Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015"

Transcriptie

1 Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg

2 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Middellangetermijnvisie geriatrische revalidatiezorg Effectiviteit Volume en concentratie Regiodekking Integrale visieontwikkeling Kwaliteitskader Contractduur inkoopafspraken 7 3 Inkoopbeleid geriatrische revalidatiezorg Aanspraak geriatrische revalidatiezorg Contractpartners Financieel kader Volume en Prijs Bovenbudgettaire hulpmiddelen, dure geneesmiddelen 12 en zorggebonden materiaalkosten 3.6 Vervoer 12 4 Technische aspecten indiening offerte 13 5 Declaratie aspecten Declareren Voorschot Controles 15 6 Tijdpad 16 2

3 1 Voorwoord Met ingang van 1 januari 2013 is de (aanspraak met betrekking tot) geriatrische revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het overgangsjaar 2013 is de realisatie in oude parameters afgezet tegen de nieuwe DBC-structuur. In 2014 is de overgang gemaakt naar een volledige inkoop in DBC-zorgproducten. Voor 2015 staat ons een nieuwe uitdaging te wachten door de geriatrische revalidatiezorg in te kopen voor eigen verzekerden. Het representatiemodel zoals dit in 2013 en 2014 van kracht was, komt hiermee te vervallen. Dit document is het startsein om met elkaar in gesprek te gaan, teneinde onze contractpartners voor 2015 vast te stellen. In dit document staan we stil bij de gewenste ontwikkelingen op de middellange termijn voor geriatrische revalidatiezorg. De huidige contractpartners hebben in de afgelopen periode een ontwikkeling van zorg gericht op behoud van kwaliteit van leven naar zorg gericht op verbetering van functionele mogelijkheden laten zien. CZ vindt dat hier nog winst te behalen is en wil dit verder stimuleren. De medische specialistische revalidatie maakt geen onderdeel uit van dit inkoopdocument. Met respect voor elkaars rol en positie vertrouwen wij op een constructief en effectief onderhandelingstraject. Wij danken u bij voorbaat voor een bereidwillige opstelling in deze. 3

4 2 Middellangetermijnvisie geriatrische revalidatiezorg 2.1 Effectiviteit Geriatrische revalidatie bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Gestreefd wordt naar een zodanig herstel op niveau van activiteiten en participatie, dat spoedige terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is. Eventueel vervolgd met een ambulant traject waarin multidisciplinaire dagbehandeling plaats vindt of behandeling vanuit de eerste lijn. CZ beschouwt de effectiviteit van geriatrische revalidatiezorg als het maximaliseren van de functionele verbetering met minimale ligduur. De GRZ wordt aangeboden op een apart daarvoor ingerichte afdeling, waarbij doelgroepen zoveel mogelijk zijn geconcentreerd. De behandeling wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SOG). Het traject omvat tenminste twee multidisci- plinaire overleggen (MDO) met een frequentie van wekelijks tot minimaal maandelijks waarin het behandelplan met de revalidant en familie wordt afgestemd en gezamenlijke doelen worden geformuleerd, geprioriteerd en taken verdeeld. De betrokken behandelaars en ver-pleging nemen deel aan dit overleg, waaronder in ieder geval de SOG, verpleegkundigen en verzorgenden, en overige disciplines (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtist, maatschappelijk werkende, psycholoog etc.) afhankelijk van de uit te voeren behandelmodules. Het behandelplan met daarin de behandeldoelen wordt wekelijks beoordeeld en indien nodig bijgesteld. De behandeling is dusdanig ingericht dat generalisering van geleerde activiteiten en strategieën naar algemeen dagelijks handelen in de thuissituatie wordt gestimuleerd. Voor de hand liggend is dan een zo spoedig mogelijk ontslag naar de thuissituatie. De betrokkenheid van familie en mantelzorgers is daarbij essentieel in het behandel-traject. Met name wanneer het de 4

5 mogelijke ontslagdatum en vervolgzorg betreft. Daarnaast dienen strikte ontslagcriteria te worden gehanteerd en de intensiteit van de therapieën op dusdanig hoog niveau te zijn dat deze maximaal zijn in verhouding tot de belastbaarheid. Vanuit het oogpunt van effectiviteit is in het traject voldoende aandacht voor de mogelijke inzet van ambulante behandeling, waarbij deze uiteraard voldoet aan de GRZ definitie en onder de aanspraak GRZ valt. Binnen de GRZ worden de volgende twee doelgroepen onderscheiden: CVA en overig. Onder overig vallen heupfractuur, electieve orthopedie, amputatie en overige diagnoses. 2.2 Volume en concentratie In de afgelopen twee jaar heeft CZ zijn beleid ten aanzien van volume en concentratie aangesloten bij het advies, zoals vastgelegd in de behandelkaders van de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso). In de literatuur lijkt bewijs te zijn voor de positieve invloed van concentratie op de effectiviteit van GRZ voor de doelgroep electieve orthopedie en in mindere mate de doelgroep trauma. Voor de doelgroep CVA is geen hard bewijs voor een volume-eis of concentratie. Vanuit een doelmatigheidsoogpunt is concentratie en ervaring echter wel wenselijk. Daarnaast ziet CZ de geriatrische revalidatiezorg als specialistische zorg waarvoor een bepaalde vorm van schaalgrootte van belang is. In 2015 zal CZ sturen op een minimum volume van 55 CVA cliënten en/of 65 overige cliënten. De relatie tussen volume/concentratie en effectiviteit zal ook in de toekomst een aandachtspunt blijven in het inkoop beleid van CZ. De analyse op onze gegevens is hierbij aanvullend op het advies van de beroepsgroep. 2.3 Regiodekking Volume- en concentratieeisen dienen in relatie tot de gewenste regiodekking beoordeeld te worden. Het uitgangspunt is hierbij dat er binnen een acceptabele afstand ten opzichte van het ziekenhuis een aanbod is voor alle groepen. Teneinde een lokaal aanbod te behouden bij een laag volume is het mogelijk om een uitzondering te maken op grond van regiodekking. Een voorwaarde hiervoor is dat er een borging plaats vindt van het ontwikkelen van ervaring en kennis en dat samenwerking wordt gezocht tussen de GRZ aanbieders in de regio. CZ hanteert de volgende voorwaarden voor samenwerking: Er is sprake van een locatieoverstijgend behandelteam. Dit houdt in ieder geval in dat het gehele behandelteam inzetbaar is op beide locaties. Er is sprake van gelijke behandelprotocollen en zorgpaden. Er is sprake van een gezamenlijk MDO. Er is sprake van een gezamenlijk scholingsprogramma en intervisie mogelijkheden. 2.4 Integrale visieontwikkeling CZ stelt zich ten doel om het zorgaanbod over de sectoren heen meer in samenhang tot stand te laten komen en werkt toe naar een meer 5

6 integrale visie gericht op een optimale kwalitatieve en doelmatige behandeling over de echelons van de eerst een tweede lijn heen. Het is daarom van belang dat zorgaanbieders afspraken maken met ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeg-, verzorgingsen thuiszorg-instellingen over de overdracht van patiënten. 2.5 Kwaliteitskader Er bestaat landelijk een grote behoefte aan uniforme kwaliteitseisen. CZ wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit kwaliteitskader op basis waarvan de inkoop afspraken mede vastgesteld kunnen worden. CZ ziet graag dat het kwaliteitskader leidt tot optimalisatie van de waarde van de zorg. Deze (ervaren) waarde is het hoogst bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten. CZ wil hierbij aansluiten bij de prestatie-indicatoren zoals deze door Verenso zijn voorgesteld. De voorgestelde prestatie-indicatoren zijn: A uitkomst A1: ontslagbestemming A2: revalidatie-efficiëntie B cliëntervaring B1: kwaliteit van leven B2: regie over zorg B3: tevredenheid over zorg C proces C1: deskundigheid personeel C2: samenwerkingsconvenant Voor de prestatie-indicatoren gericht op uitkomst en cliëntervaring heeft CZ de intentie om in het inkoopbeleid 2016 een (financiële) beloning beschikbaar te stellen voor aanbieders welke in 2015 een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze prestatie-indicatoren ten behoeve van de implementatie van een kwaliteitskader. De voorwaarden hiervoor worden in de loop van het jaar gecommuniceerd via onze website, wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de (mogelijke) landelijke pilot van Zorg Instituut Nederland. Evenals in 2013 en 2014 worden zorgaanbieders verzocht minimaal de volgende twee marktconforme kwaliteitscriteria te registreren en per kwartaal te communiceren aan CZ (middels in het daarvoor opgestelde format, uitgesplitst voor de doelgroepen CVA, orthopedisch en overig: a) De gemiddelde behandelduur uitgesplitst naar klinisch en ambulant. b) Het percentage van de patiënten dat daadwerkelijk binnen zes maanden naar huis of verzorgingstehuis ontslagen wordt, gecorrigeerd voor tussentijds optredende onverwachte nieuwe ziekte, heropname in het ziekenhuis en sterfte. CZ vindt het noodzakelijk dat zorgaanbieders deelnemen aan landelijk vastgestelde klinische registraties wanneer deze beschikbaar komen. 6

7 2.6 Contractduur inkoopafspraken In een setting voor langdurige verbijfszorg vraagt de ontwikkeling van een op cure gerichte kort-durende verblijfssetting een investering in deskundigheid, procedures en voorzieningen. wenselijkheid van meerjarenafspraken. Aan de andere kant bevindt de GRZ zich nog in een transitiefase waarvoor best practices, schadelast gegevens en (nieuwe) contractpartners nog onbekend zijn. De hiermee samenhangende financieringsconsequenties leiden tot de wens meer zekerheid te verkrijgen over de looptijd van overeenkomsten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wij onderkennen dat de ontwikkelingen kunnen leiden tot de Wij verwachten dat meerjarenafspraken in de toekomst kunnen bijdragen aan meer zekerheid voor alle partijen en daardoor aan een gewenste ontwikkeling van het zorgaanbod. Daarom willen wij in voorkomende situaties de mogelijkheid van meerjarenafspraken nader verkennen. 7

8 3 Inkoopbeleid geriatrische revalidatiezorg Aanspraak geriatrische revalidatiezorg Geriatrische revalidatiezorg is geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. De aanspraak GRZ is als volgt gedefinieerd: 1 Geriatrische revalidatie omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg zoals specialisten ouderengeneeskunde die plegen te bieden in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid, gericht op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen van de verzekerde dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. 2 De geriatrische revalidatie valt slechts onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, indien: a) De zorg sluit aan 1 op verblijf als bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit Zorgverzekering in verband met geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, waarbij dat verblijf niet vooraf is gegaan aan verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gepaard gaande met behandeling als bedoeld in artikel 8 van dat besluit in dezelfde instelling. Toelichting: Er bestaat aanspraak op GRZ indien er voorafgaand aan de (acute) ziekenhuisopname geen verblijf in combinatie met behandeling in een verpleeghuis plaatsvond. Deze voorwaarde is opgenomen omdat GRZ is gericht op revalidatie van verzekerden die weer terug kunnen keren naar de thuissituatie (dat kan ook een verzorgingshuis zijn). b) De zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit Zorgverzekering. Toelichting: Er bestaat alleen aanspraak op GRZ indien een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling die in aanvang 8

9 gecombineerd gaat met verblijf. Verzekerden die geen multidisciplinaire zorg nodig hebben, hebben aanspraak op extramurale 1 e lijn medische en paramedische zorg. 3 De duur van de geriatrische revalidatie, bedoeld in het tweede lid, bedraagt maximaal zes maanden. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar een langere periode toestaan. Toelichting: De aanspraak op GRZ bedraagt maximaal 6 maanden. Dit sluit aan bij de indicatiestelling zoals die in 2012 gold in de AWBZ (indicatiestelling van 3 maanden die verlengd kan worden met nogmaals 3 maanden). De gemiddelde GRZ behandeling duurt momenteel 42 dagen. 1 Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 juni 2014 aangekondigd dat de aanspraak GRZ zal worden verruimd naar een verblijf dat binnen één week na ontslag uit het ziekenhuis aanvangt. Deze verruiming is ten tijde van publicatie echter nog niet geformaliseerd in het Besluit Zorgverzekering en niet als zodanig verwerkt in deze tekst. GRZ onderscheidt zich qua zorginhoud en patiëntgroep van medisch specialistische revalidatie (MSRZ). Er is sprake van MSRZ indien de revalidatie onder leiding van een revalidatiearts in gespecialiseerde centra en ziekenhuizen plaats vindt. In 2014 heeft de minister de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst gevraagd om een zorginhoudelijke analyse uit te voeren naar de mogelijkheid om de huisarts, eventueel met tussenkomst van de specialist ouderengeneeskunde, direct door te laten verwijzen naar GRZ indien ziekenhuisopname evident overbodig is. De minister heeft het Zorginstituut Nederland gevraagd de huidige voorwaarden voor GRZ naar aanleiding van deze analyse te bezien en haar hierover voor de zomer te informeren. Op dit moment is niet bekend of en op welke wijze de aanspraak hierop zal worden aangepast. In bijzondere gevallen kan CZ afwijken van de aanspraak zoals bovenstaand genoemd. Individuele casuïstiek kan door de behandelaar ter beoordeling voorgelegd worden aan CZ. Een casusbeschrijving en onderbouwing voor de gevraagde afwijking van de aanspraak dient onderdeel te zijn van de aanvraag. Afhankelijk van de verzekeraar (CZ, DLG, OHRA) moeten daartoe de volgende adressen gehanteerd worden: Contractpartners Als (potentiële) contractpartners zien wij met name zorgaanbieders binnen de sector Verpleging en Verzorging die beschikken over de specialisatie GRZ. De voorwaarden waaraan een zorgaanbieder minimaal moet voldoen om voor contractering in aanmerking te komen zijn: de zorgaanbieder is toegelaten voor verblijf met behandeling door middel van een WTZibeschikking en heeft 24-uurs aanwezigheid van een verpleegkundige niveau 4/5 9

10 de zorgaanbieder heeft beschikking over een specialist ouderengeneeskunde die bij voorkeur is opgeleid tot kaderarts geriatrische revalidatie de zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit) de zorgaanbieder beschikt over een uitgewerkt zorgpad voor de doelgroepen aan wie hij GRZ wil verlenen de zorgaanbieder beschikt over een gecentreerde (en gespecialiseerde) verpleeghuislocatie (per doelgroep) de zorgaanbieder heeft samenwerkingsafspraken gemaakt over triage, kennisoverdracht en overdracht van patiënten met ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg-, verzorgings-, en thuiszorginstellingen en neemt deel aan de lokale CVA-keten (in geval van CVA) Zorg dient aangeboden en gefinancierd te worden volgens de regels van gepast gebruik. Dit houdt in dat wij bij de te sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders afspraken zullen maken over: de gedeclareerde zorg voldoet aan de stand van de wetenschap; de gedeclareerde zorg voldoet aan de indicatievoorwaarden zoals gesteld in de Zvw; de verzekerde is redelijkerwijs aangewezen op de zorg gezien zijn gezondheidssituatie (medische noodzaak). In aanvulling op het bovenstaande dienen nieuwe contractanten, dat wil zeggen zorgaanbieders die in 2014 geen overeenkomst hadden voor GRZ, te voldoen aan onderstaande voorwaarden: De zorgaanbieder heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van huidige zorgaanbieders door middel van een verbeterde prijs-kwaliteit verhouding. De zorgaanbieder heeft een aanbod gericht op een witte vlek. Een witte vlek is een locatie waar een onacceptabel gebrek aan zorgaanbod is. Op dit moment zijn er geen witte vlekken bekend. 3.3 Financieel kader De voor 2015 beschikbare financiële middelen worden bepaald door de binnen CZ vast te stellen begroting, waarop ook de premiestelling voor 2015 wordt gebaseerd. Deze begroting is op haar beurt weer gebaseerd op het Budgettair Kader Zorg (BKZ) Hierin is de maximale landelijke volumegroei van 1% opgenomen zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Deze kaders hanteren wij strikt bij de contractering om geen overschrijdingen te creëren. Hierdoor proberen wij te voorkomen dat er door de overheid generieke kortingen worden doorgevoerd om de (macro-)overschrijdingen teniet te doen. De landelijke maximale volumegroei van 1% beschouwen wij nadrukkelijk niet als een auto- 10

11 matisch trekkingsrecht voor de zorgaanbieder. Het kan ook voorkomen dat het gecontracteerde volume lager is dan het overeengekomen omzetplafond voor Van de zorgaanbieder verwachten wij dat deze het overeengekomen volume gespreid over het jaar aanbiedt zodat fors oplopende wachtlijsten op het einde van het jaar worden voorkomen. Van het beschikbare financiële kader wordt een deel gereserveerd voor zorg voortvloeiend uit restitutie. Het resterende financiële kader wordt toegerekend naar de regio s. Mutaties in bovenregionale zorg betrekken we hierbij zo goed als mogelijk. Het beschikbare financiële kader is enkel van toepassing op zorg die valt onder de dekking van de Zorgverzekeringswet CZ houdt zich voor 2015 strikt aan de afgesproken financiële kaders. Dit kan tot gevolg hebben dat wij sommige zorgaanbieders niet meer contrac-teren, dan wel tegen substantieel andere volumes dan deze zorgaanbieders hebben geoffreerd. Doel van ons contracteerbeleid is om macro-overschrijdingen te voorkomen zodat het ongedifferen-tieerde Macro Beheersings- Instrument, dat in 2015 nog van kracht zal zijn, niet toegepast hoeft te worden. De afspraken worden vormgegeven op basis van expliciete volume- en prijsafspraken per product (p x q), begrensd met een maximum omzetplafond. 3.4 Volume en Prijs De minimum volumenormen kunnen er toe leiden dat wij bepaalde zorgproducten (CVA of overige) bij bepaalde zorgaanbieders niet contracteren. Binnen de categorie overig kunnen ook zorgactiviteiten voorkomen die bij een andere diagnose (bijvoorbeeld amputatie) horen dan waarvoor de afspraak geldt. Dit betekent dat wij dit DOT-product dan uitsluitend contracteren voor deze andere diagnoses (bijvoorbeeld trauma). In de zorgovereenkomst 2015 zullen wij deze afspraken nader concretiseren. De consequenties van het niet voldoen aan de inkoopnormen zoals geformuleerd in dit document verwerken wij in de inkoopafspraken. Het daadwerkelijk wel of niet meer contracteren van bepaalde zorg heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor de maximum omzetplafonds die wij met de zorgaanbieders overeenkomen. Wij houden voor 2015 dan ook rekening met deze omzetverschuivingen in de zorg. Aantoonbare concentratie van zorg moet leiden tot een hoger maximum omzetplafond bij de ene zorgaanbieder en een lager plafond bij de andere. Het is van wezenlijk belang dat zorgaanbieders interne sturingsinformatie ontwikkelen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de realisatie van de zorg gedurende het jaar. De informatie dient op productniveau voorhanden te zijn. Enkel op deze manier kan adequaat bijgestuurd worden wanneer er sprake dreigt te zijn van een overschrijding van de gemaakte afspraken. 11

12 Binnen de 18 of 36 zorgproducten bestaat substitutievrijheid, wanneer dit past binnen het totale afgesproken maximum omzetplafond, wanneer het absolute aantal DBC s niet wordt verlaagd. Voor de beoordeling van de offerte zullen wij gebruik maken van benchmark gegevens om tot een kosten effectieve DBC-mix te komen. Daarom houden we bij het maken van de afspraken ook rekening met de mate waarin zorgaanbieders relatief veel lichte of zware producten inzetten bij de behandeling van eenzelfde aandoening. Zorgverleners kunnen in de offerte een tarief van maximaal 98% van het NZa-tarief hanteren. 3.5 Bovenbudgettaire hulpmiddelen Op het moment van publicatie is nog niet vastgesteld op welke manier de individueel aangepaste rolstoelen worden gefinancierd. Waarschijnlijk worden bovenbudgettaire hulpmiddelen (individueel aangepaste rolstoelen) in 2015 gefinancierd vanuit het landelijk beschikbare bedrag boven op het kader Wlz. Zorgaanbieders dienen hiervoor een aanvraag te doen bij het zorgkantoor in hun werkgebied. Een andere mogelijkheid is dat er voor de rolstoelen add-ons worden vastgesteld. 3.6 Vervoer De minister heeft zorgverzekeraars in 2014 opgeroepen om coulant om te gaan met de kosten van vervoer voor GRZ patiënten binnen de regeling Zittend ziekenvervoer. Naar verwachting wordt dit beleid in 2015 gecontinueerd. Dit zou in de praktijk moeten betekenen dat zorgverzekeraars de kosten van vervoer behorende bij een extramurale GRZ behandeling in 2015 vergoeden vanuit de regeling zittend ziekenvervoer. De minister heeft daarom aan NZa en Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) gevraagd de bedoelde kosten (vervoer, direct verband houdende met geriatrische revalidatiezorg) als aanvaardbaar in het kader van de Zvw aan te merken (als Zittend ziekenvervoer). 12

13 4 Technische aspecten indiening offerte De ingediende offerte beschouwen wij als startpunt voor de gesprekken in het kader van de contractering. Uiteraard dienen de uitkomsten van de te maken afspraken te passen binnen de landelijk vastgestelde financiële kaders. De inschrijving is pas volledig indien de volgende benodigde stukken zijn toegevoegd: offerte in p x q ondertekende bestuursverklaring GRZ 2015 De gehele offerte dient in termen van p x q te worden ingediend. Indiening dient plaats te vinden via het Zorginkoopportaal van VECOZO (opvolger van DBC-services). De zorgaanbieder dient hiervoor aangesloten te zijn op de onderhandelmodule, zodat ingelogd kan worden op Afhankelijk van uw huidige aansluiting met Vecozo neemt de aansluiting op de onderhandelmodule 1-3 weken in beslag. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor een tijdige autorisatie. Verzocht wordt om samen met de technische indiening in het Zorginkoopportaal een separaat schrijven in te dienen waarin een toelichting wordt gegeven op de offerte. 13

14 5 Declaratie aspecten Het volgende geldt als een overeenkomst gesloten is tussen CZ en de zorgaanbieder voor GRZ. 5.1 Declareren De zorgaanbieder stuurt zijn declaratie elektronisch in via de website van VECOZO, geregi-streerd op de AGB-code overeenkomend met de overeenkomst. Voordeel van het werken met VECOZO is dat zorgaanbieders efficiënter kunnen werken en veel tijd kunnen besparen. Declaraties zijn nu elektronisch in te dienen, waarna ze automatisch verwerkt worden. Na verwerking van een declaratie stuurt CZ informatie terug aan de zorgaanbieder. Dit gebeurt als de declaratie via VECOZO is ingediend. Onze informatie bestaat onder andere uit een afrekenspecificatie. De zorgaanbieder kan via VECOZO ook onze retourinfor-matie ophalen. De zorgaanbieder declareert één keer per maand (tenzij anders overeengekomen), waarbij de openingsdatum van het DBC zorgproduct bepalend is voor de zorgverzekeraar bij wie gedeclareerd moet worden. Het declareren gebeurt zo snel mogelijk na afloop van de periode waarop de declaratie betrekking heeft. Declaraties die worden ingediend drie maanden nadat het DBC traject is beëindigd, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking, tenzij er sprake is van overmacht. Als dit het geval is, moet de zorgaanbieder voor indiening contact opnemen met CZ. Declaraties die via VECOZO zijn aangeleverd, worden na maximaal 28 kalenderdagen betaalbaar gesteld. Onder betaalbaar stellen wordt verstaan; het daadwerkelijk door CZ opdracht geven aan de bank om tot betaling over te gaan. Als CZ niet in staat is om de declaratie binnen de contractueel vastgestelde betaaltermijn te betalen, dan wordt een voorschot verleend. Als de verzekerde een openstaand eigen risico heeft, dan wordt het volledige incassorisico overgenomen door CZ. 14

15 5.2 Voorschot Zorgaanbieders welke declareren middels DBC-zorgproducten kunnen een verzoek tot bevoorschotting indienen om het onderhanden werk (OHW) te financieren. Het onderhanden werk bestaat uit DBC s die nog niet zijn afgesloten, of die zijn afgesloten maar nog gedeclareerd kunnen worden. Wij stellen bepaalde voorwaarden aan het verstrekken van een voorschot en zullen deze voorwaarden middels een bevoorschottingsovereenkomst vastleggen. Wij hanteren de verplichting tot aansluiting op de landelijke OHW-grouper voor het verkrijgen van een voorschot. Wij ontvangen namelijk via de OHW-grouper op een betrouwbare en uniforme wijze een opgave van de omvang van het OHW. Mits voldaan aan de aanlevering aan de OHW-grouper wordt het voorschot berekend op 75% van het OHW. Het voorschot kan vervolgens worden verhoogd naar 100% als voldaan wordt aan diverse aanvullende voorwaarden. De bevoorschottingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van een jaar. Aan het einde van het jaar geeft CZ aan of de bevoorschottingsovereenkomst wordt verlengd. Uit oogpunt van risicodragendheid van de door CZ uit te zetten voorschotbedragen is het voor ons uiterst belangrijk dat door de zorgaanbieder geen verpanding heeft plaats gevonden van het onderhanden werk. Verpanding van de debiteurenpositie of andere vlottende activa is wel akkoord. Aangezien weliswaar regelend recht vanuit het faillissementrecht aangeeft dat wij onze vordering (uitgezette voorschot) kunnen verrekenen met de schuld (declaraties) bestaat hiervoor geen jurisprudentie. Vandaar dat wij vasthouden aan het opnemen van desbetreffende bepalingen in de bevoorschottingsovereenkomsten. Wij hebben goede hoop dat op korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden tussen banken, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit probleem structureel op te lossen. Het voorschot zal vier keer per jaar worden herijkt. Als uit onze financiële gegevens blijkt dat het voorschot boven het voorschotplafond komt, zal het voorschot eerder worden herijkt. Voor vragen over de bevoorschotting kan contact worden opgenomen met 5.3 Controles De huidige bekostigingssystematiek is complex van aard. Een goede controle op de ingediende declaraties is dan ook van groot belang. CZ tracht de controle zoveel mogelijk uit te voeren tijdens de verwerking van de ingediende declaratie en niet achteraf. 15

16 6 Tijdpad Ons doel is om uiterlijk 19 november 2014 onze (potentiële) verzekerden te informeren met welke zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg wij voor 2015 overeenstemming voor een contract hebben bereikt. Rekening houdend met het inregelen van deze gegevens in onze systemen dienen de contractafspraken met de instellingen uiterlijk 1 november 2014 te zijn afgerond. offertes, besprekingen met zorgaanbieders te voeren en tot afronding van afspraken te komen, hanteren wij voor de offerte een uiterste indieningstermijn van 10 augustus 2014 in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Als we alle (regionale) offertes hebben ontvangen, nemen onze zorginkopers GRZ binnen vier weken contact met u op. Omdat wij een bepaalde periode noodzakelijk achten om tot beoordeling te komen van alle Wij publiceren dit inkoopdocument ook op onze website. 16

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016. Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg

Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016. Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016 Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg 16-07-2015 Programma: Contracteringsproces 2016 Tijdspad Ervaringen 2015 2

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Geriatrische Revalidatiezorg 3 1.1 Wat is GRZ? 3 1.2 Vervoer en hulpmiddelen 4 1.3 Financieel kader 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Inkoopdocument GRZ Coöperatie VGZ

Inkoopdocument GRZ Coöperatie VGZ Inkoopdocument GRZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 2. Inkoopvoorwaarden 2016 6 3. Tijdpad en proces 10 2 Voorwoord Ter voorbereiding op het inkoopseizoen 2016 bieden wij u

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Geriatrische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Geriatrische Revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Inkoop aanspraak GRZ in

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Gerrie van der Pas BrabantZorg Kaderarts geriatrische revalidatie Inhoud presentatie Opname in het verpleeghuis Definitie GRZ en geschiedenis DBC, zorgpaden en visie Brabantzorg

Nadere informatie

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari 2017 Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA 1 Inhoud De zorgverzekeraars Inkoopproces Tarieven Verenso criteria Eigen aandachtspunten per

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg . a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Geriatrische Revalidatie Zorg

Inkoopbeleid 2016 Geriatrische Revalidatie Zorg Inkoopbeleid 2016 Geriatrische Revalidatie Zorg Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2016 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Algemene uitgangspunten zorginkoop...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Deel III: Vragen om inzicht te krijgen hoe de zorgaanbieder anticipeert op de situatie in 2016

Deel III: Vragen om inzicht te krijgen hoe de zorgaanbieder anticipeert op de situatie in 2016 Format Inschrijving Voor u ligt het format inschrijving GRZ voor het jaar 2016. U kunt zich inschrijven voor levering van GRZ-zorg aan Zorg en Zekerheid. Door het volledig invullen van dit format maakt

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s)

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Omschrijving Eerstelijns verblijf Eerstelijns verblijf (ELV)is verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Geriatrische Revalidatiezorg. Versie 1 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Geriatrische Revalidatiezorg. Versie 1 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Geriatrische Revalidatiezorg Versie 1 juli 2016 1 Voorwoord Sinds 1 januari 2013 is de Geriatrische revalidatie zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Met

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Thesra Hilte-olde Scheper Disclosure belangen spreker De NZa is mijn enige werkgever.

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en Informatie voor Huisartsen over Kortdurend Verblijf bij Carintreggeland Vanaf 1 januari 2015 is er het een en ander gewijzigd ten aanzien van Kortdurend Verblijf in Verzorgings- en Verpleeghuizen. Hieronder

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8 Beantwoording schriftelijke vragen bijeenkomst GRZ - 1 maart 2013 1 Wat is GRZ? 2 a. Hoe moet worden omgegaan met cliënten die na een ziekenhuisopname (voor bijvoorbeeld CVA) vanuit de thuissituatie GRZ

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Het kan gebeuren dat u na uw opname in het ziekenhuis, aanvullende zorg nodig heeft. Soms is meer zorg

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------------- In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2016 1 juli 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Inkoopbeleid 2016... 6 4.1 Vroegtijdig contracteren...6

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2017

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2017 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2017 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Achtergrond Eerstelijnsverblijf 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit Eerstelijnsverblijf 5 Hoofdstuk 3 Contractering Eerstelijnsverblijf 6 Bijlage:

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Geriatrische revalidatiezorg

Inkoopbeleid 2016 Geriatrische revalidatiezorg Inkoopbeleid 2016 Geriatrische revalidatiezorg Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Beleidsdoelstellingen geriatrische revalidatiezorg 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Visie 7 2.3 Aanspraak 8

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2014 Zorg en Zekerheid

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2014 Zorg en Zekerheid Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2014 Zorg en Zekerheid 1. Inleiding Door middel van dit inkoopbeleid informeert Zorg en Zekerheid u over de kaders zoals deze zullen worden gehanteerd bij de inkoop

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie