Ondernemingsraad jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsraad jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 behalen en de belangen optimaal te dienen. Dit zal de medezeggenschap ook de komende periode een stimulans geven voor de toekomst. Ondernemingsraad jaarverslag 2011 Voorwoord In het eerste volledige kalenderjaar van deze ondernemingsraadsperiode is gezocht naar verbinding en samenwerking. Tal van aanvragen zoals ICT, samenvoeging Medische Microbiologie en Bereikbaarheidsbeleid kwamen langs. Opvallend was dat er levendige contacten waren met onze achterban, in geplande bijeenkomsten op de tribune van vergaderingen, via OR-leden, Bureau OR en per . Kenmerkend was de inbreng van de ondernemingsraad bij de Reorganisatiecode en de Code Conflicterende belangen. Waar telkens om goede communicatie en voorwaarden voor effectieve uitvoering in onze organisatie werd gevraagd alvorens instemming te kunnen verlenen. Door goede en prettige samenwerking en doorzettingsvermogen hebben we op veel gebieden invloed kunnen uitoefenen. Het eerste jaar was vooral het leren met elkaar in medezeggenschap. Eind september namen we afscheid van de bestuurder en is een nieuwe fase ingegaan. In het voorjaar werden de tussentijdse verkiezingen opgestart voor de ondernemingsraad onderdeelcommissies. Er kwamen een aantal gemotiveerde leden bij. Desondanks blijven er nog altijd vacatures over. De Verkiezingscommissie en de commissie Communicatie hebben op verschillende manieren getracht leden te werven. Op de trainingsdagen van de onderdeelcommissies in september is hard gewerkt en inzicht verkregen in de taken. Net als op de trainingen voor voorzitters van de onderdeelcommissies en vaste commissies van de ondernemingsraad. Turbulente tijden wilskracht en durf De kop is eraf. We hebben veel geleerd in samenwerking met elkaar en de Raad van Bestuur. Door wilskracht en durf hebben we de belangen van onze collega s ook dit jaar zo optimaal mogelijk gediend. Het eerste zittingsjaar van de ondernemingsraad was vooral het leren met elkaar in medezeggenschap. Ondernemingsraad en organisatie leren van elkaar Michiel Schokking, voorzitter ondernemingsraad Frisse blik De verkiezingen hebben nieuwe enthousiaste inspirerende leden opgeleverd. Enthousiaste leden met nieuwe ideeën. Een frisse blik om ook de komende periode de gestelde doelen te

2 Onze ondernemingsraad Open en kritisch De ondernemingsraad stond in 2011 voor een grote uitdaging. Omdat we als ondernemingsraad een open en kritische gesprekspartner willen zijn, uiteraard met oog voor de organisatie, is het belangrijk dat onze collega s ons weten te vinden. Dankzij verschillende communicatievormen denken collega s met ons mee over belangrijke keuzes en afwegingen. Door de grote betrokkenheid van collega s waren wij in staat de open en kritische gesprekspartner van de bestuurder te zijn. Stevig fundament door communicatie achterban Om de belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zoekt de ondernemingsraad de dialoog met de medewerkers. Onder andere door publicaties op intranet, achterbanbijeenkomsten, openbare vergaderingen, contacten met achterban door OR en OC-leden en de mogelijkheid via . Nieuwe medewerkers ontmoeten wij via de stand op de ontmoetingsmarkt. verschillende dossiers hebben collega s de mening van de ondernemingsraad en bestuurder kunnen horen. In de ondernemingsraadvergadering worden de besluitvormingen over adviesaanvragen en instemmingsverzoeken voorbereid. In de overlegvergadering vindt hierover gesprekken plaats met de bestuurder. Intranet Over uiteenlopende onderwerpen berichten we de medewerkers via intranet en via onze OR Nieuwsbrief. Ook de onderdeelcommissies communiceren met hun achterban via de Nieuwsbrief OR. Hierop zijn ook onze openbare vastgestelde verslagen te Veel vragen worden gesteld aan de ondernemingsraad via . Daarop proberen we zo adequaat mogelijk antwoord te geven. Hoewel het antwoord niet altijd voor iedereen naar tevredenheid is. Achterbanbijeenkomsten Bij adviesaanvragen en instemmingsverzoeken vragen wij medewerkers naar hun mening over de voorgenomen besluiten. De mening van de medewerkers doet er toe en dient ter onderbouwing van het advies van de ondernemingsraad of instemming. De medewerkers geven veel respons tijdens de achterbanbijeenkomsten. Hierdoor kan de ondernemingsraad of onderdeelcommissie gefundeerde oordelen geven. Tribune ondernemingsraad en overlegvergaderingen De achterban heeft meermalen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het bijwonen van vergaderingen. Tijdens het behandelen van 2

3 Commissie Sociaal Beleid Verschillende onderwerpen waar het adviesrecht of instemmingsrecht van toepassing is zijn door de commissie Sociaal Beleid behandeld. Besluitvorming vindt in de ondernemingsraad plaats. Meedenken en Tegendenken Een dilemma in medezeggenschap is het meedenken en tegendenken tegelijk. De meerwaarde van de ondernemingsraad zit in de balans tussen de belangen van de medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie. Als ondernemingsraadslid zit je soms in het spanningsveld tussen het persoonlijke belang, het belang van je afdeling en het grotere belang, het belang van de organisatie en de toekomst. Alleen al daarom is samenwerken zo belangrijk. Persoonlijk Budget Er was onduidelijkheid over besteding van het Persoonlijk Budget. We kregen signalen van de achterban dat de regeling onduidelijk en omslachtig was. Dat is de reden geweest om hier extra aandacht aan te besteden. Er werd binnen de organisatie met de uitvoering niet eenduidig mee omgegaan. De commissie heeft hierin initiatief genomen om meer duidelijkheid te krijgen voor de medewerkers. Aan de Raad van Bestuur is een initiatiefvoorstel voorgelegd waarin suggesties zijn gedaan om tot een effectievere uitvoering van het Persoonlijk Budget te komen. Het initiatief is door de Raad van Bestuur overgenomen. Human Resources heeft een werkgroep ingesteld, alwaar de ondernemingsraad in participeert. Het Persoonlijk Budget is vrij besteedbaar. Heldere communicatie van de organisatie met de medewerkers zou veel onduidelijkheid kunnen wegnemen. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt van de ondernemingsraad. Tevreden? Leren uit eigen ervaring is ook nadenken over de toekomst. We stellen ons de vraag: wat hebben we van bepaalde dossiers geleerd? en wanneer zijn we tevreden als medezeggenschapsraad? Het doelgericht werken en ons zelf steeds weer, bij een nieuw dossier de bovenstaande vragen stellen, dragen daaraan bij. 3

4 Collectief roostervrije dagen De ondernemingsraad verleent instemming om 20 juli 2011 aan te wijzen als een lokale feestdag en de middag wordt aangemerkt als brugdag. Reorganisatiecode In oktober 2010 ontvangt de ondernemingsraad een verzoek in te stemmen met de reorganisatiecode. De belangrijkste reden hiervoor is een stappenplan bij belangrijke organisatiewijzigingen. In 2011 heeft het uiteindelijk niet geresulteerd in een vernieuwde reorganisatiecode. Wij beseffen dat het een langdurig traject is geweest. De ondernemingsraad hecht grote waarde aan zorgvuldige invulling voor de medewerker. Arbeidsmobiliteit De ondernemingsraad heeft instemming verleend om arbeidsmobiliteit in te voeren. Om invoering te geven aan arbeidsmobiliteit heeft de ondernemingsraad de afspraak gemaakt met de bestuurder dat er een implementatie- en een communicatieplan ten grondslag dient te liggen. Deze plannen zijn met de commissie Sociaal Beleid besproken en getoetst. Alcohol en drugsgebruik door medewerkers Een beleid voor alcohol en drugsgebruik lijkt overbodig. Helaas is het een maatschappelijk probleem waar ook onze organisatie mee te maken kan krijgen. Het voorgestelde is door de ondernemingsraad kritisch bekeken. De ondernemingsraad heeft alternatieven aangedragen ten aanzien van de meldingsplicht bij direct leidinggevende van signalering van misbruik van alcohol en drugs. Met name zijn handhaving van de rol van de collega s en het melden in de lijn belangrijke aspecten ook om goed te communiceren. De ondernemingsraad heeft een rol gespeeld dat ook de communicatie hierover richting leidinggevende en medewerkers goed is ingevuld. Eenduidig beleid en communicatie richting medewerkers is voor de ondernemingsraad een steeds wederkerend onderwerp. Zo ook de regelgeving over alcohol- en drugsbeleid. De commissie heeft aandacht gevraagd om goede regelgeving. Verantwoordelijkheid ligt bij ons allen. Door de commissie is gevraagd, nadat de ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorgestelde beleid, om een helder communicatieplan richting medewerkers. Uitvoering Vakantieverlofbeleid Om te komen tot een eenduidig vakantieverlofbeleid voor het UMC St Radboud ontvangt de ondernemingsraad medio november een instemmingsverzoek. Doel van dit verzoek is om te stimuleren dat regelmatig vakantie wordt opgenomen. Daarnaast betreft het verzoek te komen tot goede afspraken met medewerkers om verlofstuwmeren af te bouwen. Het verantwoord omgaan met vakantieverloftegoeden dient binnen de wettelijke en de CAO UMC kaders te vallen. In 2011 wordt het dossier niet afgerond en vindt doorgang in Voorzitter commissie Sociaal Beleid Margreet Centen is vice voorzitter van de commissie Sociaal Beleid. Medewerkers krijgen weinig informatie en uitleg over regels die gelden. Als ondernemingsraad letten wij erop dat gerichte communicatie richting medewerkers plaatsvindt. Citaat: Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, maar leer vooral mensen te verlangen naar de eindeloze zee. 4

5 Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Bereikbaarheidsbeleid In september ontvangt de ondernemingsraad een instemmingsverzoek over bereikbaarheidsbeleid. De ondernemingsraad is zich bewust dat met name het betaald parkeren voor medewerkers een belangrijk issue is. Het voorstel heeft ook een stimuleringsbeleid in zich, hetgeen de ondernemingsraad onderstreept. De commissie VGW-M heeft na de verschillende gesprekken te hebben gevoerd met directeur HRM een alternatief voorstel bedacht. De ondernemingsraad neemt het voorstel van de commissie over. Daarbij heeft de ondernemingsraad de geluiden van de achterban nadrukkelijk mee laten wegen. De ondernemingsraad stelt voor middelen te gebruiken om aan elke medewerker een maandelijks bruto bedrag uit te keren. Een zogenaamd rugzakje. Daarnaast pleit de ondernemingsraad ervoor om over te gaan tot zonering. Binnen een nog vast te stellen afstand. De invoering dient als totaalpakket doorgevoerd te worden. Daarop komt de Raad van Bestuur met een reactie om gefaseerd het bereikbaarheidsbeleid in te vullen. In 2011 wordt het dossier niet afgerond en vindt doorgang in AMD (Arbo- en Milieudienst) De commissie heeft regelmatig overleg met de AMD over de voortgang, het jaarverslag van de AMD en instemming over het contract dat de AMD jaarlijks afsluit met het UMC St Radboud. Goede arbeidsomstandigheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is voor de medewerker en de organisatie van wezenlijk belang. Dit belang wordt door de overheid met wetgeving ondersteund. De Arbo-wet stelt de werkgever verplicht om risico s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in hun organisatie te inventariseren en te evalueren. Op basis van deze risico-inventarisatie kunnen prioriteiten worden gesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze prioriteitstelling kan worden opgenomen in meerjaarplannen, waar arboplannen van kunnen worden afgeleid. Op deze wijze vormt de risicoinventarisatie de basis voor een effectief en structureel opgezet arbobeleid. De risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E) worden met de commissie VGW-M besproken. Voorzitter commissie VGW-M Rob Anzion is voorzitter van de commissie VGWM. Medewerkers bewust maken van hun arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad zou jouw partner voor veilig en prettig werken moeten zijn. De ondernemingsraad en ARBO twee handen op een buik 5

6 Benoeming In 2011 hebben er verschillende wisselingen van leden in de Raad van Bestuur plaatsgevonden en er is een vierde lid, Cees Buren, toegevoegd die de portefeuille financiën en bedrijfsvoering kreeg. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over het benoemen van Melvin Samsom de opvolger van Emiel Lohman als voorzitter van de Raad van Bestuur. Evenals bij de benoemingen van de vicevoorzitter/decaan Paul Smits en Cathy van Beek met de portefeuille patiëntenzorg heeft de ondernemingsraad advies mogen uitbrengen. Tijdens de kennismakingsgesprekken zijn verschillende onderwerpen besproken waar wij als ondernemingsraad aandacht voor hebben. De ondernemingsraad heeft bij alle voorgenomen besluiten geadviseerd dit door te voeren. Samenvoeging laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud In september ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud samen te voegen. De werkgroep stelt onder begeleiding van een extern deskundige een visiedocument op. In dit visiedocument zijn onderwerpen benoemd waar de ondernemingsraad met de Raad van Bestuur afspraken over maakt en vastlegt. Met name wil de ondernemingsraad duidelijkheid over de juridische vorm van de nieuwe entiteit en de garanties voor de medewerkers. De Raad van Bestuur laat weten over dat onderdeel op een later tijdstip met een aparte adviesaanvraag te komen. Eind 2011 vinden nog gesprekken plaats op bestuurdersniveau over de juridische contracten. De ondernemingsraad wacht af hoe zich dit ontwikkelt in Ontvlechting en inrichting ICT De ontvlechting van het ICT beleid en beheer is uitvoerig met de ondernemingsraad besproken. Het dossier heeft zowel strategische gevolgen, als personele consequenties en betekent een forse investering. Allen zaken waar de ondernemingsraad advies over uitbrengt. Digitaal Patiëntendossier EPD: de Europese Aanbesteding EPDsysteem Onderdeel van de ontvlechting en inrichting ICT is de Europese aanbesteding van het EPDsysteem. Over de voorlopige gunning adviseert de ondernemingsraad eind december om de gunning aan EPIC toe te kennen. Verkiezingen 26 mei 2011 is er flink aan de weg getimmerd door de ondernemingsraad om kandidaten te krijgen voor de onderdeelcommissies. Ook de Raad van Bestuur heeft de medewerkers opgeroepen en gestimuleerd zich kandidaat te stellen Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aantal kandidaten. Helaas bleven er nog plekken vrij in een aantal onderdeelcommissies. Ook voor 2012 blijft het zoeken naar kandidaten. Ondernemingsraadslid Jan van Boekholt heeft zitting in de ondernemingsraad gedurende meerdere zittingsperiodes. Jan participeert in verschillende commissies zoals VGWM, de verkiezingscommissie en linking pin in de ondernemingsraad onderdeelcommissie Extern II. Jan benadrukt dat je als ondernemingsraad invloed kunt uitoefenen op het beleid. Jan zijn motto is: kom in beweging wees kritisch naar jezelf en de bestuurder! 6

7 Onderdeelcommissies In totaal zijn er 7 onderdeelcommissies die op afdelingsniveau adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld hebben. De onderdeelcommissies vertegenwoordigen de volgende afdelingen: OC EXTERN I Anatomie Biochemie Celbiologie Center for Biological and Biomolecular Informatics Cognitieve Neuroscience Eerstelijns Geneeskunde Epidemiologie, Biostatistiek en HTA Farmacologie-Toxicologie Fysiologie IQ Healthcare Tandheelkunde Tumor Immunologie OC Extern II Cardiologie Cardio-Thoracale Chirurgie Dermatologie Heelkunde Keel-Neus-Oorheelkunde Longziekten Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Revalidatie Spoedeisende Hulp OC Extern III Genetica Kindergeneeskunde Medische Psychologie Urologie Verloskunde en Gynaecologie OC Extern IV Algemene Interne Geneeskunde Endocriene Ziekten Geriatrie Hematologie Maag-Darm-Leverziekten Medische Oncologie Neurochirurgie Neurologie Nierziekten Psychiatrie Radiotherapie Reumatische Ziekten OC Intern Operatiekamers Anesthesiologie Apotheek Klinische Farmacie en CSA Intensive Care Laboratoriumgeneeskunde Medische Microbiologie Nucleaire Geneeskunde Pathologie Radiologie Centraal Dierenlaboratorium OC Overige Bedrijfsonderdelen Acute Zorgregio Oost Bestuursadviseurs Bestuurssecretariaat Raad van Bestuur Bureau Bedrijfsjuridische zaken Concernstaf Financiën Concernstaf HR Concernstaf Strategieontwikkeling Directoraat Valorisatie Geestelijke Verzorging en Pastoraat Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid IWOO Radboud Zorgacademie Holding BV OC Servicebedrijf Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie Productgroep Communicatie Productgroep Financiën Productgroep HRM Productgroep ICT Productgroep Logistiek en Services Productgroep Vastgoed en Infrastructuur 7

8 Onderdeelcommissie Intern In 2011 heeft de onderdeelcommissie instemming verleend aan de introductie van een inpassingtoets voor radiodiagnostisch laboranten. Deze inpassingtoets moet een betere doorgroeimogelijkheid bieden voor de radiodiagnostisch laboranten. Instemming is ook gegeven aan een roosterwijziging waarbij personele inzet en werkaanbod op het laboratorium Klinische Chemie buiten de reguliere werktijd beter op elkaar is afgestemd. In beide dossiers heeft de onderdeelcommissie haar oor te luisteren gelegd bij de medewerkers. De onderdeelcommissie heeft zich goed laten informeren over de wettelijke kaders van de RI&E. Dit heeft duidelijk gemaakt waar de medezeggenschap qua informatie recht op heeft en heeft er bij de bestuurder toe geleid aan te dringen op een structureel betere informatievoorziening. Voor het komende jaar heeft dit onze aandacht. Onderdeelcommissie Extern I In januari zijn door het vertrek van Henk Joosten (wegens pensionering) 5 van de 9 zetels bezet. Bij de verkiezingen in april is de commissie uitgebreid met Jack Theuws en Ronald Scheffer. Ondanks extra inspanningen van de onderdeelcommissie en de leiding van de afdeling Tandheelkunde is het niet gelukt meer kandidaten van de grootste afdeling binnen onze commissie te werven. Om meer betrokken te zijn bij Tandheelkunde heeft een vertegenwoordiging van de onderdeelcommissie een bezoek gebracht aan de afdeling Tandheelkunde, waarbij afgesproken is dat een lid van de onderdeelcommissie informeel aanwezig zal zijn bij het reguliere personeelsoverleg. Evenals in 2010 zijn de bedrijfsleiders van alle onder de onderdeelcommissie Extern I vallende afdelingen uitgenodigd om het bedrijfsplan te bespreken. Binnen de onderdeelcommissie was behoefte aan informatie over Maatwerk. Daarover is voorlichting gegeven door de afdeling HRM. De ontwikkelingen met betrekking tot maatwerk blijven we ook komend jaar volgen. Onderdeelcommissie Extern II Ondanks de onderbezetting heeft de onderdeelcommissie een aantal zaken enthousiast behandeld. Advisering bij reorganisatieplannen heeft veel aandacht gehad in Het veranderingsproces bij de afdeling SEH is door de onderdeelcommissie nauwlettend gevolgd. De onderdeelcommissie heeft ook een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van SEH en het nieuwe poliplein. Het is onze bedoeling om in 2012 alle afdelingen te gaan bezoeken die onder de onderdeelcommissie Extern II vallen. In dit jaar is er een nieuwe voorzitter aangetreden, Roland Loeffen. De meerwaarde van onderdeelcommissie is dat we ons allemaal betrokken voelen bij de afdelingen die onder onze onderdeelcommissie vallen en willen opkomen voor alle medewerkers. Misschien mogen we zeggen klein maar alert! Het komende jaar gaan we ons richten op het bespreken van de bedrijfsplannen met de afdelingen. Onderdeelcommissie Overig De onderdeelcommissie heeft voor 2011 ingezet op verbetering van communicatie met de achterban. Medezeggenschap mag geen hobby zijn van enkelen, maar is het belang van velen. De onderdeelcommissie heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van gemeenschappelijke nieuwsbrief medezeggenschap. De onderdeelcommissie heeft plannen ontwikkeld om de medewerkers van afdelingen te betrekken bij de voorbereiding van de jaarlijkse bespreking van de jaarplannen met de afdelingshoofden. De verschillende bedrijfsonderdelen zijn bezocht om het werk van de onderdeelcommissie te promoten. Mede daardoor kon de onderdeelcommissie uitbreiden tot op volle sterkte. Omgekeerd wisten medewerkers de weg te vinden naar de onderdeelcommissie bij (op handen zijnde) reorganisaties binnen de verschillende afdelingen. In 2011 heeft de onderdeelcommissie positief advies uitgebracht 8

9 over een verschuiving van werknemers tussen de Spoedeisende Hulp en de Acute Zorgregio Oost. De onderdeelcommissie besteedde aandacht aan ontwikkeling van eigen vaardigheden via de cursus snel lezen, die werd aangeboden aan alle leden van de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies. Ook in 2011 verliepen de contacten met de gemandateerd bestuurder naar tevredenheid. Onderdeelcommissie Extern III In 2011 zijn de afdelingshoofden en bedrijfsleiders regelmatig uitgenodigd in een overlegvergadering om de bedrijfsplannen, advies- of instemmingsaanvragen toe te lichten en aan te geven wat er zoal speelt op de afdeling wat voor de onderdeelcommissie van belang is. Voor de afdeling Verloskunde en Gynaecologie hebben wij advies gegeven over de Wijziging leidinggevende structuur Q10. Na gesprekken met de toenmalige seniorverpleegkundigen en het verpleegkundig- en verzorgend team heeft de onderdeelcommissie geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren. Daarbij aanbevelingen gedaan over de selectieprocedure en de sollicitatiecommissie. (medebeslissingsbevoegdheid van de verpleegkundigen). Tevens heeft de onderdeelcommissie gevraagd om een duidelijke beschrijving van de zorgtaken van de teamleiders. Uit de evaluatie in december kwam naar voren dat de veranderingen op Q10 al tot zichtbare verbeteringen hebben geleid. Doordat we veelvuldig met de afdelingsleiding V&G hebben gesproken over dit onderwerp is er inmiddels een goede onderlinge verstandhouding ontstaan. Voor de afdeling Genetica hebben wij advies gegeven over de Reorganisatie genoomresearch en diagnostiek. Deze adviesaanvraag is in oktober ontvangen. De plannen van aanpak waren al besproken in de plenaire vergadering van juni in aanwezigheid van de bedrijfsleider. De onderdeelcommissie heeft een rondleiding gehad op de afdeling om zich een beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden van de medewerkers in de betrokken secties. In november is de definitieve adviesaanvraag door de bedrijfsleider en de personeelsadviseur toegelicht. De documenten en de toelichting waren duidelijk en de medewerkers zijn al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd en betrokken via klankbordgroepen, werkgroepen en informatiebijeenkomsten. De afdelingsleiding heeft de bezwaren van de medewerkers mee laten wegen en op een aantal punten is het plan aangepast. Daarna heeft onderdeelcommissie geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren. Een evaluatie vindt medio 2012 plaats. 9

10 Overzicht advies- en instemmingsverzoeken 2011 Instemming - Mobiliteitsbeleid (herplaatsingsbeleid) - Alcohol- en Drugsbeleid - Handeczeem subsidieaanvraag - Eigen risicodragerschap bij de WGA - Feestdagen/collectieve vrije dagen in Vakantieverlofbeleid - Code Conflicterende belangen - Bereikbaarheidsbeleid (woonwerkverkeergelden) - Contract en dienstverleningsafspraak 2012 AMD - Reorganisatiecode - Aanpassing overeenkomst UMC St Radboud en LRCB - Wijziging in onderwijsprogramma - Jaarverslag AMD - Verkiezingen OC s - Services aan het bed - Werving vrijwilligers-geriatrie - Boeteafschrift Arbeidsinspectie - Vertrouwenspersoon - Aanpassingen procedure topstafbenoemingen - Kaderbrief en begrotingsinstructie Begroting UMC St Radboud 2012 Advies - Benoeming vice voorzitter /decaan RvB - Profiel lid van RvB portefeuille Patiëntenzorg - Digitalisering van de patiëntendossiers - Aanbesteding digitaal patiëntendossier (EDPsysteem) - Benoeming 4 e lid RvB - Benoeming voorzitter RvB - Keuze EPD en ZIS Strategisch ICT beleid - Samenvoeging laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud Initiatief - Persoonlijk Budget Overige gespreksonderwerpen Naast de formele advies- en instemmingsverzoeken hebben de volgende onderwerpen in het verslagjaar de aandacht gehad van de Ondernemingsraad: - Uitkomsten Personeelsonderzoek meting mei Prijzen personeelsrestaurant (weekend sluiting) - PIZ-cursus - Arbodienstverlening AMD - Bekendmaking vertrek hoofd afdeling Kindergeneeskunde 10

11 Samenstelling ondernemingsraad In 2011 hadden de onderstaande leden zitting in de ondernemingsraad: Rob Anzion Jan van Boekholt Margreet Centen Ineke Doreleijers Henk van Eerdt Hans Elvers Peter Francissen Anneke Geurts-Moespot Gabriël van Heusden Jeroen Hopman (tot 1 oktober) Relinde de Jong Jenneke Garritsen-Keizer Marian Koning John Laumen Ine Mamor-Cornelissen Annelie Schellekens Ellen Steenveldt-Van Lier Katerina Steiner Nel Reulink-Arends Michiel Schokking Philip Schönberger Marc Snippert Mieke Winterink Marieja Verhoeven Dian Voortman In november verlaat Jeroen Hopman de organisatie door gebruik te maken van zijn pensioen. De zetel blijft vacant. In 2012 worden er verkiezingen uitgeschreven. Tot november 2011 werd de functie van ambtelijk secretaris bekleed door Frank van Oldeniel. Hij werd opgevolgd door Marianne Peper a.i. De secretariële ondersteuning voor de gehele medezeggenschap was in handen van Karin Hanssen, Lonneke Schepens en Mariëtte Verstege. Voor 2012 wil de ondernemingsraad zijn eigen doelen helder formuleren en bepalen wanneer we tevreden zijn. Deze vraag moeten we ons vaker stellen. Met andere woorden doelgerichter zijn. 11

UMC St Radboud Ondernemingsraad Juni 2011

UMC St Radboud Ondernemingsraad Juni 2011 JAARVERSLAG OR 2010 UMC St Radboud Ondernemingsraad Juni 2011 Inhoud Voorwoord: 2010 was een roerig jaar... 3 1. Bureau OR... 4 1.1 Personele wijzigingen binnen het bureau.... 4 1.2 Verhuizing... 4 1.3

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Ondernemingsraad UMC St Radboud

Jaarverslag 2009. Ondernemingsraad UMC St Radboud Jaarverslag 2009 Ondernemingsraad UMC St Radboud Inleiding 2009, een jaar waarin opnieuw veel gebeurd is en de uitwerking en implementatie van Beter worden in het Radboud echt vorm krijgt. De medezeggenschap

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Verslagjaar januari I98I/ januari I982. ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas

Verslagjaar januari I98I/ januari I982. ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas Jaarverslag Ondernemingsraad Verslagjaar januari I98I/ januari I982 ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas Jaarverslag Ondernemingsraad Verslagjaar januari 198l/januari 1982 Blad: 01 O Voorwoord bij het

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo December 2016 Nieuwsbrief van de MR INHOUD Nieuwe samenstelling 2 Nieuwe leden stellen zich voor Wat doet de MR Taken en bezigheden 3 Het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Aantal belangrijke onderwerpen uit 2013 3 - Visie Arduin 2013-2016/ontwikkeling/vervolg thuis in

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Joost van Mierlo De spelregels Onderwerpen: - inrichting medezeggenschap - artikel 24 WOR - artikel 25 WOR: - informatie en wezenlijke invloed - gefaseerde besluitvorming

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud. 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider

De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud. 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider De financiële bedrijfsvoering van de IC én MC Historie Proces 2014 De cijfers Strategy Deployment Raad van

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar Jaarverslag GMR COG Drenthe Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV 10 jaar DSBV Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het afgelopen

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Huispostnummers Radboudumc

Huispostnummers Radboudumc Huispostnummers Radboudumc Afdeling Huispostnummer Acute Zorg Regio Oost 911 Aesculaaf 89 Afdeling Anesthesiologie, Pijn En Palliatieve Geneeskunde, Onderzoekers 486 Afdelingsbureau Tandheelkunde 309 Algemeen

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Voor u ligt het 5 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2009. Dit verslag is om u op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Ondernemingsraad goed georganiseerd

Ondernemingsraad goed georganiseerd Ondernemingsraad goed georganiseerd De medezeggenschap en permanente educatie Leercirkel Medezeggenschap Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te

Nadere informatie

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Jaarverslag 2009/2010 Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Inhoudsopgave Voorwoord pag. 1 Samenstelling van de medezeggenschapsraad pag. 2 Interne activiteiten pag. 3 Instemmings- en adviesaanvragen pag.

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag)

Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag) Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag) Inleiding Het zal wellicht niemand zijn ontgaan dat er binnen de zorgsector grote veranderingen op gang zijn gekomen.

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG De Wegwijzer Het was een jaar van veranderingen met impact, zowel binnen de organisatie als binnen de ondernemingsraad. Bij de ondernemingsraad

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende. Het bestuur van Universiteit Amsterdam Acad. Med. Centrum Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Zuidoost Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/576/2006 Van Polanen Petel 070-3407095 21-12-2006

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 VOORWOORD Beste collega s van Cardia, De OR heeft op zijn manier in 2016 inhoud gegeven aan de Cardia-waarden: deskundigheid, plezier en bezieling. Dit gebeurde

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie