Sector In-zicht Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw"

Transcriptie

1 Sector In-zicht 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

2 2

3 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt... p. 8 Onze troeven... p. 9 Onze 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Regering... p. 11 De leden als leidraad Onze missie... p. 14 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN... p. 15 Het aanbod in de kijker Duurzame loopbaanondersteuning... p. 24 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning... p. 27 Samenwerkingen met Werkgevers - Sectoren Aanbod naar werkgevers en sectoren... p. 34 Samenwerkingen met sectoren... p. 37 Feiten en cijfers Een woordje uitleg bij de cijfers... p. 38 In een notendop... p. 39 Kansengroepbereik... p. 41 Trajectbegeleiding... p. 42 Loopbaanbegeleiding... p. 44 Job- en taalcoaching op de werkvloer... p. 45 Taalcoaching op de opleidingsvloer... p. 47 Voortrajecten... p. 48 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten... p. 49 Werkervaring... p. 50 Brugprojecten... p. 52 Opleidingen en competentieversterkende acties... p. 53 Opleidings- en begeleidingsprojecten... p. 56 Tewerkstelling in de sector Tewerkstelling in de sector... p. 60 Werknemers in de sector Beroepsopleiding (PC 329)... p. 61 Het Steunpunt en zijn werking Het Steunpunt... p. 64 In de kijker... p. 66 VTO-aanbod... p. 67 Bestuursorganen... p. 73 Medewerkers... p. 75 3

4 Voorwoord Mijn motto is meer mensen aan het werk, in een langere loopbaan en in meer werkbare jobs. Daarom wil ik er, samen met jullie, voor zorgen dat mensen die werk zoeken vlotter een leuke job vinden en dat mensen die werken zich tevreden voelen in hun job. Elke werkloze is er een te veel en er zijn best veel vacatures. Je kan een vacante plaats echter niet mathematisch of lukraak aan de volgende werkzoekende in de rij opdringen. Mensen aan het werk helpen is complexer dan dat. De economische crisis maakt de arbeidsmarkt er ook niet simpeler op. Economische en technologische evoluties vragen andere en nieuwe competenties. Het antwoord op deze uitdagingen is niet eenvoudig, maar laat zich toch samenvatten: maatwerk en een nieuwe mensen-gerichte kijk op werk. Mijn maatwerk-visie is gebaseerd op talent en competenties. Wat iemands achtergrond ook is, er bestaat een job die hem of haar op het lijf geschreven is. Een diploma is belangrijk, maar er is meer. Goed met mensen kunnen omgaan, een kei zijn in organiseren, een groep mensen kunnen enthousiasmeren, kunnen overtuigen, verkopen of onderhandelen, handig of behendig zijn, het zijn stuk voor stuk waardevolle competenties. Kennis, leerpotentieel, interesses, motivatie en persoonlijkheid zijn minstens even belangrijke parameters in de zoektocht naar een werkplek waar de (toekomstige) werknemer zich goed voelt. Er is op die manier veel meer talent beschikbaar dan we voor mogelijk achten. Willen we mensen meer gemotiveerd en langer aan het werk, dan moeten we zorgen voor aantrekkelijke jobs die voldoening geven. De wetgever en werkgever moeten zich in zekere mate flexibel opstellen en vertrekken vanuit een mensengerichte kijk op werk in plaats van een job-gerichte benadering. Welke talenten heeft een werkgever reeds in huis en welke ontbreken? Kan er omscholing of bijscholing worden voorzien? Investeren in opleiding is één van de belangrijkste pijlers om bij te blijven op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Elke burger, werkend of werkzoekend, is een individu dat passende ondersteuning verdient indien dat nodig is. Mensen onderverdelen in grote categorieën is op termijn niet houdbaar, ook al geven we extra aandacht aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, met name ongekwalificeerde schoolverlaters, vijftigplussers, langdurig werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Maar dé vijftigplusser bestaat niet, evenmin als dé persoon met een beperking. En dus is ook voor die mensen individuele begeleiding naar een job onze opdracht. Die ondersteuning komt onder meer van de ledenorganisaties van SLN, die het beste in mensen helpen te vinden, naar boven te halen en te valoriseren. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 4

5 Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Dat geldt nog meer voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en moeilijk toegang vinden tot duurzame tewerkstelling. De volgende jaren worden belangrijk. De hogere werkzaamheidsgraad realiseren met enkel de klassieke recepten zal niet volstaan, maar betekent ook dat we de maatschappelijke uitdagingen van onze arbeidsmarkt onder ogen moeten zien en aanpakken. Een aanpak die uitgaat van de competenties en talenten van elk individu, waarbij maatwerk centraal staat. Samen met andere actoren (VDAB, sectoren, private aanbieders.) hebben de organisaties van SLN, de voorbije 20 jaar kunnen werken aan de ontwikkeling van een breed gamma aan HRM-tools, die breed inzetbaar zijn voor de ondersteuning van werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling (SLN), vierde in het voorjaar 2014 haar 20ste verjaardag en is voor de Vlaamse overheid de erkende gesprekspartner voor de sector. De sector wordt gevormd door vnl. regionaal ingebedde organisaties met een ruime dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers inzake het opzetten en uitvoeren van acties en trajecten met duurzame tewerkstellingseffecten. Deze dienstverlening bestaat vnl. uit acties en trajecten die in opdracht van de Vlaamse overheid (departement WSE, VDAB, ESF, ) uitgevoerd worden. Met het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering formuleren we in deze derde editie van Sector In-zicht tien prioriteiten die SLN en haar sector door de nieuwe beleidsploeg wil gerealiseerd zien. De overdracht van bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau door de zesde staatshervorming, zet het doelgroepenbeleid weer op de agenda. Deze overdracht vormt een unieke kans om een vereenvoudiging door te voeren en maakt keuzes mogelijk die de arbeidsmarktdeelname van kwetsbare groepen kan bevorderen. De sector is klaar om, met het beleid en in samenwerking met diverse stakeholders en actoren deze opgebouwde expertise verder in te zetten en een betere arbeidsmarkt te realiseren. Sector In-Zicht 2014 biedt u een blik op het aanbod van onze leden. Met een flexibile aanpak, met voldoende aandacht voor de klant, job en mens, als professionele en innovatieve sociale ondernemers. We brengen onze leden en de verschillende instrumenten die ze aanbieden in beeld. Job- en taalcoaching op de werkvloer, diverse vormen van werkplekleren, loopbaanbegeleiding, het zijn enkele voorbeelden van instrumenten die de afgelopen jaren hun meerwaarde voor werknemer en werkgever bewezen. De voorbije jaren intensifieerden onze leden hun contacten en samenwerking met werkgevers en sectoren door een ruim en succesvol ondersteuningsaanbod naar werkgevers te ontwikkelen. We besteden er in deze editie extra aandacht aan. Voor de diverse acties van loopbaanondersteuning geven we naast het bereik van kwetsbare groepen ook de door- en uitstroomcijfers weer. Resultaten die de sector bereikt door haar samenwerking en partnerschappen met VDAB, lokale overheden, sectoren, bedrijven, onderwijs, welzijn en andere arbeidsmarktactoren. Partnerschappen waar we in de toekomst nog meer willen op inzetten want de praktijkervaringen leren dat integrale trajecten met voldoende aandacht voor attitudes, competenties, taal, werkplekleren, de beste resultaten opleveren voor de meest kwetsbare groepen. Met deze publicatie willen we de sector ook verder bekend en zichtbaar maken. Een sector die sterk beweegt en zeer divers is en al twee decennia lang inspeelt op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke uitdagingen die ze teweeg brengt. Met honderden professionele begeleiders en coaches die zich dagelijks inzetten en overtuigd zijn van de talenten en de inzetbaarheid van de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Als koepel hebben we de ambitie om samen met onze sector, een belangrijke actor te zijn in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid en zijn maatschappelijke uitdagingen. Marleen Velleman, Directeur Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw 5

6

7 De sector, een onmisbare schakel

8 Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw (SLN) werkt samen met haar leden aan duurzame tewerkstelling voor werknemers en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SLN overkoepelt meer dan 100 vzw s, die in Vlaanderen en Brussel loopbaanondersteuning op maat organiseren. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. We zoeken samen naar realistische en innovatieve oplossingen voor de werkzoekende, de werknemer én de werkgever. Het einddoel is een kwalitatieve matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De expertise en de acties van de SLN-leden richten zich in belangrijke mate op zij die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben: laaggeschoolden, jongeren, langdurig werkzoekenden, herintreders, ouderen, SLN is erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als gesprekspartner voor de sector. 8

9 Onze troeven Erkende partner De sector is een gevalideerd partner van de overheid. Onze leden organiseren hun aanbod samen en naast VDAB en andere arbeidsmarktactoren. De samenwerkingen met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren zijn cruciaal om onze opdracht binnen het Vlaams arbeidsmarktbeleid optimaal te vervullen. Duurzame loopbaanondersteuning Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Velen hebben een extra duwtje in de rug nodig bij hun zoektocht naar een duurzame job. De sector werkt prioritair met werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Via opleiding, coaching en werkplekleren streven we naar een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Match tussen job, mens en bedrijf Veel werkgevers hebben meer werk dan er geschikte werknemers zijn. Onze sector benut de aanwezige talenten bij de mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Op die manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. De sector vertrekt hierbij vanuit haar maatschappelijke opdracht en streeft naar een match tussen job, mens en bedrijf. Talentontwikkeling op maat Onze leden ondersteunen werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen en versterken hen bij de verschillende transities in hun loopbaan. Voor werkgevers is onze sector een partner, zowel in de zoektocht naar deskundige medewerkers als in de kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op de werkvloer. Ze waarderen hierbij onze flexibele aanpak op maat. Lokale verankering Door de lokale verankering hebben onze leden voeling met de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen ze efficiënt inspelen op regiogebonden noden. Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang. Gedrevenheid Elke dag gaan onze leden tot het uiterste om elk talent in Vlaanderen doorheen de verschillende transities in hun loopbaan te leiden. Gedrevenheid kenmerkt de honderden professionele coaches en begeleiders in onze sector. Ze zoeken samen met werkzoekende, werknemer en werkgever naar innovatieve oplossingen, en werken zo aan de arbeidsmarkt van morgen. 9

10 10

11 Onze 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Regering Samen met de nieuwe Vlaamse regering wil de sector ook de volgende jaren meewerken aan een actief arbeidsmarktbeleid om de doelstellingen van het Pact 2020 te behalen. Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 formuleerde de sector volgende 10 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse regering. Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. 1. Focus op doelgroepen in het arbeidsmarktbeleid om kwetsbare groepen te laten doorstromen naar werk. 2. Grijp de staatshervorming aan om een actief arbeidsmarktbeleid uit te bouwen met aangepaste trajecten. Overleg hierover met SLN als relevante gesprekspartner. 3. Verminder ongekwalificeerde uitstroom en garandeer een voltijds engagement voor elke jongere in het stelsel Leren en Werken. 4. Creëer een structureel kader voor Werkervaring dat toekomstperspectief biedt. 5. Verhoog de duurzaamheid van tewerkstelling van kwetsbare groepen door meer te investeren in Job- en taalcoaching. 6. Beschouw de gesco s als een volwaardige reguliere tewerkstellingsmaatregel. 7. Kies voor continuïteit in de kwaliteitsborging door het ontwikkelen van een kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid. 8. Een regierol voor VDAB die zich versterkt door dialoog en partnerschap die provinciaal wordt uitgebouwd. 9. Gebruik de Europese middelen om een doelgroepgericht en innovatief beleid in samenwerking met lokale partners uit te bouwen. 10. Benut de expertise van de SLN-leden maximaal. 11

12

13 De leden als leidraad

14 Onze missie Vanuit hun maatschappelijke opdracht onderschrijven SLN-leden volgende opdrachtsverklaring: Als dienstverleners op de arbeidsmarkt is het ons kerndoel om werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Daarom richten we ons ook tot hun werkgevers. Uniek is dat wij loopbaanondersteuning op maat bieden voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. We investeren in partnerschappen en netwerken met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa. Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een onmisbare schakel. 14

15 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN Overleg en netwerking op regionaal en provinciaal niveau zijn belangrijke pijlers in de werking van SLN. Leden uit dezelfde regio ontmoeten elkaar in Lokale Netwerken (LN). In deze overlegorganen delen ze informatie over elkaars aanbod, is er ruimte voor ervaringsuitwisseling en terugkoppeling vanuit andere regionale overlegstructuren. De Lokale Netwerken uit eenzelfde provincie vormen samen een Provinciaal Netwerk (PN). Met deze provinciale overlegmomenten stimuleert SLN mogelijkheden tot netwerking met partners en externen. Lokaal Netwerk Lokaal Netwerk Brugge Lokaal Netwerk Meetjesland Lokaal Netwerk Gent Lokaal Netwerk Waas en Dender Antwerpen Lokaal Netwerk Kempen Lokaal Netwerk Oostende-Westhoek Lokaal Netwerk Kortrijk - Roeselare Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen Lokaal Netwerk Mechelen Lokaal Netwerk Leuven Brussel Lokaal Netwerk Halle - Vilvoorde Lokaal Netwerk Limburg 15

16 16

17 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Oostende - Westhoek Argos De Groene Kans Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Mentor OCMW Ieper OCMW Middelkerke Sociale Economie Oostende Vokans West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Kortijk - Roeselare De Poort vzw, voor wonen en werk Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Mentor OCMW Roeselare Tot uw dienst Vokans West-Vlaanderen Wonen en Werken Menen WEST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Brugge Groep INTRO West-Vlaanderen Jobcentrum Kopa West-Vlaanderen Loca Consult Mentor Vokans West-Vlaanderen 17

18 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Meetjesland Groep INTRO Oost-Vlaanderen Keerpunt - ACLVB opleidingscentrum Kopa Scheldeland Meetjeslandse Leerwerkbedrijven Pro Natura Oost-Vlaanderen Vokans Gent-Eeklo Werkwijzer OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen Compaan Grijkoort Begeleid Werk Groep INTRO Oost-Vlaanderen Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig Kopa Werkwillig Oudenaarde Kopa Ronse Kringloopcentrum Teleshop Vokans Aalst-Oudenaarde OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Gent apart Compaan Groep INTRO Oost-Vlaanderen JES Keerpunt - ACLVB opleidingscentrum Kopa Scheldeland OCMW - OTC Oikonde/Ateljee Sociale Werkplaats De Sleutel Stad Gent Dienst Werk UCBO Vokans Gent-Eeklo 18

19 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN OOST-VLAANDEREN Lokaal Netwerk Waas en Dender Compaan Groep INTRO IKOO - Het Passantenhuis IPW/DIT Kopa Scheldeland OTC-Spoor Twee Vokans Waas en Dender ANTWERPEN Lokaal Netwerk Antwerpen Arktos Atel Buurtservice/Posthof De Ploeg Educar Groep INTRO Antwerpen JES Kopa Leerwerkplaats Garage www. lwp-vzw.be Levanto Steunpunt Tewerkstelling Vokans Mechelen Rupel Werkvormm ANTWERPEN Lokaal Netwerk Kempen De Ploeg Kopa - Keerpunt Natuurwerk OCMW Herentals/ISOM Projectencentrum Vokans Kempen WEB 19

20 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN ANTWERPEN Lokaal Netwerk Mechelen De Ploeg Groep INTRO Antwerpen Kopa De Nieuwe Volmacht Levanto Natuurwerk ROJM Vokans Mechelen Rupel WEB LIMBURG Lokaal Netwerk Limburg Agora Alternatief Arktos BLM Begeleiding Limburgs Mijngebied De Sluis De Winning - Vreebos De Wroeter ENAIP Limburg Groep INTRO Limburg Hergebruikcentrum Limburg Het Heft-STAP Kopa Limburg Maatwerk LIMBURG Lokaal Netwerk Limburg (vervolg) Noord-Limburgs Open Atelier Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen Sopletex Stebo vzw TEAM Alken TOP Vokans Limburg Werkende Handen 20

21 De Lokale en Provinciale Netwerken van SLN VLAAMS-BRABANT Lokaal Netwerk Halle-Vilvoorde Groep INTRO Vlaams-Brabant en Brussel Pluspunt Pro Natura Vlaams-Brabant Vokans Halle-Vilvoorde VLAAMS-BRABANT Lokaal Netwerk Leuven Arktos - afdeling Vlaams-Brabant De Vlaspit GOCI IGO Job-Link Landelijke Thuiszorg SPIT Storzo Velo Wonen en Werken - Leuven Volgende leden zijn ook actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Groep INTRO JES Vokans 21

22

23 Het aanbod in de kijker

24 Duurzame loopbaanondersteuning SLN-leden bieden loopbaanondersteuning op maat voor werkzoekenden en werknemers die rekening houdt met hun maatschappelijke context. De organisaties zetten hiervoor verschillende instrumenten in die worden onderverdeeld in 3 clusters: opleiding, coaching en werkplekleren. Met dit aanbod zijn de SLN-leden actief op de diverse transitiemomenten in een loopbaan. Loopbaanondersteuning Coaching Werkplekleren Opleiding Coaching omvat een breed scala aan instrumenten gericht op de ondersteuning van cursisten, werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Afhankelijk van de loopbaanfase en de loopbaanvraag komen specifieke methodieken aan bod. De focus binnen deze instrumenten is sterk gericht op het maat- en arbeidsmarktgericht werken. Werkplekleren biedt een unieke combinatie van werken en leren. Op een reële werkvloer doen mensen werkervaring op met een intensieve begeleiding en ondersteuning. Een goede voorbereiding op een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Opleidingen verhogen de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. De leden bieden een brede waaier aan opleidings- en begeleidingsprojecten. Dit gebeurt in verschillende contexten: van uitbestedingen door VDAB, tot opleiding op maat van de onderneming. Kenmerkend is de praktijkgerichtheid. Daarnaast kunnen werknemers hun competenties, verworven tijdens diverse jobs, laten valideren via ervaringsbewijzen. 24

25 Duurzame loopbaanondersteuning In 2012 registreren SLN-leden in totaal acties binnen de verschillende instrumenten. De verdeling van de acties binnen opleiding, coaching en werkplekleren ziet er als volgt uit: Coaching Trajectbegeleiding Loopbaanbegeleiding Job- en taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) Outplacement Werkplekleren Werkervaring Brugprojecten Opleiding Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs 25

26 26

27 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning COACHING Trajectbegeleiding Niet elke werkzoekende vindt gemakkelijk aansluiting met de arbeidsmarkt. Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces. VDAB besteedt een deel van de trajectbegeleiding uit via verschillende tenders, zowel Vlaams als regionaal. Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan projectoproepen rond (vormen van) trajectbegeleiding lanceren. COACHING Loopbaanbegeleiding Werkenden staan op professioneel vlak vaak voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uitwillen met hun loopbaan. Via loopbaanbegeleiding krijgt de werkende zicht op de eigen competenties, loopbaanmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Samen met een loopbaanbegeleider maakt de werkende de balans op van zijn loopbaan, formuleert hij loopbaandoelen en stelt hij een persoonlijk ontwikkelingsplan op om dat doel te bereiken. COACHING Job- en taalcoaching op de werkvloer Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De gratis ondersteuning wordt op maat van de kansengroep-werknemer uitgewerkt. Ontwikkeling van vaardigheden, werken rond arbeidsattitudes en randvoorwaarden zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen. Taalcoaching is een aanvullende talige begeleiding en ondersteuning voor de werknemer en de werkomgeving tijdens de jobcoaching. 27

28 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten voor jongeren Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) COACHING Een groeiend aandeel cursisten zijn anderstalig of laagtaalvaardig. Taalcoaching op de opleidingsvloer speelt in op deze bestaande nood. Het is de talige begeleiding en ondersteuning (duidelijk te onderscheiden van lessen Nederlands en NT2) voor cursisten in opleiding én hun vak-instructeurs of lesgevers. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beëindigen. Het aanbod taalcoaching op de opleidingsvloer is gratis voor cursisten behorende tot de kansengroepen en de betrokken opleidingsinstantie. COACHING In het stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. Voortrajecten zijn er voor jongeren uit het Deeltijds Onderwijs met ontoereikende basisattitudes en vaardigheden, die onvoldoende gemotiveerd en keuze-bekwaam zijn. De jongere bereid maken tot arbeidsdeelname en zijn of haar mogelijkheden versterken, zijn de doelstellingen. Een voltijds engagement, meer kansen op een kwalificatie en de jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn de doelstellingen van de voortrajecten binnen het stelsel Leren en Werken. COACHING Persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) richten zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die kampen met complexe problemen. Een POT is een voorbereidend traject in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Door intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten verhoogt de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongere. 28

29 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Outplacement Werkervaring Brugprojecten COACHING Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aan de ontslagen werknemer worden verleend om hem te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe job of bij het ontplooien van een beroepsbezigheid als zelfstandige. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. WERKPLEKLEREN Werkervaring biedt aan langdurig werkzoekenden (minstens 24 maanden werkzoekend) gedurende één jaar een leerwerkervaring met het oog op een duurzame uitstroom naar het normaal economisch circuit. Een werkervaringstraject omvat twee onderdelen: een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule. Tijdens de werkervaringsmodule gaat de doelgroepmedewerker aan de slag bij een werkervaringspromotor die inzet op technische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Tijdens de inschakelingsmodule wordt intensief gewerkt aan de algemene competenties en de zoektocht naar een nieuwe job. WERKPLEKLEREN In het stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. Een voltijds engagement, meer kansen op een kwalificatie en de jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn de doelstellingen. Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die gemotiveerd zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen. De jongere volgt twee dagen per week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit af met een sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, als laatste stap voor reguliere tewerkstelling. 29

30 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs OPLEIDING SLN-leden hebben een divers aanbod van beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) voor werkzoekenden en werknemers. Deze opleidingen kunnen zowel vaktechnisch als generiek van aard zijn. De deelnemers verwerven nieuwe, specifieke vaardigheden eigen aan een beroep of sector, maar versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)- attitudes, sociale vaardigheden, klantgerichtheid, VDAB besteedt opleidingen deels uit via verschillende tenders, zowel Vlaams als regionaal. Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan projectoproepen lanceren. De SLN-leden werken ook opleidingen uit op vraag en op maat van ondernemingen. OPLEIDING Werkzoekenden en werknemers kunnen hun competenties, waar dan ook verworven, laten valideren in de vorm van een ervaringsbewijs. Via een praktijktest in een testcentrum krijgt men de kans om aan te tonen dat men over de competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen. Op die manier krijgt men een kwalificatie, erkend door de Vlaamse overheid in handen en worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 30

31 31

32

33 Samenwerkingen met Werkgevers - Sectoren

34 Aanbod naar werkgevers en sectoren Nog steeds hebben werkgevers arbeidsplaatsen die niet ingevuld raken en zijn er tegelijkertijd duizenden werkzoekenden op zoek naar een job. De vele SLN-leden werken door een combinatie van opleiding, coaching en werkplekleren mee aan het wegwerken van deze paradox, ook voor de meest kwetsbaren op onze arbeidmarkt. Cruciaal hierin zijn de contacten en samenwerkingen met werkgevers. De voorbije jaren ontwikkelden SLN-leden diverse succesvolle instrumenten van werkplekleren en een ruim ondersteuningsaanbod naar werkgevers. Werving en selectie Onze leden beschikken over een pool van potentiële arbeidskrachten. Diverse profielen in allerhande sectoren, vaak in knelpuntberoepen, zoals groendiensten, horecamedewerkers, poetshulp, klusdiensten, bouw, Daarnaast kan de werkgever terecht bij onze leden voor advies bij het opstellen van een vacature, screening van kandidaten, jobmatching,... Tot slot zijn de leden ook een ideaal aanspreekpunt voor informatie over tewerkstellingsmaatregelen. Samen wordt uitgezocht op welke lastenverlagingen of loonkostsubsidies de werkgever een beroep kan doen. Onthaal en retentiebeleid De sector streeft naar duurzame tewerkstelling. Een uitgewerkt onthaal- en retentiebeleid is daarbij essentieel. De werkgever kan onder andere bij onze leden terecht voor het uitwerken van een onthaalbeleid, tips rond communicatie met de kansengroep-werknemer of advies rond mentorschap en peter/meterschap. Maar ook voor praktische tips rond sensibilisering in functie van veiligheid en gezondheid en aanpassing van de arbeidspost kan men aankloppen bij een lid-organisatie. Bij jobcoaching wordt vermeden dat de meest kwetsbare groep werknemers vroegtijdig en onnodig opnieuw in de werkloosheid terechtkomt. Via de inzet van een bedrijfsexterne coach kan de werkgever de benodigde ondersteuning (gratis) voor de nieuwe medewerker uitbesteden. Dit laat meer ruimte voor de werkgever om zich ten volle te concentreren op zijn ondernemen. 34

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009 Evaluatie van de proeftuin trajecttendering Achtergrondrapport In opdracht van: VDAB Uitgevoerd door: IDEA Consult: Stephanie Devisscher Debbie Sanders An Van Pelt Brussel, 30 juni 2009 IDEA Consult nv

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010

Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010 VOORTGANGSRAPPORT REGIONALE OVERLEGPLATFORMEN VLAANDEREN 2009-2010 Inhoud Voorwoord... 3 A. Situering... 4 1 Regelgeving 2

Nadere informatie