reactie op het consultatiedocument ViO en VGBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reactie op het consultatiedocument ViO en VGBA"

Transcriptie

1 Ambitions.nu Kuperserf HE NIJVERDAL KvK-nr: BTW-nummer: B.01 NBA Ter attentie van: Adviescollege voor Beroepsreglementering Postbus AD Amsterdam Nijverdal, 24 augustus 2013 Kenmerk: COR-RO Betreft: reactie op het consultatiedocument ViO en VGBA Geachte heer, mevrouw, Door middel van dit schrijven wil ik een reactie geven op de in hoofde genoemde conceptverordeningen. Ik begin in eerste instantie met mijn eigen commentaar en zal daarna puntsgewijs ingaan op de vragen zoals deze gesteld zijn in het consultatiedocument. Een eerste aanbeveling welke ik wil doen is het opnemen van een kort en bondig schema in ViO, waarin per opdracht (wettelijke controle bij OOB's, wettelijke controle, andere assurance opdrachten) op hoofdlijnen kort en bondig per onderwerp wordt aangegeven welke specifieke issues aan de orde zijn. In de praktijk is het namelijk niet te doen om een document van de omvang van de ViO als parate kennis te hebben. Een schema kan dan uitkomst bieden en verwijzen naar de juiste sectie. Bovendien is een dergelijk schema handig bij wijzigingen in de ViO. Er kan makkelijk vergeleken worden wat er gewijzigd is. In beide verordeningen mis ik een belangrijk aspect. Dit betreft de wijze waarop een urenplanning van een controle vormgegeven dient te worden. Vooral in de huidige tijd van economische teruggang staan urenbudgetten continu onder druk. Dit kan leiden tot 'prijsdumping', welke ten koste gaat van de kwaliteit van een goede controle. Bovendien levert dit een niet onaanzienlijk risico op dat accountants wederom in de media komen, vanwege een kwalitatief onvoldoende uitgevoerde controle. Ik wil de NBA in overweging geven om na te gaan of er mogelijkheden zijn om nadere eisen te stellen aan het vooraf opstellen van urenplanningen. Hierbij dient eveneens aandacht besteed te worden aan het feit dat de uren ingezet dienen te worden op een voldoende geëquipeerd niveau. Het is ook zeker aan te bevelen om empirisch onderzoek door universiteiten uit te laten voeren naar de omvang (met name hoeveelheid uren) van het controlebudget en de uiteindelijke kwaliteit van de controle. Op al onze offertes en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de door ons gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost Nederland.

2 Bij het bestuderen van de conceptuele benadering van onafhankelijkheid, vroeg ik mij af of een intern accountant voldoende onafhankelijk kan zijn. De conceptuele benadering geeft immers aan: onafhankelijk zijn van het object van verantwoording, het onafhankelijk zijn van de entiteit en het onafhankelijk zijn van de persoon die zich verantwoord. Wellicht is het verstandig om deze conceptuele benadering ook onder de aandacht te brengen bij ministeries en deze op mogelijke onafhankelijkheidsissues te wijzen. Ik begrijp dat de NBA afhankelijk is van de overheid als regelgever hierin. In de verordening wordt de mogelijkheid opgenomen om de verspreidingskring te beperken. Ik vraag me af of dit in juridische zin kan als dit geregeld wordt door middel van een opmerking in de verklaring. Wellicht is het mogelijk om meer duidelijk de verklaring te adresseren en ook een duidelijk opschrift te hanteren. Het opschrift zou bijvoorbeeld kunnen luiden: Controleverklaring uitsluitend bestemd voor in combinatie met adressering aan de betreffende gebruiker. Het is denk ik verstandig om te overleggen met juridisch specialisten in hoeverre een beperking van de verspreidingskring mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, dient dit niet in een verordening opgenomen te worden. Ik wil de NBA in overweging geven om bij OOB's uitsluitend de Algemene vergadering van Aandeelhouders als opdrachtgever te accepteren. Overwogen dient te worden of er bijvoorbeeld vanuit de AvA een commissie benoemd kan worden die de controle begeleidt. Op deze wijze worden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, meer geïntegreerd in het 'controleobject'. Dit bevordert een professionele en kritische houding van de accountant. Het kan namelijk zo zijn dat zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen onvoldoende toezicht houdt. Door te rapporteren aan de RvB of RvC loopt de accountant het risico hierin in 'meegetrokken' te worden. Indien opdracht verleend wordt door de AvA is het wellicht ook mogelijk om meer informatie te delen met aandeelhouders. In de ViO wordt aangegeven indien de accountant rapporteert aan een bepaalde groep gebruikers dat hij dan minder onafhankelijk kan zijn. Het lijkt mij gewenst dat de accountant duidelijk in een schriftelijk rapportage aan deze gebruikers kenbaar maakt wat hiervan de onafhankelijkheidsrisico's zijn. De gebruikers kunnen dan vervolgens instemmen met deze rapportage, zodat zij afdoende op de hoogte zijn van de risico's. In de ViO wordt in artikel 51 aangegeven dat er een afkoelingsperiode geldt van 2 voor een persoon die werkzaam is geweest bij een assurancecliënt en vervolgens in dienst komt bij een accountantspraktijk. Dit is natuurlijk volledig terecht. Een persoon die echter van een controlecliënt in dienst komt bij een accountantspraktijk kan wel beschikken over heel veel waardevolle informatie die gedeeld kan worden met het assuranceteam. Wellicht is het nog verstandig om aan te geven dat het assuranceteam bijvoorbeeld wel gebruik mag maken van de kennis van deze persoon, ter voorkoming van het opnieuw moeten 'uitvinden van het wiel'. In de VGBA mis ik de opname van het conceptuele raamwerk zoals deze was opgenomen in de sectie A van de Verordening Gedragscode

3 Het lijkt mij gewenst om op zijn minst de te overwegen of bepaalde onderwerpen uit de sectie B2 van de VGC voor openbaar accountants niet terug dienen te komen in de VGBA zoals bijvoorbeeld de belangentegenstelling en de second opinion. In de Verordening gedrags- en beroepscode accountants mis ik de formulering zoals in de VGC onderdeel A, dat de accountant handelt in het algemeen maatschappelijk belang. In praktijkhandreikingen zou het algemeen maatschappelijk belang verder uiteen gezet kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in overleg met gebruikers zoals banken, beleggers en de belastingdienst. In de Verordening gedrags- en beroepscode accountants vind ik naar mijn idee onvoldoende de bedreigingen: zelftoetsing, eigenbelang, belangenbehartiging, vertrouwdheid en intimidatie terug. Deze zijn in de VGC duidelijker benoemd. Ik stel voor om het begrip vakbekwaamheid en zorgvuldigheid te splitsen in twee begrippen. De inhoud van deze begrippen verschil te veel van elkaar om als één begrip genoemd te worden. In artikel 3 wordt alleen het beginsel professionaliteit van toepassing verklaard op het handelen of nalaten van de accountant. Ik wil de NBA in overweging geven om integriteit ook van toepassing te laten zijn. Het lijkt mij zeer wenselijk dat een accountant ten alle tijde oprecht en integer handelt ook bij het zaken doen in privé. Artikel 12 zou ik niet opnemen in de VGBA, maar in de ViO. 1. Bent u het eens met de uitgangspunten en doelstellingen van de nieuwe gedragsregels? Ik ben het eens met de uitgangspunten en doelstellingen van de nieuwe gedragsregels. Hiervoor heb ik reeds aangegeven waar de regels aanvulling behoeven. 2. Bent u het eens met het uitgangspunten dat de Nederlandse ethische regels tenminste zo streng moeten zijn als de Code of Ethics? Volgens mij gaat het niet om de vraag of de Nederlandse regels strenger of minder streng zijn dan de CoE. We dienen een afweging te maken of de regels streng genoeg zijn om als basis te dienen voor een maatschappelijk vertrouwen in een professionele en kritische accountant. Afhankelijk van het voorgaande dient een afweging gemaakt te worden of een regel strenger of minder streng zijn dan de CoE. 3. Bent u het eens met de keuze voor ledengroep-onafhankelijke regelgeving en kunt u uw keuze toelichten? - 3 -

4 De keuze voor een ledengroep-onafhankelijke regelgeving vind ik een zeer terechte keuze. De maatschappij zal namelijk niet het verschil in accountants kunnen onderkennen. Bovendien is het vereist dat maatschappij mag rekenen op eenzelfde kwaliteitsniveau van elke accountant. Door minder strenge regels te implementeren voor bepaalde groepen accountants ontstaat hier een verhoogde kans op ongewenste beïnvloeding. 4. Kunt u zich vinden in de gekozen structuur waarbij normen, toelichting en voorbeelden worden gescheiden. Ik denk dat het een goede zaak is om regelgeving en praktische uitwerking van elkaar te scheiden. Voorbeelden zijn namelijk nimmer 'uitputtend'. In alle nationale wetgeving is het ook niet gebruikelijk om voorbeelden te geven. 5. Bent u het eens met de wijze waarop de verantwoordelijkheden worden toegedeeld aan de eindverantwoordelijke accountant en aan andere betrokken accountants? Ik ben het eens met de wijze waarop verantwoordelijkheden worden toegedeeld. Ik wil wel de aandacht vestigen op het duidelijk formuleren van geboden en verboden. 6. Kunt u zich vinden in de conceptuele benadering van onafhankelijkheid zoals toegepast in de VIO Ik vind de conceptuele benadering van onafhankelijkheid in drie lagen te weten: Onafhankelijk ten op zichte van het object van verantwoording (bijv. jaarrekening), de verantwoordende persoon en de verantwoordende entiteit zeker bijdragen aan duidelijkheid. 7. Bewerkstelligt het kader zoals geschetst in deze paragraaf dat accountants het maatschappelijk belang voldoende meewegen bij hun beslissingen? Ik denk dat de beslissingen op basis van deze regelgeving afdoende worden meegewogen. 8. Herkent u zich in de grenzen die de ViO stelt en sluiten deze grenzen in uw optiek voldoende aan bij de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer? Ik denk dat de verschillen in onafhankelijkheidsvereisten voor het maatschappelijk verkeer lastig te onderscheiden zijn. Ik heb zelf als openbaar accountant de nodige moeite om de verschillen te onderkennen. Dit heeft met name ook te maken met de omvang van de ViO. Het is aan te bevelen om per onderwerp kort en bondig te blijven. 9. Bent u het eens met de reikwijdte van de VIO? - 4 -

5 Ik ben het eens met de reikwijdte van de ViO. Ik wil er wel de aandacht op vestigen dat voorkomen moet worden dat accountants zich via constructies kunnen onttrekken aan regelgeving. 10. Bent u het eens met de aanpassingen van de regels die gelden als er een beperkte verspreidingskring geldt? Ik wil de aandacht wijzen op het feit dat het verstandig is om juridisch goed te onderzoeken of het mogelijk is om een verspreidingskring te beperken. Ik wil hierbij nog de suggestie doen dat de accountant zijn controle- of beoordelingsverklaring meer specifiek dient te adresseren. In overleg met de entiteit en de gebruiker kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de verklaring aan een verzekeraar wordt gericht bijvoorbeeld. In zowel de adressering als de controleverklaring zelf zou dan de naam van de betreffende partij genoemd kunnen worden. Wellicht is het ook nog mogelijk om uitsluitend digitaal te rapporteren aan de betreffende partij met bepaalde maatregelen die voorkomen dat informatie 'klakkeloos' doorgestuurd wordt. (Denk hierbij aan: encryptie en het uitsluitend kunnen openen van documenten door een bepaalde persoon). Er blijft echter altijd een risico bestaan dat documenten toch ongewenst in het publieke domein komen. Derhalve weet ik niet of de laatste aanvulling een zinvolle aanvulling is. Ik maak deze opmerkingen toch om de overweging bij de NBA neer te leggen. 11. Bent u het eens met de wijze waarop de extraterritoriale werking geregeld is? De werking lijkt mij voldoende. Ik heb echter onvoldoende kennis om deze werking te beoordelen. 12. Bent u het eens met het feit dat de conceptverordening kiest voor één set van regels voor alle assurance-opdrachten? Het is verstandig om voor het maatschappelijk verkeer zo min mogelijk onderscheid te maken in regels. Ik ben het derhalve eens met het feit dat er één set van regels is. Ik denk dat het ook lastig uit te leggen is dat één accountant meer of minder onafhankelijk dient te zijn. Wat mij betreft geldt in principe hetzelfde voor opdrachten. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat in het kleinere MKB, meer een beroep wordt gedaan op de accountant voor ondersteunende zaken. Principe dient derhalve te zijn dat de regelgeving zoveel mogelijk gelijk is aan OOB's en alleen afwijkt indien dit echt noodzakelijk is. 13. Kunt u zich vinden in de structuur van de VIO? Op zich kan ik mij vinden in de structuur van de ViO. Zoals reeds eerder aangegeven vind ik de ViO op sommige punten lang. Het zou mijn voorkeur hebben om per onderwerp maximaal een alinea tekst te hebben indien dit mogelijk is. Het kort en bondig formuleren dwingt namelijk ook om goed na te denken over het punt wat gemaakt moet worden. Hoe langer de tekst geformuleerd wordt hoe meer onduidelijkheid er ontstaat. Dit geldt eveneens voor de toelichting op de ViO - 5 -

6 14. Bent u het eens met de wijze waarop bij geconstateerde overtredingen moet worden gehandeld? Ik ben het eens met de wijze waarop bij geconstateerde overtredingen moet worden gehandeld, mits ook in overeenstemming met de Wet. 15. Bent u het eens met de wijze waarop de gevolgen van fusies en overnames geregeld zijn? 16. Bent u het eens met de wijze waarop e hardheidsclausule geregeld is? 17. Bent u het eens met de gelijkstelling van de beursgenoteerde ondernemingen die niet als OOB kwalificeren met OOB's? Ik ben het eens met de gelijkstelling. Het is wellicht verstandig te overwegen of er een gelijkstelling dient plaats te vinden voor ondernemingen die zeer omvangrijk zijn en wettelijk classificeren als groot. Er kunnen eventueel nog aanvullende vereisten opgenomen worden voor bijvoorbeeld aandelenbelang door derden en eventuele externe financiering en andere belanghebbenden. Wellicht dient ook een overweging plaats te vinden afhankelijk van de governance-structuur. Hoe is aandelenbezit, toezicht door de RvC etc. vormgegeven. Ik heb in het voorgaande geen exact pasklare oplossing wanneer een onderneming als OOB dient te kwalificeren. Ik wil de NBA dit echter wel in overweging geven. 18. Zijn de vastleggingsverplichtingen toereikend? Wat mij betreft zijn de vastleggingsverplichtingen toereikend. 19. Bent u het eens met de wijze waarop de samenloop van dienstverlening is geregeld in de ViO? Ik ben het eens met de wijze waarop dit is geregeld, rekening houdend met eerder gemaakte opmerkingen. 20. Bent u het eens met de wijze waarop de gestelde grenzen met betrekking tot de vergoedingen zijn geregeld? Ik ben het eens met genoemde norm en het niet toestaan van resultaat afhankelijke beloningen. 21. Bent u het eens met de voorgestelde regeling? Zo niet, waarom niet? - 6 -

7 Ik denk dat het bespreken van deze zaken met de RvC weinig nut heeft. Door dingen te bespreken en goed te laten keuren kan zijn dat de RvC ook nog eens deelgenoot wordt gemaakt van mogelijk ongewenste zaken. Het is volgens mij derhalve beter om dit volledig te voorkomen. Anders kan deze bepaling beter weggelaten worden, omdat dit dan alleen maar tot administratieve vastleggingen leidt waarop niemand zit te wachten. 22. Bent u het eens met de wijze waarop sponsoring is geregeld in de Vio? Ik ben het eens met de wijze waarop sponsoring is geregeld. Ik wil nog wel in overweging geven of het verstandig is om door middel van korting de prijs van de controle te kunnen reduceren tot nihil. We moeten als accountants ons er meer van bewust worden dat assurance en kwaliteitsproduct is. Dit product moeten we niet zomaar tegen 'afbraakprijzen' op de markt brengen. Dit doet de kwaliteit van ons beroep geen goed. 23. Bent u het eens met de wijze waarop langdurige betrokkenheid is geregeld in de ViO? Wat mij betreft is dit een acceptabele wijze. 24. Bent u het eens met de wijze waarop het houden van financiële belangen is geregeld in de ViO? Wat mij betreft is dit een acceptabele wijze. 25. Bent u het eens met de wijze waarop zakelijke relaties zijn geregeld in de ViO? 26. Bent u het eens met de wijze waarop arbeidsrelaties zijn geregeld in de ViO? 27. Bent u het eens met de wijze waarop nauwe persoonlijke relaties zijn geregeld in de ViO? 28. Bent u het eens met de wijze waarop de juridische procedures zijn geregeld in de ViO? Ik vraag mij af of het onmiddellijk stoppen bij alle juridische procedures dient te gelden. Wellicht dient overleg gepleegd te worden met de compliance officer of indien deze niet aanwezig is met de NBA. Het is wellicht verstandig om meer concreet aan te geven wanneer een opdracht beëindigd dient te worden. 29. Bent u het eens met de wijze waarop de prestatieafhankelijke beloning is geregeld in de ViO? - 7 -

8 Er wordt aangegeven dat hier door middel van verordening niet meer geregeld kan worden. Indien dit het geval is ben ik het eens met de wijze waarop dit is geregeld. 30. Geeft de toelichting u als gebruiker toereikende informatie over de achtergrond motivatie en inhoud van de opgenomen normen en hierbij gemaakte keuzes? Zijn er onderwerpen die u mist in de toelichting? Ik denk dat het verstandig is om de verordening en de toelichting hierop zo 'kort en krachtig' mogelijk te formuleren. Meer tekst en toelichting leidt tot een minder duidelijke verordening en ook meer mogelijkheden tot discussie. 31. Heeft u opmerkingen bij de voorgestelde afwijkingen van de CoE? Ik heb de tekst uitsluitend beoordeeld naar de Nederlandse situatie. 32. Heeft u met betrekking tot de VGBA nog opmerkingen of kunt u zich vinden in het huidige concept? Ik wil verwijzen naar de opmerkingen aan het begin van deze reactie. Ik hoop door middel van dit schrijven een constructieve bijdrage geleverd te hebben aan het debat. Met vriendelijke groet Ambitions Accountants & Adviseurs namens deze, R.G.H. (Richard) Overweg AA - 8 -

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011 Betreft : Eindtermen praktijkopleiding accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : februari 2014 Versie : 2011,

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten Platform Taxateurs en Accountants Colofon Het Platform Taxateurs en Accountants is in 2012 op initiatief van de NBA met medewerking

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Amsterdam, 12 november 2010 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. Huidige wettelijke

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Goed gewaardeerd vastgoed 27 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten Platform Taxateurs en Accountants Colofon Het Platform Taxateurs en Accountants is in 2012 op initiatief van de NBA met medewerking

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) 1. Algemeen Eén van de nieuwe rechtmatigheidcriteria die zijn verankerd in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie