Algemene Voorwaarden D.A.I.C. BV, mede handelend onder de naam Auto Inkoopplaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden D.A.I.C. BV, mede handelend onder de naam Auto Inkoopplaats"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden D.A.I.C. BV, mede handelend onder de naam Auto Inkoopplaats Artikel 1 - Definities De volgende termen in deze algemene voorwaarden worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Auto Inkoopplaats is een onderdeel van de auto inkoopactiviteiten van Handelsonderneming D.A.I.C. B.V.. D.A.I.C. B.V., mede handelend onder de naam Auto inkoopplaats (hierna te noemen DAIC ) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden via een van de andere Inkoopwebsites van D.A.I.C.. Inkoopwebsites De website van Auto Inkoopplaats, of een van de volgende inkoopwebsites waaronder D.A.I.C. handelt: deautoinkoopcentrale.nl verkoopuwautohier.nl contantvoorjeauto.nl contantvooruwauto.nl contantvoormijnauto.nl centraleautoinkoop.nl Aanbieder De consument, een rechtspersoon of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt aan de Vestiging van Auto Inkoopplaats of op een van de Inkoopwebsites van D.A.I.C.. Verkoper De consument, eigenaar, rechtspersoon of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden aan de Vestiging van Auto Inkoopplaats of op een van de Inkoopwebsites van D.A.I.C. en welke een bod heeft geaccepteerd. Voertuig Een voertuig, zijnde een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden. Taxatie Het (in)schatten van de waarde van een Voertuig door D.A.I.C., ten behoeve van een eventuele inkoopkoopovereenkomst. Inkoopverklaring De overeenkomst, op papier, die tot stand komt tussen Aanbieder en D.A.I.C. respectievelijk Verkoper en D.A.I.C. waarbij D.A.I.C. zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan D.A.I.C. voor het overeen gekomen bedrag welke is te lezen op de Inkoopverklaring en de Inkoopfactuur. Inkoopfactuur De Inkoopfactuur volgt uit de Inkoopverklaring. Op de Inkoopfactuur is het bedrag dat voor het Voertuig betaald is af te lezen. De Inkoopfactuur is te gebruiken voor in de eigen administratie van de Verkoper. Wederpartij De consument, een rechtspersoon of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de vestiging van D.A.I.C. of op de Inkoopwebsite(s) van D.A.I.C.. Vestiging De plek waar D.A.I.C. is gevestigd. Ons adres is Kruisdijk 10, 3176 PK, Poortugaal.

2 Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Taxaties, Inkoopverklaringen, Inkoopfacturen, bemiddelingen en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van D.A.I.C.. 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Verkopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Een Verkoper ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere Taxaties, Inkoopverklaringen, Inkoopfacturen, bemiddelingen en overige verbintenissen tussen D.A.I.C. en de Verkoper, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van D.A.I.C., ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. 6. Indien D.A.I.C. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat D.A.I.C. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3 Taxaties 1. Elke Taxatie die per of telefonisch wordt afgegeven middels de Inkoopwebsites van D.A.I.C., is een online Taxatie gebaseerd op wat Aanbieder over het Voertuig aan informatie aan D.A.I.C. heeft verstrekt. Deze Taxatie van het Voertuig is niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 2. D.A.I.C. is gerechtigd een inspectie aan het Voertuig uit te voeren, alvorens D.A.I.C. een aanbod tot koop uitbrengt. Nadat Aanbieder de online Taxatie heeft ontvangen kan Aanbieder een afspraak voor een inspectie van het Voertuig bij de Vestiging maken. Eventueel vindt er een inspectie plaats elders, op een ander adres, waar Aanbieder en D.A.I.C. hebben afgesproken. 3. Indien D.A.I.C. van mening is dat de waarde van het Voertuig door enig aspect van historie of conditie, inclusief elke aanpassing welke niet redelijkerwijs uit de informatie van de online Taxatie op te maken viel, beïnvloed wordt, dan zal de waarde die afgeven is middels de online Taxatie afwijken van het uiteindelijk bod (prijs) op het Voertuig na de inspectie bij de vestiging of elders afgesproken adres. Artikel 4 Levering, overdracht, contract en betaling 1. De Inkoopverklaring komt tot stand indien de Aanbieder het uiteindelijke bod van D.A.I.C. heeft aanvaard. De Aanbieder wordt op dat moment Verkoper en de Inkoopverklaring wordt opgesteld en getekend door Verkoper. 2. D.A.I.C. is verplicht het Voertuig over te nemen van Verkoper, wanneer D.A.I.C. en Verkoper tot een Inkoopverklaring zijn gekomen en de op de Inkoopverklaring overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen en Verkoper is verplicht om het Voertuig te leveren aan D.A.I.C..

3 3. Op de inkoopverklaring, zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden van D.A.I.C. van toepassing; er zullen geen andere standaard voorwaarden van toepassing zijn. 4. Binnen 10 dagen na de totstandkoming van het Inkoopverklaring dient de feitelijke levering gerealiseerd te zijn. Indien tijdige feitelijke levering om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper D.A.I.C. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet tijdige levering van de Auto brengt D.A.I.C. 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten bij Verkoper in rekening, met een minimum van.100, - (zegge: honderd euro, exclusief omzetbelasting). 5. D.A.I.C. en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van D.A.I.C. dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd. 6. Wanneer er een Inkoopverklaring door Verkoper is getekend, dient Verkoper de volgende zaken aan D.A.I.C. te verstrekken: a. alle sleutels die bij het Voertuig horen (minimaal twee stuks van het Voertuig zelf); b. het volledige kentekenbewijs (samen met een bewijs van aankoop indien wij daarom vragen); c. volledige onderhoudshistorie (indien mogelijk); d. bewijs van Algemene Periodieke Keuring (APK document)(indien mogelijk); e. alle bij het Voertuig horende handboeken (onderhoudsboekje en instructieboekje); en f. alle losse accessoires zoals afneembaar radio front, sleutel(s) van de slotbouten, sleutel(s) van de afneembare trekhaak, witte kentekenplaat indien trekhaak aanwezig en afstandsbedieningen; en dat de auto ontdaan is van al uw persoonlijke eigendommen. 7. In het geval dat Verkoper niet kan voldoen aan de hierboven in lid 6 van dit artikel genoemde voorwaarden, behoudt D.A.I.C. het recht voor om elk aanbod, om het Voertuig te kopen, direct in te trekken en/of het Inkoopcontract per direct nietig te verklaren of te vernietigen. Het niet voldoen door Verkoper aan voormelde bepalingen in lid 6 geldt derhalve voor D.A.I.C. als ontbindende voorwaarde, waarop uitsluitend D.A.I.C. zich kan beroepen. 8. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Verkoop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. 9. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Inkoopverklaring wordt besloten om de levering niet te laten plaatsvinden, worden, onverlet het bepaalde in artikel 4 lid 4 ten allen tijde de administratiekosten tot minimaal een bedrag van 100, (zegge honderd euro), exclusief omzetbelasting) in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die ten allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. 10. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door de Verkoper bij D.A.I.C.. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 10 dagen na het sluiten van een overeenkomst. 11. Indien er is afgesproken dat het Voertuig door D.A.I.C. bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen de Auto binnen het tijdsperk van 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 21 uur af te kunnen halen. 12. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door D.A.I.C. vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsbestek en met een termijn van ten minste 24 uur.

4 13. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft D.A.I.C. het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van een vertegenwoordiger van D.A.I.C Alvorens D.A.I.C. tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft D.A.I.C. het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling. 15. D.A.I.C. is verplicht de vrijwaring van het Voertuig te regelen en neemt de kosten die hiermee gemoeid zijn voor haar rekening. De termijn die hiervoor staat wordt mondeling overeenkomen, tegelijktijdig met het maken van de afspraak voor het brengen dan wel halen van het Voertuig. De uiterste termijn die hiervoor staat bedraagt 5 dagen na overdacht van het Voertuig. Artikel 5 Overmacht 1. Hoewel D.A.I.C. zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot haar Inkoopwebsites, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen. 2. D.A.I.C. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor D.A.I.C. redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van D.A.I.C. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van D.A.I.C. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van D.A.I.C. gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop D.A.I.C. feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van D.A.I.C. opgeschort tot nader order. Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. D.A.I.C. accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden. 2. D.A.I.C. is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door D.A.I.C. verstrekte informatie op de Inkoopwebsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door D.A.I.C. uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. D.A.I.C. verstrekt ter zake geen enkele garantie. 3. D.A.I.C. is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Verkoper, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door D.A.I.C.. 4. D.A.I.C. is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.

5 5. D.A.I.C. heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 6. De Wederpartij vrijwaart D.A.I.C. tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Inkoopovereenkomst of Inkoopcontract samenhangen. Artikel 7 Privacy 1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke D.A.I.C. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Inkoopwebsites ter beschikking te stellen. 2. D.A.I.C. mag het door de Aanbieder opgegeven ( )adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door D.A.I.C. verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven ( )adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig. 3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop D.A.I.C. de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. D.A.I.C. aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 4. De Inkoopwebsites zijn een onderdeel van D.A.I.C.. D.A.I.C. is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor D.A.I.C. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt D.A.I.C. zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5. De Wederpartij erkent dat D.A.I.C. gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken. 6. Alle informatie over de gebruikers van de Inkoopsitewebsites, die zij aan D.A.I.C. ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld. 7. D.A.I.C. behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. 8. Enige tijd na het aanmelden van het Voertuig op de Inkoopwebsite zal de Aanbieder een e- mail ontvangen waarin de gegevens die de Aanbieder heeft doorgegeven aan D.A.I.C. worden bevestigd. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de vestiging van D.A.I.C.. Artikel 8 Geschillen 1. Op de Algemene Voorwaarden en de via de Inkoopwebsite(s) en op de vestiging van D.A.I.C. gesloten Inkoopverklaringen en Inkoopcontracten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Inkoopwebsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Auto Inkoop ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

6 Artikel 9 Druk- en typefouten 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en D.A.I.C. aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 2 maart 2015.

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Algemene Voorwaarden Artikel 1, definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Producten: alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

de door T/VC en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden

de door T/VC en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOLK/VERTAALBUREAU CREMER VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN EN TOLKDIENSTEN gedeponeerd onder nummer 14621939 bij Kamer van Koophandel Limburg te Roermond Definities Opdrachtgever: 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 Het Digitaal Coach Dossier is een online software-applicatie voor coaches. Coaches kunnen hun coachklanten toegang geven tot het Digitaal

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Akropolis Assurantiën B.V.: Akropolis Assurantiën B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Burg. Venig Meineszlaan 62 1063 BD te

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl

Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Autoinkoopspecialist.nl: Het online platform Autoinkoopspecialist.nl

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Artikel 1: Definities 1.1 Bergman & Postma Financieel Advies: V.o.f. Bergman & Postma Financieel Advies gevestigd te Sneek aan de Breewijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Tot stand gekomen op 17 maart 2015. Algemene Voorwaarden Auto Restauratie JDF, gevestigd aan Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 AH, te Heikant, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WS Internet Services

Algemene voorwaarden WS Internet Services Algemene voorwaarden WS Internet Services Tot stand gekomen op 5 november 2013. Algemene Voorwaarden WS Internet Services, gevestigd aan Spitsbergen 63, 1339 SK, te Almere, ingeschreven bij de KvK te Almere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener B.V.: Assurantiekantoor Ferwerda b.v. gevestigd te Joure, aan de Polderboskdyk

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie