Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut van de Bedrijfsrevisoren"

Transcriptie

1 Instituut van de Bedrijfsrevisoren TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Zitting van 28 mei 2015 Samenstelling : ( ) In de zaak met dossiernummer 481/2014/( )/N: De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135/2; tegen: De heer (A), bedrijfsrevisor, wonende te ( ), ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer ( ). * * * Gezien de stukken van het door de Kamer voor Verwijzing en Instaatstelling samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossier; Gezien de tussenbeslissing van deze Commissie van 4 december 2014 waardoor de debatten heropend werden tegen de zitting van 15 januari 2015; Gehoord op deze zitting de heer (A) in zijn middelen en conclusies, bijgestaan door mr. ( ), advocaat te ( ), er kantoor houdend aan de ( ), zitting die op zijn verzoek met open deuren werd gehouden; Gehoord op dezelfde zitting de Raad, vertegenwoordigd door de heer ( ) en bijgestaan door mr. ( ); * * * 1. Aan de heer (A) wordt ten laste gelegd dat hij een gebrek aan confraterniteit aan de dag heeft gelegd binnen het college bij de vennootschappen van de (B). 2. Concreet gaat het om de overdracht van vier Belgische vennootschappen, behorend tot een grotere groep, van welke Belgische vennootschappen het samenwerkingsverband, waartoe bedrijfsrevisor (C) behoort, sinds de jaren 80 commissaris was. Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 1

2 3. De onderhandelingen en besprekingen die tussen partijen werden gevoerd met het oog daarop, strekken zich uit over de periode juni 2005 tot en met 3 maart 2007, dag waarop de definitieve aandelenoverdracht heeft plaats gevonden. 4. De aanloop tot deze aandelenoverdracht was naar verluidt zeer incidentrijk en moeizaam en werd begeleid door verschillende advocatenkantoren en fiscale specialisten. 5. De laatste verlenging van het mandaat gebeurt op de algemene vergadering van 25 juni 2007 en zou gelden tot de algemene vergadering van In diezelfde periode echter worden de aandelen van de (B) overgenomen en op een buitengewone algemene vergadering van 12 december 2007 (waarvan het uittreksel bekend gemaakt wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van januari 2008) wordt tevens het samenwerkingsverband waartoe de heer (A) behoort, als commissaris aangesteld tot de algemene vergadering van Deze cohabitatie schijnt geen succes geweest te zijn want op de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2008 (waarvan het uittreksel bekend gemaakt wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van september 2008) wordt het mandaat van het samenwerkingsverband waartoe de heer (C) behoort, beëindigd met onmiddellijke ingang. 8. Op 14 januari 2011 wordt aan de heer (A) gemeld dat een dossier tegen hem wordt geopend en dat het onderzoek is toevertrouwd aan bedrijfsrevisor (D). 9. Door brief van 24 januari 2011 stelt de heer (A) dat de samenwerking tussen beide revisorenkantoren niet door gebrek aan samenwerking op de klippen is gelopen maar door een beslissing van de algemene vergadering van de (B) die geoordeeld had dat het samenwerkingsverband van de heer (C) zich bezondigd zou hebben aan een gebrek aan onafhankelijkheid bij de verkoop van de aandelen en tevens zou nagelaten hebben boekhoudkundige informatie mee te delen. 10. Op 18 maart 2011 heeft er dan op de zetel van het IBR een gesprek plaats tussen de heer (A) en de heer (D). Het verslag daarvan wordt op 8 juli 2011 aan de heer (A) gezonden die zich door brief van 5 augustus 2011 niet akkoord verklaart met de inhoud, het nodige voorbehoud maakt en alvast enkele punten aanhaalt zoals een P.V. van de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2008, opgesteld door gerechtsdeurwaarder en waarvan hem geen kopie was bezorgd. 11. Op 19 oktober 2011 heeft er dan een nieuwe samenkomst plaats op de zetel van het IBR en nadien volgt de ondertussen gebruikelijke briefwisseling over de redactie van de notulen. 12. Door brief van 7 december 2011 wordt aan de heer (A) een kopie medegedeeld van het bovenvermelde P.V. van gerechtsdeurwaarder waarna de beslissing tot verwijzing volgt. 13. Dit is grosso modo het verloop van de feitelijkheden. Alvorens daar echter verder in detail op in te gaan, dienden twee punten vermeld te worden. 14. Bij de aanvang van de pleidooien werd door de raadsman van de heer (A) verklaard dat hij niet enkel de advocaat van de heer (A) is, maar tevens deze van de (B). Hij heeft daar echter ernstig over nagedacht en is tot de bevinding gekomen dat er geen onverenigbaarheid tussen beide mandaten bestaat, steeds volgens zijn zeggen. 15. Bovendien heeft hij verklaard zelf aanwezig te zijn geweest op de buitengewone algemene vergadering van 9 april 2008 en heeft hij een persoonlijk relaas gegeven over wat er volgens hem gebeurd is tijdens deze vergadering. 16. Van geen van deze punten was iets terug te vinden in de conclusie, die namens de heer (A) werd neergelegd, en zij kwamen dan ook als een volslagen verrassing. 17. Over het deontologisch aspect van dit gegeven bezit de Commissie uiteraard geen beoordelingsbevoegdheid (cfr. Nederlandse Hof van Discipline, 24 augustus 1998), maar de beweringen van de raadsman van de heer (A) lieten een ander Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 2

3 licht schijnen over het verloop van deze buitengewone algemene vergadering en raakten met andere woorden rechtstreeks de bewijsvoering. 18. Het was dan ook niet meer dan logisch dat aan de Raad de mogelijkheid werd gegeven daarover standpunt in te nemen. 19. Ten slotte werd door dezelfde raadsman op het einde van het pleidooi uitdrukkelijk gesteld dat van het gesprek van 18 maart 2011 op de zetel van het IBR, dat naar het oordeel van zijn cliënt zeer vijandig was verlopen, een geluidsopname werd gemaakt, die ondertussen op schrift werd gesteld onder controle van een gerechtsdeurwaarder. 20. Welke gevolgen hieraan moesten worden vastgeknoopt, werd in het ongewisse gelaten doch andermaal was dit een gegeven waarvan in conclusie geen enkele melding werd gemaakt en als een volkomen verrassing aankwam. 21. Om de verdediging de gelegenheid te geven haar bedoeling te verduidelijken en tevens de Raad toe te laten ook hier standpunt over in te nemen, werd door tussenbeslissing van 4 december 2014 de heropening van de debatten bevolen. 22. Op de zitting van 15 januari 2015 werd verduidelijkt door de raadsman van de heer (A) dat hij zich gedragen heeft naar artikel en volgende van de Codex deontologie voor advocaten (B.S. 30 september 2014) en dat alle beschouwingen over een mogelijke schending van het beroepsgeheim, die door de Raad worden naar voren gebracht, niet tot de bevoegdheid van de Commissie behoren, wat deze Commissie nochtans al in haar tussenbeschikking ondubbelzinnig heeft geschreven. 23. Waar het deze Commissie wél om gaat is de bewijsregeling. In dit verband merkte de vertegenwoordiger van de Raad ter zitting niet helemaal onterecht op dat het vaak onduidelijk is wanneer de verdediging in naam van de (toenmalige) (B) spreekt, uit naam van zichzelf als getuige of namens de heer (A). 24. Tijdens de zitting van 18 september 2014 werd door de raadsman van de heer (A) over de algemene vergadering van 9 april 2008 o.a. letterlijk gezegd: Wanneer men mr. (E) op een algemene vergadering ziet verschijnen, mag men er zeker van zijn dat er ook een gerechtsdeurwaarder opduikt Ik heb aan mr. (E) gevraagd of hij alle opmerkingen wilde bewaren voor aan het einde van de vergadering zonder systematisch te onderbreken, maar daar wilde hij niet op ingaan. ). 25. Deze door de verdediging veroorzaakte onduidelijkheid noopt er de Commissie toe enkel voort te gaan op bewezen feiten en niet op verklaringen en beweringen (cfr. B. Cattoir, Burgerlijk Bewijsrecht, in A.P.R., Mechelen, 2013, blz. 430, nr. 782). 26. Op de zitting werd tevens een geluidsopname neergelegd van het verloop van de Onderzoekscommissie van 18 maart De heer (A) beweert dat hij de commissie vooraf zichtbaar zijn opnameapparaat heeft getoond, maar dit wordt nergens bewezen zodat dit stuk, voor zover het als bewijs wordt aangebracht, uit de debatten dient geweerd te worden. 27. Hoe deze algemene vergadering is verlopen is overigens, op enkele details na, minder van belang nu ze gewoon de apotheose is van een aantal gebeurtenissen die zich vooraf hebben voorgedaan. Het zijn die gebeurtenissen die de maatstaf van beoordeling zullen uitmaken. 28. Uit dit alles moge blijken dat namens de heer (A) vooral proceduremiddelen worden aangevoerd, wat andermaal wordt aangetoond door zijn eerste uitgebreid ontwikkelde middel dat de rechten van verdediging zouden geschonden zijn door de niet vrijgave van een klacht, die nota bene namens de (B) andermaal door dezelfde raadsman zelf werd ingediend bij het Instituut door brief van 17 december Deze klacht werd gericht tegen de vertegenwoordiger van de voorganger van de vennootschap van de heer (A) omdat hij geen onafhankelijkheid aan de dag zou gelegd hebben tijdens de onderhandelingen over de verkoop van de aandelen en informatie niet zou hebben meegedeeld. Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 3

4 30. Dit is volkomen verschillend van de betichting die tegen de heer (A) wordt geformuleerd en nergens wordt ook maar schijnbaar aangetoond dat er in dat dossier elementen zouden voorkomen die relevant blijken tijdens onderhavige tuchtprocedure. Bovendien is de Raad gebonden door het beroepsgeheim (IBR, Nederlandse kamer Commissie van Beroep 24 maart 2010, T&D 2011, 127). 31. Volledigheidshalve en dit wordt noodzakelijk gemaakt door de reeds eerder aangehaalde dubbelzinnigheid (wie spreekt namens wie) en zonder ook maar in het minst de burgerlijke rechter te beïnvloeden, wat uiteraard niet kan, nog volgende opmerkingen over de vennootschapsrechtelijke kant van de zaak. 32. Vooreerst is het uiteraard duidelijk dat benoeming en ontslag van de commissaris, regelmatig of niet, tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. Dit staat niet ter discussie, net zo min als het gegeven dat de benoeming van de voorganger van de heer (A) de bescherming geniet van art. 135 W. Venn.. Hier is de vraag aan de orde of de heer (A) zich volgens de regels van de confraterniteit heeft gedragen tegenover zijn voorganger en zijn partner in het college van commissarissen. 33. Zonder zich te kunnen of mogen uitspreken over de klacht die door (B) werd neergelegd, wekt het verbazing dat deze klacht wegens gebrek aan onafhankelijkheid tijdens de onderhandelingen over de aankoop van aandelen, onderhandelingen die dus door de (B) met zijn advocaten en specialisten nauwkeurig werden opgevolgd, dagtekent van 17 december 2007 wanneer de overdracht definitief werd bezegeld door overeenkomst van 3 maart 2007 en wanneer het mandaat van de voorganger van de heer (A) zonder problemen en eensgezind werd vernieuwd op de algemene vergadering van 25 juni Uit de in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakte notulen van de algemene vergadering van 9 april 2008 blijkt dat het mandaat van de voorganger van de heer (A) met onmiddellijk werd beëindigd voor zover er een geldig mandaat zou tot stand gekomen zijn. Hier wordt gespeculeerd op het benoemingsbesluit van 25 juni 2007 waar geen vergoeding voor de commissaris in voorkomt. Te noteren valt dat in de regel dit niet de nietigheid noch de ongeldigheid van het besluit voor gevolg heeft (B. Tilleman, Het statuut van de commissaris, Recht en onderneming, Brugge 2007, blz. 154, nr. 254). Tot op dit ogenblik ligt overigens nog geen enkele gerechtelijke beslissing voor waaruit zou blijken dat de benoeming van 25 juni 2007 nietig of ongeldig zou zijn. 35. Na dit alles blijkt dat er eigenlijk in conclusies omzeggens weinig of geen argumenten worden ingebracht tegen de betichtingen. 36. Vooral wanneer in college wordt gewerkt, dient vooraf een duidelijke bevoegdheidsverdeling te worden afgesproken die enkel intern in het college geldt, maar met de nodige confraterniteit, vlotheid en diligentie dient overeengekomen en nageleefd te worden (cfr. H. Braeckmans- R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, 2012, Blz. 751, nr. 1398; B. Tilleman, op. cit., blz , nrs ). 37. De heer (A) heeft zich daar niet aan gehouden. 38. Door het innemen of aanvaarden van een bevoorrechte plaats omdat zijn vennootschap groepsauditor was, heeft hij bepaalde informatie en mededelingen niet aan zijn partner in het college meegedeeld. Volgens de heer (A) was het contact met één commissaris ruim voldoende en de rest enkel aanleiding tot extra(onnodig)werk. In zijn op 19 juni 2014 neergelegde conclusie (blz. 14 laatste 2 alinea s) wordt niet ernstig ontkend dat hij een afzonderlijke lijn openhield met de cliënt. Een gezamenlijke opdrachtbrief was volgens hem niet nodig. Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 4

5 39. Een werkplanning en werkverdeling tussen de kantoren zijn nooit tot stand kunnen komen en ook hiervan blijkt de oorzaak bij de heer (A) te liggen. Van de vergadering van 4 januari 2008 (inhoudende een poging tot verdeling van de werkzaamheden) werd op dezelfde dag een samenvatting aan de heer (A) gezonden die hierop nooit geantwoord heeft. 40. Verdere pogingen om enig resultaat te bereiken werden door de heer (A) op de lange baan geschoven (voorstel van 4 februari 2008 om samen te komen was aanvankelijk voor de heer (A) slechts mogelijk vanaf 27 februari 2008). 41. Voorts heeft de heer (A) zich achter de rug van zijn collega, bij de cliënt beklaagd over het gebrek aan werking van het college (cfr. zijn mail van 12 februari 2008). Ook andere gegevens die normaal binnen het college hadden moeten blijven, werden door de heer (A) aan de cliënt doorgespeeld. Het heeft er bovendien alle schijn van dat de heer (A) een vergoeding heeft gecontracteerd (18.000,00 per jaar) waarvan zijn confrater onmiddellijk heeft laten weten dat dit ruimschoots onvoldoende zou zijn. Ter illustratie kan blijken dat over het jaar 2007 uit de geconsolideerde jaarrekening kan afgeleid worden dat door (F) ,00 werd gefactureerd voor bijkomende prestaties. 42. Daarenboven liet hij de taakverdeling in het college afhangen van het toekomstig resultaat van een deontologisch onderzoek naar zijn confrater, wat laat vermoeden dat hij niets in het werk heeft gesteld om hierin de nodige sereniteit en afstand aan de dag te leggen en, eigenlijk erger nog, er heeft toe bij gedragen de cliënt en zijn adviseurs in deze actie te stimuleren. 43. Op de zitting van 15 januari 2015 heeft de heer (A) verklaard dat hij wel degelijk op de algemene vergadering van 9 april 2008 gezegd heeft: Nu bijt ik door maar dat hij bedoelde Nu bijt ik door mijn tong. In de namens hem genomen conclusies (blz. 18 alinea 3) wordt beweerd dat hij bedoelde zijn tong tussen de tanden gestoken. 44. Hoe futiel deze passus ook moge zijn, hij toont de verbetenheid aan waarmee de heer (A) te werk is gegaan. 45. Dit was al merkbaar wanneer de (B), na druk te hebben uitgevoerd op de voorganger, deze nog eens extra onder druk zette door de brief van 23 november 2007, waarin werd gesteld dat men (F) als college met (G) zou aanstellen indien zou geweigerd worden zich vrijwillig terug te trekken en dit voor de periode die het IBR nodig zou hebben om een besluit te nemen over alle details. 46. Uit alle gegevens van het dossier blijkt dat (B) en zijn adviseurs getracht hebben de confrater in het college uit de zaak te werken en uit verschillende elementen blijkt dat de heer (A) hieraan zijn medewerking heeft verleend of minstens niets ondernomen heeft om deze toestand te verhelpen. 47. De heer (A) stelt dat de zaak bij hem kenbaar werd gemaakt door brief van 14 januari 2011 en stelt dat de redelijke termijn werd overschreden. 48. Uit het dossier echter blijkt dat nauwkeurige onderzoeksdaden noodzakelijk waren die hebben geleid tot het verhoor van 18 maart 2011 en nadien tot een ganse briefwisseling over de redactie van notulen en mededeling van stukken. Op 19 december 2013 werd dan beslist tot het instellen van een tuchtvordering zodat de redelijke termijn niet overschreden werd. 49. De ten laste gelegde feiten zijn bijzonder laakbaar en getuigen van een volstrekte afwezigheid van confraterniteit. OM DEZE REDENEN, Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 5

6 DE TUCHTCOMMISSIE, Rechtsprekend op tegenspraak Verklaart de tuchtvordering toelaatbaar en gegrond, en legt de heer (A) een schorsing op van twee maanden. Aldus gedaan en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 28 mei 2015 door de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zetelend te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan, 135/2, waar aanwezig waren: ( ) Beslissing Tuchtcommissie (A) 481/2014/( )/N 28 mei 2015-pagina 6

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN Stafhouder Edgar BOYDENS HOOFDSTUK I. INLEIDING De briefwisseling tussen advocaten is vertrouwelijk; dit wil zeggen dat deze briefwisseling niet mag overgelegd worden, noch

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier)

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier) Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 43 aansprakelijkheid door de Hoge Raad wordt aanvaard. J.L. Brens advocaat bij Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten te s-hertogenbosch 43 Hoge Raad 2 februari 2007,

Nadere informatie

PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE PARKET AMSTERDAM REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE parketnummer 13/077040-04 in de strafzaak tegen: JAN DIRK TAKE PAARLBERG, geboren te Amsterdam op 17 februari 1957, zonder bekende woon- of verblijfplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

D12.006. Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 6 november 2012. Inzake: Ir A, architect BNA, gevestigd te ABC klaagster.

D12.006. Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 6 november 2012. Inzake: Ir A, architect BNA, gevestigd te ABC klaagster. D12.006 Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 6 november 2012 Inzake: Ir A, architect BNA, gevestigd te ABC klaagster tegen Z, architect BNA, gevestigd te ABC, verweerder. 1. Bij brief

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Meerwaarde op aandelen. Vrijstellingsvoorwaarden. Beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid Datum 18 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak R. Haex INLEIDING De bijdrage heeft, zoals gevraagd werd door de organisatoren, geen academische ambitie, maar is een poging tot inventarisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/

Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/ Hof van beroep te Brussel 18 de Kamer Zaak n 2014/AR/ Contactgegevens van de advocaten: dirk.vanliedekerke@olswang.com 02/647.47.72 VERZOEKSCHRIFT VAN BELGACOM IN BEROEP TEGEN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie