PETER VAN DER ZANDE IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PETER VAN DER ZANDE IV"

Transcriptie

1 PETER VAN DER ZANDEN 26 IV27

2 Accountants komen van Venus, advocaten komen van Mars & De advocaat de accountant Advocaten ervaren bedrijfseconomie en meer in het bijzonder accountancy doorgaans als een noodzakelijk kwaad. Accountants zijn mannen in slechte pakken en overhemden met korte mouwen met een ongezonde obsessie voor cijfers, zo is het beeld. Kortom, accountancy is niet iets om je voor de lol mee bezig te houden. De kennis van accountancy is dan ook bij veel juristen betrekkelijk gering. Bij lezingen gebruik ik, om dit laatste te demonstreren, vaak de anekdote van de president in kort geding in Amsterdam die, toen tijdens de zitting een balans werd overgelegd, de verzuchting slaakte dat hij dit stuk zo vlug niet kon beoordelen, maar dat hem het buitengewoon verdacht voorkwam dat linksonder en rechtsonder exact het zelfde bedrag stond. Peter van der Zanden 1 Dit alles geldt niet voor mr. Mart Franken. Hij heeft juist altijd wel een grote belangstelling gehad voor juist het facet van de advocatuur waar recht en economie elkaar raken. Dat blijkt ondermeer uit zijn jarenlange lidmaatschap van Insolad en zijn betrokkenheid bij het oprichten van de Vereniging Jaarrekeningenrecht. Aangezien ook ik graag verkeer in het gebied op het snijvlak tussen economie en recht, hebben we elkaar daar vaak mogen ontmoeten. Reden voor mij om dit aspect juist in een liber amicorum voor hem nader uit te werken. Hoewel de bedrijfseconomen mij dit niet zullen vergeven zal ik in het betoog bedrijfseconomen en accountants gemakshalve gelijk stellen. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT RECHT EN ECONOMIE Het recht reguleert maatschappelijke verhoudingen. Een zeer aanzienlijk deel van die verhoudingen zijn van economische aard. Prof. mr. Schoordijk hield in Tilburg zijn rechtenstudenten steeds voor dat indien partijen een schriftelijke overeenkomst hebben waaruit niet duidelijk wordt wat partijen in economische zin hebben beoogd, partijen slechts beschikken over een vodje papier. Ik zou daar het tegenovergestelde aan toe willen voegen: wanneer men in het maatschappelijk verkeer in economische zin iets wil bewerkstelligen men gebruik zal moeten maken van hetgeen het recht aan instrumenten biedt. De functie van het recht is ondermeer om in geval van conflicten waarbij betrokkenen niet tot een oplossing kunnen komen, een oplossing op te leggen. Het merendeel van de conflicten komt voort uit een economische belangentegenstelling. Dit impliceert dat wanneer je de achtergronden van een conflict goed wilt begrijpen, je de economische belangentegenstelling moet kunnen analyseren. Daarvoor is economische kennis noodzakelijk. Als je de economische verhoudingen in kaart wilt brengen, bijvoorbeeld om er verslag over te doen, dan is essentieel om naast de verhoudingen met betrekking tot feitelijkheden, ook de juridische verhoudingen scherp in beeld te hebben. Deze verhoudingen regelen vaak de (economische) gevolgen van de feitelijkheden. Ik bepleit daarom dat recht en economie dicht bij elkaar blijven. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAREN VAN VAKKEN IN HET RECHT EN DE BEDRIJFSECONOMIE Zoals gesteld vul ik gemakshalve voor beroepsbeoefenaren in de bedrijfseconomie accountants in. Als beoefenaren van vakken in recht neem ik als voorbeeld de advocaat. Zoals hiervoor reeds opgemerkt lijkt een belangrijk deel van de juristen een zekere aversie te hebben tegen accountancy en daarmee ook tegen de accountants. Omgekeerd lijkt het merendeel van de accountants een hekel aan recht en daarmee aan juristen te hebben. Zelfs als je een advocaat en een accountant samen aan de bar zet, dan slaat de conversatie doorgaans toch nog snel dood. De advocaat zal de accountant een cijferkonijn vinden. De accountant de advocaat slechts een letterknechter. Maar niet alleen in de bar, ook daar buiten in het professionele leven, lijkt de communicatie nogal eens te wensen over te laten. De vraag is of die miscommunicatie slechts gelegen is in vooroordelen over en weer. Ik denk het niet. In mijn inaugurale rede op Nijenrode 2 heb ik een poging gewaagd een oorzaak voor de tegenstelling aan te wijzen. De functie van accountant is gericht op het verschaffen van zekerheid (met betrekking tot financiële verantwoordingen). Zijn opleiding is over het algemeen leerstellig / dogmatisch. Hij zal dientengevolge over het algemeen zijn opvattingen met een zekere stelligheid neerzetten. Argumenteren is geen onderdeel van zijn opleiding. Schriftelijke onderbouwingen van zijn opvattingen zijn in het algemeen summier. De opleiding van de advocaat is er een met een sterke dialectiek. Standpunten worden steeds van verschillende kanten belicht en beargumenteerd. De advocaat leeft met onzekerheid tot dat een rechter in een zaak beslist. Zijn opleiding is gericht op het vanuit algemene en bijzondere rechtsbeginselen argumenteren en overtuigen dat zijn standpunt het juiste is. Door deze verschillende achtergronden is begrijpelijk dat de communicatie tussen accountants en juristen nog weleens stroef wil verlopen. Daar bovenop komt dat de taak van de advocaat is om een partijbelang te dienen. Zijn visie is dus altijd gekleurd. De taak van de (controlerend) accountant is om een algemeen maatschappelijk belang te dienen. Daarbij hoort een zo objectief mogelijke benadering. Rondom een concrete casus kan dit verschil in positie tezamen met het eerdergenoemde verschil in oriëntatie van de opleidingen, tot spanningen en misverstanden lijden. In het navolgende zal hier nog bij worden stil gestaan. ENIGE OBSERVATIES MET BETREKKING TOT INTERNATIONALE INVLOEDEN OP HET ACCOUNTANTSVAK EN HET ADVOCATENVAK Een van de markante verschillen tussen het accountantsvak en het advocatenvak is de internationale invloed op de beroepsuitoefening. Accountants zijn al heel vroeg meegegaan in de globalisering; zij gingen er als een van de eerste dienstverleners toe over de dienstverlening aan cliënten die internationaal opereerden of internationaal gingen opereren ook internationaal aan te bieden. Omdat Nederlandse bedrijven tot de eerste behoorden die echt internationaal hun activiteiten ontplooiden waren het ook vaak Nederlandse accountantskantoren die het initiatief namen tot internationale samenwerking. Daarbij werden aanvankelijk eigen kantoren in het buitenland geopend. Vervolgens werd samenwerking met lokale kantoren gezocht. Binnen de gevormde samenwerkingsverbanden werden Amerikaanse en Engelse kantoren door hun omvang vaak uiteindelijk dominant. Gaandeweg werden de kantoren internationaal geïntegreerd. Uiteindelijke zijn er vier grote accountantskantoren en negen middelgrote kantoren in 1 Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA is oud-vennoot van Ernst & Young Accountants en daarnaast ondermeer emeritus hoogleraar accountancy aan 28 de universiteit van Tilburg. 2 Zanden, P.M. van der, Verslaggeving omrent Onderneming of Vennootschap (kiezen of Delen), Inaugurale rede 8 mei 1992, Breukelen, Nyenrode university. 29

3 Nederland die nadrukkelijk internationale verbindingen voor de handhavingmaatregel nogal eens gezocht in een posities van betrokken partijen. Hij zal dit doen aan de hand te worden. Het zijn vaak onzichtbare hinderpalen. Daar hebben. Bij de zogenaamde Big Four kan van Amerikaanse verwijzing naar talrijke detailbepalingen. van beschikbare documentatie en overleg met de opdracht- waar het zichtbaar wordt, wordt vaak, afhankelijk van wie kantoren worden gesproken. gevende partij. Uitgaande van de stelling dat vele conflicten de leiding in de samenwerking heeft, gekozen voor een Omdat de wetgeving die juristen gebruiken en de instituties hun oorzaak vinden in een economische belangentegenstel- formulering in een economische dan wel juridische richting. De advocatuur heeft in kantoorverband vaak de ontwikkelingen waar langs deze wetgeving tot gelding wordt gebracht in ling zou het voor de hand liggen dat in de analyse de Het verschil in benadering en analyse wordt doorgaans niet in de accountantssector met een vertraging van circa tien eerste instantie nationaal zijn, is de internationale invloed advocaat de nadruk op die economische tegenstelling geadresseerd, terwijl dat voor een onderling begrip nu juist jaar gevolgd. Inmiddels bedienen ook advocaten door middel in hun vakgebied niet zo sterk waarneembaar. Dit laat zou leggen. Advocaten hebben in hun opleiding echter wel noodzakelijk is. Ik noemde hierboven al de hinderpaal, van internationale samenwerkings verbanden hun cliënten onverlet dat geconstateerd kan worden dat internationale weinig tot geen kennis aangereikt gekregen om dergelijke die gelegen is in het feit dat de advocaat nadrukkelijk een over de gehele wereld. Ook in de advocatuur is mede overeenkomsten steeds vaker worden opgemaakt volgens analyses te maken. Een gevolg daarvan is dat in gerechtelijke partijbelang vertegenwoordigt terwijl de ingeschakelde hierdoor een aanzienlijke schaal vergroting opgetreden. Angelsaksische regels. Het feit dat Nederland een open procedures en in juridische advisering niet altijd de kern accountant, gegeven zijn rol, een onpartijdig oordeel hoort En ook in de advocatuur zijn in deze ontwikkeling de contractenrecht heeft en de nationale regels in beginsel van het geschil wordt geraakt. Men schampt als het ware te geven. Een andere belangrijke hinderpaal is het feit dat Angelsaksische kantoren inmiddels dominant. slechts aanvullend zijn, maken deze praktijk mogelijk. Niets langs de kern af. Dit is soms nadrukkelijk in processtukken, advocaten bij de beoordeling van financiële gegevens verzet er zich tegen om in een overnameovereenkomst in vraagstellingen op zitting en in pleidooien te merken. vanuit hun achtergrond geneigd zijn zich te focussen op Er is echter een belangrijk onderscheid: de regelgeving garanties naar Angelsaksische snit op te nemen. Onduidelijk Er komen in dergelijke documenten dientengevolge nog al de balansposities. Hierin worden in hun ogen de bezittingen met betrekking tot accounting en accountancy is inmiddels is nog of er op dit terrein van assimilatie of van het overnemen eens irrelevante of zelfs onjuiste opmerkingen voor. en schulden weergegeven; categorieën die de advocaat voor een groot deel internationaal ontworpen. Gegeven de van buitenlands recht sprake is. Zo is het in de overname- begrijpt en beheerst. Een accountant zal, afhankelijk van Angelsaksische dominantie is deze regelgeving de facto praktijk niet ongebruikelijk geheel Engelstalige overeenkomsten Accountants zijn over het algemeen in staat tot de (economi- de vraagstelling geneigd zijn naar de resultatenrekening en Angelsaksische regelgeving zowel naar inhoud als naar de met Angelsaksische rechtsbegrippen op te maken zelfs indien sche) kern van een vraagstuk te geraken door analyse van de de kasstromen te kijken waarbij voor hem de balans dan vorm. Zo bestaan er inmiddels International Financial Reporting daarin Nederlands recht van toepassing wordt verklaard. economische verhoudingen. Zij vertonen echter de neiging een staat met accruals (toegerekende en toe te rekenen Standards 3 die circa 3000 bladzijden tekst omvatten en de juridische verhoudingen niet voldoende gedetailleerd en kasstromen) is. Indien dit verschil niet wordt benoemd, geheel op Angelsaksische regelgevingmethoden zijn Waarin de ontwikkelingen wel in beide beroepsgroepen het diepgaand in hun analyses te betrekken waardoor soms ontstaat een Babylonische spraakverwarring. gebaseerd. Een van de problemen die zich daarbij voordoet zelfde zijn is in de inrichting en organisatie van de kantoren, essentiële elementen met betrekking tot de economische is dat binnen het afwijkende Continentaal-Europese zij het dat de advocaten hier weer circa tien jaar achterlopen posities in de analyse worden gemist. Oorzaak hiervan is de Ook de wijze van omgaan met regelgeving kan een hinder- rechtssysteem met zijn eigen vorm van regelgeving, op de accountancy sector. Zowel in de advocatuur als gebrekkige juridische kennis waarover accountants beschikken. paal vormen. Advocaten zullen overeenkomsten en wet- en deze uitgebreide regels op dezelfde wijze lijken te worden de accountancy hebben de Amerikaanse mores met In hun opleiding wordt slechts op zeer oppervlakkige wijze regelgeving interpreteren met alle hun ten dienste staande toegepast als de kernachtige wetteksten uit de eigen grote inkomensverschillen, equity- en salary-partners, aandacht aan recht besteed. Ook de duiding van bepaalde methoden. Zij zullen dat doen vanuit het partij belang rechtscultuur. De beroepsregels die in Nederland voor kantoormanagers en bestuurders die boven de mede-maten juridische verschijnselen is vaak te oppervlakkig. Dit laatste Accountants zijn mede onder invloed van de Angelsaksische accountants gelden en die circa 1500 bladzijden omvatten, zijn gesteld, wel ingang gevonden te hebben. Door buiten- wordt behalve door de op dit punt gebrekkige opleiding regelgeving geneigd tot grammaticale interpretatie. zijn een vertaling van de regels van de International Auditing staanders 4 lijkt gesuggereerd te worden dat dit soms ten mede veroorzaakt door het feit dat accountants vaak in een Bovendien zullen accountants daar waar de advocaat in and Assurance Standards Board (IAASB) van de International koste van de van de (intellectuele) onafhankelijkheid van de internationale omgeving opereren. De juridische verschijnselen het kader van de behartiging van het partijbelang een voor Federation of Accountants (IFAC) en zijn in belangrijke mate inmiddels beroepsbeoefenaren gaat, die de kern van het uit de ene jurisdictie worden dan zonder veel kennis en een partij verdedigbare interpretatie kiest, bij de interpretatie gebaseerd op de regels uit de VS. vrije beroep vormen. inzicht in de daaruit voortvloeiende economische verhoudingen door hen vertaald in uit een andere jurisdictie afkomstig van regels het maatschappelijk belang zoals zij dat zien, in het oog wensen te houden. Door het feit dat accountants dagelijks met de hiervoor ANALYSE VAN DE GEVOLGEN VOOR verschijnselen die andere economische gevolgen hebben. genoemde accounting en auditing -regels moeten werken GESCHILLENBESLECHTING EN JURIDISCHE Hieronder bespreek ik een aantal aan de praktijk ontleende worden zij in hun denken en doen, deels onbewust door ADVISERING VAN DE VOORGAANDE OBSERVATIES Daarnaast speelt dat accountants hun analyses veelal voorbeelden van wat er mis kan gaan in de samenwerking gebrek aan juridische kennis, sterk beïnvloed door de De voorgaande observaties zouden kunnen worden weer- niet helder kunnen verwoorden. Tot de opleiding en de tussen juristen en accountants. Hoewel of misschien verschillen die bestaan tussen het Continentaal-Europese gegeven met een variant op de zegswijze uit genderstudies: ervaring van accountants behoort niet het opstellen van een moet ik stellen juist omdat deze opsomming een hoog en het Angelsaksische rechtssysteem. Er zijn tenminste twee belangrijke effecten aan te wijzen. Allereerst menen accountants komen van Venus, advocaten komen van Mars. Uit het bovenstaande kan in ieder geval geconstateerd beredeneerd verslag, waarbij de opdracht wordt verwoord, de bronnen waarvan gebruik is gemaakt worden benoemd, anekdotische gehalte heeft, meen ik dat het toch inzicht geeft in het probleem dat ik tracht te omschrijven. accountants dat de instructies dezelfde betekenis hebben worden dat de communicatie tussen advocaten en accoun- de overwegingen worden gegeven, en de conclusies als de formele wetgeving in Nederland. In de tweede plaats tants een belangrijk aantal potentiële hinderpalen bevat. Het gemotiveerd worden weergegeven. Voor juristen is het ENIGE PRAKTIJKVOORBEELDEN ontstaat door die zeer uitvoerige regelgeving de wens om feit dat beide beroepsgroepen weinig van de achtergronden opstellen van dergelijke stukken (memories e.d.) daarentegen Overnamepraktijk voor iedere voorkomende situatie een instructie (standard) van elkaars vak kennen en de invloeden daarop, maakt het de kern van hun beroepsuitoefening. Daarin blijkt echter vaak, Bij een overname zijn vrijwel altijd advocaten en accountants te krijgen. Ook de toezichthouder op de accountants en de gemeenschappelijk werken aan (juridische / economische) zoals hiervoor gesteld, dat hun kennis van economische betrokken. De waarde van een onderneming wordt zeer accountancy, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wekt vraagstukken vaak tot een probleem. redeneringen erg beperkt is. algemeen gesteld berekend op basis van de toekomstige de indruk onder deze invloed te staan. Bij het uitvoeren van winstpotentie /vrije kasstroom. Accountants doen onderzoek hun toezichthoudende functie wordt in ieder geval, zodra tot De advocaat zal zich bij zijn aanpak van een vraagstuk veelal Als advocaten en accountants samenwerken, blijken de naar de financiële positie van de over te nemen vennoot- handhavingmaatregelen wordt overgegaan, de motivering richten op het maken van een juridische analyse van de hiervoor genoemde verschillen vaak onvoldoende onderkend schap en naar de verwachtingen. Advocaten leggen de International Financial Reporting Standards IFRS (Red Book) SET. 4 Rapport AFM: Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole Een verkenning ;

4 overname met de daarbij behorende garanties in overeen- Faillissementspraktijk aspecten (terzijde) in zijn rapport wijst, besluit de rechter, waardeontwikkeling na het moment van het indienen van het komsten vast. De waardebepaling van ondernemingen wordt De curator wil aantonen dat sprake is van wanbeleid mede omdat de advocaten aan dit aspect bij gebrek aan verzoek tot echtscheiding? Indien men zich op het standpunt veelal gedaan aan de hand van de verwachte vrije kasstroom omdat er een onjuiste jaarrekening (een jaarrekening met bedrijfseconomische kennis ter zitting geen aandacht van half 2008 stelt hoe moeten dan de verwachtingen (zeg maar wat aan de onderneming op lange termijn kan een grove fout) bij het handelsregister is gedeponeerd en besteden, de alimentatie op basis van de gemiddelde winst worden geformuleerd. Kan een accountant die nu rekent worden ontrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen). derhalve in zijn ogen niet aan de publicatieplicht is voldaan. te bepalen. De ondernemer kan dit niet betalen, na actie van de ogen sluiten voor hetgeen na het waarderingsmoment is Deze kasstromen worden met een disconteringsvoet waarin De ingeschakelde accountant ziet slechts het probleem het LBIO gaat de onder neming failliet en moeten zowel de gebeurd? Voor accountants is dit bedrijfseconomisch een rendementseisen gerelateerd aan de onderneming zijn van het herstel van fouten in de jaarrekening en zal geen vrouw als de man zich tot de bijstand wenden. Het gebrek buitengewoon complex probleem, waarbij met betrekking verwerkt, teruggerekend (afgerent / gedisconteerd) naar antwoord geven op de vraag of een foute jaarrekening aan het over en weer begrijpen wat in de vraagstelling tot allerlei variabelen allerlei tegengestelde argumenten het overnamemoment. een jaarrekening is. De advocaat richt zich op het formele relevant is en watdaaromtrent is het verslag van de accoun- mogelijk zijn. Advocaten van partijen zijn geneigd slechts jaarrekeningenrecht, de accountant richt zich op het materiële tant wordt vermeld, namelijk het verschil tussen de winst in opportunistische stellingen zonder enige bedrijfseconomische Opvallend is dat in de door de advocaten opgemaakte jaar rekeningen recht. De vraag is gerechtvaardigd wat het verleden en de toekomstige kasstroom waaruit de onderbouwing in te nemen in de hoop dat er iets uitkomt overeenkomsten vaak balansgaranties worden opgenomen uiteindelijk de doorslag behoort te geven. Bij het verzamelen alimentatie moet worden betaald, heeft tot gevolg dat een dat hun cliënt schikt. 7 Een discussie tussen goed geïnfor- met ingewikkelde verrekenclausules met betrekking tot de van de feiten is echter wel van belang dat vooraf duidelijk is voor partijen inadequate beslissing tot stand komt. De kip meerde advocaten en een deskundige zou tot een bevredi- koopprijs. De koopprijs is echter, zoals gesteld, meestal niet welke richting gekozen wordt. De curator wenst aan te tonen met de gouden eieren is geslacht. gende oplossing voor partijen moeten kunnen leiden. gebaseerd op het eigen vermogen zoals dat uit de balans dat sprake is van het niet voldoen aan de administratieplicht. blijkt maar op de vrije kasstroom en een disconteringsvoet. Buiten de fiscale voorschriften en enkele bepalingen uit het In het kader van een echtscheiding van een ondernemer Schadeberekening Het zou dus voor de hand liggen om een bepaling in de BW zijn niet veel voorschriften voorhanden. Hij zal derhalve worden conform het procesreglement, de jaarrekeningen van In het kader van een onrechtmatige overheidsdaad, het niet overnameovereenkomst te doen opnemen dat indien blijkt moeten aantonen dat niet is voldaan aan art. 3.15i BW: de holding van de man over de laatste drie jaren overgelegd. verlenen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe dat de informatie met betrekking tot de kasstroom onjuist of Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, De man beperkt zich tot de enkelvoudige jaarrekeningen fabriek, is de overheid schadeplichtig. De tijd tussen het onvolledig was, een correctie vindt die overeenkomt met het is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles van de holding en van een van de dochtermaatschappijen. moment van het nemen van het onrechtmatige besluit de verschil in kasstroom en de gebruikte factor. 5 In de formulering betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat De geconsolideerde jaarrekening dan wel de afzonderlijke vergunning niet te verlenen en het moment van het definitief van de garanties lijkt de hiervoor gesignaleerde oriëntatie bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te jaarrekeningen van de overige dochtermaatschappijen worden vaststellen dat dit onrechtmatig was beloopt vijftien jaar. van advocaten op de balans tot uitdrukking te komen. Hier voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en niet overgelegd. Zouden deze stukken wel overgelegd zijn, Een accountant wordt gevraagd de schade te berekenen. ligt een taak voor accountants om de advocaten voor te andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dan zou blijken dat er een aanzienlijk privé-rekeningcourant- Vanuit de bedrijfseconomie zijn geen eenduidige theorieën lichten over de wijze van totstand koming van de koopprijs en dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen vordering bestond bij een van de dochtermaatschappijen of methoden bekend die praktische invulling geven aan de factoren die daarbij een rol hebben gespeeld en waarom- worden gekend. Hij verzoekt een accountant zijn oordeel waarin tal van privé-uitgaven (relevant voor de behoefte- waardebepalingen in het verleden met behulp van waarde- trent een garantie op zijn plaats zou zijn. Dit vergt echter wel te geven of de administratie naar de eisen van het bedrijf bepaling van de vrouw) over de afgelopen jaren waren ringsmethoden die toekomstgericht zijn. Het theoretische dat er communicatie tussen advocaat en accountant is die zijn ingericht. De accountant maakt een rapport op waarin verantwoord. Bovendien zou alsdan blijken dat de man en probleem is dat de toekomst zich inmiddels gerealiseerd over en weer wordt werkelijk wordt begrepen. hij vermeldt dat hij meent dat niet aan de eisen is voldaan, zijn vriendin zich aanzienlijke voordelen uit de onderliggende heeft en deze realisatie vrijwel zeker zal afwijken van de zich beroepend op zijn ervaring. Hij zal in ieder geval niet vennootschappen lieten doen toekomen (bepalend voor verwachtingen op enig moment in het verleden. Bijkomend Bij discussies over de waarde van de knowhow, richt de naar een bestaand concreet normenstelsel kunnen verwijzen. de draagkracht van de man). Nu noch de advocaat van de probleem is dat de accountant de realisatie kent met vaak advocaat zich op het feit dat de knowhow niet via octrooien is beschermd. Als iets niet is beschermd, kan het niet Hoe moet dan de bijdrage van de accountant worden gewaardeerd in geval van verschil van inzicht tussen curator vrouw noch de rechter naar aanvullende stukken vragen, omdat zij noch vanuit hun opleiding noch van uit hun ook nog de oorzaak van de afwijkingen van de verwachtingen. De instructies en opmerkingen van de advocaten zijn in een worden afgedwongen en heeft het in de ogen van een en failliet? Van de accountant zal ten minste verlangd mogen ervaring vertrouwd zijn met het omgaan met financiële dergelijke situatie zeer algemeen en opportunistisch. Voor advocaat geen, althans beperkte, waarde. De accountant worden dat hij zijn standpunt uitgebreid (en controleerbaar) stukken, komt een beslissing tot stand die naar wettelijke een accountant als deskundige lijkt de enige begaanbare ziet de post echter als uitgaven die in het verleden zijn motiveert. De advocaten zullen zich niet slechts op de maatstaven niet juist is. Het inschakelen van een accountant weg om eerst overeenstemming over de methodiek te gedaan en die met de toekomstige verkoop van het conclusie van de accountant kunnen beroepen. had deze fouten wellicht kunnen voorkomen, omdat deze op bereiken. Daarvoor is echter noodzakelijk dat advocaten en ontwikkelde product moet worden terug verdiend. De kosten de omissies in de informatievoorziening had kunnen wijzen. uiteindelijk rechters zich verdiepen in waarderingsmethoden moeten met de opbrengsten worden gematcht en tot dan toe op de balans worden gestald. Indien deze (onder- Echtscheidingspraktijk In het kader van een echtscheiding waarbij een ondernemer Een man heeft een adviesbureau. Hij doet begin 2007 een en daaraan ten grondslag liggende concepten, zodat het debat op een zinvolle wijze kan plaats vonden. liggende) visies op een actief niet worden geëxpliciteerd, is betrokken wordt door de advocaten, conform de oude verzoek tot echtscheiding. Het adviesbureau heeft in de blijven advocaat en accountant naast elkaar communiceren Tremanormen, 6 het gemiddelde resultaat over de laatste drie voorafgaande jaren prachtige resultaten behaald. Tot het Corporate litigation en zal uiteindelijk beslist worden op basis van een half jaren betrokken in de alimentatieberekening. De betreffende huwelijksvermogen behoren de aandelen van het advies- In het kader van een A-B-C- contract met betrekking tot een inzicht. De advocaat ziet een door een garantie te dekken ondernemer, werkzaam in de bouw, wordt echter getroffen bureau. De echtscheiding wordt midden 2008 uitgesproken. onroerendgoedvennootschap zijn door de respectievelijke waarde van een actief. De accountant vraagt zich af indien door de algehele malaise in de bouw. Bovendien moet hij op Daarbij worden de aandelen aan de man toegescheiden. verkopers en de respectievelijke kopers garanties verstrekt de uitgaven zijn geactiveerd of duidelijk is of die uitgaven in basis van de accountingvoorschriften op onderhanden werk Na de kredietcrisis in 2008 zijn de winsten omgeslagen in ten aanzien van het eigen vermogen. Tot de passiefposten de toekomstige kasinstroom van het ontwikkelde product al winst nemen terwijl de feitelijke betaling van de werkzaam- verliezen. Het eigen vermogen is ultimo 2012 verdampt. De behoort zoals gebruikelijk een latente belastingschuld kan worden terugverdiend. Voor hem zit de waarde van heden veel later plaats vindt. Ondanks het feit dat de als waarde van de aandelen moet ten behoeve van de verdeling in verband met een herinvesteringreserve die niet geheel de knowhow dan in de toekomstige kasstroom besloten. deskundige ingeschakelde accountant op deze laatste worden bepaald. Moet rekening worden gehouden met de ongebruikelijk op contante waarde is gewaardeerd De disconteringsvoet wordt wel aangeduid als de wacc (weighted average cost of capital) en bestaat uit de kosten van vreemd vermogen en eigen vermogen. Bij deze laatste wordt dan rekening gehouden met de risicovrije rentevoet en een aantal opslagen voor onderkende systematische en niet-systematische risico s. Deze kan ook als factor worden gebruikt door de reciproque waarde te nemen. 6 Zie Rechtspraak.nl: Rapport Alimentatienormen versie Dit is de wacc; zie noot 6. 33

5 De laatste koper besluit in zijn hoedanigheid als aandeelhouder een winstuitkering te doen. Dit geeft de belastingdienst aanleiding om te stellen dat de vervanging illusoir is geworden en dat het bedrag van de investeringsreserve in de heffing wordt betrokken. De advocaat van C spreekt B aan uit hoofde van de garantie waarop de advocaat van B A in vrijwaring oproept resp. aanspreekt uit hoofde van de garantie. De betrokken advocaten stellen dat de jaarrekening van de onroerendgoedmaatschappij niet juist is opgemaakt door de accountant. Er lijkt hier onbegrip over fiscaliteit en jaarrekeningenrecht bij de advocaten te bestaan. Inschakeling van een accountant bij het formuleren van de garantie had wellicht dit probleem kunnen voorkomen. Jaarrekeningenrecht De geconsolideerde jaarrekening van vennootschap A moet worden opgemaakt met in achtneming van IFRS. Ook in de enkelvoudige jaarrekening wordt IFRS als grondslag gehanteerd. De jaarrekening wordt opgemaakt op 20 maart 2012 en toegezonden aan de AFM. Op 15 mei 2012 is de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Tussen het opmaken van de jaarrekening en de vaststelling blijkt een ernstige omissie. De geraadpleegde advocaat meent op grond van art. 2: 362 lid 6 BW dat een mededeling aan de jaarrekening moet worden toegevoegd alvorens deze op de Algemene Vergadering kan worden behandeld. De accountant die een verklaring heeft gegeven bij de opgemaakte jaarrekening, is van oordeel dat hier sprake is van een jaarrekening authorized for issue zoals bedoeld in International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 8. Hij meent op grond van deze standaard, die als kern heeft dat fouten nadat de jaarrekening authorized for issue is, in de vergelijkende cijfers van het volgende jaar moeten worden gecorrigeerd. De advocaat legt aan zijn standpunt ten grondslag dat de art. 2: 362 lid 6 BW een uitwerking is van de goede trouw. De accountant gaat uit van een grammaticale interpretatie van de regels en baseert zich op het feit dat door het toezenden van de opgemaakte jaarrekening aan de AFM deze authorized for issue is en dat de IFRS Verordening op grond waarvan IFRS moet worden toegepast van hogere orde is en geen ruimte laat voor deze correctie en dat art. 2:362 lid 6 BW in de leden 8 en 9 niet worden genoemd. Hier blijken de verschillen ten gevolge van internationale invloeden. WAT ZOU ER MOETEN VERANDEREN? De hiervoor gegeven voorbeelden hebben de bedoeling duidelijk te maken dat de voorgelegde problemen door de advocaat en de accountant anders worden benaderd en dat daarbij sprake kan zijn van miscommunicatie. In bijna alle gevallen kan door een goede onderlinge afstemming een meer optimale oplossing worden bereikt. Onder een dergelijke oplossing versta ik dan een oplossing waarbij recht en economie dicht bij elkaar blijven. Dit betekent dat de oplossing economisch adequaat is en juridisch verdedigbaar en als rechtvaardig wordt ervaren. Zoals in het voorgaande reeds is gesteld, is sprake van hinderpalen bij deze samenwerking. De vraag dringt zich op of deze hindernissen te slechten zijn? Ik wil proberen onderstaand daartoe enkele suggesties te doen alhoewel ik niet de illusie heb oplossingen te kunnen geven die alle problemen uit de weg zouden kunnen ruimen. Allereerst de beroepshouding van advocaat en accountant. Duidelijk is dat de advocaat als partijvertegenwoordiger optreedt en als zodanig, binnen zekere ethische grenzen, een grote mate van vrijheid heeft bij het inkleuren van feiten en omstandigheden. Ook bij de interpretatie van voorschriften kan hij zich op een nog (juist) verdedigbaar standpunt stellen. Van een accountant, zelfs indien deze als partijvertegenwoordiger optreedt, wordt objectiviteit verwacht. De accountant mag dus, ook niet als hij door de advocaat daartoe opgeroepen wordt, standpunten in nemen waarvan hij kan aannemen dat ze de waarheidsvinding in een procedure geweld kunnen aandoen. Dit verschil in beroepshouding moeten beide partijen onderkennen en respecteren. Het feit dat de accountant minder op conflicten en het daaruit voortvloeiende analyses van posities en argumenten is geschoold behoort hem indien hij zich in situaties waar een conflict speelt begeeft, extra alert te maken. In de opleiding van accountants zou meer aandacht moeten zijn voor de eisen van een deugdelijk proces, de bewaking en vastlegging daarvan. Op dit moment ligt het accent nog steeds sterk op het onderkennen van de noodzakelijke eisen voor het in control hebben van een organisatie en de daarbij behorende administratieve organisatie alsmede op het opzetten van een deugdelijk onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de cijfers. Het schrijven van een beredeneerd verslag en het oog hebben voor een due proces lijkt nog te weinig aandacht te krijgen. In de accountantsopleiding hoort naar mijn oordeel substantieel meer recht thuis. Een accountants moet inzicht hebben in het rechtssysteem en de verschillen tussen rechtssystemen. Hij moet de hoofdlijnen van het civiele recht, het strafrecht, het bestuursrecht en het fiscale recht kennen, Daarnaast moet de kennis van het civiele en fiscale recht verdiept worden waarbij kennis van het ondernemingsrecht noodzakelijk is. Hij moet in staat zijn juridische documenten te begrijpen en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen te onderkennen. Dit zal het ook gemakkelijker maken met juristen te communiceren. Een aspect dat in dit kader aandacht behoeft, is het feit dat zoals hiervoor beschreven nogal wat regelgeving waar accountants mee geconfronteerd worden uit de Angelsaksische wereld afkomstig zijn. Het is noodzakelijk, om deze regels om een juiste wijze te kunnen interpreteren, om enige basale kennis te hebben van de verschillen tussen het Angelsaksische rechtssysteem en ons eigen rechts systeem. In de opleidingen is dit nog niet opgenomen. Voor advocaten die met ondernemers in contact komen, is het naar mijn oordeel noodzakelijk om elementaire kennis van de bedrijfseconomie en de accountancy te hebben. Dit betekent dat zij in ieder geval een aantal economische basisbeginselen moeten beheersen, bekend behoren te zijn met waardebegrippen en hoe deze in economische zin worden ingevuld. Ook behoren zij in staat te zijn jaarrekeningen te begrijpen en te analyseren en het verband te kunnen zien met de onderliggende administratie. Met deze kennis zou het contact met accountants ook veel soepeler kunnen verlopen. Advocaten en accountants zouden zich veel meer bewust moeten zijn van hun, elkaar aanvullende, competenties. Men zou elkaar veel eerder moeten kunnen vinden indien er een probleem wordt voorgelegd. Daarbij is het van belang dat advocaten en accountants in hun onderlinge samenwerking zich wel van de verschillen in beroepshouding en beroepscultuur bewust zijn. Tot slot is het zo dat the proof of the pudding is in the eating. Het werkelijk samenwerken is wat het uiteindelijke begrip onderling moet creëren en moet duidelijk maken waar advocaten en accountants elkaar aanvullen. Dat is in ieder geval niet door recht en economie trachten te scheiden, hetgeen naar mijn stellige overtuiging onmogelijk is, maar juist door ze bij elkaar te houden en in samenwerking te ervaren dat ze ook bij elkaar horen. Afsluitend wil ik opmerken dat het contact met mr. Mart Franken altijd in de zin als in vorige alinea bedoeld, is verlopen. Hij zag de economische betekenis van het recht en wilde de economische verschijnselen die hij waarnam graag juridisch vorm geven. Wellicht lag de soepele samenwerking voor een klein deel aan het feit dat ik naast accountant ook jurist ben, maar zeker is dat het voor een belangrijk deel lag aan het feit dat Mart een goed gevoel voor economie had en met de begrippen uit de economie kon spelen, zoals ik zoals boven uiteengezet alle advocaten toewens. DE ADVOCAAT RICHT ZICH OP HET FORMELE JAAR REKENINGENRECHT, DE ACCOUNTANT RICHT ZICH OP HET MATERIËLE JAAR REKENINGENRECHT. DE VRAAG IS GERECHTVAARDIGD WAT UITEINDELIJK DE DOORSLAG BEHOORT TE GEVEN. XL 40 8 Zie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT.

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT. TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 11: Beoordeling betaalbaarheid pensioenregeling voor werkgever Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft. bepalingen die strijdig zijn. met EG-richtlijn G.-P. den Hollander RA

Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft. bepalingen die strijdig zijn. met EG-richtlijn G.-P. den Hollander RA Wetsvoorstel Titel 9 handhaaft bepalingen die strijdig zijn met EG-richtlijn 2013-34 G.-P. den Hollander RA Inleiding Het wetsvoorstel heeft bestaande verschillen tussen Titel 9 en de 4 e en 7 e EG-richtlijn

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten,

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten, AA000l17.dok Deken der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond mr. A.F.Th.M. Heutink De heer J.J.E. Dulfer 6,,Les Marchais" St. Pierre à Champ F-79290 CERSAY France Postbus 107 6590 AC Gennep

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. 2. en en Mevrouw Mr. A.A.M. van IJzendoorn, kantoorhoudende te Uden, aan de Verlengde Velmolen 2, handelend in haar functie van advocaat scheidingsbemiddelaar.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

De zienswijze is op de OPTA website onder thema interconnectie te vinden.

De zienswijze is op de OPTA website  onder thema interconnectie te vinden. Inleiding Bij brief van 17 december 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/202957, heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de markt op de hoogte gebracht

Nadere informatie

ten deze vertegenwoordigd door en domicilie kiezende ten kantore van advocaat/belastingkimdig^ i

ten deze vertegenwoordigd door en domicilie kiezende ten kantore van advocaat/belastingkimdig^ i il-óil^/gcas Edelhoogachtbaar College, Belanghebbende: wonende te (België), ten deze vertegenwoordigd door en domicilie kiezende ten kantore van advocaat/belastingkimdig^ i heeft bij brief van 25 maart

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/23)

VERSLAG (2016/C 449/23) C 449/128 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sabanoord Accountants, Belastingadviseurs, Administratieve Dienstverleners en Salaris- en Personeelsadviseurs

Algemene voorwaarden Sabanoord Accountants, Belastingadviseurs, Administratieve Dienstverleners en Salaris- en Personeelsadviseurs Algemene voorwaarden Sabanoord Accountants, Belastingadviseurs, Administratieve Dienstverleners en Salaris- en Personeelsadviseurs Artikel 1. Algemeen 1.1 n deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 17 d.d. 24 januari 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. B.F. Keulen, drs. A.I. Kool, drs. L.B. Lauwaars) Samenvatting

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11 VOORLOOPBLAD RAPPORT PLANET BAS B.V. ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 134 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd 13-01-2016 10:50:53

Nadere informatie

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 NBA handreiking xxxx een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 Consultatieperiode loopt tot 15 november 2013 NBA-handreiking xxxx NBA-handreiking nr. Van toepassing op: Onderwerp een standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2849 (066.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-37 d.d. 3 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mevrouw mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. P.E. Roodenburg,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal.

<naam kantoor en vennoten invullen> Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal. Strijdlust Advocaten T.a.v. de heer/mevrouw Straat en nummer Postcode en plaats Rhenen/Veenendaal, [..] Betreft: Doorverwijzerscode met Corporate Finance Support B.V. Geachte heer/mevrouw.., In verband

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Whitestone over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/78 NL:TZ:0000000362:F001 14-04-2015 mr. H.C. Lunter Mr. J. Smit 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Inovit Holland B.V. 1.2

Nadere informatie