HOOFDSTUK01 PAGINA 01. Marc Van Hemelrijck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK01 PAGINA 01. Marc Van Hemelrijck"

Transcriptie

1

2

3 HOOFDSTUK01 PAGINA 01 Marc Van Hemelrijck Als ik één bepaalde waarde en één proces naar voor moet schuiven voor 2007, dan trek ik de kaart van transparantie en innovatie. Transparantie is voor Selor een heilig begrip. Iedereen heeft recht op feedback, mag een zicht hebben op onze interne werking en onze expertise delen. Anderzijds zijn wij zelf ook geïnteresseerd in feedback. Daarom houden we tevredenheidsenquètes over Selor en laten we een benchmark op ons selectieproces uitvoeren. Daaruit trekken we lessen: we weten wat werkt en wat niet meer moet... Expertise moet ook niet achter gesloten deuren blijven. Een ander luik van transparantie houdt in dat we informatie ontsluiten, delen met de buitenwereld. Die buitenwereld nemen we heel letterlijk als we meewerken aan de oprichting van een selectiebureau in Congo... Of als we onze databank van aanpassingen van procedures voor personen met een handicap vrijgeven. En zoals in dit jaarverslag enkele projecten van A tot Z uit de doeken doet zonder hierbij ons kritisch oog en onze zin voor verbetering te verliezen. Waarom innovatie? Omdat dat proces, die gedrevenheid, echt te voelen was in De projecten ademen verandering en vernieuwing uit. We willen vooruit en dit zowel met onze externe producten als met de tools waarmee we intern werken. We innoveren de taaltesten en maken een online oefenomgeving. We organiseren een webinar omdat dat de doelgroep IT'ers aanspreekt, we gebruiken interactieve rollenspelen om competenties te meten... We automatiseren zoveel mogelijk. We maken een digitaal jaarverslag... Omdat we een voortrekkersrol willen spelen. Omdat we toekomstgericht denken

4 Maar dan nog wil ik de nadruk leggen op de mensen die al deze acties mogelijk maken. Hoe zij elke dag creativiteit en uithouding aan de dag leggen om verder te werken aan deze innovatie en transparantie. Ontdek de tendensen van 2007 doorheen de processen van Selor, de tendensen op de arbeidsmarkt. (Her)beleef enkele van onze best practices die 2007 gevormd hebben. Veel lees-, kijk- en surfplezier. Marc Van Hemelrijck Gedelegeerd bestuurder

5 HOOFDSTUK02 PAGINA 01 Corinne Benharrosh, procesverantwoordelijke selectie, Selor Meer selectieprocedures en minder inschrijvingen 2007 kende een recordaantal statutaire selectieprocedures: maar liefst 372 procedures werden afgewerkt tegenover 242 in De IT-campagne speelde hier een rol: enkel voor dit profiel organiseerde Selor in het najaar 2007 een kleine 100-tal selecties. In tegenstelling tot het hoge aantal procedures lag het aantal inschrijvingen een pak lager dan in De aard van de selecties (algemeen

6 of specifiek) zit hier voor iets tussen. In 2006 lagen de inschrijvingen zo hoog door de algemene selectie voor administratief en technisch assistenten voor alle federale overheidsdiensten met meer dan kandidaten. Selor raadt algemene selecties (één niveau of één diploma voor verschillende overheidsdiensten) echter af. Ze zijn weinig resultaatgericht en erg arbeidsintensief. Bij specifieke selecties liggen de rekruterende dienst, een welbepaald diploma en/of de ervaring ab initio vast. De kwantiteit aan inschrijvingen daalt maar de kwaliteit stijgt. De ratio s inschrijvingen en aanwezigen per selectie tonen dit aan. In 2006 zien we gemiddeld 475 inschrijvingen en 174 aanwezigen per selectie. In 2007 zakte dit cijfer tot 193 inschrijvingen en 85 aanwezigen per selectie. Een win-win situatie: voor Selor een uitdaging om gerichter en efficiënter te rekruteren, voor de overheidsdiensten meer gemotiveerde kandidaten want deze laatste kiezen vanaf het begin voor hen als werkgever. Tegenwoordig ligt de verhouding specifieke selecties tegenover algemene selecties op 85% tegenover 15%. Selor wil evolueren naar 95% specifiek versus 5% algemeen. Deze procedures bevatten ook 49 selectieprocedures voor managementfuncties bij de federale overheid. Hier is dezelfde tendens zichtbaar: meer procedures met minder inschrijvingen. Het aantal aanwezige kandidaten was bijna identiek aan het aantal in Het aantal inschrijvingen daarentegen is gehalveerd. Het feit dat deze selecties sinds eind 2006 apart vermeld staan op zorgt ervoor dat de kandidaten zich bewuster zijn van de strikte deelnemingsvoorwaarden. Dit komt de vlotte organisatie van dergelijke procedures ten goede. In 2007 ging Selor ook van start met de organisatie van de managementselecties voor de gemeenschappen en gewesten. HOOFDSTUK02 PAGINA 02 Meer en meer medewerkers met een universitair diploma gezocht

7 De overheid professionaliseert. Ze zoekt meer en meer hoger opgeleide medewerkers. 68% van de statutaire selecties met inbegrip van de managementselecties werden gelanceerd voor een profiel van niveau A (vacatures waarvoor een diploma van 2 cycli vereist is). Tel hierbij de selecties voor niveau B op (diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus) en we komen aan 92% van de selecties. Enkel 8% van de selecties van 2007 richtte zich tot de niveaus C (hoger secundair onderwijs) en D (lager secundair onderwijs of geen diplomavereisten). Wel moet hier een kleine kanttekening gemaakt worden: er gaan meestal meer vacatures gepaard met de selecties van niveau C en D dan met de selecties van niveau A en B. Als we de inschrijvingen over de verschillende niveaus bekijken, vinden we deze verdeling niet terug. Bijna de helft van de inschrijvingen (47%) waren voor selecties van niveau C en D (die slechts 8% van alle selecties vertegenwoordigen). Voor deze selecties liggen de diplomavereisten minder hoog of zijn ze onbestaand.

8 Voor de selecties van niveau C zien we gemiddeld 746 inschrijvingen en 316 aanwezigen per selectie. Voor niveau D bedragen deze cijfers 2074 voor de inschrijvingen en 1094 voor de aanwezigen. De selecties voor penitentiair beambten (met meer dan Franstalige en Nederlandstalige inschrijvingen) spelen een verklarende rol. Ze verschijnen dan ook in de top 5 van meest populaire selecties van Alle selecties uit deze top 5 situeren zich op niveau C en D. Voor de selecties van niveau A ligt het aantal inschrijvingen en aanwezigen per selectie veel lager, respectievelijk op 78 en 35. Bij niveau B hebben we 204 inschrijvingen per selectie en 72 aanwezigen. Deze cijfers bevestigen de tendens naar meer specifieke selecties: hoe specifieker de deelnemingsvoorwaarden, hoe lager het aantal inschrijvingen.

9 Het afwijzingspercentage zakte in vergelijking met vorige jaren en lag logischerwijze het laagst bij niveau D (20%). Het lag het hoogst bij niveau B met 44%, daarna bij niveau C met 39% en op de 3e plaats bij niveau A waar we het meeste afwijzingen verwachten gezien de gerichte deelnemingsvoorwaarden wat betreft diploma s met 37%. We kunnen eruit afleiden dat kandidaten meer gemotiveerd en weloverwogen solliciteren. De aanwezigheidsgraad lag op 67% met geen noemenswaardige verschillen voor de verschillende niveaus. HOOFDSTUK02 PAGINA 03 Voor de federale overheid

10 In de verdeling naar klanten valt op dat Selor het leeuwendeel, 76%, van de selectieprocedures voor de federale overheid organiseerde in % van de selecties gebeurde op vraag van de gemeenschappen en gewesten. Gezien deze grote opdracht voor de federale overheid had Selor in 2007 weinig capaciteit om selecties voor externe klanten te organiseren. Enkel 3% van de selecties werd georganiseerd voor betalende klanten tegenover 8% in 2006 en 9.2% in Betalende klanten die een beroep deden op Selor in 2007 zijn o.a. voor de VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand), het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en de inlichtingendienst van het Ministerie van Defensie ACOS IS (Assistant Chief of Staff Intelligence and Security). Duur van de selecties daalt Statutaire selectieprocedures kenden in 2007 een gemiddelde duur van 88 dagen. Dit betekent een forse daling in vergelijking met Selor respecteert hierbij de norm die het zichzelf oplegt om de procedure af te werken in een periode van drie maanden. We tellen deze periode vanaf de uiterste inschrijvingsdatum tot het afleveren van de lijst met geslaagden aan de rekruterende dienst. Ook de duur van de managementselecties voor de federale overheid slinkte enorm in vergelijking met Deze duurden in 2007 maar liefst 50 dagen minder en nemen nu 66 dagen in beslag. Stabiel slaagpercentage Gemiddeld blijft het slaagpercentage stabiel. In 2007 bedroeg het 41% net als in We berekenen het slaagpercentage door een gemiddelde te nemen van de slaagpercentages van alle statutaire procedures, niet door het totaal aantal geslaagden te delen door het totaal aantal aanwezigen. Deze methode heeft als voordeel een correcter beeld te geven van het reële slaagcijfer omdat de impact van

11 een selectie met veel deelnemers minder zwaar doorweegt. Vrouwen slaagden iets meer dan mannen (42% tegenover 38%) en Nederlandstalige kandidaten hadden een slaagpercentage van 46% tegenover 33% voor Franstalige kandidaten. Voor managementfuncties voor de federale overheid daalde het slaagpercentage licht van 31% in 2006 naar 28% in Het slaagpercentage wordt hier berekend door het aantal geslaagden door het aantal aanwezigen te delen omdat het aantal inschrijvingen per selectie vrij laag ligt. Het slaagpercentage verdeeld naar mannen en vrouwen lag dichter bijeen dan in 2006 met 28% voor de mannen en 27% voor de vrouwen. Even meegeven dat de representatieve groep vrouwen opnieuw

12 kleiner was dan de groep mannen. Bij de managementselecties van niveau N (Voorzitter van het Directiecomité of gelijkgesteld) lag het slaagpercentage van de vrouwen op 14% tegenover 22% bij de mannen. Hier moet wel rekening houden worden met het feit dat maar 7 vrouwen aanwezig waren tegenover 36 mannen. Een grote groep van de kandidaten (33%) kwam uit de privésector, net iets minder dan in 2006 (50%). 27% werkte voordien bij andere overheidsdiensten zoals gemeenten, provincies of OCMW s, 36% bij de federale overheid en 4% bij de gemeenschappen. Ook na screening van de cv s kwam bijna één derde (30%) van de kandidaten uit de privésector. Kleine stijging van het aantal online inschrijvingen

13 De inschrijvingen voor de selecties gebeurden in grote mate online met 74%. Vooral voor de selecties van niveau A, B en C schreven de kandidaten zich in via De selectie voor penitentiair beambten waar een extra formulier aan de inschrijving gekoppeld was, zorgde voor een daling van de online inschrijvingen voor niveau D. Laten we niveau D even buiten beschouwing, komen we aan een gemiddelde van 81%. HOOFDSTUK02 PAGINA 04 Meer en meer consultaties in de online cv-databank voor contractuele functies De cv-databank van Selor werd meer geconsulteerd voor contractuele vacatures. De federale overheidsdiensten consulteerden deze databank 847 keer in 2007 wat neerkomt op meer dan drie consultaties per werkdag. Het aantal aanwervingen van contractuele medewerkers bedroeg Beide cijfers betekenen een grote stijging in vergelijking met de vorige jaren. Sinds de lancering van de online cv-databank in 2005 verdubbelde het aantal consultaties. Interne markt groeit nog steeds

14 De cijfers van de interne markt stijgen de laatste jaren. Het KB van 03/07/2007 laat toe dat statutaire medewerkers van autonome overheidsbedrijven instromen in de federale overheid via de interne markt (of mobiliteit). In 2007 maakten vooral Belgacom en De Post gebruik van deze mogelijkheid. Van de meer dan statutaire medewerkers bij Belgacom gaven zo'n 1273 aan dat ze interesse hadden in een job bij de federale overheid. De Post schreef 177 medewerkers in voor deze procedure. Ondertussen zijn 68 medewerkers van Belgacom en 42 medewerkers van De Post begonnen aan hun stage van zes maanden bij de federale overheid. Meer cijfers over selectie

15 HOOFDSTUK03 PAGINA 01 Wat Selor liet een objectieve vergelijkende studie op zijn selectieproces uitvoeren door Rodim Consult Waarom om verbeter- en/of aanpassingspunten naar boven te brengen Wie RODIM Consult bvba, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Belgische Politie, Fortis nv, Public Appointments Service van de Ierse overheid, Selor Hoe het selectieproces bij Selor werd vergelijken op kwalitatief en kwantitatief gebied met de gangbare procedures bij 4 andere omvangrijke (overheids)bedrijven Resultaat van de verschillende deelnemers haalde Selor de hoogste score, maar er is werk aan de wetgeving en forecasting Rodim Consult vergeleek in een benchmarkstudie het selectieproces van Selor met vier gelijkaardige instanties, het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven, de Federale Politie van België, Fortis nv en het Public Appointments Service (PAS) van de Ierse overheid. Zowel kwalitatief als kwantitatief behaalt Selor de hoogste score.

16 Kwalitatief blijkt Selor vooral sterkt te scoren op e-recruitment en informatisering van het selectieproces, innovatie, aandacht voor diversiteit, het centraal stellen van de klant en het volgen van een charter. Een eerste pijnpunt blijkt de lange doorlooptijd van de selecties. Het juridisch kader en wettelijke voorschriften bieden Selor hier vaak geen mogelijkheden om het proces te versnellen. Volgens het onderzoek kunnen een vereenvoudiging van de procedures, een flexibeler aanwenden van de wervingsreserves en quasi permanente selectieprocessen een gunstige invloed hebben op de inzet van personele middelen, doorlooptijden, werkbelasting en controleerbaarheid van het proces. Indien de competentie van Selor als expert op het vlak van selectie erkend wordt kan het zelf de regelgeving vereenvoudigen en in praktische richtlijnen omzetten. Selor stelt ook voor om P&O stafdiensten te certificeren waardoor ze zelf een stuk van het selectieproces zouden kunnen uitvoeren. Het gebrek aan "forecasting" of "inschatten van toekomstige aanwervingen en selecties op basis van personeelsplannen op korte, middellange of lange termijn" blijkt een tweede pijnpunt. Hier heeft Selor een zwakke schakel in zijn totaalbeleid omdat dergelijke "voorspellingen" te weinig worden aangeleverd door zijn klanten. Op de vooravond van het massale vertrek van de generatie babyboomers stelt Selor voor om samen met zijn klanten het effect daarvan op de personeelsplannen voor de volgende jaren in kaart te brengen. Een grondige analyse van de cijfers van personeelsleden die met pensioen gaan, de leeftijdspyramide en de invulling van personeelseffectieven in functie van de opdracht en de verbeteringsprocessen binnen de overheidsdiensten vormt een opportuniteit om het personeelsbeleid binnen de overheid te optimaliseren en de krapte op de arbeidsmarkt proactief het hoofd te bieden. Lees de volledige vergelijkende studie Reacties in de krant: Belaagd Selor slaagt met vlag en wimpel (De Standaard) Jean-Pierre Grootaers, Directeur-Zaakvoerder, RODIM Consult

17 Opmerkelijke resultaten van deze vergelijkende studie zijn de hoge graad van professionaliteit van de verschillende selectiediensten en hun werkprocessen. De studie toonde bovendien duidelijk aan dat het aanwenden en consequent invoeren van aangepaste en moderne managementtechnieken in hoge mate de efficiëntie en operationaliteit van een overheidsinstelling, in casu Selor, ten goede komt ook al heeft men nog niet alle parameters onder controle.

18 HOOFDSTUK04 PAGINA 01 Wat eerste stap in interfederale of externe mobiliteit Waarom het KB van 03/07/2007 laat toe dat statutaire medewerkers van autonome overheidsbedrijven aan de slag gaan bij de federale overheid Wie in 2007 vooral medewerkers van Belgacom en De Post, in de toekomst BIAC, Belgocontrol en NMBS, proces oriëntatie Selor Hoe medewerkers van autonome overheidsbedrijven kunnen vrijwillig kiezen of aangezet worden om de overstap te maken. De federale overheidsdiensten hebben een apart budget in de personeelsenveloppe om dergelijke profielen aan te werven Resultaat 48% van de selecties in de online cv-databank voor de interne markt in 2007 gebeurde in het kader van deze externe mobiliteit De aanzet om de interne mobiliteit binnen de federale overheid uit te breiden kwam in 2004 met projecten als eid en neutrale calltaker. Medewerkers van autonome overheidsbedrijven gingen aan de slag in een

19 gemeente of stad voor de verdeling van elektronische identiteitskaarten of voor de behandeling van noodoproepen in een callcenter. In 2007 is de wetgeving versoepeld: nu kunnen medewerkers van autonome overheidsbedrijven instromen via de interne markt in de federale overheid. Belgacom en De Post maakten hiervan grondig gebruik in Van de meer dan statutaire medewerkers van Belgacom gaven vrijwillig aan dat ze interesse hebben in de federale overheid. De Post koos ervoor 177 medewerkers op te geven voor deze mobiliteit. De selectieprocedure verloopt vrij gelijkaardig zoals de gebruikelijke procedure voor de interne markt. Bij de consultatie van de cv-databank krijgen de federale overheidsdiensten de mogelijkheid om te kiezen of ze cv's consulteren van medewerkers van autonome overheidsbedrijven of van federale ambtenaren. Na de matching in de databank volgt meestal een interview als bijkomende proef bij de rekruterende dienst. In het KB werd voorzien dat de selectie wordt uitgevoerd via delegatie en certificering. Selor certificeert de P&O stafdiensten die instaan voor de selectie. Dit is een primeur : het is de eerste keer dat het certificeringsproces van Selor in de vorm van een KB gestabiliseerd werd. Er bestaat een verschil wat betreft de aanstelling: statutaire ambtenaren binnen de federale overheid moeten geen proefperiode meer doorlopen. Daarentegen lopen personen uit autonome overheidsbedrijven zes maanden stage, met uitzondering van medewerkers van niveau D die slechts drie maanden stage lopen. Ondertussen zijn 68 medewerkers van Belgacom en 42 van De Post begonnen aan hun stage bij de federale overheid. Tot nu waren het vooral de grote spelers, de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD's en POD's) die dergelijke profielen rekruteerden. Uitbreidingen naar parastatalen en wetenschappelijke instellingen zijn voorzien in de wetgeving. Deze wetgeving is een grote stap vooruit in het aanmoedigen van intern talent en jobrotatie binnen de overheid. De federale overheid stimuleert zijn diensten om deze profielen aan te nemen door het verstrekken van een apart budget in de personeelsenveloppe. Medewerkers van Belgacom en De Post kiezen voor de overstap o.a. voor de uitdaging, voor de dienstverlening aan de burger of door de nakende privatisering in hun sector en de hierbij gepaard gaande commerci le druk. Instellingen als BIAC, Belgocontrol en de NMBS willen het voorbeeld van Belgacom en De Post volgen. Plannen voor de interfederale mobiliteit met verruiming naar gemeenschappen en gewesten liggen op tafel voor Luc Heymans, ICT-deskundige FOD Economie, KMO, Middenstand en Economie Ik ben niet alleen tevreden bij Economie, ik ben er gelukkig: de collegiale sfeer, de vriendschappelijke omgang, de dienst heeft me ook direct aanvaard. Ik merk geen vijandigheid. En dat weegt door. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb. Belgacom bood dan wel meer voordelen, vooral extralegale voordelen, maar ik heb eieren voor mijn geld gekozen. Bij Belgacom is de zekerheid momenteel aan het wegebben. Bij de federale overheid kan ik nog doorgroeien en bij Economie kan ik gerust nog even doorgaan. Voor mij is het een droomjob.

20 Rita Opdecam, dossierbeheerder dienst Personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid Na een carriëre van meer dan 30 jaar bij De Post als loketbediende, rekenplichtige en zelfs dienstleider maakte ik toch de stap naar de federale overheid. De laatste jaren merkte ik veel stress en was ik het slachtoffer van meerdere gewapende overvallen. Ik kon me ook niet terugvinden in het meer en meer aansluiten bij de privésector. Het halen van verkoopscijfers vind ik persoonlijk minder belangrijk dat het helpen van de burger. Mijn job bij Sociale Zekerheid betekent een nieuwe uitdaging waarbij het sociaal engagement heel hoog ligt. Het loon lag hoger bij De Post maar de overige voordelen zoals de verlofregeling en ook de werkomstandigheden maken dat ik geen spijt heb van mijn keuze.

21 HOOFDSTUK05 PAGINA 01 Wat Selor certificeert bewakings- en veiligheidsagenten en hun sector Waarom volgens de KB s van 21/12/2006 en 20/06/2006 moeten agenten in de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen en in bewakingsondernemingen voor de uitoefening van hun job over een attest van een psychotechnisch onderzoek beschikken Wie FOD Binnenlandse Zaken, bewakings- en veiligheidssector, proces certificering Selor Hoe Selor certificeert agenten door het afnemen van psychotechnische onderzoeken en het meten van hun kennis van bepaalde rechtsvakken. In een volgende fase certificeert Selor ook de opleidingscentra van vergunde bewakingsondernemingen Resultaat In 2007 certificeert Selor vooral veiligheidsassistenten van de openbare vervoersmaatschappijen door het afnemen van een psychotechnisch onderzoek. Voor de nieuwe reglementering waren geen specifieke centrale bepalingen wat betreft het selecteren en rekruteren van agenten in de veiligheids en bewakingssector. De FOD Binnenlandse Zaken wou hieraan

22 tegemoet komen en een standaard invoeren wat betreft de competenties en kennis waarover een agent moet beschikken bij het uitvoeren van zijn job. Een van de beslissingen van Binnenlandse Zaken stelt dat elke agent over een attest van psychotechnisch onderzoek moet beschikken vooraleer hij aan zijn opleiding begint. De testen uitgegeven door Selor of gecertificeerd door Selor zijn de enige testen die een geldig certificaat kunnen opleveren. Het psychotechnisch onderzoek gaat na of de agent: respect toont voor de medemens een evenwichtige persoonlijkheid heeft over incasseringsvermogen beschikt wanneer hij met agressief gedrag in contact komt en zich hierbij kan beheersen respect toont voor plichten en procedures Het onderzoek bestaat uit een pc-persoonlijkheidsvragenlijst en een gedragsgericht interview. In de persoonlijkheidsvragenlijst beschrijft de kandidaat zichzelf aan de hand van een aantal uitspraken. Hij past deze stellingen toe op zijn werksituatie. Hij kan geen goede of foute geven in een dergelijke test en zichzelf dus niet voorbereiden. In het gedragsgericht interview worden de gegevens uit de persoonlijkheidsvragenlijst besproken. Het gaat om een gestructureerde interviewtechniek en meet de vereiste competenties voor de job. De agenten kunnen het psychotechnisch onderzoek afleggen bij Selor of bij een door de minister erkend intern testcentrum van een vergunde bewakingsonderneming. Het voordeel voor de kandidaat is, dat wanneer hij zijn attest bij Selor behaalde, dit certificaat overal geldig is. Behaalde hij dit in een testcentrum binnen een bewakingsfirma, dan is het attest enkel geldig binnen deze firma. Selor test bewakingsagenten =die niet werkzaam zijn binnen openbare vervoersmaatschappijen= ook op rechtsvakken tijdens hun opleiding. Per rechtsvak worden 30 multiple choice vragen opgesteld door experts van de FOD Binnenlandse Zaken. In 2007 legden vooral veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB) een psychotechnisch onderzoek af. Verder nam Selor ook rechtsvakken af bij bewakingsagenten van bepaalde firma s. In 2008 wil Selor werk maken van de certificering van de interne testcentra binnen de bewakingsondernemingen zelf wat betreft het organiseren van psychotechnische onderzoeken. Bepaalde testcentra beschikken over expertise en capaciteit om kandidaten te testen. Selor zal erop toezien dat de testen volgens een gestandaardiseerde procedure verlopen. Qua kosten/baten een win-win situatie voor beide partijen. Lees de persartikels over de certificering van de veiligheids- en bewakingssector:

23 de Standaard,het Nieuwsblad - de Gentenaar,Metro

24 HOOFDSTUK06 PAGINA 01 Wat Selor voert een update uit op zijn taaltesten en de oefenmodule op deze testen Waarom de gebruikelijke testen waren aan vernieuwing toe. Bepaalde items waren niet volledig afgestemd op de doelgroep. Sommige teksten dateerden ook al van enkele jaren terug en beantwoordden niet meer aan de realiteit. Wie KULeuven, KULAK, FUND Namen, Indie, proces certificering Selor Hoe inventariseren en evalueren van bestaand testmateriaal, toevoegen van nieuwe vragen en bepalen van de moeilijkheidsgraad van de vragen. Resultaat Salto met het online oefenpakket voor de kandidaat en een eerste Salto-testsessie Selor wou de bestaande taaltesten vernieuwen en ze beter afstemmen op de realiteit van de doelgroepen. De bestaande items of vragen werden geschrapt, andere verbeterd en nog andere toegevoegd. Vooral op methodologisch vlak werd een analyse uitgevoerd: bepalen welke vragen onder welke orde van moeilijkheidsgraad vallen.

25 De vernieuwde testen zijn meer in overeenstemming met het ERK (Europees Referentiekader) die het accent eerder op taalvaardigheden legt dan op pure taalkennis (grammatica en woordenschat). Het gaat om een eerste stap want de taalwetgeving in België is nog niet compatibel met het ERK. In maart en juli 2007 organiseerde Selor twee grote testsessies. Bedoeling was het bestaand testmateriaal en de nieuwe vragen te testen en te wegen. Door de vragen door verschillende doelgroepen te laten beantwoorden, kon Selor bepalen tot welke moeilijkheidsgraad deze vragen behoren. Ongeveer een 1000-tal geïnteresseerden daagden op. Na de testsessie bij Selor ontvingen ze een cadeaubon. Ondertussen werd ook verder gewerkt aan de online voorbereidingsmodule. In april kwamen de eerste twee modules online: woordenschat en grammatica. Vanaf dat moment hadden de kandidaten de mogelijkheid hun kennis online voor te bereiden via Mijn Selor op In augustus volgden de laatste twee modules: begrijpen en luisteren. De online voorbereidingmodule biedt het voordeel dezelfde look & feel te hebben als echte testen. Het systeem houdt ook een geschiedenis van het afgelegde parcours van de kandidaat bij. Hij krijgt te zien waar hij in de fout ging en krijgt ook de juiste antwoorden. De laatste testsessie in november was gebaseerd op de vernieuwde Salto-testen. De eerste reacties waren uiterst positief. Het is nog wat voorbarig om vergelijkingen te maken tussen de slaagcijfers van de vorige en de huidige testomgeving. Het algemene slaagpercentage ligt in dezelfde lijn van de voorbije jaren met gemiddeld 44%. Selor wil de mondelinge taaltesten onder de loep nemen in Hier zal de methodologie opnieuw bekeken worden en zullen nieuwe juryleden gezocht worden.

26 Reacties in de pers België herziet zijn taaltests (De Standaard, 17/03/07) Selor test nieuwe taalexamens uit (29/03/07) Online oefenen voor taalproeven van Selor (27/04/07) Meer cijfers over taaltesten Louise Dejager, Product manager, indiegroup "Als product manager van indiegroup werkte ik samen met de mensen van Selor om het taalpakket ATLAS in een nieuw technologisch kleedje te steken. Zowel de online omgeving, waar mensen via Mijn Selor hun taalkennis kunnen inoefenen, als de taaltesten zelf, werden onder handen genomen. Dankzij de nauwe samenwerking met de IT- en taalafdeling van Selor werd dit project tot een goed einde gebracht en draait Salto nu op volle toeren."

27 HOOFDSTUK07 PAGINA 01 Wat l OSAF, het Congolese broertje van Selor Waarom in een samenwerkingsproject draagt Selor zijn steentje bij in de heropbouw en de implementatie van een modern overheidspersoneelsbeleid in Congo Wie FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Unie, BTC, Congolees Ministerie van Ambtenarenzaken, FOD P&O, Selor Hoe door het deelnemen aan verschillende missies naar Congo geeft Selor zijn expertise in selectie en rekrutering door aan zijn Congolese collega's Resultaat aanzet tot hervorming van het Congolees overheidsapparaat, in het bijzonder het ministerie van Ambtenarenzaken (met vlakkere organisatiestructuur, minder hiërarchie en meer expertise) en de oprichting van l OSAF, een selectiebureau naar het model van Selor Welke zijn de laatste realisaties die jullie op het terrein hebben uitgevoerd?

28 Olivia Het uitvoeren van een belangrijke selectie: het aanstellen van het management van de hervormingscellen binnen elke overheidsdienst. Het ging om moeilijke profielen die binnen een complex terrein moeten werken. Maar we denken de juiste mensen gevonden te hebben. Ana Daarnaast hebben we geholpen bij de oprichting van het Congolese selectiebureau van de overheid. Vandaag bestaat dat bureau, althans op papier. Het heet l OSAF. Meneer Van Hemelrijck formuleerde de eerste krachtlijnen voor deze nieuwe organisatie zo n twee jaar geleden. Uiteraard is het document ondertussen al heel wat aangepast. We willen niet zomaar onze Belgische structuren op een Congolese omgeving projecteren. Kristof We mogen onze mening niet zomaar opdringen. Het is belangrijk om tijdens je verblijf zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen en te luisteren naar hun noden. Vanwaar de naam l OSAF? Olivia De Congolezen hebben een voorliefde voor acroniemen. L OSAF staat voor L Office des agents et fonctionnaires de l Etat. Het is een naam die voor onafhankelijkheid en objectiviteit staat. Twee van de waarden waarrond we daar gewerkt hebben. Ana Ondertussen is de naam ook door het Strategisch Comité voor de Hervormingen goedgekeurd. Enkel de Congolese regering moet nog haar fiat te geven. Op welke manier hebben jullie daar met waarden gewerkt? Kristof Waarden zijn een efficiënt hulpmiddel om projecten mee uit te bouwen. Omdat ze vaag zijn, kan iedereen zijn eigen invulling geven en zichzelf erin herkennen. Een project staat dan precies dichter bij de werkelijkheid van de betrokkenen. Hoe ging dit in zijn werk? Olivia Transparantie was misschien de moeilijkste waarde. We moesten hen uitleggen wat feedback betekent en hen overtuigen dat je kandidaten gerust mag zeggen waarom ze niet slagen. Vaak gaven ze teveel informatie of helemaal geen informatie. Bovendien hebben Afrikanen het moeilijk om iets negatiefs te zeggen over een andere persoon. Dan moet je hen duidelijk maken dat feedback geen kwaadsprekerij is maar een vorm van transparantie. Ana Aanvankelijk hadden ze het selectiebureau de naam Directoraat Generaal voor Selectie en Recrutering gegeven. De terminologie DG betekent wel dat je afhankelijk bent van een minister. Zo kwamen ze tot de definitieve benaming l OSAF, wat meer onafhankelijkheid uitdrukt. Kristof De waarde objectiviteit vertaalt zich in het hanteren van professionele selectiemethodes en testen. Al kunnen onze gebruikelijke testen niet zomaar overgenomen worden, je moet ze tropicaliseren : aanpassen aan hun culturele achtergrond en de wetenschappelijke validiteit behouden. Daarom werd binnen het OSAF een afdeling productontwikkeling opgericht. Welk aanzien geniet dit project in België? Ana Dit project werd gedefinieerd als een prioritair project bij Buitenlandse Zaken. De Europese Unie investeert er ook geld in. En voor het BTC is het één van de grootste lopende projecten.

S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d

S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d Missie Wat betreft interne en externe rekrutering en selectie, is Selor verantwoordelijk voor: het uitvoeren van vraaggestuurde en

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

HANDLEIDING REKRUTERING NL

HANDLEIDING REKRUTERING NL Mei 2012 SELOR ACADEMY HANDLEIDING REKRUTERING NL Selor Academy Rekruteringsmodule 2012, Selor, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens in deze handleiding

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O Halfleeg en halfvol 2012 was geen grand cru jaar voor P&O. Het is zoals met een glas: het is halfvol of halfleeg. In dit jaarverslag hebben we het over wat

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's)

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) HR voor ZO's, DEEL1: een aanpak voor rekrutering & selectie HR voor ZO's Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) INHOUD 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie