Wat we deden, wat we doen en wie we zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat we deden, wat we doen en wie we zijn"

Transcriptie

1 Wat we deden, wat we doen en wie we zijn we zijn in the lead op ons vakgebied we werken aan de ons vak we bieden die ons vak verder helpen we laten ons zien taakherschikking: NAPA en NVA stellen gezamenlijk kaders vast veiligheid verbeteren: etikettering richtlijnen updaten beroepsnormen: zelf bepalen, zelf toetsen herziening opleidingscurriculum nieuwe visies op pijn- en urgentiegeneeskunde anesthesiologisch onderzoek kennisplatform werkbare circulaire toepassing propofol afspraken ZN over aanspraken en declaraties PACU in uw ziekenhuis: een budget impact analyse federatie: met specialisten meer kracht en invloed kwaliteitsregistraties complicatieregistratie opleiding in beeld: kwaliteitsscorekaart de media publicaties congressen en symposia

2 Taakherschikking: NAPA en NVA stellen gezamenlijk de kaders vast De overheid maakte per 2012 taakherschikking naar verpleegkundig specialisten en physician assistants (PA) mogelijk. Met het beroepskader taakherschikking bepalen we voor het anesthesiologisch deskundigheidsgebied welke taken en/of handelingen in aanmerking komen om te herschikken naar de PA. Het beroepskader is in eerste instantie opgesteld door een NVA-projectgroep, waarna overeenstemming is bereikt met de NAPA. Daarmee zijn we de eerste beroepsgroep die tot gezamenlijke kaders is gekomen! Lokaal kunnen anesthesiologen en PA de landelijke kaders samen verder invullen door het maken van concrete afspraken. In 2015 worden het standpunt van de vereniging op het gebied van taakherschikking geïmplementeerd. in op ons vakgebied Wij zijn de experts op het vakgebied. Niet zo vreemd dus dat we het liefst zoveel mogelijk zelf bepalen. Dat betekent vooruit denken, zelf initiatief nemen en vooral in blijven. We verbeteren de veiligheid: etikettering high risk-medicatie Momenteel ontbreekt uniformiteit in medicatielabels. Daarom startte de NVA in 2014 een project om een verenigingsstandpunt te formuleren over standaardisering van etikettering. Door het gebruik van standaarden voor controle van medicijnen en correcte etikettering van spuiten kunnen we de medicatieveiligheid verbeteren. Medisch Contact publiceerde een artikel over de inhoud van het NVA-project, samen met een eerste voorstel voor de nieuwe, gestandaardiseerde systematiek van etikettering. Met behulp van een enquête en een invitational conference is de noodzaak en urgentie van standaardisering geinventariseerd. Daaruit bleek dat er zeker draagvlak is voor landelijke uniformering, en dat de NVA-leden de etikettering graag gebaseerd zien op de internationale ISO-standaard. In 2015 zal de werkgroep een standpunt formuleren en dit voorleggen aan de ledenraad. Na accordering, zal de NVA implementatie faciliteren en draagvlak zoeken bij de overige relevante wetenschappelijke verenigingen via de Kwaliteitskoepel en bij andere beroeps en belangenorganisaties zoals de NVZ.

3 Richtlijn Pijn bij kanker Op dit moment zijn er twee richtlijnen die betrekking hebben op het aandachtsgebied pijn bij kanker, wat leidt tot onduidelijkheid en verwarring: de evidence based richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker 2008 en de palliatieve consensus based richtlijn Pijn 2.0. In 2014 is daarom één nieuwe richtlijn ontwikkeld, ter vervanging van de bestaande richtlijnen, die hierin geïntegreerd en geüpdatet worden. Naar verwachting komt de richtlijn in maart 2015 in concept gereed. Richtlijn Anesthesie bij kinderen Naar aanleiding van enkele calamiteiten stelden media, verzekeraars en IGZ steeds vaker vragen over wie bekwaam is om kinderen anesthesie te geven en waar en wanneer anesthesie bij kinderen verantwoord is. Dit was voor de NVA aanleiding om het voortouw te nemen en een richtlijn te maken over anesthesie bij kinderen. De conceptrichtlijn komt naar verwachting in maart 2015 gereed. Herziening richtlijn Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland De richtlijn ic is sinds het verschijnen in 2006 veel besproken. Met name rond de criteria over de niveau 1- ic s ontstond veel discussie. Deze discussie werd verder versterkt door het eind 2008 verschenen IGZ-rapport IC-afdelingen van niveau 1: op weg naar verantwoorde zorg, waarin de IGZ onder andere een dringend advies uitbracht om de richtlijn uit 2006 op korte termijn te reviseren en zo nodig aan te vullen. De herziene richtlijn intensive care is in april 2014 voor de tweede keer beschikbaar gekomen voor commentaar. Naar verwachting wordt de richtlijn in het voorjaar van 2015 geautoriseerd. In vervolg op de richtlijn verschijnt in 2015 een budgetimpactanalyse. Beroepsnormen: zelf bepalen, zelf toetsen Richtlijnen: focus op updaten en implementeren, beperken toename nieuwe richtlijnen kwaliteitsvisitaties: 33 Beroepsnormen: onze eigen toetsingscriteria Specialisten storen zich aan de bemoeienis van zorgverzekeraars, met name als het gaat om het dwingend opleggen van kwaliteits- en volumenormen. Belangrijk dus om zelf normen te bepalen en dat niet over te laten aan anderen. In februari 2014 heeft de NVA nieuwe beroepsnormen geïntroduceerd. De beroepsnormen vormen de basis van de nieuwe werkwijze bij kwaliteitsvisitaties. De normen geven de vakgroep of maatschap houvast bij het formuleren en toetsen van verbeterplannen en bij het uitvoeren van een kwaliteitsbeleid. Per onderwerp worden zowel minimumnormen als streefnormen benoemd. Kwaliteitsvisitatiecommissies koppelen hun adviezen en de voorwaarden rechtstreeks aan de beroepsnormen; sinds najaar 2014 worden alle kwaliteitsvisitaties uitsluitend op basis van de nieuwe beroepsnormen uitgevoerd. Nieuwe normensets pijngeneeskunde & cardioanesthesiologie in ontwikkeling In het afgelopen jaar zijn een werkgroep pijnvisitaties en een werkgroep cardiovisitaties aan de slag gegaan. Beide werkgroepen zijn in nauw overleg met hun secties gekomen tot een normenset. Naar verwachting worden deze twee normensets in de zomer van 2015 aan u gepresenteerd. Met deze beroepsnormen neemt de vereniging de regie over, en de verantwoordelijkheid voor de toetsingscriteria van het specialisme anesthesiologie

4 Inspelen op maatschappelijke issues en onze leden helpen hun vak goed uit te voeren. Dat is wat we doen! Dat is onze voortrekkersrol! de van ons vak Klaar voor de : herziening opleidingscurriculum De NVA past het opleidingscurriculum aan op een aantal ontwikkelingen: - spreiding en concentratie van zorg vraagt om specifieke deskundigheid - taakherschikking - verkorten opleidingsduur (maatregel van VWS) en Life Long Learning principe. De bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een concept-opleidingsstructuur met een algemeen opleidingsdeel, de zogeheten Common Trunk van circa drie jaar, waarna aios voor het 2-jarige profileringsdeel van de opleiding een keuze kunnen maken tussen drie uitstroomprofielen: anesthesioloog-perioperatief geneeskundig specialist, anesthesioloog-pijnspecialist en anesthesioloog-intensivist. De huidige fellowtrajecten pijngeneeskunde en de intensive care worden binnen de opleiding geïncorporeerd. In de drie uitstroomprofielen en in het bijzonder in dat van de perioperatieve anesthesioloog zal, behalve meer accent op de postoperatieve zorg en een aantal differentiaties, aandacht komen voor veiligheid, ouderenzorg, organisatie en management, outcome en doelmatigheid, en leiderschap. Ook simulatieonderwijs krijgt een grotere rol in de opleiding, zowel met het oog op patiëntveiligheid als met het oog op multidisciplinaire samenwerking en het sneller aanleren van vaardigheden. In het nieuwe opleidingsplan vindt een verdiepingsslag plaats in het competentiegerichte opleiden door competenties in te delen naar Entrusted Professional Activities (EPA). Deze EPA worden de bouwstenen van het curriculum en zijn de leidraad voor het trainen en toetsen, alsook voor de beslissing op welk moment men een aios een taak zelfstandig kan toevertrouwen. De opbouw van de concept-opleidingsstructuur met EPA vindt in 2015 plaats. Arbeidsmarkt Met deze 3 uitstroomprofielen en extra aandacht voor de postoperatieve zorg is de anesthesioloog breed inzetbaar. Door daarnaast een reëel instroomadvies te geven, bewaken we de arbeidsmarkt. instroom aios: 103 opleidingsvisitaties: 6 Nieuwe visie op Urgentiegeneeskunde en pijngeneeskunde Net als binnen de Pijngeneeskunde ontstaat in binnen de Urgentiegeneeskunde de behoefte voorruit te kijken en verder te professionaliseren. Hiervoor wordt een task-force in in het leven geroepen die een idea factory organiseert. Anesthesiologen die de Urgentiegeneeskunde een warm hard toedragen komen in september 2014 bij elkaar om na te denken over de Urgentiegeenskunde van de en de rol van de anesthesioloog. De Sectie Pijngeneeskunde heeft in 2014 hard gewerkt aan het visiedocument.

5 anesthesiologisch onderzoek Onderstaande figuur geeft de indexcijfers weer voor de proefschriften en wetenschappelijke artikelen (index=2007) en artikelen gewogen naar Impact Factor (index=2010) voor de afdelingen anesthesiologie van zeven UMC s. De gegevens van één UMC ontbreken. Budget-impactanalyse (BIA) Sedatie In 2012 is de richtlijn sedatie ingevoerd. Om de gevolgen van de invoering te inventariseren, gaven NVZ en NVA het afgelopen jaar opdracht tot het maken van een kosten-batenanalyse. Deze analyse is gebaseerd op het toetsingskader dat de IGZ vaststelde en is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. SEO maakte begin 2014 ook een aangepaste budget-impactanalyse die aansluit bij het implementatiescenario dat de MDL en de NVA zijn overeengekomen. De invoering van de richtlijn sedatie bleek bij drie van de zes onderzochte ingrepen kostenneutraal, bij één ingreep kosteneffectief en bij twee ingrepen niet kosteneffectief. Hoewel de NVA tevreden is met het SEO-rapport, wijst zij op enkele beperkingen van het onderzoek. Doordat de helft van de baten (met name die voor de patiënt) niet kunnen worden gekwantificeerd, zijn deze niet meegenomen in de conclusies. De NVA pleit daarom voor meer aandacht voor de baten van de patiënt, zoals minder pijn, meer comfort en sneller herstel. Mintstudie op volle kracht De Mintstudie onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een pijnblokkade als toevoeging aan een multidisciplinair pijnprogramma voor patiënten met chronische, mechanische lage rugpijn. Dankzij de verwijzingen van pijnklinieken in het hele land en de inspanningen van de zestien deelnemende centra is de inclusie voor de randomized controlled trials van de MinT-studie afgerond. De inclusie voor het observationele deel van de studie loopt door tot 31 december Daarmee is de vergoeding van behandelingen voor patiënten die deelnemen aan dit deel van de studie tot die datum geborgd. Eind 2015 zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of de behandelingen die binnen de MinT-studie zijn onderzocht, worden toegelaten tot het basispakket. Is postoperatieve visite door de anesthesioloog effectief? Een aantal wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVA, nam in 2014 deel aan het project Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ). Men inventariseerde richtlijnen en consulteerde leden en identificeerde zo een lijst van kennislacunes. Voor de anesthesiologie bleek de kennislacune met de hoogste prioriteit de routinematige postoperatieve visite. VWS creëerde binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek extra financiële ruimte voor onderzoek naar medische procedures en behandelingen waarover meer kennis nodig is. In dit kader diende de NVA een voorstel voor het multicenter-onderzoeksproject Routine postsurgical Anesthesia visit to improve patient outcome (TRACE-studie) in bij ZonMw. Doel is om de positie van de anesthesiologie in het postoperatieve domein te verstevigen door enerzijds in te zetten op het wetenschappelijk onderbouwen van de postoperatieve value based care en anderzijds door de aanwezigheid van anesthesiologen in het postoperatieve traject te intensiveren. De TRACE-studie onderzoekt of het introduceren van een routinematig postoperatief bezoek (op dag 1 en dag 3) leidt tot een reductie (30%) in de postoperatieve 30-dagen-mortaliteit.

6 Kennisplatform Tijdens de laatste twee Anesthesiologendagen kwam enkele malen naar voren dat er bij leden een sterke behoefte bestaat om kennis op allerlei gebieden met elkaar uit te wisselen, variërend van zeer praktische zaken tot beleidsmatige vak- of verenigingskwesties. Om diezelfde reden ontwikkelde de Commissie Richtlijnen in een eerder stadium het plan om een bescheiden protocollenplatform op de NVA-website te plaatsen. In 2014 heeft de vereniging een breder online kennisplatform ingericht, waar leden uiteenlopende onderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Op deze website kan (inhoudelijke) informatie en kennis worden geplaatst, gehaald en kan onderling gediscussieerd worden in een forum-achtige omgeving. Op die manier kunnen leden bijvoorbeeld lokale kennis beschikbaar stellen voor gebruik in andere vakgroepen. Het kennisplatform maakt deel uit van de NVA-website en is uitsluitend toegankelijk voor NVA-leden. Eind 2014 heeft het NVA-bureau alle commissie- en sectieleden van de vereniging verzocht om alvast het platform te bezoeken en een bijdrage te leveren, zodat het platform al gedeeltelijk gevuld is als het officieel beschikbaar komt. In 2015 wordt het platform opengesteld voor alle leden. Tools die ons verder helpen Een mooi onderwerp voor het kennisplatform: gezond richting pensioen Met kennisuitwisseling over het leeftijdsgebonden personeelsbeleid binnen een maatschap of vakgroep is nog veel winst te behalen. Dienstintensiteit heeft bij anesthesiologen de grootste invloed op de leeftijdsgebonden klachten, blijkt uit een gezamenlijke enquête van de NVvH, NIV en NVA om de aard en omvang van een mogelijke arbeidsproblematiek van oudere medisch specialisten te inventariseren. De conclusie van dit onderzoek is dat iets meer dan de helft van de specialisten boven de vijftig jaar leeftijdsgebonden klachten ervaart, waarbij geen duidelijk verschil tussen internisten, chirurgen en anesthesiologen werd geconstateerd. Een derde van de specialisten die klachten ervaren, geeft aan dat deze invloed hebben op technische en klinische vaardigheden. Dit waren met name de chirurgen en in mindere mate anesthesiologen. Het reduceren van de dienstfrequentie en meer tijd voor herstel na diensten worden gezien als de belangrijkste maatregelen om gezond en fit de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Door het bespreekbaar maken van personeelsbeleid binnen een maatschap of vakgroep is nog veel winst te behalen.

7 Werkbare, eenduidige interpretatie circulaire toepassing propofol De circulaire toepassing propofol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) leidde tot problemen bij de uitvoering op de werkvloer en tot interpretatieverschillen tussen gebruikers en de IGZ. In januari 2014 kwamen de NVA en de IGZ overeen de circulaire als volgt te interpreteren: er zijn anesthesietechnieken waarbij propofol ook na de inleiding gefractioneerd wordt toegediend. De IGZ onderkent dit en heeft begrip voor deze werkwijze. Het uitgangspunt is dat aan het einde van de operatie alle geneesmiddelen vernietigd worden. Deze afspraak draagt bij aan een werkbare situatie, zonder afbreuk te doen aan de patiëntveiligheid. Duidelijke afspraken met Zorgverzekeraars Nederland over aanspraken injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten Zorgverzekeraars interpreteren de standpunten over pijngeneeskunde van Zorginstituut Nederland (het vroegere College voor Zorgverzekeringen, CVZ) lang niet altijd op dezelfde wijze als anesthesioloog-pijnspecialisten dit doen. Daarnaast voeren de verschillende zorgverzekeraars geen uniform beleid op deze standpunten. Om deze redenen ging de NVA in 2014 met branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in gesprek over de aanspraken op en declaraties van injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten. Afgesproken is wat onder de huidige diagnosecodes in de pijngeneeskunde wordt verstaan en welke zorgactiviteiten aan welke diagnoses gekoppeld kunnen worden. De instructie is terug te vinden op de NVA-website. Door te registreren en declareren conform deze instructie, worden problemen achteraf voorkomen. PACU in uw ziekenhuis: een budget-impactanalyse In vervolg op het visiedocument Post Anesthesia Care Unit (PACU) is een budget-impactanalyse (BIA) gedaan naar de financiële consequenties van de introductie van een PACU. Ter ondersteuning van vakgroepen en ziekenhuisbesturen die overwegen een PACU te introduceren ontwikkelde de vereniging daarnaast een rekenmodel waarmee men op eenvoudige wijze voor het eigen ziekenhuis een PACU-businessmodel kan opstellen. Hiermee kan een vakgroep of ziekenhuis inzichtelijk maken wat de introductie van een PACU in de eigen lokale setting betekent en kan opleveren. De BIA en het rekenmodel zijn sinds maart 2014 beschikbaar voor leden op de NVA-website.

8 Met medisch specialisten meer kracht en invloed Het vakgebied anesthesiologie wordt beïnvloed door het algemene imago van de medisch specialist en door de landelijke maatregelen rond de medisch specialistische zorg vanuit onder meer VWS en de IGZ. Per 1 januari 2015 werken alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen op deze gemeenschappelijke aandachtspunten samen in de Federatie Medisch Specialisten. De Federatie vertegenwoordigt daarmee in totaal ongeveer medisch specialisten. Door gezamenlijk op te trekken, hebben we meer invloed en kunnen we de belangen op het gebied van praktijkvoering, kwaliteit, opleiding en wetenschap ook voor de anesthesioloog beter behartigen. Wij laten ons zien! In veel opzichten loopt de NVA voorop. We ontwikkelen veel instrumenten die het vak verder helpen en maakt wat we doen en hoe we het doen. En dat laten we graag zien! Kwaliteitsregistratie anesthesiologie Op dit moment zijn er verschillende initiatieven gaande om kwaliteitsregistraties op te zetten op het gebied van pijnbehandelingen, remifentanil, het perioperatieve traject en complicaties. Ongetwijfeld zal de behoefte aan kwaliteitsregistraties en benchmarks binnen afzienbare tijd alleen maar groeien. Opvallend is dat in al deze trajecten dezelfde discussies de kop opsteken, namelijk over het primaire doel van de registratie (effectiviteit/kwaliteit of praktijkvariatie), de bereidheid tot het leveren van extra inspanningen voor nieuwe registraties en de bereidheid van het ziekenhuis om de techniek voor een nieuwe registratie te implementeren of faciliteren. Deze discussiepunten zijn terug te leiden naar het feit dat ziekenhuizen al op veel verschillende manieren zaken rond het zorgproces registreren, en dit in veel gevallen nu al nagenoeg dezelfde data in verschillende systemen betreft. De NVA zoekt daarom naar een manier om gestructureerd centraal data over het anesthesiologische zorgproces te verzamelen op basis van reeds bestaande lokale kwaliteitsregistraties (in het ZIS/EPD of anders). Door de inzet van reeds bestaande registraties zou dit geen extra inspanningen vergen van de zorgverlener. Ziekenhuizen kunnen de registraties dan zelf op de door hen gewenste manier technisch implementeren en faciliteren, waarbij de NVA slechts de inhoudelijke formats levert. Diverse gesprekken met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in 2014 hebben aan het einde van het jaar geleid tot het inzicht, begrip en de benodigde expertise hiervoor. In 2015 zal de vereniging hier met DICA concreet vervolg aan geven.

9 Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde De NVA start momenteel met een pilot om de kwaliteit van de pijngeneeskundige zorg te maken én te verbeteren. In 2014 is een project opgezet waarbij registratie plaatsvindt via een dedicated website waar de behandelaar en de patiënt de (pijn)gegevens kunnen invoeren. Patiënten worden hierbij gevolgd tot 6 maanden na behandeling. Het ondersteunend bureau dat deze website beheert, houdt ook de respons bij en zorgt voor de reminders aan patiënten. De pilot heeft om juridische redenen enige vertraging opgelopen en start in Onze ervaring is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken bereid zijn om data te laten registreren door een ondersteunend bureau. Om ook die pijnklinieken de gelegenheid te geven te participeren in deze kwaliteitsregistratie, wordt de dataset ook op papier beschikbaar gesteld aan alle pijnklinieken, met de mogelijkheid deze zelf te implementeren in de systemen die in het ziekenhuis beschikbaar zijn. De NVA zal vervolgens vragen om de verzamelde data periodiek, geanonimiseerd en in een vast format aan te leveren, zodat deze kunnen worden betrokken in de benchmark en de rapportages van deze landelijke kwaliteitsregistratie. Opleiding in beeld: de kwaliteitsscorekaart Met de kwaliteitsscorekaart ontwikkelt de NVA een instrument om de kwaliteit van de opleidingen anesthesiologie te evalueren en te verbeteren. Aan de hand van een aantal indicatoren, zoals het gemiddelde examenresultaat, opleidingsklimaat en de verzuimfrequentie, vindt benchmarking plaats. In 2013 is een tweetal opleidingsziekenhuizen begonnen met het meten van indicatoren. In 2014 is de meting in alle opleidingsziekenhuizen gedaan en startte de NVA in de twee pilotziekenhuizen met het houden van exitenquêtes. De vereniging zal de resultaten op de kwaliteitsscorekaart ook gebruiken om de verhouding tussen de opleidingscapaciteit en de vraag naar anesthesiologen uit het veld te bewaken. Complicatieregistratie De Commissie Complicatieregistratie zette een nieuwe complicatieregistratie op die in 2014 door de commissieleden in hun eigen ziekenhuis is getest. De nieuwe landelijke registratie van complicaties is gericht op de zorguitkomst voor de patiënt, en daarmee op (blijvende) schade en near-misses. De nieuwe registratiesystematiek biedt de mogelijkheid om complicaties via de NVA-website te melden, waarmee deze in een centrale database worden verzameld. Experts analyseren en beoordelen de meldingen en koppelen deze vervolgens terug aan de melder. Op termijn zal de NVA de (geanonimiseerde) data ook gebruiken om eventuele oorzakelijke verbanden te ontdekken en benchmarks te maken, om hierop kwaliteitsbeleid af te stemmen. De media De NVA kwam vorig jaar in het nieuws toen op 22 september het AD kopte: Nachtmerrie: wakker worden tijdens je operatie. Vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend bij het bureau van de NVA. Aanleiding was een Brits onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de patiënten awareness ervaren. Editie NL, RTL nieuws en SBS6 besteedde aandacht aan dit onderwerp. Ook de schrijvende pers besteedde hier deze dag aandacht aan. De NVA plaatste snel een reactie op de website en heeft aan veel media medewerkering verleend maar is ook kritisch gebleven.

10 Het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Het is leuk om te zien hoe het NTvA zich heeft ontwikkeld naar een hoogwaardig wetenschappelijke tijdschrift. Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor het NTvA. Er werden 37 manuscripten ter beoordeling aan de redactieraad voorgelegd, waarvan 33 artikelen zijn geaccepteerd voor publicatie. Begin 2014 zijn we begonnen met de introductie van zogenoemde rubrieken die in verloop van het jaar regelmatig terugkomen, zoals een Pro-Con debat, overzichtsartikelen, case reports, technologiereports, onderzoeksmethodologie en de journal club. In 2015 zullen wij deze rubrieken uitbreiden met PhD-samenvattingen. Hiermee willen we de lezer de mogelijkheid bieden om in het NTvA meer te lezen van klinisch relevante PhD-theses, en zo alle Nederlandse anesthesiologen een dieper inzicht geven betreffende het in Nederland gaande onderzoek. prof.dr. Benedikt Preckel, hoofdredacteur publicaties de anesthesioloog artsenwijzer pijn Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Voor mij kwam oude stof weer bovendrijven In een oplage van circa is de Artsenwijzer Pijn verspreid onder onder verwijzers, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, pijnverpleegkundigen etc. Mijn complimenten voor jullie uitgave artsenwijzer en pijn. Een nuttig boekje en een goed initiatief om onder de collega s te verspreiden! bedrijfsarts Als fysio-, manueeltherapeut ben ik dagelijks bezig met het in kaart brengen van de pijnen van mijn patiënten en de beperkingen die dit met zich meebrengt. Ik ben begonnen te lezen in de door u verzonden Artsenwijzer Pijngeneeskunde en vond dit uitermate verhelderend. Voor mij kwam oude stof weer bovendrijven. Fysio-, manueeltherapeut.

11 ontmoeten delen leren Hoofdgastspreker Peter van Uhm wist de aanwezigen met zijn indrukwekkende verhaal te onroeren, te laten lachen en te verbazen Reactie na Anesthesiologendagen Congressen en symposia Congressen en symposia e Refresher Course Obstetrische Anesthesiologie: keizersnede en nachtmerriescenario s Anesthesiologendagen NANCHO Wetenschapsdag Aios dag Obstetrische Anesthesiologie Themaweekend Cardio Anesthesiologie: rond om de hartklep SKA/NVKC zomercongres Iemand van buiten de anesthesie die op pakkende wijze de zin en onzin van wetenschappelijk onderzoek weet over te brengen Uit evaluatie Wetenschapsdag over Hein Gooszen and the winner is... Compleet overzicht prijzen en winnaars

12 & figures De vereniging telde in 2014 maar liefst zo'n 160 leden die actief zijn in commissies, secties en werkgroepen. Regelmatig komen er plaatsen beschikbaar binnen deze commissies en werkgroepen. Ledenaantallen Vacatures geplaatst in de NVA-app Zuid-Limburg; 1 Buitenland; 4 Drenthe; 4 Flevoland; 2 Zuid-Holland; 20 Friesland; 7 Leden Secties Utrecht; 2 Noord-Holland; 16 Gelderland; 5 Groningen; 9 Noord-Brabant; 10 Cardio Anesthesiologie 145 Intensive Care 287 Kinder Anesthesiologie 259 Neuro Anesthesiologie 29 Obstetrische Anesthesiologie 114 Pijngeneeskunde 348 Urgentiegeneeskunde 111 Ereleden: 18 Leden van verdienste: 7 Samenstelling gremia (zie website)

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

interne geneeskunde Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist Transparantie in de zorg Pijler 1 uit het Visiedocument

interne geneeskunde Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist Transparantie in de zorg Pijler 1 uit het Visiedocument interne Nummer 1 Jaargang 4 maart 2013 geneeskunde Magazine voor de internist Met één stem en één gezicht naar buiten Frank de Grave en Frank Bosch in gesprek Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie

Nadere informatie

de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm

de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie nr. 2 2014 de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm Vrijdag 23 mei: sessie

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP!

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP! Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie nr. 2 2009 Anesthesiologendagen Thema 2009: Communicatie pag 5 Anesthesiegame Interview met Frans Meijman, hoogleraar medische wetenschaps-

Nadere informatie

Innovatieroutes in de zorg

Innovatieroutes in de zorg SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Innovatieroutes in de zorg ONDERZOEK NOVEMBER 2013 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Windesheim zet kennis in werking Projectpartners Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

focus IC december 2013 benchmarken op de IC

focus IC december 2013 benchmarken op de IC Nationale Intensive Care Evaluatie focus IC december 2013 benchmarken op de IC In dit nummer: De funnelplot: intelligent benchmarken Niet de getallen tellen, maar de interpretatie Ronnie van Diemen: De

Nadere informatie