Voorwoord 3. 1 Inleiding Belang van de inventarisatie Vraagstelling 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 3. 1 Inleiding 4 1.1 Belang van de inventarisatie 4 1.2 Vraagstelling 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding Belang van de inventarisatie Vraagstelling 4 2 Methoden Vragenlijst en telefonische interviews Procedure en respons 5 3 Conclusies en aanbevelingen Deelvraag 1: Doelgroep, doelstellingen en inhouden Deelvraag 2: Omvang van de opleidingsinitiatieven Deelvraag 3: Vakinhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit Deelvraag 4: Evaluatie van de opleidingsinitiatieven Deelvraag 5: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Aanbevelingen 9 4 Resultaten Doelgroep, doelstellingen en inhouden Omvang van de opleidingsinitiatieven Vakinhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit Evaluatie van de opleidingsinitiatieven Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 25 Bijlagen Bijlage 1: Enquêteformulier 30 Bijlage 2: Interviewscript 31 Bijlage 3: Opleidingsinitiatieven per waterschap 32 Bijlage 4: Checklist bij de keuze van een opleiding 34 Bijlage 5: Duur, bijeenkomsten, doorlooptijd en intensiteit 35 Bijlage 6: Duur, aantal medewerkers en investering in mandagen 36 Bijlage 7: SWOT-analyse 37

3 Voorwoord Binnen de sector waterschappen is gebleken dat er behoefte is aan inzicht in opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers, informatie over de aanbieders en aan het delen van ervaringen. Een centraal punt waar de informatie over (water)opleidingen op diverse niveaus te vinden is, kan hieraan bijdragen. Het A&O-fonds Waterschappen heeft de Stichting Wateropleidingen opdracht gegeven voor het maken van deze inventarisatie. De inventarisatie bevat opleidingen die van toepassing zijn voor de sector waterschappen ten behoeve van in- en doorstroom en biedt inzicht in regionale opleidingsactiviteiten en de best practices. Het bestaat uit drie delen en biedt u actuele informatie over: Deel 1. Instroom en doorstroom Dit deel bevat opleidings- en scholingsmogelijkheden ten behoeve van: Instroom van medewerkers (de afgestudeerden die als starter aan de slag gaan) Ontwikkeling en doorstroom van zittende medewerkers Deel 2. Doorstroom Dit deel bevat opleidings-en cursusmogelijkheden ten behoeve van doorstroom van: medewerkers in de watersector voor bij-, na- en omscholing Deel 3. Inventarisatie opleidingsinitiatieven bij de waterschappen Dit deel betreft een overzicht Initiatieven door individuele waterschappen op lokaal of regionaal niveau en de ervaringen daarmee De delen 1. en 2. bestaan uit exeloverzichten en zijn uitsluitend te raadplegen via de website van het A&O-fonds Waterschappen waar u ook deel 3. kunt downloaden. De inventarisatie biedt u handvatten bij: Het uitvoering geven aan een strategisch opleidingsbeleid Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers door middel van gerichte opleidingen Het in aansluiting op EVC kunnen bieden van een gerichte kwalificerende opleiding Aanvraag ESF-subsidie voor opleidingen voor bepaalde functiegroepen Het scholen van (nieuwe) medewerkers voor functies die nu moeilijk vervulbaar zijn Zorg voor goed potentieel aan toekomstige werknemers door aansluiting van het opleidingsaanbod aan de sector en het ontwikkelen van interesse voor de sector Het werven van goed gekwalificeerd personeel Het ontwikkelen of participeren in stage- en traineeprogramma s Meer efficiency door samenwerking tussen waterschappen bij functiegerichte opleidingen, stage- en traineeprogramma s e.d. Wij bedanken een ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. A.E. de Haas Voorzitter J.H. Oosters Secretaris/Penningmeester 3

4 1 Inleiding 1.1 Belang van de inventarisatie Het A&O-fonds Waterschappen heeft geconstateerd dat er behoefte is aan één overzicht van opleidings- en scholingsmogelijkheden ter ondersteuning van het HRM-beleid van de waterschappen. Het aanbod is verspreid over diverse opleidingsinstituten en het reguliere onderwijs. Hierdoor is het zoeken naar geschikte opleidingsmogelijkheden lastig. Daarnaast bieden deze instituten diverse maatwerktrajecten per waterschap aan waarvan collega-waterschappen kennis kunnen nemen. Een overzicht van deze opleidingen en initiatieven kan de waterschappen helpen in het uitvoeren van het HRM-beleid. Om tot dit overzicht te komen heeft het A&O-fonds Waterschappen een Plan van aanpak Inventarisatie (water)opleidingen, juli 2009 gemaakt adt als uitgangspunt voor de inventarisatie heeft gediend. Als onderdeel van de inventarisatie beschrijft dit rapport de opleidingsinitiatieven die in door de waterschappen zijn genomen. Tijdens de inventarisatie is naar aanleiding van een vraag naar de vakinhoudelijke kennis van een aanbieder gezegd: adequaat, deze cursussen zijn al herhaaldelijk verzorgd. De eerdere ervaringen met de cursus geven zekerheid over de kwaliteit. Het belang van deze inventarisatie is een aanzet te leveren om dit soort gegevens te gaan uitwisselen, zodat waterschappen onderling van deze ervaringen kunnen profiteren. 1.2 Vraagstelling Het doel van de inventarisatie is het beschrijven van opleidingen, opleidingsresultaten en aandachtspunten bij het opleiden binnen de waterschappen. Hiertoe is de volgende hoofdvraag gesteld: Hoe laten de opleidingsinitiatieven zich beschrijven die zijn genomen om medewerkers te ontwikkelen met betrekking tot vakgebieden die aansluiten bij de kerntaken van de waterschappen? Om de vraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen gesteld: 1. Voor wie waren de opleidingsinitiatieven bedoeld en wat waren doelstellingen en inhouden van de opleidingsinitiatieven? 2. Wat was de omvang van de opleidingsinitiatieven? 3. Wat was de vakinhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit van de opleidingsinitiatieven? 4. Hoe worden de opleidingsinitiatieven geëvalueerd? 5. Hoe zou een SWOT-analyse van de opleidingsinitiatieven eruit zien? (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Alle vormen van opleiden zijn meegenomen. In dit rapport is geen onderscheid gemaakt tussen workshops, trainingen, cursussen, en seminars. Voor alle hiervoor genoemde wijzen van opleiden is de term opleiding gebruikt. 4

5 2 Methoden 2.1 Vragenlijst en telefonische interviews Voor de inventarisatie zijn de P&O en HR-medewerkers van de waterschappen benaderd. Data zijn verzameld door de combinatie van een enquête en een telefonisch interview. Op deze wijze is meer diepgang mogelijk dan alleen bij telefonische interviews. In het enquêteformulier is gevraagd naar de gegevens van de drie belangrijkste opleidingsinitiatieven die in de afgelopen twee jaar door het waterschap zijn ondernomen. Dit wordt toegelicht met Het gaat hier om opleidingsinitiatieven waarbij doelbewust een groep medewerkers wordt opgeleid ten behoeve van organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, vakontwikkeling, e.d. De vragen in deze enquête zijn bedoeld om de deelvragen één tot en met vier te kunnen beantwoorden. (Bijlage 1: Enquêteformulier). Daarnaast is een voorgestructureerd interview afgenomen, waarbij om een toelichting op de deelvragen één, drie en vier werd gevraagd. Deelvraag vijf is alleen in het telefonisch interview aan bod gekomen (Bijlage 2: Interviewscript). 2.2 Procedure en respons Op 20 november 2009 zijn de 26 waterschappen benaderd met de enquête. Ook is Tricijn benaderd. Tricijn is opgericht door de waterschappen Zuiderzeeland, Vallei & Eem en Veluwe en heft en int voor deze waterschappen de belastingen. Tricijn draagt zorg voor de opleiding en training van haar medewerkers. Vanwege drukte was het niet voor alle benaderde personen haalbaar om tijd vrij te maken voor het invullen van de enquête. Zo meldde waterschap Zeeuws Vlaanderen niet mee te kunnen doen vanwege de fusie met waterschap Zeeuwse Eilanden, wat veel tijd en inspanning kostte. Om zoveel mogelijk waterschappen de kans te geven mee te doen, werd de sluitingsdatum, aanvankelijk 24 november, uitgesteld naar 7 december. Uiteindelijk hebben elf waterschappen (42%) deelgenomen aan deze inventarisatie. Ook heeft Tricijn deelgenomen. (De waterschappen Vallei & Eem en Veluwe, vertegenwoordigd door Tricijn hebben hiernaast ook zelf deelgenomen aan de enquête.) De telefonische interviews zijn afgenomen tussen 7 en 14 december De respondenten hebben elk vragen beantwoord over drie opleidingen, de respondent van waterschap Reest en Wieden over vier. De verslaglegging heeft in januari 2010 plaatsgevonden. De volgende waterschappen hebben deelgenomen aan de inventarisatie: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) Hoogheemraadschap Delfland (DLF) Waterschap De Dommel (DOM) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (DSR) Waterschap Hunze en Aa s (H&A) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNK) Waterschap Peel en Maasvallei (P&M) Waterschap Reest en Wieden (R&W) Waterschap Rivierenland (RIV) Waterschap Vallei en Eem (V&E) Waterschap Veluwe (VEL) Tussen haakjes worden de afkortingen genoemd die in de tabellen in dit rapport gebruikt zullen worden. De belastingorganisatie Tricijn is in dit rapport aangeduid met de afkorting TRI. 5

6 3 Conclusies en aanbevelingen Naar aanleiding van de in hoofdstuk 1.2 genoemde deelvragen worden in dit rapport de gegevens van 37 opleidingen behandeld. Bijlage 1: Enquêteformulier geeft een overzicht van deze 37 opleidingen, waarbij ook doelen en doelgroepen worden genoemd. Dit overzicht nodigt uit tot het kennis nemen van en contact zoeken met de andere waterschappen over rendement, transfer, beoogde doelen en kritische succesfactoren van de initiatieven. Naar aanleiding van de deelvragen kan een aantal conclusies worden getrokken met betrekking tot opleiden binnen de waterschappen. 3.1 Deelvraag 1: Doelgroep, doelstellingen en inhouden De opleidingen genoemd in deze inventarisatie zijn bedoeld voor: alle medewerkers/ binnendienst medewerkers; medewerkers met buitendienst taken; medewerkers met een adviesrol; medewerkers met een bestuurs-, management of leidinggevende rol; medewerkers met een specifiek opleidingsniveau; medewerkers met specifieke uitvoerende taken. De opleidingen uit de inventarisatie die bestemd zijn voor alle medewerkers, blijken een functieoverstijgend doel, gericht op de persoonlijke ontwikkeling te hebben. Tweemaal gaat het daarnaast om organisatieontwikkeling, waarbij ook de doelformulering duidelijk gericht is op de organisatie: een bepaalde manier van (samen)werken (opdrachtgever-opdrachtnemer); een in een management-model (INK) beschreven volwassenheidsfase voor de organisatie (Resultaatgericht authentiek samenwerken). Voor de medewerkers buitendienst zijn opleidingen met specifieke opleidingsdoelen bedoeld, gericht op vakspecifieke ontwikkeling. Opleidingen voor adviseurs en beleidsmakers hebben een algemeen of specifiek doel gerelateerd aan communicatie. De doelen van deze opleidingen zijn alle bestemd als persoonlijk en eenmaal als vakspecifiek. De doelstellingen voor deze opleidingen voor medewerkers met een bestuurs-, management of leidinggevende rol zijn gericht op een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Opleidingen gericht op leidinggeven, bestuur en/ of management zijn dus ingezet om zowel mensen als organisatie te ontwikkelen. Ook bij opleidingen gericht op een specifieke taak is tweemaal (naast vakspecifieke en/ of persoonlijke ontwikkeling) organisatieontwikkeling beoogd. Dit blijkt ook uit de doelformulering: professionele en toonaangevende organisatie (Vakopleiding Operator); goed inwerken en delen van kennis (Mentortraining). 6

7 3.2 Deelvraag 2: Omvang van de opleidingsinitiatieven Het gemiddeld aantal uur per opleiding is 38 uur. Opleidingen over dezelfde onderwerpen kunnen verschillen in omvang (aantal uren). Waarschijnlijk is ook het aanbod verschillend. De opleidingen hebben een intensiteit van één tot vijf bijeenkomsten per maand. Het gemiddeld aantal medewerkers per opleiding is 46. Het gemiddeld aantal geïnvesteerde mandagen is 177. Hoewel de omvang van een opleiding niet alles zegt over het belang of de waarde, worden hier de meest omvangrijke opleidingen opgenomen, voor wat betreft respectievelijk de ureninvestering per medewerker, intensiteit (aantal bijeenkomsten per maand), aantal deelnemers, totale investering van de organisatie voor wat betreft mandagen en het aantal keer dat een opleiding gegeven is. Opleidingen die meer dan 48 uur investering per medewerker kosten, zijn: Projectmatig werken; Grondmechanica en funderingstechniek; Opleiding AKR / WOZ; MD traject leidinggevenden; Management Ontwikkel Programma; Resultaatgericht authentiek leiding geven. Intensieve opleidingen (vier of meer bijeenkomsten per maand): Resultaatgericht authentiek leiding geven; Resultaatgericht authentiek samenwerken; Omgevingsgericht schrijven; Mentortraining; Opleiding AKR / WOZ; Grondmechanica en funderingstechniek; Advies- en onderhandelvaardigheden met projectmatig werken. Opleidingen met een groot aantal deelnemers (meer dan 50): Projectmatig werken; Resultaatgericht authentiek samenwerken; Persoonlijke ontwikkeling; Communicatieve vaardigheden; Feedbacktraining; Management Ontwikkel Programma; Opdrachtgever-opdrachtnemer; Waterschapsrecht; Overtuigingskracht. Opleidingen met een grote investering (meer dan 320 mandagen): Projectmatig werken; Communicatieve vaardigheden; Persoonlijke ontwikkeling; Management Ontwikkel Programma. Herhaaldelijk gegeven opleidingen (4 of meer keer): Mentortraining; Waterschapsrecht; Overtuigingskracht; Effectief in communicatie; BHV-cursus. 3.3 Deelvraag 3: Vakinhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit Bij veel initiatieven is de vakinhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit als goed beoordeeld omdat cursisten tevreden zijn. Uit de inventarisatie blijkt dat de volgende factoren gezien worden als van invloed op de vakinhoudelijke kwaliteit van extern aangeboden maatwerkopleidingen: De theorie/ modellen waarop een opleiding gebaseerd is; De ervaring van de aanbieder met de (overheid)organisatie; De eigen ervaring met een opleiding, het feit of een opleiding zich al bewezen heeft. 7

8 De volgende factoren worden gezien als van invloed op de onderwijskundige en vakinhoudelijke kwaliteit van opleidingen: De kwaliteit van de trainers; De wijze waarop een opleiding georganiseerd en aangestuurd wordt; De wijze waarop een aanbieder door middel van maatwerk weet aan te sluiten bij de doelgroep. Uit de informatie over de extern aangeboden standaardopleidingen blijkt niet in hoeverre dezelfde factoren van invloed zijn op de kwaliteit. Door een opleiding in samenwerking met een externe aanbieder te verzorgen, kan een betere aansluiting op de doelgroep worden bereikt (Ecohydrologie). Wel moet er meer moeite worden gedaan voor de inhoudelijke afstemming/ aansturing (Bestuurlijke sensitiviteit). Bij een intern aangeboden opleiding zal in de meeste gevallen sprake zijn van maatwerk en aansluiting bij de doelgroep. Er kan geput worden uit eigen vakkennis. Uit de enquête blijkt niet dat de onderwijskundige kwaliteit van een dergelijke opleiding minder is. 3.4 Deelvraag 4: Evaluatie van de opleidingsinitiatieven Opleidingen zijn over het algemeen als goed beoordeeld en voor herhaling vatbaar aangemerkt. De resultaten op de werkvloer zijn onder te verdelen in: bewustwording: bijvoorbeeld van communicatiestijlen of inzicht in invloed op anderen kennis/ vaardigheden: over specifieke computerprogramma s of voor specifieke taken houding of gedrag: bijvoorbeeld zelfverzekerdheid, enthousiasme, wijze van omgaan met elkaar. werkwijze: inzetten van een schrijfwijzer, werken volgens stappen(plan), gewijzigde lay-out, effectievere aanpak, procesgerichter te werk gaan. Bij 1 opleidingen wordt als resultaat vooral een verandering in houding of gedrag beschreven, waarbij termen als zelfverzekerdheid, betrokkenheid en inzet en enthousiasme worden genoemd. Wat opvalt, is dat de opleiding Gedragscode flora en faunawet onder deze categorie valt. Kennis (over wetgeving) heeft in dit geval geleid tot enthousiasme en minder schroom. Bijna alle opleidingen worden als voor herhaling vatbaar aangemerkt. Redenen om een cursus te herhalen kunnen zijn: kennis onderhouden ; vervolg op de opleiding (met meer diepgang) ; veel vraag naar en daarom opgenomen in opleidingsaanbod ; veranderende regelgeving ; nieuwe medewerkers. 3.5 Deelvraag 5: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Als sterke kanten van opleidingsinitiatieven worden genoemd: praktische oefensetting, praktische toepasbaarheid; koppeling aan behoeften, cultuur, werkgebied, persoonlijke leerdoelen van de doelgroep; kruisbestuiving kennis afdelingen, sectoren, waterschappen; kwaliteit opleiding, certificering; omgevingsgerichtheid. Een bijkomstig voordeel van opleidingen die worden georganiseerd voor medewerkers van meerdere afdelingen, sectoren of zelfs waterschappen kan dus ontstaan doordat er kruisbestuiving van kennis plaatsvindt. Een verklaring is dat een onderwerp of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd (bij medewerkers van verschillende afdelingen) of dat er best practices worden ingebracht als voorbeeld (bij medewerkers van verschillende waterschappen). Zwakke kanten van opleidingsinitiatieven hebben volgens respondenten te maken met: nadruk op softe ontwikkeling/ psychologie; tijd- en/of kosteninvestering; tijdstip en/ of totstandkoming; inbedding functiegroei (doorstroom) in organisatie n.a.v. ontwikkelingsgroei/ risico uitstroom. Een mogelijke verklaring voor de zwakke kant van opleidingen met een psychologische insteek, is dat het een moeilijk grijpbaar onderwerp is. Verder kunnen mensen er moeite mee hebben zich kwetsbaar op te stellen in oefensituaties. 8

9 Kansen om het effect van opleidingsinitiatieven te vergroten, worden gezien in het creëren van: een praktische oefensetting, mogelijkheden tot praktische toepasbaarheid; koppeling aan behoeften, cultuur, werkgebied en persoonlijke leerdoelen van de doelgroep; kruisbestuiving van kennis door deelname van meerdere afdelingen, sectoren, waterschappen; gerichtheid op de omgeving; transfer: evaluatie, nazorg, faciliteren, betrokkenheid management. Met betrekking tot de transfer, het toepassen van het geleerde in de werksituatie, wordt een aantal interessante opmerkingen gemaakt, zowel voor wat betreft kansen als bedreigingen. Blijkbaar is dit lastig, maar wel belangrijk voor het effect van een opleiding. Bij het initiëren van opleidingen wordt het niet toepassen van de volgende punten als bedreiging gezien: inbedding functiegroei (doorstroom) in organisatie n.a.v. ontwikkelingsgroei; transfer: bewust toepassen van de opleiding, faciliteiten, betrokkenheid management, bijhouden van kennis; actualiteit opleiding. Wat opvalt is dat functiegroei als bedreiging wordt gezien. Er wordt opgemerkt dat goede inbedding in de organisatie moeilijk is. 3.6 Aanbevelingen Gebruiken van ervaringen van andere waterschappen De in deze inventarisatie beschreven 37 opleidingsinitiatieven kunnen gebruikt worden als informatiebron bij het initiëren van toekomstige opleidingen. Bij een vastgestelde opleidingbehoefte kan er gekeken worden naar de ervaringen van andere waterschappen met een bepaalde opleiding, om na te gaan of dit voor het eigen waterschap een goede oplossing zou kunnen zijn. Verder onderzoek Deze inventarisatie zou kunnen leiden tot meer structureel onderzoek, waarbij centraal een lijst met door de waterschappen gevolgde en geëvalueerde opleidingen bijgehouden wordt. Bij dergelijk onderzoek zou het betrekken van deelnemers goed zijn, om behalve de aansluiting bij de organisatie, ook de aansluiting bij persoonlijke doelen na te gaan. Onderzoek levert ook mogelijkheden tot het terugkoppelen van ervaringen naar de betrokken externe opleidingsbureaus bij het aangaan van een duurzaam samenwerkingsverband. Checklist opleidingen Uit de voorafgaande schriftelijke inventarisatie zijn bij de deelvragen één, drie, vier en vijf verschillende categorieën naar voren gekomen, aan de hand waarvan opleidingen in te delen zijn. Ook vooraf kan bij het kiezen van de opleidingen gekeken worden naar doelgroep, doelniveau, onderwijskundige en vakinhoudelijke kwaliteit, beoogd resultaat en sterke/ zwakke kanten en kansen/ bedreigingen, waarbij deze categorieën als checklist gebruikt worden. In de bijlagen is een voorbeeld voor een dergelijke checklist opgenomen (Bijlage 4: Checklist bij de keuze van een opleiding). Transfer De vertaling van het geleerde naar de eigen werksituatie blijkt in deze inventarisatie zowel een kans als een bedreiging te zijn voor het effect van opleidingen. Mensen faciliteren is een voorwaarde voor transfer. Daarbij moet afdoende antwoord kunnen worden gegeven op de vraag: Beschikken mensen over voldoende informatie, tijd en middelen om het geleerde te kunnen toepassen? Daarbij is de betrokkenheid van het management van belang. Leidinggevenden kunnen als ze op de hoogte zijn van de inhoud van een opleiding, medewerkers stimuleren en faciliteren om dit toe te passen. Ook evaluatie en nazorg zijn belangrijk. Terugkombijeenkomsten of individuele gesprekken kunnen knelpunten blootleggen, waardoor resultaten van een opleiding op de werkvloer tegenvallen. De waan van de dag wordt als bedreiging voor het effect van opleidingen gezien. Het toepassen van het geleerde kan in eerste instantie meer tijd en energie kosten. Het bijhouden van kennis kan ook plaatsvinden tijdens terugkombijeenkomsten. 9

10 4 Resultaten Per deelvraag zijn in dit hoofdstuk de resultaten van de inventarisatie weergegeven. 4.1 Doelgroep, doelstellingen en inhouden Door de 11 waterschappen en door Tricijn zijn in totaal 37 opleidingen ingevuld naar aanleiding van de vraag: Wat zijn de belangrijkste opleidingsinitiatieven die in de afgelopen twee jaar door uw waterschap zijn ondernomen? In Bijlage 3: Opleidingsinitiaitieven per waterschap zijn per waterschap de door de respondenten opgegeven opleidingen met bijbehorende doelen en doelgroepen weergegeven. Een paar opleidingen behandelde dezelfde onderwerpen: Adviesvaardigheden (waterschap Reest en Wieden; Hoogheemraadschap Delfland); Flora- en faunawetgeving (waterschap Hunze en Aa s; waterschap Veluwe); Management Ontwikkeling (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek; Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; waterschap Vallei en Eem); Projectvaardigheden (Hoogheemraadschap Delfland; Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). De overige opleidingen gaan over onderwerpen, uiteenlopend van bestuurlijke sensitiviteit, communicatieve vaardigheden, ecohydrologie, mentortraining tot waterschapsrecht. Doelgroepen Per opleidingsinitiatief is gevraagd naar de doelgroep waarvoor de opleiding bestemd was. Op basis van de genoemde doelgroep is er een verdeling gemaakt van de opleidingsinitiatieven over doelgroepen. In Tabel 1 is deze verdeling weergegeven. Tabel 1: Verdeling van de opleidingen over doelgroepen Opleidingsinitiatieven per doelgroep Aantal Opleidingen voor alle medewerkers/ medewerkers binnendienst 6 Opleidingen voor medewerkers buitendienst, afdeling, onderhoud, opzichters, veldmedewerkers 5 Opleidingen voor adviseurs, beleidsmakers 6 Opleidingen voor leidinggevenden, management, bestuur, projectleiders 8 Opleidingen voor medewerkers met bepaald opleidingsniveau 5 Overige: opleidingen voor specifieke afdeling of medewerkers met specifieke taak 7 Totaal: 37 Vier opleidingen zijn bestemd voor alle medewerkers. Hierbij zijn de twee opleidingen gevoegd die bestemd waren voor de medewerkers binnendienst. Wat betreft onderwerpen lijken deze opleidingen goed in één groep te passen. De vijf opleidingen voor medewerkers buitendienst, afdeling onderhoud, opzichters, veldmedewerkers zijn duidelijk gericht op omgevingsonderwerpen als flora en fauna en ecohydrologie. Zes opleidingen zijn bedoeld voor de doelgroep adviseurs en beleidsmakers. Acht opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers met een bestuurs-, management of leidinggevende taak. Bij vijf opleidingen is een groep medewerkers met een bepaald opleidingsniveau genoemd als doelgroep. Een restgroep wordt tenslotte gevormd door opleidingen met als doelgroep medewerkers van een specifieke afdeling (bijvoorbeeld front-office medewerkers) of medewerkers met een specifieke taak (bijvoorbeeld BHV). Dit zijn alle zeer specifieke opleidingen. 10

11 In Figuur 1 is te zien dat de opleidingen ongeveer gelijk verdeeld zijn over de vastgestelde doelgroepen. 19% 16% Opleidingen voor alle medewerkers/ medewerkers binnendienst Opleidingen voor medewerkers buitendienst, ondersteuners, beleidsmedewerkers, opzichters, afdeling onderhoud 14% Opleidingen voor adviseurs, beleidsmakers 14% Opleidingen voor leidinggevenden, management, bestuur, projectleiders Opleidingen voor medewerkers met specifiek opleidingsniveau: LBO - MBO - HBO - WO 16% 21% Overigen: opleidingen voor specifieke afdeling of medewerkers met specifieke taak Figuur 1: Verdeling van de opleidingen over doelgroepen Doelstellingen Op basis van deze verdeling in doelgroepen is gekeken naar doelstellingen, inhouden en ontwikkelingsniveaus van de opleidingen. Deze ontwikkelingsniveaus maken onderscheid tussen opleidingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, vakspecifieke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het om een algemene brede ontwikkeling gericht op het functioneren in een werksituatie. Bij vakspecifieke ontwikkeling richt de ontwikkeling zich op de specifieke eisen die een functie aan een medewerker stelt. Bij organisatieontwikkeling gaat het om een ontwikkeling van de medewerker, gericht op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Achtereenvolgens zullen de opleidingen voor de verschillende doelgroepen worden besproken: alle medewerkers/ medewerkers binnendienst (Tabel 2); medewerkers buitendienst, afdeling onderhoud, opzichters, veldmedewerkers (Tabel 3); adviseurs en beleidsmakers (Tabel 4); leidinggevenden, management, bestuur en projectleiders (Tabel 5); medewerkers met een bepaald opleidingsniveau (Tabel 6); medewerkers van een specifieke afdeling / medewerkers met een specifieke taak (Tabel 7). Van de zes opleidingen die bestemd zijn voor alle medewerkers/ medewerkers binnendienst van een waterschap (Tabel 2) zijn vijf bestemd voor persoonlijke ontwikkeling. Bij de opleidingen zijn uiteenlopende doelstellingen genoemd, variërend van goed gebruik van algemene kantoorsoftware tot het overtuigender kunnen brengen van je boodschap. De opleiding MS Office richtte zich op algemene PC vaardigheden. Alle vier opleidingen hebben als doel het ontwikkelen van brede functieoverstijgende vaardigheden. De opleiding Opdrachtgever-opdrachtnemer is naast persoonlijke ontwikkeling gericht op organisatieontwikkeling. De doelstelling is een manier van werken: opstellen plan van aanpak en formuleringbewaking. De opleiding Resultaatgericht authentiek samenwerken is gericht op organisatieontwikkeling. Het genoemde doel, ontwikkelspoor als onderdeel van ontwikkeling naar fase 3 van INK-model, richt zich duidelijk op organisatieontwikkeling. 11

12 Tabel 2: Doelstellingen en ontwikkelingsniveaus opleidingen voor alle medewerkers/ medewerkers binnendienst Opleidingsinitiatief Doel Ontwikkelingsniveau Feedbacktraining feedback geven en ontvangen persoonlijk MS Office goed gebruik van algemene kantoorsoftware persoonlijk, overig: algemene PC vaardigheden Opdrachtgeveropdrachtnemer opstellen plan van aanpak en formuleringbewaking organisatie, persoonlijk Overtuigingskracht overtuigender kunnen brengen van je boodschap persoonlijk PEP (persoonlijk efficiency programma) persoonlijke efficiency vergroten persoonlijk Resultaatgericht authentiek samenwerken ontwikkelspoor als onderdeel van ontwikkeling naar fase 3 van INK-model. organisatie Van de opleidingen bestemd voor onder andere de medewerkers buitendienst (Tabel 3) zijn bij vier een doel en ontwikkelingsniveau vermeld. Alle vier zijn gericht op vakspecifieke ontwikkeling, waarbij het bij drie opleidingen om kennis gaat. Twee opleidingen hebben als doelstellingen kennis van (flora- en fauna)wetgeving, één heeft als doelstelling kennis van de relatie tussen ecologie/ hydrologie. De opleiding Grondmechanica en funderingstechniek heeft als doelstelling inzicht, herkennen, adequaat reageren. Tabel 3: Doelstellingen en ontwikkelingsniveaus opleidingen voor medewerkers buitendienst, afdeling onderhoud, opzichters, veldmedewerkers Opleidingsinitiatief Doel Ontwikkelingsniveau Flora- en kennis nieuwe regelgeving vakspecifiek faunawetgeving Gedragscode flora en meer kennis wet- en regelgeving persoonlijk, vakspecifiek faunawet BBL niet vermeld niet vermeld Ecohydrologie kennis van relatie tussen ecologie/ hydrologie vakspecifiek Grondmechanica en funderingstechniek inzicht, herkennen, adequaat reageren vakspecifiek Voor de doelgroep adviseurs en beleidsmakers (Tabel 4) zijn zes van de genoemde opleidingsinitiatieven bestemd. Voorbeelden van doelstellingen zijn: inzicht in communicatiestijlen en opdoen van advies- en onderhandelvaardigheden. Vier van deze opleidingen hebben een doelstelling op gebied van communicatie in het algemeen inzicht in communicatiestijlen of specifieke vormen van communicatie verbeteren adviesvaardigheden. Andere opleidingen zijn persoonlijke ontwikkeling en klantgerichtheid. Alle opleidingen zijn gericht op het persoonlijk ontwikkelingsniveau. De opleiding advies- en onderhandelvaardigheden met projectmatig werken is daarnaast ook gericht op vakspecifieke ontwikkeling. Tabel 4: Doelstellingen en ontwikkelingsniveaus opleidingen voor adviseurs, beleidsmakers Opleidingsinitiatief Doel Ontwikkelingsniveau Adviesvaardigheden verbeteren adviesvaardigheden persoonlijk Communicatieve inzicht in communicatiestijlen persoonlijk vaardigheden Persoonlijke ontwikkeling verbeteren persoonlijke effectiviteit persoonlijk Snel lezen en snel lezen en mindmapping persoonlijk mindmapping Advies- en opdoen van advies- en onderhandelvaardigheden persoonlijk, vakspecifiek onderhandelvaardigheden met projectmatig werken en projectmatig werken Klantgerichtheid vergroten klantgerichtheid persoonlijk Het grootste deel van de opleidingen (8 van de 37 opleidingen) is bestemd voor leidinggevenden, management, bestuur en projectleiders (Tabel 5). Voorbeelden van deze opleidingen zijn: resultaatgericht authentiek leidinggeven, omgevingsgericht schrijven en projectmanagement IPMA-D. 12

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Project Kennisoverdracht rouwzorg

Project Kennisoverdracht rouwzorg Project Kennisoverdracht rouwzorg Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) i.s.m. Associatie High Care Hospices Een NPTN project uitgevoerd door Anna Dubbeldam Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Juni

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie