ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Eussen Car Services Aan de Fremme BE Margraten KvK te Maastricht nr ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eussen Car Services Koper: Produkt: Overeenkomst: Opdrachtgever: de gebruiker van de algemene voorwaarden; de wederpartij c.q. de klant van Eussen Car Services met wie een overeenkomst wordt gesloten; personenauto s en daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto s met een laadvermogen minder dan 3500 kg; de overeenkomst van koop en verkoop van nieuwe of gebruikte produkten c.q. onderdelen of toebehoren daarvoor tussen Eussen Car Services en koper; degene, die aan Eussen Car Services een produkt(en) ter reparatie aanbiedt; Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eussen Car Services en koper/opdrachtgever waarop Eussen Car Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met koper/opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Eussen Car Services om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. Eussen Car Services is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Eussen Car Services kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Eussen Car Services daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij koper anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eussen Car Services niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd en komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van het produkt van Eussen Car Services. 2. In bedoelde overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen: a. de omschrijving van het produkt met eventueel toebehoren; b. de prijs van het produkt op het moment van de koop/verkoop; c. de vermoedelijke c.q. definitieve leveringsdatum d. een verwijzing naar de garantiebepalingen, waarbij Eussen Car Services als garantiegever optreedt; e. de wijze van betaling; f. het bouw- en modeljaar van het produkt; Artikel 5 Levering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af depot van Eussen Car Services. 2. De koper is verplicht het produkt(en) af te nemen op het moment waarop hem dit/deze ter beschikking staat(n) of aan hem ter hand wordt(en) gesteld. 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde produkt(en) worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Eussen Car Services hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 4. Indien Eussen Car Services gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Eussen Car Services ter beschikking heeft gesteld. 5. Indien Eussen Car Services een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Eussen Car Services schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6 Reparatie en onderhoud 1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden kan mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden. De elektronische opdracht 1

2 komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. 2. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht, van Eussen Car Services opgave verlangen van de prijs van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden alsmede van de termijn, waarbinnen de opdracht c.q. werkzaamheden zal / zullen worden uitgevoerd. 3. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en Eussen Car Services een vaste prijs en / of termijn overeenkomen. 4. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, neemt Eussen Car Services contact op met de opdrachtgever om de meerkosten te bespreken. 5. De opdrachtgever is gerechtigd alsdan de gegeven opdracht te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van Eussen Car Services voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten. 6. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn dient Eussen Car Services de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 7. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve indien er sprake is van overmacht van Eussen Car Services. Artikel 7 Vervangen onderdelen 1. De vervangende onderdelen worden, na uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze bij het verstrekken van de opdracht daarom heeft verzocht. 2. Dit geldt niet voor onderdelen, waar nog garantieclaims op rusten. Deze worden eerst ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever door middel van deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of niet voldoende zijn afgehandeld. 3. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Eussen Car Services, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. Artikel 8 Garantie 1. Eussen Car Services garandeert dat al de te leveren produkten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. Op nieuwe produkten c.q. nieuwe onderdelen van bedoelde produkten is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. 3. Op gebruikte produkten kan Eussen Car Services, tenzij de koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard hiervan af te zien, binnen de daartoe gestelde grenzen en voorwaarden, garantie gedurende een eveneens aangewezen termijnen verlenen. 4. De onder bovenstaande lid 3 genoemde garantie geldt, afhankelijk van het produkt, gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering. 5. Eussen Car Services kan de koper een schriftelijk garantiebewijs verschaffen. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 6. Indien het te leveren produkt niet voldoet aan deze garanties, zal Eussen Car Services de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van Eussen Car Services vervangen of zorg dragen voor herstel. 7. Bedoelde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Eussen Car Services, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 8. Indien het geleverde produkt niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en dit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, is Eussen Car Services niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd. Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 1. Eussen Car Services blijft volledig eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koper al hetgeen hij op grond van deze overeenkomst is verschuldigd, volledig heeft voldaan. 2. Zolang het produkt niet in eigendom van de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de produkten alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. 3. De koper is tevens verplicht het door Eussen Car Services geleverde produkt voor zijn rekening te doen onderhouden. 4. Eussen Car Services zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het produkt gehouden zijn. 5. De koper vrijwaart Eussen Car Services voor aanspraken, die derden in verband met dit eigendomsvoorbehoud op Eussen Car Services mochten / mogen hebben. Artikel 10 Verkoop met inkoop 1. Indien bij verkoop van een produkt tegen inkoop van een gebruikt produkt de koper in afwachting van de levering van het gekochte produkt het oude blijft gebruiken, wordt laatst genoemd produkt eerst eigendom van Eussen Car Services, nadat de feitelijke levering daarvan aan Eussen Car Services heeft plaatsgevonden. Zolang de koper bedoeld produkt blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico. 2. Indien blijkens de inkoopovereenkomst door Eussen Car Services een gebruikt produkt wordt ingekocht, maar waarbij Eussen Car Services bedoeld gebruikt produkt niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven en ondertekende inkoopverklaring. 3. Indien bij de feitelijke aflevering van het gebruikte produkt ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden geconsta- 2

3 teerd, die niet aan Eussen Car Services bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de daaruit volgende eventuele waardevermindering zonder voorafgaande ingebrekestelling door Eussen Car Services aan koper in rekening worden gebracht. 4. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde laat onverlet het recht van Eussen Car Services de inkoopovereenkomst te ontbinden, indiende afwijking van bedoelde overeenkomst de ontbinding rechtvaardigt. 5. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met Eussen Car Services overeengekomen koopprijs voor het produkt te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van het gekochte produkt schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door Eussen Car Services annuleren, mits hij binnen 10 dagen na annulering Eussen Car Services alle schade, die deze ten gevolge van de annulering lijdt, vergoedt. 6. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde produkt. 7. Indien koper na tien dagen bedoelde schade niet heeft voldaan, heeft Eussen Car Services het recht de koper schriftelijk mede te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan koper geen beroep meer doen op annulering 8. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 11 Onderzoek, reclames 1. De koper is gehouden het geleverde produkt op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Eussen Car Services te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige produkt, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Eussen Car Services met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Eussen Car Services gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Eussen Car Services en op de wijze zoals door Eussen Car Services aangegeven. Artikel 12 Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de produkten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht. Artikel 13 Prijsverhoging/prijswijzigingen 1. Indien Eussen Car Services met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Eussen Car Services niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, wanneer de verhoging voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet. 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Eussen Car Services rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Artikel 14 Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Eussen Car Services aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Levering volgt alsdan eerst na betaling. 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Eussen Car Services en de verplichtingen van de koper jegens Eussen Car Services onmiddellijk opeisbaar. 6. Eussen Car Services heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Eussen Car Services kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Eussen Car Services kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 7. Indien na uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoelde tijdstip is afgehaald, is Eussen Car Services gerechtigd om stallingkosten c.q.opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. 8. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever/ koper ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van Eussen Car Services zonder dat de opdrachtgever op enige vergoeding ter zake aanspraak kan maken. Artikel 15 Schadetaxatie Indien Eussen Car Services een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de koper/ opdrachtgever de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht, indien een opdracht tot reparatie aan Eussen Car Services wordt verstrekt dan wel levering van een ander produkt met Eussen Car Services wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. 3

4 Artikel 16 Retentierecht Indien het door Eussen Car Services geleverde produkt ter reparatie wordt aangeboden, kan Eussen Car Services het retentierecht uitoefenen op het produkt indien en voor zolang als: - de opdrachtgever de kosten van werkzaamheden aan het produkt niet of niet geheel voldoet; - de opdrachtgever de kosten van eerdere door Eussen Car Services niet c.q. nog niet in zijn geheel heeft voldaan; - de opdrachtgever andere vorderingen, die voortvloeien uit de contractuele relatie met Eussen Car Services niet c.q. nog niet in zijn geheel heeft voldaan; Eussen Car Services kan het retentierecht niet uitoefenen, indien opdrachtgever voldoende zekerheid met betrekking tot de in dit artikel bedoelde vorderingen heeft gesteld. Artikel 17 Opschorting en ontbinding 1. Eussen Car Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Eussen Car Services ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. - ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is Eussen Car Services bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eussen Car Services op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Eussen Car Services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst 4. Eussen Car Services behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 18 Incassokosten 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. 2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50, Indien Eussen Car Services aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper. 4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. Artikel 19 Aansprakelijkheid 1. Indien door Eussen Car Services geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Eussen Car Services jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Eussen Car Services beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. Onverminderd het bovenstaande is Eussen Car Services niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eussen Car Services of zijn ondergeschikten. Artikel 20 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eussen Car Services niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Eussen Car Services worden daaronder begrepen. 3. Eussen Car Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Eussen Car Services zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voorzoveel Eussen Car Services ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Eussen Car Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 4

5 Artikel 21 Geschillen 1. De Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Eussen Car Services het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 22 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Eussen Car Services en koper/opdrachtgever is enkel Nederlands recht van toepassing. Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 5

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent Algemene Voorwaarden Cloudopleider.IT Privacy Policy Wij hechten veel belang aan een duidelijke en open communicatie met onze klanten en de bezoekers van onze website. Wij hanteren hierbij de ACM Richtlijnen(Autoriteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Eric Van Lieshout Auto s Alanenweg 12 5342PV Oss KVK nr 17212591 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel 2 - Toepassing...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Raymond Van Lieshout Auto s Rossinistraat 27 5344 AK Oss KVK nr 17172243 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie