Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten"

Transcriptie

1

2 Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Mei, 2016

3 Inhoud 1. Inleiding Algemeen Werkwijze Mutaties en gemiddelden Rekenbenadering en gegevensuitvraag Toelichting op gehanteerde begrippen Woonlasten Woonlasten totaal Woonlasten totaal (eigenaar/gebruiker) Woonlasten totaal (eigenaar/gebruiker) Woonlasten OZB Gemiddelde OZB-aanslag eigenaar Gemiddelde OZB-aanslag eigenaar Woonlasten Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Woonlasten Rioolheffing Rioolheffing Rioolheffing Hondenbelasting Hondenbelasting Hondenbelasting Leges identiteitsdocumenten Leges omgevingsvergunning Leges omgevingsvergunning ( ) Leges omgevingsvergunning ( ) Leges omgevingsvergunning ( ) Leges omgevingsvergunning ( ) Leges omgevingsvergunning ( ) Leges omgevingsvergunning ( ) Toeristenbelasting

4 6.1 Toeristenbelasting Toeristenbelasting Bijlage 1: gemiddelde WOZ-waarde woningen, tarief, en OZB-aanslag Bijlage 2: riool- en afvalstoffen heffing voor Eenpersoonshuishoudens Bijlage 3: rioolheffing naar gebruikers en eigenaren

5 1. Inleiding 1.1 Algemeen Voor het opmaken van een rapportage over lokale lasten, kan de rekenkamercommissie en (hierna: de RKC) terugvallen op twee gegevensbronnen. De atlas van COELO 1 is een jaarlijks terugkerende (digitale) gegevensverzameling van de belangrijkste lokale belastingen in alle Nederlandse gemeenten. Limburgse gemeenten maken echter ook veelal gebruik van de belastingoverzichten, die jaarlijks door de Provincie worden samengesteld. Voorop gesteld merkt de RKC op dat zowel de gegevens van de Provincie als van het COELO berusten op eigen berekeningsmethoden en -uitgangspunten (=rekenbenadering). De benadering is nodig om de gegevens over lokale lasten van gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken 2. Daardoor sluiten de gegevens uit de bronnen soms ook niet exact aan bij de berekeningen van gemeenten zelf. Dit geldt met name als het gaat om de woonlasten. In het licht van de beoogde vergelijkende rapportage tussen de Limburgse gemeenten, zijn beide gegevensverzamelingen bekeken. Daarbij stelt de Rekenkamer het volgende vast. 1. De gegevens uit het belastingoverzicht van de provincie zijn voor de woonlasten (OZB, afvalstoffenen rioolheffing) specifieker dan de gegevens van COELO. Dit komt vooral doordat de Provincie vanaf 2016 gebruik maakt van de administratie van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). 30 van de 33 Limburgse gemeenten zijn daar nu bij aangesloten. 2. De gegevens van de provincie over lokale woonlasten beperken zich voor wat betreft de riool- en afvalstoffenheffing uitsluitend tot meerpersoonshuishoudens; huishoudens van drie à vier personen. Eenpersoonshuishoudens maken momenteel ongeveer 35% uit van de totale groep huishoudens in Nederland 3 en is groeiende. De Atlas lokale lasten van COELO beschikt wel over gegevens van huishoudens, bestaande uit één persoon. 3. De gegevens van de provincie beperken zich tot zuiver de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing). De Atlas lokale lasten van COELO is uitgebreider en beschikt over gegevens van meer lokale heffingen en belastingen (o.a. hondenbelasting, leges voor reisdocumenten, etc.). De RKC heeft bij de opmaak van de rapportage gebruik gemaakt van het belastingoverzicht 2016 van de Provincie en ook van de gegevens van de Atlas Lokale lasten van COELO 2015 en In bijgaande tabel kunt u terugvinden hoe de rapportage is opgebouwd, welke lokale belastingen in de rapportage zijn opgenomen en uit welke gegevensverzameling deze afkomstig zijn. 2. Woonlasten Belastingoverzicht 2016 provincie 2.1 Woonlasten totaal Belastingoverzicht 2016 provincie 2.2 Woonlasten betaalde OZB Belastingoverzicht 2016 provincie 2.3 Woonlasten afvalstoffenheffing Belastingoverzicht 2016 provincie 2.4 Woonlasten rioolheffing Belastingoverzicht 2016 provincie 3. Hondenbelasting Atlas COELO Leges identiteitsdocumenten Atlas COELO Leges omgevingsvergunningen Atlas COELO Toeristenbelasting Atlas COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen. 2 Zo wordt er bijvoorbeeld bij de rioolheffing gewerkt met de rekenbenadering van het gemiddelde verbruik van water en bij de afvalstoffenheffing gewerkt met de rekenbenadering van het gemiddelde aanbod van huishoudelijk afval. 3 Bron: 5

6 De overweging van de RKC om voor wat betreft de woonlasten gebruik te maken van de belastingoverzichten van de Provincie, is vooral gelegen in de bedoeling van de RKC om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gangbare praktijk in Limburgse gemeenten. Dit, om te voorkomen dat de discussie over lokale lasten zich focust op definitiekwesties en rekenbenadering van andere bronnen dan de gebruikelijke. 1.2 Werkwijze De RKC merkt op dat zij zich, bij de samenstelling van de rapportage, zuiver heeft beperkt tot het overnemen van de gegevens uit genoemde bronnen. De gegevens zijn verrijkt door ze op te nemen in tabellen en grafieken, waardoor er vergelijkende informatie tussen Limburgse gemeenten ontstaat. Per tabel in bijgaande rapportage, wordt een toelichting gegeven in aparte tekstvakken. Voor de grafieken wordt een verklaring in de eerste grafiek uiteengezet. De rode lijn representeert in alle grafieken het gemiddelde van Limburg. De blauwe lijn representeert de uitkomsten per afzonderlijke gemeente. De blauwe lijn loopt in alle grafieken op. Daarmee wordt de rangschikking van de afzonderlijke Limburgse gemeenten ten opzichte van het Limburgs gemiddelde tot uiting gebracht. De eerstgenoemde gemeente in de grafieken (van links naar rechts) en in de tabellen (van boven naar beneden) heeft de laagste lastendruk, de laatstgenoemde de hoogste lastendruk. De gemiddelden voor Limburg zijn opgenomen om de spreiding in lasten tussen Limburgse gemeenten te tonen en niet om het exact Limburgs gemiddelde te laten zien. Als het gaat om de leges voor identiteitsdocumenten constateert de RKC weinig verschillen tussen Limburgse gemeenten. Zeker in De enige uitzondering daarop vormen de leges voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (GBA/BRP). De RKC heeft de leges voor identiteitsdocumenten dan ook gerangschikt naar de hoogte van de leges voor de uittreksels GBA/BRP. 1.3 Mutaties en gemiddelden Voor de woonlasten (totaal, OZB, riool- en afvalstoffenheffing), heeft de RKC gebruik kunnen maken van de mutaties 4 en de gewogen gemiddelden, zoals die door de Provincie in het belastingoverzicht 2016 zijn gepresenteerd. Met ingang van 2016 doet de Provincie een beroep op de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Vanwege uniformiteit en vergelijkbaarheid levert de BsGW de cijfers over WOZ-waarden en het aantal woningen (2016) aan. Daarmee zijn de cijfers van 2015 geactualiseerd en zijn verschillen ontstaan met de cijfers 2015 die in het belastingoverzicht 2015 zijn opgenomen 5. Als gevolg daarvan heeft de RKC geen gebruik willen maken van de belastingoverzicht 2015, waardoor er, als het gaat om de woonlasten 2015, geen mutaties zijn opgenomen ten opzichte van de woonlasten Voor de hondenbelasting, de leges voor omgevingsvergunningen en de toeristenbelasting, zijn naast de lasten 2016 en de mutatie ten opzichte van de lasten 2015, ook de mutaties van de lasten 2015 ten opzichte van de lasten 2014 aangegeven. De RKC heeft daartoe ook de COELO Atlas 2014 bestudeert. Omdat de gegevens van het COELO een totale dataset van alle Nederlandse gemeenten betreft, kan de RKC voor de vergelijking van de Limburgse gemeenten, niet terugvallen op gewogen Limburgse gemiddelden. De RKC beschikt daarvoor niet over de onderliggende gegevens. 4 Daarmee wordt inzicht verkregen in de vraag of de gemeente duurder of goedkoper is geworden. 5 Bron: belastingoverzicht 2016 provincie Limburg, pagina 5. 6

7 In plaats daarvan heeft de RKC een niet gewogen 6 Limburgse gemiddelde gehanteerd bij de hondenbelasting, de leges voor omgevingsvergunningen, de leges voor identiteitsdocumenten en de toeristenbelasting. 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag Als het gaat om de woonlasten hanteert de Provincie in het belastingoverzicht 2016 de volgende uitgangspunten bij de OZB-lastendruk Voor het aantal woningen/huishoudens is gebruik gemaakt van gegevens van de BsGW. Dit geldt ook voor de WOZ waarde woningen en bedrijven 2015 en Gerekend is met medio januari 2016 geactualiseerde formele cijfers, die in december 2015 door de BsGW tezamen met de deelnemende gemeenten zijn vastgesteld. 2. Aan de drie gemeenten die niet aan de BsGW deelnemen is, met gebruikmaking van de door de BsGW gehanteerde definities, gevraagd deze gegevens voor hun gemeente te leveren. 3. Voor de inwoners is uitgegaan van de algemene uitkering 2015 volgens de septembercirculaire Met inachtneming van de vorige uitgangspunten is het overzicht samengesteld op basis van de gegevens zoals die door de gemeenten zijn aangeleverd. 5. Op basis van de WOZ-waarde en het aantal woonruimten (2016) is voor elke gemeente voor beide jaren een gemiddelde WOZ-waarde berekend. Vervolgens is op basis van het OZB-tarief 2015 en het OZB-tarief 2016 de OZB-aanslag voor zo n gemiddelde woonruimte in 2015 en 2016 bepaald en de procentuele verandering daarin. Indien gemeenten gebruik maken van gedifferentieerde tarieven voor riool en afval hanteert de Provincie bij de berekening van de riool- en afvalstoffenheffing 8, het tarief dat bij een gemiddeld waterverbruik hoort respectievelijk dat past bij het gemiddelde aanbod van afval of de meest gebruikte containers en dergelijke voor een huishouden van drie à vier personen 9. Voor de hondenbelasting, de leges voor identiteitsdocumenten, de leges voor omgevingsvergunning en de toeristenbelasting, maakt de RKC gebruik van de gegevensverzameling van COELO. COELO sluit daarvoor aan bij de vastgestelde legesverordening van gemeenten, die met behulp van elektronische formulieren 10 worden uitgevraagd. 6 Bij een niet gewogen gemiddelde wordt geen rekening gehouden met onderliggende aantallen. Bijvoorbeeld: het niet gewogen Limburgse gemiddelde voor de hondenbelasting houdt uitsluitend rekening met de hoogte van de hondenbelasting per afzonderlijke gemeente. Het gewogen Limburgse gemiddelde voor de hondenbelasting maakt gebruik van de hoogte van de belasting per afzonderlijke Limburgse gemeente én van het aantal belastingaanslagen in het kader van de hondenbelasting per afzonderlijke gemeente. 7 Bron: belastingoverzicht 2016 provincie Limburg, pagina 7. 8 Bron: belastingoverzicht 2016 provincie Limburg, pagina 5. 9 Eenpersoonshuishoudens is een groeiende groep en maakt nu ongeveer 35% uit van de totale groep huishoudens in Nederland. Bron: 10 De gegevens van de Atlas 2016 worden door het COELO verzameld in de periode november 2015 tot en met februari Daarbij wordt gebruik gemaakt van elektronisch vragenformulieren per gemeente, waarin diverse controles zijn ingebouwd. Van een groot aantal gemeenten is aanvullende informatie verkregen. De gegevens zijn vergeleken met eerdere jaren, en bij grote veranderingen is navraag gedaan. 7

8 1.5 Toelichting op gehanteerde begrippen. Woonlasten Gemiddeld betaalde OZB-aanslag + afvalstoffenheffing + rioolheffing. Dit bedrag totaal betreft de woonlasten voor eigenaren en gebruikers. Gemiddelde OZBaanslag eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Leges identiteitsdocumenten Leges Omgevingsvergunningen De aanslag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente en het gehanteerde OZB-tarief voor eigenaren van woningen. De gemiddelde WOZ-waarde is berekend aan de hand van de gegevens van BsGW 11. De afvalstoffenheffing kan afhankelijk zijn van de hoeveelheid afval dat een huishouden aan de straat zet (diftar). De uitgangspunten die hiervoor worden gehanteerd zijn gebaseerd op het gemiddelde afvalaanbod door een meerpersoonshuishouden van 3 á 4 personen 12. De rioolheffing kan worden betaald door eigenaren, gebruikers en door beide. De hier gepresenteerde cijfers zijn het totale bedrag (eigenaren + gebruikers) 13. De heffing kan afhankelijk zijn van het waterverbruik. De uitgangspunten die hiervoor worden gehanteerd zijn gebaseerd op het gemiddelde waterverbruik door een meerpersoonshuishouden van 3 á 4 personen. De hier gepresenteerde hondenbelasting betreft het tarief dat wordt betaald voor de eerste hond. In gemeenten zonder hondenbelasting wordt een 0 in de tabellen weergegeven. De leges identiteitsdocumenten betreffen de kosten voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart (beide identiteitsdocumententen: gangbaar en voor personen ouder dan 18 jaar), rijbewijs en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (GBA/BRP) wanneer dit wordt aangevraagd aan het loket. De leges omgevingsvergunningen (voor bouwactiviteiten) betreffen de kosten voor een omgevingsvergunning inclusief welstand. De leges omgevingsvergunningen zijn gespecificeerd naar leges voor een omgevingsvergunning naar de bouwsommen van (bijvoorbeeld bouw van een dakkapel), (bijvoorbeeld uitbouw aan een woning) en (bijvoorbeeld nieuwbouw aan een woning). In een aantal gemeenten is de omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning niet afhankelijk van de bouwsom, maar wordt een ander tariefsysteem gehanteerd (oppervlakte of inhoud van het te bouwen object). In dat geval wordt bij de bedragen '0' weergegeven. Deze gemeenten worden niet meegenomen in de niet gewogen berekening van het Limburgs gemiddelde. Toeristenbelasting Dit betreft het bedrag voor één hotelovernachting als lokale belasting voor toeristen. 11 In bijlage 1 is het complete overzicht van gemiddelde WOZ-waarde, OZB-tarief en OZB aanslag per Limburgse gemeente opgenomen. 12 In bijlage 2 heeft de RKC voor de volledigheid de gegevens over riool- en afvalstoffenheffing van Eenpersoonshuishoudens van Limburgse gemeenten opgenomen vanuit de gegevensverzameling van COELO. 13 In bijlage 3 is dit voor alle gemeenten uitgesplitst naar eigenaren en gebruikers. 8

9 Beesel Bergen Peel en Maas Valkenburg a/d Geul 2. Woonlasten Woonlasten totaal De woonlasten totaal worden gevormd door de gemiddeld betaalde OZB-aanslag + afvalstoffenheffing + rioolheffing voor gebruikers en eigenaren tezamen Woonlasten totaal (eigenaar/gebruiker) Blauwe lijn= Lasten per afzonderlijke gemeente. Rode lijn= Gemiddelde lasten Limburg Gemiddelde woonlasten totaal Limburg 2015 in euro Woonlasten totaal 2015 in euro 1 Beesel Valkenburg a/d Geul Bergen Peel en Maas

10 Beesel Bergen Peel en Maas Valkenburg a/d Geul Woonlasten totaal (eigenaar/gebruiker) Toe-/afname t.o.v in % Gemiddelde woonlasten totaal Limburg 2016 in euro Woonlasten totaal 2016 in euro 1 Beesel 505-0, , , , , , Bergen 617 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , Peel en Maas 694 0, , , , , , , , Valkenburg a/d Geul 714 1,

11 Beesel Peel en Maas Bergen Valkenburg a/d Geul 2.2 Woonlasten OZB De aanslag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente en het gehanteerde OZB-tarief voor eigenaren van woningen Gemiddelde OZB-aanslag eigenaar Gemiddelde OZBaanslag 2015 in euro Gemiddelde OZB-aanslag Limburg 2015 in euro 1 Beesel Peel en Maas Valkenburg a/d Geul Bergen

12 Beesel Peel en Maas Bergen Valkenburg a/d Geul Gemiddelde OZB-aanslag eigenaar Toe-/afname t.o.v in % Gemiddeld OZB-aanslag Limburg 2016 in euro Gemiddeld OZBaanslag 2016 in euro 1 Beesel 195 4, , , , , , , , , , Peel en Maas 229 3, , , , , Valkenburg a/d Geul 312 3, , , , , , , Bergen 254 5, , , , , , , , , , ,

13 Beesel Valkenburg a/d Geul Bergen Peel en Maas 2.3 Woonlasten Afvalstoffenheffing De heffing is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden van 3 á 4 personen Afvalstoffenheffing Gemiddelde Afvalstoffenheffing Limburg 2015 in euro Afvalstoffenheffing 2015 in euro 1 Beesel Valkenburg a/d Geul Peel en Maas Bergen

14 Beesel Valkenburg a/d Geul Bergen Peel en Maas Afvalstoffenheffing Toe-/afname t.o.v in % Gemiddelde Afvalstoffenheffing Limburg 2016 in euro Afvalstoffenheffing 2016 in euro , , Beesel 131 0, , Valkenburg a/d Geul 148 0, , , , Bergen 161-4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Peel en Maas 195-4, , , , ,

15 Bergen Beesel Valkenburg a/d Geul Peel en Maas 2.4 Woonlasten Rioolheffing Het betreft hier het totale bedrag voor eigenaren en gebruikers. De heffing is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden van 3 á 4 personen Rioolheffing Rioolheffing 2015 in euro Gemiddelde Rioolheffing 2015 Limburg in euro Bergen Beesel Valkenburg a/d Geul Peel en Maas

16 Beesel Bergen Valkenburg a/d Geul Peel en Maas Rioolheffing Toe-/afname t.o.v in % Gemiddelde Rioolheffing Limburg 2016 in euro Rioolheffing 2016 in euro , , , , , , Beesel 179-6, , , , , , Bergen 201 5, , , , , Valkenburg a/d Geul 254 0, , , , , , Peel en Maas 270 3, , , , , , , , , ,

17 Bergen (L.) Peel en Maas Beesel Valkenburg aan de Geul 3. Hondenbelasting In gemeenten zonder hondenbelasting wordt 0 in de tabel opgenomen (3 e kolom). Het betreft hier het tarief voor de eerste hond. 3.1 Hondenbelasting ,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Hondenbelasting 2015 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde hondenbelasting 2015 Limburg in euro 1 Bergen 0,00 0,00 50, ,76 0,00 50, ,00 0,00 50, ,15 0,75 50, ,00-49,20 50, ,40 2,80 50, Peel en Maas 0,00 0,00 50, ,00 2,00 50, ,00 0,00 50, ,60 0,76 50, ,70 0,00 50, ,30 0,80 50, Beesel 40,00 0,00 50, Eijsden-Marg. 65,00 0,00 50, ,00 0,00 50, ,60 1,00 50, ,00 0,00 50, ,84 11,88 50, ,00 1,00 50, ,76 1,68 50, ,00 0,00 50, ,00 2,32 50, ,08 1,80 50, ,00 1,00 50, ,00 0,00 50, ,00 0,00 50, ,00 0,00 50, ,55 1,20 50, Valkenburg a/d Geul 50,10 0,70 50, ,00 0,00 50, ,96 0,00 50, ,18 2,02 50, ,52 0,72 50,

18 Bergen (L.) Peel en Maas Beesel Valkenburg aan de Geul 3.2 Hondenbelasting ,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Hondenbelasting 2016 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde hondenbelasting Limburg 2016 in euro 1 Bergen 0,00 0,00 52, ,00 10,00 52, ,00 0,00 52, ,75 0,60 52, ,00 0,00 52, ,10 0,50 52, Peel en Maas 0,00 0,00 52, ,00 2,00 52, ,00 0,00 52, ,30 2,90 52, ,00 6,30 52, ,80 0,50 52, Beesel 40,00 0,00 52, Eijsden-Marg. 65,00 0,00 52, ,00 0,00 52, ,30 0,70 52, ,00 0,00 52, ,72 0,96 52, ,00 1,00 52, ,24 5,40 52, ,92 1,84 52, ,75 0,75 52, ,00 0,00 52, ,00 1,00 52, ,00 0,00 52, ,00 0,00 52, Valkenburg a/d Geul 50,85 0,75 52, ,37 0,82 52, ,96 0,00 52, ,00 0,00 52, ,76 0,00 52, ,15 1,97 52, ,12 0,60 52,

19 Leges paspoort Leges identiteitskaart Leges rijbewijs leges uittreksel GBA/BRP Leges paspoort Leges identiteitskaart Leges rijbewijs leges uittreksel GBA/BRP 4. Leges identiteitsdocumenten ,10 53,05 38,00 5, ,40 50,40 38,95 6,00 2 Valkenburg aan de Geul 67,10 53,05 38,80 5, ,40 50,40 38,80 6, ,10 53,05 38,80 6, ,40 50,40 38,80 6, ,10 53,00 38,45 6, ,40 50,40 38,45 7, ,10 53,05 38,80 6, ,44 50,40 38,99 7, ,95 52,95 38,45 6, ,40 50,40 38,95 7, ,10 53,05 38,45 7, ,40 50,40 38,80 7, ,10 53,05 38,15 7, ,40 50,40 38,99 7, ,10 53,05 38,80 7, ,40 50,40 38,95 7, ,10 53,00 38,45 7, ,40 50,40 38,95 7, ,11 53,07 38,45 7, ,40 50,40 38,95 7, ,10 53,05 38,45 7,60 12 Bergen (L.) 64,40 50,40 32,00 8, ,10 53,05 38,80 7, ,40 50,40 36,50 8, ,10 53,00 38,80 7, ,40 50,40 38,80 8,35 15 Bergen (L.) 66,95 52,95 32,00 8, ,40 50,40 38,80 8, ,90 52,90 36,50 8, ,40 50,40 38,75 8, ,10 53,05 38,80 8, ,44 50,40 38,83 8, ,95 52,95 38,20 8, ,40 50,40 38,95 8, ,10 53,05 38,80 8, ,44 50,40 38,95 10, ,95 52,95 38,48 8, ,44 50,40 38,99 10, ,10 53,05 38,45 8, ,40 50,40 38,95 10, ,10 53,00 38,40 9,00 22 Peel en Maas 64,00 50,00 36,50 10,00 23 Peel en Maas 66,00 51,00 36,00 10, ,40 50,40 38,95 10,25 19

20 Leges paspoort Leges identiteitskaart Leges rijbewijs leges uittreksel GBA Leges paspoort Leges identiteitskaart Leges rijbewijs leges uittreksel GBA ,10 53,05 38,40 10, ,40 50,40 38,70 10, ,10 53,05 38,40 10, ,40 50,40 38,90 11, ,10 53,05 38,80 11,10 26 Beesel 64,40 50,40 38,99 12,00 27 Beesel 67,10 53,05 37,25 11, ,40 50,40 38,95 12, ,10 53,05 38,48 12,10 28 Valkenburg aan de Geul 64,40 50,40 38,80 12, ,10 53,05 38,80 12, ,40 50,40 38,80 12, ,10 53,05 38,45 12, ,40 50,40 38,95 13, ,95 52,95 38,45 12, ,44 50,40 38,99 14, ,11 53,07 38,83 14, ,40 50,40 38,95 15, ,10 53,05 38,45 16, ,40 50,40 38,90 16,20 Gemiddeld 67,04 52,96 38,17 9,01 Gemiddeld 64,39 50,39 38,53 9,64 20

21 Peel en Maas Beesel Bergen (L.) Valkenburg aan de 5. Leges omgevingsvergunning Indien het bedrag 0 bij de hoogte van de leges omgevingsvergunning (3 e kolom) wordt weergegeven, hanteert de gemeente een tariefsysteem, dat niet is gebaseerd op bouwsommen. 5.1 Leges omgevingsvergunning ( ) 2015 Bijvoorbeeld een dakkapel Leges omgevingsvergunning 2015 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2015 in euro 1 Peel en Maas Beesel Bergen (L.) Valkenburg a/d Geul

22 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg aan de Geul 5.2 Leges omgevingsvergunning ( ) 2016 Bijvoorbeeld een dakkapel Toe-/afname t.o.v in euro Leges omgevingsvergunning 2016 in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2016 in euro 1 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg a/d Geul

23 Peel en Maas Bergen (L.) Beesel Valkenburg aan de Geul 5.3 Leges omgevingsvergunning ( ) 2015 Bijvoorbeeld een uitbouw aan een woning Leges omgevingsvergunning 2015 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2015 in euro 1 Peel en Maas Beesel Bergen (L.) Valkenburg a/d Geul

24 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg aan de 5.4 Leges omgevingsvergunning ( ) 2016 Bijvoorbeeld een uitbouw aan een woning Toe-/afname t.o.v in euro Leges omgevingsvergunning 2016 in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2016 in euro 1 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg a/d Geul

25 Peel en Maas Bergen (L.) Beesel Valkenburg aan de Geul 5.5 Leges omgevingsvergunning ( ) 2015 Bijvoorbeeld nieuwbouw aan een woning Toe-/afname t.o.v in euro Leges omgevingsvergunning 2015 in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2015 in euro 1 Peel en Maas Bergen (L.) Beesel Valkenburg a/d Geul

26 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg aan de Geul 5.6 Leges omgevingsvergunning ( ) 2016 Bijvoorbeeld nieuwbouw aan een woning Leges omgevingsvergunning 2016 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde leges omgevingsvergunning Limburg 2016 in euro 1 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg a/d Geul

27 Beesel Peel en Maas Bergen (L.) Valkenburg aan de Geul 6. Toeristenbelasting Dit betreft het bedrag voor één hotelovernachting als lokale belasting voor toeristen. 6.1 Toeristenbelasting ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Toeristenbelasting 2015 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde toeristenbelasting 2015 Limburg in euro 1 0,98 0,01 1, ,30 0,00 1, ,99 0,01 1, ,35 0,00 1, Beesel 1,00 0,00 1, ,35 0,05 1, ,00 0,00 1, ,35 0,00 1, ,00 0,00 1, ,35 0,00 1, ,00 0,00 1, ,40 0,10 1, Peel en Maas 1,00 0,00 1, ,40 0,01 1, Bergen (L.) 1,05 0,00 1, ,45 0,05 1, ,08 0,00 1, ,50 0,02 1, ,10 0,00 1, ,60 0,35 1, ,15 0,00 1, Valkenburg aan de Geul 1,76 0,00 1, ,20 0,20 1, ,78 0,02 1, ,20 0,00 1, ,80 0,05 1, ,20 0,00 1, ,87 0,04 1, ,20 0,10 1, ,81 0,07 1, ,25 0,10 1, ,80 0,77 1, ,27 0,02 1,

28 Beesel Mook en Peel en Maas Bergen (L.) Horst aan de Eijsden- Valkenburg 6.2 Toeristenbelasting ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Toeristenbelasting 2016 in euro Toe-/afname t.o.v in euro Gemiddelde toeristenbelasting 2016 Limburg in euro 1 0,99 0,01 1, ,30 0,10 1, Beesel 1,00 0,00 1, ,35 0,00 1, ,00 0,00 1, ,35 0,00 1, ,00 0,01 1, ,40 0,05 1, ,00 0,00 1, ,40 0,05 1, ,00 0,00 1, ,41 0,01 1, Peel en Maas 1,00 0,00 1, ,50 0,10 1, Bergen (L.) 1,05 0,00 1, ,50 0,05 1, ,08 0,00 1, ,52 0,02 1, ,15 0,05 1, Valkenburg aan de Geul 1,76 0,00 1, ,15 0,00 1, ,79 0,01 1, ,20 0,00 1, ,84 0,04 1, ,20 0,00 1, ,85 0,25 1, ,20 0,00 1, ,91 0,04 1, ,25 0,00 1, ,89 0,08 1, ,28 0,01 1, ,84 0,04 1, ,30 0,00 1,

29 Bijlage 1: gemiddelde WOZ-waarde woningen, tarief, en OZB-aanslag. 14 Gemiddelde WOZwaarde woningen Tarief eigenaar woningen OZB-aanslag Eigenaren Gemeenten mutatie mutatie ,1535% 0,1514% -1,37% 265,82 273,46 2,88% Beesel ,1137% 0,1140% 0,26% 186,37 195,48 4,89% Bergen ,1209% 0,1242% 2,75% 240,49 254,44 5,80% ,1762% 0,1748% -0,79% 220,00 222,68 1,22% ,1443% 0,1442% -0,07% 257,75 267,09 3,62% * ,1465% 0,1492% 1,84% 332,52 346,47 4,19% ,1236% 0,1187% -3,96% 254,80 256,86 0,81% ,1570% 0,1650% 5,10% 306,72 329,21 7,33% ,1842% 0,1965% 6,68% 208,17 227,86 9,46% ,1641% 0,1632% -0,55% 375,98 376,42 0,12% ,1992% 0,2086% 4,72% 240,26 249,72 3,93% ,1885% 0,1882% -0,16% 271,02 279,04 2,96% ,1134% 0,1180% 4,06% 232,30 248,35 6,91% ,1095% 0,1113% 1,64% 209,44 213,01 1,70% ,1390% 0,1350% -2,88% 229,63 231,81 0,95% ,1419% 0,1881% 32,56% 298,07 410,55 37,74% ,1350% 0,1378% 2,07% 337,80 341,47 1,09% ,1321% 0,1333% 0,91% 296,82 309,80 4,37% ,1556% 0,1538% -1,16% 293,27 303,94 3,64% ,1919% 0,1857% -3,23% 310,66 308,37-0,74% Peel en Maas ,1013% 0,1030% 1,68% 222,13 229,48 3,31% ,1245% 0,1230% -1,20% 236,82 240,52 1,56% ,1482% 0,1434% -3,24% 243,82 247,11 1,35% ,1621% 0,1609% -0,74% 301,76 305,48 1,23% ,2011% 0,2011% 0,00% 310,33 316,27 1,91% ,1856% 0,1824% -1,72% 269,39 272,47 1,14% ,1646% 0,1709% 3,83% 277,98 297,26 6,93% ,1448% 0,1442% -0,41% 192,98 202,75 5,06% Valkenburg a/d Geul ,1575% 0,1594% 1,21% 300,16 312,12 3,98% ,2035% 0,2021% -0,69% 323,67 336,09 3,84% ,1434% 0,1505% 4,95% 294,99 308,25 4,50% ,1557% 0,1625% 4,37% 312,18 336,23 7,70% ,1138% 0,1270% 11,60% 232,17 257,77 11,03% Gemiddelde ,1546% 0,1571% 1,62% 261,33 272,65 4,33% 14 Bron: belastingoverzicht 2016 Provincie Limburg bijlage 2 en 3. 29

30 Bijlage 2: riool- en afvalstoffen heffing voor Eenpersoonshuishoudens 15. Afvalstoffenheffing Rioolheffing Gemeenten Beesel Bergen (L.) Peel en Maas Valkenburg aan de Geul Bron:COELO atlas

31 Bijlage 3: rioolheffing naar gebruikers en eigenaren Rioolheffinheffing Riool- Riool- Riool- heffing heffing eigenaar gebruiker eigenaar/ eigenaar gebruiker Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker Gemeenten 217,09 0,00 217,09 220,09 0,00 220,09 Beesel 192,00 0,00 192,00 179,00 0,00 179,00 Bergen 191,13 0,00 191,13 201,13 0,00 201,13 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 252,60 0,00 252,60 252,60 0,00 252,60 288,50 0,00 288,50 293,50 0,00 293,50 166,40 60,00 226,40 173,06 63,60 236,66 225,00 0,00 225,00 232,00 0,00 232,00 83,88 96,12 180,00 87,40 100,16 187,56 206,00 0,00 206,00 206,00 0,00 206,00 0,00 211,00 211,00 0,00 215,00 215,00 83,21 125,50 208,71 97,73 140,30 238,03 253,15 0,00 253,15 253,15 0,00 253,15 95,64 106,20 201,84 98,52 109,44 207,96 130,67 45,44 176,11 131,98 45,89 177,87 124,33 202,02 326,35 127,13 206,56 333,69 230,10 0,00 230,10 230,10 0,00 230,10 212,50 0,00 212,50 215,69 0,00 215,69 0,00 248,40 248,40 0,00 285,60 285,60 0,00 298,20 298,20 0,00 306,52 306,52 Peel en Maas 104,80 157,20 262,00 54,00 216,00 270,00 0,00 199,80 199,80 0,00 204,80 204,80 164,70 0,00 164,70 166,18 0,00 166,18 0,00 275,00 275,00 0,00 277,75 277,75 0,00 255,00 255,00 0,00 260,00 260,00 177,36 0,00 177,36 183,10 0,00 183,10 227,00 0,00 227,00 204,00 0,00 204,00 82,08 152,10 234,18 85,34 153,40 238,74 Valkenburg a/d Geul 0,00 254,00 254,00 0,00 254,00 254,00 0,00 170,90 170,90 0,00 172,98 172,98 87,66 119,64 207,30 90,03 121,41 211,44 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 241,44 241,44 0,00 246,24 246,24 Gemiddeld 208,35 212,66 16 Bron: belastingoverzicht 2016 Provincie Limburg bijlage 4. 31

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 meil 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 meil 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 meil 2016 Woonlasten Achterhoekse gemeenten gelijk aan landelijk

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2002 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Axel 12.325 5.625 Borsele 22.253

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar.

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar. A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel *BR *

Raadsvoorstel *BR * Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 18 december 2014 Albert Abee Datum Commissie Commissie Algemeen Bestuur 3-12-2014 Registratienummer BR1400350 Preventief toezicht van toepassing Nee N.a.v. B&W-voorstel

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

uw brief ons kenmerk datum bijlagen - RKC/2016/2 18 april N.C. Rost van Tonningen

uw brief ons kenmerk datum bijlagen - RKC/2016/2 18 april N.C. Rost van Tonningen Aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert i.a.a. het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris en de griffier van de gemeente Mill en Sint Hubert; de gemeenteraad van Boxmeer, Cuijk,

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2003 2e druk, aangevuld met de tarieven van de heringedeelde gemeenten

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Herindeling? ers betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Al sinds het onderwerp bestuurlijke toekomst van op de agenda staat, leeft er een vraag die nog nooit beantwoord is. Wat betekent

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Bijlage Paragraaf lokale heffingen

Bijlage Paragraaf lokale heffingen Bijlage Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Onderwerp: Wij vragen uw Raad om de bijgevoegde belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De opgestelde belastingverordeningen

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 Pre-adviesnr. 46 Agendapunt Onderwerp Belastingvoorstel 2009. Aan de raad Middenbeemster, 23 september 2008 > voorstel Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De legestarieven

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten

Atlas van de lokale lasten Atlas van de lokale lasten Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau M.A. Allers, C. Hoeben, L. Janzen, J. Veenstra, B. Geertsema E. Merkus COELO Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ).

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ). RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad 1155840 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL. Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX'" Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX' Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj COELO Atlas van de lokale lasten 2013 rxj :>' ' ^J 1 ^., I'yx i,.^j V ^K \X^.', r t Vi( > # VJ s; 1=^1 :^-i kj( ^^: 7>V^ -VV/TX'" " ^ i.? x. ^ :^w -v-\«tl-^rt^cr, r

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de belasting- en tariefvoorstellen 2017 en de belastingverordeningen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2015

Atlas van de lokale lasten 2015 Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc K. Kwakkel MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 5 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 5 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 november 2013. Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Belastingverordeningen 2014. Samenvatting Het beleid van de gemeente Boekel

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. WW w m «,, oosterhout J: NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160518 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Belastingverordeningen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2014

Atlas van de lokale lasten 2014 Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc M. van Gelder MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2012

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Bijlage 1 Vergelijking belastingdruk Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel maart 2017

Bijlage 1 Vergelijking belastingdruk Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel maart 2017 Bijlage 1 Vergelijking belastingdruk Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel maart 2017 1. Inleiding Het uitgangspunt is dat de bestaande belastingdruk, de belastingsoorten en de tariefstructuur van

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Corine Hoeben Klaas

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Portefeuillehouder Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en beheerverordening begraafplaatsen 2017 Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma DV Aangeboden

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5089788 Aan : Gemeenteraad Datum : 16 oktober 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar B&W-vergadering : 16-10-2015 De Ronde : - Agenda

Nadere informatie