Een onderzoek naar de democratische bewustwording van studenten via het onderwijs Een effectenonderzoek van het project de Kracht van je Stem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een onderzoek naar de democratische bewustwording van studenten via het onderwijs Een effectenonderzoek van het project de Kracht van je Stem"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK Een onderzoek naar de democratische bewustwording van studenten via het onderwijs Een effectenonderzoek van het project de Kracht van je Stem Promotor : Dr. E. CLAES Verslaggever : PROF. DR. S. FIERS MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek door Koen SALMON academiejaar

2 Samenvatting Er wordt veel gesproken over een democratisch deficit bij jongeren en een tekort aan democratisch burgerschap. Politieke vorming speelt een belangrijke rol om dit probleem op te lossen. In deze masterproef bekijken we wat het effect is van de Kracht van je Stem, een project van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement dat tracht burgerzin bij te brengen aan jongeren. We bekijken of dit project haar doelstellingen bereikt bij studenten van de lerarenopleiding. Aan de hand van vragenlijsten vóór en na een bezoek aan het Vlaams Parlement hebben we verscheidene kenmerken van de studenten die tussen november en mei hebben deelgenomen aan de Kracht van je Stem (N=137), bevraagd. We stellen vast dat we in de nameting significant betere resultaten vinden dan in de voormeting. Bovendien vinden we in de controlegroep, die niet heeft deelgenomen aan dit project, geen significante verbeteringen. Hierdoor besluiten we dat het democratisch burgerschap positief beïnvloed wordt door deelname aan het dagprogramma van de Kracht van je Stem. In de regressieanalyses stellen we vast dat deze verbetering in veel gevallen niet direct veroorzaakt wordt door deze deelname op zich, maar afhankelijk is van andere factoren zoals geslacht en opleiding. We vinden echter ook significant bewijs dat louter de deelname aan de Kracht van je Stem een betere score in de nameting veroorzaakt. Hieruit besluiten we dat, hoewel ook afhankelijk van andere variabelen, de Kracht van je Stem in het algemeen het democratisch burgerschap bevordert.

3 Inhoudstabel Lijst van tabellen 1 Lijst van afkortingen 4 Voorwoord 5 Inleiding 6 Deel 1: Literatuurstudie 8 1 Democratisch burgerschap Definitie Participatie Kennis Leerproces 13 2 Burgerzin bij jongeren Een gebrek aan kennis? Een gebrek aan interesse? Een gebrek aan vertrouwen? Een gebrek aan tolerantie? 21 3 Politieke vorming Wat is vorming? Waarom is vorming belangrijk? Kennis Vaardigheden Waarden Interesse Vertrouwen Tolerantie Hoe vorming geven? Onderwijs Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) Waarom vakoverschrijdend? Media Familie en vrienden 43 4 De Kracht van je Stem 45 i

4 4.1 Het bezoek voorbereiden Het simulatiespel Kennismaking met het materiaalaanbod Plenaire vergadering en nabespreking 50 Deel 2: Effectenonderzoek 51 5 Onderzoeksopzet Methode Vragenlijst 53 6 Onderzoeksgroep Geslacht Nationaliteit Opleiding Lerarenopleiding Vooropleiding Woonsituatie Opleiding van de ouders Verenigingsleven Inspraakorganen Bezoek aan politieke instellingen 64 7 Hypothesen Hypothese 1: de kennis neemt toe Is de kennis significant toegenomen? Kennisvraag 1: Welke bevoegdheid hoort toe aan welk niveau? Kennisvraag 2: Wanneer worden er verkiezingen gehouden Kennisvraag 3: Wat is een decreet? Kennisvraag 4: Uit hoeveel kamers bestaat het federaal parlement? Kennisvraag 5: Welke partijen vormen samen de Vlaamse regering? Kennisvraag 6: Benoem de partijvoorzitters Kennisvraag 7: Welk parlement werd in 2010 verkozen? Kennisvraag 8: Welke Vlaamse minister is verantwoordelijk voor volgende bevoegdheden? Kennisvraag 9: Wie is president van Europa? 88 ii

5 Kennisvraag 10: In welke stad ligt een Europees Parlement? Kennisvraag 11: Welke landen zijn lid van de Europese Unie? Conclusie: is de kennis significant toegenomen? Hypothese 2: de interesse neemt toe Is de interesse significant toegenomen? Interessevraag 1: Hoe vaak wordt er in jouw vriendenkring over politiek gepraat? Interessevraag 2: Hoe vaak wordt er bij jou thuis over politiek gepraat? Interessevraag 3: Kijkgedrag: actua- en duidingsprogramma s Interessevraag 4: Het lezen van kranten Interessevraag 5: Als er geen stemplicht was, zou je dan gaan stemmen? Interessevraag 6: Op welke partij zou jij stemmen en waarom? Conclusie: is de interesse significant toegenomen? Hypothese 3: het vertrouwen neemt toe Is het vertrouwen significant toegenomen? Vertrouwensmeting 1: In welke mate ben jij op de hoogte van volgende onderwerpen? Vertrouwensmeting 2: Hoe vaak vind je politiek ingewikkeld? Vertrouwensmeting 3: Is politiek belangrijk voor ons dagelijks leven? Vertrouwensmeting 4: Ik voel mij een Europees burger Vertrouwensmeting 5: Houding ten opzichte van de EU Conclusie: is het vertrouwen significant toegenomen? Hypothese 4: de tolerantie neemt toe Is de tolerantie significant toegenomen? Tolerantiemeting 1: Etnocentrisme 109 iii

6 Tolerantiemeting 2: Openheid voor rechten en kansen voor minderheidsgroepen Tolerantiemeting 3: Hoe wordt er omgegaan met andere meningen? Conclusie: is de tolerantie significant toegenomen? Conclusie Regressieanalyses Analyses Conclusie 131 Algemeen besluit 132 Referentielijst 135 Bijlagen 142 Bijlage 1: Vragenlijst 142 Bijlage 2: Codeboek 156 iv

7 Lijst van tabellen Tabel 1: Kennisvraag 2, naar geslacht en golf Tabel 2: Kennisvraag 2, naar lerarenopleiding en golf Tabel 3: Kennisvraag 2, naar vooropleiding en golf Tabel 4: Kennisvraag 2, naar woonsituatie en golf Tabel 5: Kennisvraag 2, naar politieke instellingen en golf Tabel 6: Kennisvraag 3, naar geslacht en golf Tabel 7: Kennisvraag 3, naar lerarenopleiding en golf Tabel 8: Kennisvraag 3, naar woonsituatie en golf Tabel 9: Kennisvraag 4, naar geslacht en golf Tabel 10: Kennisvraag 4, naar lerarenopleiding en golf Tabel 11: Kennisvraag 5, naar geslacht en golf Tabel 12: Kennisvraag 5, naar inspraakorgaan en golf Tabel 13: Kennisvraag 6, naar geslacht en golf Tabel 14: Kennisvraag 6, naar lerarenopleiding en golf Tabel 15: Kennisvraag 6, naar woonsituatie en golf Tabel 16: Kennisvraag 6, naar politieke instellingen en golf Tabel 17: Kennisvraag 8, naar geslacht en golf Tabel 18: Kennisvraag 8, naar lerarenopleiding en golf Tabel 19: Kennisvraag 8, naar vooropleiding en golf Tabel 20: Kennisvraag 8, naar politieke instellingen en golf 1

8 Tabel 21: Kennisvraag 10, naar geslacht en golf Tabel 22: Kennisvraag 10, naar lerarenopleiding en golf Tabel 23: Kennisvraag 11, naar lerarenopleiding en golf Tabel 24: Kennisvraag 11, naar inspraakorgaan en golf Tabel 25: Interessevraag 6, naar geslacht en golf Tabel 26: Interessevraag 6, naar lerarenopleiding en golf Tabel 27: Interessevraag 6, naar opleiding ouders en golf Tabel 28: Interessevraag 6, naar verenigingsleven en golf Tabel 29: Vertrouwensmeting 2, naar woonsituatie en golf Tabel 30: Vertrouwensmeting 2, naar verenigingsleven en golf Tabel 31: Vertrouwensmeting 2, naar inspraakorgaan en golf Tabel 32: Kennisvraag 2: Wanneer worden er verkiezingen gehouden? Tabel 33: Kennisvraag 3: Wat is een decreet? Tabel 34: Kennisvraag 4: Uit hoeveel kamers bestaat het federaal parlement en benoem? Tabel 35: Kennisvraag 5: Welke partijen vormen samen de Vlaamse regering? Tabel 36: Kennisvraag 6: Benoem de partijvoorzitters Tabel 37: Kennisvraag 8: Welke Vlaamse minister is verantwoordelijk voor volgende bevoegdheden? Tabel 38: Kennisvraag 10: In welke stad ligt een Europees Parlement? 2

9 Tabel 39: Kennisvraag 11: Welke landen zijn lid van de Europese Unie? Tabel 40: Interessevraag 6: Op welke partij zou jij stemmen en waarom? Tabel 41: Vertrouwensmeting 2: Hoe vaak vind je politiek ingewikkeld? 3

10 Lijst van afkortingen DKVJ S De Kracht van je Stem ASO Algemeen Secundair Onderwijs BSO Beroeps Secundair Onderwijs KSO Kunst Secundair Onderwijs TSO Technisch Secundair Onderwijs DBSO Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs BUSO Buitengewoon Secundair Onderwijs VOET Vakoverschrijdende eindtermen NSKO Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs PAV Project Algemene Vakken KHBO Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende KHK Katholieke Hogeschool Kempen XIOS XIOS Hogeschool Limburg KHLim Katholieke Hogeschool Limburg 4

11 Voorwoord Ik wil in dit voorwoord enkele mensen bedanken die geholpen hebben met het schrijven van deze masterproef. Allereerst dank ik mijn promotor, Dr. Ellen Claes, voor haar raad bij het verzamelen en verwerken van de onderzoeksresultaten en voor haar hulp bij het afbakenen van het onderwerp. Ook alle medewerkers van de Kracht van je Stem en in het bijzonder Kris Van den Bremt en Katrien Brebels, ben ik grote dank verschuldigd. Deze thesis is mede mogelijk gemaakt door hun tijd en hulpbereidheid bij het verzamelen van de onderzoeksresultaten. Aangezien ik in deze masterproef gebruik maak van vragenlijsten, ben ik steeds afhankelijk geweest van de bereidheid tot medewerking van de hogescholen die tussen november en mei hebben deelgenomen aan de Kracht van je Stem. Daarom bedank ik in het bijzonder Griet Grymonpon (KHBO), Yves Van hoof (Erasmushogeschool), Steven Meersschaert (KHK), Griet Heitzmann (XIOS) en Krista Kindermans (KHLim) en al hun studenten om te willen mee werken aan mijn onderzoek. Zonder hun hulpvaardigheid was er geen sprake geweest van een effectenonderzoek. Ten slotte dank ik ook mijn ouders en zus voor hun raad en hulp bij het schrijven van deze masterproef. 5

12 Inleiding Though [the people] may acquiesce, they cannot approve what they do not understand. 1 Dit citaat van Thomas Jefferson geeft weer waarom er thans zoveel belang gehecht wordt aan democratisch burgerschap en politieke vorming. Verscheidene signalen wijzen er op dat burgers zich niet meer betrokken voelen bij de politiek en geen vertrouwen meer hebben in hun overheid. Dit brengt het bestaan van de democratie in gevaar, aangezien deze enkel kan bestaan wanneer burgers begaan zijn met wat er zich afspeelt op politiek vlak en zelf de drang voelen om te participeren. We vragen ons in deze masterproef af of alle aandacht voor dit onderwerp terecht is. We bekijken immers wat het belang is van democratisch burgerschap en wat de verschillende aspecten hiervan zijn. Vervolgens bespreken we verscheidene onderzoeksresultaten over deze aspecten van burgerzin. We proberen ons zoveel mogelijk toe te leggen op onderzoeken met Vlaamse jongeren als onderzoeksgroep. Dit sluit immers nauw aan bij de onderzoeksgroep van deze masterproef. We zullen hier zien hoe het thans gesteld is met de politieke kennis, de interesse voor politiek, het vertrouwen en de mate van tolerantie. We bestuderen niet enkel de resultaten van zulke onderzoeken, maar gaan ook na wat er kan gedaan worden om deze cijfers te beïnvloeden. In dit kader gaan we dieper in op het belang van politieke vorming. We kijken in welk opzicht vorming een verschil kan maken met betrekking tot democratisch. We bekijken waarom dit een plaats heeft gekregen in het leerplan van het Vlaams Onderwijs en bespreken ook de manier waarop er op school aan burgerschapsvorming wordt gedaan. We beperken ons niet enkel tot het onderwijs, maar bespreken ook kort de rol van media en van familie en vrienden in politieke vorming. Ten slotte analyseren we de resultaten van het onderzoek in het kader van deze masterproef. We hebben studenten van de lerarenopleiding van 4 verschillende hogescholen, die in de periode november-mei hebben deelgenomen aan de Kracht van 1 T. JEFFERSON, Opinion on Apportionment Bill,

13 je Stem, een educatief project van het Vlaams Parlement, zowel vóór als na hun deelname gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze manier willen we nagaan of de Kracht van je Stem van belang is voor de mate van democratisch burgerschap van deze studenten en of dit project een belangrijke rol vervult op het gebied van politieke vorming. 7

14 Deel 1: Literatuurstudie 1 Democratisch burgerschap 1.1 Definitie In deze masterproef vertrekken we van de definitie van democratisch burgerschap van de Kracht van je Stem (hierna DKVJS), een project van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement. Als synoniemen voor dit begrip gebruiken de coördinatoren van dit project ook termen als burgerzin en actief burgerschap. Zij definiëren dit als volgt: Actief burgerschap houdt in dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Hierbij is er aandacht voor kritische reflectie, actie en participatie. Actief burgerschap is een leerproces. 2 In deze definitie vinden we bepaalde elementen terug die in deze masterproef zullen onderzocht worden. 1.2 Participatie Allereerst onderscheiden we in deze definitie het belang van participatie (Actief burgerschap houdt in dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan de samenleving ). Het begrip participatie vatten we in deze masterproef zeer ruim op. We zien dit niet louter als politieke participatie, maar eerder als maatschappelijke participatie. Dit wil zeggen dat we niet enkel kijken naar deelname aan het politieke proces. We begrijpen dit immers als alle mogelijke vormen van engagement. In het teken van actief burgerschap houden we bijvoorbeeld ook rekening met deelname aan het verenigingsleven of een engagement binnen een lokaal inspraakorgaan zoals bijvoorbeeld de leerlingenraad. In deze masterproef bekijken we participatie ruimer en laten we ons leiden door de categorieën die Ellen Quintelier in haar onderzoek naar de 2 DE KRACHT VAN JE STEM, Opvoeden tot burgerzin ( , Educatieve Dienst Vlaams Parlement: 8

15 effecten van participatie, bepaalt. Zij onderscheidt inspraakmogelijkheden op school, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en informele vrijetijdsbesteding. 3 De eerste categorie, namelijk inspraakmogelijkheden op school, verbreden we door dit niet enkel te beperken tot het schoolleven, maar eveneens rekening te houden met een engagement in andere inspraakorganen zoals de jeugdraad of een bestuursraad van allerlei soorten organisaties. Wat het verenigingsleven betreft, volgen we dezelfde verdeling als in het onderzoek van Ellen Quintelier gebruikt wordt. Deze categorisering gaat van sport- en jeugdverenigingen tot levensbeschouwelijke en politieke verenigingen. Ook vrijwilligerswerk krijgt een plaats in deze masterproef, hetzij beperkt en eerder in verband met het verenigingsleven zelf ( Vereniging voor vrijwilligerswerk ). Met informele vrijetijdsbesteding ten slotte houden we weinig rekening aangezien dit de omvang van deze masterproef zou overstijgen. De participatievormen die voornamelijk naar voor zullen komen in dit onderzoek, zijn dus deelname aan het verenigingsleven en een engagement binnen een inspraakorgaan. Maatschappelijke participatie is relevant wanneer we onderzoek doen naar burgerzin, aangezien dit een effect heeft op de houdingen van de participanten ten opzichte van het maatschappelijk gebeuren. Zoals reeds eerder vermeld, houden we voornamelijk rekening met inspraakorganen en verenigingen. Volgens hetzelfde onderzoek van Ellen Quintelier zijn dit namelijk de twee vormen van participatie die het meeste invloed hebben op de maatschappelijke houding van de deelnemers. Het al dan niet lid zijn van een vereniging heeft het sterkste effect op deze ingesteldheid. 4 Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit een effect heeft op de democratische burgerschapshoudingen en het persoonlijk welbevinden. Volgens het werk van Smits hebben jongeren die actief zijn in een jeugd- of cultuurvereniging een meer verdraagzame houding ten opzichte van 3 E. QUINTELIER, Effecten van participatie in en uit de school op maatschappelijke en politieke houdingen van jongeren in M. HOOGHE (Red.), Jongeren, school en politiek, Mechelen, Wolters Plantyn, 2007, Ibid

16 etnocentrische minderheden. 5 Bovendien heeft dit al dan niet actief zijn een positieve invloed op de politieke interesse en de houding ten opzichte van democratie. 6 Het verenigingsleven maakt mensen bewust van bestaande gemeenschappelijke belangen en stimuleert hen om ook daadwerkelijk op te komen voor deze belangen. Volgens de Tocqueville bevorderen verenigingen op deze manier het vermogen van mensen om dit niet enkel op verenigingsniveau te doen, maar ook om later op maatschappelijk niveau op te komen voor collectieve belangen. Binnen een vereniging leren leden immers samen te leven met anderen en groeit het besef dat we geen alleenstaande individuen zijn. 7 Op deze manier faciliteren verenigingen bijgevolg de stap naar politieke participatie en algemene belangenbehartiging. Verder hebben verenigingen een positief effect op het vertrouwen in de politieke instellingen volgens Putnam 8 en zorgen ze voor minder uitgesproken antipolitieke houdingen en een lager gevoel van politieke machteloosheid. 9 Bovendien komen leden van verenigingen sneller in contact met mensen die hen aansporen om zich ook buiten de vereniging maatschappelijk te blijven engageren. 10 Deze elementen maken dat het verenigingsleven van groot belang kan zijn wanneer we onderzoek doen naar politieke interesse en participatie. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het niet lid zijn van een vereniging tijdens 5 W. SMITS, Maatschappelijke participatie van jongeren in K. PELLERIAUX (Red.), Beter samen?, Leuven, Acco, 2005, E. QUINTELIER, l.c., A. DE TOCQUEVILLE, Over de democratie in Amerika, Brussel, Prometheus, 2008, R.D. PUTNAM, Making democracy work, New Jersey, Princeton University Press, M. ELCHARDUS en S. HERBOTS, Participatie van Vlaamse jongeren aan het verenigingsleven in N. VETTENBURG, J. DEKLERCK & J. SIONGERS (Reds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOPmonitor 2, Leuven, Acco, 2010, D.A MCFARLAND en R. J. THOMAS, Bowling young: how youth voluntary associations influence adult political participation in American Sociological Review 71, (2006), 3, pp

17 de jeugdjaren een negatief effect heeft op de politieke participatiegraad op oudere leeftijd. 11 Ook inspraakorganen zijn van belang voor ons onderzoek aangezien zij een positieve invloed hebben op politieke kennis, 12 maar ook op onze ervaring van hoe politiek werkt. Dit zou de drempel kunnen verlagen om zelf aan het politieke leven deel te nemen. 13 Volgens het reeds eerder aangehaalde werk van McFarland & Thomas worden niet enkel leden van verenigingen, maar ook leden van inspraakorganen op school gestimuleerd om ook op een latere leeftijd een gelijkaardig engagement op te nemen op een hoger politiek niveau. Door inspraak op school krijgen zij immers de kans om de nodige vaardigheden aan te leren en voldoende sociaal kapitaal op te bouwen, wat later de stap naar belangenbehartiging zal vergemakkelijken. 14 Ook Youniss et al. bemerkt dat deelname aan inspraakorganen helpt om een civic identity te ontwikkelen. Volgens dit onderzoek ontwikkelen participanten het vermogen om hun eigen mening te toetsen aan die van anderen. Dit zou hen bewuster maken van de diversiteit van de samenleving en hun eigen plaats hierin. Dit zou ertoe kunnen leiden dat leden van inspraakorganen zich ook later bewuster zijn van hun eigen rol in het politieke proces en van de manier waarop zij op een democratische manier compromissen kunnen sluiten Kennis Politieke kennis is een tweede element in de definitie van actief burgerschap van De Kracht van je Stem ( en aan hun plaats binnen die samenleving). Putnam stelt If you don t know the rules of the 11 Ibid. p E. QUINTELIER, l.c., L. J. SAHA en M. PRINT, Student school elections and political engagement: a cradle of democracy? in International Journal of Educational Research, 49, (2010), 1, pp D.A MCFARLAND en R. J. THOMAS, l.c. p J. YOUNISS, J. A. MCLELLAN en M. YATES, What we know about engendering civic identity in American Behavioral Scientist, 40, (1997), 5, pp

18 game and the players and don t care about the outcome, you re unlikely to try playing yourself. 16 Een positieve houding ten opzichte van democratie is van groot belang, maar zonder een minimale kennis over het functioneren van de samenleving zal dit niet voldoende zijn om te spreken van actief burgerschap. Kennis van het politieke proces helpt ons het belang van politiek en onze eigen plaats in de samenleving te begrijpen. Overheden kunnen op hun beurt democratischer functioneren wanneer burgers goed en op gelijke basis geïnformeerd zijn. 17 We zien overigens dat kennis ons geloof in democratische waarden versterkt. Dit komt ondermeer omdat kennis er voor zorgt dat we beter in staat zijn politieke mandatarissen correct te beoordelen en bepaalde situaties en beslissingen beter te begrijpen. Door middel van politieke kennis zijn mensen in staat om de juiste weg te vinden naar bepaalde personen of instellingen om hun belangen te behartigen. Het zorgt er immers voor dat we ons meer bewust zijn van onze belangen en van wat we kunnen doen om deze veilig te stellen. Bovendien blijkt dat goed geïnformeerde burgers een grotere verdraagzaamheid vertonen ten opzichte van etnische minderheden en minder wantrouwen koesteren in het publieke leven. Verder zorgt kennis over het politieke leven ervoor dat we sneller bereid zijn om hier ook effectief zelf aan deel te nemen. 18 Dit zou kunnen zijn omdat we, zoals reeds aangehaald, sneller onze weg vinden binnen politieke instellingen, maar zeker ook omdat kennis er voor zorgt dat we een mening hebben over bepaalde actuele problemen. 19 Solhaug wijst er echter op dat er wel degelijk een sterk correlatief verband bestaat tussen kennis en toekomstige participatie, maar dat louter kennis op zich niet volstaat. 16 R.D. PUTNAM, Bowling Alone, New York, Simon & Schuster, 2000, M. X. DELLI CARPINI en S. KEETER, What Americans know about politics and why it matters, New Haven, Yale University Press, 1989, W. A. GALSTON, Political knowledge, political engagement and civic education in Political Science, 4, (2001), pp M. X. DELLI CARPINI, In search of the informed citizen: What Americans know about politics and why it matters. Paper gepresenteerd op Middle Tennessee State University-conferentie in Nashville-Tennessee, ,

19 Volgens dit rapport helpt kennis ons inderdaad op weg om op een correcte manier deel te nemen aan het politieke leven. Het zorgt er onder andere voor dat we op de hoogte zijn van hoe we moeten stemmen en hoe parlementaire beslissingen worden genomen. Deze kennis op zich wil echter nog niet zeggen dat we ook effectief gaan participeren. Om deze stap te zetten, is er ook een zekere mate van politieke interesse nodig. 20 Zoals we reeds gezien hebben, kan deze interesse worden aangewakkerd door enerzijds de kennis te verhogen en anderzijds door een maatschappelijk engagement op te nemen. Hier komen we later in deze masterproef nog uitgebreider op terug. 1.4 Leerproces Tenslotte wordt in de definitie van DKVJS de nadruk gelegd op burgerschap als leerproces (Actief burgerschap is een leerproces). In The Good Citizen van Michael Schudson lezen we The teaching of democracy and the modeling of democracy should never stop 21 Dit is precies de reden waarom de Kracht van je Stem haar projecten organiseert met leerlingen en studenten als doelgroep. Burgerschapszin is immers geen aangeboren gegeven, maar moet geleidelijk aan aangeleerd worden. Zoals we verder in deze masterproef zullen zien, is het van groot belang dat burgerschapszin wordt bijgebracht in verschillende fasen van het onderwijs. Het onderwijs is namelijk het belangrijkste kanaal om kinderen en jongeren te bereiken. Burgerschapsvorming kunnen we niet binnen een bepaald vakonderdeel plaatsen, aangezien dit verscheidene elementen omvat die niet geconcentreerd kunnen worden. Burgerschapsvorming dient op verscheidene domeinen aangeleerd te worden aan jongeren. Dit is ook de reden waarom het Vlaams Parlement burgerschapsvorming heeft vastgelegd in de vakoverschrijdende eindtermen. Dit zijn extra doelstellingen die door het Vlaams Parlement worden vastgelegd die niet zozeer 20 T. SOLHAUG, Knowledge and self-efficacy, as predictors of political participation and civic attitudes: with relevance for educational practice in Policy Futures in Education, 4, (2006), 3, pp M. SCHUDSON, The Good Citizen, Cambridge, Harvard University Press, 1998,

20 vakgebonden zijn. Dit komt verder in deze masterproef uitgebreider aan bod. 14

21 2 Burgerzin bij jongeren Reeds langs wordt er geschreven over een democratisch deficit. Er zou weinig kennis, weinig interesse en weinig vertrouwen bestaan bij de burgers. We bekijken in dit hoofdstuk kort enkele onderzoeken en peilingen naar dit verschijnsel. We richten ons hierbij vooral op jongeren en Vlaamse onderzoeken, aangezien dit het best aansluit bij de onderzoeksgroep van deze masterproef. We bekijken achtereenvolgens studies rond een gebrek aan kennis, onderzoeken naar een mogelijk tekort aan interesse en bespreken resultaten over een tekort aan vertrouwen en een laag tolerantieniveau. 2.1 Een gebrek aan kennis? Tine Polfliet gaat na of er een verschil is in politieke kennis tussen 16- en 18-jarigen. Zij laat hiervoor leerlingen uit verscheidene secundaire scholen kennisvragen oplossen. Uit de resultaten blijkt dat meisjes slechts 47% scoren op deze vragen. Jongens doen het iets beter (50,7%). 22 We zien dus dat de respondenten slechts de helft of minder scoren op vragen die peilen naar algemene politieke kennis. Volgens een ISPO-onderzoek van Swyngedouw en Billiet scoren jongeren (18-25 jaar) op actualiteitsvragen en pure kennisvragen niet slechter dan volwassen. Zij noteren echter wel een verschil met betrekking tot de vragen over politieke ideologieën en partijprogramma s. Op dit soort vragen scoren jongeren namelijk veel slechter dan ouderen. 23 In het werk van Dewachter, Wauters en Dejaeghere blijkt dat de ondervraagden zeer slecht scoren op kennisvragen die handelen over Europese en internationale instellingen. Zo kan slechts 5% de secretaris-generaal van de NAVO (toen George Robertson) bij naam noemen. Slechts 20% kan 22 T. POLFLIET, Politieke kennis in Vlaanderen: een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigen, Leuven, K.U.Leuven, 2005,(Diss. Lic.), M. SWYNGEDOUW, J. BILLIET in M. SWIJNGEDOUW, J. BILLIET, A. CARTON en R. BEERTEN (Reds.) De (on)redelijke kiezer: onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen: verkiezingen van 21 mei 1995, Leuven, Acco,

22 Romano Prodi als voorzitter van de Europese Commissie aanduiden, ondanks het feit dat deze naam op het moment van het onderzoek zeer actueel was (incident met Guy Verhofstadt). Wanneer de vragen echter te maken hebben met Belgische politici, scoren de respondenten iets beter. Zo weet bijvoorbeeld 66,3% dat Marc Verwilghen de voorzitter was van de parlementaire onderzoekscommissie-dutroux. We kunnen de auteurs echter volgen in hun betoog dat dit cijfer nog steeds relatief laag ligt gezien de enorme impact op ons land en de permanente aanwezigheid in de media van de onderzoekscommissie-dutroux op dat moment. In de zelfde lijn liggen de vragen die te maken hebben met de provincie van de respondenten. Deze vragen ( Hoe heet jouw provinciegouverneur? ) worden in het algemeen veel beter beantwoord dan vragen die handelen over het internationale niveau. 24 De auteurs stellen hier vast dat de kennis toeneemt naarmate de vragen dichter aansluiten bij de leefwereld van de respondenten. We kunnen hierdoor waarschijnlijk besluiten dat gebeurtenissen die dichter bij de eigen leefwereld staan, ook als belangrijker zullen beschouwd worden. Bijgevolg zal hier ook meer interesse voor getoond worden en zal dus ook de kennis toenemen. Uit de cijfers van een ICCS-onderzoek blijkt dat Vlaamse 14-jarigen in vergelijking met de andere landen (38 landen of regio s hebben deelgenomen aan dit onderzoek) niet goed en in het beste geval gemiddeld, scoren. In vergelijking met andere West-Europese landen behalen de Vlaamse jongeren slechts gemiddelde scores met betrekking tot burgerschapskennis. 25 We kunnen concluderen dat de heersende ongerustheid over politieke kennis bij jongeren niet geheel onterecht is. We baseren ons hiervoor voornamelijk op recente Vlaamse onderzoeken aangezien deze het meest aansluiten bij de onderzoeksgroep van deze 24 W. DEWACHTER, B. WAUTERS en Y. DEJAEGHERE, De nauwelijks bereikte burger, Leuven, Afdeling Politologie, K.U.Leuven, 2002, S. DE GROOF, E. FRANCK, M. ELCHARDUS en D. KAVADIAS, International Civic and Citizenship Education Study in Vlaanderen. Perstekst, Vakgroep Sociologie, onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel en Departement Sociologie, onderzoeksgroep SeP, Universiteit Antwerpen, 3. 16

23 masterproef. Uit deze onderzoeken blijkt dat jongeren relatief weinig kennis bezitten over politiek en actualiteit. Wanneer gebeurtenissen dichter aansluiten bij de eigen leefwereld, liggen deze scores wel iets hoger. In vergelijking met andere West-Europese jongeren, haalt de Vlaamse jeugd slechts hetzelfde resultaat of zelfs slechter. 2.2 Een gebrek aan interesse? Uit recent Vlaams onderzoek blijkt dat Vlaamse jongeren veel minder over politiek discussiëren met vrienden en familie dan jongeren in andere Europese landen. 26 Uit een onderzoek van Mark Elchardus en Bram Vanhoutte blijkt dat de interesse voor politiek toeneemt gedurende de jeugdjaren, maar op een bepaalde leeftijd stabiliseert. Wanneer we het Vlaamse interesseniveau echter vergelijken met andere Europese landen, blijkt dat Vlaamse jongeren veel minder interesse vertonen voor politieke gebeurtenissen. Tine Allemeersch deed onderzoek naar het politieke participatiegedrag van jongeren. Uit haar resultaten blijkt dat slechts een minderheid van de jongeren heel geïnteresseerd is in politiek (5,42%). Bij jongeren tussen 14 en 25 jaar geeft bijna 21% aan niet geïnteresseerd te zijn. Bij jongeren tussen 15 en 16 jaar ligt dit getal zelfs hoger: 28,44%. 29 Uit recenter onderzoek blijkt 42,5% van de 12- tot 30-jarigen ongeïnteresseerd te zijn in politiek. 30 Dit zou de vaststelling van Elchardus en Vanhoutte kunnen bevestigen dat 26 Ibid. 27 M. ELCHARDUS en B. VANHOUTTE, Het steile pad naar democratisch burgerschap, Brussel, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, TOR, 2007, S. DE GROOF, E. FRANCK, M. ELCHARDUS en D. KAVADIAS, o.c T. ALLEMEERSCH, Het politieke participatiegedrag van jongeren: apathisch of niet-conventioneel?, Leuven, K.U.Leuven, 2008, (Diss. Lic.), M. ELCHARDUS en S. HERBOTS, Jongeren en democratisch burgerschap. Conventionele, alternatieve en aanvullende participatie in N. VETTENBURG, J. DEKLERCK en J. SIONGERS (Reds.) Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 2, Leuven, Acco, 2010,

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Politieke participatie en politieke socialisatie bij jongeren in België

Politieke participatie en politieke socialisatie bij jongeren in België Politieke participatie en politieke socialisatie bij jongeren in België Ellen Quintelier 1 Postdoctoraal onderzoeker Onderzoeksfonds K.U.Leuven Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven De Gids op Maatschappelijk

Nadere informatie

Generation What? 1 : Jongeren over Politiek

Generation What? 1 : Jongeren over Politiek Generation What? 1 : Jongeren over Politiek De Generation What enquête peilde niet alleen naar de zogenaamd politieke opvattingen van jongeren, maar ook naar hun meer fundamentele houding tegenover het

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso

peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso colloquium 7 juni 2017 dr. Eef Ameel overzicht de peiling burgerzin en burgerschapseducatie beschrijving van de steekproef

Nadere informatie

Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op democratische waardepatronen

Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op democratische waardepatronen Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op democratische waardepatronen Een longitudinaal onderzoek naar de kennis, interesse en politieke participatie van jongeren. Inleiding In een democratie

Nadere informatie

ICCS International Civic & Citizenship Education Study

ICCS International Civic & Citizenship Education Study ICCS International Civic & Citizenship Education Study Vlaanderen onderzoekt samen met 38 andere landen wereldwijd de burgerzin bij zijn veertienjarigen. We peilen naar hun kennis, attitudes en vaardigheden

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Saskia De Groofen Eva Franck Promotoren: Mark Elchardus en Dimokritos Kavadias Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR - VUB Departement Sociologie

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Tal van onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname van jongeren aan sportverenigingen ten goede komt aan hun algemene ontwikkeling en gezondheid.

Nadere informatie

De effecten van ProDemos Binnenhof voor scholen

De effecten van ProDemos Binnenhof voor scholen De effecten van ProDemos Binnenhof voor scholen Jasmijn Verbeek Juli 2015 Inleiding Politiek goed geïnformeerde en betrokken burgers zijn essentieel onderdeel van elke democratie. Burgers moeten begrijpen

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Vlaanderen in ICCS 2009 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Vlaanderen in ICCS 2009 1 Saskia De Groof 1 Mark Elchardus

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel

Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel Onze samenleving wordt steeds diverser. De studiedienst van de Vlaamse Regering berekende dat begin 2013 ca. 18% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van vreemde

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

Politiek? Nee! Sociaal engagement?

Politiek? Nee! Sociaal engagement? zijn Vlaamse jongeren goede burgers? Stijn Beeckman Politiek? Nee! Sociaal engagement? Nauwelijks vier op de tien veertienjarigen begrijpen politieke thema s. Slechts een op de vijf denkt later als volwassene

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken

TTALIS. Maatschappelijke waardering door de ogen van de. leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Maatschappelijke waardering door de ogen van de TTALIS leraar en de samenhang met leraar- en schoolkenmerken Bevindingen uit de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 IN FOCUS Faculteit

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31

Inhoud. Lijst van tabellen en figuren 13. Lijst van gebruikte afkortingen 25. Inleiding Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Inhoud Lijst van tabellen en figuren 13 Lijst van gebruikte afkortingen 25 Inleiding 27 1. Jongeren en hun (gezins)relaties 31 Tom Boonaert en Filip Coussée 1. Inleiding 31 2. Jongeren en hun gezin 31

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 NOTA van: aan: Betreft: de Luxemburgse delegatie de Groep jeugdzaken ontwerp-resolutie van de Raad

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten.

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten. 1. DOELGROEP Dit educatief spel werd in de eerste plaats ontwikkeld met het jeugdwerk voor ogen. Het is dan ook een typisch chiro- of scoutsspel geworden voor 12- tot 16- jarigen in groep. Toch leent dit

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012 Morele Ontwikkeling van Jongeren Hanze Jeugdlezing 2012 Wiel Veugelers Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam Opbouw verhaal Wat is morele ontwikkeling? Wat leert onderzoek over morele

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Inleiding op Divers jong Diversiteit What s in a name? Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studiedag Divers jong, 11 april 2016, BIP Brussel Inhoud Aanleiding tot het boek Wat

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar COMMUNITY DEVELOPMENT Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar 2012-2013 Samenlevingsopbouw Concepten en gerichte benadering Kernprincipes en processen Verschillende classificaties en werkmodellen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 171 In de afgelopen decennia is het aantal zwevende kiezers in westerse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken?

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken? >> Inhoudsopgave Inleiding 4 Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10 Les 2. Denken Kunnen dieren denken? 14 Les 3. Geluk Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen het Waals Gewest en het Vlaams Gewest.

Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Inter Universitaire Attractiepool Participation & Representation (PartiRep) Brussel/Bruxelles, Leuven, Antwerpen, Leiden Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen

Nadere informatie

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever 2010-2011 Een onderzoek van: Universiteit Gent Katarina Panic Prof. Dr. Verolien Cauberghe

Nadere informatie

Vormingsavond inclusief onderwijs

Vormingsavond inclusief onderwijs Vormingsavond inclusief onderwijs Op dinsdagavond 5 december was het dan eindelijk zo ver: de langverwachte vormingsavond over inclusief onderwijs kon uiteindelijk toch nog plaatsvinden. En tot onze grote

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

STEM didactiek - een overzicht Vernieuwde didactiek voor wiskunde, wetenschappen en techniek in het Vlaamse secundair onderwijs

STEM didactiek - een overzicht Vernieuwde didactiek voor wiskunde, wetenschappen en techniek in het Vlaamse secundair onderwijs STEM didactiek - een overzicht Vernieuwde didactiek voor wiskunde, wetenschappen en techniek in het Vlaamse secundair onderwijs Wim Dehaene KULeuven-ESAT-MICAS Wie ben ik prof. dr. ir. Wim Dehaene wim.dehaene@esat.kuleuven.be

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Inleiding Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van hun kinderen. In

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden

Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden Aandeel Vlaamse jongeren Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden Waarom 'jongeren zonder vrienden'? Het ontbreken van vriendschappelijke relaties tussen jongeren en hun leeftijdsgenoten wordt in verband

Nadere informatie

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING Wat is service-learning? Nieuw of niet? Goodpractices uit Latijns-Amerika,

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN?

SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN? SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN? Lessen uit scholenonderzoek in Vlaanderen Jessy Siongers Universiteit Gent Vrije Universiteit Brussel Steunpunt Cultuur & Jeugdonderzoeksplatform

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Deel 3: Longitudinale en levensloopvergelijking

Deel 3: Longitudinale en levensloopvergelijking Deel 3: Longitudinale en levensloopvergelijking Eva Franck 22/12/2010 pag. 1 (1) Longitudinale vergelijking Etnocentrisme 4 de jaar Secundair Onderwijs: 15-16-jarigen Vier databanken: 2000, 2006, 2008

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied:

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J.

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. Link to publication Citation for published version (APA): Omlo, J.

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie