Inkoopbeleid Zittend Ziekenvervoer 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid Zittend Ziekenvervoer 2016"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid Zittend Ziekenvervoer 2016

2 Inhoudsopgave DE TRANSPARANTE ZORGINKOOP VAN VGZ... 3 VISIE VGZ OP ZITTEND ZIEKENVERVOER... 4 CRITERIA KWALITEIT EN DOELMATIGHEID... 5 PROCES ROND DE ZORGINKOOP... 6 ZORGAANBOD ZITTEND ZIEKENVERVOER... 6 ZORGINKOOP EN DIVERSITEIT AAN VERZEKERDEN... 7 VOORBEHOUD VOOR WETS- EN BELEIDSWIJZIGINGEN NA 1 APRIL... 7 TIJDSPAD... 7 NIEUW OF GEWIJZIGD INKOOPBELEID OF CONTRACTEERPROCES... 8 BEREIKBAARHEID... 8 INNOVATIE IN DE ZORG... 8 BETROKKENHEID VAN DE VERZEKERDEN BIJ HET ZORGINKOOPBELEID... 8 LEDENRAAD

3 De transparante zorginkoop van VGZ Het betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Coöperatie VGZ (verder te noemen VGZ) spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald in aantrekkelijke premies. Juist ook door te kiezen voor kwalitatief goede en gepaste zorg wil VGZ aan de betaalbaarheid een bijdrage leveren. Dat doen wij daarom niet alleen, maar samen met patiënten en aanbieders in de zorg. Artsen weten wat goede kwaliteit is. VGZ wil er graag van leren, zodat wij op onze beurt goede zorg kunnen contracteren en kunnen bijdragen aan een gezonder Nederland. De missie van VGZ luidt dan ook Samen werken aan een gezonder Nederland. Iedere dag weer. Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede zorg is gepaste zorg met een optimale verhouding tussen medische kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Die zorg die ook goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn willen we onze verzekerden aanbieden tegen een aantrekkelijke premie. We willen dat die goede zorg ook bereikbaar is, of het nu gaat om huisartsenzorg, specialistische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Liefst in de directe omgeving van mensen. Dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig: ook dat is daarbij ons credo. We geven verzekerden bij voorkeur zelf de regie over hun eigen gezondheid, waarbij gezondheid méér betekent dan alleen de afwezigheid van ziekte. We spannen ons bijvoorbeeld in om mensen met een chronische aandoening optimaal controle te geven over hun eigen situatie. Mensen die zelf de touwtjes in handen houden, ervaren dat als positief en dat heeft weer een gunstige uitwerking op hun gezondheid. Wie moet kiezen voor een zorgaanbieder, weet graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. VGZ werkt samen met aanbieders, beroepsgroepen, klanten en de medische wetenschap aan het meetbaar maken van kwaliteit. Om vervolgens die kwaliteit inzichtelijk te maken en 3

4 afspraken te maken met aanbieders. We beseffen tegelijkertijd dat niet alles meetbaar is. Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht een grote rol in de zorg. Persoonsgerichte zorg is voor VGZ een belangrijke invalshoek: patiënten en hun verwanten goed op de hoogte stellen van de voor- en nadelen van behandelingen, van de onzekerheden vaak ook en samen een afgewogen beslissing maken. Ook dat hoort bij goede zorg, zo laten artsen ons zien. Door die inzichten laten we ons graag leiden bij de contractering. Daarom werken we met spiegelinformatie, zodat artsen en verzekeraars kunnen leren van elkaar inzichten en resultaten. Soms mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de uitkomsten teveel achterblijven bij de collega s. Soms komen we tot afspraken over het proces: hoe zorgen we ervoor dat patiënten goede informatie krijgen over de gepastheid van zorg. Zo zorgen we samen voor nóg betere zorg. Wij laten ons zoveel mogelijk leiden door de inzichten van zorgaanbieders en patiëntenorganisaties bij de keuzes die wij maken als het gaat om de inkoop van zorg, en het geven van transparantie over kwaliteit. Het moet in onze ogen voor verzekerden, aanbieders, politiek en toezichthouders duidelijk zijn waarom VGZ specifieke zorg wel of niet inkoopt, en wat de verschillen in het gecontracteerde aanbod tussen de polissen zijn. Zoals gezegd: daarbij heeft VGZ de wijsheid niet in pacht. Artsen gaan over de kwaliteit van zorg. Daarom werken we in onder meer proef- en leertuinen intensief samen met artsen en zorgorganisaties om te leren wat goede zorg is en hoe we die nu en in de toekomst het beste kunnen betalen en contracteren. Daarom gaan we ook in 2015 al in gesprek met aanbieders over de manier waarop zij de zorg telkens weer verbeteren, om ervan te leren bij en input te krijgen voor de contractering. Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief hoogwaardige zorg met goede uitkomsten. We leggen tevens de nadruk op gepaste zorg en patiëntenparticipatie. Ook zetten we ons in om (basis)zorg dichtbij te regelen door invulling te geven aan de spreidingsagenda. Basiszorg is typische zorg die in belangrijke mate in ziekenhuizen dichtbij geleverd kan worden. Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via met iedereen die daaraan behoefte heeft verzekerd via VGZ of niet. Onze klanten geven wij de keuze om gebruik te maken van de zorg die als beste is beoordeeld. Aan de andere kant geven wij zorgaanbieders zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de collega zorgaanbieders. Op die manier proberen wij samen de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen. Visie VGZ op Zittend Ziekenvervoer Naast het contract met een vervoerder die landelijk werkt, zijn op basis van regio-indeling momenteel twintig vervoerders gecontracteerd. In de praktijk betekent dit dat een verzekerde in zijn of haar regio altijd de keuze heeft uit twee vervoerders. In het VGZ- klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2014 onder verzekerden die gebruikmaken van zittend ziekenvervoer, blijkt, dat klanten tevreden zijn over het vervoer en de vervoerders die VGZ heeft gecontracteerd. 4

5 Op basis hiervan is VGZ van mening dat het huidige aantal gecontracteerde vervoerders ruimschoots voldoende is om aan de zorgvraag van de VGZ-verzekerden te kunnen voldoen. Daarom zal VGZ zich voor de inkoopronde voor het jaar 2016 primair richten op vervoerders met wie al een contractuele relatie bestaat. Vervoerders met wie VGZ geen overeenkomst heeft, worden voor het inkopen van zittend ziekenvervoer voor 2016 niet actief benaderd. Indien de zorgplicht die op VGZ rust in gevaar dreigt te komen, zal VGZ op zoek gaan naar alternatieven om zo blijvend aan de behoefte van de klant te kunnen voldoen. Wij informeren onze verzekerden over het door VGZ gecontracteerde zorgaanbod. Dit doen wij onder andere via onze websites. Uiterlijk 1 juni aanstaande wordt op de website van VGZ aanvullende informatie gepubliceerd over het contracteerbeleid en -proces. Deze deadline hangt ook samen met de verwachte besluitvorming rondom het advies van Zorginstituut Nederland om de aanspraak op Zittend Ziekenvervoer te wijzigen. Criteria kwaliteit en doelmatigheid Kwaliteit en doelmatigheid gaan vaak samen. Namens de klant maakt VGZ afspraken met de taxivervoerders over de kwaliteit en service, de toegankelijkheid, de prijs en de wijze van declareren. VGZ stelt diverse kwaliteitseisen waaraan het vervoer moet voldoen. De vervoerder moet in het bezit zijn van een vergunning, artikel 5 Wet personenvervoer. De taxi moet goedgekeurd zijn door Rijksdienst wegverkeer. De chauffeur moet een EHBOdiploma en uiteraard een geldig rijbewijs hebben. Tevens dient het taxibedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als zodanig en over een actuele registratie bij Vektis (AGB) te beschikken. Verder zijn afspraken gemaakt over zaken zoals niet roken in de taxi, correcte wijze van benadering van de klant, aanrijdtijden etc. Meerwaarde voor de klant wordt ook gerealiseerd door zogenaamde kwaliteitsverhogende afspraken te maken met vervoerders die deel uitmaken van de overeenkomst. Deze afspraken kunnen dus per vervoerder verschillen. Voorbeelden hiervan zijn: - vervoermiddel is voorzien van airconditioning - voertuigen hebben energielabel A - taxibedrijf is in het bezit van TX keurmerk - individueel vervoer na oncologische behandeling of nierdialyse - alle chauffeurs zijn in het bezit van het EHBO-diploma en training sociale vaardigheden - bedrijven hebben een 24-uurs bereikbaarheidsdienst - maximale wachttijden van toepassing etc. 5

6 Proces rond de zorginkoop Zorgaanbod zittend ziekenvervoer VGZ organiseert het taxivervoer in 2016 voor al haar verzekerden die recht hebben op dat vervoer vanuit de Zorgverzekeringswet, op een kwalitatieve en doelmatige manier. In iedere regio zijn twee gecontracteerde aanbieders actief, zodat de klant een keuze heeft en aanbieders scherp blijven door concurrentie. De aanspraken van verzekerden betreffen: 1. Het vervoer omvat ziekenvervoer per auto, anders dan per ambulance als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke wet ambulancezorg, dan wel uit vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer van en naar een persoon, instelling of woning als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, Besluit zorgverzekering over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer voor zover: a) de verzekerde nierdialyses moet ondergaan; b) de verzekerde oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan; c) de verzekerde zich uitsluitend met een rolstoel kan verplaatsen; d) het gezichtsvermogen van de verzekerde zodanig is beperkt dat hij zich niet zonder begeleiding kan verplaatsen. 2. Indien het vervoer, bedoeld in het eerste lid, vervoer met een particuliere auto betreft, bedraagt de vergoeding een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per kilometer. 3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen a tot en met d, omvat vervoer ook vervoer in andere gevallen, indien de verzekerde in verband met de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening langdurig is aangewezen op vervoer en het niet verstrekken of vergoeden van dat vervoer voor de verzekerde zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 4. Indien de zorgverzekeraar een verzekerde toestemming geeft zich te wenden tot een bepaalde persoon of instelling, geldt de beperking van 200 kilometer niet. In haar rapport van april 2014 adviseert Zorginstituut Nederland, toen nog College voor Zorgverzekeringen, om de huidige aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet met betrekking tot zittend ziekenvervoer te beperken tot dialyse-, radiotherapie- en chemotherapiepatiënten, aangevuld met een hardheidsclausule. Noodzakelijk vervoer vanwege een beperking zoals voor rolstoelafhankelijke patiënten en blinden/zeer slechtzienden zou hiermee ondergebracht moeten worden bij de gemeentes. Besluitvorming hieromtrent wordt in het tweede kwartaal van 2015 verwacht. Het administratieve proces voor zittend ziekenvervoer is zodanig ingericht, dat verzekerden snel toegang kunnen krijgen tot zorg die ze nodig hebben. Zo is VGZ recentelijk gestart met een vervoersdesk. De vervoersdesk is er om, door middel van een vereenvoudigde procedure, zittend ziekenvervoer aan te vragen. Via de vervoersdesk kunnen verzekerden die voor nierdialyse of chemo-radiotherapie het ziekenhuis moeten bezoeken, telefonisch een 6

7 aanvraag doen voor zittend ziekenvervoer. Er hoeft voor deze verzekerden geen aanvraagformulier meer ingevuld te worden door de zorgverlener en de verzekerde. Met één telefoontje is de machtiging geregeld. Het machtigingsnummer is meteen bekend. Hiermee kan de verzekerde zich wenden tot de vervoerder en het benodigde vervoer bestellen. Zorginkoop en diversiteit aan verzekerden VGZ houdt bij de zorginkoop zittend ziekenvervoer rekening met godsdienst, gezindheid en levensovertuiging van de verzekerde door geen vervoerders uit te sluiten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. VGZ discrimineert op deze punten niet tussen zorgaanbieders bij de inkoop van zittend ziekenvervoer. Te verwachten is dat onder de gecontracteerde vervoerders soortgelijke levensovertuigingen en gezindten voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent dat VGZ zorgaanbieders van alle overtuigingen en gezindheid heeft gecontracteerd. Verzekerden kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden daar geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is er dan in principe een passende zorgaanbieder beschikbaar. Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen na 1 april VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aangekondigde overeenkomsten en andere uitingen in verband daarmee tussentijds aan te passen indien omstandigheden (waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding geven. Tijdspad Rekening houdend met bovenstaande, ziet het tijdspad van het contracteerproces van zittend ziekenvervoer voor 2016 er als volgt uit: Periode Actie Uiterlijk 1 juni Publicatie contracteerbeleid en wijze van contracteren juli 2015 Start contractering en mogelijkheid voor vervoerders om inhoudelijke input aan te leveren voor overeenkomst augustus 2015 Deadline voor het aanleveren van inhoudelijke input door vervoerders. 15 augustus 2015 Conceptovereenkomst wordt voorgelegd aan de vervoerders (één maand reactietijd) 15 september Aanbieden overeenkomst november 2015 Sluiting contracteerperiode zodat VGZ-verzekerden tijdig geïnformeerd kunnen worden over gecontracteerde vervoerders januari 2016 Ingangsdatum contract

8 Nieuw of gewijzigd inkoopbeleid of contracteerproces VGZ zal nieuwe informatie of wijzigingen inzake inkoopbeleid of contracteerproces beschikbaar stellen via haar website https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenvervoer/taxivervoer. Bereikbaarheid Indien u vragen heeft over de contractering, kunt u deze aan ons stellen via Voor overige contactmogelijkheden kunt u terecht op pagina https://www.cooperatievgz.nl/contactpagina-zorgaanbieders. VGZ stelt zich als doel om vragen over de contractering zittend ziekenvervoer binnen 10 werkdagen te beantwoorden. Innovatie in de zorg De kwaliteit van zorg in Nederland is goed, maar op veel punten kan het nóg beter. VGZ zet zich in voor betere zorg via innovaties. Om de zorg in Nederland goed en betaalbaar te houden, is het nodig om de zorg te blijven vernieuwen. We blijven op zoek naar nieuwe ideeën voor innovaties. Daarom hebben we een innovatieloket waar ideeën ingediend kunnen worden en ieder jaar organiseren we de VoorGoedeZorg-wedstrijd (zie https://www.vgz.nl/zorgvernieuwing). Tenslotte gelooft VGZ dat op het vlak van kwaliteit - leidend tot meer doelmatigheid - nog veel verbeterpotentieel onbenut blijft. VGZ nodigt u daarom uit tijdens de komende maanden in het onderhandelingsproces uw best practices op het vlak van kwaliteit EN doelmatigheid met haar te bespreken. VGZ focust op initiatieven die te maken hebben met: - Ouderenzorg; - Zorg voor mensen met chronische aandoeningen; - Substitutie van 2e naar 1e lijn en van 2e en 1e naar 0e lijn. Graag ontvangt VGZ uw voorstellen met betrekking tot zittend ziekenvervoer op dit vlak per op Betrokkenheid van de verzekerden bij het zorginkoopbeleid VGZ wil Goede Zorg inkopen voor haar verzekerden. Goede zorg is zorg met een optimale verhouding tussen medische kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Om inzicht te krijgen in klantbeleving houdt VGZ regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. Tevens kunnen klanten van VGZ hun ervaringen en beoordelingen delen op Deze ervaringen van klanten en de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken worden besproken met de vervoerders en dienen als input bij toekomstige inkooptrajecten om de zorg op onderdelen verder te optimaliseren. VGZ verwacht ook van haar zorgaanbieders dat zij de klanttevredenheid meten. De resultaten hiervan worden ook gepubliceerd op Vergelijk & Kies. 8

9 Ledenraad Personen die een verzekeringsovereenkomst sluiten met één van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ U.A. zijn in beginsel lid van de Coöperatie. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie VGZ en heeft de bevoegdheid in te stemmen met voorstellen over onder andere fusies, statutenwijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven op gebieden die voor verzekerden van belang zijn bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezondheid, klantwaardering en andere maatschappelijke onderwerpen. De Ledenraad bestaat uit vier regionale afdelingen, de zogeheten Raden van Advies. Een regionale Raad van Advies bereidt de formele besluitvorming door de Ledenraad voor. 9

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw Beleidsregel TH/BR-018 Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw december 2014 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Reikwijdte 4 1.3 De zorgplicht van zorgverzekeraars 4 1.3.1 De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Den Haag, 2014 Adviseur in gezondheid en zorg De Raad

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie