VRIJE UNIVERSITEIT STILTE VOOR DE STORM ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJE UNIVERSITEIT STILTE VOOR DE STORM ACADEMISCH PROEFSCHRIFT"

Transcriptie

1 VRIJE UNIVERSITEIT STILTE VOOR DE STORM De invloed van het psychologisch contract op de vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants. ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr. L.M. Bouter, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde op maandag 19 april 2010 om uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 door Guido Hendrikus Klüth geboren te Rotterdam

2 Promotoren: prof.dr. D. Keuning prof.dr. P.G.W. Jansen

3 Opgedragen aan de grootste invloedsfactoren van mijn oordeelsvorming: Edith en Fons. Wat nergens op lijkt, is echt Jules Deelder If we want things to stay as they are, things will have to change Guiseppe di Lampedusa

4 ISBN G.H. Klüth. Alle rechten voorbehouden. Omslagfoto: Orkaan Frances nadert Florida National Aeronautics and Space Administration (NASA) en National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dit proefschrift is financieel mogelijk gemaakt door KPMG N.V. Dit proefschrift is geschreven op persoonlijke titel en geeft niet automatisch de mening van KPMG weer.

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Waarom stilte voor de storm? Aansluiting op eerder onderzoek Wetenschappelijke relevantie Onderzoeksstrategie Opbouw van deze dissertatie De registeraccountant als professional Het accountantsberoep Accountantscontrole Vakkundige oordeelsvorming Onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming Implicaties voor het onderzoek Het psychologisch contract Definitieverkenning Ontstaansgronden van psychologische contracten De samenstelling van psychologische contracten Gevolgen van het psychologisch contract Implicaties voor het onderzoek Organisatiestructuur en personeelsmanagement Accountantsorganisaties: juridische en organisatiekundige aspecten Human Resource Management in het algemeen Human Resource Management binnen accountantsorganisaties Implicaties voor het onderzoek Onderzoeksaanpak en instrumentontwerp Onderzoekshypothesen in perspectief Onderzoeksmethode Specifieke metingen Vervolg van dit onderzoek Analyse en hypothesetoetsing Pilotonderzoek Hoofdonderzoek Eerste analyses Hoofdonderzoek Professionals Hoofdonderzoek Accountantsorganisatie Hoofdonderzoek Human Resources Management Hypothesetoetsing Samenvatting van uitkomsten Bevindingen, conclusies en aanbevelingen Voornaamste bevindingen Bijdrage aan de theorie Beperkingen Bijdrage aan de praktijk stilte voor de storm?...240

6 7.5 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek Samenvatting Summary Appendices A Achtergrondinformatie bij hoofdstuk A.1 Centrale concepten B Achtergrondinformatie bij hoofdstuk B.1 Ontstaan van het accountantsberoep B.2 Accountantscontrole B.3 Oordeelsvorming B.4 Competenties van een expert B.5 Hoodrichtingen van empirisch onderzoek naar oordeelsvorming C Achtergrondinformatie bij hoofdstuk C.1 Zes verschijningsvormen van psychologische contracten (Van den Bande et al., 2002c, p. 20) C.2 De inhoud van het psychologisch contract D Achtergrondinformatie bij hoofdstuk D.1 Organisatieanalyse van een accountantsorganisatie D.2 De ontwikkelingscyclus van een accountantsorganisatie D.3 Human Resource Management E Achtergrondinformatie bij hoofdstuk E.1 Vignetten vakkundige oordeelsvorming E.2 Vragenlijst psychologisch contract E.3 Vragenlijst HR-(in)richting F Achtergrondinformatie bij hoofdstuk F.1 Algemeen F.2 Algemene analyses F.3 Regressieanalyses hoofdonderzoek F.4 Factoranalyse psychologisch contract ii

7 LIJST VAN FIGUREN Figuur 1.1. Beïnvloedende factoren op oordeelsvorming (Bron: Libby & Luft, 1993, p. 433)...17 Figuur 1.2. Soorten arbeidsmarkten gerelateerd aan de vaardigheden van de medewerker (bron: Boxell en Purcell, 2003, p. 121) Figuur 1.3. Het globale onderzoeksmodel in deze studie...24 Figuur 2.1. Een raamwerk voor de indeling van onderzoek naar oordeelsvorming (bron: Vaassen, 1994, p. 33)...46 Figuur 3.1. Een modellering van het psychologisch contract (gebaseerd op Guest, 1998a, p. 661)...66 Figuur 4.1. Ontwerpregels voor organisatiestructurering (Keuning en Eppink, 2004, p. 223)...98 Figuur 4.2. Organisatievormen naar drie dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123) Figuur 4.3. Ruimtelijke weergave van organisatiestructuur (bron: Reimann, 1973, p. 468) Figuur 4.4. Uitbreiding van het blikveld van personeelsmanagement naar human resource management (bron: Boxell en Purcell, 2003, p. 13) Figuur 4.5. Het stermodel voor organisatieontwerp (bron: Galbraith, 2002, p. 15) Figuur 4.6. Contextually Based Human Resource Theory (Paauwe, 2004, p. 91) Figuur 4.7. HR rollen in een breder perspectief (Ulrich, 1993, in: Conner en Ulrich, 1997, p. 42) Figuur 5.1. Onderzoekshypothesen in perspectief van de pijlers van het onderzoek Figuur 5.2. Omzetgegevens per accountantsorganisatie (bron: Koninklijk NIVRA, 2005, p. 28) Figuur 6.1. Mogelijke interacties tussen variabelen (Mathieu en Taylor, 2006, p. 1039) Figuur 6.2. Correlaties tussen LMX en staat van het psychologisch contract per organisatie Figuur 6.3. Dissensus in 3 oordeelsmomenten per ervaringsklasse (casus 1) Figuur 6.4. Dissensus in 3 oordeelsmomenten per ervaringsklasse (casus 2) Figuur 6.5. Organisatievormen naar drie dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123) Figuur 6.6. Relatie tussen ervaring en mate van dissensus inschatting materieel belang voor casus Figuur 6.7. Relatie tussen ervaring en mate van dissensus inschatting materieel belang voor casus Figuur 6.8. Relatie tussen ervaring en mate van dissensus strekking van de verklaring voor casus iii

8 Figuur 7.1. Organisatievormen naar drie dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123) Figuur A.1. De samenstelling van risicoanalyse in de accountantscontrole (bron: NIVRA, 2005) Figuur A.2. Fasen in besluitvorming (naar: Keuning en Eppink, 2004, p. 47) Figuur A.3. Uitbreiding van besluitvormingsfasen (naar Robbins en Coulter, in: Dessler, 1998, p. 115) Figuur A.4. Groeistadia van een onderneming (gebaseerd op Keuning, 2006, p. 64) Figuur A.5. De Michigan-benadering van HRM (Fombrun et al., 1984; in: Boselie, 2002, p. 19) Figuur A.6. Het Harvard-model (Beer et al., 1984, in: Paauwe (2004, p. 25) Figuur A.7. Contextually Based Human Resource Theory (Paauwe, 2004, p. 91) Figuur A.8. Het krachtenveld van HRM (Boselie, 2002, p. 58) Figuur A.9. Relatie tussen motieven en HRM systemen iv

9 LIJST VAN TABELLEN Tabel 2.1. Fasen in het accountantscontroleproces gerelateerd aan te nemen beslissingen (gebaseerd op Hayes et al., 1999, p. 109; Frielink et al, 1999, p )...33 Tabel 2.2. Het verband tussen de verschillende componenten van het risicoanalysemodel Tabel 2.3. Taakkenmerken in relatie tot de prestatie van experts (bron: Shanteau, 1992a, p. 27) Tabel 2.4. Accentverschillen tussen programmeerbare en nietprogrammeerbare beslissingen (gebaseerd op: Dessler, 1998, p. 111)...42 Tabel 2.5. Taakcomplexiteit en besluitvorming (bron: Abdolmohammadi en Wright, 1987, p. 4) Tabel 3.1. Kenmerken van transactiegerichte en relationele contracten (Rousseau, 1990,p. 390)...69 Tabel 3.2. Classificatie van het psychologisch contract volgens Rousseau. Gebaseerd op de beschrijving in Rousseau en Tijoriwala, 1998 (p. 689) Tabel 3.3. Classificatie van het psychologisch contract volgens Shore en Barksdale (1998) (p. 734)...72 Tabel 3.4. Verplichtingen van medewerkers van accountantskantoren (bron: websites van genoemde kantoren per 23 januari 2007)...77 Tabel 3.5. I-Deals in relatie tot andere vormen van persoonlijke onderhandelingen (bron: Rousseau et al., 2006, p. 980)...80 Tabel 3.6. Kruising tussen soort contract en de bijbehorende verwachtingen (bron: Makin et al., 1996, p. 6)...86 Tabel 4.1. Gevolgen van organisatie-ontwerpregels voor de accountantsorganisatie Tabel 4.2. Kenmerken van de verschillende verschijningsvormen van organisaties (gebaseerd op: Mintzberg, 1980, p. 330) Tabel 4.3. Overzicht van elementen van organisatiestructuur uit eerder onderzoek (bron: Hall, 1962, p. 297; Hall, 1963, p. 33; Hage en Aiken, 1967a, p. 509; Mansfield, 1973, p. 486; Reimann, 1973, p. 466; Ouchi, 1977, p. 103; Jaworski en Kohli, 1993, p. 55) Tabel 4.4. Standaardscores voor verschillende bureaucratievormen (bron: Pugh et al., 1969b, p. 121) Tabel 5.1. Onderzoeksstrategieën in perspectief (bron: Van der Velde et al., 2000, p. 79) Tabel 5.2. Demografische controlevariabelen (Verkruijsse, 2005) Tabel 5.3. Momenten van vakkundige oordeelsvorming. Resultaten van enkele semi-gestructureerde interviews Tabel 5.4. Momenten van oordeelsvorming welke meer dan 1 keer genoemd zijn v

10 Tabel 5.5. Items inzake centralisatie van gezag binnen accountantsorganisaties (centrale vraag: In welke mate heeft u uw besluitvormingsbevoegdheid in de volgende gebieden gedelegeerd? ) Tabel 5.6. Items inzake de mate van formalisering in accountantsorganisaties (centrale vraag: In welke mate binnen mijn accountantskantoor ) Tabel 5.7. Persoonlijke versus onpersoonlijke kenmerken van toezicht. (centrale vraag: in welke mate is de volgende stelling op uw accountantskantoor van toepassing? ) Tabel 5.8. Werkdruk en werkstress (bron: Karasek, 1979) Tabel 5.9. Items inzake affectieve beroepsbinding Tabel Items inzake affectieve beroepsbinding Tabel Items inzake regeldruk Tabel Items inzake LMX Tabel 6.1. Respondenten naar functieniveau Tabel 6.2. Correlaties en betrouwbaarheidswaarden voor de factoren van het psychologisch contract. * p<0.05; ** p<0.01 (beiden tweezijdig). N = Tabel 6.3. Verschillenanalyse van factoren naar accountantsorganisatie Tabel 6.4. Verschillenanalyse van factoren naar accountantsorganisatie Tabel 6.5. Uitkomsten regressieanalyse LMX en psychologisch contract Tabel 6.6. Gepaarde t-test op D EA -scores versus D GM -scores Tabel 6.7. Algemene uitkomsten casus Tabel 6.8. Correlaties voor casus 1. * p<0.05; ** p<0.01 (beiden tweezijdig) Tabel 6.9. Correlaties voor casus 1. * p<0.05; ** p<0.01 (beiden tweezijdig) Tabel Algemene uitkomsten casus Tabel Correlaties voor casus 2. * p<0.05; ** p<0.01 (beiden tweezijdig)..186 Tabel Correlaties voor casus 2. * p<0.05; p<0.06; ** p<0.01 (allen tweezijdig) Tabel Standaardscores voor verschillende bureaucratievormen (bron: Pugh et al., 1969b, p. 121) Tabel Pugh-scores per onderzochte locatie Tabel Correlaties tussen evaluaties van professionals en organisatietypering ( * p<.05; ** p<.01) N=229; O Tabel Controlerende correlatieanalyse voor de staat van het psychologisch contract en organisatiedimensies. * p<0.05; ** p<0.01 (beiden tweezijdig) N= Tabel Inrichting van HR rollen en correlaties tussen HR rollen ( * p<.05; ** p<.01) N= Tabel Scores HR-rollen per onderzochte locatie (hoogste scores vetgedrukt) Tabel Inrichting van HR rollen en organisatiedimensies ( * p<.05; ** p<.01) N= Tabel Richting van HR en correlaties tussen HR richtingen ( * p<.05; ** p<.01) Tabel Correlaties tussen richting van HR en inrichting van HR ( * p<0.05; ** p<0.01) vi

11 Tabel Richting van HR rollen en organisatiedimensies ( * p<.05; ** p<.01) N= Tabel Dissensus en ervaring samenvatting hypothese 1b Tabel Uitkomsten regressieanalyse voor inschatting van het materieel belang (casus 1) N= Tabel Uitkomsten regressieanalyse voor inschatting van het materieel belang (casus 2) N= Tabel Dissensus en het psychologisch contract samenvatting hypothese 3a Tabel Dissensus en het psychologisch contract naar ervaring inschatting van het materieel belang Tabel Dissensus en het psychologisch contract naar ervaring beoordeling van een geconstateerde fout Tabel Verschil tussen organisaties voor de inschatting van materieel belang N= Tabel Het psychologisch contract en organisatiedimensies Tabel Het psychologisch contract en HR (in)richting Tabel Samenvatting van de uitkomsten uit hypothesetoetsing Tabel 7.1. HR inrichting binnen PSF (bron: Jansen en Paauwe, 2007, p. 20) Tabel A.1. Het kennisdomein van de registeraccountant nader geduid (gebaseerd op: Verkruijsse, 2005, p. 52) Tabel A.2. Classificatie van personeelsmanagement en HRM volgens Guest (1987, p. 507) Tabel A.3. Continuüm van speelruimte (Paauwe, 1991) Tabel A.4. De 16 best practice HR praktijken volgens Pfeffer (in: Hilltrop, 1996, p. 634) vii

12 VOORWOORD De afgelopen jaren zijn voorbij gevolgen time flies when you re having fun zullen we maar zeggen. Het was een achtbaan van emoties met flinke dalen en fantastische pieken met als hoogtepunten toch wel trouwen, een interessante huwelijksreis en de geboorte van onze zoon. En nu wederom een geboorte, namelijk dat van mijn proefschrift. Er moet ergens een videofilmpje van mij beschikbaar zijn van rond mijn 17 de waar ik mijn oma en andere familie een voorspelling doe over mijn toekomstige visitekaartje. Ik had net besloten, dat accountancy het vervolg op de middelbare school zou worden en ik deelde iedereen vrolijk mee, dat mijn kaartje later prof.dr. G.H. Klüth RA zou lezen. En eigenlijk heb ik, dat beeld daarna nooit meer écht opgegeven. Goalsetting van Edward Locke (maar bij mij vooral via Tony Robbins; sorry Paul) avant la lettre. In de verste verten had ik het alleen niet voor mogelijk gehouden, dat ik zoveel jaar later daadwerkelijk een proefschrift zou (gaan) schrijven. It takes a whole lotta help to make it on your own (Steve Forbert). Proefschrijven lijkt en is het vaak zeker! een eenzame bezigheid, maar zonder de hulp van velen, was dit proefschrift er niet gekomen. Met het altijd loerende gevaar belangrijke mensen te vergeten, ga ik toch enkele personen in het bijzonder bedanken. Ik doe dit in volstrekt willekeurige volgorde, tenzij ik anders heb bedacht. Ik dank natuurlijk mijn promotoren: Doede Keuning en Paul Jansen. Onze wetenschappelijke relatie dateert al weer van oktober 2001 waarin ik mijn eerste gedachten voor mijn NIVRA-scriptie op papier zette. Het was deze scriptie en jullie begeleiding daarin, die uiteindelijk leidde tot de aanleiding van dit proefschrift. Doede (ik durf het inmiddels te schrijven; nu nog uitspreken!), ik vind het een eer om met de nestor van het vakgebied Management & Organisatie te hebben samengewerkt aan dit project. Ik was altijd al een fan van het vakgebied, maar na kritische beschouwingen over Mintzberg en andere goeroeverering, theorie en implicaties daarvan, ben ik het nog meer gaan waarderen. Ik denk dat de accountancy hier nog haar voordeel mee kan doen. U mag het nu rustiger aan gaan doen, maar ik ben benieuwd of dat lukt. Het zijn roerige tijden buiten en er is ongetwijfeld plaats voor iemand met drive, rust en overzicht om inzicht te brengen. Paul, je bent een wetenschapper pur sang en duidelijk gemotiveerd om te willen weten wat mensen drijft. Ik sluit me daar graag bij aan. Jouw methodologisch denken heeft voor het fundament van dit proefschrift viii

13 gezorgd en ik heb kennis gemaakt met wiskunde van een duidelijk andere orde! Dank voor de uitdagende gesprekken over registeraccountants met een niet-registeraccountant. Ik vond onze (vooral lange) autorit tijdens de storm van 18 januari 2007 erg inspirerend. Ik heb deze inspirerende rit vereeuwigd in de titel van dit proefschrift. Mevrouw Jansen dank ik voor het survivalpakketje dat ik later die avond mocht meenemen, nadat ik Paul veilig bij de voordeur had afgezet. En ik bedank natuurlijk ook mevrouw Keuning voor de warme thee tijdens de gesprekken met Doede en de lekkere koekjes en boterhammen tijdens de keren, dat onze gesprekken uit de tijd bleken te lopen. Ik dank de leden van mijn promotiecommissie voor hun tijd en geduld om deze dissertatie te lezen en te beoordelen. Jaap Paauwe bracht met zijn proefschrift en latere boeken HRM samen met organisatietheorie, wat mij weer de uitgangspunten voor mijn onderzoek opleverde. Tom Groot heeft eerder het proefschrift van Luc Quadackers begeleid en is de huidige directeur van het Limperg Instituut. Hij levert een blik van buitenaf naar de accountantsgemeenschap, die verfrissend kan werken voor die gemeenschap. Ik kan een dergelijke instelling alleen maar waarderen. De wereld is groter dan alleen accountancy. Eddy Vaassen is in mijn ogen pionier geweest op het gebied van Nederlands onderzoek naar de mens achter de accountant. Het heeft mij mede geïnspireerd om de ogenschijnlijk niet bij elkaar passende disciplines van bedrijfspsychologie en accountancy bij elkaar te brengen. Roger Dassen schreef kort daarna in 1995 zijn proefschrift over kwaliteit vanuit het cliëntperspectief en onderzocht zo de eerste zachtere kanten van accountantscontrole, zoals duur van de relatie. Wetenschappelijk onderzoek naar de zachtere kant van accountancy begint van de grond te komen. Ik sluit me daar van harte bij aan. Peter Dekker (VU) dank ik voor zijn wiskundige inzichten en geduldige uitleg bij de wiskunde van hogere klasse. Zijn input bij de consensusberekeningen, de multi-level analyse en berekeningen van Durbin-Watson-criteria waren voor mij momenten van weer verder kunnen met mijn proefschrift na eerst eindeloos gestaar naar wiskundige formules en interpretaties daarvan. Ik dank de partners en Raad van Bestuur van KPMG, in het bijzonder voormalig bestuurslid Gert van Essen, voor hun besluit mij te vragen dit promotieonderzoek uit te voeren en hiervoor de mogelijkheden te scheppen. Dat besluit kwam op een kantelpunt in mijn ontwikkeling en heeft mij op bestemmingen gebracht, die ik daarvoor nooit voor mogelijk had gehouden of overwogen. Herman Dijkhuizen, huidige voorzitter van onze Raad van ix

14 Bestuur en portefeuillehouder HR, dank ik voor het voorzetten van het onderzoek als onderdeel van ons Managing for Excellence programma. Ik heb tijdens mijn ontwikkeling tot vakvolwassen accountant veel geleerd van Deepak Luthra, mijn voorlaatste performance manager en coach. Cliëntbenadering, rapportage en cliëntgerichte toepassing van vaktechniek stonden hierbij vaak centraal, maar met behoud van eigen persoonlijkheid. Dank ook voor jouw bijdrage aan de Engeltalige samenvatting. Mijn huidige performance manager, Frank als ik toch even pushback mag geven van Kasteren, dank ik voor zijn altijd kritische noten, observaties over persoonlijke effectiviteit en uiterst scherpe analyses van hoe we onze boodschap zo effectief mogelijk over de bühne kunnen krijgen. Mijn leercurve is mede dankzij jou de afgelopen twee jaar meer dan lineair geweest. Ik heb veel gehad aan mijn vaktechnische gesprekken met (voormalig) partners vaktechniek van KPMG: Jos Holla, Egbert Eeftink, Rob Wilmink, Frank Morsink, Gert den Hollander. Jullie hebben praktisch inzicht geboden in het ongrijpbare onderwerp dat vakkundige oordeelsvorming is en de uitkomsten van onze gesprekken hebben mede richting gegeven aan het ontwikkelen van de gebruikte casusbeschrijvingen. Anton Dieleman, Karel Schwillens, Hans Verkruijsse, Hans Koning, Barry Blijderveen, en Peter Eimers waren bereid om de eerste gesprekken over de zin en onzin van dit onderzoek aan te gaan. Ik dank jullie voor het openlijk ontvangen van een concullega. Alleen door over concurrentiebedenkingen heen te stappen, kunnen we dit beroep naar grotere hoogtes brengen. Ik dank natuurlijk verder alle registeraccountants, die tijd en energie geïnvesteerd hebben in het beantwoorden van de vragenlijsten en het maken van de cases. Zonder jullie was dit onderzoek simpelweg niet mogelijk geweest. Collega s van Risk Management / Department of Professional Practice voor het fungeren als proefkonijnen voor casusbeschrijvingen en vragenlijsten. Eén persoon wil ik in het bijzonder noemen: Annemieke regel ik Schouten- Koerselman, die (voor mij) het overzicht bewaart in mijn uitdagende agenda en werkschema. Martin Luther King zei ooit The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Margret Henderson en Martine Frijlink zijn voor mij hier de belichaming van. Ik vond jullie op cruciale momenten in mijn carrière aan mijn zijde en daarmee hebben jullie indirect aan de basis gestaan van dit proefschrift. Hoewel slechts een klein woordje wat de lading helemaal niet dekt: dank. Ik leer nog dagelijks van jullie eigen visies en meningen en het sterkt mij in het ontwikkelen en vasthouden van eigen denkbeelden. Zonder dwarsliggers geen spoor! x

15 Martine, onze eerste kennismaking is al weer 17 jaar geleden en ik heb de contacten in de loop van de tijd steeds weer inspirerend gevonden. Ik vind het daarom erg leuk, dat je nu aan mijn zijde staat als paranimf. Donatus Wat heb je dus te doen? Thöne, mijn persoonlijke coach, die altijd weer die heerlijke spiegel weet voor te houden in zaken die de Westerse beschaving niet zullen veranderen, maar mij wel heel erg bezig kunnen houden. Ik ervaar het overigens als een voorrecht, dat mijn coach soms de gecoachte wordt. Sensei (yodan) Louis Dekker, die mij al weer 18 jaar rust in beweging leert vinden. De principes van jiu jitsu zijn een aanwinst in de benadering van mijn werk. Sensei ni, rei. Mijn familie, en in het bijzonder mijn ouders, Bram en Henny Klüth, en schoonouders, Frans en Jo Peters, was altijd geïnteresseerd in wat ik nou precies aan het doen was met dat proefschrift. Veel dank ben ik verschuldigd voor het feit, dat jullie Fons zo liefdevol wilden opvangen, zodat Edith naar de universiteit kon en ik kon werken aan dit boek. Jullie vormen belangrijke bronnen van inspiratie en steun. Pap, je bent op alle belangrijke momenten van mijn leven aanwezig geweest, en ik kan niemand anders bedenken, die ik naast me wil hebben staan als paranimf. Bernhard, Michael, Rutger en Martin dank ik voor jaren van vriendschap en humor. De filmavonden zijn wat spaarzamer geworden, niet in de laatste plaats door het schrijven van dit proefschrift en aanverwante activiteiten. Gelukkig hebben we tegenwoordig de jaarlijkse filmweekenden, waarin we ons achterstalling onderhoud kunnen wegwerken en slaapgebrek als gevolg daarvan weer heerlijk kunnen opbouwen. xi

16 Tot besluit, richt ik mij tot mijn gezin: Edith en Fons. Edith, als iemand ergens promotieonderzoek naar gedaan zou moeten hebben, dan is dat naar de rol van thuisblijvers op het succes van hun partners. Zonder enige twijfel voorspel ik, dat die rol meer dan significant is. Je combineert een universitaire studie Engelse taal en cultuur met ons huishouden en de zorg voor Fons, terwijl we in ook nog even twee keer verhuisd zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, hopen we in de zomer van dit jaar een nieuw mensje te verwelkomen. Respect! Zonder jouw steun, tijd en energie kan ik simpelweg niet doen wat ik nu doe en zonder jou is bovendien wat ik doe totaal nietig en betekenisloos. For thy sweet love remember'd such wealth brings. That then I scorn to change my state with kings. (William Shakespeare, Sonnet 29). Fons, mijn grote binkie, jouw manier van kijken naar de wereld met totale nieuwsgierigheid, zonder vooroordelen, is verfrissend en werkt verhelderd op de geest als het weer een dag met vooroordelen is gebleken. Wat zou de wereld toch beter af zijn, als we meer naar elkaar zouden kijken door de ogen van een kind. Kom, dan gaan we samen weer verder met stoeien, voorlezen en treintjes bouwen. Maar we moeten wel een beetje stil zijn, want mamma moet studeren! Guido Klüth, Utrecht, The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool Touchstone, the jester Uit: William Shakespeare, As You Like It, Act V, Scene I xii

17 AFKORTINGEN Bta. NVCOS. NIVRA. RA. VAO. VGC. Wta. Besluit toezicht accountantsorganisaties Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant Verordening Accountantsorganisaties Verordening Gedragscode Wet toezicht accountantsorganisaties xiii

18 Hoofdstuk 1 INTRODUCTIE 1 Inleiding Dit onderzoek vindt zijn oorsprong in een interesse naar het functioneren van mensen in organisatieverband. Deze studie richt zich in het bijzonder op registeraccountants (hierna: registeraccountants, RA of accountants) en accountantsorganisaties: accountantskantoren die onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten vallen. De term professional bestempelen we in dit boek overigens veelvuldig als vrije beroepsbeoefenaar. Het functioneren van accountants is op meerdere manieren te analyseren. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het functioneren van accountants gericht op kwaliteit en betrouwbaarheid. Het maatschappelijk verkeer vertrouwt erop dat accountants objectief en onafhankelijk tot hun oordeel komen, zodat er geloofwaardigheid aan verantwoorde financiële verslaggeving wordt gegeven. Functioneren van accountants is ook vanuit een organisatorische manier te analyseren. Daarbij staat de vraag centraal hoe de accountant zelf functioneert binnen de organisatie waar deze werkzaam is. Dit onderzoek richt zich op de scheidslijn van beide vormen van analyse, namelijk hoe functioneert een individuele accountant binnen een organisatie en welke gevolgen heeft dit voor het functioneren als openbaar accountant. Deze studie richt zich op de volgende centrale vraag: Op welke wijze dienen accountantsorganisaties de organisatie en human resource management bij henzelf in te richten om de kwaliteit van de vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants te kunnen waarborgen?. De beantwoording van deze centrale vraag vindt plaats aan de hand van de volgende probleemstelling: In hoeverre is vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants binnen Nederlandse accountantsorganisaties positief dan wel negatief beïnvloedbaar door de staat van het psychologisch contract van de registeraccountant met de accountantsorganisatie en wat kan een accountantsorganisatie vervolgens doen in termen van human resource management of organisatiestructuur om deze staat van het psychologisch contract te beheersen. Deze probleemstelling is terug te brengen tot drie hoofdthema s, die nadere uitwerking in het vervolg van dit proefschrift krijgen: 1) vakkundige oordeelsvorming binnen accountantscontroles, 2) psychologische contracten, en 3) organisatiestructuur en human resource management. 14

19 1.1 Waarom stilte voor de storm? Bij zijn aantreden als NIVRA-voorzitter schreef Ruud Dekker op accountant.nl, dat accountants een maatschappelijke functie bekleden, die het beroep alleen kan handhaven als we onze kwaliteit hoog houden en open staan voor vernieuwing. We hebben hier als beroepsorganisatie een actieve rol, door ten eerste de collectieve expertise van onze leden te bundelen, hen te voorzien van kwalitatief goede interpretaties van de regels, het maatschappelijke debat aan te gaan en innovatie te stimuleren, en door ten tweede het doen van kwaliteitstoetsingen en het indien nodig aanspannen van tuchtzaken. Innovatie is de afgelopen jaren vaker een sleutelwoord geweest in discussies over het accountantsberoep. Wat ons hierin opvalt, is het (vaktechnische) karakter van de discussie. De discussie richt zich bijvoorbeeld op de consequenties van de invoering van XBRL voor de accountantscontrole, de inzet van ICT in de accountantscontrole, of de zichtbaarheid en toegevoegde waarde van het beroep. Wij zien drie redenen waarom accountantsorganisaties nú aandacht moeten geven aan het menselijk kapitaal van de organisatie. Ten eerste gaat de discussie naar onze mening te weinig over wat de gevolgen van (externe) ontwikkelingen voor ons als professional betekenen. Elektronische dossiervorming, invoering van XBRL en gebruik van Internet als gemeengoed, meer regelgeving op het gebied van externe verslaggeving, de intrede van extern toezicht, kortom: een toenemende standaardisatie van het werk verandert het karakter van de beroepsuitoefening. Wat deze veranderingen met de professional doen, blijft ogenschijnlijk buiten de discussie. Het kunnen bieden van voldoende uitdaging voor de professional bij deze veranderingen wordt de komende jaren wellicht dé onderscheidende factor voor een accountantskantoor. Ten tweede wijst het Koninklijk NIVRA op een groter wordend, maar sluimerend gevaar: de continuïteit van de beroepsgroep als zodanig. Het Koninklijk NIVRA heeft in haar Trends in Accountancy meermalen bericht van het dreigende tekort aan registeraccountants. Dit blijkt nog niet direct uit de cijfers. Het aantal openbare registeraccountants is al jaren stabiel met ongeveer registeraccountants, hoewel het percentage openbare accountants langzaam maar zeker afneemt (Koninklijk NIVRA, 2007). De instroom van studenten in de opleiding accountancy is stijgend (Koninklijk NIVRA, 2005, 2007). De combinatie van beide is wellicht de aanleiding tot zorg. Een grotere instroom zou namelijk in principe tot een toename van het aantal openbare accountants moeten leiden. Dit betekent, dat of studenten de eindstreep niet halen wat zeer aannemelijk is of het aantal instromers compenseert het aantal uitstromers ook aannemelijk. Balans werk-privé en toenemende regelgeving zijn volgens onderzoek van het Koninklijk NIVRA de voornaamste redenen om een carrière buiten de accountancy te verkiezen (2007). Een tekort aan gekwalificeerde accountants zou wellicht gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het oordeel. De hoeveelheid werk met 15

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen Electronic Human Resource Management: Een vergelijking tussen de private en publieke sector Rotterdam, 17 januari 2006 Scriptant: P. Poldervaart (285225) Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Smaller psychologisch contract maakt (on)tevreden? De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract

Smaller psychologisch contract maakt (on)tevreden? De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract Ivette Paauwe 351378 Mei 2013 De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente.

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente. Bachelorthese Determinanten van affectieve betrokkenheid en innovatief gedrag: onderzoek naar de invloed van leiderschap, tevredenheid met HR praktijken en work-life balance Naam: Britta Lange Student

Nadere informatie

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy.

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process

Nadere informatie

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Naam: Simone Bonnier Studentnummer: 0143537 Universiteit Utrecht Opleiding:

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces.

DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces. DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces. Leon Hoeben Studentnr. 551325 Masteropleiding Bedrijfswetenschappen Avondopleiding

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november 15 november 2010 Succesvol samengaan Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie Masterscriptie Arbeid, Organisatie & Management Henny Kraak Studentnummer 291750 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Irene Plantinga 305387ip Master Arbeid, Organisatie & Management Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Begeleider Bram Peper 2 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

De beleving van competentiemanagement op de werkvloer

De beleving van competentiemanagement op de werkvloer The perception of Competence Management at the workplace Naam : Jirtsin Beenhakker Studentnummer : 838279091 Studie : Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen, afstudeerrichting Strategisch

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Een studie naar de effecten van verticale en horizontale afstemming van personeelsbeleid in kleine bedrijven. Hilbrand Knol Dit boek is postuum uitgegeven door

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap 2010 2011 Masterproef Leiderschapsontwikkeling: De case van het executive training program

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Wat houdt ons tegen? Roy Roelvink PGO MC, groep 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Beschrijving van mijn interesse voor dit vraagstuk 1 1.2 Leeswijzer 2 1.3 Veronderstellingen/

Nadere informatie

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de employee engagement van medewerkers van de Business Unit Television van Philips Consumer

Nadere informatie

Human Resource Management In Betaald Voetbal Organisaties

Human Resource Management In Betaald Voetbal Organisaties Human Resource Management In Betaald Voetbal Organisaties Bachelor opdracht Technische Bedrijfskunde: Ruben Oude Voshaar BACHELOROPDRACHT TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE (VAKCODE = 191800720) TITEL: HUMAN RESOURCE

Nadere informatie

Het Geheim. van de Innovatieve. Daniëlle Verschuren. Schoolleider

Het Geheim. van de Innovatieve. Daniëlle Verschuren. Schoolleider Het Geheim van de Innovatieve Schoolleider Daniëlle Verschuren Het Geheim van de Innovatieve Schoolleider Daniëlle Verschuren Het Geheim van de Innovatieve Schoolleider Proefschrift ter verkrijging van

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Adviseurs aan de slag Over professioneel handelen in het organisatieadvieswerk

Adviseurs aan de slag Over professioneel handelen in het organisatieadvieswerk VRIJE UNIVERSITEIT Adviseurs aan de slag Over professioneel handelen in het organisatieadvieswerk ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie