Nieuws brief. Jaargang 11 - Nr. 2 Driemaandelijks - Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws brief. Jaargang 11 - Nr. 2 Driemaandelijks - Juni 2012"

Transcriptie

1 Nieuws brief Jaargang 11 - Nr. 2 Driemaandelijks - Juni 2012 BELGIË P.B ASSE BC5759 AFGIFTEKANTOOR 1730 ASSE - P Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw Nekkerspoelstraat Mechelen Telefoon kantoor Brackeva kantoor Van Lierde Website Bank Guido Discart ( 2012) stichtend voorzitter Raad van Bestuur N Marc Brackeva Ondervoorzitter Jan Eyskens Penningmeester Johan Van Lierde Secretaris Marc Beerten Paul Bruloot Peter Coene Frank De Smet Gilbert De Wilde Francis Snoeck Peter Van Noten Editoriaal Vernieuwing en continuïteit Een van de laatste wensen en zorgen die stichtend CVG-voorzitter Guido Discart nog doorgaf, was de blijvende inzet om het voortbestaan van de CVG te verzekeren en constructief te blijven meewerken aan de verdere uitbouw en toekomst van ons ambt in dit digitale tijdperk dat ook binnen Justitie zijn intrede doet. Het is met deze gedachte in het achterhoofd dat de CVG-Raad van Bestuur op 3 mei jl. unaniem beslist heeft om de CVG met vereende krachten een vernieuwde impuls te geven en terug de leiding te nemen bij de inhoudelijke thema s en dossiers die de komende tijd op de agenda staan. De CVG-Raad van Bestuur heeft unaniem de kandidatuur van confrater en CVG-bestuurdervanaf-het-eerste-uur, Johan Van Lierde als nieuw voorzitter van de CVG voorgesteld, teneinde deze - in opvolging van overleden voorzitter Guido Discart - voor te dragen op de volgende Algemene Vergadering. Na enige bedenktijd heeft Johan zich bereid verklaard om het CVG-voorzitterschap op zich te nemen. We zijn er zeker van dat hij een waardig opvolger van Guido Discart zal zijn en in zijn geest en inspiratie de CVG mee leiding zal willen geven. Dit wil zeggen: in bedachtzaam overleg, met open geest en gestoffeerd met goed uitgewerkte dossiers en doordachte standpunten. Johan is binnen ons korps een man van het middenveld, tevens met vlotte contacten in Noord en Zuid, diplomatiek in de omgang, luisterbereid en ploegspeler. Hij wil de CVG terug volop in het debat brengen. Wellicht is het tijd om terug eens een aantal hete hangijzers met de Nationale Kamer te bespreken. Want het is duidelijk dat er de komende maanden heel wat belangrijke dossiers en actiepunten op de agenda staan. Er is niet alleen de reeds jaren aanslepende discussie rond een vernieuwd statuut en deontologische code. Er is ook de uitvoering van de resolutie omtrent de evaluatie van het gerechtsdeurwaarderambt, het aanhangig wetsvoorstel inzake de advocatenakte, de dossier van de opgeschorte benoemingen, de problematiek rond de incassopraktijken, de voortschrijdende informatisering binnen het justitie-apparaat, de onwerkzame flou artistique rond de kostenstructuur bij de betekening van akten, een kritische evaluatie rond de werking van het Centraal Bestand van Beslagberichten, de impact van de gerechtelijke hervorming van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen op de uitoefening van ons ambt, het dossier fiscale inningen, enz. Het omstandige CVG-Memorandum dat we bij de voorbije verkiezingen hebben uitgewerkt, zullen we als verdere leidraad blijven gebruiken. Op onze eerstvolgende statutaire algemene vergadering zullen we met de CVG-leden verder de bakens uitzetten. We rekenen op uw loyale steun voor een slagkrachtige CVG. Namens de Raad van Bestuur van de CVG Productie Vanwittenbergh&Partners Verantwoordelijke uitgever Johan Van Lierde Nekkerspoelstraat Mechelen

2 2 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders In memoriam Guido Discart Op 2 maart 2012 werd in het landelijke Hingene stichtend CVGvoorzitter Guido Discart ten grave gedragen. Tijdens deze uitvaartplechtigheid werd namens de CVG volgende afscheidsrede vertolkt. De melding van het overlijden van Guido Discart week heeft ons allen diep geraakt. Eenieder geeft invulling over wat hij betekende als mens, man, vriend, confrater, collega, tochtgenoot en reisgezel in dit aardse leven. Zoals meestal bij het afscheid nemen van een goed gevuld leven, laat dit een dubbel gevoel na, zeker met een veelkleurige persoonlijkheid als Guido Discart, die alleszins niet in een paar obligate trefwoorden te vatten is. Als het van Guido zelf zou afhangen, zou hij enkel toelaten de positieve en meer vrolijke facetten van zijn levensverhaal te herinneren, en de rest met de mantel der vergetelheid te sluieren. De laatste jaren beleefde Guido inderdaad een langdurige kalvarietocht met heel wat lichamelijk leed, kommer en kwel. Maar hij deed dit met een bewonderenswaardige moed. Hij betrok daar zo weinig mogelijk mensen bij. Hij, - de man die meest kon genieten van een exquise maaltijd en eigenlijk een culinair verfijnde kennis had opgedaan om een eigen Michelin-gids uit te geven -, moest de laatste levensjaren na zijn operatie de geneugten van een fijne schotel en een goed glas wijn laten varen en gedwongen afscheid nemen van zijn spreekwoordelijke Bourgondische smaak. En inderdaad, het leven van een asceet die zijn zintuigen niet meer kon laten meegenieten, viel hem zwaar. Maar wie Guido Discart beter kende, wist dat aan tafel gaan voor hem vooral de gelegenheid was om zijn gulheid te delen met vrienden en daarbij een goed gesprek te voeren. Delen met anderen en luisteren naar, niet toevallig twee van zijn grootste kwaliteiten Net zoals zijn vader, vulde Guido met zijn rijzige gestalte en gestreng peilende oogopslag op een natuurlijke manier telkens de ruimte als hij ergens binnenkwam. Hij passeerde niet onopgemerkt. Hij kon daarbij steunen op een onwaarschijnlijke mensenkennis. Dat Guido een strateeg en grote tacticus was, werd hem door iedereen benijd. In de uitoefening van zijn ambt als gerechtsdeurwaarder had hij dan ook een natuurgetrouw gezag opgebouwd. Wie met hem mee ging betekenen, kon steeds vaststellen hoe hij de menselijke factor op de eerste plaats stelde en telkens mee zocht naar redelijke en menswaardige oplossingen. Zoals de volksmond zegt: streng maar rechtvaardig. Maar met een dominant gevoel van mededogen en begrip voor een redelijke oplossing. Guido had inderdaad een congenitaal rechtvaardigheidsgevoel in zich. Onrecht en onredelijkheid deden hem steigeren. Guido heeft indertijd lang moeten wachten op zijn benoemingsbesluit van gerechtsdeurwaarder. Deze onwillekeurige wachtperiode heeft hem ook gevormd en getekend. Dit had ook te maken met zijn uit de familietraditie gegroeide Vlaamse overtuiging, die hij nooit onder stoelen of banken stak. Dit engagement heeft hij ook met hart en ziel gelegd in zijn bepalende rol bij de oprichting en uitbouw van de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, waarvan hij de eerste voorzitter werd. Guido was daarin visionair. Hij liet zich leiden door een toekomstgerichte termijnvisie en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hij las de tekenen van de tijdsgeest. Zonder voorbehoud kan je hem de Hugo Schiltz van het gerechtsdeurwaarderkorps noemen: principevast, luisterbereid, genuanceerd zonder fanatisme, tegen de stroom in zoekend naar werkzame structuren, duidelijk onderscheid makend tussen hoofdzaken en bijkomstigheden. En vooral ook: recht op zijn doel afgaand, nooit aflatend. De permanente bezorgdheid voor de toekomst van het collectief van het korps van gerechtsdeurwaarders was bij hem zoals bij zijn goeie vriend wijlen Fons Brackeva - een steeds weerkerend mantra, een absolute leidraad die zijn handelen bepaalde.

3 3 Guido, het ga je goed aan de overkant. Je zal in onze herinnering blijven als een rechtschapen man, die steeds trouw bleef aan zichzelf en aan zijn woord. Als geen ander wist hij het compromis te zoeken. Als overtuigde Vlaming was hij niet te beroerd om bruggen te slaan met het zuiden van het land. In zijn periode als voorzitter van de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders was hij het die een brug sloeg met de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, waar hij in de persoon van Marcel Mignon een gelijk gestemde voorzitter ontmoette. Zij leerden mekaar ook appreciëren en werden vrienden. Guido was in ieder geval een meester in het bij elkaar brengen van mensen, het animeren van een debat, het verwijzen naar het collectief belang, los van persoonlijk gewin, het verleggen van bakens, het beantwoorden van uitdagingen. Hij kende als geen ander met een groot psychologisch inzicht het menselijk tekort, wat men in het Frans zo mooi formuleert als la condition humaine. Hij kende op een beproefde wijze het verschil tussen zijn en schijn, tussen show en essentie, tussen échte vriendschap en opportunisme. Guido had regelmatig - met zijn rusteloze ziel, zoals Max Havelaar in het boek van Multatuli - nood aan herbronning en ruime horizonten. Zijn reislust was er op gericht om met grote nieuwsgierigheid andere mensen en andere culturen te leren kennen in hun authenticiteit en historische traditie. Guido was een multiculturele en internationale mens. Iemand die als open Vlaming in de wereld droomde van en streefde naar een zelfstandigheid, een eigen gerespecteerde identiteit, maar zich tegelijkertijd afzette tegen Vlamingen die te gedogmatiseerd en te éénzelvig dachten. Als je zou vragen: wat waren de basiskenmerken van deze gedreven man?, dan kan je deze met een paar sleutelwoorden samenvatten: trouw, authenticiteit, engagement en mededogen. Trouw aan het gegeven woord, ook al kwam hem dit minder goed uit. Trouw aan zijn familiale wortels en doorgeven van de familietradities en -waarden. Trouw aan zijn missie, die zijn beroep voor hem was. Trouw aan zichzelf en zijn levensprincipes, ook al was dit tegen de stroom in. Authenticiteit: Guido doorzag de wereldse commedia del arte en de sociale opschepperij, en peilde hij naar de diepere gronden van een levensverhaal of een attitude. Engagement en mededogen: zijn beroepsopdracht als gerechtsdeurwaarder was voor hem in eerste orde een menselijk verhaal, waarbij een procedure en het noodzakelijke formalisme slechts instrumenten waren, maar geen doel op zich. Redelijkheid, overleg, luisterbereidheid, oplossingsgerichtheid, dat was de leidraad van zijn doen en handelen. De laatste jaren, - als het fysiek moeilijker ging -, was hij nog steeds mentaal en geestelijk erg betrokken bij het reilen en zeilen binnen het korps van gerechtsdeurwaarders. Hij volgde alles nog alert op en vanuit een meer afstandelijke visie gaf hij richting en commentaar aan de activiteiten van zijn Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, waarvan hij het bezielende boegbeeld was en die hij samen met wijlen Fons Brackeva in 2000 had opgericht en uitgebouwd. De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders en het korps zijn hem grote dankbaarheid verschuldigd. Zijn spirit en inzet blijven een inspiratiebron. Wel Guido, van ons die achter blijven, krijg je de eretitel: minister van staat van de gerechtsdeurwaarders. We betuigen namens de CVG aan de familie ons innig medeleven en zullen Guido verder dragen in ons hart en in ons werk. De bijbelse woorden waarmee Timoteüs het levenseinde van de vurige apostel Paulus beschreef, zijn ook helemaal toepasselijk op Guido: Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

4 4 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Vrije tribune Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Professionele publieke dienstverlening of een gilde? Op 1 juli 2010 trad in Nederland de Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in werking. Deze verordening werd uitgevaardigd door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), die volgens de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet van 15 juli 2001 het hoogste gezagsorgaan is bij de interne werking van het korps. De maatschappelijke en politieke discussie omtrent de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder steekt in Nederland regelmatig de kop op. Ook aan beleidsteksten ontbreekt het niet. Naast een lijvig rapport Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening verscheen in 2009 een spraakmakende nota Noblesse Oblige, waarin op verzoek van de minister van Justitie een commissie werd aangesteld die een globale evaluatie van het gerechtsdeurwaarderambt diende in kaart te brengen. Nederland kan enigszins als inspiratiebron en voorbeeld genomen worden voor de beleidsmatige omkadering van ons beroep. Naast de ruim 600 belastingdeurwaarders ( die in feite overheidsambtenaren zijn) waren er eind 2009 in Nederland 388 reguliere gerechtsdeurwaarders, 491 toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarders en 57 stagiairs-kandidaten. Doordat sedert de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 de deurwaarderskantoren als ambtsgebied een landelijke bevoegdheid verkregen hebben, zijn er de laatste jaren heel wat samenwerkingsverbanden, fusies en integratie van kantoren tot stand gekomen en is er een systematische trend van schaalvergroting aan de orde. Een evolutie die de laatste jaren met een kritische en bijwijlen argwanende blik wordt geobserveerd, zowel binnen het eigen korps als in het maatschappelijke en politieke middenveld. De vrije markt van de incassokosten Zoals in België is de problematiek van het debiteurenbeheer en het innen van schuldvorderingen tegenover wanbetalers ook een expanderende groeimarkt. In Nederland zijn er momenteel meer dan 400 kredietinformatieen incassobureaus, waarvan een gedeelte aangesloten is bij de Nederlandse vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI). Er zijn nagenoeg geen drempels tot de markt van incassobureaus. Door hetgeen men de vercommercialisering van de incassocultuur noemt, zijn de inherente spanningen tussen de incassobedrijven en de gerechtsdeurwaarders ook in Nederland de laatste tijd het voorwerp van een verhevigde discussie op het publieke forum. Het debat in Nederland wordt in elk geval gevoerd met een arsenaal van inhoudelijke argumentatie, waarbij verwezen wordt naar de kerntaken en kernopdrachten van het gerechtsdeurwaarderambt. Tevens is het noodzakelijk te analyseren welke redenen er bestaan voor de overheid om de markt voor incassodiensten te reguleren. Alvast een boeiende en leerzame discussie. In deze context werd in juni 2010 door het SEO Economisch Onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de universiteit van Amsterdam een academisch uitgewerkt studierapport gepubliceerd onder de titel Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder, waarin o.m. de marktwerking van de incassopraktijk wordt beschreven en het ideologische en economische spanningsveld tussen de gerechtsdeurwaarders optredend als openbaar ambtenaar en de incassobureaus. Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van DAS-Legal Finance & Rechtsbijstand, een onderneming die rechtsbijstandverzekering, rechtshulp en incasso uitoefent. Aanleiding van dit studierapport was de Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder (VOG), die in het kamp van de commerciële incassokantoren knarsetandend en op kritische tegenspraak werd onthaald en fundamentele kritiek inbrengt op het korps van de gerechtsdeurwaarders. De voornaamste kritiek luidt dat de gerechtsdeurwaarders van verschillende walletjes eten en eigenlijk misbruik maken van hun wettelijk beschermd domeinmonopolie. Dit rapport geeft een overzichtelijke situatieschets waarin de incassopraktijk zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zowel minnelijk als gedwongen wordt uitgeoefend. Uit deze studie blijkt de complexiteit van deze materie, waarbij genuanceerde argumentatie en afwegingen met grijze zones noodzakelijk zijn en die in dit rapport dan ook in een haast didactisch overzicht aan bod komen.

5 5 Ministerplicht Domeinmonopolie Titelbescherming Het studierapport concludeert dat de Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder (VOG) de marktwerking in zekere zin verstoort door een scheefgetrokken concurrentiemodel, waarbij de gerechtsdeurwaarders oneigenlijk gebruik, zo niet misbruik maken van de drie pijlers van de beroepsgroep, met name het domeinmonopolie, de ministerieplicht en de titelbescherming. De rekbaarheid van het domeinmonopolie? De Verordening VOG heeft tot gevolg dat personen die geen gerechtsdeurwaarder zijn, enkel en alleen een minderheidsbelang kunnen verwerven in een gerechtsdeurwaardersvennootschap ( maximeringsregel ). En niet-gerechtsdeurwaarders die aandeelhouder zijn van een deurwaardersvennootschap mogen noch direct, noch indirect betrokken zijn bij opdrachten aan het kantoor ( opdrachtgeversregels ). De Verordening VOG staat voorwaartse verticale integratie op de markt voor incassodiensten in de weg voor incassobureaus en rechtsbijstandsverzekeraars, maar laat achterwaartse integratie, waarbij een gerechtsdeurwaarder buitengerechtelijke incassodiensten aanbiedt, ongemoeid. Volgens dit studierapport is de kans dat de KBvG private belangen van de gerechtsdeurwaarders boven algemene en publieke belangen van schuldeisers en schuldenaren stelt, te groot. Zo stelt het rapport: Het uitvoeren van niet-ambtelijke werkzaamheden beïnvloedt de ambtelijke positie van de gerechtsdeurwaarder langs twee wegen: Als ondernemer heeft de gerechtsdeurwaarder belang bij veel gerechtelijke incassoprocedures: gerechtsdeurwaarders hebben een grotere prikkel dan incassobureaus om incasso s in het wettelijke traject uit te voeren. Gerechtsdeurwaarders kunnen immers geld verdienen aan de activiteiten die in het wettelijke traject uitgevoerd moeten worden en incassobureaus mogen die handelingen niet verrichten en kunnen er dus ook niet aan verdienen. Bovendien zijn de verdiensten voor ambtelijke taken en het optreden als procesgemachtigde groter dan de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Dus omdat de deurwaarder een prikkel heeft om een incasso gerechtelijk af te handelen, zal hij eerder ook als dat misschien niet nodig is een gerechtelijk traject in gaan. Dat is echter niet in het belang van de schuldenaar, want die heeft vanwege de kosten baat bij een regeling zonder gerechtelijke procedure. Als procesgemachtige staat de gerechtsdeurwaarder niet boven de partijen: de onafhankelijkheid komt tevens in het geding als de gerechtsdeurwaarder optreedt als procesgemachtigde voor de schuldeiser. In die gevallen behartigt hij immers louter het belang van één procespartij. Hij staat in deze zaken niet boven de partijen, maar staat oor het belang van de schuldeiser en lijnrecht tegenover het belang van de schuldenaar. Ketenintegratie en de grijze zone Zowel incassobureau als gerechtsdeurwaarderskantoren worden door opdrachtgevers beoordeeld op hun hit-ratio en doorlooptijd. Daarnaast speelt de laatste jaren ook het gemak van one stop shopping een rol. Dat wil zeggen dat bij een en dezelfde aanbieder alle activiteiten die samenhangen met een incasso kunnen worden uitgevoerd. Men spreekt van all round credit management organisatie (één keten vanaf facturering, pre-incasso, minnelijke incasso, gerechtelijke incasso tot en met executie). Het gaat dan om zowel juridisch advies en procesvoering, kredietinformatie, minnelijke incasso als gerechtelijke incassoactiviteiten. Deze trend werkt verdere ketenintegratie in de hand. Incassobureaus integreren voorwaarts door ook juridische advisering aan te bieden en door aandelen te verkrijgen in gerechtsdeurwaarderskantoren. Gerechtsdeurwaarders integreren juist achterwaarts door ook buitengerechtelijke incassoactiviteiten en juridische advisering aan te bieden. Tot slot integreren juridische adviseurs door ook incassoactiviteiten uit te voeren.( ) Vanuit een strategie gericht op het vormen van een all round credit management organisatie zijn gerechtsdeurwaarderskantoren natuurlijk interessante partners voor incassobureaus. Het omgekeerde geldt ook. Incassobureaus hebben immers een grote orderportefeuille die een stabiele inkomstenbron

6 6 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Vrije tribune, vervolg van blz. 5 vormt. Bovendien komt een zeker deel van deze portefeuille in het gerechtelijke traject terecht, waarvoor het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor dan de aangewezen partij is om deze zaken uit te voeren. Als gevolg van de schaalvergroting en ketenintegratie nemen gerechtsdeurwaarderskantoren steeds vaker de vorm aan van een rechtspersoon (meestal een BV, soms een coöperatie). De Verordening VOG schrijft voor dat zeggenschap over een gerechtsdeurwaarderskantoor voor niet meer dan 50% bij nietgerechtsdeurwaarders mag berusten. Het is dus wel toegestaan dat derden een meerderheidsbelang hebben, zolang de meerderheid van het stemrecht maar in handen is van een of meer gerechtsdeurwaarders. Sindsdien hebben incassobureaus deelnemingen genomen in gerechtsdeurwaarderskantoren. Deelnemingen door niet-gerechtsdeurwaarders vinden meestal plaats in de vorm van aandelenparticipaties. Ook is er sprake van een financiële inbreng in een personenvennootschap. De grijze zone en ambigue situatie tussen ambtelijke taken en niet-ambtelijke dienstverlening bij de uitoefening van het gerechtsdeurwaarderberoep komt voort uit het hybride karakter van het ambt (openbaar ambtenaar en ondernemer tegelijk), die de gerechtsdeurwaarder ertoe aanzet zich als een normale ondernemer op te stellen en zijn aandacht te richten op de winstgevendheid en continuïteit van zijn praktijk. Deze twee dimensies van beroepsuitoefening (de publieke en de bedrijfsmatige) kunnen conflicteren. De deugden van de koopman zijn niet altijd dezelfde als die van de openbaar ambtenaar. Soms zijn deze met elkaar in strijd, zo werd reeds in het rapport Noblesse Oblige van de Commissie evaluatie KBvG aangehaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de gerechtsdeurwaarder in 2001 nog voor 54% van zijn omzet afhankelijk was van ambtelijke taken. In 2009 is dat volgens de inschatting gedaald naar 30 %. Dit is dus een sterke daling, zeker als bedacht wordt dat notarissen voor 95% van hun omzet afhankelijk zijn van de ambtelijke taken. Overheidsfalen?... De vraag stelt zich of er een ongelijk speelveld gegroeid is tussen incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren, en of dit een gevolg is van een gerichte overheids- en zelfregulering die de vrije werking van de markt hier aan banden legt. Het rapport stelt in deze: Doordat de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijke taken uitoefent in het verlengde van de macht van de rechter en politie, is de relatie tussen de gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever een wezenlijk andere dan een reguliere marktbetrekking. De gerechtsdeurwaarder mag collectief gefinancierde diensten van de rechterlijke macht en politie inzetten in zijn eigen dienstverlening en daar staan specifieke plichten tegenover. Net zoals bij het functioneren van de rechtsstaat van het grootste belang is dat rechters onafhankelijk zijn, is het voor gerechtsdeurwaarders als verlengstuk van diezelfde rechter in deze omstandigheid om dezelfde redenen belangrijk dat hij onafhankelijk is. De vraag kan in dit verband gesteld worden of de wijze waarop het ambt van gerechtsdeurwaarder in Nederland is geregeld, met de mogelijkheid om commerciële activiteiten te combineren met een status van juridische onafhankelijkheid, wel optimaal is. Dit studierapport onderzoekt verder of de fameuze door de KBvG opgestelde Verordening VOG proportioneel is, dat wil zeggen dat getoetst wordt of de betreffende verordening het algemeen belang schaadt of de werking van de markt voor incassodiensten onnodig beperkt. Een resem van behartenswaardige argumenten en afwegingen passeert hier de revue. Waarbij de minister van Justitie in een brief van 19 mei 2010 aan de Tweede kamer aanhaalt dat de gerechtsdeurwaarders echter voor zowel hun ambtelijke als niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals incasso) anders dan incassobedrijven gebonden zijn aan strenge beroepsregels en onderworpen aan wettelijk geregeld toezicht en tuchtrecht. Dat onderscheidt de gerechtsdeurwaarder van een incassobedrijf bij het uitvoeren van incasso-werkzaamheden. Bovendien waarborgen diezelfde beroepsregels de onafhankelijke uitoefening van het deurwaardersambt. Waar de incassobedrijven zelf steeds opkwamen voor een kader van zelfregulering, heeft de minister van Justitie inmiddels gekozen voor een wettelijke regeling. Het recent door de Eerste Kamer goedgekeurde wetsvoorstel inzake incassokosten treedt op 1 juli 2012 in werking en heeft tot doel om de consumenten beter te beschermen tegen te hoge incassokosten. De nieuwe wet legt de doorberekening van buitengerechtelijke incassokosten aan schuldenaren met het invoeren van maximumtarieven strikt aan banden en brengt tevens een beperking van de wegingvrijheid van de rechter mee. Omdat de huidige wetgeving op dit onderwerp summier is, gaan verschillende rechters, soms binnen dezelfde rechtbank, verschillend om met het al dan niet toewijzen van incassokosten. Met de nieuwe wetgeving - die enkel geldt voor vorderingen op consumenten - komt er nu meer duidelijkheid voor de schuldeiser en schuldenaar en komt er een einde aan de bestaande ongelijkheid bij het in rekening brengen van incassokosten door een deel van de incassobureaus. De KBvG hoopt tevens dat er een vergelijkbare wettelijke regeling komt voor B2B-vorderingen. Volgens de KBvG is er op dit gebied zoveel verschillende regelgeving deels van Europese herkomst dat ook hier grote behoefte is aan meer eenduidigheid. Beperking van keuzevrijheid van de schuldeiser-opdrachtgever? Met deze nieuwe regelgeving inzake het opleggen van maximumtarieven bij incasso is het dispuut tussen de gerechtsdeurwaarders en de incassobureaus nog niet van de baan. De Verordening VOG blijft voor de incassowereld hoe dan ook nog het zwarte beest.

7 7 In perspectief Zo wordt geargumenteerd: Het domeinmonopolie op ambtshandelingen geeft gerechtsdeurwaarders een concurrentievoordeel ten opzichte van niet-gerechtsdeurwaarders die actief zijn op de markt van incassodiensten. Naast de al eerder genoemde exclusieve rechten om exploot te betekenen en executie uit te voeren, heeft de gerechtsdeurwaarder toegang tot informatie die niet voor iedereen beschikbaar is. ( ) Een tweede concurrentievoordeel ontstaat omdat gerechtsdeurwaarders kunnen kruissubsidiëren tussen het afgeschermde ambtelijke deel van de markt en het vrije deel. Dat kan doordat het rendement op ambtelijke werkzaamheden hoger is dan het rendement op incassodiensten. Deurwaarders die een incassobedrijf hebben, kunnen aan opdrachtgevers voor minnelijke incasso over het algemeen interessantere proposities doen, omdat zij dit kunnen goedmaken met de verdiensten uit ambtelijke werkzaamheden. Zij verdienen aan ambtelijke werkzaamheden voldoende om met een relatief laag rendement op minnelijke incasso genoegen te kunnen nemen als dit nodig is om een bepaalde opdrachtgever te kunnen binden. ( ) Door de mogelijkheden voor incassobureaus op de markt te beperken (geen one stop shopping en andere synergievoordelen), zullen meer mensen terecht komen bij een gerechtsdeurwaarder. Dit rapport pleit samen met de Nederlandse vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) verder o.m. voor een model van regulering van transparantie van incassokosten en maximum tarieven en voor een aanpassing van de Verordening VOG, zodat voorwaartse ketenintegratie op de markt voor incassodiensten onder bepaalde voorwaarden wel nog toegestaan zou worden. Dit geldt voor incassobureaus en rechtsbijstandsverzekeraars en andere derde partijen. Een beleidsmatig monitoringinstrument (meten is weten) zou zeker dienen ingevoerd te worden, waarbij kan worden nagegaan of het percentage incassozaken dat gerechtelijk wordt afgehandeld al dan niet toeneemt en de globale incassokosten ten opzichte van de schuldenaar niet verder de hoogte ingaan. Kortom, het dispuut en het debat is nog volop aan de gang. Het laatste woord over deze complexe interactie tussen het deurwaardersambt en de incassowereld is nog niet gezegd en geschreven Integendeel, de maatschappelijke en politieke gevoeligheid voor deze problematiek is ook bij ons aan de orde van de dag. Dit academisch onderbouwde rapport draagt alleszins bij tot een zinvolle en op valabele argumenten gebaseerd debat rond de toekomstige positionering van ons beroep in de globale context van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassopraktijken. Joachim T kint Kandidaat-gerechtsdeurwaarder Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder. Professionele publieke dienstverlening of een gilde? - SEO economisch onderzoek, Amsterdam prof. dr. Barbara Baarsma en prof.dr. Jules Theeuwes SEO-rapport nr Jaarverslag 2011 van het notariaat De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) slaagt er de laatste jaren telkens in een blikvangend en toegankelijk jaarverslag te publiceren rond de algemene werkzaamheid en de economische impact van hun beroep. Het nieuwe jaarverslag 2011 verschijnt onder het thema Interactie met de burger. Duidelijk is dat het notariaat de aansluiting gevonden heeft met het digitale internettijdperk. Naast de klassieke versie op papier, is er nu ook een internetversie en een versie voor ipad en tablet. De notarissen stellen dat ze justitie dichter bij de burger brengen. Jaarlijks komen 2,5 miljoen mensen bij de notaris voor het verlijden van akten en advies op maat. De notariële akte is onbetwistbaar en heeft net als een vonnis rechtskracht, waardoor heel wat conflicten vermeden. Communicatie is bij het huidige notariaat een sleutelwoord in de collectieve uitoefening van hun ambt. De website is goed voor 5,5 miljoen bezoeken. Recent zag ook de zgn. notarisbarometer het licht met een overzicht op de vastgoedmarkt in ons land. Naast aanwezigheid met infostanden op beurzen en eigen brochures en publicaties i.s.m. de Koning Boudewijnstichting worden momenteel ook de sociale media als Facebook en Twitter actief ingeschakeld. Digitale aanpak Eind vorig jaar lanceerde het notariaat een elektronisch online-platform voor openbare verkopingen via de website Via internet kan men interactief een bod uitbrengen. Potentiële kopers worden geïdentificeerd via hun eid en pincode. Naast Notaclick is ook de Notariële Aktenbank NABAN, waarin alle notariële akten elektronisch en permanent ter beschikking zullen worden gesteld. De burgers zullen via internet met hun eididentificatie toegang krijgen tot de akten die zij (mee) hebben ondertekend. Zich verplaatsen naar het notariskantoor om een kopie van een aankoopakte of huwelijksakte te verkrijgen, zal niet meer nodig zijn. Ook het zogenaamde CRT/CRH-project krijgt vorm. Hiermee worden twee centrale databanken, het Centraal Register van Testamenten en het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten, verder uitgebouwd waarin testamenten en huwelijksakten door de notaris geregistreerd en elektronisch bewaard worden. Deze databanken zijn toegankelijk voor de notarissen zelf, maar ook o.m. voor de gerechtsdeurwaarders en de overheden. Schuldeisers kunnen enkel toegang krijgen via een notaris of een gerechtsdeurwaarder. Op termijn zullen ook de echtgenoten zelf hun dossier kunnen inkijken via hun eid-kaart. Cijfers - Op 31 december 2011 telde ons land notarissen (21 meer dan in 2010) die actief waren in notariskantoren. Hieronder waren 238 notariële associaties waarvan er 17 in 2011 tot stand kwamen. Lees verder blz.8

8 8 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders In perspectief - Het jaar 2011 was een recordjaar inzake aantal akten: in totaal akten (stijging van 9,5 %), wat neerkomt op 641 akten per notaris. Eind 2011 was er een bijkomende stijging van het aantal vastgoedtransacties door de aankondiging van de BTWplicht voor notarissen. - In 2011 inden de notarissen ten bate van de Staat voor 3,767 miljard euro (150 miljard BEF) aan registratierechten (een stijging van 7,1 %). - Eind 2011 waren er in totaal medewerkers aan de slag, waaronder vrouwen (80,6%) en mannen (19,4%). De gemiddelde leeftijd is 48 jaar en 11 maanden. Gemiddeld zijn er 5,8 medewerkers per notariskantoor. - In 2011 werden er 88 kandidaat-notarissen benoemd door de Koning (42 mannen en 46 vrouwen). - In de verschillende notariële instellingen zijn er 226 medewerkers actief. Info: www. notaris.be Overheid is de traagste betaler, blijkt uit studie van Intrum Justitia Een recent onderzoek bij ondernemingen in 28 landen uitgaande van Intrum Justitia stelt dat de Belgische overheden hun facturen gemiddeld pas na 73 dagen betalen. Bij de bedrijven is dit gemiddeld 54 dagen. Bovendien wordt 2,7% van de facturen nooit betaald. De gemiddelde vastgelegde betalingstermijnen tussen bedrijven in België is nog steeds 35 dagen. De betalingen gebeuren gemiddeld op 54 dagen. De verschillende overheden doen er 73 dagen over om de rekening te betalen. Daarmee blijft de overheid net als vorig jaar de traagste betaler. Maar dan wel met de troost dat die uiteindelijk wel tot betaling overgaan, wat bij bedrijven en consumenten niet altijd het geval is. Elke dag worden er in België 26,3 miljoen euro aan facturen afgeschreven omdat ze nooit betaald zijn. Op jaarbasis komt dit overeen met 9,6 miljard euro (400 miljard BEF). Door de wanbetalingen komen meer dan de helft van de bedrijven vroeg of laat in de problemen, aldus het onderzoek. In ons land krijgen 54% van de bedrijven te kampen met liquiditeitsproblemen door laattijdige betalingen. In Europa zijn dat 57% van de ondernemingen. In totaal schrijven de geënquêteerde bedrijven een 340 miljard euro af, ongeveer de huidige Griekse staatsschuld. Hierbij dient men wel rekening te houden dat er grote verschillen optreden tussen de landen in Europa. Zo beweren 96% van de bedrijven die in Griekenland aan de deelnamen, te lijden te hebben door laattijdige betalingen, in vergelijking met slechts 37% van de ondernemingen in Finland. (uit: De Standaard, 10 mei 2012) info: De Europese late payment richtlijn De ondernemings- en zelfstandigenorganisaties brengen de laatste tijd regelmatig de Europese wetgeving rond de problematiek van laattijdige betalingen onder de aandacht. Het is eigenlijk pas sinds de financiële en economische crisis dat het probleem van onbetaalde facturen meer aandacht krijgt van de kmo s, die vaak in moeilijkheden komen door (meestal buitenlandse) klanten die te laat hun facturen betalen en aldus gedwongen worden een strikter debiteurenbeheer te voeren. Deze nieuwe Europese Richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ( ook wel Late Payment Directive genoemd, Richtlijn 2011/7/EU) is op 16 februari 2011 gepubliceerd en moet volgens de Europese Unie uiterlijk 16 maart 2013 door alle lidstaten zijn geïmplementeerd. De Late Payment Directive bepaalt dat de overheidsinstanties van de aangesloten landen geleverde goederen en diensten binnen 30 dagen moeten betalen. Voor business to business-transacties geldt een termijn van 60 dagen. Bedrijven mogen wel onderling andere afspraken maken over een uiterste betalingstermijn. Ondernemers mogen bovendien volgens de nieuwe wetgeving interesten aanrekenen als de wettelijke betalingstermijn wordt overschreden. Portkosten Justitie: 1,8 miljoen euro per maand Op vraag van kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) en tevens huidig voorzitter van Commissie Justitie berekende toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck de jaarlijkse kostprijs van de portkosten bij Justitie. Deze kwamen neer op ruim 20,5 miljoen euro per jaar. Waarbij de minister opmerkte dat dit jaarlijkse bedrag de komende jaren nog zou kunnen oplopen door de steeds hogere posttarieven en door het feit dat steeds meer mensen een beroep doen op Justitie. Dezelfde vraag werd door Sarah Smeyers gesteld aan de huidige minister van Justitie Annemie Turtelboom, waaruit blijkt dat in de eerste maanden van dit jaar de hoven en rechtbanken samen maandelijks1,8 miljoen euro hebben uitgegeven aan portkosten voor externe postbedeling. Als deze trend zich doorzet, zal Justitie in 2012 in totaal 21,6 miljoen euro uitgeven aan portkosten. De steeds toenemende tariefverhogingen van bpost zijn hiervan mede de orzaak. Sarah Smeyers: De vorige minister van Justitie Stefaan De Clerck beloofde nog dat de portkosten zouden dalen door het gerealiseerde project van de beslagberichten en door de

9 9 modernisering van het strafregister. De meest recente cijfers tonen nu aan dat, ondanks alle beloftes, de uitgaven van de portkosten blijven stijgen. Een reden te meer om verder in te zetten op efficiënte besparingsmaatregelen. Het blijkt duidelijk dat de nood aan een verder doorgedreven informatisering van Justitie met een beveiligd en tegenstelbaar internetverkeer kan bijdragen tot een belangrijke kostenbesparing. De elektronische betekening van o.m. gerechtelijke akten, besluiten en vonnissen zal in de nabije toekomst hierbij onafwendbaar zijn Verhoging rolrecht Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil de kosten om een rechtszaak in te spannen met 15% verhogen. Deze maatregel zou de Belgische Staat jaarlijks 5 miljoen euro opbrengen. Volgens de minister belemmert dit geenszins de toegang tot het gerecht en zal dit de kwaliteit van de rechtsgang verhogen. N-VA kamerlid Kristien Van Vaerenbergh is het niet eens met deze zienswijze: Dit klopt niet. Deze maatregel is er enkel gekomen omdat de regering inkomsten zocht. Het verhogen van het startgeld zal zeker niet leiden tot een snellere rechtsgang en al evenmin tot een verbetering van de kwaliteit. Hiervoor is o.a. een doorgedreven informatisering nodig. Hopelijk gebruikt de minister deze 5 miljoen meeropbrengst daarvoor en niet om lompweg het gat in de begroting te dichten. In totaal verdient de overheid elk jaar 33 miljoen euro bij het innen van rolrechten. Daarnaast ontvangt de Belgische Staat nog 5,6 miljoen euro aan expeditierechten, dit zijn bijdragen die de burger of zijn advocaat betaalt voor het ontvangen van een afschrift van zijn dossier. Deze expeditierechten stonden ter discussie nu meer en meer advocaten met moderne middelen zoals smartphones en leespennen zelf kopies nemen van dossiers. In Antwerpen vaardige de correctionele rechtbank daarom een scanverbod uit. (uit: info N-VA-kamerfractie) Het uitblijven van benoemingen. De N-VA-parlementsleden blijken de potpourri rond de uitblijvende benoemingen van gerechtsdeurwaarders met belangstelling op te volgen. N-VA-senator Frank Boogaerts stelde op zijn beurt hierover een parlementaire vraag aan de minister van Justitie en commentarieerde deze vraag in een uitvoerig persbericht: Sinds de Raad van State in 2008 de omzendbrief Vandeurzen vernietigde, zijn er geen gerechtsdeurwaarders meer benoemd. Meer dan 50 plaatsen (of maar liefst 10% van het totaal) zijn vacant. Eind februari 2012 beloofde de minister van Justitie hiervan prioritair werk te zullen maken Om de minister een handje te helpen, schuift senator Boogaerts nu een reeks criteria naar voor, objectieve deze keer. De regering mag niet blijven talmen. Kandidaat-gerechtsdeurwaarders leven nu al 4 jaar in onzekerheid In de vernietigde omzendbrief Vandeurzen stonden criteria als luisterbereidheid, maturiteit en collegialiteit opgelijst om al dan niet tot een benoeming over te gaan. Deze criteria waren allesbehalve objectief te noemen. Ze zijn naar goeddunken te quoteren en sluiten vriendjespolitiek niet uit. Een nieuw initiatief geeft de mogelijkheid om deze keer met objectieve criteria te komen. Voor de N-VA dienen deze benoemingen te gebeuren op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, bijkomende juridische opleidingen, publicaties, het geven van voordrachten, het bijwonen van permanente vormingsactiviteiten, andere nuttige ervaring, actieve deelname aan beroepsverenigingen, enz. Daarnaast moeten ervaring in het arrondissement van de vacature en eventuele plaatsvervangingen bijkomende positieve punten opleveren, terwijl tuchtstraffen een negatieve quotering tot gevolg hebben. Hopelijk laat de minister zich niet verleiden tot wazige criteria, maar kiest ze voor duidelijkheid en een rechtvaardige benoemingsaanpak, zo besluit senator Boogaerts. Krediet- en schuldstatistieken De Centrale voor kredieten aan particulieren Nationale Bank van België is één van de instrumenten die door de Belgische overheid ingesteld is om overmatige schuldenlast bij gezinnen te bestrijden. Jaarlijks wordt een globaal statistisch overzicht uit over de kredieten en schulden gepubliceerd. Deze kredietbarometer is derhalve een indrukwekkend beleidsinstrument. Uit het recente jaarverslag over 2011 zijn volgende kerncijfers te onthouden: - eind 2011 telt de Centrale ruim 11,3 miljoen geregistreerde kredietovereenkomsten. Dit is een stijging met 37,2% (+ 3 miljoen nieuwe contracten) - in de loop van 2011 werden nieuwe betalingsachterstanden geregistreerd en achterstallige contracten geregulariseerd. Het aantal uitstaande contracten met een openstaande betalingsachterstand is gestegen tot achterstallige contracten. - in 2011 werden voor ruim 4 miljoen personen één of meerdere nieuwe kredieten geregistreerd. Het aantal geregistreerde kredietnemers neemt toe tot bijna 6,2 miljoen personen, hetgeen overeenkomt met 71% van de meerderjarige bevolking. Bijna 90% van de personen tussen 45 en 54 jaar heeft een lopend krediet. - de totale schuldgraad van de Belgische gezinnen bedraagt 53,3% van het bbp (bruto binnenlands product), tegenover 65,9% in de eurozone. - het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand nam eind 2011 toe tot personen, hetgeen overeenkomt met 3,7% van de meerderjarige bevolking personen hebben in 2011 een nieuwe betalingsachterstand opgelopen, een lichte stijging van 1,3% tegenover (uit: Jaarboek Statistieken 2011 Centrale voor kredieten aan particulieren, Nationale Bank, dienst Documentatie, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

10 10 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders In perspectief Wetsvoorstel Advocatenakte De laatste weken werd het wetsvoorstel betreffende advocatenakte (Doc /001) reeds meerdere keren geagendeerd in de Commissie Justitie van de Kamer. Totnogtoe blijkt er alsnog geen meerderheid gevonden te zijn om tot stemming over dit wetsvoorstel over te gaan. Dit wetsvoorstel ambieert om naast de notariële akte en de deurwaardersakte ook bijkomend te voorzien in een advocatenakte. Een significante uitbreiding derhalve van de notie uitvoerbare en tegenstelbare akte, die in feite inbreekt in de klassieke core business van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het wetsvoorstel strekt ertoe het begrip advocatenakte te introduceren en streeft daarmee een tweeledig doel na. Het wil aan een door de advocaten van de partijen medeondertekende akte bijzondere bewijskracht verlenen wat de datum en inhoud van de akte, alsook de ondertekening door de partijen betreft. Die bewijskracht geldt tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden. Daarnaast maakt het op een eenvoudige manier, via homologatie, de akte uitvoerbaar, weliswaar voor bepaalde advocatenakten., zo vermeldt het wetsvoorstel dat gebaseerd is op een gelijkaardig Frans wetsontwerp. Hervorming Justitie Het kernkabinet gaf op 17 april 2012 zijn fiat voor de plannen van minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) om de gerechtelijke arrondissementen te hertekenen. Van de 27 gerechtelijke arrondissementen zullen er nog maar 12 overblijven. In Vlaanderen komt er een arrondissement West- Vlaanderen (fusie van Brugge, Kortrijk, Veurne en Ieper), Oost- Vlaanderen (Gent, Dendermonde, Oudenaarde), Antwerpen (Antwerpen, Turnhout, Mechelen), Limburg (Hasselt en Tongeren) en Leuven, dat het kleine broertje wordt. Brussel-Halle-Vilvoorde is een geval apart. Het blijft een van de twaalf arrondissementen. Alleen het parket, dat de misdrijven vervolgt, wordt opgesplitst in een voor Brussel en een voor Halle- Vilvoorde, met een aparte procureur. De Brusselse rechtbanken worden opgesplitst in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken, die voor het hele arrondissement BHV bevoegd blijven. De zittingen van rechtszaken zullen door de hervorming niet verhuizen. Alleen de beheersstructuren veranderen. Voor de burgers en hun advocaten zou er dus weinig veranderen. Magistraten en hun personeel zullen flexibeler over grotere gebieden ingezet worden. De korpschefs krijgen meer beheersautonomie. Een van de concrete gevolgen is dat er minder bazen zullen zijn. Uit berekeningen van De Tijd blijkt dat zo n 85 korpschefs hun mandaat zullen verliezen. Het gaat om procureurs des Konings, arbeidsauditeurs en de voorzitters van rechtbanken van eerste aanleg, handels-, arbeids- en politierechtbanken. Die zijn nu nog met 164. Op de hogere echelons van de hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het federaal parket houden alle chefs hun post.het totale aantal chefs bij het gerecht zou zakken van 182 naar 97. De chefs die dus met minder zijn, zullen wel meer mensen onder hun hoede krijgen en autonoom mogen beslissen over hun budget, personeel en materieel. Ze zullen niet langer afhankelijk ijn van de centrale beheersdiensten in Brussel. Ze zullen wel beheersovereenkomsten moeten sluiten met hun hiërarchische top: het college van procureurs-generaal (voor de aanklagers) en het college van de zetel (voor de rechters). De beheersorganen van de aanklagers en de rechters zullen ook afspraken maken, bijvoorbeeld over het beheer van hun gezamenlijke gebouwen. Ze krijgen daarvoor hulp van specialisten die geen magistraten zijn. Turtelboom moet de plannen nu in wetteksten gieten. Ze wil op het einde van de legislatuur in 2014 klaar zijn. (uit: De Tijd, 18 april 2012) Over de benoemingen van gerechtsdeurwaarders In de Commissie Justitie van de Kamer van 9 mei 2012 gaf minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) antwoord op samengevoegde vragen van kamerleden Sonja Becq (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) omtrent de benoeming van gerechtsdeurwaarders (vragen nr en 11178). Sonja Becq(CD&V): Mevrouw de minister, de vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. De Raad van State heeft beslist om de rondzendbrief met de regels voor de aanstelling en de benoeming van de gerechtsdeurwaarders te vernietigen. Tegelijk wordt gezegd, als men niet discrimineert, dat deurwaarders wel kunnen worden aangesteld. Sindsdien, ook de jongste maanden, zijn er geen deurwaarders meer benoemd, terwijl er toch wel wat standplaatsen vrij komen. Mevrouw de minister, hoever staat het met die benoemingen? Zijn er al objectieve criteria vastgelegd in functie van de aanstelling van deurwaarders? Antwoord minister Annemie Turtelboom: Mevrouw Becq, u zult zich herinneren dat rondzendbrief 116 menigmaal met succes werd aangevochten voor de Raad van State en dat het haast

11 11 onmogelijk werd om nog kandidaten op uniforme wijze voor te dragen aan de Koning. Het was daarom eerst mijn bedoeling om op zeer korte termijn een wetswijziging van artikel 512 van het Gerechtelijk Wetboek door te voeren en een koninklijk besluit uit te vaardigen met nieuwe benoemingscriteria. Ik heb daartoe dan ook een wetswijziging in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen opgenomen. Het klopt inderdaad dat de Raad van State in zijn advies van eind februari 2012 op dat wetsontwerp heeft opgemerkt dat niets de Koning belet om verder gerechtsdeurwaarders te benoemen, mits de discriminerende criteria niet meer gehanteerd zouden worden. Ik heb daarom besloten om in plaats van een wetswijziging en nieuwe rondzendbrief op te stellen die maximaal tegemoet komt aan de rechtspraak van de Raad van State. Mijn beleidscel heeft daartoe reeds meerdere contacten gehad met de betrokkenen op het terrein. De nieuwe rondzendbrief is klaar en is door mij ondertekend. De nieuwe rondzendbrief met nieuwe criteria zal dus binnen zeer korte termijn worden bekendgemaakt, waarna een veertigtal plaatsen in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd. Daarnaast zullen er nog enkele plaatsen gepubliceerd worden op het ogenblik dat de Raad van State aangaande die plaatsen een uitspraak heeft gedaan. Na de publicatie beschikt een kandidaat over een termijn van één maand om zijn kandidatuur in te dienen, waarna ik voor elke kandidaat een met redenen omkleed advies vraag aan de procureur-generaal, de procureur des Konings en de raad van de arrondissementskamer. De wet schrijft voor dat de adviezen aan mij moeten worden bezorgd binnen een termijn van veertig dagen. Die termijn kan echter iets langer zijn indien de kandidaat daarop opmerkingen wenst te formuleren. Ik dien u wel mee te geven dat de termijn van veertig dagen geen vervaltermijn is, zodat die termijn in de praktijk soms wel wordt overschreden. Het is moeilijk om een juiste timing mee te geven voor de effectieve benoemingen. Niet alleen gaat het nu om een groot aantal plaatsen en dienen wij bij de publicatie en de adviezen ook rekening te houden met de komende vakantieperiode, daarnaast heeft mijn administratie toch nog enige tijd nodig om alles te verwerken en om de verdiensten en de bekwaamheden van alle kandidaten tegenover elkaar af te wegen. Ik houd er rekening mee dat alle benoemingen mogelijk niet meer voor het einde van het jaar afgewerkt zullen worden, maar wij proberen wel om zo snel mogelijk te werken. Sonja Becq: Mevrouw de minister, bedankt voor uw duidelijk antwoord. De vraag en de noodkreet komen van op het terrein, waar men zit te wachten op nieuwe aanstellingen. Ik kan dus maar mee bepleiten dat dit effectief zo snel mogelijk, maar uiteraard op een correcte manier kan gebeuren. Parlementaire vraag over de hertekening van het gerechtsdeurwaarderslandschap Tevens stelde het alerte kamerlid Sonja Becq tijdens de Commissie Justitie van 9 mei 2012 nog een bijkomende mondelinge vraag aan de minister van Justitie omtrent de gevolgen van de hertekening van het gerechtelijk landschap voor de gerechtsdeurwaarders : Geachte minister, De hertekening van het gerechtelijk landschap heeft niet alleen gevolgen voor de parketten en rechtbanken, maar ook voor andere actoren die betrokken zijn in de diverse gerechtelijke procedures. Zo zijn er ook belangrijke gevolgen voor de gerechtsdeurwaarders. Momenteel zijn gerechtsdeurwaarders enkel bevoegd om hun ambt uit te oefenen in het arrondisement waar hun standplaats gevestigd is. Dit impliceert dat de gerechtsdeurwaarders binnenkort, ten gevolge van de hertekening, per provincie bevoegd zullen zijn. Men kan echter voorspellen dat dit onhaalbare praktische consequenties met zich zal meebrengen naar reistijden voor betekening van akten toe. Dit zal men vooral in kleinere kantoren gewaarworden. Ook gaat dit ten koste van de bijzondere band die de gerechtsdeurwaarders als bemiddelende partij soms hebben met hun debiteuren.men zal immers haastig te werk moeten gaan om alles afgeleverd te krijgen, en dit komt de sociale contacten die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het beroep niet ten goede. Mijn vraag aan u luidt dan ook als volgt: Is het de bedoeling dat het ambtsgebied van de gerechtsdeurwaarders zal uitgebreid worden tot de nieuwe grote arrondissementen, of zal er, in het licht van bovenstaande praktische en principiële bemerkingen, voorzien worden in een begrenzing van het ambtsgebied van de gerechtsdeurwaarders? Ziet u nog andere mogelijke maatregelen om aan deze problemen tegemoet te komen? In de Kamercommissie Justitie van 23 mei 2012 kwam deze vraag in extenso aan bod. We geven hier de weergave van deze parlementaire tussenkomst : Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over de gevolgen van de hertekening van het gerechtelijk landschap voor de gerechtsdeurwaarders (nr ) Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, enige tijd geleden hebt u gezegd dat u stappen zou zetten inzake de hertekening van het gerechtelijk landschap. Dat ging vooral over de indeling binnen de gerechtelijke arrondissementen die zich niet langer op arrondissementeel niveau maar op provinciaal niveau zouden situeren. Dat is uiteraard belangrijk voor de organisatie van de rechtbanken, de zetelende en de staande magistratuur, maar dat heeft ook gevolgen voor de gerechtsdeurwaarders omdat zij hun activiteiten op arrondissementeel niveau organiseren. Uit sommige reacties leid ik af dat betrokkenen zich ongerust maken. Gerechtelijke arrondissementen op provinciaal niveau

12 12 JUNI 2012 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders In perspectief zouden immers een ernstige uitbreiding betekenen van hun territorium als ik het zo mag formuleren. Dat geeft enige praktische problemen, zoals het afleggen van langere afstanden, zeker in landelijke gebieden. Zij vrezen ook dat dit ten koste zou kunnen gaan van hun bijzondere rol als gerechtsdeurwaarder, die als bemiddelende partij tegenover sommige debiteuren optreedt. Bovendien vrezen zij sneller te zullen moeten werken en minder sociale contacten te zullen hebben. Mevrouw de minister, als deze hervorming plaatsvindt, in hoeverre zijn de gerechtsdeurwaarders hierbij betrokken? Blijven zij binnen hun huidig gerechtelijk arrondissement functioneren? Daarvoor moet dan een wetswijziging gebeuren. Zullen zij op provinciaal niveau opereren? Op welke manier zult u tegemoetkomen aan de vraag van de organisatie om dat op een goede manier te organiseren? Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, de hertekening van het gerechtelijk landschap zal inderdaad ook gevolgen hebben voor andere actoren op het veld, zoals de gerechtsdeurwaarders. De gerechtsdeurwaarders zijn momenteel niet alleen benoemd per gerechtelijk arrondissement, maar zij zijn ook georganiseerd per arrondissement, met een arrondissementskamer. Ik ben mij daarvan zeer goed bewust en ik verlies de andere actoren dan de parketten en de rechtbanken zeker ook niet uit het oog bij deze grote hervorming. Naast de gerechtsdeurwaarders gaat het ook over de advocaten en andere actoren voor wie dit gevolgen heeft, tot zelfs de politie, met de DirCo s en DirJuds. De exacte gevolgen van de hertekening voor de gerechtsdeurwaarders moeten wij evenwel nog in detail uitwerken. Wij zijn op dit ogenblik bezig met het uitwerken van de teksten over de herschikking van het landschap, maar natuurlijk zullen de gevolgen de komende maanden nog moeten uitgeklaard worden. Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, eigenlijk heb ik niets aan dit antwoord en ik hoop dat u nog kort repliceert. Ik ga ervan uit dat u dit doet in ernstig overleg met de betrokken actoren, want zij zijn ongerust over zaken waarop zij zich niet kunnen voorbereiden of waarin zij geen inspraak hebben. Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, uiteraard zal er een heel ernstig overleg plaatsvinden met betrokkenen, maar het heeft pas zin om een overleg op te starten op het moment dat de basis duidelijk is, want anders is het een vrijblijvend overleg, dat niet in detail gaat. Er zal echter zeker een ernstig overleg zijn, niet alleen met de gerechtsdeurwaarders maar ook met andere actoren. Hernieuwing lidmaatschap 2012 Beste confrater, De bestaansreden van de CVG in 2012 blijft meer dan ooit belangrijk. Onze missie zullen we met vernieuwde inzet uitdragen: onze zorg voor een betere verankering van ons beroep in het justitiële landschap, ons pleidooi voor een aangepast statuut en deontologische code, onze signaalfunctie naar het politieke en maatschappelijke veld. Intussen is onze CVG-Nieuwsbrief tot een vaste waarde en informatiebron uitgegroeid, zowel intern als extern. We zullen onze communicatie vooral naar de buitenwereld de komende maanden opnieuw activeren. De CVG blijft een open discussie- en dialoogplatform en denktank voor de toekomst van ons beroep. Graag nodigen we u uit om uw commentaren, aanmerkingen en suggesties en eventuele bijdragen ons mee te delen. Hoeft het nog gezegd: uw steun is onze inzet. En dit in een periode dat de collectieve toekomst van ons ambt binnen de gerechtelijke uitvoering mee in de focus staat. We rekenen stellig op de hernieuwing van uw lidmaatschap Met confraternele groet, Namens de Raad van Bestuur van de CVG, Jan Eyskens, penningmeester

nieuws flash Afscheid van een voortrekker In memoriam Guido Discart

nieuws flash Afscheid van een voortrekker In memoriam Guido Discart nieuws flash n r 11 In memoriam Guido Discart Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Nekkerspoelstraat 55 2800 Mechelen Telefoon 03-886 51 77 kantoor Discart 03-218 28 00 kantoor Brackeva 015-21

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet. Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Achtergrond Gerechtsdeurwaarders verrichten ambtelijke handelingen op het terrein van het civiele recht: van het betekenen van dagvaardingen, vonnissen en andere mededelingen aan belanghebbenden, tot en

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat

Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat over het aantal in 2015 te benoemen kandidaat-notarissen, per taalrol DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT, werden bij brief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE. in samenwerking met:

SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE. in samenwerking met: SNEL EN GOEDKOOP ONBETWISTE B2B-SCHULDEN INNEN DANKZIJ NIEUWE PROCEDURE in samenwerking met: VOORWOORD VAN PHILIPPE LAMBRECHT, BESTUURDER-SECRETARIS-GENERAAL VBO Diensten en goederen die geleverd werden

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d.

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. REACTIE Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. : 16 oktober 2013 Inleiding 1. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg.

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. Parketjurist Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JUNI 2013 P.13.0428.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0428.N I PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWER- PEN, vervolgende partij, eiser, tegen 1. H J M V D K, 2. T P J M V Z,

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 503 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling. Brussel, 26

Nadere informatie

Memorandum. van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders

Memorandum. van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw Nekkerspoelstraat 55 2800 Mechelen Telefoon 03-886 51 77 kantoor Discart 03-218 28 00 kantoor Brackeva 015-21 95 75 kantoor Van Lierde Fax 015-21 02 12

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs!

De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs! De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs! Sinds 17 april 2009 werden alle actoren die aan de minnelijke invordering van schulden doen - incassobureaus,

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN VERBAND MET DE NORMERING VAN DE VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE Memorie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Amsterdam, juni 2010 In opdracht van DAS Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Professionele publieke dienstverlening of een gilde? prof. dr. Barbara Baarsma

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de mandaten en de evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur.

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de mandaten en de evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Juni 2015 Ambtshalve advies Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de mandaten en de evaluatie van de korpschefs van de

Nadere informatie

Brussel, 1 december 2014. Geachte mede-eiser,

Brussel, 1 december 2014. Geachte mede-eiser, Brussel, 1 december 2014 Geachte mede-eiser, Inleiding Bedankt voor uw opgave als mede-eiser in de klimaatzaak tegen de Belgische overheden (federale overheid, Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 9 juli 2002 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de gevoegde klachten met zaaknummers: 93.2002 [ ], wonende te

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en Juristen. Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie