CDA Noord-Holland. Jaarverslag Voorwoord. Inhoud. Wisseling van de wacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Noord-Holland. Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord. Inhoud. Wisseling van de wacht"

Transcriptie

1 1 CDA Noord-Holland Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt een kort jaarverslag van CDA Noord-Holland. Hierin geven we in vogelvlucht een beeld van alle activiteiten die in 2012 hebben plaats gevonden in de provinciale afdeling. Dankzij de inzet van vele leden hebben we een actief jaar mogen hebben. Door bestaande banden (bijvoorbeeld de samenwerking met de BSV) aan te trekken en de regionale samenwerking (zoals tijdens de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen) te faciliteren hebben we een goede basis gelegd voor het actieplan Inhoud 1. Voorwoord Bestuur Scholing Activiteiten De Staat van de Afdelingen Communicatie Bijzondere organisaties en werkgroepen Bestuur Wisseling van de wacht Het Dagelijks Bestuur is in 2012 veranderd van samenstelling. We hebben afscheid genomen van dhr. Kees Haverkamp als penningmeester, hij is opgevolgd door Andor Sandbergen. Dhr. Wim van den Hoek (vicevoorzitter) heeft afscheid genomen van het bestuur, Dhr. Bert Sonneveld is in zijn plaats DB-lid geworden. Voor het CDJA nam mevr. Jitske Haagsma afscheid, zij werd vervangen door dhr. Joram Verstoep. Mevrouw. Christa Kuiper Kuijpers werd in het DB en als CDAV voorzitter opgevolgd door mevr. Jolanda van Ling. Dhr. Reginald Visser is per 1 januari 2013 opgevolgd door dhr. Jelle Beemsterboer en Theo van Eijk als duovoorzitters van CDANH, zo is door de leden besloten op de ALV van 28 november. Reginald heeft gedurende de maximale twee termijnen de provinciale afdeling als voorzitter gediend. In verband met het fractievoorzitterschap in de Provinciale Staten werd dhr R.Th.C. Ootjers QQ-lid van het AB. Dhr. Hans van der Woude nam zijn positie in het AB als regiovertegenwoordiger van Zaanstreek/Waterland over. Vanuit diezelfde regio is Mevr. Mona Keijzer na haar benoeming als Tweede Kamerlid vervangen door dhr. Co de Wildt. Dhr. Gido Oude Kotte heeft de vertegenwoordiging van de regio Noord-Kennemerland overgenomen van dhr. Loek Punt. Voor de

2 2 regio IJmond is dhr. Frank Frowijn in het AB gekomen en is er afscheid genomen van dhr. Gert-Jan van der Hulst. Dhr. Frans Zantkuijl is als regiovertegenwoordiger Zuid-Kennemerland in het AB gekomen op de vacature die is ontstaan na het vertrek van dhr van den Hoek. Het CDAV wordt in het AB ook door mevr. Claudia Herbeck vertegenwoordigd, zij heeft het stokje overgenomen van mevr. Els van de Weijer. Daarnaast zal mevr. Nahid Bouchta het CDJA representeren in het AB. Dagelijks Bestuur Naast de wisseling van de wacht heeft het Dagelijks Bestuur ook geregeld haar functioneren en haar doelstellingen geagendeerd. Hieruit volgde een discussie over de portefeuille verdeling en is er een nieuw actieplan opgesteld voor de periode van Er is gekozen voor een actievere benadering op HRM-gebied en ledenwerving/binding. Dit om de talentinzet te optimaliseren en in 2015 een sterke kandidatenlijst voor de Provinciale Staten op te zetten. De samenwerking met het BSV is aangetrokken, door de nauwere band zal er naar verwachting de komende jaren een vruchtbare samenwerking plaatsvinden. Zij nemen nu als adviseurs ook plaats in de DB vergaderingen. Landelijk is er een discussie gestart over de organisatie van de vereniging. Deze discussie zal in de komende jaren invloed hebben op de provinciale afdeling. Hierover is een bijeenkomst georganiseerd, zie ook onder het kopje activiteiten. Algemeen Bestuur Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering zijn de bovenstaande punten natuurlijk met de regiovertegenwoordigers besproken. Daarnaast zijn de regionale activiteiten en de politieke punten uit de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Provincie besproken. Dankzij de aanwezigheid van de Noord- Hollandse politici konden veel actualiteiten besproken worden. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn gehouden in Purmerend. Algemene Ledenvergadering In 2012 zijn er drie Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd waar circa 150 personen aanwezig waren. Naast het huishoudelijk deel zijn er verschillende thema s besproken. 20 januari 2012 In Januari is de Nieuwjaarsborrel gecombineerd met een extra ALV. Deze was georganiseerd in verband met de presentatie van het Rapport van het Strategisch Beraad. Dankzij een livestream keken we gezamenlijk naar de presentatie in Den Haag, aansluitend was er een eerste discussie. Het rapport Kiezen en Verbinden is in de provincie tijdens vele bijeenkomsten besproken. 14 april 2012 In de reguliere voorjaars ALV is er ruimte gecreëerd voor drie deelsessies. Het rapport Kiezen en Verbinden, de Tweede Kamerfractie en de discussie over de Organisatie werden hierin besproken. 28 november 2012 Tijdens de laatste ALV van het jaar vond de voorzittersverkiezing plaats. Wederom waren er drie deelsessies; de Tweede Kamerfractie, het CDA Europa Manifest en de Provinciale Staten. De Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden in hotel van der Valk Akersloot. In 2013 zal gekeken worden naar andere locaties in de provincie.

3 3 3. Scholing Vanuit het Steunpunt zijn 13 trainingen gecoördineerd, waaraan totaal circa 100 leden aan hebben deelgenomen. De trainingen die aansluitend aan de ALV op 14 april zijn georganiseerd, bleken een goede combinatie. Provincie Noord-Holland Cursus/training Steenkampinstituut Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers Snel Lezen Aalsmeer Januari/februari 6 Nieuwe Media Fractievoorzitterschap Functioneringsgesprekken Omgaan met de Media FIT-Training (*) Hilversum Snel Lezen Kop van Noord-Holland Mei 6 FIT-Training Wijdemeren Politieke Presentatie Ledenwerving Nieuwe Media - Bussum FIT-Training Langedijk FIT-Training Uithoorn (*) FIT = trainingen specifiek voor fracties. Soms bleek de animo bij verenigingsbestuurders om deel te nemen aan cursussen laag, zoals bij Ledenwerving en Functioneringsgesprekken. Enerzijds lag dit mogelijk aan de stemming binnen het CDA vanwege de samenwerking met de PVV, anderzijds gaven bestuursleden vaak aan dat zij de kwaliteiten zich al eigen hadden gemaakt door ervaring binnen en buiten de partij. Er is in het geheel niet ingegaan op de sterk gepromote cursussen die in het kader van de Provincietour II werden aangeboden. Dit lag onder andere aan de val van het kabinet en de voorbereiding op de daardoor noodzakelijke verkiezingen. In 2013 zullen er meer trainingen georganiseerd worden in opmaat naar de gemeentelijke verkiezingen.

4 4 4. Activiteiten Naast de Algemene Leden-, Dagelijks en Algemeen Bestuursvergaderingen zijn er vanuit de provinciale afdeling verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast heeft het steunpunt diverse lokale activiteiten op de achtergrond gefaciliteerd. In januari is de provinciale afdeling op uitnodiging van Senator Wopke Hoekstra op bezoek geweest bij de Eerste Kamer. Voor 2013 wordt gekeken om excursies te organiseren voor elke regio naar de Tweede Kamer en zal er een provinciale delegatie naar het Europees Parlement gaan. Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies Excursie Eerste Kamer Den Haag Werkgroep Organisatie ( NH/Utr/ Flevo) Bussum Sybrand van Haersma Buma Schagen / Hoorn / Zandvoort / Heemstede Provincietour II werkbezoeken (3 maal) Alkmaar, Velsen, Haarlem, Provincietour II Bijeenkomst Amsterdam Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers divers (totaal) Noord-Holland heeft de coördinerende rol gehad in de discussieavond over de Organisatie van het CDA die voor de Noord-Hollandse, Utrechtse en Flevolandse leden georganiseerd werd. Daarom werd gekozen om bij elkaar te komen in Bussum. Overzicht Hier ziet u een overzicht van de activiteiten die in Noord- Holland zijn georganiseerd. Dit jaar is bij alles rekening gehouden met de spreiding van bijeenkomsten over de gehele provincie. Daarbij rekening houdend met de bereikbaarheid van de locaties en de reistijd voor mogelijke deelnemers. De kaart is via Googlemaps gemaakt, de sterren geven de gemeentes aan waar minimaal één bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Elke ster vertegenwoordigd automatisch ook de geweldige leden die geholpen hebben bij de organisatie van de activiteiten. Wethouders, fractievoorzitters, lokale bestuursleden en actieve leden hebben er voor gezorgd dat we vaak in korte tijd mooie evenementen door de hele provincie hebben kunnen organiseren.

5 5 Fractieactiviteiten Vanuit de fractie zijn twee grote activiteiten georganiseerd. Het Symposium Woningbouw ging over CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap), hieruit is ook een fractievoorstel gekomen. De denktank duurzaamheid is een basis geweest om een netwerk op te zetten voor wethouders en professionals op het gebied van duurzaamheid. Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies Symposium Woningbouw Zaanstad Denktank Duurzaamheid Beverwijk Datum (dd-mm-jj) Aantal deelnemers Lijsttrekker verkiezing Het CDA heeft in 2012 voor het eerst een lijsttrekkersverkiezingen gehouden waar alle leden konden stemmen. Bij nieuwe concepten is het natuurlijk belangrijk om te kijken welke rol de provinciale afdeling hier heeft. Gekozen is voor een afwachtende houding en op verzoek waar mogelijk te helpen. Het campagneteam van Mona Keijzer heeft daarom ondersteuning gehad vanuit de provincie. Ook Sybrand van Haersma Buma heeft ondersteuning gehad en voor hem waren er drie werkbezoeken georganiseerd. De regio IJmond organiseerde een lijsttrekkersdebat waar Mona Keijzer, Sybrand van Haersma Buma en Liesbeth Spies aan hebben deelgenomen. Provincietour II Verschillende CDA kopstukken hebben maandag 18 juni een bezoek gebracht Noord-Holland in het kader van de provincietour II. De tour is een initiatief van partijvoorzitter Ruth Peetoom om het contact met de lokale en provinciale afdeling aan te halen. Samen met verschillende prominente CDA politici, als Europarlementariër Wim van der Camp en Provinciale Staten fractievoorzitter Ronald Ootjers, bezocht zij overdag Alkmaar, Velsen en Haarlem. De dag werd in de avond afgesloten met een ledenbijeenkomst in Amsterdam. Hier presenteerde de net gekozen CDA-lijsttrekker Sybrand van Haarsma Buma de Noord-Hollandse CDA ers op de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen: Mona Keijzer (2), Michel Rog (6), Pieter Heerema (12), Marieke van der Werf (17), Merijn Snoek (36) en Jan Kramer (50)

6 Campagneactiviteiten Door de val van de kabinet vonden er op 12 september Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingsdag is er ook in Noord-Holland campagne gevoerd. De oude structuur van het Permanente Campagne Team is in de afgelopen jaren verwaterd. Om het gemis van structuur op te vangen is er een campagnebijeenkomst in Volendam georganiseerd door een kernteam met campagneleider Martje Postma, Bert Sonneveld, Wilma van Andel en Marc Haverkamp. Overzicht en ondersteuning De provinciale afdeling heeft op verschillende manieren de lokale afdelingen ondersteund: (Gratis) Inventarisatie en Verspreiding van posters en flyers van Mona Keijzer Coördinerende rol van verzoeken van afdelingen en organisatoren van debatten Social Media ondersteuning Ondersteuning van diverse flyeracties en campagneactiviteiten in de provincie Financiële steun voor: o Gooi en Vechtstreek: 4 bijeenkomsten o Kop van Noord-Holland: Advertentie o Zuid-Kennemerland: Campagnewinkel Haarlem o Zaanstreek/ Waterland: Monadag, Volendam 4 september Bijeenkomst Volendam Op 17 juni is er een provinciale campagne-avond georganiseerd in Volendam. Naast de kandidaat- Kamerleden waren 60 vertegenwoordigers van de lokale afdelingen aanwezig. Dit succes krijgt in 2013 een vervolg. Tijdens deze avond hebben we het gezamenlijk gehad over de landelijke acties, Social Media tips en is er daarna in regionaalverband gebrainstormd over mogelijke activiteiten. Regiotour Het landelijke CDA organiseerde een regiotour. De provinciale afdeling heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De organisatie was in handen van de lokale vertegenwoordigers in de regio IJmond en Aalsmeer. Naast werkbezoeken was er ook ruimte voor een informeel samenzijn en is er circa 1500 euro opgehaald voor het goede doel. 5. De Staat van de Afdelingen In 2008 is voor het eerst de Staat van de Afdelingen uitgezet. De resultaten uit die tijd zijn hiernaast weergegeven. Nu na vier jaar is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit onderzoek weer uitgezet. Dit keer hebben we door actief de afdelingen te benaderen 100% behaald. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 gepresenteerd. 6

7 7 6. Communicatie Tijdens de Provinciale Campagne van 2011 zijn de nieuwe communicatiekanalen Twitter en Facebook benut. De vereniging heeft dit jaar deze communicatiekanalen, ook buiten campagnetijd, actief bijgehouden en hun online profiel behouden. De CDA website van de provinciale afdeling heeft wekelijkse updates gehad, de agenda was actueel en door de uitbreiding van onze mensen op het steunpunt heeft de afdeling meer gezicht gekregen. Eind 2012 is er overgegaan op een nieuwe site en CMS. Geregeld zijn de lokale afdelingen g d met informatie die zij konden verspreiden onder hun leden. Dit ging voornamelijk om activiteiten, trainingen en campagne-informatie. Via de dertigersgroep en dit jaar (her)opgerichte CDJA Noord-Holland zijn jongeren specifiek uitgenodigd voor bijeenkomsten. 7. Bijzondere organisaties en werkgroepen Hieronder volgt een kort verslag van de bijzondere organisaties en werkgroepen die binnen het CDA actief zijn in Noord-Holland. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij door naar de desbetreffende organisaties. CDAV Noord-Holland Het CDAV Noord-Holland heeft vijf bijeenkomsten georganiseerd. In Haarlem waren twee bijeenkomsten Wet Werk Naar Vermogen en integratie van vrouwen van niet westerse afkomst in de politiek en de samenleving. In Heerhugowaard ging het over Gemeentelijke Herindeling en in Amsterdam hebben de vrouwen bijeenkomst gehad over de Campagneevaluatie. Een groep CDA vrouwen kwam bij elkaar de Kloosterkapel van de Zusters Ursulinen voor een bijzondere middag in het kader van de Bergense Kunst10daagse. CDJA Noord-Holland Het CDJA is in Noord-Holland vertegenwoordigd in de regio Noord-Holland Noord, Uithoorn- Aalsmeer en Amsterdam. Overkoepelend is er een Noord-Hollands bestuur opgericht die alle CDJAleden in Noord-Holland bediend. CDA Senioren Noord-Holland De CDA Senioren Noord-Holland heeft in samenwerking met de Ouderenbonden KBO-NH en PCOB een netwerk bijeenkomst georganiseerd met als thema: Ouderen in beweging georganiseerd.sprekers waren Janny Bakker Klein (Wethouder huizen), Dr. F.J. G. van der Ouderaa (Leyden Academy), Ruth Peetoom (voorzitter CDA), Mona Keijzer, (Tweede Kamerlid), Linda Schouten (sportservice Noord-Holland). Onder leiding van dagvoorzitter Ronald Ootjers werd in Huizen gesproken over ouderen, sport en vitaliteit. De dertigersgroep Noord-Holland De dertigersgroep heeft twee activiteiten gehad. Op uitnodiging van directeur Henk Hagoort en Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp waren zij te gast in Hilversum bij de Publieke omroepen. Samen met Mona Keijzer hebben zij rond de tafel gezeten in Alkmaar om het Strategisch beraad te bespreken. Buitenland/ Europacommissie Noord-Holland De commissie heeft twee bijeenkomsten georganiseerd. Door dat zij zich steeds actiever opstellen is de Buitenland/ Europacommissie structureel opgenomen in de begroting van CDA Noord-Holland.

Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013. #teamcda

Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013. #teamcda Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013 #teamcda 1 Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 2014 De CDA-startdag voor de gemeenteraadsverkiezingen biedt iedereen, die op een of andere

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Heemskerk

Nieuwsbrief CDA Heemskerk Nieuwsbrief CDA Heemskerk januari 2015, nr. 21 Inhoud Nieuwjaarsreceptie op 24 januari Algemene Ledenvergadering 24-1 Huiskamergesprek Pieter Heerma Nieuws verkiezingscampagne Info Bestuur, Fractie, Wethouder

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 Voorwoord Waarde leden, Voor jullie ligt het nieuwe beleidsplan (jaarplan) van het CDJA voor het jaar 2016. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere

Nadere informatie

Campagneteam gezocht!

Campagneteam gezocht! Campagneteam gezocht! De voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn in volle gang, het programma is bijna af en de lijst wordt op dit moment door de leden definitief vastgesteld. Voor

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993 14 oktober 1993 Nr. 93-001653 Overzicht GS-besluiten Vergaderdatum Commissies Sociale Zekerheidsgeschillen/Overige Geschillen Verschenen persbericht Verschenen nota's Tentoonstellingen Inspraak/bezwarenprocedures

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Samen sterk Werken aan regionalisering, profilering en synergie Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Bestuurdersvereniging ChristenUnie Postbus 439 3800 AK Amersfoort 033-422 69 69 bestuurdersvereniging@christenunie.nl

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Hierbij bied ik u het jaarverslag 2013 aan. Zoals u kunt lezen hebben wij als bestuur niet stil gezeten in 2013. Actief politiek bedreven en daarnaast aanwezig

Nadere informatie

Jaarverslag van het bestuur over 2008

Jaarverslag van het bestuur over 2008 Jaarverslag van het bestuur over 2008 Tilburg, februari 2009 Het Bestuur van GroenLinks Tilburg Nieuwlandstraat 39 5038 SM Tilburg www.groenlinkstilburg.nl e-mail: info@groenlinkstilburg.nl Bestuur GroenLinks

Nadere informatie

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Inleiding Na een relatief rustig jaar zonder verkiezingen, staan we nu in de startblokken voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de Europese verkiezingen

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Provinciale Afdeling Zuid-Holland/Utrecht

Provinciale Afdeling Zuid-Holland/Utrecht Provinciale Afdeling Zuid-Holland/Utrecht Secretaris: Chris Bierman, Lekboulevard 23, 3434 GK Nieuwegein Tel.. : 030-6063279, mob: 06-23821346 E-mail: info@cbierman.nl Website: http://www.vdhafdelingzuidholland.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch In 2014 zijn diverse activiteiten uitgevoerd door de Dorpsraad. Op onze druk bezochte jaarvergadering van 10 december 2014 in gemeenschapshuis De Stuik hebben

Nadere informatie

wie zijn we? wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm?

wie zijn we? wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm? Notitie toekomst CDA-Bestuurdersvereniging wie zijn we? wat doen we nu? wat willen de leden? waar willen we naar toe? hoe geven we dat vorm? Aanleiding De BSV wil nadenken over de toekomst van de vereniging.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten,

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten, Jaarverslag 2013 Beste partijgenoten, Zo kort na het verstrijken van een jaar is het moeilijk om aan te geven wat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat jaar voor de langere termijn betekenen. Dat

Nadere informatie

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011 Tiende nieuwsbrief Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel Starterswoningen in Kerkbuurt Ruth Peetoom is nieuwe voorzitter CDA Besluit Haulo

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Pagina 2 van 14 Inhoud Voorwoord pag. 4 Inhoudelijke terugblik pag. 6 Waar is aan gewerkt? pag. 8 Financieel pag.10 Vooruit! pag.12 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Campagnebulletin. Februari 2015. Beste mensen,

Campagnebulletin. Februari 2015. Beste mensen, Campagnebulletin Februari 2015 Beste mensen, De CDA-verkiezingscampagne is volop gaande! We moeten vooral de laatste dagen heel zichtbaar zijn in alle gemeenten en in de media. In de tijd daar naar toe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013)

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013) n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarverslag 2012 COC Noord-Holland Noord (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen Jos Hardesmeets Edam Leeftijd 65 lid raad van commissarissen NV De Meerlanden okt 2014 voorzitter initiatiefgroep deelname gemeenteraadsverkiezingen 2015 Edam-Volendam- Zeevang Secretaris afdeling Heemstede

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA Leeuwarden

Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA Leeuwarden Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA Leeuwarden Datum: zaterdagmorgen 8 december 2012 Tijdstip: om 10:00 uur Locatie: Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4 te Leeuwarden Aanwezig: 34 leden 1. Opening,

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Samenwerken in een samengestelde afdeling

Samenwerken in een samengestelde afdeling Samenwerken in een samengestelde afdeling Bestuur Afdeling De Kempen 20 juni 2015 Marion Hinderdael Rene ter Huurne Waar gaan we het over hebben? Wie zijn wij: D66 De Kempen Waarom een samengestelde afdeling

Nadere informatie

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Amendementen PS Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Nr. Naam amendement Afdeling Regio DEELSESSIE 1 6 Ondersteuning Kredietunies H'meer Amstel- en Meerlanden 7 Streekproducten

Nadere informatie

SAMENVATTING..5 INLEIDING..7

SAMENVATTING..5 INLEIDING..7 Met het Wmo Loket. Oktober 7 Tekst: Karin Eeland Redactie: Maaike Wittenberg Zorgbelang Noord-Holland Kruisweg 75-A 13 CA Hoofddorp 3 5 3 info@zorgbelang-noordholland.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING..5 INLEIDING..7

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Aan: Het Algemeen Bestuur van CDA Brabant : Alle afdelingsbesturen : Alle regiobesturen : De Algemene Ledenvergadering : De Statenfractie

Aan: Het Algemeen Bestuur van CDA Brabant : Alle afdelingsbesturen : Alle regiobesturen : De Algemene Ledenvergadering : De Statenfractie Aan: Het Algemeen Bestuur van CDA Brabant : Alle afdelingsbesturen : Alle regiobesturen : De Algemene Ledenvergadering : De Statenfractie Beste CDA ers. Het Dagelijks Bestuur van het CDA Brabant stelde

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

13 juni 2015, Reehorst, Ede

13 juni 2015, Reehorst, Ede Verslag bijeenkomst jaarthema 2015/2016 De balans tussen werk, zorg en invloed 13 juni 2015, Reehorst, Ede De balans tussen werk, zorg en invloed.het blijft een actueel thema. In 2013 zei Minister Asscher:

Nadere informatie

Ad 3. Stemming Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (20 oktober t/m 3 november) online stemmen op de volgende zaken:

Ad 3. Stemming Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (20 oktober t/m 3 november) online stemmen op de volgende zaken: Vergadering : Ledengroepvergadering accountants in business Te houden op : 6 november 2014 Plaats Aanvang : Undercurrent- Amsterdam Noord : 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur) 1. Ontvangst 2. Introductie

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 mei 2012 I NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED Artikel 1 1. De gemeentelijke afdeling is het

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 9 maart 2015

Notulen bestuursvergadering 9 maart 2015 Datum Locatie BUKOM Aanwezig P. Komen (PK) voorzitter H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) T. Pouwels (TP) T. Groot (TG) Afwezig R. Broer (RB) Gast(en) Geen Cc. n.v.t. Notulen D.Dekker (DD)

Nadere informatie

LEES MEE, UW VVD!! DIGITALE NIEUWSBRIEF Jaargang 22 nummer 1

LEES MEE, UW VVD!! DIGITALE NIEUWSBRIEF Jaargang 22 nummer 1 LEES MEE, UW VVD!! DIGITALE NIEUWSBRIEF Jaargang 22 nummer 1 Fout or Stout (that the question) 30 December 2009 door: Erwin Philips Verkiezingstijd! Jawel mensen, volgens onze burgervader is afgelopen

Nadere informatie

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 02 maart 2015 17:28 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011 GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER Aanwezig: Henk K. (HK); Agnes B. (AB); Yvette D. (YD); Francis vd. W. (FW); Peter Meulenkamp (PM); Janneke T. (JT); Frits

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Onder voorbehoud: Aansluitend op de ALV zal er een presentatie/debat plaatsvinden met een Eerste Kamerlid. Verdere info volgt via website en mail.

Onder voorbehoud: Aansluitend op de ALV zal er een presentatie/debat plaatsvinden met een Eerste Kamerlid. Verdere info volgt via website en mail. Agenda Algemene Ledenvergadering VVD Lansingerland Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Plaats: Rottemeren, sport en racketcentrum Kooilaan 1a 2665 KR Bleiswijk Tijd: 20.00 uur Genodigden: Leden VVD afdeling

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 08 juni 2015 17:48 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

CDA Raalte: Ledenraadpleging Armoedebeleid. Denk ook mee!

CDA Raalte: Ledenraadpleging Armoedebeleid. Denk ook mee! ALV CDA Raalte 9 juni 2015 Uitnodiging Algemene ledenvergadering CDA Raalte. Het bestuur van het CDA-afdeling Raalte nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2015 om 20.00 uur in

Nadere informatie

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Soest, 15 mei 2011 Beste partijgenoten, Ik ben recentelijk namens de PvdA Soest naar een bijeenkomst geweest over

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Titel presentatie ALV 2015. Wim Dierssen

Titel presentatie ALV 2015. Wim Dierssen Titel presentatie + ALV 2015 Wim Dierssen De vereniging VHP2 Leden werving en binding Vorig jaar zijn de ideeën gepresenteerd over werving: van start to finish ligt een werkzaam leven, samen met de VHP2!

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Beleidsplan 2014 adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Beleidsplan 2014 adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Beleidsplan 2014 adrswadrswadrswadrswadrs NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Inhoudsopgave Inleiding 3 Interne organisatie 4 Externe samenwerking & profilering 9

Nadere informatie