CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail"

Transcriptie

1 qr CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail CO 2 -team Strukton Rail 8 april 2014 Goedgekeurd: Directeuren Coördinatie-overleg, d.d. 17 februari 2014

2 Inhoud 1 Algemeen Inleiding en doel Scopes Kwaliteit Randvoorwaarden en risico s Implementatie Informatie, besturing en communicatie Leeswijzer 4 2 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit Probleemstelling Doelen en oplossingen Uitgangspunten en projectgrenzen 6 3 Lagere uitstoot door productiemiddelen Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 8 4 Lagere uitstoot door gas en elektra Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 9 5 Papier Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 10 6 Inkoop Probleemstelling Doelen en oplossingsrichtingen Uitgangspunten en projectgrenzen 11 Blad 2/12

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding en doel Strukton Rail stelt zich tot doel om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar De keuze voor deze doelstelling is ingegeven door de verwachting dat de reductie-mogelijkheden in de jaren vóór 2020 zullen afnemen. De doelstelling voor 2020 zal in 2014 worden heroverwogen. De CO2-emissiereductie wordt gerelateerd aan de geactiveerde productie. Om dit te bereiken bepaalt Strukton Rail per jaar zijn ambitie. Voor 2014 is deze ambitie een CO2-emissiereductie van 2% ten opzichte van Eind 2014 wordt de ambitie voor 2015 vastgesteld. Om deze ambitie te realiseren heeft Strukton Rail meerdere Plannen van Aanpak (PvA) geformuleerd: 1. Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit 2. Lagere uitstoot door productiemiddelen 3. Lagere uitstoot door gas en elektra 4. Papier 5. Inkoop 1.2 Scopes Een belangrijke term bij het bepalen van de CO 2 - footprint en de reducties is de scope. Grotendeels conform het GHG-protocol definieert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) 3 scopes (zie het scopediagram hiernaast): 1. Scope 1: emissies of directe emissies (bijv. zakelijk autoverkeer en eigen brandstofverbruik) 2. Scope 2: emissies of indirecte emissies (bijv. ingekochte elektriciteit) 3. Scope 3: emissies of overige indirecte emissies (bijv. reizen met de trein) Strukton Rail rapporteert conform het GHG-protocol en volgt dus niet het model van SKAO. De Plannen van Aanpak in dit reductieprogramma zullen ingrijpen op zowel scope 1, 2 als Kwaliteit De inrichting en het monitoren van de deelprojecten en de competenties van betrokkenen garanderen de kwaliteit van het beoogde resultaat en de wijze waarop de vijf plannen van aanpak worden uitgevoerd. 1.4 Randvoorwaarden en risico s Veel maatregelen vinden plaats binnen de bedrijfsonderdelen van Strukton Rail. Draagvlak van alle bedrijfsonderdelen is van essentieel belang voor het slagen van deze maatregelen. Daarom is commitment van de directeuren van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen nodig voor dit volledige CO 2 -reductieprogramma. Blad 3/12

4 1.5 Implementatie Voor de implementatie van de maatregelen zullen de plannen in de verschillende bedrijfsonderdelen worden besproken. Per maatregel wordt een actiehouder aangewezen die de nodige acties uitzet, deelplannen maakt en de voortgang bewaakt. Het reductieprogramma zal regelmatig worden geactualiseerd. De geactualiseerde versies zullen intern worden gepubliceerd. 1.6 Informatie, besturing en communicatie De opzet van dit reductieprogramma sluit aan bij de indeling van de footprintrapportage. Hierdoor zijn de effecten van de deelprojecten eenduidig te monitoren en kan tijdig worden bijgestuurd. Elk deelproject wordt toegewezen aan een actiehouder binnen het CO 2 -team. Deze actiehouder is verantwoordelijk voor de voortgangbewaking en wordt vastgelegd in de actielijst. Minimaal twee keer per jaar publiceert Strukton Rail relevante resultaten van de deelprojecten. 1.7 Leeswijzer Elk van de Plannen van Aanpak (PvA s) heeft een eigen hoofdstuk en is op dezelfde manier ingedeeld. Eerst wordt kort de probleemstelling omschreven. Dan volgen concrete doelen en oplossingsrichtingen. Het reductieprogramma wordt afgesloten met een samenvattend hoofdstuk waar de totale potentiële CO 2 -emissiereductie overzichtelijk wordt gepresenteerd, inclusief de route om dit te bereiken, verantwoordelijken en een tijdsschema. Blad 4/12

5 2 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit 2.1 Probleemstelling De mobiliteit van medewerkers van Strukton Rail zorgt voor het grootste deel van de footprint. In 2013 werd 65% van de totale uitstoot van Strukton Rail veroorzaakt door leaseauto s (grijs en geel). Daarnaast werd nog eens 8% veroorzaakt door woonwerkverkeer met privéauto s (OV en auto) en 2% door zakelijke reizen (vliegreizen, taxi, privéauto s en OV). CO 2 -reductie in de mobiliteit is daarmee uitermate belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. 2.2 Doelen en oplossingen In 2014 en 2015 willen wij door een pakket van maatregelen de CO 2 -uitstoot als gevolg van mobiliteit terugdringen. 1. Nieuwe mobiliteitsregeling: Doel is om in 2014 een plan uit te werken voor een nieuwe mobiliteitsregeling en dit plan daarna eind 2014 in te voeren. Motto daarbij is: Moet ik vandaag wel reizen? Met de invoering van deze regeling zal tevens het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Daarnaast zullen mensen geënthousiasmeerd worden om de lease-auto s alleen zakelijk te gebruiken. De effecten hiervan als het gaat om CO 2 -uitstoot, zullen pas vanaf 2015 zichtbaar worden, omdat niet iedereen per direct gebruik zal kunnen maken van deze nieuwe regeling. De verwachting is dat dit in 2015 zal zorgen voor 10 leaseauto s minder. Ervan uitgaande dat de betrokken medewerkers dan met de trein gaan reizen, levert dit per kilometer een besparing op van 70% per medewerker. Voor 10 medewerkers verwachten we hiermee in 2015 rond de 30 ton CO 2 te reduceren. 2. Leaseregeling: Vanaf 1 januari 2013 is een autoleaseregeling van kracht die voor alle werkmaatschappijen van Strukton geldt. De regeling geldt alleen voor personenauto s (geel kenteken). Met deze nieuwe regeling heeft Strukton een aanzienlijke reductie van zijn CO2 gerealiseerd en daarmee wordt voldaan aan de doelstelling om de totale CO2-uitstoot de komende jaren aanzienlijk te gaan beperken. Daarnaast is de autoleaseregeling versoberd. De reductie van de CO2-uitstoot van leaseauto s met geel kenteken zal als gevolg van de invoering van deze regeling naar verwachting ultimo 2014 ca. 2% bedragen ten opzichte van 2012 Daarnaast zal in 2014 het toewijzingsbeleid van leaseauto s worden aangescherpt. Het aantal leaseauto s zal hiermee met circa 50 verminderen. (5% per jaar). Ook zal onderzocht worden of de 100% elektrische auto kan worden toegevoegd aan de lease-keuze mogelijkheden. 3. Bedrijfsauto s: Bij Strukton Rail rijden tussen de 800 en 900 auto s met geel en grijs kenteken die ingezet worden voor de directe uitvoerende werkzaamheden. In deze categorie zal CO 2 -reductie bewerkstelligd worden door onder meer: - inzetten van kleinere en zuinigere bedrijfsauto s (in navolging van het voormalige Strukton Rail West en Strukton Rail Equipment) - invoering van het nieuwe rijden middels trainingen (zie paragraaf 4 hieronder) - begrenzing van de maximumsnelheid (130 km/h voor grijze kentekens) - inzetten van hybride auto s op diesel (plug-in hybride wordt niet toegestaan) - blijven uitgaan van de top 10 van zuinigste bestelauto s (van Natuur & Milieu en ANWB) - nieuwe bedrijfsauto s voorzien van lichtgewicht aluminium inrichting - bevorderen gebruik start-/stopknop Blad 5/12

6 4. Het nieuwe rijden voor leaserijders. Naar aanleiding van trainingen van selecte groepen chauffeurs in 2012 en 2013 is besloten in trainingen Het nieuwe rijden op te nemen in het reductieprogramma. De omvang van de groepen die de training gaan volgen, zal in 2014 worden bepaald. Afhankelijk daarvan zal een reductiedoelstelling worden geformuleerd. 5. (Code 95) Tot medio 2016 zullen de 130 chauffeurs met vrachtwagenbewijs die binnen Strukton Rail werkzaam zijn de nascholing Code 95 volgen. Deze chauffeurs besturen onder meer railwegvoertuigen, kleine vrachtauto s of lasbussen. Zij hebben er al een praktijkdag opzitten. De training geeft aandacht aan veilig en zuinig rijden. De nascholing wordt gegeven in vijf dagen, waarvan één dag praktische vaardigheden. In 2013 is een pilot gehouden onder chauffeurs die werkzaam waren voor het voormalige Strukton Rail West. 6. Flexibel werken: Het doel is om Strukton breed het gebruik van flexibel werken te stimuleren. Denk daarbij aan flexwerkplekken, flexibele werktijden (waardoor minder filerijden nodig is, wat tot een verminderd brandstofverbruik per kilometer leidt) en videoconferencing. Als doel wordt gesteld om in 2014 vijftig medewerkers één dag in de week flexibel werken te laten toepassen en in 2015 honderdvijftig medewerkers. De besparing zal zich uiten in minder brandstofverbruik. Ervan uitgaande dat medewerkers soms ook op dagen waarop zij flexibel werken een gering aantal kilometers aflegt, is de verwachting dat de brandstofbesparing in 2014 zal neerkomen op een reductie van 20 tot 30 ton CO2. 7. Mensplanning: Door het efficiënter plannen van mensen (postcodeplanning) kan het aantal autokilometers met bedrijfsauto s in de uitvoering worden verminderd. Eind 2012 is een extra module geïmplementeerd in het planningsprogramma Rostarcas, dat het plannen van mensen op postcode mogelijk maakt. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de effecten van deze maatregel te kunnen meten. 8. NS-Business Card: Reizen met het openbaar vervoer zorgt voor minder CO 2 - uitstoot dan reizen met de auto. Voor 2014 en 2015 is de doelstelling om 5% per jaar meer treinkilometers te reizen met de NS-Business Card. Dit komt overeen met kilometer in 2014 en km in Het hier genoemde percentage wordt daarbij afgezet tegen de realisatie Overnachtingen. Bij langdurige projecten kan het een interessant alternatief zijn om medewerkers op locatie te laten overnachten. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten op de locatie Herfte - Emmen. Als uitgangspunt wordt voorgesteld om een overnachting te plannen als de enkele reistijd meer bedraagt dan 2 uur. 2.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Diverse van de in dit hoofdstuk genoemde maatregelen hebben pas op de langere termijn zichtbaar invloed op de CO 2 -uitstoot. Mobiliteitsregeling. Uitgangspunt is dat betrokken medewerkers met de trein gaan reizen als zij kiezen voor een mobiliteitsbudget. In dat geval levert dit per kilometer een besparing op van 70% per medewerker. Elektrische aandrijving. Uitgangspunt is dat elektrische apparaten/voertuigen over het algemeen een lagere CO 2 -uitstoot hebben dan diesel- of benzinevarianten Flexibel werken. Uitgangspunt is dat medewerkers soms ook op dagen waarop zij flexibel werken een gering(er) aantal kilometers aflegt. Blad 6/12

7 3 Lagere uitstoot door productiemiddelen 3.1 Probleemstelling De productiemiddelen (het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG) geven bij Strukton Rail een flinke hoeveelheid CO 2 - uitstoot. In 2013 veroorzaakten het KMG en GMG 19% van de uitstoot van Strukton Rail. Verlaging van de uitstoot van deze machines zorgt direct voor minder CO 2 -uitstoot op de projecten van Strukton Rail. 3.2 Doelen en oplossingsrichtingen Het onderstaande pakket van maatregelen zal het verbruik van productiemiddelen verlagen: 1. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de rijstijl is van de machinisten van Strukton Rail. In 2014 wordt als doel gesteld om inzicht te krijgen in de rijstijl. Als hieruit reductiemogelijkheden blijken, zullen maatregelen worden genomen om de rijstijl van de machinisten aan te passen. 2. Strukton Rail wil in 2014 en 2015 meer spoor mechanisch vernieuwen dan in 2013 in plaats van het gebruik van de wegenbouwmethode. Strukton Rail zal ProRail betrekken in de ketenanalyse over ballast en zal in die dialoog het item van mechanisch spoor vernieuwen meenemen. 3. Aanpassen Klein Mechanisch Gereedschap (KMG). Het doel is om in 2014 te onderzoeken of het KMG zo kan worden aangepast dat dit minder brandstof verbruikt en/of elektrisch kan worden aangedreven. Als uit het onderzoek blijkt dat aanpassingen in het KMG rendabel en haalbaar zijn, zal worden gestart met het aanpassen van KMG. 4. Meedoen met het initiatief Het Nieuwe Draaien van de stichting Natuur & Milieu. Het Nieuwe Draaien gaat ervan uit dat er diverse besparingsmogelijkheden zijn: - juiste machinekeuze, juiste technische toerusting, 1 tot 2 %; - juiste rijstijl en werkaanpak, 8 tot 12 % (gedrag); - adequaat onderhoud, 1 tot 2 %. Naar aanleiding van een gesprek met Natuur & Milieu heeft Strukton zich in 2012 aangesloten bij het initiatief. Het initiatief is in juni 2012 van start gegaan. In 2013 heeft bij Strukton (project Avenue 2 in Maastricht) een proeftraining plaatsgevonden voor machinisten en uitvoerders. Tijdens de training kwam aan de orde hoe zij brandstofbesparend kunnen omgaan met dumpers, shovels, etc. Uit de training kwam naar voren gekomen dat er veel winst valt te behalen bij de inzet van materieel dat is voorzien van de laatste technieken. Ook in het logistieke proces voor uitvoering van de werkzaamheden is veel winst te behalen. De training voldeed echter niet aan de wensen van Strukton. In overleg tussen Strukton en Natuur & Milieu is een tweede trainingsbureau geselecteerd, dat inmiddels ook meedoet aan het initiatief en trainingen verzorgt. Eind 2013 heeft met dit nieuwe trainingsbureau een pilottraining plaatsgevonden op het project N61. Bij deze interactieve training zijn ook onderaannemers betrokken. Vóór de zomer van 2014 vindt een vervolgtraining plaats en worden de resultaten (brandstofverbruik Strukton én onderaannemers) geëvalueerd. Maatregelen bij Strukton Rail: Strukton Rail voorziet inmiddels alle nieuwe kranen van ledverlichting en een stationaire automaat; beide maatregelen leiden tot een reductie van het brandstofverbruik. Strukton Rail heeft in een brancheoverleg voorgesteld om, in het kader van de nieuwe tcvt-voorwaarden, alle kraanmachinisten in de branche de training Het Nieuwe Draaien te laten volgen. Vooralsnog zijn BAM Rail en VolkerRail daar geen voorstander van. Dit zal in 2014 met Natuur & Milieu worden besproken. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg zal in 2014 worden bepaald of en zo ja op welke wijze de training Het Nieuwe Draaien aan de machinisten van Strukton Rail zal worden gegeven. Na de Blad 7/12

8 herinrichting van onze organisatie in Nederland is het overigens gemakkelijker geworden om de kraanmachinisten te bereiken; zij zitten nu in één afdeling. 3.3 Uitgangspunten en projectgrenzen De veronderstelling is dat de uitstoot kan worden verlaagd door het aanpassen van de rijstijl van machinisten. Dit moet nog worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van het KMG. Meer mechanisch vernieuwen: Uit onderzoek van Strukton Rail en toetsing door de TU Delft komt naar voren dat mechanisch spoor vernieuwen 40% minder CO 2 uitstoot dan de wegenbouwmethode (bron Presentatie DIA Bouwmethode verduurzamen). De kosten zijn echter 5% hoger. Blad 8/12

9 4 Lagere uitstoot door gas en elektra 4.1 Probleemstelling In 2013 veroorzaakten elektriciteit en gas 6% van de totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail. Reductie van de uitstoot door gebruik van elektriciteit en gas is belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. 4.2 Doelen en oplossingsrichtingen 1. Verduurzamen: Om de CO2-uitstoot in 2014 en 2015 te verminderen zullen ook de laatste elektriciteitsaansluitingen groen (nog ca 5%) gemaakt worden. Verder zal nagegaan worden of het mogelijk is het gasverbruik te verduurzamen. 2. Apparaten / lampen uit: Op verschillende momenten wordt er stroom verbruikt, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. Denk aan: ingeschakelde verlichting in een lege ruimte acculaders die nog in het stopcontact zitten beeldschermen die s nachts op stand-by staan 3. Gebouwen: Kritisch doorlichten op mogelijk moderne energiereductiemiddelen 4. Bewustzijn: In de afgelopen jaren is herhaaldelijk naar de medewerkers (intranet, banners op de gangen, personeelsblad) gecommuniceerd over dit soort onnodig energieverbruik. Dat zal ook in 2014 en 2015 gebeuren. Het effect hiervan zal qua CO 2 -uitstoot klein zijn. Het belangrijkste resultaat van dit project is bewustzijn onder de medewerkers. 4.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Voor de maatregelen betreffende elektriciteit gelden de volgende aannames: Strukton Rail koopt groene stroom uit windenergie met een conversiefactor van 15 g CO 2 /KWh Blad 9/12

10 5 Papier 5.1 Probleemstelling Papier verbruikt schaarse middelen (hout) en zorgt voor CO 2 -uitstoot door de energieintensieve productiemethode. De omvang van het papierverbruik binnen Strukton Rail is van dermate grote omvang, dat het verminderen van papierverbruik zeer zinvol is. Vanaf 2010 zijn de eerste stappen genomen om het papierverbruik terug te dringen. De volgende maatregelen zijn genomen: standaard instellen printers op dubbelzijdig en zwart-wit verhogen drempel tot afdrukken door middel van minder printers per verdieping alleen afdrukken achter een code aanschaf van nieuwe energiezuinigere printers (Xerox) Dit onderwerp heeft de permanente aandacht van de werkgroep. 5.2 Doelen en oplossingsrichtingen Om blijvend papierreductie te bewerkstelligen zijn de onderstaande doelen en oplossingrichtingen gekozen: Invoering E-HRM (waaronder invoering van de digitale loonstrook). De invoering is in de loop van 2013 gebeurd. In 2014 en 2015 zullen medewerkers die nog een papieren loonstrook ontvangen worden gestimuleerd alsnog over te gaan op een digitale loonstrook Digitaliseren rapportages ProRail. Dit is al voor een deel al in 2012 en 2013 gebeurd. In 2014 zal worden onderzocht in hoeverre verdere digitalisering nog mogelijk is. Digitaal factureren. Voor verkoopfacturen is in 2013 onderzocht hoe dit proces verder gedigitaliseerd zou kunnen worden. Het proces rond inkoopfacturen is in 2012/2013 voor een deel gedigitaliseerd. In 2014 zal worden onderzocht of verdere digitalisering mogelijk is in deze procesgang Minimaliseren van mailings. Sinds 2011 worden eindejaarsbrieven naar relaties vooral via de verzonden (en sinds 2013 uitsluitend nog via de ). Verder wordt de verzending van post naar de medewerkers thuis verminderd (denk aan planningen die digitaal naar medewerkers gaan, nieuwsbrieven die steeds meer via intranet worden verzonden, e.d.). Verder minimaliseren is bijna niet mogelijk. Wel houdt dit de permanente aandacht. 5.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Het gaat om alle hoofdlocaties van Strukton Rail in Nederland. Enige conjunctuurgevoeligheid van deze maatregel is niet uit te sluiten. Doelstelling is om de rapportages voor ProRail maximaal te digitaliseren. Om de rapportages voor ProRail te digitaliseren is medewerking van ProRail nodig. Blad 10/12

11 6 Inkoop 6.1 Probleemstelling De inkoop van bepaalde producten en middelen zorgt indirect voor meer of minder CO 2 - uitstoot. Ingekochte producten zorgen voor scope 3 emissies, maar het gebruik kan ook directe CO 2 -uitstoot opleveren (beeldschermen, laptops etc.). Uit een eerdere studie door Strukton Rail is gebleken dat ballast, dwarsliggers en spoorstaven verantwoordelijk zijn voor de meest materiële emissies uit scope 3. Strukton Rail heeft in 2013 de ketenanalyses opgesteld met betrekking tot ballast en dwarsliggers. Vervolgens zal Strukton Rail onderzoeken welke reductiemogelijkheden binnen de keten van deze producten bestaan. Aan de hand van de resultaten heeft Strukton Rail de doelstelling van 10% in 2016, ten opzichte van 2012 geformuleerd, die Strukton Rail samen met partners in de keten wil bewerkstelligen en op welke manier. Hiertoe wordt de managementaandacht voor het bereiken van deze doelen in de keten en voor de kwartaalrapportages, hoger op de agenda geplaatst 6.2 Doelen en oplossingsrichtingen Strukton Rail heeft het doel de volgende maatregelen te treffen: 1. Inkoop ICT-middelen. - In 2014 zullen veel computers worden vervangen door energiezuinige thin clients. - Minder servers aanschaffen door de toepassing van meerdere virtuele servers op 1 fysieke server. 2. LED- en andere energiezuinige verlichting. In 2014 zal Strukton Rail onderzoeken of (vooral in projecten) meer met LED- en andere energiezuinige verlichting kan worden gewerkt. Eerder was dit budgettair niet haalbaar, maar deze technieken ontwikkelen zich snel (qua prijs en mogelijkheden). 3. Inkoop dwarsliggers. In 2010 is al een contract afgesloten met de firma Bonder voor het hergebruik van ballast in betonnen dwarsliggers. Hierbij levert Strukton Rail de oude ballast aan en neemt vervolgens de betonnen dwarsliggers weer af. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek welke reductiemogelijkheden er verder zijn binnen de keten van dwarsliggers zal Strukton Rail een doelstelling formuleren voor een eventuele verdere reductie in de keten. 4. Inkoop ballast. Strukton Rail werkt met de kettinghor, die ter plekke nog bruikbare ballast terugvoert naar het spoor. Hierdoor hoeft minder ballast te worden gewonnen en ingekocht. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek welke reductiemogelijkheden er verder zijn binnen de keten van dwarsliggers zal Strukton Rail een doelstelling formuleren voor een eventuele verdere reductie in de keten. 6.3 Uitgangspunten en projectgrenzen Alternatieve producten moeten passen binnen het inkoopbeleid van Strukton ICT. Voor het energieverbruik worden de fabrieksgegevens gebruikt. Nadere uitgangspunten en projectgrenzen voor de inkoop van dwarsliggers en ballast worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Blad 11/12

12 Wijzigingshistorie: LET OP: wijzigingen in dit document moeten ook doorgevoerd worden in de deelplannen! Datum Inhoudelijk Door Versie 2 april 2014 H 2.5 toegevoegd: Training veilig en zuinig rijden IDa / Nu 1.1 voor chauffeurs met vrachtwagenrijbewijs H 3.2 punt 5 verwijderd: en toegevoegd 3 alinea s over het nieuwe draaien CKr 8 april 2014 Toegevoegd n.a.v. behandeling in het Coördinatieoverleg/managementreview feb. 2014: bij Mobiliteit: bevorderen start-/stopknop bij Gas en elektra: kritisch doorlichten gebouwen bij Inleiding: heroverweging doelstelling 2020 bij Inkoop: meer managementaandacht voor ketenreductie en kwartaalrapportages CdK Nu 2.0 Blad 12/12

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES CO 2 -prestatieladder 2.0 Capgemini Utrecht, juni 2011 Versie final extern Betrokkenen: Annelies Hermens Jeroen van der Tang Nienke de Lange Capgemini Capgemini Capgemini Contactgegevens:

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak.

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak. 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 2015 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie