White paper ARGUSeyes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper ARGUSeyes"

Transcriptie

1 White paper ARGUSeyes Personeelskosten reductie zonder personeel op straat te zetten Wij helpen u graag bij uw maatschappelijke verantwoordelijkheid

2 1% structurele kostenreductie is een interessante gedachte en realistisch Pensioen Uit onderzoeken door ARGUSeyes blijkt dat 4-7% aan fouten resten nadat de accountant, de controleur van een pensioenfonds en de salarisadministrateur de bestuurder hebben gemeld dat de pensioenadministratie op orde is. Profijten c.q. risico s maakt ARGUSeyes zichtbaar. U bent als bestuurder hoofdelijke aansprakelijk. Wat als uw medewerker meldt dat zijn pensioen niet op orde is? Personeel- en arbeidsmarkt subsidies Structureel geld verwerven door toepassing personeel- en arbeidsmarkt subsidies. Ten opzichte van concullega bieden wij aanzienlijk lagere kosten (tot 40% goedkoper) en een hoger rendement. Onze werkwijze is onderscheidend vergeleken met andere aanbieders en gaat spaden dieper. Toepassing arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving op orde? Uw accountant werkt met de zgn. steekproef, wij beoordelen op werknemer-niveau aan de hand van de broninformatie zoals Cao, bedrijfsregels en individuele regel. Wij maken de echte profijten c.q. risico s zichtbaar waarmee u uw maatschappelijk verantwoord ondernemen waar maakt. U bent als bestuurder hoofdelijke aansprakelijk. Met onze oplossing kunt u rustig slapen.

3 ARGUSeyes is ontstaan vanuit de ervaring die wij hebben opgedaan bij bedrijven dat bij de toepassing van arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving vaak zaken niet juist worden geregistreerd c.q. juist worden toegepast. Oorzaken: Complexiteit van wet- en regelgeving Sterk veranderende wet- en regelgeving Oneigenlijke toepassing van de arbeidsvoorwaarden, niet gebaseerd op wettelijke gronden Kennis en kunde van de administrateur niet op orde Kwaliteit van de personele dataregistratie niet op orde Onvoldoende investering door werkgever in bekwaam personeel Er zijn meerdere ketens in het productieproces die van elkaar niet weten welke werkzaamheden op momenten worden uitgevoerd Onvoldoende integrale controle Onvoldoende helicopterview op het gehele proces Onvoldoende management aandacht c.q. ervaring (vaak als de loonbetaling fout gaat, geeft management aandacht) Accountant controleert op basis van zgn. steekproefc.q. hoofdlijn eens per jaar Dit zijn nogal wat zaken waarmee een organisatie te maken heeft. Onderstaand schema laat ook zien hoe complex het proces van de toepassing arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt o.a. in dat de werkgever zijn afspraken nakomt die met de werknemer zijn gemaakt. Deze afspraken (arbeidsvoorwaarden) komen in Cao s, bedrijfsregels of individuele overeenkomst tot stand. Naleving van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Helaas wordt bewust of onbewust de toepassing van de arbeidsvoorwaarden niet in alle gevallen nagekomen, vaak in het nadeel van de werknemer.

4 Onbewust is de hoofdelijk aansprakelijke bestuurder van de risico s die hij loopt. Mijn accountant zegt dat alles op orde is, dus waarom moet ik dan nog twijfelen. Vaak zijn de loonkosten 70-80% van de totale bedrijfskosten. 1% aan fouten kan de bedrijfscontinuïteit beïnvloeden, of het ergste geval het einde van de onderneming betekenen. Is dit niet een doemscenario? Laat de volgende voorbeelden (waar gebeurd) dan bevestigen hoe de praktijk is. 1. Bi de controle van de pensioenadministratie constateert ARGUSeyes dat bij 4 van de 8 bedrijven de pensioengrondslag van de algemeen directeur niet op orde is. (Alle verschillen in het nadeel van de directeur, met die directeuren wil ARGUSeyes graag in gesprek). Bij 1 van die directeuren was het verschil * 3 jaren = Oorzaak, de jaarlijkse bonus was in de periodieke loonbetaling gebracht. Het pensioenfonds schrijft in deze voor dat de periodieke toeslag pensioengevend loon is. 2. Bij onderzoek naar de pensioenregistratie van maatschappelijk aansprekende partij constateerde ARGUSeyes dat 2 werknemers gedurende 5 jaren onverzekerd waren voor het pensioen. Schade, ruim 0.5 mio aan pensioenkosten moest door de werkgever aan het pensioenfonds worden betaald die aansprakelijk werd gesteld vanwege onjuiste administratie. 3. Bij een gemeente bleek in 2013 dat sinds 2011 geen premies voor haar personeel aan de Belastingdienst werd afgedragen. Een medewerker van de salarisadministratie van de gemeente heeft een premie gewijzigd van 5,1 in 0% in het loonsysteem of salarissysteem, waardoor werd afgeweken van de landelijke regelgeving. De veiligheidsmaatregelen zijn daarbij genegeerd. Waarom de medewerker de wijziging heeft doorgevoerd is onduidelijk en niet meer te achterhalen omdat medewerker de gemeente heeft verlaten. Gevolgen van 3 2 mio is de Belastingdienst te kort gedaan en vordert, vervolgens wordt er door de Belastingdienst een boete opgelegd van 5% = interne controle bij gemeente heeft gefaald externe controle door accountant heeft gefaald, accountant wordt aangesproken en aansprakelijk gesteld (neemt 40% voor zijn rekening) Belastingdienst heeft geen afdoende controle, stelt haar controle ter discussie politieke partijen stellen vragen aan college van burgemeester en wethouders politiek stelt vragen aan minister Plasterk imago schade voor gemeente en bestuurders De bestuurder met hoofdelijke aansprakelijkheid zit niet te wachten op dit soort verassingen, ook de Belastingdienst en politiek niet. Deze voorbeelden zijn illustratief voor zaken die ARGUSeyes in de praktijk tegenkomt. In alle gevallen had de accountant de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden en een accountsverklaring afgegeven.

5 Wat is nu uw grootste probleem? De controles die door controlerende partijen worden uitgevoerd zijn allen gebaseerd op de zgn. steekproef methode. Een steekproef is volstrekt onvoldoende om een administratie te beoordelen en staat niet in de verhouding tot de complexiteit van processen. De zekerheid verkrijgt men wel als op werknemer-niveau wordt gecontroleerd. Controlerende partijen op HR- en loon database zijn: accountant ICT audit / interne controle functioneel beheerder controle pensioenfonds salarisadministrateur Partijen weten vaak niet van elkaar welke controles worden uitgevoerd en is er onvoldoende regie op de uitvoering van de controles, gevolg Inefficiënte controle werkzaamheden. Pensioenadministratie De controle van de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door partijen die allen de zgn. steekproef hanteren. ARGUSeyes constateert 4-7% aan verschillen tussen haar controle op werknemer-niveau t.o.v. de steekproefcontrole. Dit is een serieus vraagstuk omdat de werknemer een tekort aan pensioen kan worden gedaan waar de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor is. Nu final-pay regelingen vrijwel niet meer worden toegepast (40 jaar registratie minder van belang omdat laatstgenoten inkomen bepalend is) en middelloonregeling veel wordt toegepast (ieder jaar de juiste registratie is dan essentieel), komt ARGUSeyes veel onjuiste registraties tegen. Probleem dat actueel is en wat velen niet realiseren is dat een organisatie na 7 jaren de administratie niet meer hoeft te bewaren waardoor bewijslast van onjuiste pensioenregistratie niet meer mogelijk is. Maatschappelijk een serieus probleem.

6 Personeel- en arbeidsmarktsubsidies ARGUSeyes maakt structureel geld zichtbaar door toepassing van subsidies. Met onze ervaring zijn wij in staat met geavanceerde programma s gefundeerd het maximale uit subsidies te halen. ARGUSeyes zoekt niet enkel het laaghangend fruit, maar alle fruit en onderscheid zich daarmee van de concullega. Wij zien dat bedrijven veel geld laten door geen of beperkt gebruik te maken van de subsidie mogelijkheden. Zonde, hier liggen structurele inkomsten voor organisaties. ARGUSeyes kan een scan uitvoeren waarmee de mogelijkheid van subsidies zichtbaar wordt gemaakt. Due Diligence Opvallend is dat bij due diligence de toepassing arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving, alsmede de kwaliteit van de personele dataregistratie onvoldoende aandacht krijgt % van de bedrijfskosten zijn vaak de personele kosten. Het grote risico bij due diligence is vaak zaken rondom personeel. ARGUSeyes analyseert op werknemer-niveau en kan relatief snel zaken zichtbaar maken. Arbeidsvoorwaarden De toepassing van arbeidsvoorwaarden is vaak de discussie tussen werkgever en individuele werknemer, vakbond of OR. De tekst van regelingen wordt door partijen verschillend geïnterpreteerd, bron van discussies, emoties, weerstand, stakingen, imago schade etc. De core business wordt hiermee onevenredig belast en beïnvloed daarmee de winstgevendheid negatief. Geen werkgever zit hier op te wachten, maar heeft hier wel dagelijks mee te maken. ARGUSeyes kan met haar programma de effecten op werknemer-niveau zichtbaar maken van de toepassing arbeidsvoorwaarden op het nettoloon van de werknemer en de kostprijs voor de werkgever. Interessant voor partijen die de arbeidsvoorwaarden bepalen, zoals werkgeversdelegaties en vakbonden, maar ook voor de interne kostprijs personeel.

7 Loonadministratie (loonboekhouding) De juiste inrichting van een loonsysteem is essentieel voor een goede loonverwerking, maar vooral ter voorkoming van ongewenste verrassingen c.q. risico s. Regelmatig komt ARGUSeyes fouten bij de inrichting van het loonsysteem tegen, met vaak vergaande consequenties voor werknemers en werkgever. De controle op de inrichting van het loonsysteem is vaak niet op orde. ARGUSeyes past de zgn. bronredenatie toe, waarbij de bron de Cao, pensioenreglement, wet- en regelgeving etc. Is. Door het definiëren van deze bronnen wordt de relatie met het loonsysteem gelegd en beoordeeld. Werkkostenregeling (WKR) Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle inhoudingsplichtigen. Naast de financiële impact voor bedrijven heeft de WKR vooral impact op de processen, verantwoordelijkheid van managers en organisatie. Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker (spreuk Belastingdienst) gaat hier echt niet op. 1.2% van de totale loonsom mag de inhoudingsplichtige onbelast verstrekken aan de werknemer. Wordt deze grens overschreden, dan moet de inhoudingsplichtige 80% eindheffing betalen. Als periodiek het grensbedrag onvoldoende wordt gemonitord, dan zal dit leiden tot ongewenste financiële verassingen. ARGUSeyes heeft voor het UWV de WKR beoordeeld. Horizontaal toezicht Met Horizontaal toezicht wil de Belastingdienst bereiken dat de inhoudingsplichtige meer zijn verantwoording neemt voor de juiste heffing van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen. Hier tegenover staat dat de Belastingdienst geen onverwachte controles meer uitvoert bij bedrijven. Het gaat om het wederzijdse vertrouwen tussen belastingplichtige en de Belastingdienst, het scherper nemen en aangeven van ieders verantwoordelijkheid. Alle ARGUSeyes-producten zijn mede bepalend voor het verkrijgen van horizontaal toezicht. ARGUSeyes B.V. Bergkampen AS SINT JANSKLOOSTER

8

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Regeldruk in de uitzendbranche. Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht

Regeldruk in de uitzendbranche. Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht Regeldruk in de uitzendbranche Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Michiel Linssen, Johan Snoei

Nadere informatie

Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers

Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers 15 APRIL 2014 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond van de fiscale

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Jonathan Opdam Jeroen Meester Direct Payrolling B.V. 03-01-2009 Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Het concept Vrije Werker uitgelegd

Het concept Vrije Werker uitgelegd Het concept Vrije Werker uitgelegd In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de dagelijkse routine om. Dergelijke werkzaamheden

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

People Inc. en de WKR

People Inc. en de WKR 1 / 8 De werkkostenregeling komt eraan en zal verplicht zijn voor alle werkgevers vanaf 1-1-2015. Op Prinsjesdag wordt de definitieve regeling waarschijnlijk bekend gemaakt en de informatie in dit document

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Doelmatig en doeltreffend

Doelmatig en doeltreffend Doelmatig en doeltreffend Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel H.D. Albeda Stichting Rekenschap November 2004 Versie 1.1 Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel Stichting Rekenschap

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies?

Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies? Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies? 18 FEBRUARI 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De verwachte wijzigingen per 2015... 4 2.1. Wat wijzigt er precies?...

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Ledenbulletin nr. 2-2015 Februari 2015 Inhoudsopgave Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2 Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Arbeidsrecht

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Het Nieuwe Werken Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Culemborg, november 2011 Voorwoord VV Voor u ligt de nota Het Nieuwe Werken van de MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie