Sector In-zicht Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw"

Transcriptie

1 Sector In-zicht 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

2 2

3 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt... p. 8 Onze troeven... p. 9 Onze 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Regering... p. 11 De leden als leidraad Onze missie... p. 14 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN... p. 15 Het aanbod in de kijker Duurzame loopbaanondersteuning... p. 24 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning... p. 27 Samenwerkingen met Werkgevers - Sectoren Aanbod naar werkgevers en sectoren... p. 34 Samenwerkingen met sectoren... p. 37 Feiten en cijfers Een woordje uitleg bij de cijfers... p. 38 In een notendop... p. 39 Kansengroepbereik... p. 41 Trajectbegeleiding... p. 42 Loopbaanbegeleiding... p. 44 Job- en taalcoaching op de werkvloer... p. 45 Taalcoaching op de opleidingsvloer... p. 47 Voortrajecten... p. 48 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten... p. 49 Werkervaring... p. 50 Brugprojecten... p. 52 Opleidingen en competentieversterkende acties... p. 53 Opleidings- en begeleidingsprojecten... p. 56 Tewerkstelling in de sector Tewerkstelling in de sector... p. 60 Werknemers in de sector Beroepsopleiding (PC 329)... p. 61 Het Steunpunt en zijn werking Het Steunpunt... p. 64 In de kijker... p. 66 VTO-aanbod... p. 67 Bestuursorganen... p. 73 Medewerkers... p. 75 3

4 Voorwoord Mijn motto is meer mensen aan het werk, in een langere loopbaan en in meer werkbare jobs. Daarom wil ik er, samen met jullie, voor zorgen dat mensen die werk zoeken vlotter een leuke job vinden en dat mensen die werken zich tevreden voelen in hun job. Elke werkloze is er een te veel en er zijn best veel vacatures. Je kan een vacante plaats echter niet mathematisch of lukraak aan de volgende werkzoekende in de rij opdringen. Mensen aan het werk helpen is complexer dan dat. De economische crisis maakt de arbeidsmarkt er ook niet simpeler op. Economische en technologische evoluties vragen andere en nieuwe competenties. Het antwoord op deze uitdagingen is niet eenvoudig, maar laat zich toch samenvatten: maatwerk en een nieuwe mensen-gerichte kijk op werk. Mijn maatwerk-visie is gebaseerd op talent en competenties. Wat iemands achtergrond ook is, er bestaat een job die hem of haar op het lijf geschreven is. Een diploma is belangrijk, maar er is meer. Goed met mensen kunnen omgaan, een kei zijn in organiseren, een groep mensen kunnen enthousiasmeren, kunnen overtuigen, verkopen of onderhandelen, handig of behendig zijn, het zijn stuk voor stuk waardevolle competenties. Kennis, leerpotentieel, interesses, motivatie en persoonlijkheid zijn minstens even belangrijke parameters in de zoektocht naar een werkplek waar de (toekomstige) werknemer zich goed voelt. Er is op die manier veel meer talent beschikbaar dan we voor mogelijk achten. Willen we mensen meer gemotiveerd en langer aan het werk, dan moeten we zorgen voor aantrekkelijke jobs die voldoening geven. De wetgever en werkgever moeten zich in zekere mate flexibel opstellen en vertrekken vanuit een mensengerichte kijk op werk in plaats van een job-gerichte benadering. Welke talenten heeft een werkgever reeds in huis en welke ontbreken? Kan er omscholing of bijscholing worden voorzien? Investeren in opleiding is één van de belangrijkste pijlers om bij te blijven op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Elke burger, werkend of werkzoekend, is een individu dat passende ondersteuning verdient indien dat nodig is. Mensen onderverdelen in grote categorieën is op termijn niet houdbaar, ook al geven we extra aandacht aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, met name ongekwalificeerde schoolverlaters, vijftigplussers, langdurig werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Maar dé vijftigplusser bestaat niet, evenmin als dé persoon met een beperking. En dus is ook voor die mensen individuele begeleiding naar een job onze opdracht. Die ondersteuning komt onder meer van de ledenorganisaties van SLN, die het beste in mensen helpen te vinden, naar boven te halen en te valoriseren. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 4

5 Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Dat geldt nog meer voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en moeilijk toegang vinden tot duurzame tewerkstelling. De volgende jaren worden belangrijk. De hogere werkzaamheidsgraad realiseren met enkel de klassieke recepten zal niet volstaan, maar betekent ook dat we de maatschappelijke uitdagingen van onze arbeidsmarkt onder ogen moeten zien en aanpakken. Een aanpak die uitgaat van de competenties en talenten van elk individu, waarbij maatwerk centraal staat. Samen met andere actoren (VDAB, sectoren, private aanbieders.) hebben de organisaties van SLN, de voorbije 20 jaar kunnen werken aan de ontwikkeling van een breed gamma aan HRM-tools, die breed inzetbaar zijn voor de ondersteuning van werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling (SLN), vierde in het voorjaar 2014 haar 20ste verjaardag en is voor de Vlaamse overheid de erkende gesprekspartner voor de sector. De sector wordt gevormd door vnl. regionaal ingebedde organisaties met een ruime dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers inzake het opzetten en uitvoeren van acties en trajecten met duurzame tewerkstellingseffecten. Deze dienstverlening bestaat vnl. uit acties en trajecten die in opdracht van de Vlaamse overheid (departement WSE, VDAB, ESF, ) uitgevoerd worden. Met het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering formuleren we in deze derde editie van Sector In-zicht tien prioriteiten die SLN en haar sector door de nieuwe beleidsploeg wil gerealiseerd zien. De overdracht van bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau door de zesde staatshervorming, zet het doelgroepenbeleid weer op de agenda. Deze overdracht vormt een unieke kans om een vereenvoudiging door te voeren en maakt keuzes mogelijk die de arbeidsmarktdeelname van kwetsbare groepen kan bevorderen. De sector is klaar om, met het beleid en in samenwerking met diverse stakeholders en actoren deze opgebouwde expertise verder in te zetten en een betere arbeidsmarkt te realiseren. Sector In-Zicht 2014 biedt u een blik op het aanbod van onze leden. Met een flexibile aanpak, met voldoende aandacht voor de klant, job en mens, als professionele en innovatieve sociale ondernemers. We brengen onze leden en de verschillende instrumenten die ze aanbieden in beeld. Job- en taalcoaching op de werkvloer, diverse vormen van werkplekleren, loopbaanbegeleiding, het zijn enkele voorbeelden van instrumenten die de afgelopen jaren hun meerwaarde voor werknemer en werkgever bewezen. De voorbije jaren intensifieerden onze leden hun contacten en samenwerking met werkgevers en sectoren door een ruim en succesvol ondersteuningsaanbod naar werkgevers te ontwikkelen. We besteden er in deze editie extra aandacht aan. Voor de diverse acties van loopbaanondersteuning geven we naast het bereik van kwetsbare groepen ook de door- en uitstroomcijfers weer. Resultaten die de sector bereikt door haar samenwerking en partnerschappen met VDAB, lokale overheden, sectoren, bedrijven, onderwijs, welzijn en andere arbeidsmarktactoren. Partnerschappen waar we in de toekomst nog meer willen op inzetten want de praktijkervaringen leren dat integrale trajecten met voldoende aandacht voor attitudes, competenties, taal, werkplekleren, de beste resultaten opleveren voor de meest kwetsbare groepen. Met deze publicatie willen we de sector ook verder bekend en zichtbaar maken. Een sector die sterk beweegt en zeer divers is en al twee decennia lang inspeelt op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke uitdagingen die ze teweeg brengt. Met honderden professionele begeleiders en coaches die zich dagelijks inzetten en overtuigd zijn van de talenten en de inzetbaarheid van de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Als koepel hebben we de ambitie om samen met onze sector, een belangrijke actor te zijn in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid en zijn maatschappelijke uitdagingen. Marleen Velleman, Directeur Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw 5

6

7 De sector, een onmisbare schakel

8 Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw (SLN) werkt samen met haar leden aan duurzame tewerkstelling voor werknemers en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SLN overkoepelt meer dan 100 vzw s, die in Vlaanderen en Brussel loopbaanondersteuning op maat organiseren. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. We zoeken samen naar realistische en innovatieve oplossingen voor de werkzoekende, de werknemer én de werkgever. Het einddoel is een kwalitatieve matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De expertise en de acties van de SLN-leden richten zich in belangrijke mate op zij die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben: laaggeschoolden, jongeren, langdurig werkzoekenden, herintreders, ouderen, SLN is erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als gesprekspartner voor de sector. 8

9 Onze troeven Erkende partner De sector is een gevalideerd partner van de overheid. Onze leden organiseren hun aanbod samen en naast VDAB en andere arbeidsmarktactoren. De samenwerkingen met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren zijn cruciaal om onze opdracht binnen het Vlaams arbeidsmarktbeleid optimaal te vervullen. Duurzame loopbaanondersteuning Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Velen hebben een extra duwtje in de rug nodig bij hun zoektocht naar een duurzame job. De sector werkt prioritair met werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Via opleiding, coaching en werkplekleren streven we naar een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Match tussen job, mens en bedrijf Veel werkgevers hebben meer werk dan er geschikte werknemers zijn. Onze sector benut de aanwezige talenten bij de mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Op die manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. De sector vertrekt hierbij vanuit haar maatschappelijke opdracht en streeft naar een match tussen job, mens en bedrijf. Talentontwikkeling op maat Onze leden ondersteunen werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen en versterken hen bij de verschillende transities in hun loopbaan. Voor werkgevers is onze sector een partner, zowel in de zoektocht naar deskundige medewerkers als in de kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op de werkvloer. Ze waarderen hierbij onze flexibele aanpak op maat. Lokale verankering Door de lokale verankering hebben onze leden voeling met de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen ze efficiënt inspelen op regiogebonden noden. Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang. Gedrevenheid Elke dag gaan onze leden tot het uiterste om elk talent in Vlaanderen doorheen de verschillende transities in hun loopbaan te leiden. Gedrevenheid kenmerkt de honderden professionele coaches en begeleiders in onze sector. Ze zoeken samen met werkzoekende, werknemer en werkgever naar innovatieve oplossingen, en werken zo aan de arbeidsmarkt van morgen. 9

10 10

11 Onze 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Regering Samen met de nieuwe Vlaamse regering wil de sector ook de volgende jaren meewerken aan een actief arbeidsmarktbeleid om de doelstellingen van het Pact 2020 te behalen. Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 formuleerde de sector volgende 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse regering. Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. 1. Focus op doelgroepen in het arbeidsmarktbeleid om kwetsbare groepen te laten doorstromen naar werk. 2. Grijp de staatshervorming aan om een actief arbeidsmarktbeleid uit te bouwen met aangepaste trajecten. Overleg hierover met SLN als relevante gesprekspartner. 3. Verminder ongekwalificeerde uitstroom en garandeer een voltijds engagement voor elke jongere in het stelsel Leren en Werken. 4. Creëer een structureel kader voor Werkervaring dat toekomstperspectief biedt. 5. Verhoog de duurzaamheid van tewerkstelling van kwetsbare groepen door meer te investeren in Job- en taalcoaching. 6. Beschouw de gesco s als een volwaardige reguliere tewerkstellingsmaatregel. 7. Kies voor continuïteit in de kwaliteitsborging door het ontwikkelen van een kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid. 8. Een regierol voor VDAB die zich versterkt door dialoog en partnerschap die provinciaal wordt uitgebouwd. 9. Gebruik de Europese middelen om een doelgroepgericht en innovatief beleid in samenwerking met lokale partners uit te bouwen. 10. Benut de expertise van de SLN-leden maximaal. 11

12

13 De leden als leidraad

14 Onze missie Vanuit hun maatschappelijke opdracht onderschrijven SLN-leden volgende opdrachtsverklaring: Als dienstverleners op de arbeidsmarkt is het ons kerndoel om werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Daarom richten we ons ook tot hun werkgevers. Uniek is dat wij loopbaanondersteuning op maat bieden voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. We investeren in partnerschappen en netwerken met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa. Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een onmisbare schakel. 14

15 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN Overleg en netwerking op regionaal en provinciaal niveau zijn belangrijke pijlers in de werking van SLN. Leden uit dezelfde regio ontmoeten elkaar in Lokale Netwerken (LN). In deze overlegorganen delen ze informatie over elkaars aanbod, is er ruimte voor ervaringsuitwisseling en terugkoppeling vanuit andere regionale overlegstructuren. De Lokale Netwerken uit eenzelfde provincie vormen samen een Provinciaal Netwerk (PN). Met deze provinciale overlegmomenten stimuleert SLN mogelijkheden tot netwerking met partners en externen. Lokaal Netwerk Lokaal Netwerk Brugge Lokaal Netwerk Meetjesland Lokaal Netwerk Gent Lokaal Netwerk Waas en Dender Antwerpen Lokaal Netwerk Kempen Lokaal Netwerk Oostende-Westhoek Lokaal Netwerk Kortrijk - Roeselare Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen Lokaal Netwerk Mechelen Lokaal Netwerk Leuven Brussel Lokaal Netwerk Halle - Vilvoorde Lokaal Netwerk Limburg 15

16 16

17 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Oostende - Westhoek Argos De Groene Kans Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Mentor OCMW Ieper OCMW Middelkerke Sociale Economie Oostende Vokans West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Kortijk - Roeselare De Poort vzw, voor wonen en werk Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Mentor OCMW Roeselare Tot uw dienst Vokans West-Vlaanderen Wonen en Werken Menen WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Brugge Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Loca Consult Mentor Vokans West-Vlaanderen 17

18 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Meetjesland Groep INTRO Oost-Vlaanderen Keerpunt - ACLVB opleidingscentrum Kopa Scheldeland Meetjeslandse Leerwerkbedrijven Pro Natura Oost-Vlaanderen Vokans Gent-Eeklo Werkwijzer OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen Compaan Grijkoort Begeleid Werk Groep INTRO Oost-Vlaanderen Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig Kopa Werkwillig Oudenaarde Kopa Ronse Kringloopcentrum Teleshop Vokans Aalst-Oudenaarde OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Gent apart Compaan Groep INTRO Oost-Vlaanderen JES Keerpunt - ACLVB opleidingscentrum Kopa Scheldeland OCMW - OTC Oikonde/Ateljee Sociale Werkplaats De Sleutel Stad Gent Dienst Werk UCBO Vokans Gent-Eeklo 18

19 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Waas en Dender Compaan Groep INTRO IKOO - Het Passantenhuis IPW/DIT Kopa Scheldeland OTC-Spoor Twee Vokans Waas en Dender ANTWERPEN Lokaal Netwerk Antwerpen Arktos Atel Buurtservice/Posthof De Ploeg Educar Groep INTRO Antwerpen JES Kopa Leerwerkplaats Garage www. lwp-vzw.be Levanto Steunpunt Tewerkstelling Vokans Mechelen Rupel Werkvormm ANTWERPEN Lokaal Netwerk Kempen De Ploeg Kopa - Keerpunt Natuurwerk OCMW Herentals/ISOM Projectencentrum Vokans Kempen WEB 19

20 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN ANTWERPEN Lokaal Netwerk Mechelen De Ploeg Groep INTRO Antwerpen Kopa De Nieuwe Volmacht Levanto Natuurwerk ROJM Vokans Mechelen Rupel WEB LIMBURG Lokaal Netwerk Limburg Agora Alternatief Arktos BLM Begeleiding Limburgs Mijngebied De Sluis De Winning - Vreebos De Wroeter ENAIP Limburg Groep INTRO Limburg Hergebruikcentrum Limburg Het Heft-STAP Kopa Limburg Maatwerk LIMBURG Lokaal Netwerk Limburg (vervolg) Noord-Limburgs Open Atelier Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen Sopletex Stebo vzw TEAM Alken TOP Vokans Limburg Werkende Handen 20

21 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN VLAAMS-BRABANT Lokaal Netwerk Halle-Vilvoorde Groep INTRO Vlaams-Brabant en Brussel Pluspunt Pro Natura Vlaams-Brabant Vokans Halle-Vilvoorde VLAAMS-BRABANT Lokaal Netwerk Leuven Arktos - afdeling Vlaams-Brabant De Vlaspit GOCI IGO Job-Link Landelijke Thuiszorg SPIT Storzo Velo Wonen en Werken - Leuven Volgende leden zijn ook actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Groep INTRO JES Vokans 21

22

23 Het aanbod in de kijker

24 Duurzame loopbaanondersteuning SLN-leden bieden loopbaanondersteuning op maat voor werkzoekenden en werknemers die rekening houdt met hun maatschappelijke context. De organisaties zetten hiervoor verschillende instrumenten in die worden onderverdeeld in 3 clusters: opleiding, coaching en werkplekleren. Met dit aanbod zijn de SLN-leden actief op de diverse transitiemomenten in een loopbaan. Loopbaanondersteuning Coaching Werkplekleren Opleiding Coaching omvat een breed scala aan instrumenten gericht op de ondersteuning van cursisten, werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Afhankelijk van de loopbaanfase en de loopbaanvraag komen specifieke methodieken aan bod. De focus binnen deze instrumenten is sterk gericht op het maat- en arbeidsmarktgericht werken. Werkplekleren biedt een unieke combinatie van werken en leren. Op een reële werkvloer doen mensen werkervaring op met een intensieve begeleiding en ondersteuning. Een goede voorbereiding op een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Opleidingen verhogen de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. De leden bieden een brede waaier aan opleidings- en begeleidingsprojecten. Dit gebeurt in verschillende contexten: van uitbestedingen door VDAB, tot opleiding op maat van de onderneming. Kenmerkend is de praktijkgerichtheid. Daarnaast kunnen werknemers hun competenties, verworven tijdens diverse jobs, laten valideren via ervaringsbewijzen. 24

25 Duurzame loopbaanondersteuning In 2012 registreren SLN-leden in totaal acties binnen de verschillende instrumenten. De verdeling van de acties binnen opleiding, coaching en werkplekleren ziet er als volgt uit: Coaching Trajectbegeleiding Loopbaanbegeleiding Job- en taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) Outplacement Werkplekleren Werkervaring Brugprojecten Opleiding Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs 25

26 26

27 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning COACHING Trajectbegeleiding Niet elke werkzoekende vindt gemakkelijk aansluiting met de arbeidsmarkt. Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces. VDAB besteedt een deel van de trajectbegeleiding uit via verschillende tenders, zowel Vlaams als regionaal. Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan projectoproepen rond (vormen van) trajectbegeleiding lanceren. COACHING Loopbaanbegeleiding Werkenden staan op professioneel vlak vaak voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uitwillen met hun loopbaan. Via loopbaanbegeleiding krijgt de werkende zicht op de eigen competenties, loopbaanmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Samen met een loopbaanbegeleider maakt de werkende de balans op van zijn loopbaan, formuleert hij loopbaandoelen en stelt hij een persoonlijk ontwikkelingsplan op om dat doel te bereiken. COACHING Job- en taalcoaching op de werkvloer Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De gratis ondersteuning wordt op maat van de kansengroep-werknemer uitgewerkt. Ontwikkeling van vaardigheden, werken rond arbeidsattitudes en randvoorwaarden zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen. Taalcoaching is een aanvullende talige begeleiding en ondersteuning voor de werknemer en de werkomgeving tijdens de jobcoaching. 27

28 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten voor jongeren Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) COACHING Een groeiend aandeel cursisten zijn anderstalig of laagtaalvaardig. Taalcoaching op de opleidingsvloer speelt in op deze bestaande nood. Het is de talige begeleiding en ondersteuning (duidelijk te onderscheiden van lessen Nederlands en NT2) voor cursisten in opleiding én hun vak-instructeurs of lesgevers. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beëindigen. Het aanbod taalcoaching op de opleidingsvloer is gratis voor cursisten behorende tot de kansengroepen en de betrokken opleidingsinstantie. COACHING In het stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. Voortrajecten zijn er voor jongeren uit het Deeltijds Onderwijs met ontoereikende basisattitudes en vaardigheden, die onvoldoende gemotiveerd en keuze-bekwaam zijn. De jongere bereid maken tot arbeidsdeelname en zijn of haar mogelijkheden versterken, zijn de doelstellingen. Een voltijds engagement, meer kansen op een kwalificatie en de jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn de doelstellingen van de voortrajecten binnen het stelsel Leren en Werken. COACHING Persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) richten zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die kampen met complexe problemen. Een POT is een voorbereidend traject in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Door intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten verhoogt de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongere. 28

29 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Outplacement Werkervaring Brugprojecten COACHING Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aan de ontslagen werknemer worden verleend om hem te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe job of bij het ontplooien van een beroepsbezigheid als zelfstandige. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. WERKPLEKLEREN Werkervaring biedt aan langdurig werkzoekenden (minstens 24 maanden werkzoekend) gedurende één jaar een leerwerkervaring met het oog op een duurzame uitstroom naar het normaal economisch circuit. Een werkervaringstraject omvat twee onderdelen: een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule. Tijdens de werkervaringsmodule gaat de doelgroepmedewerker aan de slag bij een werkervaringspromotor die inzet op technische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Tijdens de inschakelingsmodule wordt intensief gewerkt aan de algemene competenties en de zoektocht naar een nieuwe job. WERKPLEKLEREN In het stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. Een voltijds engagement, meer kansen op een kwalificatie en de jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn de doelstellingen. Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die gemotiveerd zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen. De jongere volgt twee dagen per week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit af met een sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, als laatste stap voor reguliere tewerkstelling. 29

30 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs OPLEIDING SLN-leden hebben een divers aanbod van beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) voor werkzoekenden en werknemers. Deze opleidingen kunnen zowel vaktechnisch als generiek van aard zijn. De deelnemers verwerven nieuwe, specifieke vaardigheden eigen aan een beroep of sector, maar versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)- attitudes, sociale vaardigheden, klantgerichtheid, VDAB besteedt opleidingen deels uit via verschillende tenders, zowel Vlaams als regionaal. Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan projectoproepen lanceren. De SLN-leden werken ook opleidingen uit op vraag en op maat van ondernemingen. OPLEIDING Werkzoekenden en werknemers kunnen hun competenties, waar dan ook verworven, laten valideren in de vorm van een ervaringsbewijs. Via een praktijktest in een testcentrum krijgt men de kans om aan te tonen dat men over de competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen. Op die manier krijgt men een kwalificatie, erkend door de Vlaamse overheid in handen en worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 30

31 31

32

33 Samenwerkingen met Werkgevers - Sectoren

34 Aanbod naar werkgevers en sectoren Nog steeds hebben werkgevers arbeidsplaatsen die niet ingevuld raken en zijn er tegelijkertijd duizenden werkzoekenden op zoek naar een job. De vele SLN-leden werken door een combinatie van opleiding, coaching en werkplekleren mee aan het wegwerken van deze paradox, ook voor de meest kwetsbaren op onze arbeidmarkt. Cruciaal hierin zijn de contacten en samenwerkingen met werkgevers. De voorbije jaren ontwikkelden SLN-leden diverse succesvolle instrumenten van werkplekleren en een ruim ondersteuningsaanbod naar werkgevers. Werving en selectie Onze leden beschikken over een pool van potentiële arbeidskrachten. Diverse profielen in allerhande sectoren, vaak in knelpuntberoepen, zoals groendiensten, horecamedewerkers, poetshulp, klusdiensten, bouw, Daarnaast kan de werkgever terecht bij onze leden voor advies bij het opstellen van een vacature, screening van kandidaten, jobmatching,... Tot slot zijn de leden ook een ideaal aanspreekpunt voor informatie over tewerkstellingsmaatregelen. Samen wordt uitgezocht op welke lastenverlagingen of loonkostsubsidies de werkgever een beroep kan doen. Onthaal en retentiebeleid De sector streeft naar duurzame tewerkstelling. Een uitgewerkt onthaal- en retentiebeleid is daarbij essentieel. De werkgever kan onder andere bij onze leden terecht voor het uitwerken van een onthaalbeleid, tips rond communicatie met de kansengroep-werknemer of advies rond mentorschap en peter/meterschap. Maar ook voor praktische tips rond sensibilisering in functie van veiligheid en gezondheid en aanpassing van de arbeidspost kan men aankloppen bij een lid-organisatie. Bij jobcoaching wordt vermeden dat de meest kwetsbare groep werknemers vroegtijdig en onnodig opnieuw in de werkloosheid terechtkomt. Via de inzet van een bedrijfsexterne coach kan de werkgever de benodigde ondersteuning (gratis) voor de nieuwe medewerker uitbesteden. Dit laat meer ruimte voor de werkgever om zich ten volle te concentreren op zijn ondernemen. 34

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10, 9000

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Inleiding Artikel zestigers zijn werknemers van het OCMW die vandaag in hun hoedanigheid van artikel

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Sector In-zicht. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Sector In-zicht. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Sector In-zicht Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw 2 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Opdrachtsverklaring van de leden... p. 9 Onze troeven...

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg 2 VDAB-missie We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende

Nadere informatie

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Toelichting studiedag WSE 17 december 2008 Stephanie Devisscher en Debbie

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Vlaamse Regering 2014-2019

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Vlaamse Regering 2014-2019 Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Reactie 1 Vlaams op Steunpunt het Regeerakkoord Lokale Netwerken Vlaamse Regering 2014-2019 1 Inleiding In deze nota vindt u de standpunten en bemerkingen van

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

In mensen investeren om duurzaam te activeren. Voorstellen SLN bij het Vlaams Banenpact en doelgroepenbeleid

In mensen investeren om duurzaam te activeren. Voorstellen SLN bij het Vlaams Banenpact en doelgroepenbeleid Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10 9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be. In mensen investeren om duurzaam

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Repertorium Oost-Vlaanderen

Repertorium Oost-Vlaanderen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Repertorium West-Vlaanderen

Repertorium West-Vlaanderen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

SALK / GTI Limburg Aandeel ESF. Nota t.a.v. Taskforce Salk VERDELING ESF-MIDDELEN GTI-LIMBURG. Departement Werk en Sociale Economie

SALK / GTI Limburg Aandeel ESF. Nota t.a.v. Taskforce Salk VERDELING ESF-MIDDELEN GTI-LIMBURG. Departement Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Afdeling ESF Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.esf-vlaanderen.be SALK / GTI Limburg Aandeel ESF Nota t.a.v. Taskforce Salk //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015 Werking INL-ploegen 2014-2015 Jaarvergadering 24 september 2015 De essentie Verlenging Samenwerkingsakkoord 2008 2013 met 2 jaar: 2014-2015 Dubbel doel: natuur- en landschapsbeleid uitvoeren inzet van

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

1. a) Hoeveel bedraagt het jaarlijks totaalbedrag van uitbesteding door de VDAB in de periode ?

1. a) Hoeveel bedraagt het jaarlijks totaalbedrag van uitbesteding door de VDAB in de periode ? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 537 van EMMILY TALPE datum: 16 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tenderbeleid Voor een aantal bemiddelings- en activeringsopdrachn

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de ondernemingsopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister.

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de ondernemingsopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 8 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA - Ondernemerschapsopleidingen SYNTRA organiseert

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C74 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 8 januari 2015 10 Commissievergadering

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden Op 1 augustus

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Workshop H zaal Gielis (1 ste verd.) Sterker naar werk (13.45-14.45) Myriam Carlier, coördinator opleidingen UCBO UGent vrijdag 26 november 2010 PROJECT

Nadere informatie

Repertorium Antwerpen

Repertorium Antwerpen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie