holsteijn informeert naar de opbrengsten van deze trainingen. Tuurenhout antwoordt dat de extra kosten voor bijv. de bemensing van de receptie door de organisatie worden betaald. FSW ontvangt geen huur. Dit is niet mogelijk omdat het bestuur geen eigenaar is van het PdlC-gebouw. Er is een contract afgesloten tussen het CvB en de organisatie. Van Holsteijn vraagt naar een evaluatie van deze cursussen. Het bestuur zal hiernaar informeren. De uitkomsten van de personeelsmonitor onderzoek naar welzijn - zijn binnengekomen. In het WDO (Wetenschappelijk Directeurenoverleg) is afgesproken 5

6 dit rapport eerst op instituutsniveau te bespreken en vervolgens aan de faculteitsraad voor te leggen. De voorzitter sluit om uur de vergadering. Besluitenlijst van de faculteitsraadvergadering d.d. 24 juni 2010: - Het verslag en besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 april 2010 wordt goedgekeurd. - De raad stemt in met de 15 onderwijs- en examenregelingen, waarbij voor de bachelor OER van Bestuurskunde en die van Psychologie de voorwaarde wordt gesteld dat de artikelen en worden geschrapt. Actiepuntenlijst faculteitsraad - M.b.t. arbo- en milieu worden de volgende punten genoemd: Verbetering brengen in de bedrijfshulpverlening in de avonduren; docenten informeren; mogelijkheid onderzoek om vluchtplannen op te hangen in de collegezalen Problemen met de liften aankaarten bij Vastgoed; Informatie over de gebruiksvergunning toesturen aan de raad; Luchtmetingen uitvoeren op diverse plaatsen in het gebouw (inpandige collegezalen, 5 e en 6 e verdieping) Vastgoed prioriteit laten geven aan vervanging van niet-brandwerende deuren Uitleg geven over gevaarlijke stoffen in het gebouw - Actieplan ziekteverzuim voorleggen aan de faculteitsraad; - Overzicht deelname minoren toesturen aan de raad (oktober 2010) - Geluidsoverlast in het restaurant aanpakken; - Uitkomsten personeelsmonitor (onderzoek naar welzijn) bespreken NR/

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 357ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 18 juni 2009 Aanwezige raadsleden: Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. D. Dekkers Mw. Dr. W.A. Gebhardt Mw. T.L.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 370ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 19 mei 2011 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. R.F. Beguin Dhr. J.W.H. de Bruin Mw. L. Hakimi

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 361ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 4 februari 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. T.E. Aalberts Mw. I. Abdo Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. dr. W.A.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 367ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 16 december 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. F.F. Bodrij Mw. dr. W.A. Gebhardt Mw. L.

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 368ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 24 februari 2011 Aanwezige raadsleden: Mw. R.F. Beguin Dhr. J.W.H. de Bruin Mw. dr. W.A. Gebhardt Mw. L.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 395ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 5 februari 2015 Aanwezige raadsleden: mw. S. Akerboom dhr. C. Bannenberg mw. W. Gebhardt dhr. S. de Groot

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 389ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 13 maart 2014 Aanwezige raadsleden: Dhr. T. van den Berg Mw. W. Gebhardt Dhr. S. de Groot Dhr. J. Jansen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijsvoorbereidingsproces

Onderwijsvoorbereidingsproces sproces 2015-2016 Processen: = Voorbereiding en vaststelling onderwijsprogramma s/toetsplannen UIT = Uitvoering: studiegids, roostering etc. = Onderwijs- en examenregeling LR = Leids Register voor academisch

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG FACULTEITSRAAD FACULTEIT der SOCIALE WETENSCHAPPEN. Zittingsperiode

JAARVERSLAG FACULTEITSRAAD FACULTEIT der SOCIALE WETENSCHAPPEN. Zittingsperiode JAARVERSLAG FACULTEITSRAAD FACULTEIT der SOCIALE WETENSCHAPPEN Zittingsperiode 2012-2013 Neline Ritsma 4 november 2013 2 3 1. Inleiding Het jaarverslag geeft een overzicht van punten waarover de raad zich

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 4 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM T.A.V. mevrouw prof. dr. ten Dam POSTBUS 19268 1000 GG AMSTERDAM ONTVANGEN H JULI

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 28 maart 2011, 15.00-17.00 uur Kenmerk Aanwezig Tialda Haartsen, Paul, Wim Meester, Louise Meijering,

Nadere informatie

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Bachelorprogramma 2 e en 3 e jaar Jan van Rooij onderwerpen vooruitkijken: 2 e jaar, 3 e jaar en master ingangseisen voor vakken en master studeren in het buitenland

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 0 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Psychologie, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 4 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Welkom op de. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Welkom op de. Faculteit der Sociale Wetenschappen Welkom op de Faculteit der Sociale Wetenschappen WEGWIJS IN JOUW FACULTEIT 2013-2014 Voorwoord Beste student, Welkom op de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Je vindt hier vier opleidingen: Culturele

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur

Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur Preambule De onderwijsdoelstelling van de VU, zoals verwoord in de Onderwijsvisie is onverkort: talent tot rijpheid te brengen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie