Ondernemingsraad jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsraad jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 behalen en de belangen optimaal te dienen. Dit zal de medezeggenschap ook de komende periode een stimulans geven voor de toekomst. Ondernemingsraad jaarverslag 2011 Voorwoord In het eerste volledige kalenderjaar van deze ondernemingsraadsperiode is gezocht naar verbinding en samenwerking. Tal van aanvragen zoals ICT, samenvoeging Medische Microbiologie en Bereikbaarheidsbeleid kwamen langs. Opvallend was dat er levendige contacten waren met onze achterban, in geplande bijeenkomsten op de tribune van vergaderingen, via OR-leden, Bureau OR en per . Kenmerkend was de inbreng van de ondernemingsraad bij de Reorganisatiecode en de Code Conflicterende belangen. Waar telkens om goede communicatie en voorwaarden voor effectieve uitvoering in onze organisatie werd gevraagd alvorens instemming te kunnen verlenen. Door goede en prettige samenwerking en doorzettingsvermogen hebben we op veel gebieden invloed kunnen uitoefenen. Het eerste jaar was vooral het leren met elkaar in medezeggenschap. Eind september namen we afscheid van de bestuurder en is een nieuwe fase ingegaan. In het voorjaar werden de tussentijdse verkiezingen opgestart voor de ondernemingsraad onderdeelcommissies. Er kwamen een aantal gemotiveerde leden bij. Desondanks blijven er nog altijd vacatures over. De Verkiezingscommissie en de commissie Communicatie hebben op verschillende manieren getracht leden te werven. Op de trainingsdagen van de onderdeelcommissies in september is hard gewerkt en inzicht verkregen in de taken. Net als op de trainingen voor voorzitters van de onderdeelcommissies en vaste commissies van de ondernemingsraad. Turbulente tijden wilskracht en durf De kop is eraf. We hebben veel geleerd in samenwerking met elkaar en de Raad van Bestuur. Door wilskracht en durf hebben we de belangen van onze collega s ook dit jaar zo optimaal mogelijk gediend. Het eerste zittingsjaar van de ondernemingsraad was vooral het leren met elkaar in medezeggenschap. Ondernemingsraad en organisatie leren van elkaar Michiel Schokking, voorzitter ondernemingsraad Frisse blik De verkiezingen hebben nieuwe enthousiaste inspirerende leden opgeleverd. Enthousiaste leden met nieuwe ideeën. Een frisse blik om ook de komende periode de gestelde doelen te

2 Onze ondernemingsraad Open en kritisch De ondernemingsraad stond in 2011 voor een grote uitdaging. Omdat we als ondernemingsraad een open en kritische gesprekspartner willen zijn, uiteraard met oog voor de organisatie, is het belangrijk dat onze collega s ons weten te vinden. Dankzij verschillende communicatievormen denken collega s met ons mee over belangrijke keuzes en afwegingen. Door de grote betrokkenheid van collega s waren wij in staat de open en kritische gesprekspartner van de bestuurder te zijn. Stevig fundament door communicatie achterban Om de belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zoekt de ondernemingsraad de dialoog met de medewerkers. Onder andere door publicaties op intranet, achterbanbijeenkomsten, openbare vergaderingen, contacten met achterban door OR en OC-leden en de mogelijkheid via . Nieuwe medewerkers ontmoeten wij via de stand op de ontmoetingsmarkt. verschillende dossiers hebben collega s de mening van de ondernemingsraad en bestuurder kunnen horen. In de ondernemingsraadvergadering worden de besluitvormingen over adviesaanvragen en instemmingsverzoeken voorbereid. In de overlegvergadering vindt hierover gesprekken plaats met de bestuurder. Intranet Over uiteenlopende onderwerpen berichten we de medewerkers via intranet en via onze OR Nieuwsbrief. Ook de onderdeelcommissies communiceren met hun achterban via de Nieuwsbrief OR. Hierop zijn ook onze openbare vastgestelde verslagen te Veel vragen worden gesteld aan de ondernemingsraad via . Daarop proberen we zo adequaat mogelijk antwoord te geven. Hoewel het antwoord niet altijd voor iedereen naar tevredenheid is. Achterbanbijeenkomsten Bij adviesaanvragen en instemmingsverzoeken vragen wij medewerkers naar hun mening over de voorgenomen besluiten. De mening van de medewerkers doet er toe en dient ter onderbouwing van het advies van de ondernemingsraad of instemming. De medewerkers geven veel respons tijdens de achterbanbijeenkomsten. Hierdoor kan de ondernemingsraad of onderdeelcommissie gefundeerde oordelen geven. Tribune ondernemingsraad en overlegvergaderingen De achterban heeft meermalen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het bijwonen van vergaderingen. Tijdens het behandelen van 2

3 Commissie Sociaal Beleid Verschillende onderwerpen waar het adviesrecht of instemmingsrecht van toepassing is zijn door de commissie Sociaal Beleid behandeld. Besluitvorming vindt in de ondernemingsraad plaats. Meedenken en Tegendenken Een dilemma in medezeggenschap is het meedenken en tegendenken tegelijk. De meerwaarde van de ondernemingsraad zit in de balans tussen de belangen van de medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie. Als ondernemingsraadslid zit je soms in het spanningsveld tussen het persoonlijke belang, het belang van je afdeling en het grotere belang, het belang van de organisatie en de toekomst. Alleen al daarom is samenwerken zo belangrijk. Persoonlijk Budget Er was onduidelijkheid over besteding van het Persoonlijk Budget. We kregen signalen van de achterban dat de regeling onduidelijk en omslachtig was. Dat is de reden geweest om hier extra aandacht aan te besteden. Er werd binnen de organisatie met de uitvoering niet eenduidig mee omgegaan. De commissie heeft hierin initiatief genomen om meer duidelijkheid te krijgen voor de medewerkers. Aan de Raad van Bestuur is een initiatiefvoorstel voorgelegd waarin suggesties zijn gedaan om tot een effectievere uitvoering van het Persoonlijk Budget te komen. Het initiatief is door de Raad van Bestuur overgenomen. Human Resources heeft een werkgroep ingesteld, alwaar de ondernemingsraad in participeert. Het Persoonlijk Budget is vrij besteedbaar. Heldere communicatie van de organisatie met de medewerkers zou veel onduidelijkheid kunnen wegnemen. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt van de ondernemingsraad. Tevreden? Leren uit eigen ervaring is ook nadenken over de toekomst. We stellen ons de vraag: wat hebben we van bepaalde dossiers geleerd? en wanneer zijn we tevreden als medezeggenschapsraad? Het doelgericht werken en ons zelf steeds weer, bij een nieuw dossier de bovenstaande vragen stellen, dragen daaraan bij. 3

4 Collectief roostervrije dagen De ondernemingsraad verleent instemming om 20 juli 2011 aan te wijzen als een lokale feestdag en de middag wordt aangemerkt als brugdag. Reorganisatiecode In oktober 2010 ontvangt de ondernemingsraad een verzoek in te stemmen met de reorganisatiecode. De belangrijkste reden hiervoor is een stappenplan bij belangrijke organisatiewijzigingen. In 2011 heeft het uiteindelijk niet geresulteerd in een vernieuwde reorganisatiecode. Wij beseffen dat het een langdurig traject is geweest. De ondernemingsraad hecht grote waarde aan zorgvuldige invulling voor de medewerker. Arbeidsmobiliteit De ondernemingsraad heeft instemming verleend om arbeidsmobiliteit in te voeren. Om invoering te geven aan arbeidsmobiliteit heeft de ondernemingsraad de afspraak gemaakt met de bestuurder dat er een implementatie- en een communicatieplan ten grondslag dient te liggen. Deze plannen zijn met de commissie Sociaal Beleid besproken en getoetst. Alcohol en drugsgebruik door medewerkers Een beleid voor alcohol en drugsgebruik lijkt overbodig. Helaas is het een maatschappelijk probleem waar ook onze organisatie mee te maken kan krijgen. Het voorgestelde is door de ondernemingsraad kritisch bekeken. De ondernemingsraad heeft alternatieven aangedragen ten aanzien van de meldingsplicht bij direct leidinggevende van signalering van misbruik van alcohol en drugs. Met name zijn handhaving van de rol van de collega s en het melden in de lijn belangrijke aspecten ook om goed te communiceren. De ondernemingsraad heeft een rol gespeeld dat ook de communicatie hierover richting leidinggevende en medewerkers goed is ingevuld. Eenduidig beleid en communicatie richting medewerkers is voor de ondernemingsraad een steeds wederkerend onderwerp. Zo ook de regelgeving over alcohol- en drugsbeleid. De commissie heeft aandacht gevraagd om goede regelgeving. Verantwoordelijkheid ligt bij ons allen. Door de commissie is gevraagd, nadat de ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorgestelde beleid, om een helder communicatieplan richting medewerkers. Uitvoering Vakantieverlofbeleid Om te komen tot een eenduidig vakantieverlofbeleid voor het UMC St Radboud ontvangt de ondernemingsraad medio november een instemmingsverzoek. Doel van dit verzoek is om te stimuleren dat regelmatig vakantie wordt opgenomen. Daarnaast betreft het verzoek te komen tot goede afspraken met medewerkers om verlofstuwmeren af te bouwen. Het verantwoord omgaan met vakantieverloftegoeden dient binnen de wettelijke en de CAO UMC kaders te vallen. In 2011 wordt het dossier niet afgerond en vindt doorgang in Voorzitter commissie Sociaal Beleid Margreet Centen is vice voorzitter van de commissie Sociaal Beleid. Medewerkers krijgen weinig informatie en uitleg over regels die gelden. Als ondernemingsraad letten wij erop dat gerichte communicatie richting medewerkers plaatsvindt. Citaat: Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, maar leer vooral mensen te verlangen naar de eindeloze zee. 4

5 Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Bereikbaarheidsbeleid In september ontvangt de ondernemingsraad een instemmingsverzoek over bereikbaarheidsbeleid. De ondernemingsraad is zich bewust dat met name het betaald parkeren voor medewerkers een belangrijk issue is. Het voorstel heeft ook een stimuleringsbeleid in zich, hetgeen de ondernemingsraad onderstreept. De commissie VGW-M heeft na de verschillende gesprekken te hebben gevoerd met directeur HRM een alternatief voorstel bedacht. De ondernemingsraad neemt het voorstel van de commissie over. Daarbij heeft de ondernemingsraad de geluiden van de achterban nadrukkelijk mee laten wegen. De ondernemingsraad stelt voor middelen te gebruiken om aan elke medewerker een maandelijks bruto bedrag uit te keren. Een zogenaamd rugzakje. Daarnaast pleit de ondernemingsraad ervoor om over te gaan tot zonering. Binnen een nog vast te stellen afstand. De invoering dient als totaalpakket doorgevoerd te worden. Daarop komt de Raad van Bestuur met een reactie om gefaseerd het bereikbaarheidsbeleid in te vullen. In 2011 wordt het dossier niet afgerond en vindt doorgang in AMD (Arbo- en Milieudienst) De commissie heeft regelmatig overleg met de AMD over de voortgang, het jaarverslag van de AMD en instemming over het contract dat de AMD jaarlijks afsluit met het UMC St Radboud. Goede arbeidsomstandigheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is voor de medewerker en de organisatie van wezenlijk belang. Dit belang wordt door de overheid met wetgeving ondersteund. De Arbo-wet stelt de werkgever verplicht om risico s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in hun organisatie te inventariseren en te evalueren. Op basis van deze risico-inventarisatie kunnen prioriteiten worden gesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze prioriteitstelling kan worden opgenomen in meerjaarplannen, waar arboplannen van kunnen worden afgeleid. Op deze wijze vormt de risicoinventarisatie de basis voor een effectief en structureel opgezet arbobeleid. De risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E) worden met de commissie VGW-M besproken. Voorzitter commissie VGW-M Rob Anzion is voorzitter van de commissie VGWM. Medewerkers bewust maken van hun arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad zou jouw partner voor veilig en prettig werken moeten zijn. De ondernemingsraad en ARBO twee handen op een buik 5

6 Benoeming In 2011 hebben er verschillende wisselingen van leden in de Raad van Bestuur plaatsgevonden en er is een vierde lid, Cees Buren, toegevoegd die de portefeuille financiën en bedrijfsvoering kreeg. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over het benoemen van Melvin Samsom de opvolger van Emiel Lohman als voorzitter van de Raad van Bestuur. Evenals bij de benoemingen van de vicevoorzitter/decaan Paul Smits en Cathy van Beek met de portefeuille patiëntenzorg heeft de ondernemingsraad advies mogen uitbrengen. Tijdens de kennismakingsgesprekken zijn verschillende onderwerpen besproken waar wij als ondernemingsraad aandacht voor hebben. De ondernemingsraad heeft bij alle voorgenomen besluiten geadviseerd dit door te voeren. Samenvoeging laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud In september ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud samen te voegen. De werkgroep stelt onder begeleiding van een extern deskundige een visiedocument op. In dit visiedocument zijn onderwerpen benoemd waar de ondernemingsraad met de Raad van Bestuur afspraken over maakt en vastlegt. Met name wil de ondernemingsraad duidelijkheid over de juridische vorm van de nieuwe entiteit en de garanties voor de medewerkers. De Raad van Bestuur laat weten over dat onderdeel op een later tijdstip met een aparte adviesaanvraag te komen. Eind 2011 vinden nog gesprekken plaats op bestuurdersniveau over de juridische contracten. De ondernemingsraad wacht af hoe zich dit ontwikkelt in Ontvlechting en inrichting ICT De ontvlechting van het ICT beleid en beheer is uitvoerig met de ondernemingsraad besproken. Het dossier heeft zowel strategische gevolgen, als personele consequenties en betekent een forse investering. Allen zaken waar de ondernemingsraad advies over uitbrengt. Digitaal Patiëntendossier EPD: de Europese Aanbesteding EPDsysteem Onderdeel van de ontvlechting en inrichting ICT is de Europese aanbesteding van het EPDsysteem. Over de voorlopige gunning adviseert de ondernemingsraad eind december om de gunning aan EPIC toe te kennen. Verkiezingen 26 mei 2011 is er flink aan de weg getimmerd door de ondernemingsraad om kandidaten te krijgen voor de onderdeelcommissies. Ook de Raad van Bestuur heeft de medewerkers opgeroepen en gestimuleerd zich kandidaat te stellen Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aantal kandidaten. Helaas bleven er nog plekken vrij in een aantal onderdeelcommissies. Ook voor 2012 blijft het zoeken naar kandidaten. Ondernemingsraadslid Jan van Boekholt heeft zitting in de ondernemingsraad gedurende meerdere zittingsperiodes. Jan participeert in verschillende commissies zoals VGWM, de verkiezingscommissie en linking pin in de ondernemingsraad onderdeelcommissie Extern II. Jan benadrukt dat je als ondernemingsraad invloed kunt uitoefenen op het beleid. Jan zijn motto is: kom in beweging wees kritisch naar jezelf en de bestuurder! 6

7 Onderdeelcommissies In totaal zijn er 7 onderdeelcommissies die op afdelingsniveau adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld hebben. De onderdeelcommissies vertegenwoordigen de volgende afdelingen: OC EXTERN I Anatomie Biochemie Celbiologie Center for Biological and Biomolecular Informatics Cognitieve Neuroscience Eerstelijns Geneeskunde Epidemiologie, Biostatistiek en HTA Farmacologie-Toxicologie Fysiologie IQ Healthcare Tandheelkunde Tumor Immunologie OC Extern II Cardiologie Cardio-Thoracale Chirurgie Dermatologie Heelkunde Keel-Neus-Oorheelkunde Longziekten Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Revalidatie Spoedeisende Hulp OC Extern III Genetica Kindergeneeskunde Medische Psychologie Urologie Verloskunde en Gynaecologie OC Extern IV Algemene Interne Geneeskunde Endocriene Ziekten Geriatrie Hematologie Maag-Darm-Leverziekten Medische Oncologie Neurochirurgie Neurologie Nierziekten Psychiatrie Radiotherapie Reumatische Ziekten OC Intern Operatiekamers Anesthesiologie Apotheek Klinische Farmacie en CSA Intensive Care Laboratoriumgeneeskunde Medische Microbiologie Nucleaire Geneeskunde Pathologie Radiologie Centraal Dierenlaboratorium OC Overige Bedrijfsonderdelen Acute Zorgregio Oost Bestuursadviseurs Bestuurssecretariaat Raad van Bestuur Bureau Bedrijfsjuridische zaken Concernstaf Financiën Concernstaf HR Concernstaf Strategieontwikkeling Directoraat Valorisatie Geestelijke Verzorging en Pastoraat Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid IWOO Radboud Zorgacademie Holding BV OC Servicebedrijf Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie Productgroep Communicatie Productgroep Financiën Productgroep HRM Productgroep ICT Productgroep Logistiek en Services Productgroep Vastgoed en Infrastructuur 7

8 Onderdeelcommissie Intern In 2011 heeft de onderdeelcommissie instemming verleend aan de introductie van een inpassingtoets voor radiodiagnostisch laboranten. Deze inpassingtoets moet een betere doorgroeimogelijkheid bieden voor de radiodiagnostisch laboranten. Instemming is ook gegeven aan een roosterwijziging waarbij personele inzet en werkaanbod op het laboratorium Klinische Chemie buiten de reguliere werktijd beter op elkaar is afgestemd. In beide dossiers heeft de onderdeelcommissie haar oor te luisteren gelegd bij de medewerkers. De onderdeelcommissie heeft zich goed laten informeren over de wettelijke kaders van de RI&E. Dit heeft duidelijk gemaakt waar de medezeggenschap qua informatie recht op heeft en heeft er bij de bestuurder toe geleid aan te dringen op een structureel betere informatievoorziening. Voor het komende jaar heeft dit onze aandacht. Onderdeelcommissie Extern I In januari zijn door het vertrek van Henk Joosten (wegens pensionering) 5 van de 9 zetels bezet. Bij de verkiezingen in april is de commissie uitgebreid met Jack Theuws en Ronald Scheffer. Ondanks extra inspanningen van de onderdeelcommissie en de leiding van de afdeling Tandheelkunde is het niet gelukt meer kandidaten van de grootste afdeling binnen onze commissie te werven. Om meer betrokken te zijn bij Tandheelkunde heeft een vertegenwoordiging van de onderdeelcommissie een bezoek gebracht aan de afdeling Tandheelkunde, waarbij afgesproken is dat een lid van de onderdeelcommissie informeel aanwezig zal zijn bij het reguliere personeelsoverleg. Evenals in 2010 zijn de bedrijfsleiders van alle onder de onderdeelcommissie Extern I vallende afdelingen uitgenodigd om het bedrijfsplan te bespreken. Binnen de onderdeelcommissie was behoefte aan informatie over Maatwerk. Daarover is voorlichting gegeven door de afdeling HRM. De ontwikkelingen met betrekking tot maatwerk blijven we ook komend jaar volgen. Onderdeelcommissie Extern II Ondanks de onderbezetting heeft de onderdeelcommissie een aantal zaken enthousiast behandeld. Advisering bij reorganisatieplannen heeft veel aandacht gehad in Het veranderingsproces bij de afdeling SEH is door de onderdeelcommissie nauwlettend gevolgd. De onderdeelcommissie heeft ook een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van SEH en het nieuwe poliplein. Het is onze bedoeling om in 2012 alle afdelingen te gaan bezoeken die onder de onderdeelcommissie Extern II vallen. In dit jaar is er een nieuwe voorzitter aangetreden, Roland Loeffen. De meerwaarde van onderdeelcommissie is dat we ons allemaal betrokken voelen bij de afdelingen die onder onze onderdeelcommissie vallen en willen opkomen voor alle medewerkers. Misschien mogen we zeggen klein maar alert! Het komende jaar gaan we ons richten op het bespreken van de bedrijfsplannen met de afdelingen. Onderdeelcommissie Overig De onderdeelcommissie heeft voor 2011 ingezet op verbetering van communicatie met de achterban. Medezeggenschap mag geen hobby zijn van enkelen, maar is het belang van velen. De onderdeelcommissie heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van gemeenschappelijke nieuwsbrief medezeggenschap. De onderdeelcommissie heeft plannen ontwikkeld om de medewerkers van afdelingen te betrekken bij de voorbereiding van de jaarlijkse bespreking van de jaarplannen met de afdelingshoofden. De verschillende bedrijfsonderdelen zijn bezocht om het werk van de onderdeelcommissie te promoten. Mede daardoor kon de onderdeelcommissie uitbreiden tot op volle sterkte. Omgekeerd wisten medewerkers de weg te vinden naar de onderdeelcommissie bij (op handen zijnde) reorganisaties binnen de verschillende afdelingen. In 2011 heeft de onderdeelcommissie positief advies uitgebracht 8

9 over een verschuiving van werknemers tussen de Spoedeisende Hulp en de Acute Zorgregio Oost. De onderdeelcommissie besteedde aandacht aan ontwikkeling van eigen vaardigheden via de cursus snel lezen, die werd aangeboden aan alle leden van de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies. Ook in 2011 verliepen de contacten met de gemandateerd bestuurder naar tevredenheid. Onderdeelcommissie Extern III In 2011 zijn de afdelingshoofden en bedrijfsleiders regelmatig uitgenodigd in een overlegvergadering om de bedrijfsplannen, advies- of instemmingsaanvragen toe te lichten en aan te geven wat er zoal speelt op de afdeling wat voor de onderdeelcommissie van belang is. Voor de afdeling Verloskunde en Gynaecologie hebben wij advies gegeven over de Wijziging leidinggevende structuur Q10. Na gesprekken met de toenmalige seniorverpleegkundigen en het verpleegkundig- en verzorgend team heeft de onderdeelcommissie geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren. Daarbij aanbevelingen gedaan over de selectieprocedure en de sollicitatiecommissie. (medebeslissingsbevoegdheid van de verpleegkundigen). Tevens heeft de onderdeelcommissie gevraagd om een duidelijke beschrijving van de zorgtaken van de teamleiders. Uit de evaluatie in december kwam naar voren dat de veranderingen op Q10 al tot zichtbare verbeteringen hebben geleid. Doordat we veelvuldig met de afdelingsleiding V&G hebben gesproken over dit onderwerp is er inmiddels een goede onderlinge verstandhouding ontstaan. Voor de afdeling Genetica hebben wij advies gegeven over de Reorganisatie genoomresearch en diagnostiek. Deze adviesaanvraag is in oktober ontvangen. De plannen van aanpak waren al besproken in de plenaire vergadering van juni in aanwezigheid van de bedrijfsleider. De onderdeelcommissie heeft een rondleiding gehad op de afdeling om zich een beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden van de medewerkers in de betrokken secties. In november is de definitieve adviesaanvraag door de bedrijfsleider en de personeelsadviseur toegelicht. De documenten en de toelichting waren duidelijk en de medewerkers zijn al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd en betrokken via klankbordgroepen, werkgroepen en informatiebijeenkomsten. De afdelingsleiding heeft de bezwaren van de medewerkers mee laten wegen en op een aantal punten is het plan aangepast. Daarna heeft onderdeelcommissie geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren. Een evaluatie vindt medio 2012 plaats. 9

10 Overzicht advies- en instemmingsverzoeken 2011 Instemming - Mobiliteitsbeleid (herplaatsingsbeleid) - Alcohol- en Drugsbeleid - Handeczeem subsidieaanvraag - Eigen risicodragerschap bij de WGA - Feestdagen/collectieve vrije dagen in Vakantieverlofbeleid - Code Conflicterende belangen - Bereikbaarheidsbeleid (woonwerkverkeergelden) - Contract en dienstverleningsafspraak 2012 AMD - Reorganisatiecode - Aanpassing overeenkomst UMC St Radboud en LRCB - Wijziging in onderwijsprogramma - Jaarverslag AMD - Verkiezingen OC s - Services aan het bed - Werving vrijwilligers-geriatrie - Boeteafschrift Arbeidsinspectie - Vertrouwenspersoon - Aanpassingen procedure topstafbenoemingen - Kaderbrief en begrotingsinstructie Begroting UMC St Radboud 2012 Advies - Benoeming vice voorzitter /decaan RvB - Profiel lid van RvB portefeuille Patiëntenzorg - Digitalisering van de patiëntendossiers - Aanbesteding digitaal patiëntendossier (EDPsysteem) - Benoeming 4 e lid RvB - Benoeming voorzitter RvB - Keuze EPD en ZIS Strategisch ICT beleid - Samenvoeging laboratoria MMB CWZ en UMC St Radboud Initiatief - Persoonlijk Budget Overige gespreksonderwerpen Naast de formele advies- en instemmingsverzoeken hebben de volgende onderwerpen in het verslagjaar de aandacht gehad van de Ondernemingsraad: - Uitkomsten Personeelsonderzoek meting mei Prijzen personeelsrestaurant (weekend sluiting) - PIZ-cursus - Arbodienstverlening AMD - Bekendmaking vertrek hoofd afdeling Kindergeneeskunde 10

11 Samenstelling ondernemingsraad In 2011 hadden de onderstaande leden zitting in de ondernemingsraad: Rob Anzion Jan van Boekholt Margreet Centen Ineke Doreleijers Henk van Eerdt Hans Elvers Peter Francissen Anneke Geurts-Moespot Gabriël van Heusden Jeroen Hopman (tot 1 oktober) Relinde de Jong Jenneke Garritsen-Keizer Marian Koning John Laumen Ine Mamor-Cornelissen Annelie Schellekens Ellen Steenveldt-Van Lier Katerina Steiner Nel Reulink-Arends Michiel Schokking Philip Schönberger Marc Snippert Mieke Winterink Marieja Verhoeven Dian Voortman In november verlaat Jeroen Hopman de organisatie door gebruik te maken van zijn pensioen. De zetel blijft vacant. In 2012 worden er verkiezingen uitgeschreven. Tot november 2011 werd de functie van ambtelijk secretaris bekleed door Frank van Oldeniel. Hij werd opgevolgd door Marianne Peper a.i. De secretariële ondersteuning voor de gehele medezeggenschap was in handen van Karin Hanssen, Lonneke Schepens en Mariëtte Verstege. Voor 2012 wil de ondernemingsraad zijn eigen doelen helder formuleren en bepalen wanneer we tevreden zijn. Deze vraag moeten we ons vaker stellen. Met andere woorden doelgerichter zijn. 11

Jaarverslag ondernemingsraad

Jaarverslag ondernemingsraad Jaarverslag ondernemingsraad 2013 Colofon Bureau Medezeggenschap VU medisch centrum Hoogbouw 3 H 22 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Postbus 7057 1007 MB Amsterdam Telefoon (020) 444 43478 E-mail:or@vumc.nl

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

o n d e r n e m i n g s r a a d

o n d e r n e m i n g s r a a d Energie(k) in water jaarverslag o n d e r n e m i n g s ra a d 2012 We r ke n i n wa t e r g e e ft e n e r g i e! Mijn tweede jaar als voorzitter van de ondernemingsraad heb ik niet alleen als een bijzondere,

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag Ondernemingsraad 2012 Jaarverslag Ondernemingsraad INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenstelling OR 2012 3 Voorzitter/secretaris 4 Commissies 5 Taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad 6 Adviesrecht 6 OR-vergaderingen 7

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Mission Statement LUMC

Mission Statement LUMC Jaarverslag 2009 jaarverslag 2009 leids universitair medisch centrum Mission Statement LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum streeft naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2012 1. Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Jaarverslag OR Maastricht UMC+

Jaarverslag OR Maastricht UMC+ 2013 Jaarverslag OR Maastricht UMC+ Ondernemingsraad MUMC 1-1-2013 Voorwoord Ook binnen de zorg zijn de gevolgen van krediet- en bankencrisis zichtbaar. Niet alleen in sectoren als GGZ en thuiszorg wordt

Nadere informatie