29 januari 2014 T. de Weger. Gevraagde beslissing Het afvalbeleid 'Meer hergebruik en een stuk goedkoper' T vast te stellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "29 januari 2014 T. de Weger. Gevraagde beslissing Het afvalbeleid 'Meer hergebruik en een stuk goedkoper' T vast te stellen."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 T. de Weger Datum commissie: Commissie Ruimte Registratienummer BR N.a.v. B&W-voorstel BW Behandeld 19 november 2013 Onderwerp Afvalbeleid Meer hergebruik en een stuk goedkoper Gevraagde beslissing Het afvalbeleid 'Meer hergebruik en een stuk goedkoper' T vast te stellen. Samenvatting Algemeen Lansingerland heeft een totaalcontract met Irado voor de huishoudelijke afvalinzameling; dit loopt af op 1 juli Met ingang van deze datum zullen nieuwe contracten voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval worden aangegaan. Hieronder zetten we de planning van de bestuurlijke besluitvorming rondom de nieuwe contracten voor het huishoudelijk afval voor u nog eens op een rij: 1. Aanbesteding verwerking afval: Het raadsbesluit is in mei 2013 genomen. Op 1 oktober 2013 is de verwerking van gft- en restafval voorlopig gegund en nadat er geen bezwaren hierop zijn ontvangen is deze 29 oktober definitief gegund aan partijen. Hierover bent u op 1 oktober geïnformeerd middels de raadsbrief U ; 2. Uitbesteding inzameling afval: Dit besluit gaat over de principekeuze tussen verschillende manieren van uitbesteden van de afvalinzameling, te weten via een Europese aanbesteding, via het verlenen van een alleenrecht, of via het deelnemen in een overheidsnv door middel van het aankopen van aandelen. Dit raadsvoorstel staat los van een beleidskeuze. Elke vorm van beleid kan namelijk willekeurig van de gekozen uitbestedingsvorm ten uitvoer worden gebracht. Na de principekeuze en de vaststelling van het beleid zal de contractvoorbereiding gedetailleerd worden uitgewerkt. Het voorstel voor de principekeuze is in de cie AB van 10 oktober besproken. Afgesproken is dit gelijktijdig met de vaststelling van het beleid in de raad te behandelen, zijnde in de commissie Ruimte op 15 januari 2014; 3. Afvalbeleid: Ter voorbereiding zijn de volgende stappen in burgerparticipatie en raadsinformatie doorlopen: online/telefonische afvalenquête in januari, raadspresentaties in januari en juni, expertmeeting (5 gemeenten) in juli, bewonersavond in september en raadspresentatie in oktober Afvalbeleid De gemeente Lansingerland heeft nog geen afvalbeleid. Met de afloop van alle contracten voor het huishoudelijk afval per 1 juli 2015 is voor de gemeente een logisch moment aangebroken om het afvalbeheer te evalueren op het gebied van milieurendement, kosten en serviceniveau en zich te herbezinnen op de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Het motto van dit afvalbeleid is 1

2 meer hergebruik en een stuk goedkoper. Hierin komen de twee opdrachten voor dit afvalbeleid tot uitdrukking. Voor de opstelling van het afvalbeleid zijn verschillende scenario's onderzocht en in raadspresentatie van juni gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt te kiezen voor het scenario 'meer en beter afvalstromen ophalen aan huis', omdat dit scenario zorgt voor meer afvalscheiding en hergebruik en de kosten van inzameling en verwerking aanzienlijk verlaagt. Het scenario, scenario 1 meer en beter afval aan huis ophalen, kan worden beschouwd als eerste grote stap na 15 jaar in het verbeteren van het hergebruik en verlaging van de kosten vanuit de huidige situatie (geen beleid, weinig hergebruik en een all inclusive tarief). Op langere termijn geeft de keuze voor dit scenario mogelijkheden tot verdergaande ontwikkelingen op het gebied van verlaging van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval, verhoging van scheidingspercentages en verlaging van kosten. Het voorgestelde scenario sluit realistisch, maar ook met enige ambitie, aan bij de beleving van de inwoners van Lansingerland. De gemeente Lansingerland wil uiterlijk in 2018 aansluiting vinden bij het milieurendement dat door vergelijkbare gemeenten wordt behaald van minimaal 55%. Een milieurendement van tenminste 60% in 2015, zoals beoogd door voormalig staatssecretaris Atsma, acht de gemeente nog niet haalbaar, gezien het huidige milieurendement van 47%. Randvoorwaarden die we hanteren bij het verder uitwerken van het keuzescenario zijn: 1. Invoering van dit nieuwe afvalbeleid leidt niet tot structureel meer zwerfvuil of extra gemeentelijke inspanningen in de openbare ruimte (vanuit straatreiniging, APV, buitendienst etc.). 2. We maken gebruik van de expertise en ervaring van de inzamelaars. In het bestek wordt ruimte gelaten voor innovatie en eigen inbreng van de inzamelaar. 3. De afvalinzamelstructuur houden we flexibel, zodat de gemeente in principe één aanpak heeft voor de hele gemeente maar wel kan afwijken als de druk op de openbare/particuliere ruimtes in een wijk te groot wordt of in een wijk andere oplossingen beter passend zijn. Daarnaast houden we de afvalinzamelstructuur flexibel zodat de gemeente in de toekomst kan blijven inspelen op ontwikkelingen, zoals de technische/ financiële haalbaarheid van nascheiding. 4. We doen geen investeringen die zich niet terugverdienen in de vorm van meer hergebruik of vermindering in restafval. Een voorbeeld hiervan kan het huis aan huis inzamelen van kunststoffen middels zakken zijn. De eenmalige investeringen in minicontainers wordt dan voorkomen, en er bestaan eenvoudige, goedkope en effectieve manieren om verwaaiing van plastic en zakken te voorkomen. De uiteindelijke keuzes maken we op basis van informatie uit de markt (wat is financieel technisch wel/niet raadzaam om te doen?). 5. De samenwerking met verenigingen bij de inzameling van papier met minicontainers zetten we voort en formaliseren we. De samenwerking met charitatieve instellingen bij de textielinzameling gaan we aan en reguleren we. 6. Als gemeente nemen we de regie. Dit houdt in dat uitvoerend werk zoveel mogelijk op afstand wordt gezet. De gemeente bepaalt zelf het beleid en zet in op (contract)aansturing en toezicht op de huidige/nieuwe inzamelaar. De gemeente neemt ook de regie en aansturing in de communicatie met bewoners, waarbij de uitvoering van deze taken zoveel mogelijk wordt uitbesteed. Algemene uitgangspunten die we hanteren bij de verdere aanpak zijn: 1. Het initiatief voor 'afval scheiden loont' leggen we neer bij de nieuwe inzamelaar. 2. Bij winkels/supermarkten verkennen we de mogelijkheden en interesse voor een retourette (dit is een particulier initiatief) en stimuleren we andere initiatieven op gebied van hergebruik. 3. Social return maakt onderdeel uit van de uitbestedingsafspraken in de totale activiteit van de afvalinzameling (bijvoorbeeld in de logistiek, het afvalbrengstation en het natransport). 4. We hanteren een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing. 2

3 Het volledige afvalbeleid is opgenomen als bijlage in T Financiële consequenties In de kadernota is als financiële taakstelling opgenomen dat in 2015 een besparing van op de afvalstoffenheffing wordt gerealiseerd en de jaren daarop met 1,7 miljoen. De voorstellen opgenomen in het afvalbeleid passen binnen deze financiële kaders uitgaande van een marktconform tarief voor de inzameling. Verdere procedure Op basis van het afvalbeleid wordt het bestek voor de nieuwe inzameling uitgewerkt en uitbesteed aan een nieuwe inzamelaar. Afhankelijk van het raadsbesluit Uitbesteding Afvalinzameling (principekeuze voor Europees aanbesteden, alleenrecht of aandeelhouderschap) wordt dit gebruikt bij de onderhandelingen met een overheidsgedomineerd bedrijf of gebruikt als basis voor de Europese aanbesteding. Juridische aspecten - De gemeente heeft, volgens de Wet Milieubeheer, een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze wettelijke plicht is er niet voor bedrijfsafval; dit facet valt dan ook buiten het afvalbeleid. - De gemeente heeft de plicht het huishoudelijk restafval en het (gescheiden aangeboden) gft-afval bij elk perceel in te zamelen en een aantal droge afvalstromen, zoals papier en karton, glas, textiel, kunststof, klein chemisch afval, elektr(on)ische apparaten en asbesthoudend afval, gescheiden in te zamelen. Voor grof huishoudelijk afval geldt voor de gemeente een plicht tot inzameling bij elk perceel en de plicht om een brengvoorziening beschikbaar te stellen. - In het tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2, 2009) staat dat minimaal 60% nuttig (her)gebruik van het huishoudelijk afval in 2015 door gemeenten moet worden nagestreefd. Voormalig staatsecretaris Atsma stelde in zijn Afvalbrief d.d. september 2011 dat in % hergebruik gerealiseerd moet zijn. De gemeente Lansingerland streeft naar een substantiële verhoging van de afvalscheiding (van 47% in 2012 naar 55% in 2018), maar ziet de doelstelling van 60-65% niet als haalbaar binnen dit nieuwe afvalbeleid. Vooralsnog verbindt het Rijk hier geen sancties aan. - Op basis van het afvalbeleid worden de uitvoeringskaders verder vastgelegd in een geactualiseerde afvalstoffenverordening en bijgehorend(e) uitvoeringsbesluit(en). De planning is dat deze in 2014 worden geactualiseerd. Extern draagvlak/burgerparticipatie Ter voorbereiding van het afvalbeleid zijn verschillende momenten van burgerparticipatie geweest: - In december 2012-januari 2013 heeft de gemeente een grootschalige online-enquête gehouden onder huishoudens in Lansingerland om in kaart te brengen hoe onze inwoners omgaan met hun huishoudelijk afval en afval scheiden. De respons was ruim 30% en de resultaten waren representatief per wijk en leeftijdscategorie. Afsluitend is eind januari 2013 een discussieavond voor bewoners gehouden waarin de resultaten van de enquête zijn besproken. - In juni 2013 heeft de gemeente voor bewoners/raadsleden een expertmeeting georganiseerd over de manieren van huishoudelijke afvalinzameling. Vijf gemeenten hebben ons gedeeld in hun ervaringen op gebied van plasticinzameling, papierinzameling, Diftar (gedifferentieerde tarieven op basis van hoeveelheid aangeboden restafval) en omgekeerd inzamelen (restafval brengen, andere afvalstromen worden gehaald). - In september 2013 heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd over het definitief concept afvalbeleid. Op deze avond is gesproken over de voorgestelde maatregelen en aan de hand van stellingen in beeld gekregen op welke punten het afvalbeleid nog kan worden aangescherpt. - Op 5 november heeft de gemeente een bewonersexcursie georganiseerd naar de kunststofsorteerinstallatie in Rotterdam en een kledingrecyclebedrijf in Dordrecht. Hieraan hebben 3

4 ongeveer 65 inwoners deelgenomen. De excursies maakten veel duidelijk over hoe afval gescheiden moet worden aangeboden en wat er met gescheiden afvalstromen wordt gedaan. Op twee raadspresentatieavonden (in juni en oktober 2013) is een presentatie over (het onderzoek in het kader van) het afvalbeleid gegeven, zodat de raad op meerdere momenten gedurende de ontwikkeling van het beleid kennis heeft genomen van de scenario's, afwegingen en opzet. Duurzaamheid Binnen het afvalbeleid wordt op meerdere manieren aandacht besteed aan duurzaamheid, ook bij de contractvorming zullen we ruimte aan de inzamelaar geven voor innovatieve ideeën en oplossingen voor: - betrokkenheid bewoners bij verbeteren van hergebruik: Op basis van het afvalbeleid ontstaat inzicht in de huidige afvalscheidingsprestaties van Lansingerland en de mogelijkheden om hierin te verbeteren. Met de in te voeren maatregelen wordt meer en beter afval gescheiden aan huis opgehaald en krijgen bewoners mogelijkheden hun hergebruik te verbeteren; - maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo): binnen het contract van de afvalinzameling zijn er zichtbaar mogelijkheden voor mvo. In het bestek voor de afvalinzameling (en het afvalbrengstation) zullen afspraken worden opgenomen voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werkelozen, WSW'ers en het aanbod van stages/opleidingsplekken. - milieutechnisch rendement: Vanuit het afvalbeleid worden minimum eisen gesteld aan het milieutechnisch rendement van de afvalinzameling: het gebruik van wagens met beperkte CO2 uitstoot, gebruik van groene energie, logistieke oplossingen, inrichting/ efficiëntie van het afvalbrengstation en behaalde afvalscheiding etc. Bijlage T Afvalbeleid , Meer hergebruik en een stuk goedkoper Toelichting Inleiding Met dit afvalbeleid worden de kaders gegeven voor de toekomstige afvalinzameling. Het motto van dit afvalbeleid is meer hergebruik en een stuk goedkoper. Hierin komen de twee opdrachten voor dit afvalbeleid tot uitdrukking. Drie scenario's zijn in aanloop naar dit afvalbeleid onderzocht, en gepresenteerd tijdens de raadspresentatie in juni: Scenario 0: voortzetting van de huidige aanpak (47-50% afvalscheiding); Scenario 1: meer en beter afvalstromen aan huis ophalen (55-57% afvalscheiding); Scenario 2: omgekeerd inzamelen (restafval wegbrengen naar ondergrondse container op afstand en andere afvalstromen ophalen aan huis) (60-65% afvalscheiding). In het afvalbeleid is het scenario 'meer en beter afvalstromen ophalen aan huis' uitgewerkt in de volgende maatregelen: - voortzetting papierinzameling in samenwerking met verenigingen, door middel van minicontainers. Een pilot in Boterdorp Bergschenhoek heeft aangegeven dat deze manier van papierinzamelen goed uitvoerbaar is met verenigingen, en dat dit dubbel zo veel papier oplevert ten opzichte van de huidige inzameling met dozen/zakken; - kunststoffen ophalen aan huis. Ervaringen uit de rest van Nederland tonen aan dat de opbrengst van kunststoffen verdubbelt en mogelijk nog meer plastic oplevert als de gemeente dit aan huis ophaalt. De gemeenten op de expertmeeting behalen al deze gewenste resultaten met huis aan huis inzameling van kunststoffen; 4

5 - gechipte minicontainers voor restafval (bewoners betalen niet per kg of per frequentie), behoud van de gft container; - containermanagementsysteem op de bestaande ondergrondse containers; - nieuwe ondergrondse milieuparken geconcentreerd en locaties geoptimaliseerd; - aanvullend ondergrondse glasbakken op veel locaties in Lansingerland; - gemeente neemt regie op communicatie met bewoners; - voortzetting afvaleducatie voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Beoogd maatschappelijk effect - Beleidskaders voor het bestek nieuwe huishoudelijke afvalinzameling vanaf 1 juli 2015; - Beleidskaders gericht op meer hergebruik en een stuk goedkoper waar op korte termijn binnen het huidige contract en bij het nieuwe contract invulling aan wordt gegeven; - Substantiële verlaging van de afvalstoffenheffing met ingang van (1 juli) 2015; - Invulling van het begrip duurzaamheid en social return, conform het coalitieakkoord. De kernargumenten 1.1 Afvalbeleid is nodig om tot meer hergebruik en grote verlaging van afvalstoffenheffing te komen Zonder het afvalbeleid zijn geen maatregelen in te voeren en grootschalige aanpassingen in de huidige afvalinzameling te maken. Zonder maatregelen komen we niet tot meer hergebruik, en tot verlaging van de afvalstoffenheffing zoals begroot. 1.2 Het voorgestelde scenario leidt tot meer hergebruik en is een stuk goedkoper We stellen u voor het scenario 1 te implementeren omdat dit aansluit op de wensen van de burgers van Lansingerland en omdat zo meer hergebruik een stuk goedkoper wordt gerealiseerd. Gescheiden afval wordt aan huis opgehaald, en daarnaast houden bewoners de mogelijkheid hun afval te brengen naar een milieupark of het afvalbrengstation. Scenario 0 (huidige inzamelingsystematiek) is geen optie omdat het hergebruik niet verbetert. Scenario 2 (omgekeerd inzamelen) is op dit moment niet haalbaar omdat dit: - een te grote verandering is t.o.v. de huidige inzameling waardoor burgers afhaken (bijvoorbeeld voor huidige gebruikers van ondergrondse containers betekent dit scenario circa halvering van het aantal restafvalcontainers en verlaging van de frequentie van ledigingen); - grote investeringen vraagt in ondergrondse containers, een inflexibel systeem waarvoor een lange afschrijvingtermijn geldt; - nog in een experimenteel stadium zit, waarbij alleen kleine gemeenten in Overijssel/Gelderland met een goed scheidingsresultaat hier volledig op zijn overgestapt. Er lopen ook pilots in een paar wijken van Arnhem/Utrecht, dit is op beperkte schaal en deze zijn nog niet afgerond of geëvalueerd. 1.3 Raadsbesluit Uitbesteding Afvalinzameling en dit afvalbeleid geven kaders voor afvalinzameling Het afvalbeleid is (net als het raadsbesluit Uitbesteding Afvalinzameling) nodig als kader voor de verdere uitwerking van het bestek voor de afvalinzameling. Als het besluit over één van deze twee kaders uit wordt gesteld, dan is dit van directe negatieve invloed op de tijdsplanning voor het nieuwe afvalinzamelcontract. De aanbieding van dit afvalbeleid is conform de eerder opgestelde planningen, en is nodig om tijdig het nieuwe contract af te kunnen ronden voordat dit ingaat. 1.4 Het afvalbeleid biedt ruimte optimaal gebruik te maken van expertise/ervaringen van de markt Het afvalbeleid zal vertaald worden naar een bestek voor de huishoudelijke afvalinzameling. We houden hierbij voldoende ruimte om optimaal gebruik te maken van de expertise en ervaringen in de markt van de inzamelaars. Daarom zijn in het afvalbeleid geen keuzes gemaakt over de wijze van inzameling: van de kunststof met zakken of met minicontainers, van het restafval met zijladers of achterladers etc. 5

6 De kanttekeningen 1.1 De maatregelen uit het afvalbeleid kunnen leiden tot zwerfvuil of overlast in de openbare ruimte Bij het meer aan huis inzamelen zou er meer zwerfvuil kunnen ontstaan, of dat minicontainers langer op straat staan etcetera. Dit wordt voorkomen door hierover in het contract met de inzamelaar afspraken te maken: de maatregelen uit het afvalbeleid mogen niet leiden tot meer zwerfvuil of extra gemeentelijke inspanningen in de openbare ruimte (vanuit APV, buitendienst etc.). De afvalinzamelaars hebben hier vaak al bij andere gemeenten ervaringen mee opgedaan en weten hoe ze dit succesvol moeten implementeren. Daarnaast wordt het succes van de afvalinzameling voor een groot deel door de burgers zelf bepaald. Daar zal in de nog te actualiseren Afvalstoffenverordening (met de regels over het aanbieden van afval) op worden ingespeeld. 6

7 Raadsbesluit Datum Raad 29 januari 2014 Registratienummer BR Onderwerp Afvalbeleid Meer hergebruik en een stuk goedkoper De raad van de gemeente Lansingerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013; Overwegende dat - afvalbeleid nodig is om tot meer hergebruik en grote verlaging van de afvalstoffenheffing te komen; - het voorgestelde scenario leidt tot meer hergebruik en een stuk goedkoper is; - het Raadsbesluit Uitbesteding Afvalinzameling en dit afvalbeleid kaders geven voor afvalinzameling; - het afvalbeleid ruimte biedt optimaal gebruik te maken van expertise/ervaringen van de markt; - het afvalbeleid niet leidt tot zwerfvuil of extra gemeentelijke inspanningen in de openbare ruimte. Gelet op - Wet Milieubeheer; - tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2, 2009); - afvalbrief d.d. september 2011 van voormalig staatssecretaris Atsma; - huidige afvalinzamelcontract met Irado; - op basis van dit beleid te actualiseren afvalstoffenverordening en bijgehorend(e) uitvoeringsbesluit(en). Besluit(en) Het afvalbeleid 'Meer hergebruik en een stuk goedkoper' T vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 29 januari 2014, de plaatsvervangend griffier, de voorzitter, drs. Marijke Walhout Coos Rijsdijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

AFVALBELEID 2014-2018

AFVALBELEID 2014-2018 AFVALBELEID 2014-2018 Meer hergebruik en een stuk goedkoper Auteur: Margo ter Bekke Afdeling: Team Beheer Versienummer: 1.0 Datum: 13 november 2013 Corsanummer: T13.12183 Opgesteld door: De Jonge Milieu

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel Onderwerp: Grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel openbaar Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen.

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen. Aan de Raad. No. : 4/8. Muntendam: 13 september 2012. Onderwerp : afvalmaatregelen ------------------------------------------------------------------------------------------- Aanleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel *BR *

Raadsvoorstel *BR * Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 18 december 2014 Albert Abee Datum Commissie Commissie Algemeen Bestuur 3-12-2014 Registratienummer BR1400350 Preventief toezicht van toepassing Nee N.a.v. B&W-voorstel

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: G E M E Ï N Ĩ i. Bridle Aan burgemeester en wethouders Datum: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: J. Oudeman par. afd.hfd ingekomen:

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval Voorgesteld besluit: Deel

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 250089 Datum : 2 februari 2016 Programma : Strategie Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Oud papier inzamelen vanaf 2017 Registratienummer: 00591403 Op voorstel B&W d.d.: 06-09-2016 Datum vergadering: 11-10-2016 Portefeuillehouder: M.H. Biemans Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014 1. Inleiding Het doel is voor Haarlem te komen tot ten minste 45% scheiding van huishoudelijk afval rond 2016. Op dit

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Systematiek inzameling huishoudelijk afval

Systematiek inzameling huishoudelijk afval Onderwerpen: 1.Uitgangspunten; 2.Bestaande systemen; 3.Vergelijkingsmateriaal; 4.Suggesties; 5.Uitvoering. Afval (-inzameling en verwerking) is net als voetbal: iedereen heeft er verstand van Alle 430

Nadere informatie

*Z01B6391CB0* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z01B6391CB0* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z01B6391CB0* Registratienummer : Z -13-05587 / 1468 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder Koningswoud Raadsvergadering : 3 oktober

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

*Z02AEE14D7B* Startnotitie. "Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product.

*Z02AEE14D7B* Startnotitie. Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product. *Z02AEE14D7B* Registratienummer: Z -14-23839 / 19201 Startnotitie AFVALBELEIDSPLAN 2015 2020 "Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product." Wilma

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Beleidsplan Afvalbeheer 2015-2019: Gaan voor grondstoffen! 1 Samenvatting De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. In huishoudelijk restafval zitten

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Resumé waarom samenwerken Voor beide gemeenten stippen wij hier vier argumenten aan waarom samenwerking loont.

Resumé waarom samenwerken Voor beide gemeenten stippen wij hier vier argumenten aan waarom samenwerking loont. Aan de raad AGENDAPUNT 5 ALDUS VASTGESTELD 24 FEBRUARI 2011 Samenwerking afvalinzameling Doetinchem en Oude IJsselstreek Voorstel: 1. Instemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Telefoonnummer. Ik stuur u hierbij de "Evaluatie huis-aan-huis-papierinzameling februari 2011 Vm januari 2012".

Telefoonnummer. Ik stuur u hierbij de Evaluatie huis-aan-huis-papierinzameling februari 2011 Vm januari 2012. MEMO Documentnummer 2015\ 2624 Aan de raadscommissie Kopie aan Van Afdeling Nermina Kundié Telefoonnummer Datum Onderwerp 31 maart 2015 Consultatie inzameling oud papier Geachte leden van de raadscommissie,

Nadere informatie

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit Raadsvoorstel Vergadering : 29 januari 2013 Nummer : Raad 2013/002 Datum voorstel : 18 december 2012 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : Ad Cardon (078) 770 6002 ad.cardon@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019. PRESENTATIE 12 november 2015

Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019. PRESENTATIE 12 november 2015 Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019 PRESENTATIE 12 november 2015 Dorpenoverleg Midden-Drenthe 18 november 2015 Afvalstoffenbeleidsplan Landelijk beleid en doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG) 100

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2015-36 1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete

Nadere informatie

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 12 september 2016 Registratienummer 16.057 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Diftar in te voeren op basis van volume/frequentie

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie