PETER VAN DER ZANDE IV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETER VAN DER ZANDE IV"

Transcriptie

1 PETER VAN DER ZANDEN 26 IV27

2 Accountants komen van Venus, advocaten komen van Mars & De advocaat de accountant Advocaten ervaren bedrijfseconomie en meer in het bijzonder accountancy doorgaans als een noodzakelijk kwaad. Accountants zijn mannen in slechte pakken en overhemden met korte mouwen met een ongezonde obsessie voor cijfers, zo is het beeld. Kortom, accountancy is niet iets om je voor de lol mee bezig te houden. De kennis van accountancy is dan ook bij veel juristen betrekkelijk gering. Bij lezingen gebruik ik, om dit laatste te demonstreren, vaak de anekdote van de president in kort geding in Amsterdam die, toen tijdens de zitting een balans werd overgelegd, de verzuchting slaakte dat hij dit stuk zo vlug niet kon beoordelen, maar dat hem het buitengewoon verdacht voorkwam dat linksonder en rechtsonder exact het zelfde bedrag stond. Peter van der Zanden 1 Dit alles geldt niet voor mr. Mart Franken. Hij heeft juist altijd wel een grote belangstelling gehad voor juist het facet van de advocatuur waar recht en economie elkaar raken. Dat blijkt ondermeer uit zijn jarenlange lidmaatschap van Insolad en zijn betrokkenheid bij het oprichten van de Vereniging Jaarrekeningenrecht. Aangezien ook ik graag verkeer in het gebied op het snijvlak tussen economie en recht, hebben we elkaar daar vaak mogen ontmoeten. Reden voor mij om dit aspect juist in een liber amicorum voor hem nader uit te werken. Hoewel de bedrijfseconomen mij dit niet zullen vergeven zal ik in het betoog bedrijfseconomen en accountants gemakshalve gelijk stellen. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT RECHT EN ECONOMIE Het recht reguleert maatschappelijke verhoudingen. Een zeer aanzienlijk deel van die verhoudingen zijn van economische aard. Prof. mr. Schoordijk hield in Tilburg zijn rechtenstudenten steeds voor dat indien partijen een schriftelijke overeenkomst hebben waaruit niet duidelijk wordt wat partijen in economische zin hebben beoogd, partijen slechts beschikken over een vodje papier. Ik zou daar het tegenovergestelde aan toe willen voegen: wanneer men in het maatschappelijk verkeer in economische zin iets wil bewerkstelligen men gebruik zal moeten maken van hetgeen het recht aan instrumenten biedt. De functie van het recht is ondermeer om in geval van conflicten waarbij betrokkenen niet tot een oplossing kunnen komen, een oplossing op te leggen. Het merendeel van de conflicten komt voort uit een economische belangentegenstelling. Dit impliceert dat wanneer je de achtergronden van een conflict goed wilt begrijpen, je de economische belangentegenstelling moet kunnen analyseren. Daarvoor is economische kennis noodzakelijk. Als je de economische verhoudingen in kaart wilt brengen, bijvoorbeeld om er verslag over te doen, dan is essentieel om naast de verhoudingen met betrekking tot feitelijkheden, ook de juridische verhoudingen scherp in beeld te hebben. Deze verhoudingen regelen vaak de (economische) gevolgen van de feitelijkheden. Ik bepleit daarom dat recht en economie dicht bij elkaar blijven. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAREN VAN VAKKEN IN HET RECHT EN DE BEDRIJFSECONOMIE Zoals gesteld vul ik gemakshalve voor beroepsbeoefenaren in de bedrijfseconomie accountants in. Als beoefenaren van vakken in recht neem ik als voorbeeld de advocaat. Zoals hiervoor reeds opgemerkt lijkt een belangrijk deel van de juristen een zekere aversie te hebben tegen accountancy en daarmee ook tegen de accountants. Omgekeerd lijkt het merendeel van de accountants een hekel aan recht en daarmee aan juristen te hebben. Zelfs als je een advocaat en een accountant samen aan de bar zet, dan slaat de conversatie doorgaans toch nog snel dood. De advocaat zal de accountant een cijferkonijn vinden. De accountant de advocaat slechts een letterknechter. Maar niet alleen in de bar, ook daar buiten in het professionele leven, lijkt de communicatie nogal eens te wensen over te laten. De vraag is of die miscommunicatie slechts gelegen is in vooroordelen over en weer. Ik denk het niet. In mijn inaugurale rede op Nijenrode 2 heb ik een poging gewaagd een oorzaak voor de tegenstelling aan te wijzen. De functie van accountant is gericht op het verschaffen van zekerheid (met betrekking tot financiële verantwoordingen). Zijn opleiding is over het algemeen leerstellig / dogmatisch. Hij zal dientengevolge over het algemeen zijn opvattingen met een zekere stelligheid neerzetten. Argumenteren is geen onderdeel van zijn opleiding. Schriftelijke onderbouwingen van zijn opvattingen zijn in het algemeen summier. De opleiding van de advocaat is er een met een sterke dialectiek. Standpunten worden steeds van verschillende kanten belicht en beargumenteerd. De advocaat leeft met onzekerheid tot dat een rechter in een zaak beslist. Zijn opleiding is gericht op het vanuit algemene en bijzondere rechtsbeginselen argumenteren en overtuigen dat zijn standpunt het juiste is. Door deze verschillende achtergronden is begrijpelijk dat de communicatie tussen accountants en juristen nog weleens stroef wil verlopen. Daar bovenop komt dat de taak van de advocaat is om een partijbelang te dienen. Zijn visie is dus altijd gekleurd. De taak van de (controlerend) accountant is om een algemeen maatschappelijk belang te dienen. Daarbij hoort een zo objectief mogelijke benadering. Rondom een concrete casus kan dit verschil in positie tezamen met het eerdergenoemde verschil in oriëntatie van de opleidingen, tot spanningen en misverstanden lijden. In het navolgende zal hier nog bij worden stil gestaan. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT INTERNATIONALE INVLOEDEN OP HET ACCOUNTANTSVAK EN HET ADVOCATENVAK Een van de markante verschillen tussen het accountantsvak en het advocatenvak is de internationale invloed op de beroepsuitoefening. Accountants zijn al heel vroeg meegegaan in de globalisering; zij gingen er als een van de eerste dienstverleners toe over de dienstverlening aan cliënten die internationaal opereerden of internationaal gingen opereren ook internationaal aan te bieden. Omdat Nederlandse bedrijven tot de eerste behoorden die echt internationaal hun activiteiten ontplooiden waren het ook vaak Nederlandse accountantskantoren die het initiatief namen tot internationale samenwerking. Daarbij werden aanvankelijk eigen kantoren in het buitenland geopend. Vervolgens werd samenwerking met lokale kantoren gezocht. Binnen de gevormde samenwerkingsverbanden werden Amerikaanse en Engelse kantoren door hun omvang vaak uiteindelijk dominant. Gaandeweg werden de kantoren internationaal geïntegreerd. Uiteindelijke zijn er vier grote accountantskantoren en negen middelgrote kantoren in 1 Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA is oud-vennoot van Ernst & Young Accountants en daarnaast ondermeer emeritus hoogleraar accountancy aan 28 de universiteit van Tilburg. 2 Zanden, P.M. van der, Verslaggeving omrent Onderneming of Vennootschap (kiezen of Delen), Inaugurale rede 8 mei 1992, Breukelen, Nyenrode university. 29

3 Nederland die nadrukkelijk internationale verbindingen voor de handhavingmaatregel nogal eens gezocht in een posities van betrokken partijen. Hij zal dit doen aan de hand te worden. Het zijn vaak onzichtbare hinderpalen. Daar hebben. Bij de zogenaamde Big Four kan van Amerikaanse verwijzing naar talrijke detailbepalingen. van beschikbare documentatie en overleg met de opdracht- waar het zichtbaar wordt, wordt vaak, afhankelijk van wie kantoren worden gesproken. gevende partij. Uitgaande van de stelling dat vele conflicten de leiding in de samenwerking heeft, gekozen voor een Omdat de wetgeving die juristen gebruiken en de instituties hun oorzaak vinden in een economische belangentegenstel- formulering in een economische dan wel juridische richting. De advocatuur heeft in kantoorverband vaak de ontwikkelingen waar langs deze wetgeving tot gelding wordt gebracht in ling zou het voor de hand liggen dat in de analyse de Het verschil in benadering en analyse wordt doorgaans niet in de accountantssector met een vertraging van circa tien eerste instantie nationaal zijn, is de internationale invloed advocaat de nadruk op die economische tegenstelling geadresseerd, terwijl dat voor een onderling begrip nu juist jaar gevolgd. Inmiddels bedienen ook advocaten door middel in hun vakgebied niet zo sterk waarneembaar. Dit laat zou leggen. Advocaten hebben in hun opleiding echter wel noodzakelijk is. Ik noemde hierboven al de hinderpaal, van internationale samenwerkings verbanden hun cliënten onverlet dat geconstateerd kan worden dat internationale weinig tot geen kennis aangereikt gekregen om dergelijke die gelegen is in het feit dat de advocaat nadrukkelijk een over de gehele wereld. Ook in de advocatuur is mede overeenkomsten steeds vaker worden opgemaakt volgens analyses te maken. Een gevolg daarvan is dat in gerechtelijke partijbelang vertegenwoordigt terwijl de ingeschakelde hierdoor een aanzienlijke schaal vergroting opgetreden. Angelsaksische regels. Het feit dat Nederland een open procedures en in juridische advisering niet altijd de kern accountant, gegeven zijn rol, een onpartijdig oordeel hoort En ook in de advocatuur zijn in deze ontwikkeling de contractenrecht heeft en de nationale regels in beginsel van het geschil wordt geraakt. Men schampt als het ware te geven. Een andere belangrijke hinderpaal is het feit dat Angelsaksische kantoren inmiddels dominant. slechts aanvullend zijn, maken deze praktijk mogelijk. Niets langs de kern af. Dit is soms nadrukkelijk in processtukken, advocaten bij de beoordeling van financiële gegevens verzet er zich tegen om in een overnameovereenkomst in vraagstellingen op zitting en in pleidooien te merken. vanuit hun achtergrond geneigd zijn zich te focussen op Er is echter een belangrijk onderscheid: de regelgeving garanties naar Angelsaksische snit op te nemen. Onduidelijk Er komen in dergelijke documenten dientengevolge nog al de balansposities. Hierin worden in hun ogen de bezittingen met betrekking tot accounting en accountancy is inmiddels is nog of er op dit terrein van assimilatie of van het overnemen eens irrelevante of zelfs onjuiste opmerkingen voor. en schulden weergegeven; categorieën die de advocaat voor een groot deel internationaal ontworpen. Gegeven de van buitenlands recht sprake is. Zo is het in de overname- begrijpt en beheerst. Een accountant zal, afhankelijk van Angelsaksische dominantie is deze regelgeving de facto praktijk niet ongebruikelijk geheel Engelstalige overeenkomsten Accountants zijn over het algemeen in staat tot de (economi- de vraagstelling geneigd zijn naar de resultatenrekening en Angelsaksische regelgeving zowel naar inhoud als naar de met Angelsaksische rechtsbegrippen op te maken zelfs indien sche) kern van een vraagstuk te geraken door analyse van de de kasstromen te kijken waarbij voor hem de balans dan vorm. Zo bestaan er inmiddels International Financial Reporting daarin Nederlands recht van toepassing wordt verklaard. economische verhoudingen. Zij vertonen echter de neiging een staat met accruals (toegerekende en toe te rekenen Standards 3 die circa 3000 bladzijden tekst omvatten en de juridische verhoudingen niet voldoende gedetailleerd en kasstromen) is. Indien dit verschil niet wordt benoemd, geheel op Angelsaksische regelgevingmethoden zijn Waarin de ontwikkelingen wel in beide beroepsgroepen het diepgaand in hun analyses te betrekken waardoor soms ontstaat een Babylonische spraakverwarring. gebaseerd. Een van de problemen die zich daarbij voordoet zelfde zijn is in de inrichting en organisatie van de kantoren, essentiële elementen met betrekking tot de economische is dat binnen het afwijkende Continentaal-Europese zij het dat de advocaten hier weer circa tien jaar achterlopen posities in de analyse worden gemist. Oorzaak hiervan is de Ook de wijze van omgaan met regelgeving kan een hinder- rechtssysteem met zijn eigen vorm van regelgeving, op de accountancy sector. Zowel in de advocatuur als gebrekkige juridische kennis waarover accountants beschikken. paal vormen. Advocaten zullen overeenkomsten en wet- en deze uitgebreide regels op dezelfde wijze lijken te worden de accountancy hebben de Amerikaanse mores met In hun opleiding wordt slechts op zeer oppervlakkige wijze regelgeving interpreteren met alle hun ten dienste staande toegepast als de kernachtige wetteksten uit de eigen grote inkomensverschillen, equity- en salary-partners, aandacht aan recht besteed. Ook de duiding van bepaalde methoden. Zij zullen dat doen vanuit het partij belang rechtscultuur. De beroepsregels die in Nederland voor kantoormanagers en bestuurders die boven de mede-maten juridische verschijnselen is vaak te oppervlakkig. Dit laatste Accountants zijn mede onder invloed van de Angelsaksische accountants gelden en die circa 1500 bladzijden omvatten, zijn gesteld, wel ingang gevonden te hebben. Door buiten- wordt behalve door de op dit punt gebrekkige opleiding regelgeving geneigd tot grammaticale interpretatie. zijn een vertaling van de regels van de International Auditing staanders 4 lijkt gesuggereerd te worden dat dit soms ten mede veroorzaakt door het feit dat accountants vaak in een Bovendien zullen accountants daar waar de advocaat in and Assurance Standards Board (IAASB) van de International koste van de van de (intellectuele) onafhankelijkheid van de internationale omgeving opereren. De juridische verschijnselen het kader van de behartiging van het partijbelang een voor Federation of Accountants (IFAC) en zijn in belangrijke mate inmiddels beroepsbeoefenaren gaat, die de kern van het uit de ene jurisdictie worden dan zonder veel kennis en een partij verdedigbare interpretatie kiest, bij de interpretatie gebaseerd op de regels uit de VS. vrije beroep vormen. inzicht in de daaruit voortvloeiende economische verhoudingen door hen vertaald in uit een andere jurisdictie afkomstig van regels het maatschappelijk belang zoals zij dat zien, in het oog wensen te houden. Door het feit dat accountants dagelijks met de hiervoor ANALYSE VAN DE GEVOLGEN VOOR verschijnselen die andere economische gevolgen hebben. genoemde accounting en auditing -regels moeten werken GESCHILLENBESLECHTING EN JURIDISCHE Hieronder bespreek ik een aantal aan de praktijk ontleende worden zij in hun denken en doen, deels onbewust door ADVISERING VAN DE VOORGAANDE OBSERVATIES Daarnaast speelt dat accountants hun analyses veelal voorbeelden van wat er mis kan gaan in de samenwerking gebrek aan juridische kennis, sterk beïnvloed door de De voorgaande observaties zouden kunnen worden weer- niet helder kunnen verwoorden. Tot de opleiding en de tussen juristen en accountants. Hoewel of misschien verschillen die bestaan tussen het Continentaal-Europese gegeven met een variant op de zegswijze uit genderstudies: ervaring van accountants behoort niet het opstellen van een moet ik stellen juist omdat deze opsomming een hoog en het Angelsaksische rechtssysteem. Er zijn tenminste twee belangrijke effecten aan te wijzen. Allereerst menen accountants komen van Venus, advocaten komen van Mars. Uit het bovenstaande kan in ieder geval geconstateerd beredeneerd verslag, waarbij de opdracht wordt verwoord, de bronnen waarvan gebruik is gemaakt worden benoemd, anekdotische gehalte heeft, meen ik dat het toch inzicht geeft in het probleem dat ik tracht te omschrijven. accountants dat de instructies dezelfde betekenis hebben worden dat de communicatie tussen advocaten en accoun- de overwegingen worden gegeven, en de conclusies als de formele wetgeving in Nederland. In de tweede plaats tants een belangrijk aantal potentiële hinderpalen bevat. Het gemotiveerd worden weergegeven. Voor juristen is het ENIGE PRAKTIJKVOORBEELDEN ontstaat door die zeer uitvoerige regelgeving de wens om feit dat beide beroepsgroepen weinig van de achtergronden opstellen van dergelijke stukken (memories e.d.) daarentegen Overnamepraktijk voor iedere voorkomende situatie een instructie (standard) van elkaars vak kennen en de invloeden daarop, maakt het de kern van hun beroepsuitoefening. Daarin blijkt echter vaak, Bij een overname zijn vrijwel altijd advocaten en accountants te krijgen. Ook de toezichthouder op de accountants en de gemeenschappelijk werken aan (juridische / economische) zoals hiervoor gesteld, dat hun kennis van economische betrokken. De waarde van een onderneming wordt zeer accountancy, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wekt vraagstukken vaak tot een probleem. redeneringen erg beperkt is. algemeen gesteld berekend op basis van de toekomstige de indruk onder deze invloed te staan. Bij het uitvoeren van winstpotentie /vrije kasstroom. Accountants doen onderzoek hun toezichthoudende functie wordt in ieder geval, zodra tot De advocaat zal zich bij zijn aanpak van een vraagstuk veelal Als advocaten en accountants samenwerken, blijken de naar de financiële positie van de over te nemen vennoot- handhavingmaatregelen wordt overgegaan, de motivering richten op het maken van een juridische analyse van de hiervoor genoemde verschillen vaak onvoldoende onderkend schap en naar de verwachtingen. Advocaten leggen de International Financial Reporting Standards IFRS (Red Book) SET. 4 Rapport AFM: Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole Een verkenning ;

4 overname met de daarbij behorende garanties in overeen- Faillissementspraktijk aspecten (terzijde) in zijn rapport wijst, besluit de rechter, waardeontwikkeling na het moment van het indienen van het komsten vast. De waardebepaling van ondernemingen wordt De curator wil aantonen dat sprake is van wanbeleid mede omdat de advocaten aan dit aspect bij gebrek aan verzoek tot echtscheiding? Indien men zich op het standpunt veelal gedaan aan de hand van de verwachte vrije kasstroom omdat er een onjuiste jaarrekening (een jaarrekening met bedrijfseconomische kennis ter zitting geen aandacht van half 2008 stelt hoe moeten dan de verwachtingen (zeg maar wat aan de onderneming op lange termijn kan een grove fout) bij het handelsregister is gedeponeerd en besteden, de alimentatie op basis van de gemiddelde winst worden geformuleerd. Kan een accountant die nu rekent worden ontrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen). derhalve in zijn ogen niet aan de publicatieplicht is voldaan. te bepalen. De ondernemer kan dit niet betalen, na actie van de ogen sluiten voor hetgeen na het waarderingsmoment is Deze kasstromen worden met een disconteringsvoet waarin De ingeschakelde accountant ziet slechts het probleem het LBIO gaat de onder neming failliet en moeten zowel de gebeurd? Voor accountants is dit bedrijfseconomisch een rendementseisen gerelateerd aan de onderneming zijn van het herstel van fouten in de jaarrekening en zal geen vrouw als de man zich tot de bijstand wenden. Het gebrek buitengewoon complex probleem, waarbij met betrekking verwerkt, teruggerekend (afgerent / gedisconteerd) naar antwoord geven op de vraag of een foute jaarrekening aan het over en weer begrijpen wat in de vraagstelling tot allerlei variabelen allerlei tegengestelde argumenten het overnamemoment. een jaarrekening is. De advocaat richt zich op het formele relevant is en watdaaromtrent is het verslag van de accoun- mogelijk zijn. Advocaten van partijen zijn geneigd slechts jaarrekeningenrecht, de accountant richt zich op het materiële tant wordt vermeld, namelijk het verschil tussen de winst in opportunistische stellingen zonder enige bedrijfseconomische Opvallend is dat in de door de advocaten opgemaakte jaar rekeningen recht. De vraag is gerechtvaardigd wat het verleden en de toekomstige kasstroom waaruit de onderbouwing in te nemen in de hoop dat er iets uitkomt overeenkomsten vaak balansgaranties worden opgenomen uiteindelijk de doorslag behoort te geven. Bij het verzamelen alimentatie moet worden betaald, heeft tot gevolg dat een dat hun cliënt schikt. 7 Een discussie tussen goed geïnfor- met ingewikkelde verrekenclausules met betrekking tot de van de feiten is echter wel van belang dat vooraf duidelijk is voor partijen inadequate beslissing tot stand komt. De kip meerde advocaten en een deskundige zou tot een bevredi- koopprijs. De koopprijs is echter, zoals gesteld, meestal niet welke richting gekozen wordt. De curator wenst aan te tonen met de gouden eieren is geslacht. gende oplossing voor partijen moeten kunnen leiden. gebaseerd op het eigen vermogen zoals dat uit de balans dat sprake is van het niet voldoen aan de administratieplicht. blijkt maar op de vrije kasstroom en een disconteringsvoet. Buiten de fiscale voorschriften en enkele bepalingen uit het In het kader van een echtscheiding van een ondernemer Schadeberekening Het zou dus voor de hand liggen om een bepaling in de BW zijn niet veel voorschriften voorhanden. Hij zal derhalve worden conform het procesreglement, de jaarrekeningen van In het kader van een onrechtmatige overheidsdaad, het niet overnameovereenkomst te doen opnemen dat indien blijkt moeten aantonen dat niet is voldaan aan art. 3.15i BW: de holding van de man over de laatste drie jaren overgelegd. verlenen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe dat de informatie met betrekking tot de kasstroom onjuist of Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, De man beperkt zich tot de enkelvoudige jaarrekeningen fabriek, is de overheid schadeplichtig. De tijd tussen het onvolledig was, een correctie vindt die overeenkomt met het is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles van de holding en van een van de dochtermaatschappijen. moment van het nemen van het onrechtmatige besluit de verschil in kasstroom en de gebruikte factor. 5 In de formulering betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat De geconsolideerde jaarrekening dan wel de afzonderlijke vergunning niet te verlenen en het moment van het definitief van de garanties lijkt de hiervoor gesignaleerde oriëntatie bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te jaarrekeningen van de overige dochtermaatschappijen worden vaststellen dat dit onrechtmatig was beloopt vijftien jaar. van advocaten op de balans tot uitdrukking te komen. Hier voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en niet overgelegd. Zouden deze stukken wel overgelegd zijn, Een accountant wordt gevraagd de schade te berekenen. ligt een taak voor accountants om de advocaten voor te andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dan zou blijken dat er een aanzienlijk privé-rekeningcourant- Vanuit de bedrijfseconomie zijn geen eenduidige theorieën lichten over de wijze van totstand koming van de koopprijs en dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen vordering bestond bij een van de dochtermaatschappijen of methoden bekend die praktische invulling geven aan de factoren die daarbij een rol hebben gespeeld en waarom- worden gekend. Hij verzoekt een accountant zijn oordeel waarin tal van privé-uitgaven (relevant voor de behoefte- waardebepalingen in het verleden met behulp van waarde- trent een garantie op zijn plaats zou zijn. Dit vergt echter wel te geven of de administratie naar de eisen van het bedrijf bepaling van de vrouw) over de afgelopen jaren waren ringsmethoden die toekomstgericht zijn. Het theoretische dat er communicatie tussen advocaat en accountant is die zijn ingericht. De accountant maakt een rapport op waarin verantwoord. Bovendien zou alsdan blijken dat de man en probleem is dat de toekomst zich inmiddels gerealiseerd over en weer wordt werkelijk wordt begrepen. hij vermeldt dat hij meent dat niet aan de eisen is voldaan, zijn vriendin zich aanzienlijke voordelen uit de onderliggende heeft en deze realisatie vrijwel zeker zal afwijken van de zich beroepend op zijn ervaring. Hij zal in ieder geval niet vennootschappen lieten doen toekomen (bepalend voor verwachtingen op enig moment in het verleden. Bijkomend Bij discussies over de waarde van de knowhow, richt de naar een bestaand concreet normenstelsel kunnen verwijzen. de draagkracht van de man). Nu noch de advocaat van de probleem is dat de accountant de realisatie kent met vaak advocaat zich op het feit dat de knowhow niet via octrooien is beschermd. Als iets niet is beschermd, kan het niet Hoe moet dan de bijdrage van de accountant worden gewaardeerd in geval van verschil van inzicht tussen curator vrouw noch de rechter naar aanvullende stukken vragen, omdat zij noch vanuit hun opleiding noch van uit hun ook nog de oorzaak van de afwijkingen van de verwachtingen. De instructies en opmerkingen van de advocaten zijn in een worden afgedwongen en heeft het in de ogen van een en failliet? Van de accountant zal ten minste verlangd mogen ervaring vertrouwd zijn met het omgaan met financiële dergelijke situatie zeer algemeen en opportunistisch. Voor advocaat geen, althans beperkte, waarde. De accountant worden dat hij zijn standpunt uitgebreid (en controleerbaar) stukken, komt een beslissing tot stand die naar wettelijke een accountant als deskundige lijkt de enige begaanbare ziet de post echter als uitgaven die in het verleden zijn motiveert. De advocaten zullen zich niet slechts op de maatstaven niet juist is. Het inschakelen van een accountant weg om eerst overeenstemming over de methodiek te gedaan en die met de toekomstige verkoop van het conclusie van de accountant kunnen beroepen. had deze fouten wellicht kunnen voorkomen, omdat deze op bereiken. Daarvoor is echter noodzakelijk dat advocaten en ontwikkelde product moet worden terug verdiend. De kosten de omissies in de informatievoorziening had kunnen wijzen. uiteindelijk rechters zich verdiepen in waarderingsmethoden moeten met de opbrengsten worden gematcht en tot dan toe op de balans worden gestald. Indien deze (onder- Echtscheidingspraktijk In het kader van een echtscheiding waarbij een ondernemer Een man heeft een adviesbureau. Hij doet begin 2007 een en daaraan ten grondslag liggende concepten, zodat het debat op een zinvolle wijze kan plaats vonden. liggende) visies op een actief niet worden geëxpliciteerd, is betrokken wordt door de advocaten, conform de oude verzoek tot echtscheiding. Het adviesbureau heeft in de blijven advocaat en accountant naast elkaar communiceren Tremanormen, 6 het gemiddelde resultaat over de laatste drie voorafgaande jaren prachtige resultaten behaald. Tot het Corporate litigation en zal uiteindelijk beslist worden op basis van een half jaren betrokken in de alimentatieberekening. De betreffende huwelijksvermogen behoren de aandelen van het advies- In het kader van een A-B-C- contract met betrekking tot een inzicht. De advocaat ziet een door een garantie te dekken ondernemer, werkzaam in de bouw, wordt echter getroffen bureau. De echtscheiding wordt midden 2008 uitgesproken. onroerendgoedvennootschap zijn door de respectievelijke waarde van een actief. De accountant vraagt zich af indien door de algehele malaise in de bouw. Bovendien moet hij op Daarbij worden de aandelen aan de man toegescheiden. verkopers en de respectievelijke kopers garanties verstrekt de uitgaven zijn geactiveerd of duidelijk is of die uitgaven in basis van de accountingvoorschriften op onderhanden werk Na de kredietcrisis in 2008 zijn de winsten omgeslagen in ten aanzien van het eigen vermogen. Tot de passiefposten de toekomstige kasinstroom van het ontwikkelde product al winst nemen terwijl de feitelijke betaling van de werkzaam- verliezen. Het eigen vermogen is ultimo 2012 verdampt. De behoort zoals gebruikelijk een latente belastingschuld kan worden terugverdiend. Voor hem zit de waarde van heden veel later plaats vindt. Ondanks het feit dat de als waarde van de aandelen moet ten behoeve van de verdeling in verband met een herinvesteringreserve die niet geheel de knowhow dan in de toekomstige kasstroom besloten. deskundige ingeschakelde accountant op deze laatste worden bepaald. Moet rekening worden gehouden met de ongebruikelijk op contante waarde is gewaardeerd De disconteringsvoet wordt wel aangeduid als de wacc (weighted average cost of capital) en bestaat uit de kosten van vreemd vermogen en eigen vermogen. Bij deze laatste wordt dan rekening gehouden met de risicovrije rentevoet en een aantal opslagen voor onderkende systematische en niet-systematische risico s. Deze kan ook als factor worden gebruikt door de reciproque waarde te nemen. 6 Zie Rechtspraak.nl: Rapport Alimentatienormen versie Dit is de wacc; zie noot 6. 33

5 De laatste koper besluit in zijn hoedanigheid als aandeelhouder een winstuitkering te doen. Dit geeft de belastingdienst aanleiding om te stellen dat de vervanging illusoir is geworden en dat het bedrag van de investeringsreserve in de heffing wordt betrokken. De advocaat van C spreekt B aan uit hoofde van de garantie waarop de advocaat van B A in vrijwaring oproept resp. aanspreekt uit hoofde van de garantie. De betrokken advocaten stellen dat de jaarrekening van de onroerendgoedmaatschappij niet juist is opgemaakt door de accountant. Er lijkt hier onbegrip over fiscaliteit en jaarrekeningenrecht bij de advocaten te bestaan. Inschakeling van een accountant bij het formuleren van de garantie had wellicht dit probleem kunnen voorkomen. Jaarrekeningenrecht De geconsolideerde jaarrekening van vennootschap A moet worden opgemaakt met in achtneming van IFRS. Ook in de enkelvoudige jaarrekening wordt IFRS als grondslag gehanteerd. De jaarrekening wordt opgemaakt op 20 maart 2012 en toegezonden aan de AFM. Op 15 mei 2012 is de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Tussen het opmaken van de jaarrekening en de vaststelling blijkt een ernstige omissie. De geraadpleegde advocaat meent op grond van art. 2: 362 lid 6 BW dat een mededeling aan de jaarrekening moet worden toegevoegd alvorens deze op de Algemene Vergadering kan worden behandeld. De accountant die een verklaring heeft gegeven bij de opgemaakte jaarrekening, is van oordeel dat hier sprake is van een jaarrekening authorized for issue zoals bedoeld in International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 8. Hij meent op grond van deze standaard, die als kern heeft dat fouten nadat de jaarrekening authorized for issue is, in de vergelijkende cijfers van het volgende jaar moeten worden gecorrigeerd. De advocaat legt aan zijn standpunt ten grondslag dat de art. 2: 362 lid 6 BW een uitwerking is van de goede trouw. De accountant gaat uit van een grammaticale interpretatie van de regels en baseert zich op het feit dat door het toezenden van de opgemaakte jaarrekening aan de AFM deze authorized for issue is en dat de IFRS Verordening op grond waarvan IFRS moet worden toegepast van hogere orde is en geen ruimte laat voor deze correctie en dat art. 2:362 lid 6 BW in de leden 8 en 9 niet worden genoemd. Hier blijken de verschillen ten gevolge van internationale invloeden. WAT ZOU ER MOETEN VERANDEREN? De hiervoor gegeven voorbeelden hebben de bedoeling duidelijk te maken dat de voorgelegde problemen door de advocaat en de accountant anders worden benaderd en dat daarbij sprake kan zijn van miscommunicatie. In bijna alle gevallen kan door een goede onderlinge afstemming een meer optimale oplossing worden bereikt. Onder een dergelijke oplossing versta ik dan een oplossing waarbij recht en economie dicht bij elkaar blijven. Dit betekent dat de oplossing economisch adequaat is en juridisch verdedigbaar en als rechtvaardig wordt ervaren. Zoals in het voorgaande reeds is gesteld, is sprake van hinderpalen bij deze samenwerking. De vraag dringt zich op of deze hindernissen te slechten zijn? Ik wil proberen onderstaand daartoe enkele suggesties te doen alhoewel ik niet de illusie heb oplossingen te kunnen geven die alle problemen uit de weg zouden kunnen ruimen. Allereerst de beroepshouding van advocaat en accountant. Duidelijk is dat de advocaat als partijvertegenwoordiger optreedt en als zodanig, binnen zekere ethische grenzen, een grote mate van vrijheid heeft bij het inkleuren van feiten en omstandigheden. Ook bij de interpretatie van voorschriften kan hij zich op een nog (juist) verdedigbaar standpunt stellen. Van een accountant, zelfs indien deze als partijvertegenwoordiger optreedt, wordt objectiviteit verwacht. De accountant mag dus, ook niet als hij door de advocaat daartoe opgeroepen wordt, standpunten in nemen waarvan hij kan aannemen dat ze de waarheidsvinding in een procedure geweld kunnen aandoen. Dit verschil in beroepshouding moeten beide partijen onderkennen en respecteren. Het feit dat de accountant minder op conflicten en het daaruit voortvloeiende analyses van posities en argumenten is geschoold behoort hem indien hij zich in situaties waar een conflict speelt begeeft, extra alert te maken. In de opleiding van accountants zou meer aandacht moeten zijn voor de eisen van een deugdelijk proces, de bewaking en vastlegging daarvan. Op dit moment ligt het accent nog steeds sterk op het onderkennen van de noodzakelijke eisen voor het in control hebben van een organisatie en de daarbij behorende administratieve organisatie alsmede op het opzetten van een deugdelijk onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de cijfers. Het schrijven van een beredeneerd verslag en het oog hebben voor een due proces lijkt nog te weinig aandacht te krijgen. In de accountantsopleiding hoort naar mijn oordeel substantieel meer recht thuis. Een accountants moet inzicht hebben in het rechtssysteem en de verschillen tussen rechtssystemen. Hij moet de hoofdlijnen van het civiele recht, het strafrecht, het bestuursrecht en het fiscale recht kennen, Daarnaast moet de kennis van het civiele en fiscale recht verdiept worden waarbij kennis van het ondernemingsrecht noodzakelijk is. Hij moet in staat zijn juridische documenten te begrijpen en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen te onderkennen. Dit zal het ook gemakkelijker maken met juristen te communiceren. Een aspect dat in dit kader aandacht behoeft, is het feit dat zoals hiervoor beschreven nogal wat regelgeving waar accountants mee geconfronteerd worden uit de Angelsaksische wereld afkomstig zijn. Het is noodzakelijk, om deze regels om een juiste wijze te kunnen interpreteren, om enige basale kennis te hebben van de verschillen tussen het Angelsaksische rechtssysteem en ons eigen rechts systeem. In de opleidingen is dit nog niet opgenomen. Voor advocaten die met ondernemers in contact komen, is het naar mijn oordeel noodzakelijk om elementaire kennis van de bedrijfseconomie en de accountancy te hebben. Dit betekent dat zij in ieder geval een aantal economische basisbeginselen moeten beheersen, bekend behoren te zijn met waardebegrippen en hoe deze in economische zin worden ingevuld. Ook behoren zij in staat te zijn jaarrekeningen te begrijpen en te analyseren en het verband te kunnen zien met de onderliggende administratie. Met deze kennis zou het contact met accountants ook veel soepeler kunnen verlopen. Advocaten en accountants zouden zich veel meer bewust moeten zijn van hun, elkaar aanvullende, competenties. Men zou elkaar veel eerder moeten kunnen vinden indien er een probleem wordt voorgelegd. Daarbij is het van belang dat advocaten en accountants in hun onderlinge samenwerking zich wel van de verschillen in beroepshouding en beroepscultuur bewust zijn. Tot slot is het zo dat the proof of the pudding is in the eating. Het werkelijk samenwerken is wat het uiteindelijke begrip onderling moet creëren en moet duidelijk maken waar advocaten en accountants elkaar aanvullen. Dat is in ieder geval niet door recht en economie trachten te scheiden, hetgeen naar mijn stellige overtuiging onmogelijk is, maar juist door ze bij elkaar te houden en in samenwerking te ervaren dat ze ook bij elkaar horen. Afsluitend wil ik opmerken dat het contact met mr. Mart Franken altijd in de zin als in vorige alinea bedoeld, is verlopen. Hij zag de economische betekenis van het recht en wilde de economische verschijnselen die hij waarnam graag juridisch vorm geven. Wellicht lag de soepele samenwerking voor een klein deel aan het feit dat ik naast accountant ook jurist ben, maar zeker is dat het voor een belangrijk deel lag aan het feit dat Mart een goed gevoel voor economie had en met de begrippen uit de economie kon spelen, zoals ik zoals boven uiteengezet alle advocaten toewens. DE ADVOCAAT RICHT ZICH OP HET FORMELE JAAR REKENINGENRECHT, DE ACCOUNTANT RICHT ZICH OP HET MATERIËLE JAAR REKENINGENRECHT. DE VRAAG IS GERECHTVAARDIGD WAT UITEINDELIJK DE DOORSLAG BEHOORT TE GEVEN. XL 40 8 Zie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen?

Accountant, wat heb je te vertellen? Accountant, wat heb je te vertellen? De accountant in de aandeelhoudersvergadering (AVA) Onderzoek naar de praktijk in 2013 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Externe verslaggeving

Externe verslaggeving Externe verslaggeving Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA Prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA Achtste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor

Nadere informatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie Contracten maken Schadeberekening bij overnames Mr. M. Uijen 1. Inleiding Geschillen over garanties bij overnames blijven de gemoederen bezighouden. Nog regelmatig verzuchten contractenmakers na het doornemen

Nadere informatie

Rechtsbijstand: kiezen of moeten

Rechtsbijstand: kiezen of moeten Rechtsbijstand: kiezen of moeten Gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor het oplossen van problemen Albert Klijn Jacqueline van der Schaaf Gerard Paulides 1 mei 1997 justitie Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier P a g i n a 1 Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch 30 mei 2011 Antoine van der Flier Naam: Antoine van der Flier Studentnummer: 2015137 E-mail adres: al.vanderflier@student.avans.nl

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Moderne Accountantscontrole

Docentenhandleiding. Moderne Accountantscontrole Docentenhandleiding Moderne Accountantscontrole derde herziene editie Arnold Schilder Hans Gortemaker Jaap van Manen Jelte Waardenburg 90 395 1986 D Deze docentenhandleiding hoort bij: Titel: Moderne Accountantscontrole

Nadere informatie

High Performing Boards

High Performing Boards Bouwstenen voor High Performing Boards Rede, uitgesproken door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. dr. M. (Mijntje) Lückerath-Rovers (geb. 14 december 1968) is per 1 september 2013 benoemd tot hoogleraar

Nadere informatie

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Verdiepingscursus Boek 2 BW 22 april 2004 van 16.30 17.45 uur Mr. Karel Frielink Spigthoff 1. De administratieplicht Voor alle rechtspersonen geldt

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode LSA 23 letselschadeperspectief 16-04-12 14:28 Pagina 35 2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Een globaal overzicht van inhoud en afwegingen Mr. A. Wilken* 2.1 Inleiding Het

Nadere informatie