Tekort! Hoezo? De Duitse arbeidsmarkt voor ouderenzorg als spiegel voor Nederland. Coproductie ZZG zorggroep en Collegamento Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekort! Hoezo? De Duitse arbeidsmarkt voor ouderenzorg als spiegel voor Nederland. Coproductie ZZG zorggroep en Collegamento Advies"

Transcriptie

1 Tekort! Hoezo? De Duitse arbeidsmarkt voor ouderenzorg als spiegel voor Nederland Coproductie ZZG zorggroep en Collegamento Advies Opgesteld door René van het Erve en Peter Sertons Januari 2009

2 2009 Coproductie ZZG Zorggroep en Collegamento Advies René van het Erve en Peter Sertons ZZG zorggroep Postbus GB Groesbeek Collegamento Advies Burgemeester van Dijkeplein MD Ede Tekstbewerking: Jelger Visser, Woordcomposities.nl Omslagontwerp en vormgeving: Michiel Stoop, Mastarte, Nijmegen Druk en afwerking: Grafiteam, Veenendaal ISBN

3 3

4 Woord vooraf 1. Inleiding 1.1 Aanzienlijk tekortschietend aanbod 1.2 Twijfels over voorspelde tekorten 1.3 Informele arbeidsmarkt: object van studie 1.4 Vergelijking met Duitsland als grondslag voor nuance 1.5 Over de uitgevoerde studie 1.6 Leeswijzer 2. Ouderenzorg in Duitsland 2.1 Enkele algemene kenmerken van ouderenzorg in Duitsland 2.2 Pflegeversicherung: een verdieping 2.3 Lage premies, lage vergoedingen 2.4 Slot 3. De Duitse arbeidsmarkt: een verkenning 3.1 Noodtoestand? 3.2 Zorgprofessionals aan het woord 3.3 Vooruitblik: enkele verklaringen voor een ontspannen arbeidsmarkt 3.4 Slot 4. Informele arbeidsmarkt: grijs en zwart 4.1 Omvangrijk aanbod 4.2 Prikkels door de organisatie van de zorg 4.3 Culturele tradities 4.4 Geopende grenzen 4.5 Slot 5. Overspannen Nederland 5.1 Prismant-verwachtingen 5.2 Zorgen vanuit de overheid 5.3 Zorgprofessionals aan het woord 5.4 Slot Inhoudsopgave 4

5 Tekort! Hoezo! 6. Deprofessionalisering als oplossing? 6.1 Ontwikkeling in de richting van het huidige Duitse model 6.2 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 6.3 AWBZ: veranderingen per 1 januari Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 6.5 Slot 7. Duitsland versus Nederland: verschillen in perspectief 7.1 Opvallende verschillen tussen Duitsland en Nederland 7.2 Verschuivingen in de richting van het Duitse model 7.3 Over de kansen voor het Duitse model in Nederland 7.4 Remmend effect? 7.5 Andere onderzoeksbevindingen 7.6 Slot 8. Conclusies en handreikingen 8.1 Tekort! Hoezo? 8.2 Handreikingen voor de zorgmarkt 8.3 Ingangen voor vervolgonderzoek Bijlage 1. Interviews en bronnen Bijlage 2. Statistische gegevens Bijlage 3. Pflegestufen Over de samenstellers van deze publicatie

6 Het idee voor deze publicatie is tot stand gekomen mede dankzij: Prof. Dr. Jac Geurts, hoogleraar faculteit Sociale Wetenschappen Departement Organisatiewetenschappen Universiteit van Tilburg Prof. Dr. A.P.W.P. van Montfort, algemeen directeur stichting Prismant, Utrecht D.C.S. Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep, Groesbeek 6

7 Tekort! Hoezo! Woord vooraf De gezondheidszorg in Nederland verandert zichtbaar en snel. Stevige stelselwijzigingen vormen de nieuwe leest voor burgers die in enige mate zorg nodig hebben. Het zijn wijzigingen die gelden voor iemand die na een zwaar ongeval op de intensive care ligt tot de buurvrouw die haar boodschappen niet alleen kan doen. Kern van de verandering is een fundamenteel andere organisatievorm. Er is gekozen om grote delen van de zorg te deprofessionaliseren. Vooral de zorg om lichte tot matige zelfzorgtekorten te compenseren, is onderhevig aan de verandering. Denk hierbij aan ondersteuning, begeleiding of verzorging; ook wel stabiele zorg genoemd. Deze ontwikkeling loopt parallel met de waardering voor arbeid in de westerse wereld. Laagcomplexe arbeid wordt in onze arbeidsmarkt in een hoog tempo afgeprijsd. In ons huidige stelsel met minimumlonen en andere beschermingsconstructies, betekent dit dat veel van het werk in het informele circuit verdwijnt. Het valt niet te ontkennen dat deze ontwikkelingen fascinerend zijn. Tegelijkertijd zijn ze bedreigend voor de bestaande orde. Het toch al wankele evenwicht dreigt te worden verstoord. Voor ZZG zorggroep is het daarom van groot belang om zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor de nabije toekomst. Immers, ongeveer mensen in de organisatie vinden hun werk in de stabiele zorg. Om meer inzicht te krijgen zijn wij enkele kilometers verderop over de grens gaan kijken. In Duitsland is het ontvangen van stabiele zorg nooit een verzekerd recht geweest. Daarentegen zijn de compensaties voor de niet stabiele zorg veel ruimer dan bij ons het geval is. Deze situatie lijkt in enige mate op de situatie die wij over enkele jaren in Nederland verwachten. ZZG zorggroep en Collegamento Advies zijn reeds enkele jaren partner in strategie en organisatieontwikkeling. In deze verhouding is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de overeenkomsten tussen de arbeidsmarkten in Nederland en Duitsland. Wij hopen dat deze studie bijdraagt aan het maken van afgewogen keuzes voor investeringen in ons belangrijkste kapitaal voor de zorg: onze mensen. Jelle de Visser Wil Janssen Peter Sertons René van het Erve 7

8 1 Inleiding

9 Tekort! Hoezo! 1.1 Aanzienlijk tekortschietend aanbod In augustus 2007 verscheen de toekomstverkenning De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen In deze jaarlijkse rapportage schetst Prismant, een kennis- en expertisecentrum in de zorg, de verwachte ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt van de ouderenzorg. In de toekomstverkenning zijn vier scenario s doorgerekend. Hiervoor is het arbeidsmarktsimulatiemodel RegioMarge gebruikt. De uitkomsten laten een somber beeld zien. Zelfs in het meest gematigde scenario, verwacht Prismant voor 2011 een aanzienlijk tekortschietend aanbod van verzorgenden in de ouderenzorg. Een tekort op de arbeidsmarkt voor ouderenzorg kan verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Voor ZZG zorggroep is het dan ook van wezenlijk belang om inzicht te krijgen in de gevolgen van het voorspelde tekort. Het personeelsbestand van ZZG zorggroep omvat circa collega s. Is dit een last, een bedreiging of een lust? Is er met de toekomstverkenning voldoende aanleiding om intensief te gaan werven en opleiden voor het beroep van verzorgende? Of is een nuance gerechtvaardigd? 1.2 Twijfels over voorspelde tekorten Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang om inzicht te verkrijgen in de Nederlandse zorgmarkt. Deze is evenals de arbeidsmarkt in het algemeen flink in beweging. Dit blijkt onder meer uit strategische verkenningen van ZZG zorggroep. Het inkrimpen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn concrete voorbeelden die de dynamiek van de zorgmarkt laten zien. Ook het openen van de grenzen voor nieuwe lidstaten van de Europese Unie (EU), kan gevolgen hebben voor de zorgmarkt. Hiermee is het sterk de vraag of de door Prismant voorspelde tekorten wel zo evident zijn. De twijfel wordt verder gevoed door de beperkingen van het gebruikte simulatiemodel. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met RegioMarge de ontwikkeling van een informele arbeidsmarkt in beschouwing te nemen. Een informele arbeidsmarkt (grijs en zwart) concurreert direct met de formele arbeidsmarkt: immers, meer informeel aanbod leidt tot minder formele vraag. Ook het genoemde openen van de grenzen is een factor waarmee RegioMarge geen rekening houdt. Twijfel over de toekomstverkenning van Prismant is voor ZZG zorggroep en Collegamento Advies aanleiding geweest om een studie te starten naar de veranderende context van de zorgmarkt. De voorliggende publicatie is een verslag van deze studie. 9

10 Inleidng Met de studie is vooral gekeken naar de opkomst en verdere ontwikkeling van een informele arbeidsmarkt in de ouderenzorg. De hypothese is, dat deze ontwikkeling voldoende gronden biedt om de door Prismant voorspelde tekorten te nuanceren. Er liggen verschillende factoren ten grondslag aan het ontstaan van een informele arbeidsmarkt: Er is sprake van een verdergaande scheiding, zowel in werk als in opleiding, tussen middel- en laagcomplexe arbeid. Er is sprake van afnemende bereidheid bij de bevolking om het wettelijk loon te betalen voor laagcomplexe arbeid. Het openstellen van grenzen zorgt voor een toename van het potentieel aan arbeid. De zorgvrager verkrijgt meer inkoopmacht. De controle van de overheid neemt hierdoor af. Er is onvoldoende financiële vergoeding voor de benodigde zorg. De verzorger verlangt betere arbeidsvoorwaarden (waaronder inkomen). 1.3 Informele arbeidsmarkt: object van studie Deze opsomming laat zien, dat zowel het bestaan als het belang van de informele arbeidsmarkt niet valt te ontkennen. In deze studie is de aandacht dan ook toegespitst op de betekenis van de informele arbeidsmarkt voor de ouderenzorg. De centrale onderzoeksvraag is daarbij als volgt geformuleerd: Zijn binnen de veranderende context van de zorgmarkt de voorspelde arbeidsmarkttekorten aan verzorgenden in de ouderenzorg wel zo evident? Het begrip veranderende context is in de studie beperkt tot ontwikkelingen in het overheidsbeleid die een gevolg zijn van de wijzigingen in de AWBZ en de introductie van de Wmo. Ook de (toekomstige) openstelling van grenzen voor arbeid uit andere EU-lidstaten heeft een plaats gevonden in deze term. 10

11 Tekort! Hoezo! 1.4 Vergelijking met Duitsland als grondslag voor nuance Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dient de Duitse arbeidsmarkt voor de ouderenzorg als referentiekader. Een vergelijking met (een regio) in Duitsland ligt om verschillende redenen voor de hand: Duitsland heeft een demografische opbouw die een grote mate van overeenkomst vertoont met de Nederlandse situatie. De vergrijzing is er echter groter. Met Bismarck heeft het Nederlandse sociale stelsel dezelfde grondlegger als Duitsland. Beide stelsels hebben dezelfde grondslag: in Duitsland bestaat sinds 1995 de zogenaamde Pflegeversicherung, een volksverzekering op basis van het omslagstelsel. De ontwikkelingen in de Nederlandse zorg (AWBZ/Wmo) verschuiven in de richting van de huidige Duitse situatie. Dit geldt voor de (organisatorische) inrichting en financiering. Gedurende de afgelopen decennia baseerden Duitsland en Nederland zich in sociaaleconomisch opzicht op het zogenaamde Rijnlandse model. Voor de Nederlandse situatie is de regio Nijmegen in beschouwing genomen. De regio Kleef (deelstaat Nordrhein-Westfalen) vormt het Duitse referentiekader. De centrale onderzoeksvraag is in vier deelvragen uiteengelegd: Hoe is de ouderenzorg in de regio s Nijmegen en Kleef georganiseerd (inrichting en financiering)? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Waarin onderscheidt de Nederlandse arbeidsmarktsituatie voor ouderenzorg zich van de Duitse situatie? Zijn de verschillen in de arbeidsmarktsituaties te verklaren door: a. verschillen in inrichting en financiering? b. andere factoren? Welke overeenkomsten zijn er tussen de ontwikkelingen van de organisatie van de ouderenzorg in Nederland en de beantwoording van deelvraag 3a? 1.5 Over de uitgevoerde studie De studie is verkennend en beschrijvend van aard. De toekomstverkenning van Prismant ( De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen ) vormt het vertrekpunt. Dit is een arbeidsmarktonderzoek met het simulatiemodel RegioMarge. Dit periodieke onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van sociale partners, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 11

12 Inleidng Voor de studie zijn relevante schriftelijke en digitale documenten bestudeerd en geanalyseerd. Daarnaast zijn diepte-interviews gehouden met professionals uit de zorgsector. Het gaat om personen die een goed beeld hebben van de arbeidsmarkt voor ouderenzorg, zowel in Nederland (regio Nijmegen) als Duitsland (regio Kleef). Bijlage 1 bevat een overzicht van de geraadpleegde documenten en geïnterviewde personen. Relevante statistische gegevens zijn slechts sporadisch te vinden. Het gaat om gegevens die betrekking hebben op de vraag naar en het aanbod van arbeid in de (ouderen)zorg. Vanaf 2002 is dit tekort aan gegevens scherp bekritiseerd in Duitsland. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een kentering. Duitse ministeries en universiteiten zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ouderenzorg meer gaan monitoren. Desondanks zijn arbeidsmarktgegevens over de samenhang tussen Nachfrage und Angebot van Pfleger (zoals de toekomstverkenning van Prismant) niet of nauwelijks aanwezig. Bijlage 2 ( Statistische gegevens ) bevat een overzicht van de beschikbare statistische gegevens. De voorliggende publicatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat de Duitse arbeidsmarktsituatie centraal. In hoofdstuk 2 wordt begonnen met een toelichting op de organisatie van de ouderenzorg, gevolgd door een verkenning van de arbeidsmarkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staat het ontstaan van de informele arbeidsmarkt centraal. 1.6 Leeswijzer In het tweede deel staat de Nederlandse situatie centraal. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoofdstuk 6 gaat het om de veranderingen die optreden en de kansen die daaruit voortvloeien. Het derde en laatste deel vormt de beschouwing. In hoofdstuk 7 wordt gekeken in hoeverre de Duitse situatie een spiegel voor Nederland kan zijn. Hoofdstuk 8 bevat conclusies en aanbevelingen, evenals interessante ingangen voor vervolgonderzoek. 12

13 13

14 Duitsland als spiegel voor Nederland

15

16 2 Ouderenzorg induitsland 16

17 Tekort! Hoezo! 2.1 Enkele algemene kenmerken van ouderenzorg in Duitsland Met Duitsland als spiegel voor Nederland is het goed om, in globale zin, kennis te maken met de Duitse ouderenzorg. Hierna volgen enkele kenmerken: De zorg wordt intra- en extramuraal geleverd. De mate van de te leveren zorg wordt vastgesteld door indicatie. De zorg wordt verleend door verzorgenden met een verschillend kwalificatieniveau. De indicatie is bepalend voor het niveau. De zorg wordt gefinancierd door de opgebrachte premies (omslagstelsel) van een volksverzekering: de zogenaamde Pflegeversicherung. Er is meestal geen volledige dekking van zorgkosten. De zorgbehoevende kan de vereiste zorg regelen via een instelling. Ook het zelf regelen van de zorg (via Geldleistung en Sachsleistung) behoort tot de mogelijkheden. Zowel de totale uitgaven als de uitgaven per cliënt aan intra- en extramurale zorg is 1:2. De verhouding tussen uitgaven aan mantelzorg, aan zorg door een instelling en aan een combinatie van beide is in Duitsland 5:1:1,25. In Duitsland is het vrij normaal om voor zorg een beroep te doen op familie (echtgenote en dochter). Vooral vóór de invoering van de Pflegeversicherung (1995) was dit gewoon. Het Pflegegeld is vrij besteedbaar. Er is geen controle. De bovenstaande opsomming geldt voor het grootste deel ook voor de Nederlandse ouderenzorg. De AWBZ vormt de Nederlandse equivalent van de Duitse Pflegeversicherung. Verder heeft het Duitse systeem van Geldleistung en Sachsleistung een Nederlandse equivalent in de vorm van het Persoonsgebonden budget (Pgb) en zorg in natura. De laatste drie kenmerken zijn niet (of anders) van toepassing op de Nederlandse situatie. Zo is de verhouding tussen uitgaven aan mantelzorg, zorg door een instelling en een combinatie van beide 1:1:1 in plaats van de 5:1:1,25 verhouding in Duitsland. Ook is het in Nederland (nog) niet gebruikelijk om voor zorg een beroep te doen op familie. Tenslotte is er een verschil tussen de controle op het Pflegegeld en controle op de Nederlandse equivalent het Persoonsgebonden budget. In Duitsland is er geen controle. In Nederland verlangt het zorgkantoor in een aantal gevallen schriftelijk uitleg over de bestedingen van het Persoonsgebonden budget. Verder is sprake van vooral fiscale verantwoording. 17

18 Ouderenzorg in Duitsland Voor 1995 financierden Duitse gemeenten de kosten van de zorg via de Sozial Hilfe (vergelijkbaar met de Nederlandse bijstand). Dit systeem was enkel voor zorgbehoevenden die zelf (of hun kinderen) over onvoldoende financiële middelen beschikten. Door stijgende zorgkosten bleek deze constructie echter onhoudbaar en in 1995 is de Pflegeversicherung ingevoerd. De premiedruk van de Pflegeversicherung bedraagt 1,95% van het brutoloon. Dit is exclusief financieringen vanuit de Sozialhilfe. Het verschil met de premiedruk in Nederland is opvallend. Hier bedraagt de premiedruk 12,15% van het brutoloon. Dit betekent, dat er onafhankelijk van de totale lastendruk in Duitsland relatief veel ruimte bestaat voor een premiestijging. Hiermee is er ook meer ruimte om de stijgende zorgkosten op te vangen. 2.2 Pflegeversicherung: een verdieping Enkele jaren geleden is deze ruimte gebruikt. In 2006 bedroegen de totalen van premie-inkomsten en de totalen van vergoeding circa 21 miljard euro. De uitgaven voor zorg in Duitsland zijn licht gestegen. Om dit te dekken, is de premie voor de Pflegeversicherung met 0,25 procentpunt omhoog gebracht. Ter vergelijking: in Nederland groeide de omzet van de AWBZ van 20 miljard in 2003 naar 23 miljard in Duitsland Nederland aantal inwoners miljoen 16.3 miljoen waarvan % 14% waarvan % 5.7% waarvan % 3.5% Tabel 1 Relatieve zorgkosten per inwoner De zorgkosten per persoon zijn in Nederland ongeveer vijf keer zo hoog als in Duitsland. Per 65-plusser zijn de zorgkosten al ruim acht keer zo hoog. uitgaven aan Nederland Duitsland Pgb/Pflegegeld miljoen 970 miljoen miljoen 980 miljoen Tabel 2 Uitgave Pflegegeld versus Pgb De uitgaven aan zorg in natura stijgen in Nederland ook, maar in minder hoog tempo. De uitgaven aan Sachsleistung zijn in Duitsland vrij stabiel. De gemiddelde besteding van het Pgb is ongeveer euro. Ook het aantal mensen dat gebruik maakt van 18

19 Tekort! Hoezo! het Pgb is snel gestegen tot van de AWBZ-gebruikers (naast mensen die gebruik maken van het Pgb in de Wmo). 2.3 Lage premies, lage vergoedingen Ondanks de verhoging van premies voor de Pflegeversicherung, enkele jaren geleden, zijn de premies in Duitsland nog steeds relatief laag. Dit is zeker het geval in vergelijking met Nederland. Het effect hiervan is terug te zien in de hoogte van de vergoeding van de geïndiceerde zorg. Op basis van een indicatie (Pflegestufe I, II of III) ontvangen zorgbehoevenden een vast bedrag. Dit bedrag schiet in alle gevallen schromelijk tekort (zie bijlage 3: Übersicht zu den Leistungen der Pflegeversicherung im Jahr 2007 ). Ook in Nederland geldt de indicatie als basis voor de hoogte van de vergoeding. Er is echter een groot verschil. Na verrekening met een eigen bijdrage op grond van gezinssamenstelling, inkomen en vereiste zorg, ontvangen zorgvragers volledige vergoeding voor de kosten van geïndiceerde zorg. De gemeente Kleef heeft besloten om het verschil tussen de vergoeding van de Pflegestufe en de kosten voor de werkelijke zorg die de verpleegkundige nodig vindt, zelf te financieren. Dit gebeurt door het Sozialamt. Vervolgens probeert de gemeente dit bedrag te verhalen op het gezin van de zorgbehoevende of diens kinderen. Deze benadering lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds de invoering van de Pflegeversicherung is het aantal mensen dat een beroep doet op de Hilfe zur Pflege met 40% teruggelopen. Jaar aantal mensen Tabel 3 terugloop beroep op kinderen als gevolg van de Pflegeversicherung De uitgaven aan Sozialhilfe für Hilfe zur Pflege zijn sinds de invoering van de Pflegeversicherung ongeveer 66% gedaald. Jaar uitgaven miljard miljard Tabel 4 terugloop uitgave Hilfe zur Pflege als gevolg van Pflegeversicherung 19

20 Ouderenzorg in Duitsland De totale uitgaven aan zorg (Pflegeversicherung en Sozialhilfe) bedragen ongeveer 24 miljard euro per jaar. In Nederland wordt voor zorg geen beroep gedaan op de bijstand. De wijze van ouderenzorg in Nederland komt op verschillende punten overeen met die van Duitsland. Het gaat dan vooral om organisatorische kenmerken. Er zijn ook verschillen. Sommige verschillen zijn marginaal, andere verschillen kunnen gevolgen hebben voor de arbeidsmarktsituatie in beide landen. 2.4 Slot De hoogte van de financiële vergoeding voor de benodigde zorg, is met lengte het grootste verschil. Deze is in Duitsland aanmerkelijk lager en dat is een direct gevolg van de lagere premies. Ook heeft Duitsland een lange traditie als het gaat om inzet van familie in de zorg. Een derde opvallend verschil, is het ontbreken van controle op de bestedingen van het Pflegegeld. Deze verschillen dragen ongetwijfeld bij aan het ontstaan en de verdere ontwikkeling van een informele arbeidsmarkt (hoofdstukken drie en vier). 20

21 21

22 3 De Duitse arbeidsmarkt: een verkenning 22

23 Tekort! Hoezo! 3.1 Noodtoestand? De Duitse arbeidsmarkt van verpleegkundigen en verzorgenden is in algemene zin relatief ontspannen. Soms is er sprake van kwalitatieve aanbodproblemen in de zin van vooral regionale- en opleidingsfricties. Dit betreft met name de Fachkraften. Dit beeld is echter niet eenduidig. In 2004 wordt in verschillende publicaties het begrip Pflegenotstand gebruikt. Met het begrip wordt gewezen op het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel in Altenpflege. Daarnaast duidt het begrip de volstrekt onvoldoende reactie op deze situatie aan. Wellicht is dit niet eenduidige beeld een gevolg van de eerder genoemde problemen met het statistische materiaal (zie paragraaf 1.5). De laatste jaren lijken er geen substantiële kwalitatieve aanbodproblemen meer te zijn. De werkloosheidscijfers bij onder andere ouderenverzorgers lopen op. Dit is met name het geval bij de lagere opleidingsniveaus. 3.2 Zorgprofessionals aan het woord Bovenstaand beeld komt niet alleen naar voren uit de onderzochte documenten, maar ook uit de gehouden diepte-interviews. Ambtenaren van de gemeente Kleef geven aan dat de arbeidsmarkt voor verzorgenden in evenwicht is. Zij vinden dat, in vergelijking met Nederland, een opvallende constatering omdat volgens hen in Duitsland de arbeidsomstandigheden slechter zijn. Zowel wat betreft salariëring, als zwaarte van het beroep dat volgens hen anstrengend is. Een directeur van de grote intra- en extramurale instelling Haus Maternus, wijst als verklaring voor het evenwicht op het roepingaspect van de baan en de baanzekerheid. In Nederland zijn de arbeidsomstandigheden beter. Om deze reden stelde één van de betrokken ambtenaren de vraag, of er interesse bestaat om Duitse verzorgenden naar de Nederlandse arbeidsmarkt te halen. Deze vraag wijst ook niet op een tekort aan verzorgenden in Duitsland. Beide ambtenaren betwijfelen overigens of de intramurale instellingen in de praktijk voldoen aan de wettelijke verplichte Fachkraftquote van 50%. De directeur van Haus Maternus spreekt deze twijfel tegen. Volgens hem houden instellingen zich in de praktijk wel degelijk aan de Fachkraftquote. Voor Haus Maternus kan hij dat aantonen met zijn administratie. Volgens hem is (was) er zowel in de ambulante als in stationaire zorg geen arbeidsmarktprobleem. Zijn verwachting is dat dit beeld ondanks de demografische ontwikkeling op middellange termijn zo blijft. De geïnterviewde ambtenaren zijn wat gematigder in hun mening en zien de demografische ontwikkeling wel als een bedreiging voor voldoende Fachkrafte. 23

24 De Duitse arbeidsmarkt: een verkenning In dit verband vreest hij ook de verandering in het vakonderwijs in Nordrhein-Westfalen, waardoor de opleidingen het moeten doen met minder praktijkdagen. In het Vierter Bericht über die Entwicklung der Pflegeversicherung stelt het Bundesministerium Gesundheit (2008), dat er geen sprake is van een aanbodtekort, ook niet aan Fachkrafte. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het Bundesministerium Gesundheit een problematische arbeidsmarktsituatie verwacht in de (nabije) toekomst. Zij signaleert twee bepalende factoren: in de eerste plaats zal de behoefte aan zorg toenemen en in de tweede plaats zijn er minder schoolverlaters. Beiden zijn het gevolg van de demografische ontwikkeling. Het gevecht tussen de verschillende sectoren om de schoolverlaters zal onvermijdelijk losbarsten. Er zijn verschillende verklaringen voor het relatief ontspannen karakter van de Duitse arbeidsmarkt. Zo lijken Duitse deelstaten er in te slagen om de opleidingscapaciteit goed af te stemmen op de behoefte aan verzorgenden. Bovendien slagen zij erin om voldoende nieuwe leerlingen aan te trekken. Tenslotte, zo blijkt onder andere uit een studie van het Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), hebben de Duitse deelstaten het kwalitatieve arbeidsprobleem met succes aangepakt. Daarmee kunnen zij het niet-benutte arbeidspotentieel alsnog aanboren. Het gaat om her-, bij- en omscholing en het vergroten van de regionale arbeidsmobiliteit. Met name voor het laatste punt bestaat een opmerkelijk cultuurverschil met Nederland. Volgens de directeur van de centrale diensten van ZZG zorggroep, is de regionale arbeidsmobiliteit in de regio Zuid-Gelderland zeer gering: iemand uit Wijchen zal voor het werk in de zorg niet makkelijk naar Groesbeek gaan, laat staan Nijmegen. Daarnaast is hij van mening dat kleine arbeidscontracten (circa 12 uur) van invloed zijn op de geringe arbeidsmobiliteit in de zorg. 3.3 Vooruitblik: enkele verklaringen voor een ontspannen arbeidsmarkt Een algemene conclusie is dat de Duitse arbeidsmarkt relatief ontspannen is. Dit blijkt niet alleen uit beleidsnotities, onderzoeksrapporten en andere documenten. Ook professionals uit de zorgpraktijk bevestigen dit beeld. Toch is het een opvallende conclusie. Duitsland heeft een demografische ontwikkeling die verschilt met die van Nederland (zie paragraaf 2.2). De vergrijzing is er bijvoorbeeld groter; niet alleen absoluut, maar ook relatief. Toch is, vooruitlopend op hoofdstuk vijf, de Nederlandse arbeidsmarkt aanmerkelijk meer gespannen. Ook de prognose is zoveel somberder. 3.4 Slot 24

25 Tekort! Hoezo! In hoofdstuk één is gewezen op het bestaan van een omvangrijke informele arbeidsmarkt in Duitsland. Het ligt in de lijn der verwachting (hypothese), dat verklaringen voor het ontspannen karakter van de Duitse arbeidsmarkt in die hoek zijn te vinden. In het volgende hoofdstuk staat de informele arbeidsmarkt dan ook centraal. 25

26 4 Informele arbeidsmarkt: grijs en zwart 26

27 Tekort! Hoezo! 4.1 Omvangrijk aanbod Er zijn verschillende verklaringen voor het ontspannen karakter van de Duitse arbeidsmarkt. Eén van de verklaringen is het bestaan van een omvangrijk informeel arbeidsaanbod in de extramurale zorg. Deze verlaagt substantieel de formele vraag naar arbeidskrachten. Hierdoor ontstaat op een lager niveau evenwicht tussen vraag en aanbod van arbeid. Het informele aanbod bestaat vooral uit mantelzorg en zwarte arbeid door legale en illegale arbeidskrachten. Bij de mantelzorg zijn het vooral vrouwen (echtgenotes en dochters) die de arbeid verrichten. De zwarte arbeid wordt voornamelijk gevoed door een toestroom van arbeidskrachten uit de oostelijke voormalig communistische buurlanden. Sinds de openstelling van de grenzen in 1989 zijn er minder beperkingen. Het grote aantal Oost-Europese arbeidskrachten werd reeds geconstateerd in de publicatie Ouderenzorg van morgen start nu (Van het Erve en Minneman, 2004). Volgens ambtenaren van de gemeente Kleef heeft de invoering van de Pflegeversicherung tot een markt geleid, waarop ook niet gekwalificeerde verzorgenden hun diensten kunnen aanbieden. Zorgbehoevenden hoeven het Pflegegeld immers niet te verantwoorden. Hierdoor is er geen controle op de kwalificaties van de verzorgenden. De ambtenaren vermoeden dat de omvang van de zwarte markt in de zorg niet groter is dan bij andere beroepen. Volgens een instellingsdirecteur is er een zeer omvangrijke zwarte arbeidsmarkt in de extramurale zorg. De arbeid is vooral afkomstig uit Polen. Dit is waarschijnlijk de verklaring voor de soepele arbeidsmarkt. Gevoelsmatig denkt hij dat de omvang hiervan in de afgelopen jaren is verveelvoudigd. In zijn instelling wordt bijvoorbeeld niet de volledige beddencapaciteit benut en dat is volgens hem een aanwijzing. Ter vergelijking: de ambtenaren in Kleef spreken over halflege Heimen. Volgens de instellingsdirecteur is het capaciteitsoverschot een gevolg van twee zaken. In de eerste plaats zijn de cliënten ouder. Dit resulteert in een hogere omloopsnelheid door sterfte. In de tweede plaats blijven cliënten langer thuis vanwege het Pflegegeld (informele markt). De ambtenaren in Kleef noemen een derde factor die onderbezetting van de bedden veroorzaakt. Zij wijzen op het gebrek aan kwaliteit. 27

28 Informele arbeidsmarkt: grijs en zwart De omvang van de informele arbeidsmarkt is een gevolg van de organisatie van de zorg in Duitsland. Drie factoren springen in het oog: De volstrekt onvoldoende vergoeding van de noodzakelijke zorgkosten door de Pflegeversicherung (zie bijlage 1, Pflegestufen ). Een beroep op de Hilfe für Pflege (Sozialhilfe) is pas mogelijk als het gezin, inclusief de kinderen, hun inkomen en vermogen hebben aangesproken en dan nog niet in staat zijn om zelf te verzorgen. De zorgontvanger heeft een relatief grote inkoopmacht, omdat er geen controle is op de besteding van het Pflegegeld. 4.2 Prikkels door de organisatie van de zorg Naast deze organisatorische factoren, is er een tweetal systeemonafhankelijke factoren die eveneens van invloed zijn op het ontstaan en ontwikkelen van een informele arbeidsmarkt. Het gaat om de culturele tradities in Duitsland (4.3) en het openstellen van de grenzen tegen het einde van de jaren tachtig (4.4). Tot 1995 was er geen volksverzekering voor langdurige zorg. Hierdoor is het historisch zo gegroeid, dat zorg het terrein van familie en bekenden werd. Rijke ouderen kochten zorg in, al dan niet zwart. Arme ouderen deden een beroep op de bijstand, nadat hun inkomen en vermogen en dat van hun kinderen was aangesproken. De bijstand kwam dus pas in beeld als hun kinderen niet in staat waren voor hen te zorgen. De aanspraak op bijstand werd steeds groter door de vergrijzing waardoor de kosten stegen. Hierdoor kwamen steeds meer gemeenten in de problemen. Dit was aanleiding om na te denken over een andere oplossing. Deze kwam in 1995 met de invoering van de Pflegeversicherung. 4.3 Culturele tradities Toch heeft het systeem, waarin een beroep op vrouwen werd gedaan, jarenlang goed gedraaid. Pas de laatste jaren wordt dit beroep op vrouwen geproblematiseerd. Vrouwen werken steeds meer en daardoor zijn zij minder beschikbaar voor ouderenzorg. Bovendien krijgen zij minder kinderen. Voor de (informele) ouderenzorg betekent dit dat er steeds minder kinderen (lees: dochters) zijn om voor steeds meer ouderen te zorgen. Maar er speelt meer. Ook Duitsland heeft te maken met opkomend individualisme en ouderen die steeds langer leven. Vrouwen en dochters moeten hierdoor zelf tot op steeds hogere leeftijd zorg blijven bieden. De benodigde zorg wordt steeds gecompliceerder. Het systeem, waarbij ouderenzorg gedeeltelijk rust op de pijlers van culturele tradities, lijkt dan ook zijn grenzen te hebben bereikt. 28

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 / Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 Stichting FAOT, november 2007 Uitgave: Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg (FAOT)

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving van de arbeidsrelatie in de curatieve zorg

Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving van de arbeidsrelatie in de curatieve zorg Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving Master of Business Administration Health Erasmus CMDZ april 2008 Claudia Pronk-Admiraal Rijk Roor 2 Mensen maken de

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar beter betaalbare zorg. Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven

Naar beter betaalbare zorg. Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Naar beter betaalbare zorg Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Naar beter betaalbare zorg Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Datum Juni 2012 Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Pagina

Nadere informatie

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ Informele zorg Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg dr. A.J. Struijs, Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Mensen met

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Gemeentezorg. Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg naar gemeenten

Gemeentezorg. Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg naar gemeenten Gemeentezorg Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg naar gemeenten Adviseur in gezondheid en zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Zeeland

Sectorplan Zorg Zeeland Sectorplan Zorg Zeeland 26 mei 2014 Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. Inleiding... 3 2. Arbeidsmarktanalyse en maatregelen... 3 3. Taakverdeling tussen landelijke en regionale maatregelen...

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie