Wat we deden, wat we doen en wie we zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat we deden, wat we doen en wie we zijn"

Transcriptie

1 Wat we deden, wat we doen en wie we zijn we zijn in the lead op ons vakgebied we werken aan de ons vak we bieden die ons vak verder helpen we laten ons zien taakherschikking: NAPA en NVA stellen gezamenlijk kaders vast veiligheid verbeteren: etikettering richtlijnen updaten beroepsnormen: zelf bepalen, zelf toetsen herziening opleidingscurriculum nieuwe visies op pijn- en urgentiegeneeskunde anesthesiologisch onderzoek kennisplatform werkbare circulaire toepassing propofol afspraken ZN over aanspraken en declaraties PACU in uw ziekenhuis: een budget impact analyse federatie: met specialisten meer kracht en invloed kwaliteitsregistraties complicatieregistratie opleiding in beeld: kwaliteitsscorekaart de media publicaties congressen en symposia

2 Taakherschikking: NAPA en NVA stellen gezamenlijk de kaders vast De overheid maakte per 2012 taakherschikking naar verpleegkundig specialisten en physician assistants (PA) mogelijk. Met het beroepskader taakherschikking bepalen we voor het anesthesiologisch deskundigheidsgebied welke taken en/of handelingen in aanmerking komen om te herschikken naar de PA. Het beroepskader is in eerste instantie opgesteld door een NVA-projectgroep, waarna overeenstemming is bereikt met de NAPA. Daarmee zijn we de eerste beroepsgroep die tot gezamenlijke kaders is gekomen! Lokaal kunnen anesthesiologen en PA de landelijke kaders samen verder invullen door het maken van concrete afspraken. In 2015 worden het standpunt van de vereniging op het gebied van taakherschikking geïmplementeerd. in op ons vakgebied Wij zijn de experts op het vakgebied. Niet zo vreemd dus dat we het liefst zoveel mogelijk zelf bepalen. Dat betekent vooruit denken, zelf initiatief nemen en vooral in blijven. We verbeteren de veiligheid: etikettering high risk-medicatie Momenteel ontbreekt uniformiteit in medicatielabels. Daarom startte de NVA in 2014 een project om een verenigingsstandpunt te formuleren over standaardisering van etikettering. Door het gebruik van standaarden voor controle van medicijnen en correcte etikettering van spuiten kunnen we de medicatieveiligheid verbeteren. Medisch Contact publiceerde een artikel over de inhoud van het NVA-project, samen met een eerste voorstel voor de nieuwe, gestandaardiseerde systematiek van etikettering. Met behulp van een enquête en een invitational conference is de noodzaak en urgentie van standaardisering geinventariseerd. Daaruit bleek dat er zeker draagvlak is voor landelijke uniformering, en dat de NVA-leden de etikettering graag gebaseerd zien op de internationale ISO-standaard. In 2015 zal de werkgroep een standpunt formuleren en dit voorleggen aan de ledenraad. Na accordering, zal de NVA implementatie faciliteren en draagvlak zoeken bij de overige relevante wetenschappelijke verenigingen via de Kwaliteitskoepel en bij andere beroeps en belangenorganisaties zoals de NVZ.

3 Richtlijn Pijn bij kanker Op dit moment zijn er twee richtlijnen die betrekking hebben op het aandachtsgebied pijn bij kanker, wat leidt tot onduidelijkheid en verwarring: de evidence based richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker 2008 en de palliatieve consensus based richtlijn Pijn 2.0. In 2014 is daarom één nieuwe richtlijn ontwikkeld, ter vervanging van de bestaande richtlijnen, die hierin geïntegreerd en geüpdatet worden. Naar verwachting komt de richtlijn in maart 2015 in concept gereed. Richtlijn Anesthesie bij kinderen Naar aanleiding van enkele calamiteiten stelden media, verzekeraars en IGZ steeds vaker vragen over wie bekwaam is om kinderen anesthesie te geven en waar en wanneer anesthesie bij kinderen verantwoord is. Dit was voor de NVA aanleiding om het voortouw te nemen en een richtlijn te maken over anesthesie bij kinderen. De conceptrichtlijn komt naar verwachting in maart 2015 gereed. Herziening richtlijn Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland De richtlijn ic is sinds het verschijnen in 2006 veel besproken. Met name rond de criteria over de niveau 1- ic s ontstond veel discussie. Deze discussie werd verder versterkt door het eind 2008 verschenen IGZ-rapport IC-afdelingen van niveau 1: op weg naar verantwoorde zorg, waarin de IGZ onder andere een dringend advies uitbracht om de richtlijn uit 2006 op korte termijn te reviseren en zo nodig aan te vullen. De herziene richtlijn intensive care is in april 2014 voor de tweede keer beschikbaar gekomen voor commentaar. Naar verwachting wordt de richtlijn in het voorjaar van 2015 geautoriseerd. In vervolg op de richtlijn verschijnt in 2015 een budgetimpactanalyse. Beroepsnormen: zelf bepalen, zelf toetsen Richtlijnen: focus op updaten en implementeren, beperken toename nieuwe richtlijnen kwaliteitsvisitaties: 33 Beroepsnormen: onze eigen toetsingscriteria Specialisten storen zich aan de bemoeienis van zorgverzekeraars, met name als het gaat om het dwingend opleggen van kwaliteits- en volumenormen. Belangrijk dus om zelf normen te bepalen en dat niet over te laten aan anderen. In februari 2014 heeft de NVA nieuwe beroepsnormen geïntroduceerd. De beroepsnormen vormen de basis van de nieuwe werkwijze bij kwaliteitsvisitaties. De normen geven de vakgroep of maatschap houvast bij het formuleren en toetsen van verbeterplannen en bij het uitvoeren van een kwaliteitsbeleid. Per onderwerp worden zowel minimumnormen als streefnormen benoemd. Kwaliteitsvisitatiecommissies koppelen hun adviezen en de voorwaarden rechtstreeks aan de beroepsnormen; sinds najaar 2014 worden alle kwaliteitsvisitaties uitsluitend op basis van de nieuwe beroepsnormen uitgevoerd. Nieuwe normensets pijngeneeskunde & cardioanesthesiologie in ontwikkeling In het afgelopen jaar zijn een werkgroep pijnvisitaties en een werkgroep cardiovisitaties aan de slag gegaan. Beide werkgroepen zijn in nauw overleg met hun secties gekomen tot een normenset. Naar verwachting worden deze twee normensets in de zomer van 2015 aan u gepresenteerd. Met deze beroepsnormen neemt de vereniging de regie over, en de verantwoordelijkheid voor de toetsingscriteria van het specialisme anesthesiologie

4 Inspelen op maatschappelijke issues en onze leden helpen hun vak goed uit te voeren. Dat is wat we doen! Dat is onze voortrekkersrol! de van ons vak Klaar voor de : herziening opleidingscurriculum De NVA past het opleidingscurriculum aan op een aantal ontwikkelingen: - spreiding en concentratie van zorg vraagt om specifieke deskundigheid - taakherschikking - verkorten opleidingsduur (maatregel van VWS) en Life Long Learning principe. De bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een concept-opleidingsstructuur met een algemeen opleidingsdeel, de zogeheten Common Trunk van circa drie jaar, waarna aios voor het 2-jarige profileringsdeel van de opleiding een keuze kunnen maken tussen drie uitstroomprofielen: anesthesioloog-perioperatief geneeskundig specialist, anesthesioloog-pijnspecialist en anesthesioloog-intensivist. De huidige fellowtrajecten pijngeneeskunde en de intensive care worden binnen de opleiding geïncorporeerd. In de drie uitstroomprofielen en in het bijzonder in dat van de perioperatieve anesthesioloog zal, behalve meer accent op de postoperatieve zorg en een aantal differentiaties, aandacht komen voor veiligheid, ouderenzorg, organisatie en management, outcome en doelmatigheid, en leiderschap. Ook simulatieonderwijs krijgt een grotere rol in de opleiding, zowel met het oog op patiëntveiligheid als met het oog op multidisciplinaire samenwerking en het sneller aanleren van vaardigheden. In het nieuwe opleidingsplan vindt een verdiepingsslag plaats in het competentiegerichte opleiden door competenties in te delen naar Entrusted Professional Activities (EPA). Deze EPA worden de bouwstenen van het curriculum en zijn de leidraad voor het trainen en toetsen, alsook voor de beslissing op welk moment men een aios een taak zelfstandig kan toevertrouwen. De opbouw van de concept-opleidingsstructuur met EPA vindt in 2015 plaats. Arbeidsmarkt Met deze 3 uitstroomprofielen en extra aandacht voor de postoperatieve zorg is de anesthesioloog breed inzetbaar. Door daarnaast een reëel instroomadvies te geven, bewaken we de arbeidsmarkt. instroom aios: 103 opleidingsvisitaties: 6 Nieuwe visie op Urgentiegeneeskunde en pijngeneeskunde Net als binnen de Pijngeneeskunde ontstaat in binnen de Urgentiegeneeskunde de behoefte voorruit te kijken en verder te professionaliseren. Hiervoor wordt een task-force in in het leven geroepen die een idea factory organiseert. Anesthesiologen die de Urgentiegeneeskunde een warm hard toedragen komen in september 2014 bij elkaar om na te denken over de Urgentiegeenskunde van de en de rol van de anesthesioloog. De Sectie Pijngeneeskunde heeft in 2014 hard gewerkt aan het visiedocument.

5 anesthesiologisch onderzoek Onderstaande figuur geeft de indexcijfers weer voor de proefschriften en wetenschappelijke artikelen (index=2007) en artikelen gewogen naar Impact Factor (index=2010) voor de afdelingen anesthesiologie van zeven UMC s. De gegevens van één UMC ontbreken. Budget-impactanalyse (BIA) Sedatie In 2012 is de richtlijn sedatie ingevoerd. Om de gevolgen van de invoering te inventariseren, gaven NVZ en NVA het afgelopen jaar opdracht tot het maken van een kosten-batenanalyse. Deze analyse is gebaseerd op het toetsingskader dat de IGZ vaststelde en is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. SEO maakte begin 2014 ook een aangepaste budget-impactanalyse die aansluit bij het implementatiescenario dat de MDL en de NVA zijn overeengekomen. De invoering van de richtlijn sedatie bleek bij drie van de zes onderzochte ingrepen kostenneutraal, bij één ingreep kosteneffectief en bij twee ingrepen niet kosteneffectief. Hoewel de NVA tevreden is met het SEO-rapport, wijst zij op enkele beperkingen van het onderzoek. Doordat de helft van de baten (met name die voor de patiënt) niet kunnen worden gekwantificeerd, zijn deze niet meegenomen in de conclusies. De NVA pleit daarom voor meer aandacht voor de baten van de patiënt, zoals minder pijn, meer comfort en sneller herstel. Mintstudie op volle kracht De Mintstudie onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een pijnblokkade als toevoeging aan een multidisciplinair pijnprogramma voor patiënten met chronische, mechanische lage rugpijn. Dankzij de verwijzingen van pijnklinieken in het hele land en de inspanningen van de zestien deelnemende centra is de inclusie voor de randomized controlled trials van de MinT-studie afgerond. De inclusie voor het observationele deel van de studie loopt door tot 31 december Daarmee is de vergoeding van behandelingen voor patiënten die deelnemen aan dit deel van de studie tot die datum geborgd. Eind 2015 zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of de behandelingen die binnen de MinT-studie zijn onderzocht, worden toegelaten tot het basispakket. Is postoperatieve visite door de anesthesioloog effectief? Een aantal wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVA, nam in 2014 deel aan het project Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ). Men inventariseerde richtlijnen en consulteerde leden en identificeerde zo een lijst van kennislacunes. Voor de anesthesiologie bleek de kennislacune met de hoogste prioriteit de routinematige postoperatieve visite. VWS creëerde binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek extra financiële ruimte voor onderzoek naar medische procedures en behandelingen waarover meer kennis nodig is. In dit kader diende de NVA een voorstel voor het multicenter-onderzoeksproject Routine postsurgical Anesthesia visit to improve patient outcome (TRACE-studie) in bij ZonMw. Doel is om de positie van de anesthesiologie in het postoperatieve domein te verstevigen door enerzijds in te zetten op het wetenschappelijk onderbouwen van de postoperatieve value based care en anderzijds door de aanwezigheid van anesthesiologen in het postoperatieve traject te intensiveren. De TRACE-studie onderzoekt of het introduceren van een routinematig postoperatief bezoek (op dag 1 en dag 3) leidt tot een reductie (30%) in de postoperatieve 30-dagen-mortaliteit.

6 Kennisplatform Tijdens de laatste twee Anesthesiologendagen kwam enkele malen naar voren dat er bij leden een sterke behoefte bestaat om kennis op allerlei gebieden met elkaar uit te wisselen, variërend van zeer praktische zaken tot beleidsmatige vak- of verenigingskwesties. Om diezelfde reden ontwikkelde de Commissie Richtlijnen in een eerder stadium het plan om een bescheiden protocollenplatform op de NVA-website te plaatsen. In 2014 heeft de vereniging een breder online kennisplatform ingericht, waar leden uiteenlopende onderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Op deze website kan (inhoudelijke) informatie en kennis worden geplaatst, gehaald en kan onderling gediscussieerd worden in een forum-achtige omgeving. Op die manier kunnen leden bijvoorbeeld lokale kennis beschikbaar stellen voor gebruik in andere vakgroepen. Het kennisplatform maakt deel uit van de NVA-website en is uitsluitend toegankelijk voor NVA-leden. Eind 2014 heeft het NVA-bureau alle commissie- en sectieleden van de vereniging verzocht om alvast het platform te bezoeken en een bijdrage te leveren, zodat het platform al gedeeltelijk gevuld is als het officieel beschikbaar komt. In 2015 wordt het platform opengesteld voor alle leden. Tools die ons verder helpen Een mooi onderwerp voor het kennisplatform: gezond richting pensioen Met kennisuitwisseling over het leeftijdsgebonden personeelsbeleid binnen een maatschap of vakgroep is nog veel winst te behalen. Dienstintensiteit heeft bij anesthesiologen de grootste invloed op de leeftijdsgebonden klachten, blijkt uit een gezamenlijke enquête van de NVvH, NIV en NVA om de aard en omvang van een mogelijke arbeidsproblematiek van oudere medisch specialisten te inventariseren. De conclusie van dit onderzoek is dat iets meer dan de helft van de specialisten boven de vijftig jaar leeftijdsgebonden klachten ervaart, waarbij geen duidelijk verschil tussen internisten, chirurgen en anesthesiologen werd geconstateerd. Een derde van de specialisten die klachten ervaren, geeft aan dat deze invloed hebben op technische en klinische vaardigheden. Dit waren met name de chirurgen en in mindere mate anesthesiologen. Het reduceren van de dienstfrequentie en meer tijd voor herstel na diensten worden gezien als de belangrijkste maatregelen om gezond en fit de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Door het bespreekbaar maken van personeelsbeleid binnen een maatschap of vakgroep is nog veel winst te behalen.

7 Werkbare, eenduidige interpretatie circulaire toepassing propofol De circulaire toepassing propofol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) leidde tot problemen bij de uitvoering op de werkvloer en tot interpretatieverschillen tussen gebruikers en de IGZ. In januari 2014 kwamen de NVA en de IGZ overeen de circulaire als volgt te interpreteren: er zijn anesthesietechnieken waarbij propofol ook na de inleiding gefractioneerd wordt toegediend. De IGZ onderkent dit en heeft begrip voor deze werkwijze. Het uitgangspunt is dat aan het einde van de operatie alle geneesmiddelen vernietigd worden. Deze afspraak draagt bij aan een werkbare situatie, zonder afbreuk te doen aan de patiëntveiligheid. Duidelijke afspraken met Zorgverzekeraars Nederland over aanspraken injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten Zorgverzekeraars interpreteren de standpunten over pijngeneeskunde van Zorginstituut Nederland (het vroegere College voor Zorgverzekeringen, CVZ) lang niet altijd op dezelfde wijze als anesthesioloog-pijnspecialisten dit doen. Daarnaast voeren de verschillende zorgverzekeraars geen uniform beleid op deze standpunten. Om deze redenen ging de NVA in 2014 met branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in gesprek over de aanspraken op en declaraties van injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten. Afgesproken is wat onder de huidige diagnosecodes in de pijngeneeskunde wordt verstaan en welke zorgactiviteiten aan welke diagnoses gekoppeld kunnen worden. De instructie is terug te vinden op de NVA-website. Door te registreren en declareren conform deze instructie, worden problemen achteraf voorkomen. PACU in uw ziekenhuis: een budget-impactanalyse In vervolg op het visiedocument Post Anesthesia Care Unit (PACU) is een budget-impactanalyse (BIA) gedaan naar de financiële consequenties van de introductie van een PACU. Ter ondersteuning van vakgroepen en ziekenhuisbesturen die overwegen een PACU te introduceren ontwikkelde de vereniging daarnaast een rekenmodel waarmee men op eenvoudige wijze voor het eigen ziekenhuis een PACU-businessmodel kan opstellen. Hiermee kan een vakgroep of ziekenhuis inzichtelijk maken wat de introductie van een PACU in de eigen lokale setting betekent en kan opleveren. De BIA en het rekenmodel zijn sinds maart 2014 beschikbaar voor leden op de NVA-website.

8 Met medisch specialisten meer kracht en invloed Het vakgebied anesthesiologie wordt beïnvloed door het algemene imago van de medisch specialist en door de landelijke maatregelen rond de medisch specialistische zorg vanuit onder meer VWS en de IGZ. Per 1 januari 2015 werken alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen op deze gemeenschappelijke aandachtspunten samen in de Federatie Medisch Specialisten. De Federatie vertegenwoordigt daarmee in totaal ongeveer medisch specialisten. Door gezamenlijk op te trekken, hebben we meer invloed en kunnen we de belangen op het gebied van praktijkvoering, kwaliteit, opleiding en wetenschap ook voor de anesthesioloog beter behartigen. Wij laten ons zien! In veel opzichten loopt de NVA voorop. We ontwikkelen veel instrumenten die het vak verder helpen en maakt wat we doen en hoe we het doen. En dat laten we graag zien! Kwaliteitsregistratie anesthesiologie Op dit moment zijn er verschillende initiatieven gaande om kwaliteitsregistraties op te zetten op het gebied van pijnbehandelingen, remifentanil, het perioperatieve traject en complicaties. Ongetwijfeld zal de behoefte aan kwaliteitsregistraties en benchmarks binnen afzienbare tijd alleen maar groeien. Opvallend is dat in al deze trajecten dezelfde discussies de kop opsteken, namelijk over het primaire doel van de registratie (effectiviteit/kwaliteit of praktijkvariatie), de bereidheid tot het leveren van extra inspanningen voor nieuwe registraties en de bereidheid van het ziekenhuis om de techniek voor een nieuwe registratie te implementeren of faciliteren. Deze discussiepunten zijn terug te leiden naar het feit dat ziekenhuizen al op veel verschillende manieren zaken rond het zorgproces registreren, en dit in veel gevallen nu al nagenoeg dezelfde data in verschillende systemen betreft. De NVA zoekt daarom naar een manier om gestructureerd centraal data over het anesthesiologische zorgproces te verzamelen op basis van reeds bestaande lokale kwaliteitsregistraties (in het ZIS/EPD of anders). Door de inzet van reeds bestaande registraties zou dit geen extra inspanningen vergen van de zorgverlener. Ziekenhuizen kunnen de registraties dan zelf op de door hen gewenste manier technisch implementeren en faciliteren, waarbij de NVA slechts de inhoudelijke formats levert. Diverse gesprekken met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in 2014 hebben aan het einde van het jaar geleid tot het inzicht, begrip en de benodigde expertise hiervoor. In 2015 zal de vereniging hier met DICA concreet vervolg aan geven.

9 Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde De NVA start momenteel met een pilot om de kwaliteit van de pijngeneeskundige zorg te maken én te verbeteren. In 2014 is een project opgezet waarbij registratie plaatsvindt via een dedicated website waar de behandelaar en de patiënt de (pijn)gegevens kunnen invoeren. Patiënten worden hierbij gevolgd tot 6 maanden na behandeling. Het ondersteunend bureau dat deze website beheert, houdt ook de respons bij en zorgt voor de reminders aan patiënten. De pilot heeft om juridische redenen enige vertraging opgelopen en start in Onze ervaring is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken bereid zijn om data te laten registreren door een ondersteunend bureau. Om ook die pijnklinieken de gelegenheid te geven te participeren in deze kwaliteitsregistratie, wordt de dataset ook op papier beschikbaar gesteld aan alle pijnklinieken, met de mogelijkheid deze zelf te implementeren in de systemen die in het ziekenhuis beschikbaar zijn. De NVA zal vervolgens vragen om de verzamelde data periodiek, geanonimiseerd en in een vast format aan te leveren, zodat deze kunnen worden betrokken in de benchmark en de rapportages van deze landelijke kwaliteitsregistratie. Opleiding in beeld: de kwaliteitsscorekaart Met de kwaliteitsscorekaart ontwikkelt de NVA een instrument om de kwaliteit van de opleidingen anesthesiologie te evalueren en te verbeteren. Aan de hand van een aantal indicatoren, zoals het gemiddelde examenresultaat, opleidingsklimaat en de verzuimfrequentie, vindt benchmarking plaats. In 2013 is een tweetal opleidingsziekenhuizen begonnen met het meten van indicatoren. In 2014 is de meting in alle opleidingsziekenhuizen gedaan en startte de NVA in de twee pilotziekenhuizen met het houden van exitenquêtes. De vereniging zal de resultaten op de kwaliteitsscorekaart ook gebruiken om de verhouding tussen de opleidingscapaciteit en de vraag naar anesthesiologen uit het veld te bewaken. Complicatieregistratie De Commissie Complicatieregistratie zette een nieuwe complicatieregistratie op die in 2014 door de commissieleden in hun eigen ziekenhuis is getest. De nieuwe landelijke registratie van complicaties is gericht op de zorguitkomst voor de patiënt, en daarmee op (blijvende) schade en near-misses. De nieuwe registratiesystematiek biedt de mogelijkheid om complicaties via de NVA-website te melden, waarmee deze in een centrale database worden verzameld. Experts analyseren en beoordelen de meldingen en koppelen deze vervolgens terug aan de melder. Op termijn zal de NVA de (geanonimiseerde) data ook gebruiken om eventuele oorzakelijke verbanden te ontdekken en benchmarks te maken, om hierop kwaliteitsbeleid af te stemmen. De media De NVA kwam vorig jaar in het nieuws toen op 22 september het AD kopte: Nachtmerrie: wakker worden tijdens je operatie. Vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend bij het bureau van de NVA. Aanleiding was een Brits onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de patiënten awareness ervaren. Editie NL, RTL nieuws en SBS6 besteedde aandacht aan dit onderwerp. Ook de schrijvende pers besteedde hier deze dag aandacht aan. De NVA plaatste snel een reactie op de website en heeft aan veel media medewerkering verleend maar is ook kritisch gebleven.

10 Het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Het is leuk om te zien hoe het NTvA zich heeft ontwikkeld naar een hoogwaardig wetenschappelijke tijdschrift. Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor het NTvA. Er werden 37 manuscripten ter beoordeling aan de redactieraad voorgelegd, waarvan 33 artikelen zijn geaccepteerd voor publicatie. Begin 2014 zijn we begonnen met de introductie van zogenoemde rubrieken die in verloop van het jaar regelmatig terugkomen, zoals een Pro-Con debat, overzichtsartikelen, case reports, technologiereports, onderzoeksmethodologie en de journal club. In 2015 zullen wij deze rubrieken uitbreiden met PhD-samenvattingen. Hiermee willen we de lezer de mogelijkheid bieden om in het NTvA meer te lezen van klinisch relevante PhD-theses, en zo alle Nederlandse anesthesiologen een dieper inzicht geven betreffende het in Nederland gaande onderzoek. prof.dr. Benedikt Preckel, hoofdredacteur publicaties de anesthesioloog artsenwijzer pijn Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Voor mij kwam oude stof weer bovendrijven In een oplage van circa is de Artsenwijzer Pijn verspreid onder onder verwijzers, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, pijnverpleegkundigen etc. Mijn complimenten voor jullie uitgave artsenwijzer en pijn. Een nuttig boekje en een goed initiatief om onder de collega s te verspreiden! bedrijfsarts Als fysio-, manueeltherapeut ben ik dagelijks bezig met het in kaart brengen van de pijnen van mijn patiënten en de beperkingen die dit met zich meebrengt. Ik ben begonnen te lezen in de door u verzonden Artsenwijzer Pijngeneeskunde en vond dit uitermate verhelderend. Voor mij kwam oude stof weer bovendrijven. Fysio-, manueeltherapeut.

11 ontmoeten delen leren Hoofdgastspreker Peter van Uhm wist de aanwezigen met zijn indrukwekkende verhaal te onroeren, te laten lachen en te verbazen Reactie na Anesthesiologendagen Congressen en symposia Congressen en symposia e Refresher Course Obstetrische Anesthesiologie: keizersnede en nachtmerriescenario s Anesthesiologendagen NANCHO Wetenschapsdag Aios dag Obstetrische Anesthesiologie Themaweekend Cardio Anesthesiologie: rond om de hartklep SKA/NVKC zomercongres Iemand van buiten de anesthesie die op pakkende wijze de zin en onzin van wetenschappelijk onderzoek weet over te brengen Uit evaluatie Wetenschapsdag over Hein Gooszen and the winner is... Compleet overzicht prijzen en winnaars

12 & figures De vereniging telde in 2014 maar liefst zo'n 160 leden die actief zijn in commissies, secties en werkgroepen. Regelmatig komen er plaatsen beschikbaar binnen deze commissies en werkgroepen. Ledenaantallen Vacatures geplaatst in de NVA-app Zuid-Limburg; 1 Buitenland; 4 Drenthe; 4 Flevoland; 2 Zuid-Holland; 20 Friesland; 7 Leden Secties Utrecht; 2 Noord-Holland; 16 Gelderland; 5 Groningen; 9 Noord-Brabant; 10 Cardio Anesthesiologie 145 Intensive Care 287 Kinder Anesthesiologie 259 Neuro Anesthesiologie 29 Obstetrische Anesthesiologie 114 Pijngeneeskunde 348 Urgentiegeneeskunde 111 Ereleden: 18 Leden van verdienste: 7 Samenstelling gremia (zie website)

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Zien en gezien worden

Zien en gezien worden Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Zien en gezien worden Strategisch beleidsplan NVA 2014-2017 MISSIE De NVA bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de anesthesiologische patiëntenzorg in Nederland.

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Zien en Gezien Worden Strategisch beleidsplan NVA

Zien en Gezien Worden Strategisch beleidsplan NVA Zien en Gezien Worden Strategisch beleidsplan NVA 2015-2018 MISSIE De NVA bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de anesthesiologische patiëntenzorg in Nederland. De NVA behartigt en beschermt de belangen

Nadere informatie

Uitgave van de NVA - voorlichting over lidmaatschap NVA/FMS - contributie - januari 2015. de anesthesioloog. Een wereld zonder NVA collectief?

Uitgave van de NVA - voorlichting over lidmaatschap NVA/FMS - contributie - januari 2015. de anesthesioloog. Een wereld zonder NVA collectief? Uitgave van de NVA - voorlichting over lidmaatschap NVA/FMS - contributie - januari 2015 de anesthesioloog digitale Een wereld zonder NVA collectief? Gedeeltelijke teruggaaf contributie 2014! INHOUD VOORWOORD

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Wat doet de CKBU voor U

Wat doet de CKBU voor U Wat doet de CKBU voor U dissectie van kwaliteit en beroepsuitoefening Elisabeth Bloemena, lid CKBU, patholoog VUmc +28 Medische WVen De Medisch specialist 2015 (OMS) De Medisch specialist 2015 (OMS) Kwaliteit

Nadere informatie

Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Zorgverzekeraars Nederland

Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Zorgverzekeraars Nederland Aan Van Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Doorkiesnummer (030) 698 82 42 Datum 16 juni 2015 Onderwerp AO Pakketmaatregelen Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven

Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven Door Harry Zonneveldt, MPA PhD Student Anesthesiologie en Pijnbestrijding Westfriesgasthuis Hoorn VUmc Amsterdam Inhoud Introductie Geschiedenis

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012 sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 2 Sedatie 14-11-2012 1 context Behoefte zal alleen maar toenemen: aantal ingrepen buiten

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit

Beleidsplan Kwaliteit Beleidsplan Kwaliteit 2018-2020 Oktober 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Geïntegreerd kwaliteitsbeleid... 4 2.1 Kwaliteitsdocumenten... 4 2.2 Patiënteninformatie... 4 2.3 Kwaliteitsregistraties... 5 2.4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

Position paper Organisatie van zorg voor SOLK

Position paper Organisatie van zorg voor SOLK Position paper Organisatie van zorg voor SOLK NOLK, September 2013 Samenvatting Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten die na adequaat medisch onderzoek niet of niet

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans:

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans: Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk Esther Sanders Implementatie consultant bij Pink Roccade Healthcare Patrick Vink Sectormanager snijdende vakken & patiëntenlogistiek

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Campagne Verstandig Kiezen

Campagne Verstandig Kiezen Campagne Verstandig Kiezen 2 3 Campagne Verstandig Kiezen Wat is het doel van de campagne Verstandig Kiezen? De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de

Nadere informatie

5. Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ten aanzien van de Basisset Prestatieindicatoren

5. Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ten aanzien van de Basisset Prestatieindicatoren 1. Pijnmetingen bij postoperatieve patiënten 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen zorginstellingen en zorgverleners verantwoording af over de geleverde kwaliteit.

Nadere informatie

Jaarplan kwaliteit 2016

Jaarplan kwaliteit 2016 Jaarplan kwaliteit 2016 Commissie kwaliteit NVvR, maart 2016 Dit jaarplan beschrijft de doelstellingen uit het NVvR kwaliteitsbeleid, die in 2016 gerealiseerd zullen worden. Enerzijds worden de doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4)

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4) Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Ria Nijhuis Guus Meerhoff Simone van Dulmen Philip van der Wees Marjo Maas Juliette Cruijsberg Annick Bakker-Jacobs Programma Opening (

Nadere informatie

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving.

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving. Toespraak drs. H.C.M. Middelplaats (hoofd afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS) ten behoeve de opening NAPAcongres INVEST 2012 d.d. 9 november 2012. Intro - Het ministerie

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie JAARVERSLAG

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie JAARVERSLAG Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie JAARVERSLAG 2013 1 INHOUD DE NVA ALS VERENIGING Organisatiestructuur vereniging 5 Kennisnetwerk Kwaliteit & Veiligheid 5 Leden 6 Verkiezingen Ledenraad 2014-2016

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter Workshop LOIG 22-01-2015 De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter O.l.v: Dr. C. Konings, opleider Catharina ziekenhuis Eindhoven J. Voogt, PhD-student Universitair Medisch

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

NOTA KWALITEITSINDICATOREN

NOTA KWALITEITSINDICATOREN NOTA KWALITEITSINDICATOREN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2004 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Doelstelling Het doel van deze nota is het vaststellen van de beleidsvisie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 EEN NIEUW PERSPECTIEF. NVA Jaarverslag 2012 / 1

Jaarverslag 2012 EEN NIEUW PERSPECTIEF. NVA Jaarverslag 2012 / 1 Jaarverslag 2012 EEN NIEUW PERSPECTIEF NVA Jaarverslag 2012 / 1 EEN NIEUW PERSPECTIEF De NVA heeft een turbulent jaar achter de rug. Sinds 2009 zijn we met de vereniging een nieuwe koers gaan varen met

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Toetsingskader nwmo. Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals

Toetsingskader nwmo. Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals Toetsingskader nwmo Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals Biobank: definitie en rationale Wat is een biobank? + + Waarom een biobank starten? Verbeteren gezondheidszorg voor

Nadere informatie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Op het moment dat je er mee gaat werken dan ga je pas merken dat het handig is NFU Symposium 7 november 2014 Programma Kwaliteit in Beweging Fysiotherapie Pilot projecten

Nadere informatie

Intensive Care: medisch eiland of geïntegreerde vluchtstrook?

Intensive Care: medisch eiland of geïntegreerde vluchtstrook? Intensive Care: medisch eiland of geïntegreerde vluchtstrook? Historie De Intensive Care (IC) is de afdeling geworden waar intensieve monitoring en ondersteuning van vitale functies en organen van ernstig

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Juni 2014 Jaargang 3, editie 7 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Stilte voor de storm... In het evaluatieonderzoek heerst nu een betrekkelijke stilte. Betrekkelijk, omdat achter de schermen

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK.

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen MC Zuiderzee t.a.v. mevrouw. Locatiedirecteur Postbus 5000 8200 GA Lelystad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie